Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2005. november 24. napján közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Bulejka András csoportvezető, Lichtenberger Edit jegyzőkönyvvezető, 18 fő rétsági lakos

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket. dr. Katona Ernő alpolgármester később érkezik az ülésre. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésen, az állampolgárok és helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdéseiket és javaslataikat megtehetik. Megkérdezem a jelenlévő vendégektől, hogy közérdekű kérdést, javaslatot kívánnak-e tenni. Kérdés, hozzászólás nem történt.

Napirend előtt:

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 2./ Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről,
az önkormányzat érdekében végzett munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról szóló tájékoztatót 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

dr. Szájbely Ernő képviselő: Kérem, hogy az SZMSZ 24. §. (3) bek. alapján napirend előtti felszólalást szíveskedjenek engedélyezni. 
A képviselő-testület a napirend előtti felszólalásra irányuló kérelmet 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
dr. Szájbely Ernő képviselő: Az elmúlt ülésen került szóba az, hogy sajnos a mentőszolgálatnál szabadság kiadási gondok miatt az eset kocsi várhatóan több hónapon keresztül csak fél műszakban üzemel. Ezzel kapcsolatban született egy olyan állásfoglalás, hogy hárman forduljunk majd levélben az arra illetékesekhez, és kezdeményezzük ennek az intézkedésnek a visszavonását. A testületi ülés után két nappal felhívtam a megyei mentőszervezet vezetőjét, Tamási Gyula urat, abból a célból, hogy az illetékesek címét elkérjem. Tamási Gyula úr arról tájékoztatott, hogy időközben megoldódott a gond, tehát más megyéből történő átvezénylésekkel a mentőtisztek immár teljes létszámban tudnak szolgálatot teljesíteni. Visszaállt az eredeti rend, 24 órában fut az eset kocsi. Ez az egyik dolog, amit szerettem volna bejelenteni. 
A másik, amiben csak javaslatot szeretnék tenni, az elmúlt testületi ülésen volt egy képviselői hozzászólás, amiben az iskolaigazgató úrral kapcsolatban hangzott el bizonyos bírálat. Nevezetesen, hogy majdnem nyilvánosan agitál az általunk célként kitűzött középiskola megvalósulása ellen. Ezzel kapcsolatban nem érdemben szeretnék hozzászólni, azt majd a napirendnél megteszem, hanem azt szeretném javasolni a testületnek, hogy hasonló esetben az illetékes intézmény vezetőnek, ha ilyen bírálat, vagy vád éri, legyen joga, lehetősége erre válaszolni. Ez inkább technikai kérdés, SZMSZ módosítást nem kíván. A tisztesség úgy kívánja, ha a jövőben ilyen előfordul az érintett elmondhassa a saját véleményét. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Javasolom, hogy a 3. napirendi pontnál a jelenlévő iskolaigazgató, aki egyébként tanácskozási joggal van jelen, ez a kérdést tudja pótolni. 
Javaslatot teszek a mai este napirendi pontjaira. Kezdeményezem, hogy a meghívón nem szereplő Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő társulás bővítése előterjesztést 8. napirendként, a Belső Ellenőrzési Társulás bővítése előterjesztést 9. napirendként tárgyalja a testület. Az előterjesztések kiadása megtörtént, azt a Pénzügy Bizottság tárgyalta. 
A javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

Mezőfi Zoltán polgármester ismerteti a meghívón szereplő napirendeket a kiegészítéssel együtt.
dr. Szájbely Ernő képviselő: A 14. napirendként szereplő Hangadó szerkesztő bizottságának kiegészítése című témát az EMOS bizottság keddi ülésén tárgyalta volna, de tekintettel arra, hogy aláírás nélkül került a beadvány kiosztásra és iktatásra, így levettük napirendünkről, és ezt javasoljuk a képviselő-testületnek is. 
A képviselő-testület a Hangadó szerkesztő bizottságának kiegészítése című napirend levételét 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta.

A képviselő-testület a fentiek szerint módosított napirendi pontokat 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalja. 
 

.
Napirend
Előterjesztő
1./ 2005. évi költségvetés időarányos teljesítése Mezőfi Zoltán polgármester
2./ 2006. évi költségvetési koncepció Mezőfi Zoltán polgármester
3./ Középiskola indításának lehetősége Mezőfi Zoltán polgármester
. Közmeghallgatási hozzászólások
4./ Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat Kapecska Ferencné jegyző
5./ BM bérlőkijelölésű lakások értékesítése Kapecska Ferencné jegyző
6./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség  Kapecska Ferencné jegyző
7./ Általános Iskola Pedagógiai Program módosítása Holman Ferenc igazgató
8./ Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás bővítése Kapecska Ferencné jegyző
. Közmeghallgatási hozzászólások
9./ Belső Ellenőrzési Társulás bővítése Kapecska Ferencné jegyző
10./ Közterület tartós használata Kapecska Ferencné jegyző
11./ Támogatási kérelem Kapecska Ferencné jegyző
12./ Temető tervezési árajánlatok Kapecska Ferencné jegyző
13./ Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázat kiírása Kapecska Ferencné jegyző
14./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról, és a folyamatban lévő szerződésekről Mezőfi Zoltán polgármester
15./ Egyebek
. Közmeghallgatási hozzászólások


1./ 2005. évi költségvetés időarányos teljesítése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában elhangzott, hogy precíz, részletes, világos az előterjesztés, mint hagyományosan szokott. A tervezettek szerint alakult, év közben többször is áttekintettük az időarányos teljesítést, nincsenek benne olyan tételek, amelyekről ne döntöttünk volna. Némely esetben a bevételek valamelyest emelkedtek, pl. a helyi adóbevételek a tervezettnél jobban alakulnak. Bizonyos költségeknél sikerült alatta maradni az előző évinek, pl. szolgáltatások, közműdíjak esetében, de ez a mindenkori időjárásai helyzettől is függ. Itt esett szó arról, hogy bizonyos karbantartásokat és felújításokat időben el kell végezni, mert minél inkább késünk velük, annál drágább lesz megoldani. Az is itt hangzott el, hogy fűtési szezonban gyakran nyitva vannak itt-ott a hivatal ablakai. Legyen beszabályozva jobban a fűtési rendszer. Összességében a költségvetés helyzete a vártnál egy picit pozitívabb. Az adó erőképesség elszámolása még hátra van, remélhetőleg jól fogunk kijönni belőle. A kamatbevételeink csak a töredéke a korábbi évek kamatbevételeinek, éppen a hiteltörlesztések és időbeni más kötelezettségek miatt. Konkrét egyéb fejlesztésre nem volt lehetőségünk fedezet híján, a feladatokat továbbra is rangsorolva nyilván kell tartani, hogy mihelyt fedezetünk nyílik rá, a rangsor szerint ütemezni tudjuk.
A bizottság az előterjesztést a határozati javaslat szerint elfogadásra javasolja 6 igen és 1 ellenszavazattal.
dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre.
Girasek Károly képviselő: Egy kérdésem van, bár lehet, hogy a bizottsági ülésen kellett volna feltennem. Az intézmények időarányosan megkapták-e a finanszírozásukat? Ezzel kapcsolatban kaptam jelzést, hogy van olyan intézmény, amelyik nem.
dr. Tóth Mária képviselő: Hogy lehet az, hogy a Művelődési Központ és Könyvtár 187,33 %-ra teljesített a kulturális tevékenységből származó bevételt? Akkor hogy történt a tervezés, hogy ez a sztahanovista arány jött ki? Ez érdekel engem.
Kapecska Ferencné jegyző: Az intézmény finanszírozásról csak a Művelődési központ vonatkozásában beszélhetünk. Ők gazdálkodnak önállóan. Az iskola, óvoda, egészségügy részben önálló. Úgy emlékszem, hogy erre az évre még kettő millió forint jár nekik, amiből a mai nap folyamán került átutalásra egy bizonyos összeg. Tulajdonképpen a finanszírozás náluk is időarányosan megtörtént. A Művelődési központ tervezett bevételének teljesítése összesen időarányosnak is mondható. A kulturális tevékenységnél feltételezhetően alultervezés történt, az előirányzathoz képest október 31-ig jóval több a teljesítés, mint amit terveztek, de ugyanakkor a tanfolyami bevételeknél a tervhez képest jelentős az elmaradás.
dr. Tóth Mária képviselő: Nem fogom megszavazni a költségvetés időarányos teljesítését, azért nem, mert úgy működünk, hogy jelentős hitelt kellett felvennünk. Még a munkabérre is hitelt kellett felvenni. Az, hogy fejlesztésre semmit nem tudtunk fordítani, az annak a következménye, ami miatt ezt a nagyon jelentős hitelt fel kellett venni.
Girasek Károly képviselő: Azt látom, hogy a terveink szerint időarányosan teljesítünk. A hitelfelvételt megterveztük, gyakorlatilag itt arról van szó, hogy a hitelt és annak felhasználását a terveink szerint használjuk-e fel, itt semmi különösebb csoda nem történt. A beszámolóból az látszik, hogy az önkormányzat kiadás-bevétel oldala jobban alakul, mint a tervezett. Az, hogy egy önkormányzat hitelt vesz fel, ez csak Rétságon nem volt eddig szokás, a környező települések ezzel a lehetőséggel már régebb óta élnek. A hitelfelvétel a mai gazdálkodási körülmények között egy normális pénzügyi tranzakció. Ha folyamatosan tudjuk fizetni – márpedig folyamatosan tudjuk – akkor a jövőben is azt fogom javasolni, hogy megfelelő célok érdekében igenis forduljunk hitelfelvételhez. Azért, hogy a célokat meg tudjuk valósítani, és a működési költséget működésre tudjuk fordítani. Elég sajnálatos, hogy munkabérre is hitelt kellett felvenni, mert az állami finanszírozás egy tizenharmad részben adja januárban és februárban is az összeget, és ebből ez nem jön ki. Ha ilyenek a rendelkezések, az ország túlnyomó része is ehhez a pénzügyi technikai megoldáshoz nyúlt. A Művelődési központból kaptam jelzést, hogy nem időarányos az átutalás, én elfogadom a jegyző asszony ezzel kapcsolatos válaszát. Ami a bevételeket illeti, azt gondolom, hogy most nincs jelentős alultervezés, mert éppen én tettem régen szóvá, hogy túltervezték a bevételt és a kiadást is, amit nem tudtak teljesíteni. Az tény, hogy a művelődési központ maradványérdekelt gazdálkodó szervezet, tehát bármennyi bevételre tehet szert, ha éppen tud, 10 millióra is. Abból kiadásokat is finanszírozhat, csak az a kérdés, hogy az alaptevékenységhez biztosított összegeket máshová nem szabad felhasználni. A Művelődési központnak lényegesen több rendezvénye volt, ezt örvendetesnek tartom, és köszönöm is. Az jó, hogy több a bevétele, mint a tervezett. Miközben az intézmények igyekeznek elég szép pályázati lehetőségekkel élni, addig az önkormányzat, és különösen a város vezetés ezekben nem jeleskedik. Az intézmény vezetők ezért tesznek, a város vezetőinek is megfelelő helyen, területfejlesztési alapoknál, más egyéb helyeknél meg kellene tenni azokat a szükséges lépéseket, amik a városnak több lehetőséget teremthetnének. Más települések a lehetőségekkel jól élnek, úgy látom Rétság város sajnos nem. Az elmúlt három évben a város ilyen pénzekhez nem jutott.
Kapecska Ferencné jegyző: Az eredeti költségvetést a képviselő-testület 48.879 eFt hiánnyal fogadta el. Ezt október végéig 30 millióra sikerült leszorítani. A munkabér hitel felvételének nem az az oka, hogy az állami támogatás egy tizenharmadát kaptuk meg, hanem az, hogy hiánnyal lett elfogadva a költségvetés. Ebből következően, ami hiányzik, és nincs lefedezve, természetes hogy valamilyen formában pótolni kell. Az mindenképpen pozitív, és reméljük, hogy év végéig sem fog nagyobb arányban romlani a helyzet, hogy a harminc millió forintos működési hiány ellenére, november végén a folyószámla hitelünk csak kettő millió forint volt. Nem kellett teljes egészében, illetve időarányosan hitelként igénybe venni költségvetésben hiányként megjelölt összeget. Kicsit vitába szállnék a Művelődési központ Girasek úr által hangoztatott maradványérdekeltségével, mert ugyanez vonatkozik a többi intézményre is. Azáltal, hogy önállóan gazdálkodó szerv, az elszámolási kötelezettség ugyanaz, mint az óvodánál és iskolánál. Én úgy gondolom, hogy ha egy önkormányzat ilyen helyzetben van, akkor nem csak az óvodától, iskolától és egyéb intézménytől kell elvonni, visszafogni a kiadásokat, vagy esetleg elhagyható feladatokra kényszeríteni, hanem ugyanez vonatkozik a Művelődési központra is. Az nem tartható, ha az önkormányzatnak a bevételei a hiány miatt nem realizálódnak, akkor a Művelődési központnak 100 %-ban meg kell adni mindent. Ugyanakkor az óvodától, iskolától az alapellátásból pedig el kell venni. Úgy gondolom, ha a Művelődési központ több tízmilliós forint saját bevételre tesz szert, - aminek nagyon örülnénk – nem feltétlenül ez az intézmény finanszírozási összegnek kellene, hogy megmaradjon. Úgy gondolom, hogy a költségvetés megállapítása, és módosítása is képviselő-testület jogköre. Amennyiben a hiány kezelése semmilyen formában nem megoldható, akkor az előirányzatok módosítása minden intézmény vonatkozásában a képviselő-testület elé fog kerülni. 
Girasek Károly képviselő: Az örvendetes dolog, hogy a művelődési ház több bevételt realizált. Természetesen úgy tud bevételt realizálni, ha ezzel kiadásai is vannak. Ha rendez egy színházi előadást, csinál belőle 100 eFt bevételt, és kifizet 80 eFt-ot ki kell fizetni. Ha előírnánk azt, hogy a bevételt növelje, de kiadást nem realizálhat, akkor nem tudna működni, és ezeket a bevételeket sem tudná hozni, erre mondtam, hogy maradványérdekeltek, és nincs megkötve, hogy nem tervezhet újabb bevételeket. Ha megszorító intézkedésekre lesz szükség, az mindenkire vonatkozzon, ezeket a költségvetésben és a módosításokban meg is terveztük. Ebben egyenlőségnek kell lenni. Én csak azt hangsúlyoztam, hogy egyrészt a tervezett és módosított megszorítások utáni időarányos teljesítést mindenkinek szükséges biztosítani. A magasabb bevétel nem hiba, hanem örvendetes tény.
Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi Bizottság igen komoly, részletekbe menően tárgyalta ezt a napirendet is. Egyöntetűen támogatták az előterjesztés elfogadását. Girasek úr véleményéhez szeretném hozzátenni, hogy ne maradjunk félúton a csúsztatások közben, ami konkrétan a pályázati lehetőségek kihasználását, illetve felhasználását illeti az elmúlt időszakban. 2003-ban közel 60 millió forintot nyert Rétság város önkormányzata, ez az utolsó pályázási konstrukció volt a csatornázás előestéjén. Ne vegyük el az érdemet attól a képviselő-testülettől, amelynek Girasek úr is a tagja, a teljes körű közvilágítási rekonstrukció a városban megtörtént. Ebben a konstrukcióban szintén van elnyert pályázati pénz. Összefoglalva több mint 600 millió forint beruházás érték került ebben a két és fél három esztendőben Rétság városában. Megelőzendő időszak elnyert pályázati pénzei is szerepelnek ebben a konstrukcióban. Legfőképpen a csatornázással kapcsolatban. Fontosnak tartom, hogy ezeket a számokat tegyük a helyére. Ami a közeli jövőt illeti, 2006-os esztendőre vetítve, január közepén fognak kijönni a Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázati lehetőségek. Különös tekintettel a Jászteleki úti dokumentációra gondolok, ez előkészítés alatt áll. 2006-ban lehet beadni majd a pályázatokat. Természetesen a megfelelő időpontban a képviselő-testület elé fog ez kerülni.
Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
104/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetés időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.
Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények folyamatos működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya a kiadások ütemezésével és folyószámla hitel igénybe vételével folyamatosan biztosított volt. 
A költségvetésben tervezett feladatok végrehajtását biztosítani kell.
Határidő: 2005. december 31.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Ismét elmondanám, hogy a mai este a képviselő-testület közmeghallgatást tart. A jelenlévő állampolgárok közérdekű ügyekben hozzászólást, kérdést intézhetnek. Javasolom, hogy mindezt egy-egy napirend között tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

