Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23. számú  JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2006. december 28. napján megtartott ülésen. 

Jelen vannak: 9 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Lichtenberger Edit jegyzőkönyvvezető, 16 fő vendég 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom.
A 2006. évben ez az utolsó testületi ülés, remélem semmilyen rendkívüli esemény nem történik. Szeretném megköszönni a múlt és az ujjá választott képviselők éves munkáját. Nagyon nehéz év volt, következő év nehéz lesz, az egyik szemünk sír a másik meg nevet, mivel a következő előterjesztés napirendi pontja is a ránk váró kormányzati szigorításokról szól majd. Rétság város önkormányzat képviselő-testület sem vonhatja ki magát a ránk váró országos megszorító intézkedések alól. Megköszönöm a jegyzőasszonynak, a hivatal dolgozóinak, az intézményvezetőknek, az intézményi dolgozóknak egész évi munkáját. Folyamatos évközi egyeztetéssel juthattunk el ideáig.

Megkérem a bizottságok külsős tagjait az eskü letételre. 
A bizottságok megválasztott külsős tagjai, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság külsős tagjai: Fiam Pálné, Ludányi Ákos, Dr. Horváthné Balla Erzsébet, Tömösvári Sándorné,
az Egészségügyi,- Szociális és Környezetvédelmi Bizottság külsős tagjai: Drajkó Vilmosné, Szlezák Istvánné, Kada Anna, Styaszni Ivánné,
a Müvelődési, Oktatási és Sport bizottság külsős tagjai: Barnuczné Földi Judit, Laczkó Endre, Mocsári Gergely, Tömösvári Sándor a következő szövegű esküt tette le a képviselő-testület előtt.
“Én……………………..esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Rétság város javát szolgálom. (Az esküt lévő meggyőződése szerint): Isten engem úgy segéljen. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Valamennyi bizottsági tagnak gratulálok. Köszönöm, a megválasztott külsős bizottsági tagoknak a megjelenését az eskütételt, hogy elvállalták ezt a munkát, mivel ezért a munkáért honorárium nem jár. Napirend előtt:
1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra bocsátom a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 
2./ Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László képviselő: December 8-i, áruház építési lehetőségre vonatkozó egyeztetésről bővebben lehet valamit tudni?
Mezőfi Zoltán polgármester: A tájékoztató tartalmazza, hogy élénk érdeklődés van különböző üzlet láncok részéről Rétság város bel- és külterületén. Erre a célra alkalmas területeket tekintettünk meg. Abban a pillanatban, amikor az érintett üzletlánc képviselői konkrét ajánlatot tesznek, az a testület elé fog kerülni. 
A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról szóló tájékoztatót a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Mezőfi Zoltán polgármester: A meghívón szereplő napirendeken túl, 8.) napirendként a kiemelt feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót, 9.) napirendként az egyebek című napirendi pont tárgyalását, zárt ülésen bizottsági tag megválasztását javaslom. A képviselő-testület a módosított napirendi javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalta.
 
.
Napirend Előterjesztő
1.)  Magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosítása Kapecska Ferencné jegyző
2.)  A gyermek és szociális étkeztetés intézményi és személyi térítési díja Kapecska Ferencné jegyző
3.)  Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata Mezőfi Zoltán polgármester
4.)  2007. évi víz- és csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapítása Mezőfi Zoltán polgármester
5.)  Képviselő-testület 2007. évi munkaterve Mezőfi Zoltán polgármester
6.)  Körjegyzőség létrehozás kezdeményezése Mezőfi Zoltán polgármester
8.)  Intézmények 2007. évi költségcsökkentési javaslatai Kapecska Ferencné jegyző
9.)  Egyebek  
10.) Zárt ülésen: Bizottsági tag megválasztása


2./ Magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelettel köszöntelek titeket. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet. A novemberi ülésen már döntés született arról, hogy a szemétszállítási díj beépítésre kerül a kommunális adóba. Most a magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosítását tárgyaljuk, melynek elfogadását javasolja a pénzügyi bizottság.

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom a magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet. A képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot és megalkotta következő rendeletét.


3./ A gyermek és szociális étkeztetés intézményi és személyi térítési díja
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Napirend bizottsági tárgyalása során felmerültek javaslatok, gondolatok. Próbáltuk megemelni a külső étkezők térítési díját bizonyos százalékkal. Ennek mértékét összehasonlítottuk a környező éttermekben alkalmazott árakkal. Bizottság végül is nem támogatta a díj nagyobb arányú emelését, így is tartalmaz 5-6 % -os emelést. Elfogadva a külső étkezők 479 Ft + áfa térítési díját, a rendelet tervezetet a bizottság elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom a gyermek és szociális étkeztetés intézményi és személyi térítési díjára vonatkozó rendelet tervezetet. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot, és megalkotta következő rendeletét.


