5. számú melléklet
Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
16/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv 38. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre. Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2006. (XII.29) önkormányzati rendelet 61. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg.

I. FEJEZET
A hivatal jogállása

1.§ (1) A polgármesteri hivatal (továbbiakban: hivatal ) a képviselő-testület által létrehozott egységes szerv, amely a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével látja el feladatait. A hivatal munkájának megszervezéseséről a jegyző gondoskodik. 

(2) A hivatal megnevezése, székhelye:
Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhelye: Rétság, Rákóczi út 20.

(3) A hivatal költségvetési szerv., jogi személy.

(4) A hivatal illetékessége és hatásköre:
Rétság Város közigazgatási területének egészére terjed ki.
Ezen túlmenően:

a) a honvédelmi igazgatási faladatokból a katonai igazgatás egyes részfeladatai vonatkozásában illetékesség és hatásköre kiterjed a honvédelmi körzethez tartozó önkormányzatokra is;

b) A városi gyámhivatal illetékessége a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott településekre - Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjen?, Fels?petény, Horpács, Keszeg, Kétbodony, Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, N?tincs, ?sagárd, Pusztaberki, Romhány, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske, Tolmács - terjed ki. 

c) építésügyi hatósági jogkör - a 220/1997. (XII.5.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete alapján - kiterjed Berkenye, Diósjenő, Hont, Kétbodony, Nézsa, Nógrád, Szátok, Szente, Tereske és Tolmács településekre is. 

d) Az Okmányiroda illetékességi területe, az e. pontban meghatározott feladatok kivételével, az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló módosított 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet mellékletében foglalt - Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény, Horpács, Keszeg, Kétbodony, Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Nőtincs, Ősagárd, Pusztaberki, Romhány, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske, Tolmács - településekre terjed ki.

e) Az okmányiroda az ország területére kiterjedő illetékességgel látja el a személyazonosító céljára szolgáló, illetőleg jogosultságot igazoló okmányok kiállításával kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat. 

f) az alapellátást és nappali ellátást nyújtó szociális intézmények, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás engedélyezési ügyekben illetékességi területe a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott településekre terjed ki. 

2. § (1) A hivatal feladatköre magában foglalja: az önkormányzat működésével kapcsolatos, valamint az önkormányzat szerveinek hatáskörébe utalt államigazgatási ügyek döntésre előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
Működése során hatósági, jogi, szervezési, pénzügyi és kommunális tevékenységet végez.
(2) A hivatal látja el az egészségügyi, oktatási, igazgatási, tűzvédelmi intézmények gazdálkodásával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat.
(3) A városi gyámhivatal feladatait önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező ügyintéző látja el
(4) A hivatal dolgozóinak a jogszabályokban meghatározott konkrét munkaköri feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások naprakész vezetéséről a jegyző gondoskodik.

3. § (1) A Nógrád megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi felügyeletet és másodfokú hatósági jogkört gyakorol a hivatal felett.
(2) A városi gyámhivatal szakmai irányítását és felügyeletét, illetőleg a másodfokú hatósági jogkört a Nógrád Megyei Szociális és Gyámhivatal látja el 

A hivatal szervezte

4. § (1) A hivatal jogi személyiséggel nem rendelkező csoportokra tagozódó egységes szervezet. 
(2) A hivatal belső tagozódása

a) Önkormányzati és Hatósági Csoport
b) Pénzügyi Csoport
c) Okmányiroda
d) Gyámhivatal
e) Műszaki Csoport 
(3) A (2) bekezdés b)-c) és e) pontjában meghatározott csoportok élén vezetői megbízású csoportvezetők állnak. 
(4) A csoportvezetők alapilletményük 5 %-ának megfelelő vezetői pótlékra jogosultak. 