2./ 2006. évi költségvetési koncepció
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában az kapta a legnagyobb teret, hogy ez kötelező feladat akkor, amikor még nem ismerjük a központi költségvetés számait, a rendelkezésre álló forrásokat, csak a meglévő számadatokból tudunk kiindulni. Ezért természetesen mire a költségvetés konkrét tárgyalására kerül sor, szinte minden változni fog benne a koncepció számaihoz képest. Ez a korábbi években is ugyanígy volt. Reméljük, hogy a változás pozitív irányú lesz.
Az is elhangzott, hogy egy koncepciót akár öt mondattal is el lehetne intézni, de mi már az ilyen alapos és számszerűsített előterjesztésekhez vagyunk szokva. Végül is csak arról szól, hogy a kevés pénzünket hogyan költsük el takarékosan. Arról is szó esett, a műv. ház tervezett számai nyomán, hogy az intézmények tekintetében természetesen ezek a számok még nincsenek ellenőrizve, megvitatva, az majd a bizottságok feladata lesz az intézményekkel együtt.
Hangsúlyt kapott a pályázatok hatékonyabb kihasználásának kérdése, az önerő lehetőség szerinti biztosítása, pl. a területfejlesztési források tekintetében. Az is hangsúlyt kapott, hogy az iparűzési adóból közel vagy csaknem 200 millió forint bevételünk lesz, amiből ugyan az adóerő képesség számítás miatt 30-35 milliót elvon az állam, de akkor is marad 160-170 millió forint, ami nélkül – és ebben az ipari park üzemei döntő mértéket képviselnek – ma már nehezen tudnánk létezni, a mai nehézségeink mellett is.
A bizottság úgy véli, hogy a koncepció jelen helyzetünkből kiindulva jó alapot ad a későbbi pontos tervezéshez. Szükséges, hogy a szűk lehetőségeink mellett is meghatározzunk prioritásokat. 
Az előterjesztést a határozati javaslat szerint a bizottság elfogadásra javasolja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A bizottsági ülésen részben megegyező felvetések hangzottak el, mint a Pénzügyi Bizottsági ülésen. Úgy tűnik, és sajnálatos, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló számok azt mutatják, hogy az önkormányzatok, így a rétsági önkormányzat is, a központi költségvetésből 2006-ban kevesebbet kap, még annál is, amit vártunk. Várhatóan a költségvetés központi számai azért valamivel kedvezőbbek lesznek, nagy pozitív változás azért nem várható. Ahhoz, hogy a település működhessen, illetve az intézmények működni tudjanak, nyilván mindent meg kell tenni, hogy itt helyben okosan gondolkodva biztosítani tudjuk a feltételeket. A vitában a kérdésekre az alábbi válaszok hangzottak el. A bizottság elsősorban a fejlesztési célú kiadásokat vizsgálta. Kérdés volt, hogy a sportegyesületek támogatására a jövő évben miért 6 millió forint van tervezve, az idén 3 millió forint volt. A válasz, hogy továbbra is a tervezett koncepció 3 millió forint, de 3 millió forintos kötelezettségvállalása van az önkormányzatnak. Az ebben az évben elindított felújítások, illetve a feltételek biztosítására vállaltunk kötelezettséget. Felmerült, hogy az esetleges pályázatokhoz nincs tervezve önrész. Elhangzott, hogy ingatlanok eladásával, – bár ezzel óvatosan kell bánni – intézmények felülvizsgálatával talán lehet forrásokat keresni az önrészhez. A koncepció tervezet egyik melléklete tartalmazza, több mint 120 millió forintos összeget megjelölve azokat a fejlesztési célú feladatokat, amelyeket rangsorolva jó lenne a 2006-os költségvetésben szerepeltetni. Ugyanekkor erre a koncepcióban pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésünkre. Bízunk benne, hogy a végső költségvetésben, ha nem is ekkora összeget, de nagy összeget tudunk fejlesztésre fordítani. Felvetődött, hogy az eddigi beruházások, szennyvíz beruházás valamint a honvédségi ingatlanok megvásárlása, amely 25 millió forintos hitel törlesztést jelent a következő évben, valahol mégis fejlesztési célú beruházást jelent. Két bizottsági tag is felvetette, hogy a Művelődési központ 2006-ra vonatkozó koncepciójában a bevétel csökkenése, ugyanakkor a kiadás növelése szerepel. A válasz az volt, hogy mivel ez nem végleges költségvetés, az intézményi költségvetés felülvizsgálata során ez mérsékelve lesz. A város igen kis központi támogatásban részesül, sport vonatkozásában semmilyen támogatásra nem számíthatunk, a közművelődésre vonatkozóan Rétság 3.360 eFt lesz a következő évben. Nem bizottsága, hanem saját véleményem, hogy nem kell nagyon pesszimistának lennünk a végleges költségvetés vonatkozásában, mert naponta halljuk, hogy főleg az oktatási intézmények vonatkozásában, hogy a kistérségi társulásokhoz központilag eljuttatott pénzügyi források mennyisége, volumene nagy mértékben megnövekszik. Ezek tehermentesíthetik a települések, és intézmények költségvetését. Gondolok olyan kiadásokra, amik nem feltétlenül kötelezőek, de vállalt feladatok. Pl. az általános iskola és óvoda vonatkozásában a logopédia foglalkozások, gyógy testnevelési foglalkozások. Úgy tűnik, hogy pályázhat ezekre a kistérség, és akár teljes összegben is részesülhetünk. 
Girasek Károly képviselő: Egy városi költségvetési koncepciónak nem csak abból kellene kiindulni, hogy mennyi központi támogatás van, és azt hogyan költsük el, hanem bizonyos innovációkat ebbe beépíteni. 12 év óta mondom ezt minden évben. A város vezetésnek megfelelő koncepciókkal kellene rendelkezni, hogy milyen irányokban tudunk elmozdulni. Azt kell mondjam, hogy ez a koncepció, noha annak a törvényi előírásnak megfelel, hogy legyen koncepció. Az intézmények elkölteni való pénzeit a precíz táblázatok tartalmazzák. Ugyanakkor nincs benne megtervezve egy csomó olyan dolog, amiről egyébként szó is van. Itt várná az ember, hogy a polgármesternek, a városnak, vagy aki előkészíti ezt az anyagot, legyenek olyan elképzelései, ami egyrészt megtakarítást jelenthet, bevételi forrásokat jelenthet, és ezeket feltárja. Tudomásul kell venni, hogy az önkormányzatok finanszírozása a jövőben több csatornássá válik. Ha valaki arra számít, hogy központi forrásokból működtessen egy települést, az valóban nem lesz elegendő szinte semmire. Egyik forrás a megemlített kistérségi társulásban rejlő lehetőség. Ezzel a koncepció még szövegesen sem számol. A másik forrás, a kormány elmondta, hogy az önkormányzatoknak sokkal több pénz jut a jövőben, igaz nem kormány támogatásból, hanem pl. EU-s pályázatból. Azok az önkormányzatok, akik ezzel nem élnek, vagy nem tudnak élni, erről lemaradnak. Szó nincs arról, hogy mi akarunk, nem akarunk, pályázunk, nem pályázunk. Pedig Rétság nem a legkisebb települések közül való. Elképzeléseknek, projekteknek kellene lenniük. Ezeket nem látom. Olyannyira nem látom, hogy azok a dolgok sincsenek a koncepcióba beépítve, amiről már szó volt, amit már terveztünk. Fontosnak tartom, hogy a koncepcióba kerüljön be a temető fejlesztési tervnek a költsége. A tervet meg kell rendelni, ebben az idén lesz még döntés, de jövőre vonatkozik. Ugyanígy nem szerepel (pedig polgármester úr többször elmondta) a középiskola indítása sem. Se kiadásban, se bevételben nem szerepel a koncepcióban. Ha ez valóban jó néhány millió forintos bevételt eredményez, akkor természetesen szerepelnie kellene. Nem tudom hogy lehet egyszerre nagyon precíznek, és akkurátusnak lenni, és erőszakosnak, hogy a középiskolát működtessük, és slendriánnak lenni az ügyben, hogy a költségvetési koncepcióban kifelejtjük.
Mezőfi Zoltán polgármester: Képviselő úr, ez a másik napirend témája lesz. 
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr én kaptam szót, elnézést kérek, de a közbeszólás többedszer fordul elő, kérem, hogy ne tegye. Szeretném elmondani a hozzászólásomat, ez az én véleményem. Arról van szó, hogy a költségvetési koncepcióban bizony benne kellene néhány dolognak lennie, ami a város számára fontos. Fontosnak tartom továbbá, hogy az önkormányzat informatikai fejlesztése legyen megtervezve, kétségtelen, hogy némi összeg szerepel. Én ezt kevésnek tartom, éppen azért, hogy a hatékony munkát szolgálja, és a jövőben is azt fogom képviselni, hogy ezekre legyen pénz. Azért is, hogy akár az elektronikus ügyintézés irányába tudjunk elmozdulni, és azért is, hogy az itt dolgozó munkatársak kevesebb anyagi ráfordítással, hatékonyabban tudjanak dolgozni. Hangoztatni szükséges, mert vannak téveszmék az adóbevétellel kapcsolatban. Sokan azt mondják, hogy miért van itt az ipari park, kétségek vannak, mikor lesz ebből a városnak haszna. Hát most van belőle haszna. Ki kellett várni a 10 évet, az kétségtelen, de most kb. 200 millió forint nagyságrendű adót fizet a városnak, amit bizonyos kiadások csökkentenek, de így is nettó 100 millió forint feletti adóbevétele származik a városnak az ipari üzemek. Ez egyáltalán nem lebecsülendő dolog. Remélem a bevételek is kicsit jobban fognak alakulni a tervezettnél. Pályázni kell mindenre. A koncepciót elfogadom, és kérem, hogy felvetéseimből az ésszerűek kerüljenek be a végleges koncepcióba.
Kapecska Ferencné jegyző: Nem kívánom elismételni a Pénzügyi Bizottsági ülésen a napirend kapcsán elmondottakat, de azért szeretnék Girasek úrnak a koncepcióval kapcsolatban elmondottaira reagálni. Minden évben valóban ezen megy a vita, hogy milyennek kell lenni a koncepciónak, amit jogszabály nem rögzít. Gyanítom, ha csak öt mondatban terjesztettük volna elő, akkor az lett volna a kifogás tárgya. Én úgy gondolom, hogy egy következő év lehetőségeit fel lehessen mérni, el lehessen dönteni, hogy milyen irányba tudunk menni a rendelkezésre álló keretek között, mindenféleképpen számba kell venni a várható bevételeket, a kiadásokat. Természetesen ezek pontosan nem ismertek jelenleg. Sem a bevételek, sem a költségvetés felülvizsgálatára nem került sor. Jogszabályi változásoknak megfelelően minden intézményi költségvetés átdolgozásra és felülvizsgálata meg kell, hogy történjen. Vitatkoznék azzal, hogy nem tesz említést a koncepció a kistérségről. A logopédiára, gyógytestnevelésre, intézményfenntartó társulásra a kistérségtől átvett pénzeszközként, több mint 8 millió Ft szerepel, ez pedig a költségvetési törvény javaslat alapján került számításra. A többcélú kistérségi társulás fejlesztési feladatra támogatást egyenlőre nem biztosít, erre nincs lehetősége. Meghatározott keretek között a működés egyes részeit támogatja. A költségvetési koncepcióhoz kiadásra került a fejlesztési feladatokat tartalmazó melléklet is. Ezek között szerepel a temető tervezés, aminek összege majd a megrendelés értékétől függően kerül beépítésre. A hivatalnak a számítógép fejlesztése a megoldandó feladatok között szintén szerepel. Pályázatokkal lehet plusz forrásokra szert tenni, a pályázathoz viszont szükséges a saját erőnek a megléte is. A saját erőt valamilyen formában biztosítani kell. Úgy gondolom, hogy az évek óta téma, és most már építési engedéllyel rendelkező Jászteleki út építését jövőre már mindenképpen meg kell oldani. A részletes költségvetésnél a pályázati lehetőséggel számolni kell, az ahhoz szükséges saját erőt vagy hitelből, vagy ingatlan értékesítésből meg kell tervezni. Nem képzelhető el, hogy az egyébként is szűkre szabott intézményi költségvetésből fejlesztési feladatot el lehessen végezni. 2005-ben az önkormányzatnak nem volt pályázati lehetősége, ami kisebb jellegű volt, az nem nyert. Nagyobb jellegű fejlesztésre éppen a saját erő hiánya miatt nem volt lehetőség. Fejlesztési célú bevételeink korlátozottak voltak.
dr. Tóth Mária képviselő: Már meg se lep, hogy amikor a kötelező feladatokat meg sem tudjuk oldani, a művelődési központ újabb milliókat igényelne. Ha a művelődési központ úgy gazdálkodna, hogy mondjuk nem egy külső nyugdíjast, különösen nem diósjenőit, nem itt lakót venne fel helyettesítésre, hanem belső helyettesítéssel megoldaná ezt a feladatot, vagy egy rétsági fiatal emberrel oldaná meg a helyettesítést, sokkal olcsóbban kijönne. Mert egy fiatal, középfokú végzettségű ember valószínűleg kevesebb pénzt kell, hogy kapjon, mint amennyit kap egy nyugdíjas. Úgy tudom, végzettsége sincs hozzá. Szégyenletesnek tartom, hogy nem tudjuk túllépni ezeket az összegeket, amelyeket az arra rászorultakra fordítanánk. Értem itt a beiskolázási és az egyéb szociális támogatásokat. Szégyenletes, hogy 2.000 Ft-ot fizetünk, én ezt megalázónak tartom, mert 2.000 Ft szégyenteljes. Erre több pénzt kellene fordítanunk, és nem a művelődési háznak adni több milliót. Nem vagyok ellensége a művelődési háznak, azonban vegyük tudomásul, hogy nincs pénzünk. Rengeteg hitelünk van. Felvetődött, hogy meleg van a hivatalban, a művelődési házba ritkán járok, de ott mindig hőség van. Azt a hodályt kifűteni nem kis költségbe kerül.
Mezőfi Zoltán polgármester: A költségvetési koncepció egy sarokszámokkal ellátott gondolat sor. A költségvetési vita december, január és február hónapban több lépcsőben fog zajlani. Ennek a dokumentumnak településenként különböző formája van. Van ahol valóban 5 mondatban elfogadják a koncepciót, van ahol nagyon pontos számokat terveznek, vannak, ahol sarokszámok vannak betervezve. Az előterjesztés utal az állami támogatások mértékére. Ez a koncepció messzemenően nem az állami támogatásokból akarja fedezni a rétsági polgárok mindennapjaira vonatkozó költségeket. Egy dolgot kell hangsúlyozni, hogy az állami normatív támogatásoknak a mértéke csökkent (ami látszik is 2006-os esztendőre). Rétság Város esetében 23.856 eFt-tal csökken az állami normatív támogatás. Ez az általános iskola esetében közel 17 millió forint elvonást jelent, ami az állami támogatást illeti. Ha eddig 60-40 %-ban finanszíroztuk az Önök pénzéből, adójából az általános iskola működését, akkor ez most már az 50 % felé közeleg. Ha arról beszélünk, hogy az alapfokú közoktatás állami feladat, 50 %-ban mi fizetjük, de nemcsak mi, más települések is. Az állami normatív támogatás nem arról szól, hogy Rétságot, vagy más települést ebből fejleszteni kell. Állami feladat ellátásra szolgál a normatív támogatás. A polgármesteri hivatal részben állami feladatokat lát el. A feszültség abból adódik, amikor a Magyar Állam a saját feladatainak ellátására nem elegendő, sőt évente csökkenő normatív támogatást biztosít. A 100 millió forintos adóbevétel igaz, de illusztráltam, hogy 70 millió forintot pedig hozzáteszünk pl. az iskola működéséhez, az állami feladat ellátásához.
Szavazásra teszem fel a 2006. évi költségvetési koncepcióra vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
105/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta, azt elfogadja. A határozat háttérszámításait az 1-5. számú mellékletek tartalmazzák.
A képviselő-testület a végleges költségvetés összeállítása érdekében az alábbi feladatokat határozza meg. 
1./ Önkormányzati alapfeladatok ellátása, intézmények működtetése:
 • A bizottságok részletesen vizsgálják felül az intézményi költségvetéseket és tegyenek javaslatot a belső tartalékok feltárására, a működéshez még nélkülözhető előirányzat csökkentésre.
 • Az intézményi felújítási és karbantartási feladatok rangsorolt megvalósítására javaslatot kell tenni.
 • 2./ Kiemelten kell kezelni a lakóterület bővítéshez szükséges terület tulajdonjogának megszerzését, az ehhez szükséges fedezetet a költségvetésben ütemezni kell.
  3./ A térítésmentesen átvett volt honvédségi objektum hasznosítását elő kell készíteni, és az ebből várható bevételt is ütemezni kell.
  4./ Az intézményi eszköz beszerzések és felújítások, út építés és felújítás, pályázati lehetőségeit fel kell mérni, és a pályázathoz szükséges saját erőt a költségvetésben lehetőleg ütemezni kell.
  5./ A fejlesztési célú bevételek növelése érdekében fel kell mérni az értékesíthető ingatlanokat és az ebből reálisan várható fejlesztési célú bevételeket is ütemezni kell.
  6./ A vonatkozó jogszabályok alapjn elkészített, bizottságok által felülvizsgált intézményi költségvetések és egyéb szakfeladatok előirányzatait tartalmazó 2006. évi költségvetést a testület januári ülésén kell előterjeszteni.
  Határidő: 1-5. pont január 10.
  6. pont szöveg szerint
  Felelős : 1. és 4. pont Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke
  Mocsári Gergely Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
  dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság elnöke
  Intézményvezetők és Kapecska Ferencné jegyző
  2.-3. és 6. pont: Mezőfi Zoltán polgármester
  Kapecska Ferencné jegyző
  Bulejka András főmunkatárs
  5. pont: Kapecska Ferencné jegyző
  Bulejka András főmunkatárs