4./ Az önkormányzat és szervei Szervezeti Működési Szabályzata
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság többségében egyetértett. A 2. és 4.sz. mellékletben a bizottság a lakásfenntartási támogatás megállapításának polgármesteri hatáskörbe történő utalását, a B változatot támogatta. A nyári rendezvények és programok támogatási keretének bizottsági hatáskörbe utalását a bizottság nem támogatta, az az a B változat, a képviselő-testületi hatáskör elfogadását javasolja.. A polgármester hatáskörénél érelemszerűen az A változatot, a lakásfenntartási támogatás megállapítását fogadta el. 
Jávorka János képviselő: A jegyzőasszonytól kérdezem, hogy az SZMSZ módosításánál az 5.sz. mellékletben szerepel a hivatali létszám 2 fővel történő csökkentése milyen kihatással lesz a jövőre nézve az ellátás minőségére és színvonalára, miután a testület úgy dönt, hogy csökkenjen a hivatal létszáma.
Kapecska Ferencné jegyző: Múlt alkalommal a képviselő-testület azt a feladatot adta, hogy a hivatali létszám 2 fővel történő csökkentésévek kerüljön kidolgozásra, a SZMSZ mellékletét képező polgármesteri hivatali ügyrend. Meghatározásra került, hogy 1 ügykezelő, 1 ügyintéző álláshely csökkentésével kell számolni, tekintettel arra, hogy az önkormányzat költségvetése meglehetősen nagy hiánnyal küzd. Természetes, hogy ha 2 álláshely megszűnik, 2 munkakör megszűnik a feladat ezzel nem szűnik meg ezeket a feladatokat a megmaradó dolgozók között kell kiosztani. Egyértelmű, ahogy az anyag is tartalmazza, az ellátási színvonal romlása mindenképpen várható, mivel 2 fővel kevesebb létszámmal kell ellátni ugyanazokat a feladatokat. Az is elképzelhető, hogy határidő betartása gondot fog okozni. Pl. a testületi jegyzőkönyvek felküldésére 15 napon belül nem kerül sor, illetve egyéb határidők betartása sem biztos, hogy minden alkalommal teljesíthető lesz. Tartalmazza az SZMSZ előterjesztése, valamint az intézmények költségvetési csökkentésére vonatkozó előterjesztést is, hogy műszaki szakemberrel nem fogunk rendelkezni, tehát felújítás karbantartás, egyéb kivitelezési jellegű feladatoknál külső szakember igénybevételére lesz szükség. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület azt a feladatot adta, hogy 2 fő létszámcsökkentéssel kerüljön kidolgozásra az ügyrend, az ennek megfelelően készült el. A létszámcsökkentés ellátási színvonal csökkenést eredményezhet, ezzel tisztába kell lenni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szeretném kiegészíteni, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, a képviselő-testület elvárja, elvárhatja, a hivataltó, hogy az ellátási színvonal nem csökkenhet az átszervezéssel. Azt hiszem, hogy több képviselőt is idéztem most, ezzel együtt rajtunk kívül még 3000-en is elvárják azt, hogy az ellátási színvonal nem csökkenhet. Megfogjuk oldani.
Fodor László képviselő: A tegnapi bizottsági ülésen a 8.) napirendi ponthoz, az intézmények költségcsökkentési javaslatához kapcsolódóan, ha jól emlékszem a bizottság azt a javaslatot fogadta el, hogy a csökkentést most ilyen formában nem tartja megfelelőnek egyetlen intézménynél sem, akkor többek között a Polgármesteri Hivatalnál sem. Meg kell vizsgálni bizottság felállításával, külső emberek és az intézményvezetőknek bevonásával a költség csökkentési lehetőségeket. Szerintem ez ugyanúgy vonatkozik a hivatalara, is, erre a napirendi pontra is, tehát ebben szerintem most nem dönthetünk, ha a 8.) napirendi pontnál a testület elfogadja a bizottsági javaslatot. A másik amit megjegyeztem a tegnapi nap folyamán is, hogy a 7.) napirendi ponthoz, a körjegyzőség létrehozásához is kapcsolódik, mivel ha körjegyzőséget hozunk létre akkor 3 fővel növelni kell a Polgármesteri Hivatali létszámát. Azt javaslom, hogy várjunk a döntéssel. Most ne küldjünk el két főt a két státuszt megszüntetésével, végkielégítés kifizetésével, amikor 3 vagy 4 hónap múlva 3 státuszra fogunk felvenni dolgozókat. Továbbá, ha nem muszáj akkor senki se tegyünk ki az utcára. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Tegnap azt hiszem megfelelően kitárgyaltuk a bizottságokkal ezt a napirendi pontot. Nekem változatlanul az a véleményem amit nagyjából végül is a polgármester úr is elmondott az előbb, hogy a képviselő-testület joggal várja el és Rétság 3000 fős lakossága, hogy a hivatal munkavégzése, ügyintézése összes eljárására gondolva annak színvonala ne csökkenjen. Attól, hogy 2 státusz megszüntetünk, úgy gondolom, hogy megfelelő a létszám a polgármesteri hivatalban, megfelelő képzettséggel rendelkeznek. Utaltam arra is, hogy ennek a témának első számú felelőse a polgármester aki irányítja a polgármesteri hivatalt és a mindenkori jegyző aki vezeti. Ezért csodálkoztam azon, már néha azt mondom, hogy semmin sem csodálkozik az ember, hogy egyáltalán belekerül az előterjesztésekbe, hogy színvonal csökkenés várható. Joggal várjuk el kb. 3000- en , hogy ez ne történjen meg. Javaslom, hogy úgy döntsünk, a két munkakör szűnjön meg.
Dr.Dobos Attla képviselő: Tegnap a bizottsági ülésen már elmondtam ezzel kapcsolatosan, illetve az egész intézményi költségcsökkentési javaslatokkal kapcsolatosan a véleményem, szeretném még egyszer megerősíteni. Igazából nem látom hogy a polgármesteri hivatal következő évben a működését hogyan fogja ellátni, tehát akkor javasoltam az intézmények részére, hogy egy úgy mond átvilágító bizottság nézze meg, hogy kire, mire, milyen új feladatkörökre, esetleg feladatkörök megszüntetésére lenne szükség. Mindenféleképpen azt támogatnám minden intézmény, illetve a legtöbb intézmény esetén, hogy álljon fel egy ilyen úgymond ad-hoc bizottság a képviselőkből, akik nézzék meg objektíven azt, hogy hogyan kell a továbbiakban működni. Megcseréltem volna ezért a napirendi pontokat, mivel, hogy a körjegyzőség létrehozása is befolyásolja valamilyen szempontból a hivatal működését, illetve a költségcsökkentési javaslatok közé tartozik ez is. Ennyit szerettem volna csak hozzá fűzni. Tehát az a véleményen ami tegnap is volt, hogy sokkal objektívabban kellene áttekinteni a költségcsökkentési javaslatokat. Van itt több olyan pont is, amit én nem látok át, ezen esetleg lehetne változtatni, illetve más megoldási javaslatok is lennének. A tegnapi javaslatomat fenntartom. Ez érinti a körjegyzőséget is, illetve a polgármesteri hivatal a létszámcsökkentését. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ne mossuk össze a napirendi pontokat, először is az SZMSZ szerint rendeletet kell tárgyalni a képviselő-testületnek a körjegyzőség létrehozása az nem rendelet tervezet. Lehetett volna módosító indítvány a napirendi előterjesztésnél, ilyen nem érkezett. Ez most a sorrend, kérem ne hozzuk előre az adott napirendeket.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi, Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elnézést, de papírzavarba kerültem, és lezártam két mondattal ezt a napirendi pontot, de most szeretnék végig menni. Ugyanis ennek a napirendi pontnak elég hosszú vonzata van. Ezt a napirenden a bizottsági ülésen szépen végig mentünk. Az 1. számú melléklet, a települési képviselők név és címjegyzéke. A bizottság kérte, hogy a képviselők járuljanak hozzá a telefonszámuk feltüntetéséhez is. A 2. számú melléklet az átruházott hatáskörök, amiről már szóltam. A 3.számú melléklet a bizottságok összetételére vonatkozik. Itt Az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottságnál egy név hiányzik, mivel Dr. Dobos Attila lemondott, helyette mást kell megválasztani. Én a Gál Gábort javasolnám, hozzáteszem ezt nem igazán teljes körű bizottság javasolja. A 4.számú melléklet a bizottságok feladat és hatáskörét tartalmazza. Itt az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottságnál a a B változatot, a lakásfenntartási támogatás polgármesteri hatáskörbe utalását javasolta a bizottság. 2-es Egészségügyi és Szociális bizottság polgármester hatáskörébe tartozzon. A nyári rendezvények támogatási keretének képviselő-testületi hatáskörbe tartását támogatta a bizottság. Az 5. számú melléklet a hivatal ügyrendje, itt a létszámra az “A” változatot javasolták, ami tartalmazza, a közterület-felügyelet megszüntetését, a létszám műszaki csoporthoz történő áttételét. Végül is itt a közterület-felügyelet megszüntetéséről és hivatali létszám csökkentésről kell döntenünk. 
Jávorka János képviselő: Átnéztem a beszámolót a bizottsági ülésre nem tudtam elmenni. Az SZMSZ V. fejezeténél a 48. § (2) bekezdésére vonatkozóan lenne egy módosító javaslatom. A bizottság elnökének tartós akadályoztatása esetén az elnökhelyettes látja el a feladatát, én a tartós szó törlését javaslom. A bizottság elnök akadályoztatása esetén, elnökhelyettes lássa a feladatát. Az 58.§ (2) bekezdésnél polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester látja el a polgármester feladatát, helyett azt javaslom, hogy a polgármester tartós akadályoztatása esetén lássa el az alpolgármester feladatokat. 
Kapecska Ferencné jegyző: A 48. § (2) bekezdés esetében a tartós szó törlését támogatom, de az 58. § (2) bekezdése esetében nem. Az alpolgármester által ellátott feladatok meghatározására a polgármester jogosult. Előfordulhat, hogy a polgármester távolléte esetén azonnali intézkedést, kiadmányozást kell tenni, de a estén ezek nem lennének teljesíthetők. 
Jávorka János képviselő: Az 1. és 2.sz. melléklet rendben van. A 3. számú melléklet tartalmazza a bizottságok létszámait, valóban az Egészségügyi és Szociális Környezetvédelmi Bizottságnál egy név helye ki van pontozva. Két lehetőség van. Vagy választunk egy új tagot, hogy meg legyen az öt képviselő tag a négy külsős tag mellet. Ha ez nem megy, akkor a külsős tagok számát kell csökkenteni. Elhangzott a Hegedűs úr részéről egy név , de én javasolnám Kotroczóné Somosi Évát megmondom azt is , hogy miért. Ő csak egy bizottságban van benne Gál úrnak ez lenne a 3. bizottsági tagsága. Arányosan lettek elosztva a feladatok ezért javasolnám a Kotroczóné Somosi Évát, ha elfogadja. Az 5. számú melléklethez: nem értek egyet és a múltkor sem értettem egyet a 2 fős létszám csökkentéssel. Olyan módosító indítványt szeretnék előterjeszteni, ami az 5.számú melléklet létszám adatainak a C variációja. Javasolnám, hogy a 29 fős létszám helyett a most meglevő 31 fős létszám kerüljön meghatározásra. Megpróbálom részletesen elmondani, miért javaslom ezt, de a . körjegyzőségnél is elfogom mondani. Logikátlannak tartom, hogy 3 fővel megemeljük majd a hivatal létszámát és most nagyon gyorsan 2 fővel csökkentjük. A jegyzőasszony elmondta a véleményét a kérdésemre. Az előterjesztésben le van írva, hogy a 2 fő létszámcsökkentéssel különböző színvonal csökkenés és egyéb nem kívánatos dolgok fognak előkerülni. Szerintem mielőtt dönteni kell erről a kérdésről. Alapvetően le kell fektetnünk és elfogadnunk, hogy minek a mentén haladjuk, illetve fogadjuk el a jövőben a hivatal létszámának összetételét. Ebből csak hármat szeretnék gyorsan kiemelni. Az egyik, hogy a színvonal semmiképpen sem csökkenjen, márpedig az én véleményem szerint, ha a létszám kettővel csökken a óhatatlan, hogy ne csökkenjen és ne következzen be színvonal visszaesés. A másik ilyen fontos kérdés amit kezelni kell , hogy a nyugállományba menők álláshelye ne legyen feltöltve, csak abban az esetben, ha nagyon szükséges és muszáj. Hasonló alapelvet végigvezetve, a hivatalban is van aki nyugdíj mellett dolgozik. Ha lesz létszám leépítésre kerül sor, a logika és az emberség is azt diktálja, ezeket a személyeket vegyük első sorba figyelembe. Milyen érvek szólnak az mellett, amit én most felsoroltam? Ugye egyértelműen meghatározhatjuk, hogy a kormány lépéseknek hatására, valóban a 2007 –es év nehéz esztendő lesz a rétsági önkormányzatnál is. De azt is ki kell hangsúlyozni, hogy ez lesz az utolsó nehéz esztendő. Figyelembe véve, hogy az Ipari Parkból befolyó bevételek már ebben az évben 250 millió Ft körüli összegűek, várhatóan a 2007. évi bevételt 300 millió Ft-ra lehet előre prognosztizálni ami nem kevés összeg. Felvetődik, mi lenne ha ez a bevétel nem lenne, elgondolkodhatunk ezen a kérdésen. A kérésem körjegyzőséghez kapcsolódik, legalább azt várjuk meg, hogy a körjegyzőség áprilisba összejön-e, és akkor döntsünk a hivatali létszámot illetően. Nem értek egyet a két fő csökkentéssel, több oknál fogva sem. Először is az előterjesztésből is kitűnik, amit a polgármester úr is és a jegyzőasszony is leír, hogy színvonal csökkenés következik be. Ez akarva, akaratlanul is így fog megvalósulni. Harmadszor, - függetlenül, hogy ez a körjegyzőség napirendre tartozik- ellentmondó és logikátlan a lépésünk, ha gyorsan 2 fővel csökkentjük a létszámot, aztán április 1-től 3 fővel vagy ne adj isten többel emeljük. Tehát ez a három fontos kérdés bebizonyítja, hogy nem tudom ezt a javaslatot elfogadni. Pontosabban én azt indítványozom, hogy a 31 fős jelenlegi létszámot tartsuk meg, és amikor majd ezek a kérdések eldőlnek akkor menjünk tovább. Szeretném kihangsúlyozni olyan fontos kérdést, tényt amelyek szerintem elkerülik a lakosság figyelmét, nem nagyon foglalkoznak vele. Alapvetően ha megnézzük ezt az előterjesztést, két olyan dolgozó álláshelyének megszüntetéséről van szó, ahol alapvetően nem szakmai okok az indokok, szerintem másról van szó. Hogy konkrét legyek és lovagias, nagyon őszintén mondom, hogy itt a képviselő-testület egyes tagjai nem kívánatos személyeknek tartják azt a két személyt, akik ezeket a munkaköröket betöltik. Magyarul, ugye voltak az önkormányzati választások ez a két ember nem a megválasztott polgármester urat támogatta, ami szerintem belefér a demokrácia játékszabályaiba. Gyakorlatilag ha így nézem politikai tisztogatásról van szó, - lehet ezen mosolyogni- de véleményem szerint erről van szó. Ugye most átszervezés miatt megszüntetünk két státuszt aztán három hónap múlva más megnevezéssel teljesen újakat létesítünk. Miért kell nekünk most nehéz helyzetbe hozni két családot vagy esetleg többet, hát ez a kérdés most nem számít, hogy elbocsátásra kerülnek rétsági emberek. Nem is olyan régen egy képviselőtársam azt mondta, hogy rétsági embereket, ugye rétsági hivatalból ne küldjünk el. Dr. Tóth Mária képviselőtársam több alkalommal hangsúlyozta, hogy ha létszám elbocsátásra kerül sor akkor a nyugdíjasokat kell elküldeni, ezzel én is egyetértek ez így helyes és tisztességes. Emlékezzünk vissza tavaly ilyenkor a TDK több mint 100 főt épített le, hogy fel voltunk háborodva mindannyian, egyébként jogosan, hogy ugye több mint 100 ember köztük tizenvalahány rétsági is gyakorlatilag lapátra került. TDK nehéz helyzetbe hozta ezeket az embereket és nekünk is el kellene gondolkodni, hogy kell e most a 2 embertől megválnunk, vagy nem. Szerintem építeni kellene nem leépíteni. És hogy csak pár konkrét tényt is említsek. Két olyan emberről van szó ugye, akik közül az egyik az Ipari Park létrehozásában annak minden dolgaiban nagyon sokat dolgozott, most lapátra tesszük és elküldjük. Ez az ember sokat dolgozott, mely eredményeként pénz fog bejönni a költségvetésbe, de elküldjük. Ugyanakkor ki van hangsúlyozva az anyagba , hogy lesznek különböző dolgok az ügyintéző munkaköréből eredően is. Nekem az lenne a javaslatom , hogy minden képviselő társam a logika mentén a tisztesség útján döntsön ebben a kérdésben.
Mezőfi Zoltán polgármester: Mielőtt tovább folytatnák ezt a történetet. Ezek szerint Jávorka képviselő úr konkrétan tudja, amit mi nem tudunk ki az a 2 fő a hivatalban aki a jelenlegi polgármestert a választáson nem támogatta , hiszen valamennyien tudjuk , hogy a választásokon titkosan szoktunk szavazni. Ez az egyik szerény megjegyzésem. A másik, nyomatékosan kérem, ne mossuk össze a napirendi pontokat, mert a körjegyzőségnél meg visszajön ez a napirendi pont. Itt szeretném azt is elmondani és megkérni a tisztelt képviselőket, akit ez érint, hogy legyenek kedvesek elolvasni ezeket az előterjesztéseket. Ugyan is a körjegyzőségnél, ha már összemossuk a napirendi pontokat, oda van írva: sorolom, hogy 1 fő pénzügyi, 1 fő igazgatási 1 fő jegyző munkáját segítő ügyintéző lehetséges felvételéről van szó. Ha meg tetszenek nézni a mostani előterjesztést ennél a napirendi pontnál, ott nem ezekről a státuszokról, hanem ügykezelő és ügyintéző, nem szakügyintézőkről beszélünk. A kettő nem ugyanaz. Majd a megfelelő helyen a megfelelő napirendi pontnál ki lehet bontani ezt a kérdést. Fodor úr ne vegye rossz néven, de én jól emlékszem arra, hogy kb. 1 hónappal ezelőtt legalábbis a legutóbbi képviselő-testületi ülésen Dr. Tóth Mária konkrét javaslatát, amely a hivatal létszámcsökkentésére vonatkozik -ezt pontosan tudom, te is fogsz rá emlékezni - te is megszavaztad. Ez így volt. Dr. Tóth Máriának volt egy nem kevés vitát kiváltó módosító, illetve külön indítványa ahol is határozattan ragaszkodott a 2 fős csökkentést tartalmazó ügyrend kidolgozásához, ezt szavaztattam az akkori ülésen, és Laci te magad is megszavaztad. Ez biztos. 
Fodor László képviselő: Elképzelhető, hogy félreérthettem. De azt hiszem, hogy abban a helyzetben, abban az esetben polgármester úr kb. 5-ször kérdeztél vissza. Akkor a körjegyzőséggel kapcsolatban még fel sem merült semmi. 
Gál Gábor képviselő: Jávorka úrnak szeretnék válaszolni. Én szerintem a személyeskedés nem lovagiasság kérdése, illetve olvasatomba nem pártpolitikáról, hanem kifejezetten költséghatékonyságról van szó. Előterjesztésekbe és rendelettervezetbe én nem találtam sehol pártpolitikáról szóló ideológiákat.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Nekem célzott ez a dolog. Én csak annyit szeretnék hozzáfőzni a TDK-val kapcsolatban, hogy amikor volt a létszámcsökkentés, az rosszul esett. Felszámolt tevékenységeket, de a TDK a kistérségtől kapott 240 millió Ft támogatást és az önkormányzattól 10 év adómentességet. Ennek ellenére becsülöm, hogy eljöttek nagyon sok embernek kenyeret adott , sőt azt majd nekem is adott hasznot az emberek jártak hozzám javítani. De kérdezem, hogy melyik itteni vállalkozó kapott támogatásként egy forintot is. A polgármester irányítja a hivatalt, én úgy érzem, hogy neki kell eldönteni, milyen irányban, milyen szakemberek alkalmazásával dolgozik, várjuk meg, hogy mit akar. A politikával kapcsolatban véleményemet már elmondta a Gábor helyettem. Én rétsági vagyok és mindenkit ugyan úgy szeretek, függetlenül, hogy templomba jár vagy a pártgyűlésre, nem szoktam kivételt tenni. 
Majnik László képviselő: Természetesen fontosnak tartom azt hogy egy szervezetet az aktuális igényeknek megfelelően, az aktuális helyzethez kell igazítani. Ezt természetes dolog. Igazából három dolgot szeretnék mondani, az egyik benne van az előterjesztésbe is, hogy minőségromlás nélkül ez a létszámcsökkentés nem valósítható meg. Mi elvárhatjuk a hivataltól azt, hogy ne csökkenjen a minőség, és itt színvonalas munkát végezzenek, viszont ennek meg kell hogy legyenek a feltételei. Ha nincsenek meg a feltételek akkor nem lesz ez a munka színvonalas és minőségi és erre a személyi feltételeket is érteni kell. Én nem akarok most arra hivatkozni, hogy 7 évig béreltem a hivatalban irodát, és láttam azt, hogy mi megy a hivatalban, mi nem megy, hogyan folynak a dolgok. Nekem meggyőződésem, hogy egy ügykezelő ezt a munkát ami ellát a hivatal, nem képtelen elvégezni. Most is vannak esetek amikor túlórázni kell kettőnek is, meg külső segítséget is igénybe kell venni. A második oldala a dolognak, hogy 2007-2013 között ha minden igaz akkor a fejlesztések a beruházások igencsak erőteljesen az önkormányzatok területén is előtérbe fog kerülni. Én egy teljesen abszurd dolognak tartom, hogy pontosan olyan személy nem lesz a hivatali apparátusban aki pontosan ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Mert teljesen világos, az előterjesztésből kiderül, hogy melyik az a két munkakör amelyik megszűnik. Most hiába mondjuk azt, hogy erről van szó, vagy nem arról van szó, tudjuk vagy nem tudjuk teljesen világos. Kiderül az előterjesztésből, itt nyíltan meg lehet ezt mondani. Én azt mondom, hogy most ez a létszámcsökkentés, figyelembe véve azt is hogy április 1-jétől változások következnek be, teljesen indokolatlan, teljesen felesleges és teljesen értelmetlen. Az egész hivatali szervezeti felépítést egy teljesen mai körülményeknek megfelelően alaposan át kell gondolni, ha kell elmondom a saját elképzelésemet is alkalom adtán, mert vannak erre vonatkozó elképzeléseim. Még egy dolgot szeretnék elmondani. Elsősorban a következő időszakban, években fog előtérbe kerülni, hogy a hivatalnak a szolgáltató jellegét erősítenie kell, és ezt megfelelő személyi feltételek nélkül rendesen elvégezni nem lehet. Én nem értek egyet azzal, hogy most ebben a helyzetben a hivatalnál létszámcsökkentéssel foglalkozzunk, mert amennyit megtakarításba hozna, az nem éri meg azt, hogy a munkának olyan szintű rovására menjen, illetve azok a feladatok ne legyenek elvégezve. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Elnök úrnak a mondandóját szeretném kiegészíteni és megkérdezni azt, hogy a bizottsági ülésen a 3. számú melléklettel kapcsolatosan mi hangzott el arra, hogy az Egészségügyi Szociális és Környezetvédelmi Bizottságba ki kerüljön be Dr. Dobos Attila helyett. Végül is nem úgy hangzott el az elnök úr részéről ahogy a bizottság elfogadta. Én azt szeretném kérni tőle, hogy úgy mondja el, ahogy a bizottsági ülésen elhangzott, és ne a saját javaslatát hozza elő, ami a bizottságban nem hangzott el. Ezzel szeretném kiegészíteni és kérni Ferit, hogy mondja úgy el, ahogy a bizottságban történt. 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi. Településfejlesztési Bizottság elnöke Valóban az Évikének igaza van, bocsánatot kérek. Aztán elkezdtünk gondolkodni rajta, hogy amit korábban tudtunk, nem tudom, szabad- e bizottsági titkokat kimondani, így nem mondok semmit. Ezért próbáltam más javaslatot tenni, elnézést kérek.
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Én azt szerettem volna kérni azt mondjad el, ami a bizottságban történt, tehát kinek a neve hangzott el, hogy ki kerüljön a bizottságba.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi. Településfejlesztési Bizottság elnöke: Valóban a bizottsági ülésen az Évike neve hangzott el, hogy ő legyen a bizottság tagja. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Ezt végül is a bizottság el is fogadta. 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi. Településfejlesztési Bizottság elnöke: Igen így volt. 

