Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6. számú  JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2006. március 30. napján megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Bulejka András főmunkatárs, Lichtenberger Edit jkv. vezető 4 fő rétsági lakos

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket, intézményvezetőket, rétsági polgárokat. dr. Katona Ernő alpolgármester később érkezik, munkahelyi elfoglaltsága miatt. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

Napirend előtt:

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület a tájékoztatót 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
2./ Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Megkezdődött a héten az Önök által is elfogadott pályázat eredményeképpen a vasút mentén 10 fő rétsági dolgozó munkához juttatása. Első héten ezek a dolgozók a város belterületén fognak dolgozni, parkosítási munkálatokban vesznek részt. Továbbá szeretném megköszönni a március 15-i ünnepség szervezésében résztvevők munkáját. Gratulálok ezúton is a kitüntetetteknek. Mocsári Gergely képviselő: A kistérségi társulási ülés egyik témája az iskolabusz beszerzése volt. Annyit szeretnék kérdezni, hogy mennyire nógrádsápi és mennyire térségi a busz használata? Jelent-e ez Rétságnak pozitív eredményt?
Mezőfi Zoltán polgármester: Az iskolabusz pályázat korábban úgy szólt, hogy kistérségi iskolabusz pályázat. Végül is Nógrádsáp körzetében lesz kihelyezve az iskolabusz, az ottani iskolások szállítását fogja megcélozni. A kistérségi munkaszervezet vezetője Gresina István úr közbenjárásával, illetve a kistérségi társulás döntésével ez a határozat született. Nem Rétságot fogja szolgálni. 
A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Tisztelettel köszöntöm körünkben Farkas Sándorné dr. könyvvizsgáló asszonyt, aki az első napirend tárgyalásán tanácskozási joggal vesz részt. 

Az SZMSZ alapján a meghívón nem szereplő következő napirendek felvételét kezdeményezem. Javasolom 8. napirendként tárgyalni a “2. sz. főút felújításához szükséges terület értékesítés” című napirendet. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a témát. 9. napirendként “Május elsejei rendezvény” című napirendet javasolom tárgyalni, a témát az EMOS bizottság tárgyalta. 
A javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre.
Javaslatot teszek a kiegészített napirendek tárgyalására. A napirendi pontokat a képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt.
 
-
Napirend Előterjesztő
1./  Beszámoló a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról Mezőfi Zoltán polgármester
2./  Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása Kapecska Ferencné jegyző
3./  A luxusadóról Kapecska Ferencné jegyző
4./  Általános iskola intézményfenntartó társulás 2005. évi költségvetési beszámolója Kapecska Ferencné jegyző
5./  Támogatási kérelmek Kapecska Ferencné jegyző
6./  Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázat elbírálás Kapecska Ferencné jegyző
7./  Tájékoztató a Vállalkozás Fejlesztési alapítványban végzett tevékenységről Bárczi János delegált tag
8./  2. sz. főút felújításához szükséges terület értékesítés Kapecska Ferencné jegyző
9./  Május elsejei rendezvény Girasek Károly képviselő
10./  Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról Mezőfi Zoltán polgármester
11./  Munkaterv módosítása Mezőfi Zoltán polgármester
12./  Egyebek  