  3./ Középiskola indításának lehetősége
  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
  dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottság a november 22-én megtartott ülésén tárgyalta a középiskola indításának lehetősége című előterjesztést. A 11 fős bizottságból 10 fő vett részt az ülésen, a polgármester úr, jegyző asszony, Holman Ferenc igazgató, az iskola szülői munkaközösség vezetője, és a Bérczy Károly középiskola igazgatója is részt vett. Az előterjesztéssel kapcsolatosan igen sok kérdés, vélemény hangzott el. Több mint három órás vita folyt a napirenddel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy nem a szokásos rendben próbálnám összefoglalni az ülésen elhangzottakat, nem mennék sorba a kérdés-feleleteken, mert elsikkadna a dolog, és kb. 1 órán át tartana, amíg el tudnám mondani. Megpróbáltam összeszedni a legfontosabbnak ítélt csomópontokat, lényeges kérdéseket, ami körül végül is a vita folyt. Ha a bizottság tagjai közül valaki úgy érzi, hogy valami általa mondott fontos dolog kimarad, kérem szóljon. Az első, ami felvetődött, hogy igazából nem az a kérdés, hogy kell-e középiskola Rétságnak. Ennek két oka van, mert egyrészt már van is, a Bérczy Károly középiskola régóta működtet egy kihelyezett középfokú oktatást az általános iskola épületében. Az esti tagozat már régóta működik. A másik, hogy az derült ki a bizottsági ülésen is, hogy a bizottság tagjainak sem az a kérdés, hogy kell-e, hiszen minden hozzászóló erre a kérdésre igennel válaszolt. Azonban a kérdés ennél összetettebb. A valódi kérdés az, hogy jelenleg egy nappali szakközépiskolai képzés megindításához meg vannak-e a feltételek. Itt szeretném megjegyezni, hogy ha a képviselő-testületnek ebben más lett volna a véleménye, akkor a júniusi ülésen nem bízta volna meg Mocsári Gergely képviselőt, hogy a nappali szakközépiskolai képzést biztosító kihelyezett tagozat indításának a lehetőségéről tájékozódjon, és most nem is lenne miről tárgyalnunk. Tehát már júniusban is kifejezte a testület azt a szándékát, hogy amennyiben ez összehozható, akkor érdekli a dolog. A következő lényegi kérdés, hogy a képviselő-testületnek nem abban kell dönteni, hogy a Bérczy Károly középiskola indíthat-e szakközépiskolai képzést Rétságon, hisz ezt bármikor megtehetné, ha a feltételeket ehhez biztosítja. Kizárólag azért kerül a képviselő-testület elé ez a kérdés, mert ezt a képzést a Bérczy Károly középiskola az önkormányzat intézményében, vagyis az általános iskolában szeretné indítani. Mivel az önkormányzati intézmény vezetője csak arra van jogosítványa, hogy az alapfeladatok ellátására nélkülözhető helyiségeiket maximum fél éves határozott időre adják bérbe, az ezt az időt meghaladó bérleti szerződések megkötéséhez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. Szintén csomóponti kérdés, hogy a középfokú képzés bővítése irányában ez egy a lehetőségek közül, amelynek során nem új iskola alapítása történne, hanem egy már működő középiskola helyezné ki Rétságra a nappali szakközépiskolai képzést biztosító tagozatát. Ennek a konstrukciónak vannak előnyei. Egyrészt az önkormányzatnak jelenlegi helyzetben nem kerülne pénzébe, a többlet kiadások megtérülnének a bérleti díjakból. A másik előny az, hogy egy szerény bevételi többletre is szert tehetne az iskola. A harmadik előny, hogy az üzemektől ideirányított szakképzési alapok áttételesen, vagy konkrétan is javíthatnák az általános iskola felszereltségét is. Végül, de nem utolsósorban az itt dolgozó pedagógusok közül többeknek módjuk lenne a középiskolai osztályokban is tanítani. Természetesen mint minden dolognak, ennek az éremnek is van másik oldala. Lehetnek hátrányai is a dolognak. Elsősorban az elhelyezés, ami felvet kérdéseket., hiszen mint az előterjesztéshez mellékelt Megállapodási tervezetből is kitűnik, a középiskola igényelne kizárólagos használatra egy tanári szobát, egy szertárat, illetve ha 4 évfolyammal számolunk, akkor négy külön tantermet. Hangsúlyozom, ezeket kizárólagos használatra kérik. Ezen kívül közös használatban lenne a tornaterem, illetve csoportbontásokhoz közös használatú termek, informatikai terem, nyelvi labor, öltözők, vizes blokkok. A kérdés az, hogy ezeket az általános iskola tudja-e biztosítani. Ebben a kérdésben az iskola vezetője némiképp egymásnak ellentétes nyilatkozatokat tett, így jelenleg a kérdésre igazán nem tudjuk a választ. Mindezek tükrében felvetődik a kérdés, hogy érintheti-e hátrányosan az iskolánk működését egy másfajta képzésnek a beindítása. A különböző korú tanulók egy épületben való elhelyezéséből fakadó esetleges hátrányokon, a két különböző irányítású intézmény társbérletéből adódó egyéb gondokon túl. Pillanatnyilag megnyugtató válasz erre sincs. Ahogy az egyik hozzászóló találóan mondta a bizottsági ülésen, hogy legyen középiskola de ne menjen a rétsági általános iskolában tanulók rovására. Ez fontos szempont kell, hogy legyen. Mi elsősorban az önkormányzat számára kötelező alapfokú oktatás színvonalas biztosításáért vagyunk felelősek. Ezért nagyon fontos, hogy felelős, átgondolt döntés szülessen. Gyerekek jövője lehet a tét. A vita során az is kiderült, hogy az előkészítés felemásra sikerült. Egyrészről sok utánjárással folyt a munka abban a tekintetben, hogy Balassagyarmat Önkormányzat engedélyezze az iskolája számára a kihelyezett tagozat indítását, hogy a környékbeli települések, a települések iskolái valamint az odajáró tanulók szülei megfelelő tájékoztatást kapjanak erről a lehetőségről, hiszen ennek a nem kis munkának köszönhető a beérkezett nagy számú érdeklődő is, kb. 110 érdeklődőről beszélhetünk jelenleg. Ez még azonban biztos jelentkezést nem jelent. Beindult a tájékoztatás szórólapok formájában is, és a helyi lakosság különböző formában történő informálása is. Ez sokak megítélése szerint kicsit idő előtt történt. Ugyanakkor, - és itt van a hiányosság – nem történtek meg, vagy csak nagyon felületes formában azok a szükséges, nélkülözhetetlen egyeztetések, amelyek a részleteket tisztázták volna a két érintett intézmény, a Bérczy Károly középiskola és a rétsági általános iskola között. Ez az előkészítésnek a hiányossága. Mára ott kellene már tartani, hogy minden részletre kiterjedő, és mindkét fél számára elfogadható Megállapodás tervezetnek kellene itt lennie. A mellékelt Megállapodás tervezet azonban messze nem ilyen. Ezt mindannyian láthatjuk. Sok minden tisztázatlan még, és ez baj. Mert ebben a kérdésben igenis fontos, hogy a befogadó érintett intézmény, az általános iskola véleménye. Nem elég a szándék, vagy az ötlet, a feltételek megteremtése ami igazán fontos, hiszen ezen áll, vagy bukik, hogy a szándékból valóság lesz-e. E tekintetben tehát az előterjesztés előkészítetlen, erre sokkal több időt és energiát kellett volna fordítani az ebben érintetteknek. Hozzátartozik a dologhoz, hogy a múlt héten pénteken egy helyi civil szervezet tartott egy informális beszélgetést, ahol az egyik téma az volt, hogy kell-e középiskola Rétságnak. Ezen a fórumon népes hallgatóság előtt az általános iskola igazgatója úgy nyilatkozott, hogy a feltételek adottak a középiskola beindításához. Figyelembe véve ezt a nagy nyilvánosság előtt tett kijelentést, továbbá, hogy a megcélzott konstrukció nem kerül plusz pénzébe az önkormányzatnak – sőt némi bevétellel is lehet számolni -, az EMOS Bizottság az alábbi döntést hozta 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett. Az eredeti A. B. határozati javaslatot sem támogatják, hanem egy harmadik C. változatot ajánl a bizottság elfogadásra. (A határozati javaslat kiosztásra került). Kéri az EMOS Bizottság, hogy javaslatukat a képviselő-testület fogadja el.
  Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Abból indult ki a bizottság, hogy a Bérczy Károly középiskola által Rétságon indítandó szakközépiskolai oktatás szakmai, pedagógiai, személyi és tárgyi feltételeinek vonatkozásában nem kell, hogy állást foglaljon, mert egy középiskola bárhol is indíthat nappali tagozatot. Arra szorítkozott a bizottság, hogy mivel a középiskola megszólította az önkormányzatot, illetőleg a rétsági általános iskolát, hogy számára helyet biztosítson ehhez a kérdéshez, ebben van a képviselő-testületnek felelős döntési joga. Fontos, és hangsúlyozásra is került, hogy csak akkor lehet szó ilyen szerződés megkötéséről, ha az nem csorbítja az általános iskola feltételrendszerét, biztosítja továbbra is az általános iskolai tanulók oktatását, az intézmény zavartalan működését. Ugyanakkor, tudott dolog, hogy az általános iskolában jelenleg vannak nagy átlagban, mintegy 5 terem – nem feltétlenül tanterem – olyan helyiség, amely a nap nagy részében rendelkezésre állna a leendő középiskola szolgálatára. Nyilvánvaló, hogy úgy lehet csak főleg a 4 éves kifutás után biztosítani a feltételeket, hogyha jó együttműködésben, és kölcsönösségi alapon tudnak működni. Végül a bizottság az igazgató úr nyilatkozatát figyelembe véve úgy döntött, hogy a két intézmény vezető felelősen gondolja át még egyszer a bérleti lehetőséget, annak minden vonatkozását, egy részletes szerződésben rögzítse az épületrész használatát. Elhangzott az is, hogy az így befolyt pénzeszközök (ami több millió is lehet) az általános iskola fejlesztésére fordítódjon, mert jelenleg is vannak az általános iskolában olyan területek, amelyek fejlesztésre szorulnak. Hosszútávon kedvező lehet az általános iskola ellátottságára vonatkozóan. Az is elhangzott, hogy az idő sürget. Nem szabad a szülőket, a jelenlegi 8. osztályos tanulókat bizonytalanságban hagyni hosszabb ideig. Javaslatunk szerint 10 napon belül kerüljön ez kimunkálásra a két intézményvezető által, megfelelő segítséggel. 10 napon belül rendkívüli testületi ülésen döntsön a képviselő-testület a benyújtandó szerződés tervezet jóváhagyásával kapcsolatban.
  Jávorka János képviselő: Két végletet mondanék a dologról. Én is részt vettem múlt hét pénteken lezajlott Babicz úr által szervezett fórumon. Ott Babicz úr is elmondta, hogy az egyik oldalnak az a véleménye, hogy legyen középiskola, a másik oldalnak pedig, hogy ne legyen. Az iskola igazgató ott elmondta, hogy alapvetően az iskola biztosítani tudja a feltételeket. Ha ez így van, örülök neki, ha így van, támogatom, hogy a középiskola szeptember 1-el induljon itt Rétságon. Valóban a mellékelt megállapodást át kell dolgozni, mert konkrét dolgokat nem tartalmaz. Márpedig a gördülékenység ezt megkívánja. Valójában jobban örülnék, ha abban tudnánk gondolkodni, hogy a mi 8 osztályos iskolánkat hoznánk olyan helyzetbe, hogy átalakítsuk 12 osztályos iskolává. Ez valóban a város iskolája lenne. A miénk lenne, az állami támogatást a mi iskolánk kapná, az ipari cégektől a szakképzési hozzájárulás (ami több 10 millió forint) ide jönne. A mi pedagógusaink járnának jobban, mert növekedhetne az óraszámuk, és a tanuló létszám is növekedne. Na de maradjunk a tényeknél. Egy dologra szeretném a polgármester úr, és Mocsári úr figyelmét felhívni, hogy teljes felelősséggel kísérjék figyelemmel az útját a dolognak, és a Megállapodás a lehető legrövidebb időn belül készüljön el, és kerüljön a testület elé. 
  Havas Vilmosné képviselő: A bizottsági ülésen valóban részletesen kitárgyaltuk a napirendet. Örültem, hogy itt volt a Bérczy Károly középiskola igazgatója is, mert meglepődtem azon, hogy egyből azzal kezdte, hogy ő azt hitte, egyből úgy jön ide, hogy minden teljesen naprakész. Talán akkor nyugodott meg, amikor közöltük vele, hogy nem arról van szó, hogy itt valaki nem akarja a középiskolát, hanem arról, hogy szeretnénk biztosítékát látni, hogy a mi rétsági gyerekeinknek ebből semmiféle hátránya nem származhat. Miután az iskola igazgatója közölte, hogy ő minden feltételt teljesít, így megnyugodva vettük tudomásul, hogy remélhetőleg minden jól megoldható. De azért ne felejtsük el, hogy itt abban a pillanatban, ahogy a Bérczy bérbe veszi az osztálytermeket, abban a pillanattól ő a felelős minden egyes dologért, ami ott abban az iskolában a feltételek megteremtéséhez szükséges. Felelős azért, hogy a szakmai dolgok rendben menjenek. Ami tetszett, hogy taníthatnak a rétsági egyetemet végzett tanárok is, de ugyanakkor lehetőséget adnak arra is, hogy aki szeretne az továbbtanuljon, erre ők lehetőséget biztosítanak, tehát van rá mód, hogy a mi pedagógusaink is tovább tanuljanak. Én úgy gondolom, ez egy lehetőség, és ha tényleg úgy sikerül szerződést kötni, hogy teljes egészében elfogadható, akkor attól a pillanattól a Bérczy szakközépiskola gondja, hogy a problémákat hogyan oldja meg. Én a magam részéről természetesen támogatom, és remélem, hogy sok rétsági gyermek fog helyben tanulni tovább.
  dr. Katona Ernő alpolgármester: Örülök a véleményeknek, az alapállás örvendetes. Hosszú küzdelmes munka folyt. 30 fiatal ember fog kezdeni, itt fognak felnőtté érni, és itt lesz az az almamáter, ami ki fogja bocsátani őket az ún. nagybetűs életbe. Rétsághoz fognak kötődni. Arra a felvetésre visszatérve, hogy fejleszteni kellene a mi iskolánkat, jó iskola lehet ez a mi iskolánknak is. Már volt működő középiskola Rétságon, beszéltem olyannal, aki itt tanult, és igen szép eredményeket ért el. Nagyon remélem, hogy ez a közös produktum a szomszéd várral inkább előnyöket, mint hátrányokat fog hozni. Elsősorban egy megosztott felelősséget, egy tapasztaltabb, nagyobb intézményi háttérrel rendelkező iskola részéről, másrészt a szakképzési hozzájárulás egyszerűen felcímkéztethető. Nagyon sok mindent meg lehet abból majd oldani. Köszönöm az együttgondolkodást.
  dr. Tóth Mária képviselő: Amikor Szájbely elnök úr felsorolta a középiskola előnyeit és az esetleges problémákat, vártam, hogy mikor fogja elmondani azokat az előnyöket is, amik nem az anyagiakról, nem az iskola különböző termeiről szólnak, hanem arról szólnak, hogy miért kellene a középiskola. Elsősorban erről kellene beszélnem. Az a véleményem, hogy vannak olyan 14-15 éves gyerekek, akik alkalmatlanok arra, hogy szorosabb szülői felügyelet nélkül utazgatva folytassák tanulmányaikat. Ha az iskola itt megvalósulna, a gyerekek megfelelően tudnának teljesíteni, és el tudnák végezni a szinte alapfokúnak számító középiskolát, és le tudnak érettségizni. Vannak olyan 14-15 éves gyerekek, akik nem tudnak buszon utazni, egészségi okok miatt. Az ő számukra is előnyös, ha meg lesz az iskola. Előnyös a szüleiknek is. Egy 14-15 éves gyermek, akár milyen jó képességű is, igényli azt, hogy többet a szüleivel lehessen, ugyanabban a környezetben tanuljon 18 éves koráig. Erről is kellett pár szót szólnom, nem mindig az anyagiakról, hozzátéve azt, amit már többen elmondtak, és mindenki előtt ismert, hogy Rétságon már volt középiskola. Úgy emlékszem ez az iskola úgy is épült, hogy ott legyen középiskolai tanítás. Nem hiszem, hogy van olyan rétsági pedagógus, akinek ebből bármilyen hátránya származna, hiszen van olyan tanító, vagy tanár, akinek a gyereke – bár még általános iskolás – azt hiszem Balassagyarmatra, vagy Vácra jár iskolába. Gondolom, az ilyen tanárok is meggondolnák azt, hogy gyermekük inkább itt folytassák a tanulást az érettségiig. 
  Mocsári Gergely képviselő: Túl azon, hogy el tudjuk helyezni a középiskolát, fontos, hogy milyen hatással van a településre közép vagy hosszútávon. Egy középiskola rangot ad egy településnek, szellemi értékek hordozója, akár már az induláskor is. Egyértelmű, hogy Rétság kistérségi központi szerepét is növeli, erősítheti. A kigondolt tagozat a közgazdasági és az informatika a két idegen nyelvvel, ami angol-német lenne, a kor követelményeinek középtávon is megfelelő, a fiatalok számára is vonzó az elhelyezkedést biztosító képzések iránt. Amikor részt vettünk a térség iskoláinak szülői értekezletein egyértelműen megfogalmazták a szülők, hogy mindezt, amit felkínál a leendő középiskola, Balassagyarmaton és Vácon sem tudják biztosítani. Csak az egyiket vállalják fel, vagy az informatikát, vagy a közgazdaságit. Rétság lenne a térségben az első olyan középiskola, amely ezt felvállalja. Az utóbbi időben, - országosan is – divat lett, hogy más településre járnak már 5. osztálytól kezdődően a gyerekek. Az utóbbi időben ez magas nagyságrendben érinti a rétsági iskolát is. Fokozatosan csökken a tanulók száma. A szülők is egyenesebbnek látják a gyerekek útját, ha Rétságon meg tudják oldani a kérdést. Az elvándorlást is visszafordíthatná, ha megvalósulna a középiskola Rétságon. Az általános iskolai tanárok ha egyetemi végzettséget szereznének, magasabb szakmai tudást tudnának biztosítani. Növelné az általános iskola rangját. A középiskola tárgyi eszközrendszere jóval magasabb színvonalú, korszerűbb kell hogy legyen, mint az általános iskoláé. De butaság lenne nem hasznosítani ezeket, hisz egy épületben lenne. Nagy összegű megtakarításokat érhetnénk el, hisz fejlesztést nem kellene az éves költségvetésben tervezni, hiszen ezt a Bérczy középiskola köteles, hogy megoldja, hisz anélkül nem tud működni, ez szakmai feltétel. A szakképzési hozzájárulás értékrendje több, mint 10 millió forint, a művelődési házban van elhelyezve. Felszabadulhatna az általános iskola vonatkozásában pénzeszköz, amit más fejlesztésre tudnának fordítani. Jelenleg a művelődési központban és általános iskolában van egy-egy nyelvi labor, van egy-egy informatikai szaktanterem. Ezek sincsenek teljesen kihasználva. A Sentrix helyén egy olyan centrum lehetne, ahol magas színvonalú oktatás folyhatna. Így mindkét intézmény mentesülnek ennek fejlesztésétől, anyagiakat nem kellene kiadni, sőt újabb termek szabadulnának fel. Nagy számú érdeklődés van a térség iskoláiból. Ez reményt ad arra, hogy ez az iskola indulhat, nyilvánvaló, még nem egyértelmű a dolog, akkor lesz az, ha a tanulók februárban leadják a jelentkezési lapjaikat. Igazából ez dönti el, hogy indul-e középiskola Rétságon. Többen megfogalmaztuk, hogy miért emelné Rétság rangját a középiskola. Nyilvánvaló, hogy ehhez szoros együttműködés, napi rugalmas kapcsolattartás szükséges, hogy ez a két intézmény együtt, mindkét intézmény vonatkozásában eredményesen tudjon működni. A személyi feltételeket tartom fontosnak, ami az együttműködést meg kívánja valósítani, mert igazából ezen áll, vagy bukik, hogy bármilyen szerződés mellett a napi munkában hogyan tud a két intézmény jól működni.
  Girasek Károly képviselő: Örömmel üdvözlöm, hogy Rétság oktatási színvonala egy középiskolai osztály beindításával bővülni fog. Először tartalmazza az előttünk lévő anyag, hogy miről is van szó. Először, mert egyszer ugyan egy Egyebekben felvetett határozati javaslat után soha nem került arra sor, hogy ennek részleteit a képviselő-testület megvitathassa, és szándékát kimutathassa az ügyben, hogy mit és hogyan akar csinálni. Sajnos, mert ehhez képest elég sok idő eltelt azóta, hogy érdemben lehetett volna mérlegelni, és átgondolni. Ez az anyag csupán politikai nyilatkozatokat tartalmaz, konkrétumok nélkül. Sajnálom, hogy így van. Pontosan azok a konkrétumok hiányoznak, ami szükséges lenne ahhoz, hogy egy középiskolai osztály elinduljon. A feltételek ha nincsenek meg, semmit nem tudunk tenni. Sajnos az előterjesztő polgármester úr a feltételek megteremtéséről semmit nem ír. Egyetlenegy szóval nincs leírva, hogy melyik terem, hány terem, hány gyerek stb. Ez egyrészt egy politikai felelőtlenség, így nem lehet anyagot előterjeszteni, sem felelősen dönteni. Mindannyian azon vagyunk, hogy a középiskolai osztály induljon be. Hallottunk véleményeket arra nézve, hogy igen a képviselő-testület egy része ellenzi a középiskola programját. Fordítva van, a képviselő-testület nagyon is támogatná, hogy legyen középiskola, a polgármester meg nem képes idehozni, egy részletes adatokkal kidolgozott olyan tervezetet, amiről dönteni lehetne. A polgármester úr jó 3-4 hónapon keresztül a különféle fórumokon igen jelentős felvezetésekkel arról beszél, hogy középiskolát alapítunk. Akkor, amikor a testület még erről nem is döntött, kiad olyan okmányokat, amibe beleírja, hogy az önkormányzat támogatja, biztosítja a középiskola feltételeit, amiben az önkormányzat akkor még nem is döntött. Elhangzanak hangzatos szavak, hogy középiskolát alapítunk. Ehhez képest kiderül, hogy szó nincs itt középiskola alapításról. Egyetlen egy dologról van szó, hogy bérbe adunk–e termet egy másik középiskolának, vagy nem. Lényeges különbség a kettő. Arról nincs jogunk dönteni, hogy kötelezzük az iskola igazgatóját, hogy köteles bérbe adni termeket. Érvelni, megnézni a lehetőségeket feladata a testületnek, de kötelezni az igazgatót, hogy az általános iskolai oktatás rovására bérbe adjon termeket, nincs joga. Sajnos az elénk tett anyag nem szól arról, hogy az önkormányzat bármilyen kötelezettséget is vállal, és politikai felelősséget visel. Az önkormányzat nem ír alá semmilyen megállapodást a középiskolával. Ennek szükségét látom, garanciát ad. Sokkal többet kellett volna letenni az asztalra, a tekintetben is, hogy az önkormányzat a balassagyarmati iskolával maga is szerződjön, és kössön ki garanciákat a működésre. Olyannyira, ha létrejön a középiskolai oktatás, a polgármester sem ír alá semmit, mert nincs is hozzá joga. Nem erről szól a dolog. Ami a középiskola alapításáról szól, azt kell hogy mondjam, hogy egy lózung. Az az iskola, ami plusz termet akar kérni, jelenleg is 60-80 tanulóval, 4 osztállyal működik itt Rétságon. Akkor csak egy piár tevékenységről van szó? Kétségtelen, hogy műfaj váltásról van szó, hiszen az eddig bérelt termekben levelező és esti oktatás folyik, most egy nappali tagozat bevezetését tervezik. A jelenleg működő oktatás délután van, miután az általános iskolások már elmennek. Megbecsülendő, hogy bővíteni akarja a választékát, ez megbecsülendő. Ezt az oktatást az általános iskolai tanulókkal egy térben, egy épületben, és egy időben akarja folytatni. Eleinte az hangzott el, hogy csak egy termet akarnak, de utólag most kiderül, hogy kizárólagos használatra kér helyiségeket. Ezeket a feltételeket meg kell vizsgálni. Valamelyik szaktantermet fel kell számolni. Az iskolában időlegesen vannak kihasználatlan termek. Nem úgy nincs kihasználva, hogy egy héten keresztül egy terembe nem megy be senki, ilyen terem nincs. Olyan terem van, hogy az órarend szerint délelőtt kettő óra üres. Hangsúlyozom, hogy itt mindenki akarja, hogy a középfokú oktatásban lépjünk. Sajnálatos, többször is úgy lett beállítva, hogy a képviselő-testület akadályozza az amúgy jó ötletet. Ennek az ötletnek a miben létét nézzük meg. Az szép dolog, hogy egy város vezető eldönti, akár piár kampányból, akár nem, hogy középiskolai oktatást akar Rétságon. Benne volt a választási programjában. Majd jó három évig nem történt semmi, tavaly október 26-án tárgyaltunk az oktatás fejlesztési tervről, úgy döntött a testület, hogy nem fejleszt iskolát Rétságon, és ezt a polgármester megszavazta. Akkor kellett volna szólni, mert úgy tűnik, hogy az utolsó percben vagyunk. Azt kellett volna tenni, hogy akkor felvetni, hogy akarunk középiskolát, és alternatívák vizsgálására is lett volna idő. Lehet, hogy most zsákutcában vagyunk, de kötelességünk lett volna több oldalról megnézni a dolgot. Egy éve senkinek sem volt fontos, hogy középiskola legyen a városban. Minden város vezetőnek kötelessége, hogy saját intézményét fejlessze, ez előnyökkel járt volna. Ne idegen intézményt tegyünk be albérletbe a saját intézményünkbe. Ebből feszültségek lesznek, az kétségtelen. Bizonyos feszültségeket el kell viselni, de nem túl sokat. A kötelező alapellátásunkat nem szabad veszélyeztetni. Ebben az ügyben, pontosan azért, mert eddig nem kerültek ezek a dolgok szóba, rendkívül késett helyzetben vagyunk, és ez az anyag részleteket nem tartalmaz. Ki merem mondani, hogy amennyiben ez az iskola beindul – én úgy fogok szavazni, hogy beinduljon – és ebből feszültségek lesznek, hisz előkészítetlen, áttekinthetetlen az anyag, a politikai felelősségét – ha sikeres, akkor a sikerét – a polgármesternek kell magára vállalni. Azért, mert ez az anyag nem ad részletes tájékoztatást arról, hogy tulajdonképpen miről is döntünk. Az előterjesztéshez csatolt szerződést jelen formájában semmiképpen nem tudom elfogadni.
  dr. Katona Ernő alpolgármester: Eleget vitatkoztunk tizenhárman már. Feszültségek biztos lesznek, a tervezet akár kidolgozottan, akár kidolgozatlanul itt van előttünk. Minden egyes tanítási nap lesznek dolgok, amin azonnal igazítani kell. Azt nem várhatjuk, hogy pontosan, részletesen, minden percre kihatóan előre megoldjuk a problémákat. Megint elkövettük azt a hibát, hogy nem Girasek urat kértük meg ennek a dolognak a felgöngyölítésére, és hogy szakmai hozzáértésével segítse azt a munkát, amit végzett Mocsári úr és a polgármester úr. Balassagyarmat, mint fenntartó, a Bérczy szakközépiskola igazgatója felelőtlenül vállalta be, hogy Rétságon középiskolát indít? A gyerekek Rétságra fognak járni, nekünk ezt kell támogatni. Nem tudom Girasek úrnak mi volt a szándéka, ezzel az értékeléssel. Azt a munkát, amit mindannyian belefektettünk ebbe a témába, egy kicsit Girasek úr leértékelte.
  A közönség soraiban taps hangzott el. 
  Girasek Károly képviselő: Szóvá teszem, hogy a közönségnek nincs joga befolyásolni az ülést tapssal, vélemény nyilvánítással, egyébbel.
  Mocsári Gergely képviselő: 12 osztályos iskolával kapcsolatban az oktatási törvényt ismerni kell mélységében. Az oktatási törvény nem ad lehetőséget 12 osztályos iskola indítására, megszüntette ezt a lehetőséget. A másik, hogy annak tárgyi, személyi feltételeinek biztosítása óriási terheket róna a városra. Ne hangoztassuk örökké ezt a kérdést, már rég el lett magyarázva, hogy ez miért nem jöhet szóba. Ha már működik a nappali középiskola, akkor lehet vizsgálni, és rétságivá tenni azt. 
  dr. Szabó Mariann képviselő: 10 nap alatt precízen el lehet készíteni a szerződés tervezetet.
  Girasek Károly képviselő: Kérem tartsuk be a az ülésvezetés szabályait, és arra figyelmeztesse a polgármester a jelenlévőket, hogy nincs joguk zavarni az ülést. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: Girasek úr a 16. percnél tartasz már.
  Girasek Károly képviselő: Nem tartok a 16. percnél, a 2 perces, jog szerint járó hozzászólásomat teszem meg. Helytelenítem, hogy polgármester úr ismét az érdemi vita helyett személyeskedik. Furcsállom alpolgármester úr hozzászólását, mert én kifejtettem abbéli véleményemet, hogy a középiskola indítását támogatom, mindazokkal együtt, amit elmondtam. Azt gondolom, hogy felelős döntéshez az kell, hogy mindenről tudjon a lakosság. Hogy miért nem engem bízott meg a testület, nem tudom, valószínű, hogy legjobb tudásom szerint eljártam volna, bár ilyen előterjesztést nem a testület tagjainak kell elkészíteni, hanem az előterjesztő polgármesternek. Olyat, hogy egy képviselő miért kérdez, és miért mond véleményt ne fogalmazzunk meg. Én tettem két hónappal ezelőtt javaslatot arra, hogy legyen részletesen kidolgozva. Nem szavazta meg a testület.
  A közönség soraiban nevetés hangzott el. 
  dr. Tóth Mária képviselő: Vagy nem értelmeztem jól Girasek úr szavait, vagy ő nem jól mondta. Tévedés, - vagy én tévedek – hogy az iskola igazgatója dönti el Rétságon, vagy bárhol, hogy hol működik az iskola. A Rétsági Önkormányzat Képviselő-testülete ma úgy dönt, hogy az általános iskola a laktanya épületében fog holnaptól működni, akkor az ott fog működni. Az iskolán belül, hogy hol lesz az igazgatói iroda, hol lesz a kémiai laboratórium, arról már az iskola igazgatója dönt. De a lényeges dolgokról mindig a rétsági városi polgárok vezetősége dönt. Az pedig a képviselő-testület. 
  dr. Katona Ernő alpolgármester: Amihez ért a képviselő, abban kötelessége részt venni, amihez nem értek és véleményt akarok kapni, annak utánajárni. Nem mindig csak az előterjesztésre hagyatkozva. Ha valakinek valamihez hozzáértése van, vagy kérkedik hogy hozzáértése van, akkor kutya kötelessége ezt a hozzáértést hozzátenni felszólítás nélkül, olyan módon, hogy az elfogadható legyen. A képviselőnek nem csak joga, kötelessége utánajárni dolgoknak.
  A közönség sorai közül taps hallatszik.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Felhívom a tisztelt polgárokat, hogy az SZMSZ nem engedi meg a jelenlévő állampolgárok számára a hangos tetszés- és egyéb más nyilvánítást az ülés közben.
  Girasek Károly képviselő: Javasolom, hogy függesszük fel az ülést, így nem lehet tárgyalni. Szünetet kérek polgármester úr.
  Jávorka János képviselő: Minden hozzászóló szavaiból azt vettem ki, hogy mindenki támogatja, hogy a középiskola 2006. szeptember 1-el beinduljon. Javasolom, hogy az együttműködési megállapodás tervezetet az iskola igazgató és a balassagyarmati középiskola igazgatója a polgármester úr és Mocsári úr segítségével dolgozza ki, és rendkívüli testületi ülésre hozzák azt be, a lehető legrövidebb időn belül.
  Holman Ferenc igazgató: Néhány pontosítást szeretnék tenni, a terem kihasználtság terén. 11 tanterem van, 3 szabad tantermünk van. Én pénteken is azt mondtam, hogy a beinduláshoz adottak a feltételek, de két év múlva már nem biztosítható, valakinek biztosítani kell a folytatást. Két évfolyamot két tanteremben el tudunk indítani. A jövőben, a későbbiekben erre is gondolni kell. Nem tudni, hogyan változnak a tantermek, kis méretű termek vannak, csoportbontásra felhasználható. De felelősséggel csak azt tudom mondani, hogy két évfolyamra lehet csak egyenlőre gondolni. Ez négy év alatt ki tud futni, de utána ott a probléma. 3. tantermet azért nem mondom, mert csoportbontásoknál nem mindig tudjuk megoldani, hogy kis tanterembe elférjenek a gyerekek. Előfordulhat, hogy vándor osztályokat kell beiktatni. Nekem elsősorban az általános iskola érdekeit kell képviselnem. A szabad tantermeket hasznosan ki kell használni, én ez ellen nem szólhatok. Már tényleg a szerződésen múlik, hogy hogyan fogjuk megkötni a középiskolával a megállapodást. Ott kell lefektetni azt, hogy ne zavarjuk egymás érdekeit, és ki tudjuk ennek az előnyeit is használni. De azért azt is kell tudni, hogy egyéb más három intézmény van az iskolánkban. Tőlük semmilyen anyagi juttatást eddig nem kaptunk. Remélem, most sikerül olyan szerződést kötni, hogy valóban kamatoztatni tudjunk, és a továbbtanulás terén is legyenek lehetőségek. A problémák két év múlva jelentkeznek konkrétan, két évig szabad tantermeink kapacitása engedi a két évfolyam indítását.
  Mocsári Gergely képviselő: Szkeptikus vagyok a szerződés megkötése tárgyában. Ezen áll vagy bukik majd a dolog. Félek, hogy bukik.
  dr. Tóth Mária képviselő: Mit ért ezen elnök úr? Kifejtené bővebben, hogy én is értsem?
  Mocsári Gergely képviselő: Ha nem kerül sor megállapodásra, akkor mit helyezzen ide a balassagyarmati középiskola?
  Mezőfi Zoltán polgármester: A határozati javaslat a bizottsági állásfoglalások tükrében lett megfogalmazva. Innentől kezdve a két intézmény vezetőnek olyan szerződést kell letennie, hogy az elfogadható legyen. Egyetlen mottó mondatot szeretnék zárásként mondani, az aki iskolát alapít, az a jövőben hisz. Ez biztos, hogy igaz, és itt van egy nagyszerű lehetőség, amivel a vélemények tükrében élünk is. A képviselő-testület a határozati javaslatot 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát. 106/2005. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a középiskola indításával kapcsolatos előterjesztést. 
  Tudomásul veszi, hogy a balassagyarmati Bérczy Károly Középiskola 2006. szeptember 1-től Rétságon kihelyezett nappali tagozatos szakközépiskolai oktatást indít közgazdasági és informatikai orientációval.
  A középiskola elhelyezésére vonatkozó intézményvezetői nyilatkozatot figyelembe véve támogatja, hogy szakközépiskola az önkormányzati tulajdonú Általános Iskola épületében kerüljön elhelyezésre.
  Felkéri az Általános Iskola és Bérczy Károly Középiskola igazgatóit, hogy az alapfokú oktatás feltételeinek elsődleges biztosítása mellett dolgozzák ki a középiskola működéséhez szükséges termek tartós használatára vonatkozó részletes szerződést és azt terjesszék a képviselő-testület elé. A szerződés részletesen tartalmazza a termek megjelölését, kizárólagos vagy közös használatát, a bérlő és bérbeadó feladatait, a bérleti díj mértékét, felmondás lehetőségeit és formáját, a két intézmény együttműködésének szabályait.
  A tartós használatra vonatkozó szerződés jóváhagyásáról a képviselő-testület dönt. 
  Határidő: szerződés tervezet elkészítésére: december 2.
  Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester
  Holman Ferenc iskola igazgató