5. § (1) A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi:
 

Polgármester
1
a) Önkormányzati és Hatósági Csoport
- jegyző
- aljegyző kapcsolt munkakörben igazgatási ügyintéző
- igazgatási ügyintéző 
- építési ügyintéző ( körzeti ) 
- ügykezelő 
1
- gépkocsivezető (részfoglalkozás 4 órás munkavállaló) 
0,5 
Összesen:
6,5 
b) Pénzügyi Csoport:  
- csoportvezető, adó ügyintéző 
1,5 
- költségvetési ügyintéző
4,5 
Összesen 
c) Okmányiroda ( körzeti feladat)   
- okmányiroda vezető, ügyintéző
1
- okmányirodai ügyintéző 
4
Összesen
5
d) Gyámhivatal ( körzeti feladat)  
- gyámhivatali ügyintéző
3
Igazgatási tevékenység álláshelyei összesen:
20,5
előzőből: körzeti feladatellátás
10
-
e) Műszaki Csoport   
- csoportvezető, szakmunkás (közalkalmazott)
1
- szakmunkás (közalkalmazott)
4
- gépkocsivezető (közalkalmazott) 
1
- takarítók részfoglalkozás (munkavállaló) 
1,5
összesen: 
7,5
Polgármesteri Hivatal mindösszesen: 
29

Előzőből köztisztviselő: 19 

6. § (1) Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök:

  • jegyző
  • aljegyző
  • népesség nyilvántartás
  • anyakönyvvezető 
  • gyámügyi ügyintéző
  • okmányirodai ügyintéző
  • építésügyi ügyintéző
  • igazgatási ügyintéző
  • költségvetési ügyintéző
  • adó ügyintéző
(2) A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség az (1) bekezdés szerinti munkaköröket kapcsolt munkakörben ellátó köztisztviselőkre is kiterjed. 

III.
A hivatal irányítása, vezetése és működése

7. § (1) A hivatalt a polgármester a jegyző útján irányítja. Az alpolgármestert a polgármester tartós távollétében annak (SZMSZ szerinti) irányítási jogosítványai illetik meg.
(2) A polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti.
(3) A jegyzőt távollétében vagy akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti.
(4) A polgármester és a jegyző a hivatali dolgozók részére szükség szerint, de legalább félévenként munkaértekezletet tart. Ezen túlmenően a hivatal dolgozóit a képviselő-testület döntéseiről az ülést követően tájékoztatni kell. 
(5) A jegyző a hivatal működéséről rendszeresen tájékoztatja a polgármestert. 

Hivatali munkarend

8. § (1) A hivatalban teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelő, közalkalmazottak valamint a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók ( továbbiakban dolgozók) heti munkaideje negyven óra. 

a.) A munkaidő beosztása az általános munkarend alapján: 
hétfőtől-csütörtökig 7.30 órától 16.15 óráig
pénteken 7.30 órától 12.30 óráig tart
b) A munkáltató az egyes dolgozók munkakörére figyelemmel az a) ponttól eltérő munkaidő beosztást is megállapíthat. 
(2) Az ügyfélfogadás rendje:
a.) polgármesteri hivatal a hivatal általános ügyfélfogadási ideje: 
hétfőn és szerdán 7 óra 30 perc – 16 óra 15 perc
péntek: 7óra 30 perc - 12 óra.30 perc 
b) Okmányiroda: 
hétfő, szerda, csütörtök: 7 óra 30 rerc - 12 óra  12 óra 30 perc – 15 óra 30 perc 
péntek: 7 óra 30 perc – 12 óra 
A hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok

9  § A munkáltatói jogokat a hivatali dolgozók tekintetében a jegyző gyakorolja.

10. § (1) A dolgozók a jelenlétüket, illetve a távollétük helyét a közös jelenléti ívbe kötelesek bejegyezni.
(2) A hivatali munkahelyet munkaidőben a jegyző engedélyével lehet elhagyni.
(3) A köztisztviselők és ügykezelő szabadság és szabadidő igénybevételét a jegyző, a műszaki csoport dolgozóinak szabadságát a csoport vezető engedélyezi. 
(4) Tartósabb (5 munkanapot meghaladó) távollét esetén a távollévő dolgozó helyettesítéséről a jegyző gondoskodik,
11. § A kiadmányozási jog gyakorlását külön belső szabályzat tartalmazza.
12. § A hivatal működését, feladat ellátásának részletes szabályait a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíteni.

IV.
Záró rendelkezések

13. § Az ügyrendben nem szabályozott kérdésekben értelemszerűen alkalmazni kell a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseket.
 

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-