1./ 2005. évi költségvetési beszámoló végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság ülésén részt vett Farkas Sándorné dr. könyvvizsgáló, aki elmondta, hogy a beszámoló alapos, minden jogszabályi előírásnak megfelel. Az alapvető feladatok teljesültek. A vagyonmérleg pontos, a pénzügyi, jövedelmi helyzet valós. Az elszámolások előírásszerűen történtek. Összhang van a bemutatott könyvvezetési adatok között. Az előterjesztés szokásosan magas színvonalú, döntéshozatalra alkalmas.
     A vitában elhangzott, hogy a beszámoló tényszámokat tartalmaz, megnyugtató hallani évről-évre a könyvvizsgáló értékelését. Mindenképpen kiemelendő, hogy a tervezett 40 milliós fölötti hiány 4 millió körüli hiányra csökkent. Nincs szégyenkeznivaló. Az intézmények törekedtek a takarékos gazdálkodásra, az adóbevételek növekedése segítette a költségvetés helyzetét. A valamelyest alacsonyabb bevételi és kiadási teljesítés mellett a működőképesség megmaradt.
     A pénzügyi műveletek egész év során megfeleltek a testületi döntéseknek. Az év során többször foglalkoztunk költségvetési kérdésekkel, így mindent részleteiben is menet közben is ismertünk. A források a működési feladatokhoz rendelkezésre álltak, a folyószámlahitel igénybevételével együtt is.
     Ugyanakkor több olyan bevételi lehetőséggel nem él az önkormányzat, mint pl. közterület foglalási és egyéb bevételek, bírságok. Az sem megengedhető, hogy szűkös költségvetés mellett helyenként pazarolunk, pl. a hivatal ablakai fűtési szezonban nyitva vannak.
     Pályázatokból a 10 milliós bevétel szép ugyan, de a városfejlesztésre nincs pályázat, vagy alig van ilyen. Ebben teljesen eredménytelen a város tevékenysége. Demagógia, ha önerő hiányra hivatkozunk. Területfejlesztési pénzekből több mint 1 milliárd lett szétosztva a múlt évben. A polgármester úr. ha nincs ott az TT üléseken, nem is tudja képviselni a város érdekeit. A pályázatok lobbi tevékenységgel is együtt járnak. Ma már a pályázatok nélkül nem mehet a finanszírozás. 
     Hangot kapott, hogy ma már eltolódik az arány a központi támogatás és a helyi bevételek között. Összesen kb. 30 % arányú az a bevétel, ami átvett pénzeszköz, illetve központi támogatás. A többi helyben keletkezik. Felháborító, hogy az adóerő képesség növekedése miatt elvonnak pénzt azoktól az önkormányzatoktól, akik tettek is valamit a munkahelyteremtés, a bevételek növelése érdekében. Az meg aztán végképp, hogy le nem utalt pénzt is szerepeltetni kell a bevételek között, ha ez ugyan az eredményt nem is befolyásolja. Az adóerőképességre vonatkozó szabályozás 1999-ben született, a mostani kormány sem vonta vissza. Egyik oldal sem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az iparűzési adó sorsa is kérdéses. Csak remélni lehet, hogy lesz valami előrelépés legalább a súlytó rendelkezésekben. Azt azért nem árt hangsúlyozni, hogy az iparűzési adó bevétel nélkül komolyabb költségvetési problémáink lennének. Az adóerőképesség miatti elvonás Nógrád megyében csak Rétságot érinti. A szennyvíz beruházásra felvett hitelt, a hiteleket törleszteni kell, ez is korlátozza a további lehetőségeinket, ugyanakkor ezek fejlesztési hitelek, befektetések, ilyen célokat szolgálnak.
     Pénzmaradvány visszavezetésére a tűzoltóság nyújtott be kérelmet, ebben úgy foglaltunk állást, hogy a költségvetés helyzetétől függően később foglalkozzunk vele, hiszen ilyen meggondolásból más intézményeknél is előfordulhat ugyanez.
     Végül a bizottság a beszámoló és a rendelet tervezet elfogadását egyhangúlag javasolja.
Farkas Sándorné dr. Pozsonyi Mária könyvvizsgáló: Az Önkormányzat megbízása alapján megvizsgáltam Rétság Város Önkormányzata 2005. évi gazdálkodásáról 2005. december 31-i fordulónappal készült egyszerűsített éves beszámolóját, mely egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást tartalmaz.
     A könyvvizsgálat az egyszerűsített beszámoló megbízható és valós összkép megállapítására terjed ki, ennek érdekében a vizsgálat az éves beszámoló részeire, adataira, a főkönyvi kivonatra, valamint az analitikus nyilvántartásokra terjed ki.
     Az egyszerűsített mérleg főösszege 2.743.753 eFt, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés bevételi főösszege 553.981 eFt, kiadási főösszege 557.073 eFt, az egyszerűsített pénzmaradvány -13.861 eFt.
     Az egyszerűsített beszámoló a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. tv. 178. §-ának (1) bekezdése a. pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben előírtak szerint készült.
     A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szereztem arról, hogy az éves beszámoló lényeges hibákat nem tartalmaz.
     A könyvvizsgálat során a Rétság Város Önkormányzat 2005. év egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el.
     Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről a 2005. december 31—én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről, a költségvetés teljesítéséről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad. 
Mocsári Gergely képviselő: Szerepel az adóerőképesség miatt még várható kiadás. Itt egy minimum összeg van. Mit jelent a maximum összeg? 
Kapecska Ferencné jegyző: Az előterjesztés végén valóban jeleztem ennek az elszámolásnak a szükségességét. Ehhez kapcsolódna egy módosító javaslatom is, tekintettel arra, hogy megkaptuk a MÁK-tól a záradékolt költségvetési beszámolót, az adóerőképesség elszámolásból eredő összeget is szerepeltetni kell a negatív pénzmaradvány között. Így 13 millió forint felett van a záradékolt pénzmaradványunk. Az adóerőképesség számításnak a lényege az, ha az iparűzési adó meghaladta a tervezett mértéket, sávosan a meghaladás mértékéhez igazodva elvonásra kerül a helyben maradó személyi jövedelem adó. Terv szinten 33 millió forint elvonásával számoltunk, a végleges beszámoló alapján ez 17 millió lenne, ebből 6.600 eFt-ot kaphatunk vissza, tehát gyakorlatilag 11 millióval növekszik az elvonás. A gond onnan származik, hogy az elszámolás rendszeréből, - ami szerintem teljesen igazságtalan, és nem szabad, hogy így hagyjuk – a 11 millió elvonásból tulajdonképpen több mint 4 millió forint olyan elvonás, amit az önkormányzat meg sem kapott. A 2005. évi költségvetés során kötelező államháztartási tartalékként 6.960 eFt-ot kellett elkülöníteni. Ez a helyben maradó személyi jövedelemadó 10 %-ból került úgymond elvonásra, tehát ezt az összeget le sem utalták. Ugyanakkor az adóerőképesség számítási módjánál ezt az összeget úgy kell figyelembe venni, mintha megkaptuk volna. Ebből következően a többlet 4.300 eFt körüli. Az előterjesztésben jelzett beadványunkra a Pénzügyminisztériumból ugyan kaptunk választ, csak pontosan arra a kérdésre nem kaptunk, hogy miért kell le nem utalt összeget tényleges bevételként úgymond kimutatni, és ezt visszafizetni. Könyvvizsgáló asszony javaslatára is még egy levelet fogunk küldeni a Pénzügyminisztériumba, és kezdeményezzük – országszerte ugyan nem sok önkormányzatot érintő -, hogy közösen összefogva próbáljunk meg valamit tenni. Úgy gondolom, ha több érintett önkormányzat együtt lép fel, talán valamit el tudnánk érni, hogy ezt a megmagyarázhatatlan elszámolási módot valamilyen formában rendezni tudjuk. Azt, hogy érdemes-e tenni az iparűzési adó bevétel növelése érdekében, hát biztos, hogy érdemes. A bevételen túl a munkahely teremtés is lényeges, mert ez azt jelenti, hogy családok részére megélhetést biztosítanak. Rendkívül méltánytalan, hogy ez miatt elvonás van. Ha megnézzük a költségvetés bevételeinek összetételét Rétság vonatkozásában, a helyi adóból származó bevétel képezi a költségvetés nagyobb arányát, míg korábban ez a központi támogatásból adódott. 2007-től, 2008-tól várható az iparűzési adó megszűnése, nem tudom utána milyen formában fogják ennek ellentételezését biztosítani. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A helyzet súlyosbodott. Eddig, akik iparűzési adó alapot termeltek – a tehetséges települések, illetve azok a települések, akiknek erre volt módjuk – növekedett az elvonás. Immáron azt a pénzt is visszakérik tőlünk, amit nem is kaptunk meg. A Pénzügyminisztériumtól hiába kértünk állásfoglalást, nem kaptuk meg.
Mocsári Gergely képviselő: A kicsengésnek pozitívnak kell lennie. Mert ha nem törekednénk, a bevételünk sokkal alacsonyabb lenne. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyetértek azzal, hogy a település sorsa a település kezében van. Természetesen nem tudjuk kivonni magunkat országos tendenciák alól. A helyi munkahelyteremtés elsődleges szempont kell, hogy legyen. Sokat lehet hallani, hogy várható az iparűzési adó megszűnése 2007-től. Ez várakozásra készteti a potenciális befektetőket. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Az iparűzési adó nem megszűnik, de a megnevezésében változik, más fajta adózás lesz. A vállalkozások azzal nem számolhatnak, hogy teljesen megszűnik, csak átalakul. Ettől még fizetni kell. Kérdés az, hogy ennek milyen mértéke lesz, és milyen leosztási aránya. Ha megnézzük a költségvetés teljesítését, szinte valamennyi intézmény jelentős pénzmegtakarítást eszközölt a kiadási oldalon, ami azt jelenti, hogy minden intézmény próbált a nem könnyű helyzethez alkalmazkodni. Csak a legszükségesebb kiadásokat teljesítették. Sok szerepe volt az intézményeknek, hogy a hiányt így sikerült csökkenteni. Van olyan intézmény, ami közel 2 millió forintot takarított meg. Ha egyformán gondolkozunk, annak is visszajárna a pénz. 
