Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2005. (II.7.) rendelete
Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről


 Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján az önkormányzat 2005. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmények – külön-külön – a 3. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet. 
(3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.
(4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások a 4. sz. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2005. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 546.572 ezer Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a 546.572 ezer Ft bevételi főösszegből 
- a felhalmozási célú bevételt 10.424 ezer Ft-ban 
- a működési célú bevételt 536148 ezer Ft-ban 
- ezen belül a működési hitelt 48.879 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az 546.572 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg. (1000 Ft-ban)

(3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 9. számú melléklet részletezése szerint 137,75 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 13 fő, a közcélú foglalkoztatottak létszáma 5 fő.

5. § A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzata  (1000 Ft-ban)

6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú, a kisebbségi önkormányzatok mérlegét az 1/B. melléklet tartalmazza. 

Az önkormányzat bevételei

7. § (1) A 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg 

  • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását 1, 1/A., 1/C, 2., 7. és 8 számú melléklet, 
  • intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú, 
  • működési és fejlesztési célú megoszlását az 1/A. számú, 
  • központi támogatást az 5. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg. 
(2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik.

Az önkormányzat kiadásai

8. § (1) A Képviselő-testület a 4. §.-ban megállapított kiadási főösszeg 

  • önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1., 1/A.,1/C, 3. 4., 7. és 8. számú, 
  • működési és fejlesztési célú kiadásait az 1., 1/A, és 1/C. számú,
  • az intézményi támogatásokat a 7. és 8. számú melléklet szerint állapítja meg.
9. § A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
Kötelező tartalék

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat kötelező államháztartási tartalékát 6.960 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

11. § Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2005. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. § (1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képviselő –testület a költségvetést évközben módosítja. 
(2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

14. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt. 

15. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

16. § A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.

17. § Az önállóan gazdálkodó Művelődési Központ nettósított költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi 1/13 szerinti ütemezésben biztosítja Ettől eltérni csak pályázati támogatáshoz kapcsolódó előfinanszírozás miatt lehet. 

18. § A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően, 2005. évre 35.000 Ft-ban állapítja meg.

19. § A 14. számú mellékletben kimutatott, fedezet hiányában a költségvetésben nem szereplő felújítási és beruházási feladatok rangsorolt megvalósításáról pályázati lehetőségek és egyéb forrásokból biztosítható fedezet megteremtése után a Képviselő-testület külön dönt. 

20. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
21.§ Az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében a helyi iparűzési adó bevallások feldolgozásáig csak az alapfeladatok ellátásához és intézmények szinten tartott működéséhez nélkülözhetetlen kiadások teljesíthetők. 

Záró rendelkezések

22. §  Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2005. január 1. napjától kell alkalmazni.
 

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2005. február 7.
 

-------
Kapecska Ferencné
jegyző

Mellékletek
A rendelet mellékletei innen letölthetők xls formátumban
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-