Dr. Dobos Attila képviselő: Módosító indítványt szeretnék tenni. Elfogadva a 2 fő létszámleépítést azt javaslom, hogy a későbbiek folyamán a polgármesteri hivatal működését, feladatellátást egy bizottság felállításával vizsgáljuk felül, az térjen ki a létszámra is. Kérem módosító indítványként ezt elfogadni 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kezeljük ezt a módosító javaslatot kiegészítésként.
Jávorka János képviselő: Kiegészítésem lenne az ügyintézői munkakörrel kapcsolatosan. Olyan ember munkáját nem kellene leszervezni akinek kapcsolatai vannak, a városnak és a köznek dolgozik és ezzel jelentős megtakarításokat hozott, pl. a Radnóti út felújítása során is. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Státuszról van szó, személyi kérdésben zárt ülésen döntünk.
Jávorka János képviselő: Tudja ezt mindenki, a sorokban benne van.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel Jávorka úr módosító javaslatát, miszerint a rendelet tervezet 48. § (2) bekezdéséből a “tartós” szót kimarad. A javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel Jávorka úr 58. § (2) bekezdés módosítására vonatkozó javaslatát, miszerint a “tartós” szó beépítésre kerüljön. .
Kapecska Ferencné jegyző: Nem javaslom a tartós szót beépíteni, tekintettel arra, hogy polgármesternek, ha pl. Salgótarjánba kell menni, de azonnali intézkedést kell itthon tenni, vagy aláírni, arra nem lesz jogosult az alpolgármester. 
Jávorka János képviselő: Elfogadom jegyzőasszony indokát, visszavonom a módosító javaslatomat. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom a módosítással együtt a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelet tervezetét. A képviselő- testület a rendelte tervezetet 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyenként szavazásra bocsátom a mellékleteket, és azokban szereplő, bizottságok által támogatott változatokat:

 • 1. számú mellékletben, a képviselők telefonszámainak feltüntetését a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta
 • 2. számú melléklet I/3. pont B. változatát, miszerint a normatív lakásfenntartási támogatás a polgármester hatáskörébe tartozzon, a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
 • 2. számú melléklet III/8.) pont B változatát, miszerint a képviselő-testület hatáskörében marad a nyári programok, rendezvények támogatási keretének felosztása, a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta
 • 2. számú mellékletet IV/1.) A változatát a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta
 • A 2. számú mellékletet a fenti változatokkal együtt a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
 • 3. számú melléklet: az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság egy tagjának zárt ülés keretében történő megválasztására vonatkozó javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadta
 • 4..számú melléklet II/1./c. pont B. változatát a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta
 • 4. számú III./10/h. pont B változatát a képviselő - testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 • 4. számú mellékletet a fenti változatokkal együtt a képviselő- testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta.
 • 5. számú melléklet 2. § A változatát, mely nem tartalmazza a közterület-felügyelet működtetését, azt megszünteti, a képviselő-testület 7 igen szavazattal és 3 tartózkodással elfogadta
 • 5. számú melléklet 5. § (1) bekezdés Jávorka képviselő úr módosító javaslatát, C változatot, miszerint a hivatali teljes létszám a jelenlegi 31 fő legyen, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, , 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem fogadta el.
 • 5. számú melléklet 5. § (1) bekezdés Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság által támogatott “A” változatát, a hivatali létszám 29 főben történő meghatározását, a képviselő-testület 6 igen 4 ellenszavazattal elfogadta.
 • Dr. Dobos Attila képviselő javaslatát, miszerint a hivatal működése, létszáma bizottság létrehozásával átvilágításra kerüljön 5 igen szavazattal és 5 tartózkodással a képviselő-testület nem fogadta el. 
 • 5. számú mellékletet a fenti változatokkal együtt 6 igen és 4 ellenszavazattal elfogadta a testület. 

5./ 2007. évi víz- és csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A rendelet tervezetet a Bizottság megtárgyalta. Örömmel fogadta a polgármester úr tájékoztatását, hogy lehetett volna több is ár, de a Vízmű közgyűlésén a javasolt áremelésnek szinte csak a felét fogadták el, így az ivóvíz és a csatorna díja 7 %-kal emelkedik, a Kft. által javasolt 14-15 %-kal szemben. Ez azt jelenti, hogy 336 Ft + áfa/m3 a vízdíja, a csatornáé 253 Ft+ áfa/m3, összesen 571 Ft + áfa/m3. A bizottság ezt javaslatot támogatja, a rendelet tervezet elfogadását javasolja. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Így is súlyos terheket ró az itt élő emberekre. Valóban így van, a vezetés által előterjesztett eredeti vízdíj emelés 15 % volt. Végül is a Vízmű közgyűlésén a polgármesterek arra kérték a vezetést, hogy a kormány általi inflációt a 7 %-ot, ne haladja meg náluk a béremelés, mivel a kormány a közalkalmazottaknál a bértábla befagyasztását rendelte el. A közgyűlés a most előterjesztett, az eredeti javaslattól alacsonyabb díj emelést támogatta. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Nagy örömünkre szolgál ez a hír, mint, hogy a polgármester úr is mondta, jelentős emelésnek nézünk elébe. Kivételes eset , hogy egy szolgáltatóval szemben az 52 polgármester végül is nagyjából győzni tudott. Nagyon jeles példája ennek az összefogásnak az eredménye, mert talán bízhatunk abban, hogy az új választott polgármesterek és a régi polgármesterek jobban összefogtak, mint az elmúlt időszakban.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom víz- és csatorna díjról szóló rendelet tervezetet. A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és megalkotta következő rendeletét.
6./ Képviselő-testület 2007. évi Munkaterve
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Az előttünk lévő anyagot a bizottság egy az egyben elfogadta. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nekem volna egy javaslatom, mindjárt itt a januári dátum esetében. Az eredeti javaslat január 11-ét célozza meg. Megismerve néhány képviselőnek a véleményét, javasolnám hogy január 15-én legyen az ülés, hogy normális előterjesztések készülhessenek. Módosító javaslat volt a bizottsági ülésen Gál Gábor képviselő úr részéről, hogy a 4. napirendi pontnál a helyi média helyett az önkormányzati média kerüljön megtárgyalásra. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom a január 15-i időpontot és a helyi média helyett az önkormányzati média megfogalmazást.
A képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen egyhangú szavazattal elfogadta. A módosításnak megfelelően az éves munkatervet 10 igen egyhangú szavazattal elfogadta.


7./ Körjegyzőség létrehozás kezdeményezése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Hosszasan tárgyalt a bizottság az előterjesztést. Az A változatot, a körjegyzőség létrehozását támogatta a bizottság. A jegyzőasszony nagyon értelmesen elmondta a pozitív negatív oldalait is. Arra jutottunk, hogy ami az önkormányzatunknak előnyt jelent, támogatni kell. Azt kérje a testület , hogy ez valóban úgy legyen megoldva, hogy a rétsági önkormányzatnak ez előnyt jelentsen. A bizottság az A változatot támogatja. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Most arról a szándékról szavazunk, hogy április 1-től Rétság Tolmács és Bánk önkormányzata körjegyzőséget hoz létre. A pontos részletek a januári testületi ülésen kerülnek előterjesztésre. 
Szavazásra bocsátom a határozati javaslat bizottság által támogatott A változatát, a körjegyzőség létrehozását. A javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta és meghozta alábbi határozatát.

99/2006. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bánk és Tolmács Községi Önkormányzat körjegyzőség létrehozására vonatkozó kezdeményezést, azt támogatja. 
A képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy 2007. április 1. napjával Bánk és Tolmács Községi Önkormányzat Képviselő-testületeivel körjegyzőséget hoz létre Rétság székellyel.
A körjegyzőség létrehozására vonatkozó társulási megállapodást Bánk és Tolmács Község polgármestereivel és jegyzőivel egyeztetve elő kell készíteni, és testület januári ülését elő kell terjeszteni. A megállapodásban rögzíteni kell, hogy a körjegyzőségi feladat ellátáshoz szükséges többletlétszám a kezdeményező Bánk és Tolmács Község Önkormányzatát terheli.
Határidő: értesítésre december 31. és szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző

