Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2006. (XII.29.) rendelete
A gyermek- és szociális étkeztetés  térítési díjáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 115.§-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt) 29.§  és 147. § -ában foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §. A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás körébe  tartozó gyermek-  és  szociális étkeztetésre terjed ki. 

2. §. (1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az ellátottra jutó napi élelmezési nyersanyag    költséggel egyezően,
 

- óvoda
220 Ft
- iskola napközi
276 Ft
- csak ebédelő általános iskolai tanulók
190 Ft

(2) Az óvodai és napközis  élelmezési nyersanyag  költség megoszlása:
  a)  óvoda: 

- tízórai
50 Ft
- ebéd
120 Ft
- uzsonna
50 Ft
összesen
220 Ft

  b) általános iskola  napközi: 

- tízórai
42 Ft
- ebéd
190 Ft
- uzsonna
44 Ft
összesen
276 Ft

3. § A szociális étkezés, konyhai és óvodai alkalmazottak,  valamint az intézményi dolgozók és külső étkezők által igénybevett ebéd intézményi térítési díja a napi 190 Ft  ebéd nyersanyag költség és  152 %-os  rezsi költség alapján  479 Ft/adag. 

4. §.  A gyermekétkeztetésben résztvevők  személyi térítési díját  e  rendelet  2. § (1) bekezdése   szerinti intézményi térítési díj  20 % áfá-val növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának,  valamint a Gyvt. 148. §-ban foglalt normatív kedvezmények  figyelembe vételével az intézményvezető  állapítja meg. 

5. § (1) Szociális étkezés után fizetendő napi személyi térítési díjat, a szociális ellátások helyi rendjéről szóló 14/2003. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 32. §-a szerint,  azt ott   meghatározott  jövedelmi kategóriák alapján 479 Ft/adag térítési díj %-ában  kell megállapítani

(2) A szociális étkeztetés térítési díja után a 20 %-os általános forgalmi adót az önkormányzat egyéb pénzeszközei terhére fizeti be. 

6. § A konyhai és óvodai alkalmazottak,  a konyha szolgáltatásait igénybevevő intézményi dolgozók és külső étkezők személyi térítési díját  e rendelet  3. §-ában meghatározott intézményi térítési díj  20 % áfá-val növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának  figyelembe vételével az intézményvezető állapítja meg. 

7. § (1)  Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi  és személyi térítési díjáról szóló 17/2004.(XII.23.) önkormányzati rendelet és a  9/2006. (V.29.)  önkormányzati rendelet  1.§ - 3. §-a.
 

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
A rendelet kihirdetésének napja: 2006. december 29.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
 
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-