  Patterman Józsefné képviselő távozott az ülésről.  Mezőfi Zoltán polgármester: Balla Mihály úr jó kívánságait szeretném átadni, köszöni, hogy itt lehetett az előző napirendnél. Jó munkát kíván a képviselőknek. Megkérdezem, kívánnak-e élni a közmeghallgatás lehetőségével.
  Gönczöl László rétsági lakos: Elhangzott, hogy hatalmas hiány van, ez miből adódott, és mióta van ez?
  Hegedűs Ferenc rétsági lakos: Szerettem volna a 2. és 3. napirendhez is szólni, de a 2. napirend után nem kaptuk meg a lehetőséget. Hogy működik ez?
  Mezőfi Zoltán polgármester: Az SZMSZ szerint közérdekű kérdésben mondhatnak véleményt a jelenlévő polgárok és nem a napirendek tárgyalásához szólhatnak hozzá.
  Hegedűs Ferenc rétsági lakos: Volt szó pályázatokról, és költségvetésről. Először is köszönöm a testületnek, a szennyvíz beruházást és város világítását. Viszonyt hallottam az 50 millió forint hiányt, ez miből tevődik össze. Hallottam beruházásról, hogy vásárolt a város valamit, mit vásárolt? A 3. napirenddel kapcsolatban köszönöm a testületnek a bölcs döntését. Igenis akarjuk ezt a középiskolát, ami a város rangját emeli. Viszont szeretném azt mondani, hogy Girasek úrnak fel kell nőnie a vállalkozáshoz. Ugyanis arról volt szó, hogy közösen csináljuk egy másik gimnáziummal, vagy önállóan. Ahogy a számokból hallom, nincsen pénzünk, egy vállalkozó ha egyedül nem tud vállalkozást csinálni, ehhez társat keres. Elindítja a vállalkozását, és ha kinövi magát, utána önállóan fog tudni vállalkozni. Amíg nincs mivel takarózni, el kell kérni a szomszéd plédjét. Annyi sok felkészült ember van a testületben, de nem hallottam pl. a buszmegálló megoldását, esetleg a kakas kocsma megvásárlását, az önkormányzat régi lakatos műhelyét is felhasználva gyönyörű buszmegállót lehetne építeni. A meglévő volt pártbizottság iskoláját felajánlani egy vállalkozónak, hogy építsen benne egy lakóparkot, és ennek fejében csináljon nekünk iskolát. A futballpályába tömjük a pénzt, ott is lehetne szintén egy lakóparkot építeni. A futballpálya pedig a megvásárolt sport létesítményben lehetne. Én maximálisan támogatom ezek után is ezt a várost. 
  Szabó Klára Pénzügyi Bizottság külsős tagja: Mivel közmeghallgatás van, a polgármester úrhoz szeretnék fordulni egy kéréssel. Múlt pénteken a Művelődési Központ adott otthont, annak a fórumnak, ahol többek között az általános iskola ügyét is tárgyaltuk. A Rétságért Egyesület hozta létre ezt a fórumot, aminek alapító tagja is vagyok. A nyilvánosság előtt dr. Tóth Mária képviselő asszony a következőket mondta, ami engem, mint a bizottság tagját mélyen sért, “tudják Önök, mi folyik a bizottságban, ugye ezt nem közvetíti a TV, a kérdések előre el vannak döntve”. Ez nagy nyilvánosság előtt hangzott el, és nem is szólnék semmit, hiszen a képviselő asszony a bizottsági üléseken egyszerűen a fejünkhöz vágja, “minek erről tárgyalni, hisz előre le van vajazva, előre el van döntve.” Ezt úgy védtem ki a múltkor, hogy a bizottsági elnök úrnak jegyzőkönyvbe diktáltam, hogy számomra a kérdések nincsenek “levajazva”, nincs előre eldöntve, számomra megvesztegetés, vagy egyéb nem létezik. Ha ezt úgy gondolta a képviselő asszony, akkor mondjon konkrétumokat, mondjon neveket, mert ilyen formában a megjegyzések alkalmasak a bizottság tagjainak lejáratására, többek között az én lejáratásomra is, és kérem, hogy többet ezt a jövőben ne tegye. Én egy külsős tag vagyok, minden javadalmazás nélkül vállaltam három éve ezt a munkát, szívvel lélekkel dolgozom a bizottság ülésein, rengeteget dolgozom a szabad időmben ezért. Kérem a képviselő asszonyt, hogy mivel ez nyilvánosság előtt hangzott el, én a nyilvánosság előtt kérem, hogy ilyen kijelentéseket ne tegyen. Kérem a polgármester urat, hogy hathatósan támogasson ebben, hogy ilyen kijelentéseknek ne legyünk kitéve. A Rétság fórum oldalon olvastam egy hozzászólást, hogy “ez milyen szép beszéd volt, hajrá”. Hát ez minden volt, gyűlölködő hangnemű beszéd volt, és nem képviselőhöz méltó, az biztos. 
  Kapecska Ferencné jegyző: A képviselő-testület döntése alapján a csatornahálózat kiépítésére, ami már régen megoldásra váró feladat volt, 2003-2004. évben 70 millió forint hitelt kellett igénybe venni, tekintettel arra, hogy a pályázattal elnyert támogatások és a lakosság által befizetett összeg nem biztosította a teljes kivitelezésnek a fedezetét. A 70 millió forintból összesen – 7 év alatt kell letörleszteni az összeget – 12 millió forint az éves törlesztő részlet, és ehhez jön a kamata. 2004. novemberében a volt laktanya hátsó részének a megvásárlásához, illetve a sportkombinát megvásárlására került sor, ennek a 76 millió forintos költségéhez 40 millió forint hitelt kellett igénybe venni. Ezt a 40 millió forintot 3 év alatt kell visszafizetni. Éves törlesztő részlet 13.333 eFt, tehát a két hitelnek a törlesztése a 25 millió forint, ami 2005-ben költségvetésünket terhelte, és ennek kamata ebben az évben 12 millió forint volt. Jövő évben a törlesztő részlet ugyanígy 25.300 eFt lesz, a kamata kis mértékben csökken, kb. 2 millióval lesz kevesebb, mint ebben az évben. 2005. december 31-én az ez éves törlesztő részleteket figyelembe véve, 85 millió forint lesz az önkormányzat hitelállománya. 
  dr. Tóth Mária képviselő: Személyes érintettség ért. Klárikám, életembe ilyen kifejezést, hogy “le van vajazva” nem használtam. Ebben egészen biztos vagyok. Azt kétségtelenül mondtam, és amikor itt lesz az ideje mondani fogom, hogy vannak a bizottsági ülésen és itt megtárgyalandó dolgok, amik előre el vannak döntve, mégpedig úgy, - nem jogtalanul, ehhez joga van a képviselők egy részének – hogy előre megbeszélik, hogy ők hogy fognak szavazni. Véleményem szerint ennek nyugodtan hangot adhatok. A Rétságért Egyesületnek Te alapító tagja vagy, ez kétségtelen, azonban ez a rendezvény úgy tudom, nyilvános volt, elmehettem, és a véleményemet én is kifejthettem. De neked, mint az egyik alapító tagnak, nyilvánosan megígérem, hogy soha többé nem megyek el, ha valamit rendezni fogtok. Nehogy kifogásokra adjon okot a magatartásom, és esetleg olyan véleményt mondjak, amit többen előre nem beszéltek meg. Hogy ez méltó, vagy méltatlan magatartás-e egy képviselőhöz, azt a választóim döntik majd el, ha esetleg indulni fogok. Azonban úgy érzem, nincs okom arra, hogy emiatt lemondjak, semmi olyat nem követtem el, még akkor sem, ha Te méltatlannak ítéled. Semmi olyat nem követtem el, ami méltatlanná tenne arra, hogy itt üljek, és a döntésekben részt vegyek. Ellentétben másokkal, akik amikor képviselők voltak, lemondtak erről a tisztségről. Talán okkal, talán úgy érezték, hogy okuk van rá. Megerősítem, hogy soha többé nem fogok részt venni a Ti rendezvényeiteken. 