8./ Intézmények 2007. évi költségcsökkentési javaslatai
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Gál Gábor képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési, illetve a Művelődési, Oktatási, Sport bizottság összevont ülése az intézmények 2007. évi költségcsökkentési javaslatai tekintetében nem volt határozatképes. 
 • Említést érdemel, hogy a bizottságok működését hatékonyabbá kell tenni, a megválasztott képviselőknek a bizottsági üléseken az eredményesség figyelembevételével és lehetőségeikhez mérten részt kell venni.
 • Szájbely Ernő fogorvos úr felé kérdés fogalmazódott meg, a kötelező asszisztensi létszámot illetően. A tájékoztatással kapcsolatosan említendő, hogy törvényileg 1 fő kötelező a jelenlegi kettő és fél foglalkoztatottal szemben. 
 • Elhangzott, hogy a művelődési központ beszámolója semmit sem ér. A bizottsági tagok többsége soknak, a városban élők kulturális lehetőségeivel szemben, hatalmasnak tartja az 50 milliós költségvetést. Végh József Úr által leírt tűzijáték és évkönyv megvonás helyett az alternatív megoldások, valós költséghatékonysági elemzések fontossága került előtérbe. Részletes költségelemzés iránti igény is felmerült. 
 • A megszokásokkal szemben a menedzser szemlélet és megközelítésmód hangsúlyozottan fontossá vált. A Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság Elnöke megalázónak érzi, a MOS bizottság elnöke pedig érdemben nem fogadja el és az önkormányzatra nézve lejárató jellegűnek tartja Végh József összecsapott beadványát.
 • A hangadót pártatlan objektív tényközlő lappá kell fejleszteni. A város honlapjának felügyeletét elsődleges körben önkormányzati hatáskörbe szükséges visszavenni. Az önkormányzathoz e tekintetben konkrét költség hatékony és professzionális ajánlat érkezett a WNET Internet Kft-től, mellyel közel évi félmillió forint spórolható meg. A városi rendezvények szervezésében a művelődési központtól nagyobb hatékonyságot, rugalmasságot és körültekintést várunk el, mint munkáltatók. 
 • A műszaki csoportot illetően elhangzott, hogy célszerű lenne vállalkozó csoporttá minősíteni, szakmunkások alkalmazásával a laktanya karbantartását, kitakarítását is megoldani. A fő irányvonalat egy szakműhely létrehozása jelenthetné. A tétlenség helyett a hozzáálláson méltán javítani kell.
 • Elhangzott az esetleges létszámleépítéssel kapcsolatosan, hogy az intézményvezetők nem saját maguk ellensége, válaszként megfogalmazódott, hogy a nem kellemes és népszerűtlen döntéseket is fel kell vállalni a város érdekében, megalapozva a pályázati lehetőségeket. 
 • Konkrét módosító határozat került megszavazásra 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodással. A határozat értelmében vizsgálóbizottságokat kell létrehozni (bizottsági, intézményi és külsős tagokból) és át kell világítani az intézményeket a költséghatékonyság tekintetében, melynek végrehajtási határideje: 2007. január 15.
 • Az óvoda és az iskola korrekt beadványt készített ezért esetükben a vizsgáló bizottság felállítását nem támogatom. A művelődési központ tekintetében figyelembe véve itt a hatalmas 50 milliós költségvetést viszont igen.
Mezőfi Zoltán polgármester: A bizottságnak van egy konkrét javaslata bár nem volt határozatképes, amely egy általános vizsgáló bizottság felállítását célozta meg.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Mivel hogy a két bizottság együttes ülésen tárgyalta a napirendet, elszeretném mondani a véleményünket. Az egészségügyi intézményeknél valójában nem azt akarja a bizottság, hogy létszámot csökkentsünk, ugyanis a probléma én szerintem, hogy mi túl sok órát fizetünk. Most ugye két fő van és a két fő mi megszeretnénk hagyni, mert erre van szükség, viszont már a harmadiknak a bérét azt nem szeretnénk kifizetni. Végül is a bizottság úgy áll ehhez, hogy gesztusképen maradjon a két fő. Senkit nem akarja, hogy elmenjenek tőle, inkább arra kérem az intézményvezető főorvos urat, hogy ha amennyiben lehet, energiával vagy amivel lehet spórolni, - ezt neki kell tudnia – azzal spóroljanak, hogy innen is jöjjön megtakarítás. r. Tóth Mária kérdésére nem igazán kaptunk egyértelmű választ. Ezzel kapcsolatban ennyit szeretnék. Az általános iskolánál már látunk egy pozitív eredményt, az igazgató úr nagyon szépen összeszedte ezt az 5-6 milliós megtakarítást. Arra leszek partner a képviselő társaimmal, hogy tárjuk fel, hogy mik azok a szükséges dolgok amik az iskolába elvégzendő, és valójában arra költsünk, a gyerekek érdekében. Voltam itt igazgató úrnál, körbejártam az iskolát és igen is nagyon nagy szükség lesz arra, hogy elsősorban pályázatból, ha nem jön össze a pályázat, akkor a fejlesztésre félrerakott pénzből igenis nagyon gyorsan, nagyon sok mindent meg kell valósítani. Áldatlan állapotok vannak, amiket fel kell számolni. Az igazgató úrnak szeretném megköszönni a költségcsökkentésre vonatkozó beadványát. Maximálisan fogom is támogatni, hogy ezt megszavazzuk. Rátérve a művelődési központra, ezt nem is tudom, hogy mondjam el. Mikor el kezdtem olvasni a költségcsökkentési javaslatukat, - erre Gál Gábor rátért- hogy egy tűzijáték megvonásával, egy mindenki karácsonya megvonásával, vagy a hangadó 3 lapos legyen vagy 5 lapos legyen ezt úgy éreztem, hogy ez az ember megaláz, és a képviselő-társaimat is. Szóval nem tudom, hogy miért van erre szükség. Szerintem biztos, hogy vannak olyan források, amin lehet takarékoskodni. Arra fogok majd szavazni, hogy igenis kell egy bizottságot állítani, amit már a Dobos képviselő társam is javasolt, és át kell nézni, hogy ez a művelődési központ a rétsági emberek részére, nívósan működjön. Nem tartom valószínűnek, hogy ilyen 50 – 60 ezer Ft-os megtakarítási tételek vannak csak amiket elvennénk a rétsági emberektől. Javaslom is az igazgató úrnak, hogy kicsit menjen bele mélyebben a dolgokba, mert ezt a beszámolóját én nem fogom támogatni és sokkal többről van szó. Nívósabbá szeretnénk tenni a működést, és amire szükség van valóban arra ad az önkormányzat pénzt, de a mostani nívóért én soknak vélem a 60 millió Ft-ot. A polgármesteri hivatallal kapcsolatban ezt szerintem a polgármester úrnak a dolga, őt ezért választották meg. Műszaki csoportnál a bizottságban is elmondtam, hogy végül is nem meg kellene szüntetni, hanem jobban kell dolgozni. Az Imrét áttettük a csoporthoz, és ugye itt lesz egy költség megtakarítás. A honvédségnél 8 órás szolgálatban tényleges munkavégzés is történjen, mert el akarjuk adni ezt a laktanyát, értékesíteni és hasznosítani akarjuk. Szégyen az önkormányzatra, ahogy ez a laktanya kinéz. Nem most volna a feladatunk hanem az előző években is ezzel törődni kellett volna. Katasztrófális állapotban van a lakanya. A műszaki csoportot úgy képzeltem el, hogy ha az intézményekhez elmennek dolgozni, akkor igenis az intézményvezetők igazolják le az idejüket és az intézmény utalja át az önkormányzat kasszájába a pénzt. Már is meg fog változni a helyzet. Más sem hallok, mint azt, hogy tétlenül jönnek-mennek, egy félórás munkát fél napig végeznek. Az intézményvezető el fog gondolkozni, hogy mit fog leigazolni. Azt javaslom, hogy itt szintén le kell ülni januárban és igen is meg kell szervezni egyszer a laktanyának a kitakarítását, amennyi szabad idő van. Természetesen ha az intézménynek szüksége van szakemberre, akkor az lesz az első, de a felszabadult időben a laktanya takarítást kell végezni. Ki lett hirdetve, hogy minden hónap első hétfőjén el fogjuk hordani a szemetet. Sajnos ott tartunk, hogy nincs az önkormányzatban ember. 3 hónapon keresztül a saját embereimmel és a saját autómmal dolgozom és amikor felajánlom a szállítást soha nincs ember. Az óvodát meg kell dicsérni. Nívós megtakarítás van. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Valóban így volt a bizottsági ülésen. A különböző vélemények kereszttüzében elhangzott, hogy az egyes intézményvezetőktől többet várt el a bizottság a megtakarítások kimutatásakor. Más helyen viszont, mint ha túl vállalta volna magát a megtakarításban. Nagyon szép volt amikor a Hegedűs úr azt mondta az egészségügyi intézmény esetében is, hogy a képviselő-testület semmiképpen nem az utcára akarja tenni az embereket, hiszen van intézményvezető. 
Jávorka János képviselő: Az intézményvezetők az előterjesztésben részletesen és korrekten leírtak a szakmai dolgaikat. Az Egészségügyi intézményben 171.500 Ft lehet megtakarítani, ami nem egy jelentős összeg. Az óvodánál más a helyzet, itt valóban nagyobbak a számok , de ha mögé nézünk, akkor ez a helyzet nagyon egyszerű, ezek munkabérekből tevődnek össze. Mind a két intézményből, nyugállományba vonulnak. Ezek személyek és mivel nem vesznek fel helyettük létszámot ezek a bérek maradnak meg. Véleményem szerint a művelődési ház pedig részletesen leírja az összes dolgot, de egy dolgot nem ír le és nem tudom történt-e szakmai számítás megfelelő szakemberek bevonásával, hogy milyen úton – módon lehetne a művelődési háztól megtakarítani pénzt. Valóban ez az 50 milliós költségvetés elég nagy összeg, de ha megnézzük, hogy ez miket takar rá lehet jönni, hogy ott sem szórják a pénzt. Fel kell tenni azt a kérdést, hogy a művelődési háztól el akarunk venni a költségvetéséből 10 millió Ft-ot, hogy akkor mi az a feladatsor amit el kell hogy hagyjon. A művelődési háznak el kell készíteni a munkatervét és a képviselő-testületnek kell megbeszélni és összhangban kell lenni a 2007 év költségvetésnek a aminek összhangban kell lennie a februárban elfogadásra kerülő költségvetéssel. Ne hozzuk olyan helyzetbe a művelődési ház vezetését, hogy ne konkrét dolgot tegyen le a képviselő-testület asztalára. A kultúra az amivel nem lehet kereskedni, nem hoz pénzt. Ha a jövőben csökkenteni fogjuk a támogatást, akkor a bevétele is csökkeni fog. Segítő szándékkal álljunk a dolgokhoz és ne azt keressük, hogy miért nem jó. Szakemberek bevonásával, mivel a testületben sincs művelődési végzettségű - körbejárva alapvetően meg kellene nézni a lehetőségeket. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nagy szerencse, hogy nem vagyunk 10 – en népművelők, mert nem 50 millió lenne a költségvetés ha nem 200 millió. Megfogjuk oldani, nekem lesz ehhez javaslatom. 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Valójában biztos van olyan is, amit esetleg meg kell szüntetni, amit a rétsági emberek nem igényelnek. Lehet ezt vállalkozás formába is működtetni. Rendezvényeket kellene szervezni vagy kiadni. Produkálni kell, hogy ne haszontalanul menjen a fűtés, ezeken is lehetne fogni, hogy minden hasznosan menjen. A bizottság vizsgálja át, hogy mire van szükség. Lakossági fórumot is csinálnék, hogy mit szeretne a lakosság. Kimegy 50 millió és egy színház sem volt. 
Fodor László képviselő: Elnök úr elmondta, hogy mik hangzottak el a bizottsági ülésen, azt fogadtuk el, hogy valamennyi intézményt meg kellene vizsgálni egy ad-hod bizottságnak. A művelődési házat sok bírálat érte. Az objektivitás igényelné azt is, hogy elmondjuk több kérdés is felvetődött. Betonon kellett játszani a gyerekeknek a szüreti felvonási ünnepségen, az adott intézményvezető azt mondta, hogy igen ő javasolta, hogy a gyerekeknek ne kelljen színpadot építeni. Óvakodjunk a személyeskedéstől, hogy mindenféleképpen belekössünk valakibe. Igazgató úr javaslatába 1-1,5 millió összeget meg lehet takarítani és azért nem szerepel mert 1 fő elment és az a státusz nem lesz betöltve, ez megtakarításként szerepel. Javasoltam a bizottsági ülésen, amit én mondok el az itt nem hangzik el, de lehet, hogy ez csak félreértés. A műszaki csoportnak éves feladattervet készítsünk és ne az legyen a feladat, hogy ha hirtelen valami elromlik akkor szaladni kell és közben malmozunk. Ütemterv kell készíteni, ami megszakad abban a pillanatban, ha valami rendkívüli feladat adódik és ez nyomon követhető, számon kérhető dolog. Következő testületi ülésen napirendi pontként vegyük fel. Éves ütemtervet készítsünk nekik és ezt számon tudjuk kérni.
Dr. Tóth Mária képviselő: A műszaki csoportnak van főnöke, fizetjük őt, neki kell elkészíteni az ütemtervet, nem az embereket kell szidni. Vannak jó szakmunkások, vannak kevésbé jók. Falusi vagyok és ismerem őket. Ha jó a vezető akkor jól megy a meló. Nem ütemterv kell ide, irányítani kell az embereket. Szükség van- e egyáltalán a vezetőre? Már 4 éve mondtam, nem kell oda külön vezető, minek, az Attila dolgozzon az emberekkel együtt. Ha jegyző a vezető akkor neki kellene ütemtervet készíteni, a jegyző legyen a főnök, az Attila meg dolgozzon az emberekkel. Ha a Toyota beszélni tudna, akkor nagyon sok mindent elmesélne. Akkor még az emberek mit tudnának mesélni? Az egészségügyi intézménynél a vezető beszámolójából hiányolom, hogy nem foglalkozik a vállalkozási lehetőséggel. Mindannyian tudjuk, hogy az I. számú körzet orvosa és a gyermekorvos vállalkozásban dolgozik, ugyanakkor a II. körzet orvosa és a fogorvos nem ment át vállalkozásba. Meg kellene nézni, hogy melyik jobb a városnak. A betegek nevébe mondhatom, én az I. körzetbe tartozom, semmi negatív változást nem vettünk észre, hogy kimentek vállalkozásba. Nevetséges amit a főorvos úr javasol megtakarítást. Én voltam az is aki bíráltam a művelődési központ igazgatójának a beszámolóját. Mindenki karácsony rendezvény, amikor odaértem az asszonyok megemlítették nekem, hogy az igazgató úr nem biztosít asztalt, ahhoz, hogy ott a gyerekeknek az ajándékot szét tudják osztani, ez konkréten így volt. Én is odamentem az igazgatóhoz és megkérdeztem kellő tisztelettel, hogy igazgató úr lesz végre asztal az asszonyoknak és akkor mondta, hogy igen lesz. Néhány perc, vagy óra idegeskedés után történt, megalázó volt, nem csak az asszonyokra nézve, ha nem a vendégekre, gyerekekre és rám nézve is. A legjobb szó erre az, hogy megalázó és kikértem magamnak az igazgató úrtól, hogy még egyszer ilyen megtörténjen. Az igazgató úr engem ennek kapcsán hazugnak nevezett, kikértem magamnak ezt is, egyébként ő mindig derültséggel fogadja a szavaimat. Nem személyeskedés, ez az anyag amit elénk tett, szintén megalázó. Kértünk egy anyagot az intézményvezetőktől egy címmel. Az igazgató úr úgy látom a cím egy részét idézőjelbe teszi, nincs hozzá joga. Az anyag amivel foglalkozik a helyi médiával, illetve az önkormányzati médiával és ezzel szinte ki is merül a mondanivalója. Az elődjét, Haváné Bakosné Leonórát szidja. Minősíthetetlen, hogy a munkáltatója a testület elé ilyen anyagot tesz. Az igazgató úr megemlítette azt is, hogy a mindenki karácsonya hagyomány 1996 –óta. Az igazgató úrnak így kéne és itt kellett volna megemlíteni ennek az asszonynak a nevét mert az ő működése alatt kezdődött, de erről már beszéltem a múltkori testületi ülésen. Ez nem igaz, hogy folyamatos volt, ez annyiban hagyomány, hogy ide tartozik a polgármester és a Styaszniné Marika a Böjthe Margit felelevenítette. Így vált hagyománnyá. És most ezeket az asszonyokat és akik ott megjelentek megalázta azzal, hogy könyörögni kellett azért a két asztalért, hogy odakerüljön a térre. Ha ez még egyszer előfordul, és én erről tudomást szerzek most mondom, hogy fegyelmi eljárást fogok javasolni az igazgató úr ellen. Az igazgató úr nagy örömmel foglalkozik az önkormányzati médiával. A bizottsági ülésen is elmondtam és most is elmondom a hangadó újságunk ami 1,5 millió egy évben, többször beszéltem már róla, hogy tartalma egyenlő a nullával. Hazug, nem objektív ezt is elmondtam már többször is és kérem tudomásul venni az igazgató úrnak és mindenkire akire tartozik. Készült az októberi forradalomról külön kiadvány 6-7 kép van rajta közeli és távoli, különböző pózokba az igazgató urat ábrázolja. Szégyen hogy nincs benne az a nagyszerű hír, hogy a polgármesterünket megválasztották kistérségi társulás elnökének. Szégyellje magát az aki ennek az újságnak a felelős szerkesztője, szégyellje magát azért is, hogy képviselő társunkról szóló jó hír Hegedűs Feri az utolsó oldalra kerül, természetesen az apróhirdetések mellé. És ami a még nagyobb probléma nekem, még véletlenül sem lett odaírva, hogy Hegedűs Ferenc az önkormányzat képviselője is nem csak vállalkozó. A karácsonyi rendezvényre a hirdetés szégyenszemre beszerkesztették az apró hirdetések közé. Mezőfi Zoltán polgármester nevével jelezve, kikérem magamnak a falu egész lakosságának a nevében, hogy a falu első emberével így bánjanak. Itt az önkormányzati hírekben benne van hazugmódon sok minden, még olyat nem láttam ami objektív lett volna. Az én hozzászólásaim sorra kimaradnak. Jávorka János képviselő interpellációt terjesztett elő a jegyzőnkhöz arra megfelelő választ kapott, elfogadta a képviselő úr, csak itt ahol a városházi tudósításokba leközlik, felébe lett leközölve, beleértve Mezőfi Zoltán és Gál Gábornak a magatartását, kihagyva azonban azt, még ezen kívül, hogy a honlapot szerkesztő, ugyancsak törvénysértően és helytelenül járt el. Ezt kérem kiigazítani. Elfogadhatatlan az 50 milliós költségvetés, elég átvilágítás az amit tapasztalunk és ami lártunk minden év elején, hogy milyen költségigényei vannak az intézményvezetőinknek. Lehetetlen, hogy ennyit megszavazzunk erre. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Javaslom, hogy tartsuk be az időt. Konkréten azt javaslom, hogy a módosító javaslatokkal kezdve majd a szavazást, menjünk végig és nekem mindegyiknél lesz módosító javaslatom, de másoknak is lehet. Azt javaslom van itt egy határozati javaslat mindenki előtt, végig szaladva rajta jórészt már elmondták a képviselők ha még akad menetközben módosító javaslat, akkor azt tegyék meg. 
Jávorka János képviselő: Ha valaki szervez egy rendezvényt akkor le kell pontosítani a kérdéseket az asztaltól a székekig és akkor nincs probléma. Azt szeretném kérni a polgármester úrtól, ha a képviselő társaimnak nem lesznek már vélemények itt vannak az intézményvezetők, adjuk meg nekik a lehetőséget, hogy esetleg a felmerült kérdésekre személyesen is válaszoljanak. 
Gál Gábor MOS Bizottság elnöke: Fodor úrnak szeretnék reagálni. Nem szándékosan maradt ki a beszámolóból, ha nem egyrészt időhiányában igyekeztem rövidre fogni ezt a beszámolót, szerintem így is hosszura sikerült, illetve volt több hozzászólás és kérdés is ami még kimaradt ebből de ezek után nagyobb figyelmet fogok arra is fordítani, hogy Fodor úrnak is benne legyen a véleménye. A másik a mindenki karácsonyát illeti, ha a mindenki karácsonya valóban mindenki karácsonya mindenkié és a művelődési központ szervezi akkor a hangadóban közzétett két képviselő nevét nem tudom elfogadni. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Nagy értékválságot élünk át. Különböző értékeink amiket megteremtettünk vagy értéknek vélünk egyrészt valamilyen oknál fogva elértéktelenednek, másrészt forintosítódnak. Egyszerűen mindennek forintosítjuk az értékét. Nagyon nehéz feladat. Úgy gondolom számba kellene venni az értékeinket nem csak forintok alapján, hanem egyébként is, hogy miket értünk el, itt mink van, magunkban csináljuk egy leltárt. Ehhez a leltárhoz tegyük azt, hogy ezeknek a dolgoknak, az értékeknek a megőrzése, esetlegesen működtetése forintosítva mennyibe kerülnek, ez lenne a feladatunk. És esetleg olyan szinten elgondolkodni, hogy mi az, amit tetszik, nem tetszik nélkülözni tudunk. Minden megteremtett érték elvesztése fáj. És minden megteremtett értékünkre szükségünk lehet, csak a mai nehéz világunkban nem biztos hogy ezeket meg tudjuk tenni. Úgy gondolom, hogy ezek az átvilágító bizottságoknak először egy leltár kellene készíteni, hogy mi az amiről ideiglenesen vagy akár véglegesen is le kell mondanunk. 
Végh József igazgató: Megdöbbenéssel hallom ezt a kritika áradatot, ami természetesen meg kell szívlelni, le kell vonni ennek a következtetését, és hát valahogy úgy érzem, hogy nem csak abból táplálkoznak ezek, hogy jobbítsák a munkánkat. Természetesen minden ilyet örömmel és köszönettel fogadunk. Hosszasan szóba került a mindenki karácsonya rendezvény, Azért késett a hangadó megjelenése, mert két egymással ellentétes híradás is van benne. Nevezetesen, mikor Gál Gábortól megkaptuk ezt a felhívást a mindenki karácsonya szervezői védnökével kapcsolatosan, megkerestük őt is a polgármester urat is jegyzőtől is és tanácsot kértünk, hogy mit tegyünk, hogyan legyen közzétéve. Az sem jó ha megjelentetjük benne az sem jó ha nem. Végül is a kettő egymás mellett jelent meg, nem jó így, hiszen Rétság városáról is mondanak ítéletet általa. Ellenkezőleg nyilatkozott polgármester úr itt a képviselő-testületi ülésén is mint ahogy ez a másik felhívásban szerepel. Az asztal kérdése az előzetes megbeszélésen nem vetődött fel, de teljesen természetes, hogy a művelődési központ minden emberével azon volt, hogy ez a rendezvény mindenkinek jól sikerüljön. 17 óra 00 perckor, mint azt a bizottsági ülésen is elmondtam, vetődött fel, hogy szükség van még négy újabb asztalra a parkolóba. Azt tudtam rá mondani, hogy pillanatnyilag kb. 100 gyerek dolgozik rajta a kézműves foglalkozáson. A program szerint 17,15 -kor színházteremben folytatódik az est további része a fellépőkkel és az ezt követően megtudjuk oldani. Ezt mondtam el Tóth Mária képviselő asszonynak és Sirkónénak is. Amikor az asztalok felszabadultak én személyesen is vittem ki ezeket az asztalokat, kellő helyszínre. Bőven még a 18, 00 órás kinti programrész megkezdése előtt. 6. éve vezetem ezt az intézményt, sok örömöm telt benne és hát tanúsítják az elmúlt évek beszámolói, jegyzőkönyvei, hogy örömünkre sok dicséretet kaptunk. Nem mondom, volt kritika is amit igyekeztünk megfogadni. Sosem volt olyan ezt megelőzően amiből bármiféle rossz szándékot fedeztünk volna fel. Ha nem a munkánk épülésére szolgált. Ez a jelenlegi helyzet valahogy megváltozott. Úgy gondolom, hogy nem igazán a tevékenység változott meg. Őszintén remélem, hogy itt és örülök annak, hogy feláll majd ez a az átvilágító bizottság, mint ahogy minden egyes beszámolónak örülni kellett a korábbi években is hiszen akkor beszélhettünk és elmondhattuk a tevékenységet, őszintén remélem, hogy ez most is így lesz és hát végül is ezek a viharok mindenki megelégedésére kerülnek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ezt a vitát, ezt a részét lezárjuk. A képviselő-testület azt várja az igazgató úrtól, ezt vettem ki a képviselők szavából, hogy működjön együtt a képviselő-testülettel, mérlegelje a kéréseket és legjobb tudása szerint vezesse az intézményt. Nem szeretném, hogy ha odáig süllyednénk, hogy egyrészt elemeznénk és belerondítanánk a mindenki karácsonyába, hiszen hála istennek szerintem szépen sikerül rendezvény volt. Kérem a képviselőktől menjünk végig a határozati javaslaton, jó részt a vélemények elhangzottak, érkezett módosítás az egyik részre vonatkozóan. Az egyik módosítás a bizottságtól érkezett, vizsgálóbizottság felállítását javasolják. Jómagam nem fogom támogatni a bizottságnak eme javaslatát, hiszen a 6 javaslat közül számosról most is fogunk dönteni. Természetesen kötelességem feltenni a bizottság javaslatát szavazásra. 

