Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2004. (XII.23.) rendelete
A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a környezetterhelési  díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény ( továbbiakban: Ktd.)   21. § (2) bekezdése és 26. § (4) bekezdése alapján a talajterhelési díjról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Rétság Város közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján  szennyvízelhelyezést alkalmazókra  (a továbbiakban: kibocsátó) terjed ki. 

Talajterhelési díj megfizetése

2. § (1) Talajterhelési díjfizetési kötelezettség a rendelet 1.§.-ban  meghatározott  kibocsátókat terheli.
(2) A kibocsátó által fizetendő talajterhelési díjat  a Ktd. 12. §. és 14. §-ában  foglaltak alapján ezen  rendelet 1. számú melléklete  szerint kell  megállapítani.
(3) A kibocsátó köteles a negyedév utolsó napjáig díjelőleget fizetni, a tárgyévet megelőző és tényleges kibocsátásai alapján fizetett teljes díj  negyedének megfelelő összegben.
(4) A kibocsátó a tárgyévet  követő év március 31-ig, illetve rákötés esetén a rákötést követő hónap 5-ig  a tárgyévi tényleges  kibocsátás alapján számított díj és a (3) bekezdés szerint megfizetett díjelőleg különbözetét köteles megfizetni. A kiszámított díj összegét a tárgyévet követő év első negyedévi díjelőlegének megfizetésekor beszámíthatja, vagy visszaigényelheti.
(5) A talajterhelési díjat a kibocsátónak  átutalási megbízással vagy  postautalványon  Rétság Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  11741031-15451615-03470000 számú Talajterhelési díj beszedési számla javára kell befizetni. 

Adatszolgáltatási és  eljárási szabályok

3. §. (1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság ( továbbiakban: adóhatóság) a Ktd.-ben  szabályozottak valamint ezen rendelet és az Art.  rendelkezéseinek  alkalmazásával látja el. 
(2) A kibocsátó bejelentési kötelezettségét – első alkalommal – e rendelet hatályba lépésétől számított 60 napon belül az e célra rendszeresített nyomtatványon köteles teljesíteni. Az adóhatóság a bejelentés alapján a díj fizetésére kötelezettet nyilvántartásba veszi.
(3) A kibocsátó díjfizetési kötelezettségéről az adóhatóság által rendelkezésre bocsátott nyomtatványon 
a.) évente,  a tárgyévet  követő  év március 31-ig , 
b.) csatornára történő rákötés esetén, a rákötést  követő hónap 5-ig  ad bevallást az önadózás szabályai szerint. 
(4) A kibocsátó  azonosítása és ellenőrzése érdekében  a  Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.  az adóhatóság részére adatot szolgáltat: 
a.) minden év február 28-ig a kibocsátók tárgyévi  vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási      kedvezmény  mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték  meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,
b.) a csatornára való rákötésről  a rákötés időpontját követő hónap 5. napjáig.

                                                         Mentesség, díjkedvezmény

4. § (1)  90 %-os  kedvezmény illeti meg  azt a kibocsátót, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori  legkisebb összegének   kétszeresét, ha vállalja, hogy a közcsatornára  e rendelet hatályba lépését követő  fél éven belül ráköt. 
(2) A kedvezményre való jogosultságáról a kibocsátó  a bejelentés  megtételével  egyidejűleg tesz nyilatkozatot. 
(3) Amennyiben a  kibocsátó  az (1) bekezdés szerinti időpontig nem köt rá a csatornára az igénybe vett kedvezmény  késedelmi pótlékkal növelt összegét a III. negyedévi     díjelőleggel együtt köteles megfizetni. 

Záró  rendelkezés

5. § Ez a rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba.
 

Mezőfi Zoltán
polgármester
Kapecska Ferencné
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2004. december 23.

Kapecska Ferencné
jegyző


1. számú melléklet
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 
21/2004. (XII.23.) rendeletéhez

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj kiszámításának módja

1.)  A talajterhelési díj mértéke:

TTD = E x A x T x V

ahol:
TTD:  a fizetendő éves talajterhelési díj
E:  egységdíj törvény szerint egységesen 120 Ft/m3 
A: a díjfizetési alap (a lakóegységből a talajba juttatott szennyvíz mennyisége) m3 /év
T: területérzékenységi szorzó Rétság  város teljes belterületi részén (külön jogszabály szerint) egységesen 1,5
V: veszélyeztetési szorzó (a helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján végzett talaj-
terhelés esetén) egységesen 1.

2.) A díjfizetési kötelezettség alapja a szolgáltatott  vagy  egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában  az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel. Az alap tovább csökkenthető azzal a számlával igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából az arra feljogosított  szervezettel  szállíttat el,  amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

3.)  A kibocsátó  2005. évben az 1. pont szerint számított   talajterhelési díj  40 %-át, 2006. évben  50 %-át, 2007. évben  75 %-át, 2008. évben 90 %-át, 2009., évtől 100 %-át köteles megfizetni.

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-