Girasek Károly képviselő: Az előző kormány találmánya, hogy ahol iparűzési adó bevétel képződik, azt vissza kell vonni. A jelenlegi kormány sem változtatott ezen a kérdésen. Jelenleg Rétság 190 millió forint helyi adóbevételhez jut, ebből az adóerőképesség miatti elvonás után is itt marad kb. 140 millió forint. Más egyéb levonás után is 120-130 millió forint marad meg. Ez, még ilyen körülmények között is lényegesen több, mint a 2004-ben, a cégek itt léte, illetve adófizetése előtt. Akkor 50-60 millió forint volt. A helyzetet én is visszásnak látom, az kétségtelen. Kétségtelen tény az is, hogy az önkormányzat a megtervezett költségvetésben jelentős működési hiánnyal számolt. A város és az intézmények működtetése biztosított volt, igaz, szigorú gazdálkodással. A célszerű takarékosságon túl semmi olyan megszorítást nem kellett alkalmazni, ami bármelyik intézmény működését veszélyeztette volna. A hiány év végére csökkent. A hitel, amit fizetünk, nem működési hiány. Nem azért vettünk fel hitelt, hogy az működtetésre fordítsuk. Jelentős pénz ütemezési, takarékossági intézkedések születtek a helyzet javítására. Ugyanakkor nem élünk eléggé bizonyos bevételi lehetőségekkel. Nem takarékoskodunk elég innovatívan. Pl. meg kellene oldani a polgármesteri hivatal és intézmények telefonkorszerűsítését. Nem terveztük meg, nem léptünk benne. Kb. 5 millió forintot fizetünk erre a célra. Korszerűbb technikával jelentősen lehetne csökkenteni ezt a kifizetést. Fűtéskorszerűsítéssel ugyanúgy. Tarthatatlan, hogy miközben filléres gondjaink vannak, többszázezer forintot kiengedünk a hivatal ablakán, a mínusz 20 fokban is egy egész sor ablak nyitva van. Aki nem pályázik, nem is tud fejleszteni semmit. Az állami támogatás, és a saját bevétel az éhenhaláshoz sok, a megélhetéshez kevés. Aki nem pályázik, és nem szerez a városnak pénzeket, nem tud fejleszteni. Szécsény város 100 millió forintot meghaladó pályázati eredményességet ért el, buszpályaudvart építésére, amihez nem kellett önrész, a területet adta, az önrészt pedig a VOLÁN biztosította. Nekünk is van buszpályaudvar gondunk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Buszpályaudvar kérdésében, én azt nem veszem be, hogy önrész nélkül lehet rá pályázni. Szívesen venném, ha képviselő úr elhozná ezt a pályázati kiírást. A két évvel ezelőtti rendezési terv vitára már nem igen szeretnék visszamenni, amikor a képviselő-testület többségi szavazattal a Kossuth illetve Zrínyi utca közötti piac tér mögötti területre helyezte a buszmegállót. A VOLÁN képviselője előtte is megmondta, hogy oda buszt nem fognak levinni. Azt határozottan szeretném visszautasítani, hogy a pályázati önrész hiánya önmagában elégtelen válasz, illetve demagógia. Nem igaz, azok az idők réges régen lejártak, hogy nem valóságos önrésszel is lehet pályázni. A halmozottan hátrányos kistelepülésekre vonatkozik általában az, hogy önrész nélkül pályázhatnak. Ez 2000 fő alatti létszámú településeket jelent. Több mint 10 millió forintos (ez nagyrészt intézményi, de benne van a polgármesteri hivatal is) az a pályázati pénz, ami az elmúlt időszakban keletkezett. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban két pályázatot adtunk be, amiket heveny vita előzött meg. Egyik a Zrínyi utcai felújításra vonatkozó pályázat benyújtása volt. A vita tárgya az volt, hogy miért pont azt az utcát jelöltük meg. Ezzel kapcsolatban megkaptuk az értesítést, hogy a pályázatot befogadták, és az jó. A másik sikeres pályázat a közmunka pályázat, ami tíz családot érint, 10 munkahelyet jelent. Ne becsüljük le ezeket a nyert pályázati pénzeket, én azt kérem. 
Kapecska Ferencné jegyző: A 2005. évi költségvetés elfogadásakor nem a működési célú hiány volt a több, hanem a fejlesztési célú hiány. Ez azt jelentette, hogy a fejlesztési célú kiadások a hitel törlesztés, a kamat, és a kötelezően tervezett kiadások tervszinten 33 millióval haladták meg a fejlesztési célú bevételeket. Ez év végére kedvezőbben alakult, mert a fejlesztési célú kiadások 20.653 eFt-tal voltak magasabbak, mint a bevételek. A másik dolog, az iparűzési adó. 2004-ben 67 millió körül volt a helyi adó bevételünk, viszont kaptunk kb. 51 millió forint önhiki-s támogatást. Tehát a 2005. évi adóerőképesség elvonással csökkentett durván 140 millió forint bevétele kb. 30 millióval több lehetőséget biztosított az önkormányzat részére azáltal, hogy emelkedett az ebből képződött bevétel. A költségvetési bevételek nagyobb aránya származik iparűzési adóból, ami viszont gondot okozhat a gazdálkodásban, a folyamatos finanszírozásokban. Míg a központi támogatás természetéből eredően minden hónapban az 1/13-ot az önkormányzat megkapja, a helyi adó vonatkozásában március 15, illetve szeptember 15 a befizetési határidő, illetőleg az üzleti év szerint adózók esetében június 15 és december 15. Itt az adó teljesítések miatt a közbeeső hónapokban finanszírozási gondok is lehetnek.
dr. Szájbely Ernő képviselő: A pályázatokról azt gondolom, hogy ezzel inkább a ciklus végén érdemes foglalkozni, amikor összegezzük a négy évnek az eredményeit, vagy eredménytelenségeit. Természetesen az önkormányzatok igazán komoly fejlesztéseket pályázat nélkül nem tudnak megtenni, hiszen az állami pénzekből, és állami normatívákból még az adott intézményeket sem lehet üzemeltetni. A pályázati eredményességtől függ, – és itt hangsúlyozom az eredményességet, mert nem arról van szó, hogy hány pályázatot adtunk be, hanem hogy mennyin nyertünk – hogy mennyire tudja érvényesíteni céljait az adott település. A vasút takarító pályázat tudtommal nem rétsági pályázat, hanem egy megyei Kht-hoz csatlakoztunk, ők nyertek, mi ebben csak résztvettünk. Ebben nincs önrész, és pályázati pénz sem. A Zrínyi utcai felújítás pályázatnál még kérdés, hogy nyerünk, vagy nem nyerünk. Igazából mindig ez a kérdés. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A közmunkaprogram pályázathoz 660 eFt önrészt biztosított önkormányzatunk. 
Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezetet, a - 13.861 eFt pénzmaradványra vonatkozó módosítással módosításával együtt, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.  Mezőfi Zoltán polgármester: Vissza kell térnem az előző napirendi pontra, de tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy a vasutas konzorciumi pályázatba 660 eFt-os önrésszel vettünk részt, a képviselő-testület hozzájárulásával. Salgótarján, Bátonyterenye és Szécsény kistérsége nekünk nem fokmérő azért, mert ők az úgynevezett halmozottan hátrányos helyzetű térségekbe tartoznak, oda mi nem is pályázhatunk. Ki vagyunk tiltva, ez nagyon fontos. Ezt a pályázatok értékelésénél vegyük figyelembe. 
2./ Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában röviden szó esett arról, hogy az illegális bekötések ügyét megfelelően kezelni kell. Az a vélemény alakult ki, hogy a módosítás szükséges, indokolt, egyöntetűen elfogadásra javasoljuk.
Mocsári Gergely képviselő: Hogyan lehetségesek az illegális bekötések? Kicsit rémisztőnek tűnik az adat. Kiesése ebből a vízműnek van.
Kapecska Ferencné jegyző: Illegális bekötők simán rákötnek a csatornára, és a Vízmű Kft-nek nem jelentik be. A Kft. füstöléses ellenőrzést végzett, ezután derült ki, hogy több mint harminc illegális rákötés történt. Ezek többségét úgy rendezték le, hogy 2005. évre egész évre a csatorna használati díjat a vízfogyasztás alapján megállapították, ennek megfelelően a csatorna díj be van fizetve, akkor hozzánk talajterhelési díjat nem kell, hogy fizessen, tehát igazolják a csatornahasználat befizetését, amit a Nyugat-Nógrád Vízmű kiszámlázott részükre. Ennek a fogyasztó szempontjából hátránya az, hogy ha júniusban, vagy októberben kötött rá illegálisan, akkor is egész évre, január 1-től állapították meg a csatornahasználati díjat. Ha befizetik a leszámlázott összeget, szabálysértési eljárás nem követi ezt. Amennyiben nem történik meg a Vízmű által kiszámlázott összeg befizetése, akkor kerül sor szabálysértési eljárásra. 
Mezőfi Zoltán polgármester: 2003-2004. évben azért történt a város területén teljes körű csatornázás, hogy mindenki számára elérhető legyen az. Innentől kezdve aki nem köt rá a csatornára, az nemcsak a saját környezetét, hanem az egész város környezetét fogja szennyezni. Felderíthető, pontosan kimutatható az illegális rákötés. Arra kérünk mindenkit, hogy mihamarabb tegyen eleget ennek a törvényi kötelezettségének, különben dupla díjat fog fizetni. Kifüggesztésre került több helyen a Nyugat-Nógrádi Vízmű által elkészített tájékoztató, ami arról szól, hogy Nógrád megyében milyen víz- és csatornadíjak vannak. Az összehasonlítás alapján térségünkben legkedvezőbbek a díjak. 
Jávorka János képviselő: Nem sportszerűek az illegális rákötések, mert terhelik azokat, akik rákötöttek. Az éves elszámolásnál azok fizetnek rá, akik tisztességgel rákötöttek, és fizetnek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a talajterhelési díj módosítására vonatkozó rendelet tervezetet, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.
3./ A luxusadóról
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Röviden szó esett arról, hogy az önkormányzat megállapíthatja a –tól –ig határokat, ha nem, akkor a középarányos értéket kell alkalmazni. A bizottság egyhangúlag az "A" változat elfogadását javasolja, miszerint ne alkossunk erről rendeletet. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a luxusadóról szóló bizottság által javasolt A változatot, a határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 31/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a luxusadóra vonatkozó előterjesztést. Adóztatható lakóingatlan hiányában a luxusadóról szóló 2005. évi CXX. törvény 11. §. (1) bekezdésében és 13. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazással nem él, a települési átlagérték megállapításáról rendeletet nem alkot.
Határidő: azonnal

