Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2005. (IV.29.)  rendelete
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

A  2005. évi költségvetésről szóló 1/2005. (II.7.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (1) bekezdése alapján, a 2005. évi költségvetés módosításáról - a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz és pénzmaradvány elszámolás előirányzatának átvezetéséről -  az alábbi  rendeletet alkotja.

1. § (1) A képviselő-testület  a Polgármesteri Hivatal és az  intézmények együttes 2005. évi  költségvetésének  bevételi és kiadási főösszegét:                 8.836.000 Ft -tal
emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát      555.408.000 Ft-ban     állapítja meg. 

(2) A 8.836  ezer Ft bevételei előirányzat  növekedésből 
            - felhalmozási célú bevétel  növekedés      4.581  ezer Ft 
            - működési célú bevétel  növekedés          4.255 ezer Ft

2. §  (1)  Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal  kiadási  előirányzata  8.836 ezer  Ft-tal, az alábbiak szerint módosul. 
 

Felhalmozási kiadás összesen
355 ezer Ft
előzőből:  
- beruházás
250 ezer Ft
- fejlesztési célú pénzeszköz átadás
105 ezer Ft
Működési célú kiadás összesen
8.481 ezer Ft
előzőből:   
- személyi jellegű kiadás
225 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék
47 ezer Ft
- dologi kiadás
485 ezer Ft
- pénzeszköz átadás
310 ezer Ft
- szociális ellátás
7.313 ezer Ft 
- kisebbségi önkormányzatok tartaléka
101 ezer Ft
Kiadások mindösszesen
8.836 ezer Ft 

(2) A tartalék előirányzata 101 eFt-tal növekszik és 7.061 eFt-ra módosul. A tartalékból  6.960 eFt  államháztartási tartalék, 69 eFt a cigány kisebbségi önkormányzat, 32 ezer Ft a szlovák kisebbségi önkormányzat tartaléka. 

3. §   Az 1. §-ban  megállapított  bevételi előirányzat  változás és módosított  előirányzat

  • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási  bevételek  megoszlását az  1.  és 1/A.  számú, 
  • intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú 
  • központi támogatást jogcímenként az 5. számú melléklet tartalmazza.
4.§  Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat 
  • önállóan  gazdálkodó költségvetési szervenkénti  megoszlását, valamint működési és    felhalmozási célú kiadások megoszlását   az 1. és 1/A. számú, 
  • költségvetési szervenkénti /címenkénti / kiadásait és költségeit,  ezen belül  kiemelt előirányzatait a 3. és 4. számú melléklet  tartalmazza 
5. §  A kisebbségi önkormányzatok  bevételi és kiadási előirányzat változását és módosított előirányzatát az 1/B melléklet tartalmazza. 

6. §  Felhalmozási  kiadások előirányzat változását és módosított előirányzatát  feladatonként /címenként/  az 6. számú melléklet tartalmazza. 

7. §  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet  kihirdetésének napja:  2005. április 29.
 

-------
Kapecska Ferencné
jegyző

1. számú melléklet Rétság Város Önkormányzat 2005. évi 
költségvetésének módosított  mérlege >>>
1/A. számú melléklet Rétság Város Önkormányzat 2005. évi módosított 
működési és fejlesztési célú  bevételei, kiadásai >>>
1/B. számú melléklet Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 
2005. évi módosított  költségvetési mérlege >>>
2. számú melléklet Rétság Város Önkormányzat 2005. évi bevételei >>>
3. számú melléklet Rétság Város Önkormányzat 2005. évi módosított 
költségvetésének szakfeladatos kiadásai >>>
4. számú melléklet Rétság Város Önkormányzat 2005. évi módosított költségvetésének
szakfeladatos költségei >>>
5. számú melléklet Rétság Város Önkormányzat  2005. évi módosított 
központi és Szja.Támogatása >>>
6. számú melléklet Rétság Város Önkormányzat 20005. évi módosított 
fejlesztési célú kiadásai >>>


 
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-