  4./ Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat
  Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző 
  Havas Vilmosné Szociális Bizottság Elnöke: Tavaly a képviselő-testület 40 eFt kioszthatóságáról döntött. Ebből az összegből kellett kiindulni. Több jelentkező volt idén, mint tavaly. Tehát több fele kell osztani ezt az összeget. A mi elosztásunk szerint sajnos előfordult, hogy valaki kevesebbet kapott, mint tavaly. A kereseti igazolások sem teljesen egyeztek a tavalyiakkal, előfordult, hogy az idén kevesebb összeget tartalmaznak. A bizottság a jegyző asszony segítségével megpróbált kialakítani egy olyan álláspontot, ami véleményünk szerint maximálisan figyelembe vesz minden olyan lehetőséget, ami egy családnál előfordulhat. Kezdtük a véleményezésnél, különböző kategóriákat állapítottunk meg a fizetési igazolások besorolásai alapján. Figyelembe vettük a családban az 1 főre eső jövedelmet. Figyelembe vettük, hogy egyedül nevelő-e, figyelembe vettük, hogy a családban hány továbbtanuló gyerek van, mert ez is meghatározó. Betegség a családban, a betegséget is megkülönböztettük, hisz vannak akut betegségek, vannak nagyon súlyos betegségek, amik egy családot nagyon sújtanak. Figyelembe vettük azt is, hogy az egy főre eső jövedelemnél a kereseti igazolások mennyire valósak, mert az köztudott, hogy ahol nem önbevalló van, ott mások a kereseti összegek. Figyelembe vettük azt is, hogy félárva, vagy árva-e a kérelmező. Nagyon sok szempontot kellett figyelembe venni ahhoz, hogy elbírálhassuk a kérelmeket. A bizottság úgy döntött, hogy minden beadott kérelmet elbírál, és minden gyerek számára állapít meg összeget, az alábbiak szerint. Sorrendet állítottunk fel, az összeget megduplázza majd az állam, és az első három vagy négy helyezetthez még a megyei közgyűlés is ad összeget. A 40 eFt-ot túlléptük, 42 eFt-ot osztottunk szét, de a képviselő-testületnek jogában áll ezt az összeget felemelni, és felülbírálni a döntésünket. Első helyre soroltuk, Szlavkovszki Edit tanulót, 3.800 Ft-tal, 2. helyre Szabó Viktóriát, 3.600 Ft-tal, 3. helyre Szabó Tamást 3.600 Ft-tal. 4. helyre Fejes Balázst soroltuk 3.500 Ft-tal. Itt is jelentkezik, hogy ő tavaly többet kapott. 5. helyre Nagy Gabriella került 3.300 Ft-tal, 6. helyre Hangács Balázs 3.100 Ft-tal, 7. helyre Ferencsik Erika 3.100 Ft-tal, 8. Novák Orsolya 3.000 Ft-tal, 9. Tomek Erika 3.000 Ft-tal. Ebben az utóbbi esetben igaz, hogy a Tomek családban az egy főre eső jövedelem magasabb, de édesapja komoly beteg, ezért döntöttünk úgy, hogy előbbre sorolja. 10. Hajnis Dorottya 2.000 Ft-tal, 11. Sarankó Hajnalka 2.000 Ft-tal, 12. – 13. Balla Gábor és Balla Petra 1.600-1.600 Ft-tal, 14. Lomen Péter 1.600 Ft-tal, 15. Benyó Annamária 1.100 Ft-tal, 16. Pál Péter 1.100 Ft-tal, 17. Balogh Ádám 1.000 Ft-tal. Ők voltak az “A” típusosok, a “B” típusra egy jelentkező volt, Körmöczi Gábor, neki 1.800 Ft támogatást ítélt meg a bizottság. Ez így összeadva 42 eFt. A “B” típussal együtt 43.800 Ft. 
  Még egyszer hangsúlyoznám, hogy a képviselő-testületnek természetesen joga van ahhoz, hogy kicsit több pénzt állapítson meg, ennek a bizottság nagyon örülne.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Csak annyit pontosítanék, hogy ez Rétság város önkormányzatának támogatása a helyi egyetemi, főiskolai hallgatók számára. Az elnyert számokat úgy kell érteni, hogy a Magyar Állam az önkormányzati támogatást megduplázza. Tanévre bontva ez közel fél millió forint Rétság esetében.
  dr. Katona Ernő alpolgármester: Bizottság elnökét kérdezem, mi lenne az az összeg, amivel véleménye szerint a testület egészítse ki a támogatásra szánható összeget?
  Havas Vilmosné képviselő: Nem mernék összeget mondani. Vannak itt képviselő-társaim, akik majd elmondják. Én szívem szerint azt szeretném, hogy ne kapjon senki kevesebbet, mint amennyit tavaly kapott.
  Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Nekem az lenne a javaslatom, hogy minden gyerek támogatási összegét emeljük meg 500 Ft-tal. Ez konkrét javaslat. 
  dr. Szabó Mariann képviselő: Támogatom a képviselő asszony javaslatát. Az inflációt figyelembe véve, ha az 500 forintot hozzátesszük, akkor sem sokat kapnak a gyerekek.
  dr. Tóth Mária képviselő: Adjuk meg az államnak azt az esélyt, hogy tudjon a gyerekeinek pénzt adni. Az én javaslatom, hogy akinek 2.000 Ft alatt van a támogatási összege, azt emeljük meg úgy, hogy legalább 2.000 Ft legyen. A többiekét hagyjuk ahogy van.
  Girasek Károly képviselő: Én fordítva gondolom, mint ahogy Tóth Mária mondotta. Abból kell kiindulni – a polgármester úr mondta, valószínűleg nem szándékosan, - hogy ez a támogatás Rétság város egyetemi, főiskolai hallgatóinak a támogatása a város által. Egyetlenegy szó maradt ki, ami rendkívül fontos, és sorozatos félreértésekre ad okot, mert hogy szociális rászorultság alapján. Szó sincs tehát arról, hogy minden egyetemista és főiskolás pályázhat, és nem is pályázott mind. Azok pályázhattak, akik szociálisan rászorultak. Örvendetes, hogy a városban sok a főiskolás, és egyetemista. A beadott kereseti igazolások nem mindig a tényleges kereseteket tartalmazzák, ez tény. A bizottság a szociálisan rászorultabbaknak adta a magasabb összeget. Az nem lenne jó, hogy az igazán rászorulóknak nem emelnénk a lehetőségein, akik kevésbé rászorulók azoknak pedig emelnénk. Előző évben volt olyan, hogy minden egyetemistát és főiskolást szólítsunk meg, mert most is vannak olyanok, akik rászorultak lennének, mégsem pályáztak. Örvendetes, hogy a tavalyi 12 jelentkező helyett idén 17 pályázó volt, + a “B” típusú. Akár hitel felvétel árán is támogatnám, hogy magasabb összeget kaphassanak a pályázók. Arra a szintre kellene beállítani az összegeket, amiket tavalyi évben kapott a pályázó, - valószínűleg ez nem járható – és ehhez egységesen állítsuk be mindenkinek az összeget. 43.800 Ft/10 hó ez azt jelenti, hogy 430 eFt-ba kerül a városnak. Kétségtelen, hogy ennyit a kormányzat is hozzátesz. Ha mi kicsivel többet adunk, a pályázó ennek a dupláját kapja. Az én javaslatom 6-700 eFt-ra emelné a 10 hónapra vonatkozó összeget. Belátom, hogy ez sok, az elhangzott 500 Ft-ot el tudom képzelni, minden pályázóra vonatkozóan. Így csak egy páran maradnak, akik 2.000 Ft alatt maradnak. Magasabb összeget is el tudnék képzelni, de erre mondaná a jegyző asszony, hogy mondjuk meg a forrását.
  Kapecska Ferencné jegyző: Nem a forrás megnevezésével fogom kezdeni, tekintettel arra, hogy a jövő évi költségvetést fogja érinteni a dolog. Az 500 Ft/fő emelés éves szinten 85 eFt-ot jelent. Ez nem vágja földhöz az önkormányzatot. Csak szociális rászorultsági szempontokat lehet figyelembe venni. Nem véletlenül 10 hónapra szólnak a pályázatok, a tanulmányi évre vonatkoznak. Nem kell figyelembe venni, hogy tavaly mekkora összegű támogatást kapott valaki. Az egységes 500 Ft-os emelés, a bizottság által kialakított szempontokat sem borítja fel, azok tarthatóak maradnak. Egyébként ennél a támogatási formánál 1.000 Ft az minimálisan adható összeg. A felső határ nincs meghatározva.
  Havas Vilmosné képviselő: A szociális rászorultságot nem mindig az egy főre jutó jövedelem jelenti, pontosan most tettünk egy kivételt – meg van a kis városnak az előnye ebben a kérdésben a nagyobb városokhoz viszonyítva – ugyanis az egy főre jutó jövedelem aránylag magas, de súlyos betegség van a családban. Rétságon egyébként 33 egyetemi és főiskolai hallgató van. 
  dr. Szájbely Ernő képviselő: Kisváros előnye valóban ez, hogy a szociális rászorultságot lehet vizsgálni. Az 500 Ft-ra vonatkozó javaslatot el lehet fogadni, mert mindenki tudja, hogy felsőoktatásban tanulóknak rengeteg kiadása van. Kollégiumi, albérleti és tankönyv díjak stb. Ezek a pénzek jó helyre mennek. A bizottság alapos munkát végzett, sok mindent vizsgált, pontrendszert állított fel. Ezt nem lenne célszerű felborítani. Támogatom a javaslatot.
  Jávorka János képviselő: Tagja vagyok a Szociális Bizottságnak, igen részletesen vizsgáltuk a kérelmeket. Jó volna, ha lenne több pénz erre a célra. Támogatom az 500 Ft/fő emelés elfogadását. Így az egyensúly, a sorrend sem dől meg.
  dr. Katona Ernő alpolgármester: Nehéz dolga lehetett a Szociális Bizottságnak. Nem kell szerintem minden egyes hallgatót megkeresni. Én javasolom, hogy mivel 1.100 Ft a legalacsonyabb összeg, azt egészítsük ki 2.000 Ft-ra, és ezen kívül egységesen 900 Ft emelést adjunk mindenkinek. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Szociális Bizottság javaslatának 500 Ft/fő mértékkel történő emelését, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
  Szavazásra bocsátom bizottság által név szerint javasolt ösztöndíj + 500 Ft/fő elfogadását, amit a képviselő-testülete 11 igen és 1 ellenszavazattal elfogadott és meghozta alábbi határozatát.  107/2005. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat, és az alábbiak szerint döntött. 
  Jelenleg felsőfokú tanulmányokat folytató pályázók közül, az együtt élő családtagok egy főre eső alacsony jövedelmét, valamint a családban előforduló tartós betegséget figyelembe véve.
  1./ Szlavkovszki Edit Rétság, Rákóczi út 43. szám alatti lakos, a Szolnoki Főiskola hallgatója részére havi 4.300 Ft,
  2./ Szabó Viktória Rétság, Madách u. 13. szám alatti lakos, a Károly Róbert főiskola Gyöngyös hallgatója havi 4.100 Ft,
  3./ Szabó Tamás Rétság, Madách u. 13. szám alatti lakos, a Gábor Dénes főiskola Budapest hallgatója havi 4.100 Ft,
  4./ Fejes Balázs Rétság, Orgona köz 3. szám alatti lakos, a Bp-i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója havi 4.000 Ft,
  5./ Nagy Gabriella Rétság, Körtefa u. 19. szám alatti lakos, a Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Főiskola hallgatója havi 3.800 Ft,
  6./ Hangács Balázs Rétság, Szőlő u. 22. szám alatti lakos, Széchenyi István Egyetem Győr hallgatója havi 3.600 Ft, 
  7./ Ferencsik Erika, Rétság, Mikszáth u. 7. szám alatti lakos, a Szegedi Tudományegyetem hallgatója havi 3.600 Ft,
  8./ Novák Orsolya Rétság, Rózsavölgy u. 13. szám alatti lakos, a Bp-i Gazdasági Főiskola hallgatója havi 3.500 Ft,
  9./ Tomek Erika Rétság, Nógrádi u. 28. szám alatti lakos, a Széchenyi István Egyetem hallgatója havi 3.500 Ft,
  10./ Hajnis Dorottya Rétság, Széchenyi u. 3. szám alatti lakos, a Corvinus Egyetem Budapest hallgatója havi 2.500 Ft,
  11./ Sarankó Hajnalka Rétság, Radnóti u. 9. szám alatti lakos, az ELTE Természettudományi kar hallgatója havi 2.500 Ft,
  12./ Balla Gábor Rétság, Rákóczi út 49. szám alatti lakos, a Bp-i Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója havi 2.100 Ft,
  13./ Balla Petra Rétság, Rákóczi út 49. szám alatti lakos, a Bp-i Műszaki és Gazd.tudományi Egyetem hallgatója havi 2.100 Ft,
  14./ Lomen Péter Rétság, Körtefa u. 13. szám alatti lakos, a Széchenyi István Egyetem Győr hallgatója havi 2.100 Ft,
  15./ Benyó Annamária rétság, Körtefa u. 8. szám alatti lakos, a Debreceni Egyetem hallgatója havi 1.600 Ft,
  16./ Pál Péter Rétság, Mező u. 35. szám alatti lakos, Bp-i Gazdasági Főiskola hallgatója havi 1.600 Ft,
  17./ Balogh Ádám Rétság, Nyárfa u. 9. szám latti lakos, a Veszprémi Egyetem hallgatója havi 1.500 Ft ösztöndíjat állapít meg. 
  “B” típus:
  1./ Körmöczi Gábor Rétság, Mező út 23. szám alatti lakos, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem hallgatója részére havi 1.800 Ft ösztöndíjat állapít meg. 
  Az ösztöndíj pályázatokra vonatkozó bírálati lapokat ………….-ig a Nógrád Megyei Önkormányzat részére meg kell küldeni.
  Határidő. szöveg szerint
  Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