4./ Általános iskola intézményfenntartó társulás 2005. évi költségvetési beszámolója
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Nagyon rövid vitában hangzott el, hogy a bevétel több lett mint a kiadás, érdemes volt létrehozni a társulást. Újabb iskolák bekapcsolódására is van lehetőség. A beszámoló elfogadását javasoljuk.
Girasek Károly EMOS Bizottság elnökhelyettese: Az EMOS bizottság napirendjén is szerepelt a téma, nem mondhatom, hogy vita volt. A jelenlévő 8 bizottsági tag 8 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az általános iskola intézményfenntartó társulás 2005. évi költségvetési beszámolóra vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
5./ Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elhangzott, hogy a kérelmek egy része nemcsak a pénzügyi . bizottság elé tartozna, hanem az EMOS bizottság elé is.
A konkrét kéréseket tekintve: az emléktábla kezdeményezés jó, támogatandó, a Művelődési ház saját erőt is tegyen hozzá. A pénzügyi bizottság 30 ezer Ft támogatást javasol.
Mocsári Gergely képviselő: Nemes célkitűzés, egy megindult folyamatnak a része, szép, hogy a város szülöttjeinek emléket állítunk. Javasolom a 30 eFt támogatást, ezt az utat tovább kell folytatni.
Girasek Károly képviselő: Üdvözlöm a szándékot, hogy a városi művelődési központ és könyvtár gondolkodik abban, hogy egyrészt feltárja Rétság nagyjait, mert bizony nem tudtuk, hogy milyen jelentős személyiségek éltek itt. Szóba került, hogy akár az iskolának is lehetne névadója, és akár az iskola falára is lehetne emléktáblát elhelyezni. De ez nem ennek a napirendnek a témája. Én a magam részéről javasolom a támogatást.
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra bocsátom a Pénzügyi Bizottsági javaslatot, az emléktábla költségeihez 30 eFt támogatás megállapítását, melyet a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: a Roma nap ügyében azt javasoljuk, hogy a rendezvény programjának és költségvetési igényeinek pontosabb ismeretében később döntsünk.
Mocsári Gergely képviselő: Hagyomány folytatásáról van szó. Rétság, mint térség központ szerepét erősítik ezek a rendezvények.
Girasek Károly képviselő: Én is azt gondolom, hogy jelentős rendezvénnyé nőtte ki magát a hagyományőrző rendezvény. Támogatandónak tartom, de természetesen az ÁSZ vizsgálat és a költségvetéssel kapcsolatos törvények értelmében konkrét tervezet benyújtására van szükség. Itt is, mint más rendezvénynél, a művelődési központ jelentős dologi támogatást nyújt. Színházterem, hangtechnika, színpad, stb. Szép színfoltja ez a nyári rendezvénysorozatnak, mindenképpen támogatandó, de egyetértek azzal, hogy akkor térjünk rá vissza, amikor konkrét terv konkrét költségelemzés áll rendelkezésre, hiszen törvényi kötelezettség van.
Jávorka János képviselő: Becsülni kell minden tevékenységet ami rendezvények megszervezésével foglalkozik. A tavalyi rendezvény sokkal színvonalasabb volt, mint az azt megelőző évi. Alapvetően már nem csak a megyére terjedt ki, hanem országos színtűvé nőtte ki magát. Részletes költségvetés ismerete után támogatom a kérelmet. 
Pusztai Edgár képviselő: Az a véleményem, ami a pénzügyi bizottságé. Írják le pontosan mit szeretnének, tudni kell, mire kérik a pénzt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra bocsátom a Pénzügyi Bizottsági javaslatot, miszerint a Roma nap támogatásáról a részletes költségvetés és program ismeretében később dönt a képviselő-testület. A javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslatát 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A hittantábort támogatandónak tartjuk, a múlt évihez hasonlóan, 50 ezer Ft támogatást javaslunk.
Havas Vilmosné képviselő: Éveken keresztül az volt a gondunk, hogy a gyerekeket nyáron nem tudtuk táboroztatni. Egy-két éve működik a nyári táboroztatás, mindenféleképpen támogatandó, ha jobb lehetőségeink lennének, még többel is jó lenne támogatni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra bocsátom a Pénzügyi Bizottsági javaslatot, miszerint a hittantábor költségeihez 50 eFt támogatást biztosít az önkormányzat. A javaslatot képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A rétsági Juniális rendezvénnyel kapcsolatban Ferencsik Norbert nyújtott be szóbeli kérelmet, a Zulu étteremmel együtt. A vita azon folyt, hogy igazából ez magánjellegű, mivel nem bejegyzett, nem egyesületként működő szervezetről, nem jogi személyről van szó, ezért közvetlenül nem támogatható. Tudvalevőleg önkormányzati támogatást csak elszámolási kötelezettséggel adhatunk olyan szervezeteknek, akik egyesületként, bejegyzett szervezetként működnek. Azt tudjuk javasolni, hogy a juniális szervezői vegyék fel a kapcsolatot a művelődési házzal, egyeztessenek a lehetséges megoldásokban. A teremfoci csapat pedig a sportegyesülettel vegye fel a kapcsolatot ez ügyben.
Így a Juniális és teremfoci csapat kérelménél a bizottság egyöntetűen a határozati javaslat “B” változatot támogatja. 
Mocsári Gergely képviselő: Fel kellene karolni az egyéni kezdeményezéseket. A művelődési házzal vegyék fel a kapcsolatot a juniális rendezésével kapcsolatban. Valamiféle együttműködést vegyenek fel a művelődési intézménnyel. Ne vessük el a gondolatot. 
Havas Vilmosné képviselő: Jó ötletnek tartom a juniálist, hiszen valószínű fiatalok részvételével zajlana az esemény. Úgy gondolom, hogy a művelődési központ tárgyi segítséggel járul hozzá a rendezvényhez. Az is önkormányzati hozzájárulás. Én ebben a formában tudom a támogatást elképzelni. 
Girasek Károly képviselő: Nem kérelemről van szó, ez pontosan kifejezve csak egy szórólap. Ebből nem derül ki pontosan, hogy mire kérnek. Nem derül ki, mi lenne, amire törvény szerinti szerződést tudnánk kötni a kérelmezővel. Pozitív, hogy rétsági állampolgárok, és kereskedelmi cégek abban gondolkodnak, hogy kulturális eseményeket rendeznek. Pl. az Ördögkatlanban is lesz valami rendezvény, de fel sem merül, hogy minden ilyen rendezvényt az önkormányzatnak támogatnia kellene. Pedig ezek jelentős kulturális rendezvények. Itt is van egy kereskedelmi vonulata a rendezvénynek. Egyenlőre egy vázlat került csak elénk. A tapasztalatom az, hogy a művelődési intézmény technikai feltételeket nagyon sok kezdeményezésnek biztosítja. Ez jelentős összeg, 150-200 eFt összegnyire is rúghat. Nincs kérelem, nincs meghatározva, mit kérnek, én ezt tájékoztatásnak tudom csak venni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Karöltve a szervező a Zulu étteremmel, hagyományteremtés első lépcsőjénél van. Ha jól sikerül, ez évente megismétlődhet. Jó hagyományokat tud majd teremteni, ebben kérik a testülettől a gesztus értékű támogatást. Jól tudja mindenki, hogy az önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy minden egyes magán, vagy félig-meddig magán rendezvényt támogasson. De szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az előző három esetben is amit támogattunk, van magánrendezvény is. Gesztus értékű támogatásra bíztatnám a képviselőket. Az önkormányzatnak az intézménye már benne van ennek a rendezvénynek a szervezésében. 
dr. Tóth Mária képviselő: Előttünk van ez a melléklet, ebből kitűnik, hogy valóban mellékletnek szánta a kérelmező. Az lenne a kérésem az ügyintézőkhöz, vagy aki a hivatalban átveszi ezeket a papírokat, hogy fel kellene hívni a kérelmező figyelmét arra, hogy legalább három sort írjon arról, mi a kérelme. 
Jávorka János képviselő: Két aggályom van. Ha megnézzük a helyszíneket, a Zulu étterem és a parkoló lett megjelölve. Ha ezt én rendezném, egy helyre tenném. A Zulu étterem véleményem szerint kicsi ahhoz, hogy zongora is beférjen. Ezen el kellene gondolkodni. Mezőfi Zoltán polgármester a fővédnöke a rendezvénynek, valószínű, hogy konzultáltak, ami nem baj, illetve baj, mert akkor egy sokkal részletesebb költségvetéssel alátámasztott programot kellett volna benyújtani. 
Mocsári Gergely képviselő: A többi kérelem sem lett a részünkre kiadva. 
Patterman Józsefné képviselő: Ez a fiatalember most írja diploma munkáját, művelődés szervezőnek tanult. Ha máris elutasítást kap, és falakba ütközik, lehet, hogy meghátrál. Márpedig én úgy ítélem meg, hogy ez a fiatalember szakember lesz. Én egy képletes összeget máris adnék, 30 eFt-ra gondolok. Egy folyamat kezdő lépéséről van szó. Más esetében sem látunk konkrét kérelmet.
Kapecska Ferencné jegyző: Két hozzászólásban is elhangzott, hogy nincs becsatolva a kérelem. A benyújtott kérelmet nem feltétlenül kell a képviselő-testület részére kiadni, hisz az előterjesztés egyértelműen tartalmazza, hogy az mire irányult. Azért írtam az előterjesztésben, hogy külön támogatási kérelem nélkül, mellékletként csatolt költségterv került benyújtásra. Itt külön kérelem nem volt. Mind az egyháztól, mind a kisebbségi önkormányzattól, illetőleg a művelődési központtól is itt vannak a beiktatott kérelmek. 
Girasek Károly képviselő: Amit Pattermanné képviselő asszony mondott, nem egészen pontos. Ez az indítvány nem állja meg a helyét. A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál is azt mondtuk, majd támogatjuk, ha pontosan látjuk a részleteket. A másik két kérelem eléggé egyértelmű, leírták, hogy mire kérik, milyen feltételeket szabhatunk. A kisebbségi önkormányzatnál is döntünk, ha konkréttá válik a kérelem. Jelen pillanatban nem érett meg a kérelem a támogatásra, nem tudjuk, mire kérnek. Nem vagyunk jelenleg abban a helyzetben, hogy döntsünk. A későbbiek folyamán nem tartom kizártnak a támogatást. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Mindenfajta ilyen kezdeményezés ami esetleg közönséget is vonz, természetesen támogatandó. Átnézve a forgatókönyvet azt gondolom, hogy a legfőbb támogatást a művelődési központ technikai támogatása jelenthetné, nem 20-30 eFt. Ebben az irányban kellene a segítséget kérni, illetve adni. 
dr. Szabó Mariann képviselő: Ha most nem kap a kérelmező fiatalember támogatást, borzasztó rossz lenne számára, és lehet, hogy emiatt ebből nem lesz hagyomány.
Mezőfi Zoltán polgármester: A vitát lezárom. Patterman Józsefné képviselő módosító indítványát teszem fel szavazásra, miszerint 30 eFt-tal támogassuk a rétsági juniális megrendezését. Az indítványt a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 6 tartózkodással elfogadta.

