Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2006. (III. 31.) rendelete
 a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 
21/2004. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.)  21/A § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló  21/2004. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
2. § (4) A kibocsátó  a tárgyévi  tényleges kibocsátás  alapján  számított  talajterhelési díjat, tárgyévet  követő év március 31-ig   köteles  megfizetni. 

2. § A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép
3. § (3) A kibocsátó díjfizetési kötelezettségéről az adóhatóság által rendelkezésre bocsátott nyomtatványon évente, a tárgyévet követő év március 31-ig bevallást ad. 

3. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a rendelet 2. § (3) bekezdése és 4. §-a. 

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
A rendelet kihirdetésének napja: 2006. március 31.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-