  5./ BM bérlőkijelölésű lakások értékesítése
  Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság rövid vita után egyöntetűen a határozati javaslat “B” változatát javasolja elfogadásra. 
  Mezőfi Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a BM bérlőkijelölésű lakások értékesítésével kapcsolatos Pénzügyi Bizottsági javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 108/2005. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú BM bérlőkijelölésű lakások értékesítésére vonatkozó előterjesztést. 
  Hozzájárul, hogy az 55/2005. /VI.30./ számú határozattal értékesítésre kijelölt BM bérlőkijelölési joggal terhelt Mikszáth u. 2. I/3. szám alatti jelenleg üresen álló lakás pályázattal, illetőleg a Mikszáth u. 2. I/4. szám alatti és Nyárfa u. 9. II/6. szám alatti lakás bérlők részére történő eladása érdekében, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötésre kerüljön a határozat mellékletét képező megállapodás. A képviselő-testület vállalja, hogy a bérlőkijelölési jogról való lemondás ellenértékeként a lakások – az értékbecslés költségével csökkentett – vételárának 50 %-át a megállapodás szerint átutalja.
  Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
  A Mikszáth u. 2. fszt. 2. (134/20/A/2 hrsz.) I/4. (134/20/A/4 hrsz.) és Nyárfa u. 9. II/6. (126/2/A/6. hrsz.) szám alatti lakások a bérlők részére, az önkormányzati tulajdonban álló lakások elidegenítéséről szóló, többször módosított 13/1994. (X.28.) önkormányzati rendelet előírásai szerint értékesíthető.
  A Mikszáth u. 2. I/3. (134/20/A/3. hrsz.) szám alatti, üresen álló lakás eladására értékbecslés alapján pályázatot kell kiírni. 
  A lakások eladásához szükséges értékbecslés elkészítésére 15 napos jelentkezési határidővel ajánlatot kell kérni. Az ajánlati felhívást a város honlapján és a hirdetőtáblán kell közzétenni. Az értékbecslés megrendeléséről a képviselő-testület decemberi ülésén dönt.
  Határidő: megállapodás megküldésére november 30, és szöveg szerint
  Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

