Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2006. (XII.29.) rendelete 
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló  21/2003.(XII.31.) rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról  szóló módosított  1990. évi C. törvény  6. §-ában kapott felhatalmazás  alapján a magánszemélyek kommunális  adójáról  szóló  21/2003. (XII.31.)  önkormányzati rendelet módosításáról  az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ A rendelet 3. §-a következő  (3) - (7) bekezdéssel egészül ki.:

3. § (3) 50 %-os kedvezményre  jogosult azt az adóalanyt,  aki egyedül él, és havi igazolt jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
(4) 40 %-os  kedvezményre  jogosult  az az adóalany  aki egyedül és, és havi igazolt  jövedelme nem haladja meg  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. 
(5) 20 %-os kedvezményre  jogosult az az adóalany

  1. a) aki egyedül él  és  az  igazolt havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  kétszeresét, 
  2. b) aki családban él és családjában az egy főre jutó havi igazolt jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60 %-át.
(6) Üresen álló lakás,  illetőleg beépítetlen telek adójára a (3) – (5) bekezdés szerinti kedvezmény nem állapítható meg. 
(7) A (3) - (5) bekezdés szerinti  kedvezmény az adózó kérelmére állapítható meg. A kérelmet  évente, minden év január 31-ig lehet a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani. A havi jövedelem számításánál a szociális ellátások rendjéről szóló  14/2003. (VIII.29.)  önkormányzati rendelet  4. § (4) bekezdés  előírásait kell alkalmazni.

2.§  A rendelet  5. §-a  helyébe az alábbi rendelkezés lép.
5.§. Az adó évi mértéke adótárgyanként 8.500 Ft/év.

3.§ 
(1) Ez a rendelet  2007. január 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátások rendjéről szóló, módosított  14/2003. (VIII.29.)  önkormányzati rendelet 14. §-a. 

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
A rendelet kihirdetésének napja: 2006. december 29.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
 
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-