Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2004. /XII.23./ rendelete
A gyermekétkeztetés és szociális ellátás térítési díjáról


Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 115.§-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29.§. és 147 §. -ában foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §. A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás körébe  tartozó, gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtásra terjed ki. 

2. §. /1/A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az ellátottra jutó napi élelmezési nyersanyag    költséggel egyezően,
 

óvoda 210 Ft 
iskola napközi 262 Ft
csak ebédelő általános iskolai tanulók 180 Ft

/2/ Az óvodai és napközis  élelmezési nyersanyag  költség megoszlása:
 

a./ óvoda: tízórai 
47 Ft 
ebéd 
116 Ft
uzsonna
47 Ft
összesen
210 Ft
b./ általános iskola  napközi: tízórai
41 Ft 
ebéd
180 Ft
uzsonna
41 Ft
összesen:
262 Ft

3. §. /1/ A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja : 665Ft/óra

/2/ A házi segítségnyújtás keretében biztosított ebédkihordás intézményi térítési díja: 

          166 Ft/adag

4. §. /1/ A szociális étkezés, konyhai és óvodai alkalmazottak,  valamint az intézményi dolgozók és külső étkezők által igénybevett ebéd intézményi térítési díja a napi 180 Ft  ebéd nyersanyag költség és  141 %-os  rezsi költség alapján  434 Ft/adag. 

5. §.  A gyermekétkeztetésben résztvevők  személyi térítési díját  e  rendelet  2. § /1/bekezdése   szerinti intézményi térítési díj alapján, a Gyvt. 148. §-ban foglaltak szerint  az intézményvezető  állapítja meg. 

6. §. /1/  A házi segítségnyújtás, ebéd kihordás és szociális étkezés után fizetendő napi személyi térítési díjat, a szociális ellátások helyi rendjéről szóló 14/2003. /VIII. 29./ számú önkormányzati rendelet 32. §-a szerint,  azt ott   meghatározott  jövedelmi kategóriák alapján:
          a./ házi segítségnyújtás:  665 Ft/óra térítési díj %-ában, 
          b./ ebédkihordás: 128  Ft/adag  térítési díj %-ában,
          c./ szociális étkezés:  434 Ft/adag térítési díj %-ában  kell megállapítani

/2/ Az ebédkihordás  költségéből adagonként 38 Ft-ot az önkormányzat egyéb pénzeszközei terhére  átvállal.

/3/ A szociális étkeztetés térítési díja után a 15 %-os általános forgalmi adót az önkormányzat egyéb pénzeszközei terhére fizeti be. 

7. §. A konyhai és óvodai alkalmazottak,  a konyha szolgáltatásait igénybevevő intézményi dolgozók és külső étkezők személyi térítési díját  e rendelet  4. §-ában meghatározott intézményi térítési díj  15 % áfá-val növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának  figyelembe vételével az intézményvezető állapítja meg. 

8. §. /1/  Ez a rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi  és személyi térítési díjáról szóló 18/2003./XII.31./ önkormányzati rendelet hatályát veszti.
 

Mezőfi Zoltán
polgármester
Kapecska Ferencné
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet  kihirdetésnek napja:  2004. december 23.

Kapecska Ferencné 
jegyző

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-