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Molnár Jenő a Roma fottball csapatnak kért támogatást, nevezési díjakhoz. Nem szervezetként működnek. Magánszemélyként nem tudja az önkormányzat támogatni őket. Javasoltuk, hogy az SE-hez forduljanak, azon keresztül kaphatnak csak támogatást. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Felcímkézve lehet adni akár az SE-nek, vagy a művelődési központnak rendezvényre támogatást?
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Meghatározott célra igen.
Pusztai Edgár képviselő: Ez több éve így folyik. Sajnos ezekkel a fiúkkal ilyen tevékenységet folytatni nem lehet. Én voltam a vezetőjük. Egy idő után nem lehetett velük dolgozni, abba is hagytam a velük való foglalkozást. Támogattuk volna azért továbbra is őket, de ők külön akartak tevékenykedni. Segítettük őket, az SE is, és Mocsári Gergely képviselő úr is, adtunk szerelést is. 
Girasek Károly képviselő: Vissza kell térnem a döntésünkhöz, amit természetesen tiszteletbe tartok, de nem tudom, hogyan fizetjük ki. Azért kell bizottsági előkészítés, hogy ott megnézzünk minden körülményt. Nem lehet odaadni 30 eFt-ot Ferencsik Norbertnek úgy, hogy tessék. Nincs is leírva, hogy mire kérte. Törvényi előírásokat be kell tartani, számlát kell hozni. Nem lehet magánszemélynek ilyen támogatást megszavazni. 10-20 hasonló kezdeményezést tudnék felsorolni, akik öten hatan elmennek kerékpártúrára pl. szlovákiába stb. Költenek rá, a városnak szereznek érdemeket. A pinpongosok is hasonlóképpen, amíg nem voltak bejegyezve, nem kaphattak támogatást. Ha egy ilyen dologra adunk, számtalan ilyen jogos igény jelenne meg, amit teljesíteni nem tudnánk. Salgai úrra rákérdeztem, ő azt nyilatkozta, hogy meg nem szerveznek kispályás meccseket, de támogatják őket. Nem hivatalos versenyeket nem tudunk támogatni, sokszor olyat sem, ami hivatalos. Elismerve ezeket a dolgokat, nem kellene, hogy komolytalanná váljon a dolog. Mert akkor el kezdünk népszerűsködni, és osztogatni, amit mértékkel kellene tenni. Én a magam részéről ebben az ügyben sokkal tartózkodóbb lennék. Nincsenek jogi alapok, egyebek.
Kapecska Ferencné jegyző: Az önkormányzat támogatást testületi döntés alapján megállapodással, elszámolási kötelezettséggel biztosíthat. Bejegyzett egyesületek, szervezetek esetében a testületi döntést követően a megállapodás jogcím szerint tartalmazza a támogatást, az összeg átutalásra kerül, és a számlák másolatával az önkormányzat felé el kell számolni. Tekintettel arra, hogy az egyesület az önkormányzat által átutalt támogatást saját költségvetésében, számláján saját bevételként megjeleníti. Ez magánszemélyek esetében nem lehet. Az előzőleg megszavazott támogatási döntés esetében az a megoldás, hogy írásban meg kell keresnünk Ferencsik Norbertet, mint szervezőt. Neki kell közölnie, hogy tulajdonképpen milyen célra kérte a támogatást, megállapodásban rögzíteni kell a jogcímet, és ennek megfelelően nem Ferencsik Norbert kapja meg a pénzt, hanem úgy kell rögzíteni a megállapodásban, hogy az önkormányzat fogja ezt számla ellenében közvetlenül kifizetni. Természetesen csak az alaki, és tartalmi követelményeknek megfelelő számlát lehet elfogadni. Így körülményesebb az elszámolás. Azt tudni kell, hogy mindenről hivatalos számla kell, hogy legyen. Ugyanez a helyzet a mostani nevezési díjak esetében is. Még akkor is, ha a testület megállapítja a támogatást nevezési díjakra, ezt nem lehet a kérelmezőnek közvetlenül kifizetni. Megállapodásban rögzíteni kell, hogy milyen bajnokságok nevezési díjára kérik, akkor fizethet az önkormányzat, ha számlaképes az, akinek fizetik a nevezési díjat, és ezzel el tud számolni. Tudomásom szerint nem bejegyzett csoportok egymás között szerveznek bajnokságot, tehát nem fogunk tudni kérni számlát sem. 
Jávorka János képviselő: Ez a 22-es csapdája. A jegyző asszonnyal maximálisan egyet értek, csak szabályosan mehetnek ezek a dolgok. Körültekintően járjunk el. 
Mocsári Gergely képviselő: Teljesen egyetértek a jegyző asszonnyal. Ezek a rendezvények, baráti, alkalmi összejövetelek, nem bajnokságok, kicsi túlzás is van a dologban. Önként vállalt kedvtelésről van szó. A vendéglátást meg szoktuk oldani annak idején is, támogatás nélkül, mert valójában erről szólt a dolog. Az ilyenfajta támogatást külön kell választani attól, amit a bejegyzett egyesületeknek szoktunk adni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a teremfoci nevezési díj támogatására vonatkozó bizottsági javaslatot, miszerint nem nyújt támogatást a képviselő-testület. A javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 5 tartózkodással elfogadta.
Girasek Károly képviselő: Kiegészítő indítványom van. Konkrét indítványom, ha már egyszer döntöttünk a támogatásról a juniális vonatkozásában, a szabályosság jegyében nevezzük meg, hogy mire adjuk azt. Pl. nevesítsük, hogy a plakátokat kifizetjük. A költségtervben ezen a címen 28 eFt van megjelölve, akkor erre kerüljön felhasználásra a támogatás. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A jegyző asszony világosan elmondta, hogy pénzügy technikai kérdésről van szó. Legyen felcímkézve a támogatás, a plakát költségek vállalása kezelhető.

