Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2006. (V.29.)   rendelete
A gyermekétkeztetés és szociális ellátás térítési díjáról szóló
 17/2004. (XII.23.)  rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 115.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a gyermekétkeztetés  és szociális ellátások térítési díjáról szóló 17/2004. (XII.23.)  rendelet módosításáról  az alábbi rendeletet alkotja.
-
1. § A rendelet 3. §-a  helyébe az alábbi rendelkezés lép.
3. § (1) A  házi segítségnyújtás  intézményi térítési díja: 834 Ft/óra
(2) A házi segítségnyújtás  keretében biztosított  ebédkihordás intézményi térítési díja: 208 Ft/ adag.
-
2 .§ A rendelet  4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
4. § (1)  A szociális étkezés, konyhai és óvodai alkalmazottak,  valamint az intézményi dolgozók és külső étkezők által igénybevett ebéd intézményi térítési díja a napi 180 Ft  ebéd nyersanyag költség és  áthárított  141 %-os  rezsi költség alapján  434 Ft/adag. 
-
3. §  A rendelet  6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
6. § (1) A  szociális étkezés után fizetendő napi személyi térítési díjat, a szociális ellátások helyi rendjéről szóló 14/2003. /VIII. 29./ számú önkormányzati rendelet 32. §-a szerint,  azt ott   meghatározott  jövedelmi kategóriák alapján 434 Ft/adag  térítési díj %-ában  kell megállapítani
(2)A házi segítségnyújtás   834 Ft-óradíját, valamint az ebédkihordás 208 Ft/adag   költségét az önkormányzat  egyéb pénzeszközei terhére  átvállalja.
(3) A szociális étkeztetés térítési díja után a 15 %-os általános forgalmi adót az önkormányzat egyéb pénzeszközei terhére fizeti be. 
-
4. § (1) Ez a rendelet 2006. június 1. napján lép hatályba.
(2)  A  rendelet hatályba lépésével egyidejűleg  hatályát veszti  a szociális ellátások rendjéről szóló, többször módosított  14/2003. (VIII.29.)  önkormányzati rendelet  32. § (1) bekezdés „és házi segítségnyújtásra” szövegrésze. 
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
A rendelet kihirdetésének napja: 2006. május 29.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-