  6./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítása
  Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vita során a bizottság egyöntetűen a bérleti jogviszony mellett foglalt állást, nem tartja jónak az eladásban gondolkodást. A bérleti díj tekintetében azt javasolja, hogy az eddig is érvényesített 8500 Ft/m2 összegnél maradjunk. A felajánlott berendezési tárgyakkal kapcsolatban a megjelölt ár nagyon méltányosnak mondható, a berendezések, tárgyak átvétele célszerű, azok hasznosíthatók; sőt ezzel a bérlemény felújított állapota is megőrizhető.
  Tehát a bizottság az I./B. pont elfogadását javasolja azzal a módosítással, hogy a bérleti díjat 8500 Ft/m2 összegben határozzuk meg, valamint a II./B. pont szerint a megjelölt berendezés és eszközök átvételét javasolja elfogadni. (7 igen)
  Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A bizottság egyetért a határozati javaslat I/B, II/B módosítással, merthogy határozott időre történjen a szerződés kötés, egyetért azzal, hogy az ott hagyott tárgyak megvásárlásra kerüljenek, de éppen a középiskolához kapcsolódóan, mert szóba jöhet, hogy a Bérczy Károly középiskola bérelné ezt a helyiséget, azt javasoljuk, hogy most ne döntsünk a bérbeadásról, annak feltételeiről, majd csak a következő ülésen. 
  Girasek Károly képviselő: Felmerült bennem is, hogy több féle hasznosítási lehetősége lenne ennek a helyiségnek. Akár a művelődési központnak újabb telephelyként odaadhatnánk, vagy más közösségi célra is fenn lehetne tartani. A pályázat eredményétől függően lehetne erre a kérdésre visszatérni. Nem kellene időt veszíteni azzal, hogy nem hirdetjük meg. Mert ha meghirdetjük hasznosításra, és az sikertelen, vagy végül is elállhatunk jelentkező esetén is, ha fontos érdekünk fűződik hozzá. Jelentős bevételt jelentene a városnak, pláne, ha több jelentkező is van, licitre is sor kerülhet. Ha nem lesz érdemi jelentkező, akkor meggondolandónak tartom a saját hasznosítást. Az I/B változatot támogatom.
  Majnik László képviselő: A bérleti jogviszonyt támogatom, de az érintett intézmények ha úgy nyilatkoznak, hogy nekik ez fontos lenne szeptembertől, akkor nekik kell adni, pl. a középiskola bérelné.
  dr. Katona Ernő alpolgármester: Ebben az érintett helyiségben többféle átalakítás is történt, aminek kapcsán itt be van vezetékelve, bármikor számítógépes terem kialakítható. Ki van tanterem jelleggel alakítva az egyik terem, és ha jól hallottam, meg fogjuk venni az ehhez tartozó berendezéseket is. A bérleti szerződésben ki kell mondani, hogy nem alakítható át a helyiség. Jó szívűek vagyunk a bérleti díjra vonatkozóan. Értéknövelés történt a helyiségben, nem értem ezt a lágy szívűséget.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Előkészítetlenségbe torkollik a vita. A két bizottságnak született véleménye, 10 – 15 napot a döntés kibír. Addig a dilemmákat lehet kezelni. Egyet tudok érteni egy határozott idejű bérleti szerződéssel, bár szeptemberben még nem lesz égető a középiskola indításával kapcsolatban a hely hiány.
  dr. Szájbely Ernő képviselő: Jó magam azt gondolom, hogy a két dolog nem üti egymást. 10 napos határidő van arra, hogy a két iskola megegyezzen. Meg van egy 20 napos jelentkezési határidő. Nyugodtan meg lehet szavazni az I/B, II/B változatot.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Pénzügyi Bizottság javaslata szerint az I/B változatot, a 8.500 Ft bérleti díjra, a javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta. 
  Szavazásra teszem fel továbbá a II/B változatot, ami a berendezési tárgyak 350.000 Ft-ért történő megvásárlására vonatkozik, a képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát. 109/2005. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rákóczi út 51. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítására vonatkozó előterjesztést.
  A képviselő-testület a Rákóczi út 51. szám alatti, 131/5/A/2 hrsz-ú, nem lakás céljára szolgáló 85 m2-es, társasházi ingatlan bérbeadására pályázatot ír ki. A bérlemény a társasházban lakók nyugalmát nem zavaró tevékenység céljára, 8.500 Ft/m2/év bérleti díjért, határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével adható bérbe. A pályázati felhívást a város internetes honlapján, valamint a hirdető táblán, 20 napos jelentkezési határidő kikötésével kell közzétenni. Több jelentkező esetén licit tárgyalást kell tartani.
  A képviselő-testület a Rákóczi út 51. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség jelenlegi bérlője, a Sentryx Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által felajánlott berendezési tárgyakat – 12 db kétszemélyes tanulópad, 23 db karos műanyag szék, 1 db fémvázas szék, konyhabútor, fogadó pult, beépített fa térelválasztó, szalagfüggöny, számítógép terembe kiépített Internet-csatlakozások – 350.000 Ft-ért átveszi. 
  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a berendezési tárgyak átvételére vonatkozó szerződést megkösse. A költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni a nem tervezett kiadás fedezetének átcsoportosítására.
  Határidő: pályázat közzétételre, értesítésre december 2.
  Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