  33/2006. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kulturális alapra és nyári programok támogatására benyújtott kérelmeket.
  - A Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére Szebellédy emléktábla elkészítésére 30 eFt támogatást biztosít. 
  - A Római Katolikus Plébánia Hivatal részére, a 2006. július 31. év augusztus 4. között Szegeden 45 fő részvételével megrendezésre kerülő hittantábor szállás és szállítási költségeihez 50 eFt támogatást biztosít a nyári programok támogatására tervezett keret terhére. 
  - A 2006. június 25. “ Rétsági juniális” rendezvény plakát költségeihez 30 eFt támogatást biztosít a kulturális alap terhére. 
 • A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Roma-napi rendezvényének támogatásáról a rendezvény tervezett programjának, költségvetésének ismeretében, később dönt.
 • A magánszemély által az RFC Rétsági Roma Fotball csapat nevezési díjának támogatásra vonatkozó kérelmet nem támogatja, hozzájárulást nem biztosít. 

 • Határidő: értesítésre április 5.
  Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

6./ Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázat elbírálás
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Girasek Károly EMOS Bizottság elnökhelyettese: Az EMOS bizottság tárgyalta a pályázatot. Két pályázat érkezett, az egyik fél ezt visszavonta. Végzettség és gyakorlati idő tekintetében nem felelt meg a törvényi előírásnak a pályázata. Így a pályázati feltételeknek Végh József pályázata felelt meg. Végh úr nem kért zárt tárgyalás, tehát a bizottsági ülés is nyílt tárgyalásként folyt le. Rövid és velős vita alakult ki, 8 fő volt jelen. Azt fogalmazták meg többen, hogy mivel ismerjük a pályázót, és az intézmény eddigi tevékenységét, a pályázatban leírtak ennek jó folytatását jelentik. A munka ilyenfajta folyamatossága biztosítva van. Elhangzott, hogy több alkalommal tárgyaltuk folyamatosan az intézmény munkáját, ebben erényeket és kritikákat is megfogalmaztunk. Az intézmény munkája az elmúlt 5 évben folyamatos eredményességet mutatott. A megfogalmazott kritikák további lehetőségeket jelentenek azok kijavítására, és a munka folytatására. Pusztai képviselő úr elmondta, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak a művelődési központ folyamatos segítséget adott, és ad. A tanácskozási joggal résztvevő iskolaigazgató úr elmondta, hogy az eddigiek során is jó együttműködés alakult ki a két intézmény között, az iskola oktató-nevelő munkáját is segítik. Mezőfi Zoltán polgármester úr elmondta, hogy véleménye szerint szerencsés lett volna, ha több pályázat érkezik, ez egyfajta tükröt jelentett volna a pályázat elbírálásánál, hogy kívülállók hogyan látják az intézményt. Saját véleményem, hogy valóban úgy tűnik, az intézmény tevékenysége sokat fejlődött, hiszen az utóbbi időben újabb feladatokat kapott, nyilvánosság bevonására és egyéb dolgokban. Ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 8 szavazó úgy szavazott, hogy a benyújtott pályázatot, tehát Végh József urat javasolja a művelődési központ igazgatójának, és a határozati javaslatnak megfelelően javasoljuk őt megbízni.
Havas Vilmosné képviselő: A pályázó a feltételeknek megfelel. Az elmúlt 5 év munkáját ismerve megállapítható, hogy az intézmény a hibáival együtt is fejlődést mutatott az elmúlt években. A Művelődési Központ tevékenysége nagyon kibővült, az elmúlt évek tapasztalata szerint biztosítékot látok arra, hogy a fejlődés, az új keresése, pályázatok sokszínűsége, azokon való részvétel és azok megnyerése, megfelelő kézben van. Végh József úr kinevezését támogatom. 
Girasek Károly képviselő: Szomorúnak tartom, hogy Rétság várost a kiváló szakemberek nem minősítették annyira, hogy pályázattal próbálják meg ezt az intézményt vezetni, és ehhez különböző elgondolásokat leírjanak. Merthogy nem is olyan könnyű egy ilyen intézmény munkáját átfogni, hiszen nagyon sokféle feladatot kaptak. Egy ilyen városhoz mérten szinte példátlanul sokat, könyvtár, helyi televízió, helytörténeti gyűjtemény stb. Én is kíváncsi lettem volna, hogy egy külső ember hogyan közelíti meg a feladatok megoldását. Kár, hogy ilyen nem volt. Ilyen módon azt gondolom, hogy erkölcsi kötelességünk a pályázati, törvényi feltételeknek megfelelő, és egyébként is megfelelőnek tartott pályázót bízzuk meg. A bizottsági vitában is elhangzott, hogy elég alaposan ismerjük az intézmény munkáját, sokszor megtárgyaltuk. Vannak további lehetőségek, és feladatok. Jelentősen fejlődött a Művelődési Központ tevékenysége, pl. újabb ifjúsági csoportok jelentkeztek, akik sikeresen jelentkeznek, most már három ifjúsági klub is működik az intézményben. Újabb ilyen igények kiszolgálására is kész az intézmény. Nem agitálnia kell a központnak, hanem a kezdeményezéseket kell támogatnia. Én arról győződtem meg, hogy a művelődési központ apparátusa, Végh úr vezetésével a feladatokat jól látja el. A Civil Szervezetek Háza is rendkívül gazdag programmal rendelkezik. A pályázó alkalmas arra, hogy az intézményt továbbra is vezesse, pályázatát elfogadásra javaslom. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Az elmúlt 5 évben a művelődési központ tevékenysége sok új feladattal kibővült. A CISZ ház létrehozása is jelentős feladatot rótt a művelődési központra, amit jól teljesítettek. Kezdetben voltak az előző ciklusban még zökkenők a könyvtár és a művelődési ház együttműködésében. Ez az elmúlt években jó irányban alakult. Ma már rugalmas, jó együttműködést lehet tapasztalni. Ez alatt az 5 év alatt megjelentek olyan új kezdeményezések, amelyek új színfoltokat hoztak a város kulturális életében. Új színfolt pl. az UNIO-s esték, honismereti akadémia, Spangár kör, Börzsönyi Helikon stb. Kiemelném a helyi egyházakkal való jó kapcsolatot is. A civil szervezetekkel is jó az együttműködés. Pl. a nyugdíjas klubok ott tartják rendszeresen rendezvényeiket. Amiben lehetne javítani, az az üzemek rendezvényeinek ide hozatala a művelődési házba, mert ez is bevételt jelent, és a presztist is növeli. Az elmúlt öt évi munka mindenképpen méltó arra, hogy a folytatása meg legyen. Támogatom Végh úr pályázatát. 
Jávorka János képviselő: Két civil szervezet képviselőjeként szeretném megerősíteni amit az előttem szólók elmondtak. Bármikor, bármilyen okból megkerestük a művelődési központot, mindig maximális segítséget kaptunk. A fiatalok által kezdeményezett klub tevékenységet folyamatosan szélesíteni kell, kérem a jövőben is segítsék ezt a folyamatot. 
Mocsári Gergely képviselő: Amikor egy-egy intézmény vezetőjének a pályázatáról van szó, akkor nem is elsősorban a vezető, hanem az intézmény munkájának értékeléséről van szó. Régi neve az intézménynek Járási Művelődési Központ és Könyvtár volt, ezt a szerepét továbbra is fenntartja, és ez nagyon fontos. Az intézmény munkája túlmutat a településen. Fogadja a kezdeményezéseket, amik térségiek, vagy akár országosak. Hangsúlyozni szeretném, hogy a térség szinte valamennyi iskolájával olyan kapcsolatot tartanak fenn, amely segíti az iskolák oktató, nevelő munkáját. Gondolok itt hangversenyre, vetítésre, stb. Akár úgy is teszi ezt, hogy pályázik, és ezzel támogatja a kistérségi iskolákat. Úgy gondolom ez továbbra is biztosítható lesz, a jelenlegi intézményvezető támogatásával. Az intézmény, akár a térség vonatkozásában is mindig kész volt arra, hogy új lehetőségeket, formákat keressen. Egyértelműnek tartom Végh József úr pályázatának támogatását. 
dr. Tóth Mária képviselő: Az előttem szólók közül valaki azt állította, hogy erkölcsi kötelességünk a pályázat támogatása, ezt visszautasítom. Nincs köze az erkölcseinkhez. A másik pedig az, hogy ennyi pénzből, közel 50 milliós költségvetésből ez a minimum ami elvárható, amit eddig teljesített a művelődési ház igazgatója. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kötelességem felhívni a képviselők figyelmét, mindenki belátása szerint megteheti, hogy az SZMSZ szerint kezdeményezhet titkos szavazást, amelyről a képviselő-testület vita nélkül, egyszeri szótöbbséggel dönt. Mivel nincs kezdeményezés erre, nyílt szavazásra fog sor kerülni.
Szavazásra teszem fel az EMOS bizottság véleményét, aminek értelmében egyöntetűen támogatják Végh József igazgató jelölt pályázatát, igazgatói megbízását, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 34/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 1. napjától öt éves időtartamra a Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának Végh József Diósjenő, Zrínyi u. 20. szám alatti lakost kinevezi.
Munkabérét a közalkalmazotti törvény előírásai alapján, az április 30-i illetményével egyező összegben, míg a vezetői pótlék mértékét a pótlék alap 300 %-ában állapítja meg.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Nógrád Megyei MÁK felé az illetmény számfejtése érdekében intézkedjen.
Határidő: 2006. május 1.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző
Mezőfi Zoltán polgármester: Jó munkát kívánok igazgató úrnak a következő 5 esztendőre, és megadom a szót.
Végh József igazgató: Visszatekintve igen gyorsan elrepült ez az öt év. Ezalatt sok segítséget kaptam mind az előző, mind a jelenlegi képviselő-testülettől. Amit ez alkalommal is köszönök. A kritikákat is meg kell köszönni, hiszen amennyiben ezt jobbító szándék vezette, ez is előrébb viszi a munkát, és segíti az intézmény tevékenységét. Voltak szakmai sikerek is az öt év alatt, ezek éltetik, és lelkesítik a népművelőt. Ez indított arra, hogy újból megpróbáljam ezt a pályázatot. Az idén kereken 30 éve, hogy népművelő lettem. Abban a korban kezdtem, amikor időnként egyszerűbb volt akár gyalogosan is elmenni a szomszéd településre, mint a postán történő kapcsolat révén. A 3 évtized alatt nagyot változott a világ. Nemcsak a technikai vívmányokat tekintve, hanem az egész társadalmat tekintve is. Megélénkült a civil élet, és ez új lehetőségeket, új feladatokat jelent a közművelődés számára is. Másfajta munkát, másfajta kapcsolatokat, másfajta nehézségeket és másfajta örömöket, sikereket is. A közművelődési munka éppúgy változik, mint az egész társadalom. Számítunk a társintézményekre, civil szervezetekre, önkéntes segítőkre, és persze a fenntartó önkormányzat támogatására is. Erre számítva köszönöm meg a bizalmat, és ígérem, hogy a tőlem telhető legtöbbet igyekszek nyújtani Rétság város épüléséhez. 
7./ Tájékoztató a Vállalkozás Fejlesztési Alapítványban végzett tevékenységről
Előterjesztő: Bárczi János delegált tag
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az előterjesztő nem tudott az ülésen részt venni, távollétében tárgyaltuk. Elhangzott, hogy egyre inkább elhaló dolognak tűnik. Ami viszont feltűnő, hogy Rétság nem jól teljesít a mikro hitelben. Azt hangsúlyozni kell, hogy akinek ez a dolga lenne, az nem Bárczi úr. Úgy tűnik, hogy nemigen jut el az információ a vállalkozókhoz, és akinek ez a dolga lenne, sem végzi jól a munkáját. A beszámolót a bizottság elfogadásra javasolja.
Jávorka János képviselő: Mire vezethető vissza, hogy Rétság esetében folyamatosan csökkentek az ide kikerülő összegek? 2005-ben nulla forint került, illetve semmi nem került a térségbe. 
Mocsári Gergely képviselő: Bátonyterenye miért nem szerepel a táblázatban?
Bárczi János delegált tag: Amikor meghirdetik a mikro hitelt, a kistérségi menedzserek továbbítják az információt, nekik kell ezt széles körben a településeken propagálni, reklámozni, és egyéb rendelkezésre álló eszközökkel továbbadni a vállalkozóknak. Hogy ez hogy történt, vagy hogy nem történt meg, azt nem tudom. Azt a felvilágosítást kaptam a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vezetőjétől, amit le is írtam, hogy kevés igény érkezett be. 
Patterman Józsefné képviselő: A mikro hitel folyósításhoz milyen feltételek kellettek? 
Bárczi János delegált tag: A kuratóriumnak nem joga és feladata a hitelek elbírálása. Erre a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány jogosult. A kuratóriumnak van egy három tagú bizottsága, és ők vizsgálják felül a kérelmeket. 
Girasek Károly képviselő: Lehet tudni, hogy milyen tevékenységre lehet mikro hitelt kérni?
Bárczi János delegált tag: Ismerteti a mikro hitel igénylés feltételeit. Nem lehet rendezetlen hitel, kifizetetlen tartozás, és tiszta kölcsönfelvevői múlttal kell rendelkezni. Rendelkeznie kell az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel. Rendelkeznie kell az igényelt hitelösszeg legalább 20 %-át kitevő saját erővel. Ez a lényeg, a többi kitétel formális. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez a legalkalmasabb alkalom, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy a mikro hitel létezik. Volt egy-két kérdés ami arra irányult, hogy valóban korszerű-e a hitel? A rendszer változás után népszerűbbek voltak ezek a hitelek. Nem egyszerű hitelhez jutni most hazánkban.
Jávorka János képviselő: Ez a dolog úgy működik, hogy tavaly decemberben kiírták a pályázatot, ehhez Rétság kistérség is csatlakozott. Menedzselni kellene, megfelelő propagandát kellene ennek teremteni a térségben. Az a véleményem, hogy az önkormányzatnak kellene a kistérséget megkeresni, és egy írásos tájékoztatást kérni az ügyben.
Girasek Károly képviselő: Számtalanszor éri vád az önkormányzatot, mit tesz a vállalkozók érdekében. Sok dologban nem tud tenni, de annak idején a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány úgy jött létre, hogy tulajdonosként és alapítóként Rétság Város Önkormányzata társult ehhez a kezdeményezéshez, és komoly pénzt is tett be az alapítványba. Ez egy általunk létrehozott szervezet volt. Eleinte főfoglalkozású helyi menedzser működtette az itteni feladatokat, később annak érdekében, hogy az alapítvány ne csak levelező formában legyen, erre egy menedzsert bízott meg. A menedzser kötelessége lett volna egyrészt tájékoztatni a vállalkozókat, másrészt a helyben hozzáfordulókat olyan helyzetbe hozni – formanyomtatványok kitöltése stb.- , hogy pályázhassanak. Az utóbbi évben sajnos sok panasz merült fel. Rétság környékén és 6-10 ilyen hitel lehetőség lehetne évente. 3-4 évre visszamenőleg 30-40 vállalkozónak komoly segítséget jelenthetett volna ez az összeg. Sajnálatos, hogy a lehetséges érintettek nem kaptak erről tájékoztatást. Jó cél volt ezt az alapítványt megalapítani. Indokolt fenntartani. Remélem jobban fog a dolog működni, ha a kistérséghez fog a feladat tartozni. Köszönöm Bárczi úr tájékoztatóját. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Rétság városa jelentős összeggel, kb 1.400 eFt-tal járult hozzá az alapítvány létrehozásához. Ez központi támogatásból ment.
dr. Katona Ernő alpolgármester: Ki látja el jelenleg ezt a feladatot? Én próbáltam utána nézni a kistérségi társulásnak, megkerestem a honlapját, az állami szintig meg van, a regionális felépítésnek már nem lehet utánanézni, Rétság kistérségnek csak annyi van, hogy ki a munkaszervezet vezetője. Semmi mást nem találtam. Sem hogy hol van, kik a tagjai, milyen jogviszonyban állnak. Nem tudhatom meg a menedzserek nevét egy nyilvános honlapról. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A vitát lezárom. Szavazásra teszem fel a Vállalkozásfejlesztési alapítványban végzett tevékenységről szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 35/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriumában végzett tevékenységről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal

Kotroczóné Somosi Éva képviselő elhagyta az üléstermet. 


8./ 2. sz. főút felújításához szükséges terület értékesítés
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság vita nélkül javasolja elfogadásra a 62 m2-es terület 2.000 Ft /m2 áron történő értékesítését. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot és a Pénzügyi Bizottság javaslatát, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 36/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2. sz. főút út-hidrehabilitációja megvalósításához szüksége, önkormányzati tulajdonú terület igénybevételével kapcsolatos előterjesztést, azt támogatja. 
Az 124/2004. (XII.22.) számú határozattal megadott tulajdonosi hozzájárulást figyelembe véve hozzájárul, hogy az önkormányzati tulajdonú 303/3 hrsz-ú ingatlanból 62 m2-es terület közérdekű célra 2.000 Ft/m2 áron értékesítésre kerüljön. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 62 m2 értékesítésére vonatkozó adás-vételi szerződést aláírja.
Határidő. március 31.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Kotroczóné Somosi Éva képviselő visszaérkezett az ülésre. 


9./ Május elsejei rendezvény
Előterjesztő: Girasek Károly képviselő
Girasek Károly képviselő: Tegnap tárgyalta a témát az EMOS bizottság. Ennek a rendezvénynek hagyománya van, és annak is, hogy a művelődési ház mellett sok más civil szervezet és egyéb közreműködő van. A bizottság javasolja, hogy ebben a feladatban Jávorka János képviselőt a testület bízza meg a feladat koordinálásával, közreműködéssel. A bizottsági ülésen a következő határozati javaslat született.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a május 1-i városi rendezvények helyszínéül a volt honvédségi sportkombinát területét jelöli ki. A rendezvény előkészítő feladatainak koordinálásával a képviselő-testület Jávorka János képviselőt bízza meg. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom az EMOS bizottság május elsejei rendezvényre vonatkozó határozati javaslatát, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 37/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a május 1-i városi rendezvények helyszínéül a volt honvédségi sportkombinát területét jelöli ki. A rendezvény előkészítő feladatainak koordinálásával a képviselő-testület Jávorka János képviselőt bízza meg. 
Határidő : folyamatos, majd május 1.