Szavazásra teszem fel a vizsgáló bizottság felállítását. A javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadta..
Szavazásra bocsátom Fodor László képviselő úr javaslatát, miszerint a műszaki csoport vezetője készítse el és terjessze a következő testületi ülés elé a műszaki csoport 2007 évi feladat és ütemtervét. A javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta.
Az intézmények átvilágítását végző bizottság tagjának javaslom Dr. Dobos Attila, Majnik László, Fodor László, Hegedűs Ferenc képviselőket. A javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal és 3 tartózkodással elfogadta.
Mezőfi Zoltán polgármester: A határozati javaslat 1.) pontja az egészségügyi intézményre vonatkozik. Figyelembe véve a bizottság javaslatát, ebben ezek szerint nem döntenének. Elhangzott a képviselők részéről, hogy ebben az esetben a minimum feltételeknél több is van biztosítva az egészségügyi intézményben, tehát a bizottságnak az lesz az egyik feladata, hogy ezeket feltárja és ennek tükrében döntsön. Aki tehát egyet ért azzal, hogy az átvilágítást végző bizottság javaslata alapján kerüljön meghatározásra az intézmények költségcsökkentése, az kérem most szavazzon. 
Kapecska Ferencné jegyző: Szeretném javasolni a tisztelt képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslat 5. és 6. pontjában most döntsenek. A hivatal vonatkozásában az ügyrend elfogadásával a döntést már meghozták, ebből értelemszerűen következik a tervezés. A következő a műszaki csoportra vonatkozó, a laktanya portaszolgálat 8 órában történő ellátása. Ugyanis ennek elfogadása a vállalkozói szerződés módosítást is maga után vonja, amiben lépni kell. Ez a két pont mindenképpen döntést igényel. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szeretném ezt kiegészíteni. A művelődési központ esetében most bizottság ide, vagy bizottság oda, lehetne dönteni. Ugyanis miután tegnap derült ki, hogy megüresedett álláshely van, ezért a képviselő-testület hozhat olyan döntést, hogy tudjon az igazgató jövő évre költségvetést már előre tervezni. Mégpedig a konkrét javaslatom a művelődési központ esetében az, hogy a megüresedett álláshelyet kell megszünteti, ebben az esetben egy megüresedett álláshelyet megszüntet a képviselő-testület. A művelődési központban máris megtörtént egy jelentős költség csökkentés. És nem a tűzijátékon akarunk spórolni , amit nem fog támogatni természetesen a képviselő-testület. A konkrét javaslatom ez lesz.
Kapecska Ferencné jegyző: A költségvetési koncepció tárgyalásakor a képviselő-testület elfogadta, hogy a megüresedett álláshelyeket nem lehet betölteni. A művelődési központnál ezt követően az álláshelyet testületi döntés nélkül az intézményvezető nem jogosult betölteni. Most fogadta el a testület azt, hogy bizottságot hoz létre, akik január 15 –ig az intézményeket átvilágítják. Úgy gondolom , hogy a bizottsági átvilágítás keretébe lehetne dönteni a létszámról is, tekintettel arra, hogy nincs felhatalmazás az állás betöltésére. A 2007. évi költségvetést a február 15-i ülésen terjesztjük elő, addig mindenképp van idő, hogy a bizottság döntésnek megfelelően kerüljön létszám meghatározásra. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyet értek ezzel, visszavonom a javaslatomat. Ezek szerint a művelődési központ igazgatója tegnap nem értette meg egészen pontosan a korábbi döntést, ugyanis ő már beadta a kérelmét arra vonatkozóan, hogy a testület járuljon hozzá a megüresedett álláshely betöltéséhez. Miközben a költségvetési koncepcióban valóban ott van, hogy a testület hozzájárulása nélkül a megüresedő álláshely nem tölthető be. Szeretném, hogy ha ezt minden intézményvezető betartaná.
Szavazásra bocsátom a határozati javaslat 5.pontját, miszerint a hivatali költségvetés a 2 fős létszámcsökkentés figyelembe vételével készüljön el. A javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadta.
Szavazásra bocsátom a határozati javaslat 6. pontját, miszerint a műszaki csoport munkanapokon 8-16 óra között ellátja a laktanya őrzését, és az Árgus –Szem Kft-vel ennek megfelelő szerződés módosítás 510 Ft/óra + áfa díjon megkötésre kerüljön. A javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta.

