Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2003.(XII.31.) rendelete
A magánszemélyek kommunális adójáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdése, a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv./ továbbiakban Htv./ 1.§. /1/ bekezdésében, valamint a 6.§-ában kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet alkotja.

Általános rendelkezés

1.§. A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat illetékességi területén lévő lakásokra, és beépítetlen telkekre terjed ki.

Adókötelezettség szabályai

2.§. Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén lakás vagy beépítetlen telek tulajdonjogával, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Mentességek, kedvezmények

3. §./1/ A készenlétet ellátó önkéntes tűzoltó, a készenlét ellátás időtartamára egy lakás, vagy egy beépítetlen  telek után  mentesül a kommunális adó megfizetése alól.

/2/ Az /1/ bekezdés szerinti mentesség megállapítását az önkéntes tűzoltó-egyesület elnöke köteles kezdeményezni az adóhatóságnál, és haladéktalanul bejelenteni, ha az önkéntes tűzoltó már nem lát el készenléti szolgálatot. 

4.§. Az önkormányzati adóhatóság az adóalany február 28-ig benyújtott írásbeli kérelmére engedélyezheti az éves adó havi egyenlő részletekben történő kamatmentes megfizetését, ha az adóalany anyagi és szociális helyzete ezt indokolja.

Az adó mértéke

5.§. Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 2.500 Ft.

Záró és átmeneti rendelkezések

6.§. Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben

        - helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény és

        - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.§./1/ Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

      /2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/1995.(XII.27.) számú és ezt módosító 15/1996.(XII.20.) és  15/1999.(XII.1.) önkormányzati rendelet.

                   Mezőfi Zoltán                       Kapecska Ferencné 

                   polgármester                                 jegyző
 

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-