10./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Remélem, hogy volt kormányülés 28-án, erről konkrétan a médiából nem szoktunk értesülni. Ha volt akkor kapunk majd értesítést is róla.
A képviselő-testület a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.


11./ Munkaterv módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság indokoltnak tartja, hogy a lakossági fórum időpontját megváltoztassuk a választási időszakra tekintettel. Arra felhívja a bizottság a figyelmet, hogy a fórumnak konkrét napirendje van és az előterjesztendő beszámolóval a bizottságoknak is foglalkozniuk kell.
A bizottság a lakossági fórumot egyöntetűen 2006. május 17-én szerdán javasolja megtartani.
Mezőfi Zoltán polgármester: Miért megyünk bele ennyire májusba? Minél inkább a nyárba megyünk bele, annál nagyobb lesz az érdektelenség. 
Girasek Károly képviselő: A bizottság felhívja a figyelmet, hogy ennek a fórumnak meghatározott, konkrét napirendje van. Az előkészítésben részt vesz mind a négy bizottság. Polgármester úr a beszámolóját elkészíti, és a bizottságok elé terjeszti. Ez eddig soha nem készült még el. Ott a helyszínen történtek rögtönzések. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Konkrét javaslatom, kérésem, hogy április 15-ig a tisztelt képviselők adják le javaslataikat, hogy kellő időben a bizottságok elé tudjon kerülni megtárgyalásra összeillesztve a polgármester beszámolójával. 
Girasek Károly képviselő: Kénytelen vagyok szólni erre a felszólításra polgármester úr. Mit kell nekem leadni, hogy te el tudd mondani, hogy 2005-ben hogyan gazdálkodtunk, hiszen ez a napirend. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Én azt kértem, hogy amennyiben van javaslat, nyitott vagyok, juttassák el hozzám, akár ülésrenddel kapcsolatban is. 
Girasek Károly képviselő: Az utóbbit el tudom fogadni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyező határozati javaslatot, amit a képviselő testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 38/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 120/2006. (XII.22.) számú határozatával elfogadott 2006. évi munkatervében megjelölt lakossági fórum időpontját az országgyűlési képviselő választás miatt módosítja.
A lakossági fórumot 2006. május 17-én (szerdán) 18 órai kezdettel tartja. 
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

12./ Egyebek
Jávorka János képviselő: A kistérségi iskolabusz pályázat lehetőségét a nógrádsápi polgármester jelezte a kistérségi társulás elnöke, és a munkaszervezet vezetője felé. Kérdése az volt, hogy van-e önerő, pályázhat-e a kistérség a buszra. A kistérség költségvetésében ilyen tétel sajnos nem szerepelt. Ezért a nógrádsápi polgármester felvázolta, és javasolta, - ha a kistérség vezetése hozzájárul – akkor ők vállalják a 10 %-os önrész befizetését. Elkészítik a pályázatot, menedzselik is azt, úgy hogy lehetőség szerint eredményes legyen. Két nap állt rendelkezésre, ezért a társulási ülést nehezen lehetett volna összehívni, ezért úgy döntött az elnök, illetve a pénzügyi bizottság, hogy menjen a pályázat, ami szerencsére nyert is. Durván 10 millió forintot. A március 13-i társulási ülésen elég nagy vita volt, hogy ez a kistérségi busz most kié. A nagy vita után az a kompromisszumos javaslat született - de ebben még nincs végérvényes döntés, ezt hangsúlyozom – hogy mivel a nógrádsápi önkormányzat vállalta az önrész kifizetését, vállalja a nógrádsápi önkormányzat, hogy ezt az iskolabuszt működteti, üzemben tartja. Volt egy olyan javaslat, hogy a szakmunkásképzőbe a térségből szállítsa a gyerekeket a busz. Hétvégén az iskolabusz a 25 település igényei alapján – iskolások, nyugdíjasok kirándulása stb. – előzetes egyeztetés alapján hasznosítható. A kistérségi társulás idestova 10 éve alakult, a rétsági kistérség 25 település önkormányzata hozta létre. Elnöke Hornyák Endre, alelnöke Lénárt János volt, a közelmúltban ő lemondott. Pénzügyi bizottsága, jegyzői kollégiuma, SZMSZ-e van a társulásnak. A társulási munka 10 egynéhány feladatot ölel át. A munkaszervezetet tavaly májusban hozták létre. Tisztán, törvényesen működik a társulás. Másik téma, szeretném megköszönni Szájbely főorvos úrnak a központi orvosi ügyeleti gépkocsi beszerzése érdekében végzett munkáját. 
Kapecska Ferencné jegyző: Az 1990-es évek elején a vállalkozások fejlesztése érdekében hozta létre az önkormányzat a vállalkozásfejlesztési irodát térségi feladat ellátásra, mely az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeként működöt. Erre a körzetközpontok 10 millió forint központi támogatást kaptak. Ebből 1.400.000 Ft-ot adtunk a vállalkozásfejlesztési alapítvány létrehozására, ebbe a megye 6 városa volt benne. Ezenkívül az országos, meg regionális vállalkozásfejlesztési központok. A maradék pénzből éveken keresztül működtette az önkormányzat a vállalkozásfejlesztési irodát. Ennek a feladata volt a kistérségre kiterjedően a vállalkozások segítése. Olyan bevételre szert tenni nem tudott az iroda, hogy a saját működésének fedezetét biztosítsa, ezért a keret kimerülésekor, a 90-es évek végén megszüntetésre került ez a forma. Ezt követően került létrehozásra a területfejlesztési társulás, amit már az érintett önkormányzatok hoztak létre. Kifejezetten a területfejlesztési feladatok közös megvalósítására, az ebben rejlő lehetőségek kihasználására alakították meg. A területfejlesztési törvény 2004. évi elfogadását követően, 2004. szeptember 30-án alakult meg a ma is működő, az egész térséget felölelő többcélú kistérségi társulás. Mindenképpen érdemes volt a társulást létrehozni, ez már nem csak területfejlesztéssel, hanem egyéb önkormányzati feladtok közös ellátásával foglalkozik. A megállapodás szerint sok feladatot ölel fel. A költségvetési beszámoló is tartalmazza, hogy a többcélú kistérségi társulástól több mint 8 millió forintot kapott Rétság város önkormányzata, az intézményfenntartó társulás működéséhez, pedagógiai szakszolgálathoz. Ez a támogatás a feladatellátástól függően a többi önkormányzatot is érinti. Ennek erősítése szükséges. Nagyon sok támogatást lehet szerezni az önkormányzati feladatok közös megoldására. 
Mocsári Gergely képviselő: Egyértelművé vált, hogy az iskolabusz kérdésében kellett aki az önrészt, működtetést, fenntartást vállalja. Olyan elképzelések vannak, hogy térségi iskolákat fognak létrehozni, Rétságon ilyen már működik, cél lehetne – Rétság-Tolmács-Bánk – településeknek, hogy egy ilyen buszt pályázat útján beszerezzen. Jól lehetne hasznosítani egy kis buszt. Ahhoz, hogy iskolacentrum lehessen Rétság, ez elengedhetetlen lesz. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Jó magam részt vettem azon a vitán, ami a buszkérdést követte. Erre a pályázatra nem csak egy polgármester kapta fel a fejét, hanem a borsosberényi, sőt a szendehelyi is. Egyetértek azzal, hogy Rétságnak is jó lenne egy kis busz. Abba most nem mennék bele, hogyan beszélte le a kistérség vezetése az összes polgármester arról, hogyan ne adják be a pályázatot, és egyedül Nógrádsáp adja be, mert talán akkor az nyerhet. Jávorka úr nagyon szépen elmondta, hogy a nógrádsápi polgármester kereste fel a kistérséget, hogy van egy ilyen pályázat, beadás előtt két nappal. Itt szeretném tájékoztatni Önöket, hogy ennek pont fordítva kellene lennie. A kistérség az arra van, hogy ő menjen oda, munkaszervezet vezetője, helyettese, kollégája és hívja fel a települések vezetőit, hogy van iskolabusz pályázat, mit szóltok hozzá? Ennek így kellett volna történnie. Törvénytelen ennek a busznak a hasznosítása, parázs vita övezte a kistérségi tanács ülésen, függetlenül félretéve az irigységet, hogy ki hogyan nem pályázhatott erre a buszra. Jávorka úr elmondta, hogy ennek a pályázatnak az a címe, hogy kistérségi autóbusz. Ezt úgy hívják, hogy Rétság kistérség. Nem úgy hívják, hogy nógrádsápi kistérség. Ha hiszik, ha nem, a 25 polgármesterből álló rétsági kistérség társulási tanácsa ezt már nógrádsápi kistérségnek hívja, ezt tudniuk kell. Igaz, hogy viccből, de pontosan így van. Ebből is látszódik az, hogy a rétsági kistérség munkaszervezete annak vezetője, annak kollégái elévülhetetlen érdemeket szereztek abban, hogy Rétság központi szerepét, ahol csak lehet, kiszervezzék innen. Nem beszélve arról, hogy a társulás elnöke is a nagyoroszi polgármester, amikor hagyományosan mindig is a rétsági polgármester volt a rétsági kistérség vezetője. A rétsági munkaszervezetben dolgozó kollégák javarészt rétsági lakosok. 
Jávorka János képviselő: Nem értek egyet polgármester úr több kijelentésével. A pályázat a Magyar Közlönyben került kiírásra, sajnos a munkaszervezet akkor nem rendelkezett ezzel. Valóban két nap volt a pályázat beadásra. Hogy hogyan fog működni a fenntartás, üzemeltetés, a társulás jogköre lesz eldönteni. Nem mondanám ilyen bátran, hogy ez törvénytelen. Egyet lehet tenni, le kell mondani a buszról, vissza kell adni, és akkor a Rétsági Kistérségnek nem lesz busza. A Rétsági Kistérség azt jelenti, hogy a 25 település együttműködve oldja meg a feladatokat, nem azt, hogy Rétságra kerül minden. Bár több pályázatot nyerhettünk volna. Meg kell köszönni a nógrádsápi polgármester úrnak, hogy lépett a dologban, együttműködve a társulás vezetőségével. Én annak örülök, ha valaki nyer, nem annak, hogyha én nem nyerek, másnak se legyen szerencséje. 
Girasek Károly képviselő: Közérdekű az iskolabusz kérdése. Egy valamit nem értek. Hogyan lehetséges az, hogy Rétság Kistérségnek diktál a nógrádsápi polgármester, a rétsági polgármesternek nincs akkora tekintélye, ha ott elmond valamit, az irányadó? Ezek személyes tekintélyek, személyes produktumok és közös döntések alapján születik. Azt mondani, hogy a rétsági kistérséget kiszervezik Rétság alól Nógrádsápra. Ott érvelő polgármesterek vannak. Gondolom aki jobban érvel, többet van ott, aki megfelelő előadásmódjával meggyőzi a jelenlévőket, akkor arra szavaznak. Ami az iskolabuszt illeti, igenis hiba, hogy mi nem tudtunk róla. Ugyanazok a források állnak rendelkezésre, sőt egy városi polgármesternek valószínű, hogy nagyobb arra az apparátusa. A testületnek kellett volna abban dönteni, hogy akar-e pályázni, vagy sem. Akár két-három pályázat is elmehetett volna a környékről, hogy aztán melyik nyer, az majd kiderül. Ne irigyeljük a nyertestől, hanem vonjuk le a következtetést. A képviselő-testület erről nem tudott, a vezetőink nem olvasták a pályázatot. Ha más ennek utánajárt, dolgozott rajta, 2-3 nap alatt beszerezte az összes papírt, mi meg nem szereztük be. Kár, hogy nem Rétságon van ez a busz, mint ahogy kár, hogy Nógrádsápon van középiskola, Rétságon még nincs középiskola. Én ezeket nem nagyon értem, ha egy polgármester nagyon ambiciózus, rengeteget tesz a településért, és pályázik, azt nem irigyelni kell tőle, hanem utánozni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Girasek úr, ismered a rétsági testület működését. El bírod te azt képzelni, hogy két nap alatt egy pályázatra a képviselő-testület tudna reagálni. A rétsági képviselő-testület ilyen kérdésben dönteni nem tud két nap alatt, legfőképpen 50 millió forintos hitellel a háta mögött. Nem volt tervbe véve, hogy buszra pályázunk. Én gratulálok a nógrádsápiaknak, és nem tőlük irigylem, mert bárcsak mindenkinek lenne ilyen busza, én arra akartam a figyelmet felhívni, ami elhangzott a társulási ülésen. Ott törvénytelen a dolog, ha visszaellenőrzik egyszer, és egy busz reggel 8-kor és délben Legéndről hordja a gyerekeket Nógrádsápra, és vissza, az nem fog kistérségi feladatot ellátni, idő hiányában képtelen is rá. Az jelentené hogy kistérségi busz, ha a 25 településen a gyerekeket összeszedné, és Vácra vinné megtanulni úszni őket. Ez lenne kistérségi feladat ellátás. 
Jávorka János képviselő: A kistérség 25 települést foglal magába. Ezen belül vannak mikrotérségek. Nógrádsáp, Legénd és a körzete. Ezt így kell felfogni. Az elképzelhetetlen, hogy a kis busz reggeltől-estig a 25 településen fog furikázni. 
dr. Tóth Mária képviselő: Úgy gondolom, hogy amit a polgármester úr mondott, hogy a munkaszervezet azért van többek között, hogy az önkormányzatokat segítse és értesítse a lehetőségekről. Hogy a Munkaszervezetnek nem volt meg az a Magyar Közlöny, ami ezt a pályázatot meghirdette, ez minősíthetetlen. 
Jávorka János képviselő: Az észrevétel jogos, de nem tény és tárgyszerű. Ez a munkaszervezet még jelenleg is alakulóban van. A pályázatokra visszatérve, azokat meg kell próbálni, ha meg sem próbáljuk, akkor biztos, hogy nem nyerünk. Megpróbáltuk egyszer is, hogy a rétsági képviselő-testület 2 nap alatt tud-e dönteni egy pályázatban? Szerintem nem. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A többcélú társulás másfél éve alakult meg, és tavaly májusban hozta létre a munkaszervezetet, közel egy éve. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Jávorka képviselő úr most kit képvisel ebben a vitában? 
Jávorka János képviselő: Én elmondtam a kistérséggel kapcsolatos véleményemet, és a helyzetet. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Milyen minőségben?
Jávorka János képviselő: Mint képviselő.
dr. Katona Ernő alpolgármester: A mi testületünk képviselőjeként? 
Jávorka János képviselő: Úgy is.