100/2006. számú képviselő-testületi határozat 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2007. évi költségcsökkentésre vonatkozó intézményi javaslatokat. 

 1. A képviselő-testület az intézmények 2007. évi költségcsökkentéséről az intézmények működését átvilágító bizottság javaslata alapján dönt. 
 2. A képviselő-testület az intézmények működését átvilágító bizottság tagjának Dr, Dobos Attila, Fodor László, Hegedűs Ferenc és Majnik László képviselőket választja meg. Felkéri a bizottságot, hogy az intézményvezetők bevonásával tekintse át az intézmények működését, feladatellátását, és tegyen javaslatot a lehetséges költségcsökkentésekre. 
 3. A A 2007 évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatal ügyrend szerint engedélyezett létszáma alapján, valamint az érintett dolgozókat jogszabály szerint megillető felmentési idő és végkielégítés figyelembe vételével tervezhető a bér és járulék vonzata.

 4. A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulások igénylésére vonatkozó jogszabály megjelenését követően pályázatot kell benyújtani a létszámcsökkentés költségeire.
  A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az elrendelt létszámcsökkentés miatt a szükséges munkáltatói intézkedést tegye meg. 
 5. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy 2007. január 1-től a Műszaki Csoport dolgozói lássák el munkanapokon reggel 8 órától 16 óráig a volt laktanya portaszolgálatát. 