Girasek Károly képviselő: Az EMOS bizottság ülésén az általános iskola képviselői megkértek, hogy osszunk ki egy kérdőívet mindenkinek, ami partneri elégedettség felmérést tartalmaz. Azt a célt szolgálná, hogy a jövőben az iskola jobb döntéseket tudjon hozni. Kérem, aki teheti töltse ki, és adja le.
A rétsági diáksport egyesület kérése volt a helységnév használata az előző ülésen. A testület döntése alapján a bizottsági ülésre kértünk tájékoztatót az iskola igazgatótól. Okafogyottá vált a kérelem, jelenleg nem aktuális bizonyos pontok tisztázása után. 
Rendelet született arról, hogy március 31-től az iskola büfében tilos cola-típusú üdítőket és chipset árulni. A rendeletnek megfelelően történik-e az árusítás a helyi iskolai büfében? Figyelemmel kísérte-e valaki a rendeli előírás alkalmazását. 

Több választó polgár kérdezte, mikor lesz a tavaszi lomtalanítás?
Kapecska Ferencné jegyző: A lomtalanítás április 25-26-án, az erre vonatkozó felhívást közzéteszzük. 

Holman Ferenc iskolaigazgató: Az iskola büfével kapcsolatban kikértük az ÁNTSZ véleményét. Megvizsgálták a büfé kínálatát. Nem volt teljesen megfelelő az elvárásoknak. Felhívtuk a büfé vezetőjének figyelmét, szüntesse meg azokat az árukat, amik nem szerepelnek az egészséges életmódban. Újabb vizsgálat is történt, úgy tűnik rendben lesz minden. dr. Szabó Mariann képviselő: A TDK megszűnésével nagyon sok ember lett munkanélküli. Úgy hallani, hogy állítólag a Samsung fog idetelepülni, reális alapja van-e ennek a szóbeszédnek?
Havas Vilmosné képviselő: Hirdetés jelent meg, hogy Rétság központjában lakások eladók, azok leköthetők. Többen kérdezték tőlem ezt, hogy hol van.
Mezőfi Zoltán polgármester: A Madách utcában lesznek. Építési engedéllyel rendelkeznek, magánépítésű lakásokról, 11 lakásos társasházról van szó. Nem áll módomban a Samsung vonatkozásában felelősen nyilatkozni, nem tudom idetelepülnek-e. TDK karöltve az önkormányzattal igyekszik megtalálni a gazdáját az üresen maradt épületrészeknek. Ha konkrét dolog a tudomásomra jut, tájékoztatni fogom a képviselő-testületet, és a közvéleményt is. Kb. 150 fő dolgozik most a TDK-ban. Elég nagy baj, hogy már csak ennyi a foglalkoztatottak száma. A nyílt sebekre enyhítés talán, hogy a DÜFA hamarosan 20 főnek tud majd állást biztosítani.
dr. Tóth Mária képviselő: Úgy gondolom, hogy folyamatban lévő tárgyalásokról nem illik tájékoztatást adni mindaddig, amíg konkrétumok nem születnek. 
Mocsári Gergely képviselő: Az iskolai sportegyesület átalakulásával, vagy nem átalakulásával kapcsolatban mondanám, hogy igazából nem értem ez a gyors váltást. Egy hónappal ezelőtt még akarták, fontos volt, most miért nem fontos. Ezt csak megjegyzés képen mondom. 
Girasek Károly képviselő: Kénytelen vagyok dr. Tóth Mária képviselő asszony hozzászólására reagálni, mert azt gondolom, hogy ez nem demokratikus, és nem is tartható, mert a város minden fontos történése a képviselő-testületre, és képviselőkre tartozik. Nem lehet olyan közügy, ami a polgármesterre tartozik, a képviselőkre pedig nem. Ezt többször elmondtuk, nem lehet olyan üzleti érdek, ami miatt tájékoztatni nem lehet. Vagy zárt ülést kell elrendelni, vagy egyéb, de minden ilyen dolog a képviselő-testületre tartozik. Az, hogy a TDK kivel és miről tárgyal, az nem a mi ügyünk. De ami a város ügye, és a polgármester bevonásra kerül, esetleg közreműködés kell, az igenis, hogy tartozik a képviselő-testületre. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ami üzleti titok, folyamatban van, és nincs végeredménye, arról nincs mit tárgyalni, beszélni. 
Girasek Károly képviselő: Ez nem a mi üzletünk. 
dr. Tóth Mária képviselő: Amit különböző cégek, mondjuk a TDK és más tárgyalnak, nem tartozik ránk, mindaddig, amíg olyan megállapodás nem születik, amit ők hajlandók kiadni. Se ránk, se a város többi lakosára. 

Több tárgy nem lévén megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.kmft.
Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-