 6. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a laktanya őrzését végző Árgus-Szem Kft-vel a munkanapokon 16 órától másnap 8 óráig ( 16 órában), illetőleg munkaszüneti napokon 24 órában történő őrzésre vonatkozó szerződés módosítást 510 Ft/óra/fő + áfa díjon megkösse. 
  Határidő: szöveg szerint, és 3.)- 4.) . pontnál 2007. január 2. 
  Felelős: Átvilágítást végző bizottság, és Dr. Szájbely Ernő, Holman Ferenc, Sztruhár Istvánné, Végh József intézményvezető és Mezfői Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző 

9./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előadó: Mezőfi Zoltán polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
A képviselő-testület a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Kapcsolódó internetes anyagok:
Videó a tanácskozásról >>>

10.) Egyebek
Jávorka János képviselő: Két dolgot szeretnék bejelenteni, az egyik a mindenki karácsonya. Több éve folyik már ez a több száz embert érintő rendezvény. Fodor László képviselő kollegámmal a tavalyi rendezvény szervezésében is részt vettünk. Ahhoz hasonlóan, a művelődési ház szervezésében, vele együttműködve, még szélesebb körben szerettük volna a rendezvényt kiterjeszteni. A sportegyesületek, civil szervezetek vezetőinek, intézményvezetőknek tartottuk egy megbeszélést november 23-án, polgármester úr is részt vett ezen az alpolgármester úrral együtt. Megbeszéltük a programot. Akkor úgy döntöttünk egységesen, hogy december 18-án még tartunk egy pontosítást, ahol szintén megjelent a hangadóban, az érintettek is részt vettek. Gál képviselő felvetett, hogy nem tudja elfogadni. Két képviselő vett részt a rendezvényen, de nem mint képviselők, hanem mint egyesületi vezetők. Megköszönöm a támogatók munkáját, anyagi és személyes fizikai munkát, akik ebben részt vettek Hajduk János, Riczler József, Kotroczó Balázs, Fodor László, Majnik László és Kotroczóné Somosi Éva munkáját. Ez egy jól sikerült rendezvény volt kb. 500-an voltak jelen. Jövőben is kellene folytatódnia, még szélesebb körben.
A másik bejelentésem a hangadóhoz kapcsolódik. Tavaly ilyenkor mint a Polgárőrség elnöke, az elnökség nevében felvállaltam, hogy a hangadót széthordjuk, hogy ne legyen a művelődési háznak, illetve az önkormányzatnak ezzel problémája. Úgy érzem ezt az egy évet tisztességgel, becsülettel megoldottuk. Többen részt vettek ebben, de az utóbbi időben több polgárőr társam jelezte, hogy nem tudja vállalni valamilyen oknál fogva ezt a feladatot, ennek okát majd megvizsgáljuk. Az elnökség állásfoglalt, hogy ezért január 1-jétől a Polgárőrség mint egyesület nem vállalja fel a hangadónak a széthordását. Én sem vállalom ez magamra és az elnökségi tagokat sem akarom ezzel terhelni. Minden egyesület 1 évet vállal, akkor hosszú távon megoldható lesz ennek a kérdésnek a rendezése.
Fodor László képviselő: Két dolgot szeretnék ehhez kapcsolódóan mondani. Nagyon jó ez a rendezvény, és évek óta talán idén voltak a legtöbben ezen a rendezvényen, csak így előre. Teljesen mindegy, hogy ki találta ezt ki. Mindenkinek megköszön a segítségét.
A másik pedig a csapadékelvezetéssel kapcsolatos dolog, amit az elmúlt testületi ülésen az egyebekben felvetettem. Tudomásomra jutott még egy tény, amitől a jegyzőasszonytól szeretnék válaszra kérni. A Nyitrai Tamás úr adta be a beadványt, amire 2006. december 6-án kapott egy választ, hogy a probléma a 2-es számú út felújításával kapcsolatos, és a csapadékvíz elvezetés miatt megkeresték a Közútkezelő Kht-t. Van itt egy 1999-es beadványra adott válasz, szintén a jegyzőasszony aláírásával. A két levél homlok egyenest ellentmond egymásnak. Ez azt tartalmazza, hogy az önkormányzat jogosnak tartja a bejelentést, és intézkedik az árok kialakításában. Akkor az önkormányzatra, vagy a Kht-ra tartozik a vízelvezést megoldása. Nem történt semmi intézkedés. Most vagy közben változott meg a helyzet? Remélem nem szeretnénk. még éveket várni a megoldásra. 
Kapecska Ferencné jegyző: Nem mond ellent a két levél egymásnak megítélésem szerint, tekintettel arra, hogy 1999-ben volt bizonyos árok ásás a telkek végébe és a Rózsavölgy utcai árok is ki lett burkolva. 1999-ben történt árok ásás. Pontosan is ki tudom keresni, de biztosan emlékszem, hogy a képviselő-testület pótelőirányzattal biztosította a fedezetet az árok ásásra, ami el is készült. tekintettel arra , hogy nem volt ütemezve eredetileg. A mostani útfelújítás kapcsán sajnos rosszabbodott a helyzet. A kivitelezést az EGUT végezte, az út kezelője a Kht., ezért fordultunk hozzájuk, hogy a kivitelezés során előállt csapadékvíz elvezetési gondokat oldják meg. Nem tudom, hogy mikor kerül erre sor, utána fogunk nézni vagy rákérdezünk.. 
Fodor László képviselő: A lakók kérését szeretném tolmácsolni, minden ügyet végig kell vinni. Ellenőrzi e valaki, nyilvántartják-e, hogy minden beadványban leírt probléma határidőben megoldásra kerül-e. 
Kapecska Ferencné jegyző: Az ügyintézési határidő be van tartva. 
Fodor László képviselő: Az intézményeknél úgy tapasztaltam, hogy könyvben regisztrálják és a végére oda van írva tett intézkedés. Nekem lenne egy javaslatom, ha ez így ilyen formában nem működik, negyedévente testületi ülésen egyebekben, vagy külön napirendi pontként jegyzőasszony számoljon be róla milyen ügyek vannak folyamatban, vége vannak e hajtva, vagy válaszra vár. Ne húzódjanak hónapokig vagy évekig az ügyek elintézése. 
Kapecska Ferencné jegyző: A polgármesteri hivatali ügyintézésére Ket. vonatkozik, itt meg vannak határozva az ügyintézési határidők. Pontos iktatási rendszert vezetünk gépen és kézi iktatás is van Ezen kívül tárgymutatót is vezetünk. Meg van határozva, hogy az úgy lezárása után kerülhet az ügyirat az irattárba, és jelölni kell többek között az ügyintézés, a döntés tartalmát, az ügyintézési határidőt is. Természetesen a képviselő-testületnek joga van azt elrendelni, hogy a hatósági ügyintézés helyzetéről iktatott ügyiratokról, vagy az ügyintézés közbeeső intézkedéseiről számot adjunk. Úgy gondolom, hogy az iratkezelési és iktatási rendszer ezt megfelelően kezeli. De ha a testület úgy kívánja természetesen állunk elébe, és rendszeresen betudjuk mutatni, hogy hány ügyirat volt, mit iktattunk, mit mikor intéztünk, hány határozatot vagy végzést hoztunk.
Majnik László képviselő: Több esetben előfordult, hogy a művelődési ház bejáratát valakik szeméttel borították. Ezt a fajta károkozást én a számítógépvírushoz tudnám hasonlítani. Figyeljünk oda mink. Rendőrségnek be lett jelentve fotókkal együtt. Egyszerűen felháborító az ilyen cselekmény. 
Hegedűs Ferenc képviselő: Mindenki karácsonya rendezvény kapcsán Jávorka úr és valamennyi résztvevő munkáját szeretném megköszönni. A szervezőknek, a két asszonykának, a könyvesboltos Marikának és képviselő társaimnak felajánlásával több százezer forintos ajándékkal tudtuk a falu gyerekeit megajándékozni. Mindenkinek még egyszer köszönöm. 
Gál Gábor képviselő: Mindenki karácsonyára szeretnék reagálni. Úgy gondolom, hogy ha az egyik cikkből ténylegesen egy konkrét iratot, irományt állítunk elő, akkor a másikat sem az apróhirdetésekben kellett volna megjeleníteni. Az objektivitáshoz szerintem ez teljes egészéhez hozzátartozik. Másfelől hálás vagyok és köszönöm az óvodásoknak az iskolásoknak, illetve a fiataloknak a csodálatos műsorát. A honlappal kapcsolatban még megemlíteném, hogy az előző ülésen ugye valóban elhangzott, hogy az visszaállításra került, de sajnálattal tapasztaltam, hogy ez nem igaz,. Hogy idézzen egy volt képviselőt aki mindig az SZMSZ-re hivatkozott, ő neki, aki jelenleg Web szerkesztő és fórummester is kellene a legjobban tisztába lenni azzal, hogy az SZMSZ-ben Rétság város hivatalos honlapjaként nem www. retsag.net, hanem www.retsag.hu szerepel. A honlapon nem az ő tulajdonát képezik a jegyzőkönyvek, illetve a rendeletek, hanem az az önkormányzatnak a tulajdona. Örömmel venném, mint a bizottság elnöke is, hogy ha az eredeti állapotot valóban visszaállítaná. 
Dr. Katona Ernő képviselő: Mindenki karácsonya nagy port kavart fel. Megtörténtek a szervezési intézkedések. Úgy gondolom, hogy egy mindenki karácsonyának a fővédnöke a polgármester és a képviselő-testület név nélkül. Aki részt vesz a szervezésben konkrétan kell 2-3-4 ember, akihez lehet fordulni bármilyen ügyben. Meg volt nevezve a művelődési központ és a művelődési központ igazgatója és még két képviselő és még két hölgy. Én úgy gondolom, hogy ők egyazon hirdetésben szerepelhettek volna, mert egy mindenki karácsonya van. Ebből úgy gondolom , hogy tanulnunk kell. Legyen megemlítve az a 2-3-4-5 ember, aki ebben aktívan, tevékenyen részt vesz, hogy bármilyen kérdésre tudjanak válaszolni és tudják szervezni ezt a nem kis munkát, amit ezzel jár. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Jól sikerült a rendezvény. Tényleg nem kevés ember komoly munkával, komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy ilyen színvonalas rendezvény legyen. Becslésem szerint is 500 környékén volt a részt vevők száma és ez a létszám évről évre növekszik. Köszönöm minden szervezőnek a segítségét és a nem kevés munkáját. Több téma nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt, és a nyílt ülést bezárta.
 


kmf.

Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-