  7./ Általános Iskola Pedagógiai Program módosítása
  Előterjesztő: Holman Ferenc iskola igazgató
  dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottság a keddi ülésén tárgyalta a napirendet. A határozati javaslattal a bizottság egyetért.
  Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszem fel a bizottság javaslatát, valamint a módosítás elfogadását, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 110/2005. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola - 68/2004. (VIII. 31.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Pedagógiai Program tantárgyak rendszere és heti óraszáma – jegyzőkönyv mellékletét képező - módosítását jóváhagyja. 
  Határidő: folyamatos
  Felelős: Holman Ferenc iskola igazgató 

  8./ Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás bővítése
  Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság egyetért a határozati javaslattal.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás bővítésére vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.  111/2005. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat bővítésével kapcsolatos előterjesztést, azt támogatja.
  A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Társuláshoz 2006. január 1. napjával Alsópetény, Diósjenő, Nézsa, Ősagárd, Szente, Nőtincs, Szendehely és Felsőpetény Község Önkormányzata csatlakozzon.
  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodás módosítást aláírja.
  Határidő: határozat megküldésére november 30.
  Felelős : Kapecska Ferencné jegyző


  Mezőfi Zoltán polgármester: Van-e valakinek közérdekű bejelenteni valója?
  Kapecska Ferenc rétsági lakos: A TV közvetítéssel kapcsolatban többen is megjegyezték, hogy alig-alig látni az ülést. Valahogy a termet kellene átrendezni, vagy közeledni a képfelvétellel. Ugyanis az egyik oldalból szinte semmit nem lehet látni, nem tudják ki beszél, ki hogyan szavaz, és nem látják az emberek arckifejezéseit. Az ülés formájával kapcsolatban a kérésem az lenne, hogy amikor a bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság úgy döntött … de miben döntött, miről van szó. Ezt a lakosság nem minden esetben tudja. Művelődési központról volt már szó, volt szó az iskolásokról, középiskolásokról, de nem volt szó a kis gyerekekről. A művelődési központ vonatkozásában nagyon egyetértek dr. Tóth Mária felvetésével. Lepukkant a Kresz park, az Ady úti játszótér. Volna egy javaslatom, - hallottam felajánlások is történtek már –, hat havi tisztelet díját a képviselő-testület ajánlja fel a a játszóterek felújítására fedezetként, én is havi 50 eFt-ot hat hónapon keresztül a nyugdíjamból felajánlok. Próbáljuk meg rendbetenni ezt a két, gyerekeket érintő játszóteret. Ha pénzalap lenne, pályázni is lehetne.
  Girasek Károly képviselő: Magam is mint rétsági állampolgár szólok hozzá. Az van az SZMSZ-ben, hogy a feltett kérdésekre a polgármester, vagy a jegyző válaszol. A polgármester úr hathatós intézkedését kérem, mivel az itt felvetett kérdésekre vagy itt válaszol, vagy 15 napon belül írásban ad választ. Nevezetesen most arra gondolok, amit Szabó Klára pénzügyi bizottság külsős tag felvetett. Polgármester úr nem adott érdemi választ, pedig kötelessége, remélem, hogy 15 napon belül írásban megadja válaszát. Én is részt vettem azon a fórumon, amit a Rétságért Egyesület szervezett, nagyon jó kezdeményezés. Az azonban megengedhetetlen, hogy egy képviselő ott rágalmazza a képviselő-testületet. Pontosan ez történt. Tóth Mária képviselő asszony trágár szavakkal tűzdelve – ami méltatlan egy rétsági emberhez, méltatlan egy képviselőhöz – az elmondottakon túl azt is mondta, hogy a képviselő-testület (beleértve valószínűleg magát is) akadályozzák ezt a rendes gyereket, aki a polgármester, ahelyett, hogy segítenék. Ez súlyos vád, mert a képviselő-testület senkit nem akadályoz. A lakosság nagy része nem tudja, hogy a testületnek az elé terjesztett dolgokban kell döntenie. Más lehetősége nem igen van. Az minősíthetetlen, hogy a képviselő asszony nagy nyilvánosság előtt, trágár kifejezésekkel, olyan módon minősíti a testület munkáját, ami az egész testületre nézve sértő. A minimum az lenne, hogy ezért elnézést kér, vagy más módon levonja a következtetését. Azt nem mondom, hogy mondjon le. Az a vád, hogy a testület összebeszél, nem kell szóvá tenni, mindenki azzal beszél össze, akivel akar. Előre eldöntött dolgok nincsenek. Ne tessék ilyet híresztelni. Mindenkinek van egy szavazata, úgy szavaz ahogy legjobb elgondolása szerint gondolja azt. A minősíthetetlen trágár hangnemet, és a képviselő-testület ilyen módon való lejáratását, vádolását teszem szóvá polgármester úr. Kérem ebben intézkedésedet. Mint rétsági állampolgár szóltam hozzá.
  Hegedűs Ferenc rétsági lakos: Én sem kaptam megfelelő választ. A Népszabadságban olvastam, hogy 8 millió forintért lehetett a sportlétesítményt megvásárolni, 18 millióért a hangárokat. Mi Lomen úrral összedugtuk a fejünket, de a polgármester úr mondta, álljunk le ezzel a dologgal, mert az önkormányzat úgy döntött, hogy 26 millió forintért megvásárolja azokat. (A 26 millióból miért lett 76 millió forint?) Én erre kezet fogtam, hogy okos ötlet. Hangárokra iszonyatos pénzeket adnak, gabona raktározások miatt. Kresz parkra visszatérve, Ferinek ez egy nagyon jó ötlet. Én a rendőrkapitánnyal, a polgármesterrel és dr. Bóna Gyula közlekedési főügyésszel mi beszéltünk már erről. Én az idén meg szerettem volna csinálni a kresz parkot, amit meg is rendeltem. Már évekkel ezelőtt javasoltam, hogy egy köbméter aszfalttal a két hidat csináljuk meg, mert balesetveszélyes. Többen leállítottak, várjuk meg hogy a Nm-i Közlekedési rendészet egy pályázatot bead erre, én adnám az önerőt hozzá. Ez az 50 millió forint most hol úszik a várostól.
  Kapecska Ferencné jegyző: Én úgy értettem Hegedűs úr kérdését, az előbbi hozzászólása kapcsán, hogy miből jött ki ez a tartozás, és én azt közöltem mit mennyiért vettünk meg. Árverésen lett meghirdetve, az árverés eredménye annyi, amit mondtam. 18 millió volt a sportpálya területe, és 58 millió valamennyi a laktanya területe. Az árverési hirdetmény egy dolog, a végeredménye a meghatározó.
  Hegedűs Ferenc rétsági lakos: Nem lehet tudni, hogy ki licitált rá? Azt szeretném még tudni.
  Mezőfi Zoltán polgármester: A képviselő-testület annak idején többségi döntéssel úgy határozott, hogy részt vesz az ÁPV Rt. által meghirdetett liciten. A licit végeredménye a többször hallott szám lett. A licit eredménye a 76 millió pár száz ezer Ft lett. Jelen pillanatban ennek a területnek a jogi státuszát illetően, tudni kell, hogy Tolmács község beperelte az ÁPV Rt-t, a kérdéses terület nem permentes. Jövő év február 6-ra van kitűzve az első tárgyalás. Az intervenciós gabonatárolással a bérlők pont azért nem tudnak élni, mert nem permentes a terület. Ez a legfőbb gondjuk. A játszótér problémával tökéletesen egyetértek. A költségvetés részletes vitája előtt vagyunk még. 2008-ban fog lejárni az a törvényi moratórium, ami az elavultnak nyilvánuló játszóterekre vonatkozik. A részletes költségvetési javaslatban benne fog szerepelni, hogy a játszóterekre lehetőségeinkhez mérten mennyi pénzt tudunk fordítani. Egyöntetű meggyőződésünk, hogy ütemterv szerint el kell kezdődni a játszóterek felújításának. Vagy 5, vagy 6 bejegyzett játszóterünk van Rétságon. TV közvetítés kapcsán határozott kikötés volt, hogy élőben, vágatlanul kell az üléseket közvetíteni. Több kamera állásnál van lehetőség a kép mozgatására, azt meg már meg lehet vágni.
  Kapecska Ferenc rétsági lakos: Majnik Tamás mozogjon a kamerával, attól még nem lesz vágott a kép. Visszatérve a játszótérre én nem azt kértem, hogy a költségvetésben szerepeltessék, hanem hogy a képviselők 6 havi tiszteletdíjukat ajánlják fel a cél érdekében.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Biztos vagyok benne, nem hátrálnak ki a képviselők a feladat alól.
  dr. Katona Ernő alpolgármester: Mint állampolgár szeretnék felszólalni. A Kölyök Sziget alapítvány létezik Rétság városában, pontosan ezt a korosztályt is megcélozva, és a fogyatékos gyerekeket is megcélozva. 10 éve működik az alapítvány, én a teljes tiszteletdíjamat ennek az alapítványnak utaltatom azt, különböző célokra a kuratórium véleménye alapján felcimkéztetik a befolyt összegeket. Annyit tudok tenni, hogy a kuratórium elé viszem ezt a javaslatot, és fogadó kész lesz a pénzek kezelésére. Fel lehet ezt a pénzt is címkéztetni, és másra nem lehet fordítani, csak a játszóterekre. Szabó Klára a kuratórium könyvelője.
  dr. Tóth Mária képviselő: Személyes érintettség miatt szólok. Semmi olyat nem mondtam a fórumon, ami okot adna arra, hogy egyetlen szót is visszavonjak. Én nem mondtam a testületre azt, amit Girasek Károly kijelentett. Én a testület egyes tagjaira mondtam, és ezt változatlanul fenntartom. Az, hogy trágár voltam és primitív, de én ilyen vagyok. Trágár és primitív. Ha úgy gondolja valaki, hogy ez bármilyen hatósági eljárásra ad okot, tegye meg a feljelentést. Még egyszer mondom, én trágár vagyok, primitív, bunkó. Amit mondtam nem vonom vissza, nincs rá okom, és nincs okom senkitől bocsánatot kérni. Soha többé nem megyek el ennek az Egyesületnek a rendezvényére. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: A fórum civil rendezvény volt, ne vigyük el a vitát ebbe az irányába. A képviselő-testületi ülésnek nem dolga, hogy rendreutasításokat eszközöljön. Az ülés vezetés ott nem a polgármester feladata volt. Ott mindenki a saját maga mércéjével szól hozzá. Miután kellően tanult emberek vannak itt, ezt egymás között rendezzék majd le.
  Girasek Károly képviselő: Polgármester úr nem kaptam érdemi választ.

  9./ Belső Ellenőrzési Társulás bővítése
  Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: 2004-ben létrejött egy olyan társulás, hogy több önkormányzat együtt látja el a belső ellenőrzését. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy fogadjuk el a társulás bővítésére vonatkozó határozati javaslatot.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Belső Ellenőrzési Társulás bővítésére vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 112/2005. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Belső Ellenőrzési társulás bővítésével kapcsolatos előterjesztést, azt támogatja.
  A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Társuláshoz 2006. január 1. napjával Alsópetény, Berkenye, Felsőpetény, Nógrád, Nőtincs és Ősagárd Község Önkormányzata csatlakozzon.2006. január 1. napjától a Belső Ellenőrzési társulás tagjai: Diósjenő, Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Felsőpetény, Keszeg, Legénd, Ősagárd, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Nőtincs, rétság, Romhány, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske és Tolmács település önkormányzata.
  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulás bővítését tartalmazó módosított társulási megállapodást aláírja.
  Határidő: határozat megküldésére november 3.
  Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

  10./ Közterület tartós használata
  Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
  Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Jónás Attila októberben kérelmet nyújtott be, miszerint bérelni akarja a régi fa autósbolt előtti zöld terület egy részét. Akkor az októberi ülésen a testület úgy döntött, hogy addig nem határoz, amíg az érintett szomszédok, lakosok véleményét nem kéri ki. A véleménykérés megtörtént, sőt annál több is, az ott lakók tiltakoznak a zöldterület bérbeadása ellen. Elhangzott már az októberi ülésen, hogy városképi és közlekedés biztonsági okokból sem javasolt a bérbeadás. A bizottság a jelen határozati javaslattal egyetért, a bérbeadáshoz nem járul hozzá. Felmerült, hogy városképi szempontból gondolkodni kell azon, hogy felszámolásra kerüljön a faház. A faház bérlete december 31-el lejár.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a közterület tartós használatával kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 113/2005. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Jónás Attila Rétság, Petőfi u. 54. szám alatti lakos közterület tartós használatára vonatkozó kérelmét, azt nem támogatja.
  A közterületként nyilvántartott 520 hrsz-ú terület egy részének dísznövény lerakat céljára történő bérbeadásához városképi és közlekedési szempontokat figyelembe véve nem járul hozzá.
  Határidő: értesítésre november 30.
  Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

  11./ Támogatási kérelem
  Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában elhangzott, hogy minden sportegyesület az erőnkhöz képest kap évente támogatást az önkormányzattól. A támogatásunkban a judo esetében ez a rendezvény is benne volt. Külön támogatást nem lenne célszerű adni, mert akkor más hasonló igényeket sem utasíthatnánk vissza, holott ilyen célra már nincs megfelelő, anyagi fedeztünk. Az is tisztázatlan, mert csak hallottuk, hogy már nem is a Kozma úr a judo klub elnöke és már nem is folyik olyan munka, mint előtte. Elhangzott észrevétel arra vonatkozóan is, hogy a Kozma úr a városi TV-ben többeknek megköszönte a támogatást, ugyanakkor elfeledkezett az önkormányzatról, mint a legnagyobb támogatóról.
  Végül a vita alapján a bizottság az “A” változat elfogadását javasolja. (6 igen, 1 tartózkodás)
  dr. Katona Ernő alpolgármester: Bérleti díjat sem fizet a judo, ez is nagy támogatást jelent.
  Girasek Károly képviselő: Az szerepel, hogy 450 eFt támogatást kaptak az önkormányzattól, de mindig, amikor erről döntünk, a döntésben benne van minden egyes egyesületnek, hogy bérleti díjat nem kell fizetniük. Ezt ugyancsak támogatásként kapják.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a támogatási kérelem határozati javaslatának “A” változatát, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát. 114/2005. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselőt-testülete megtárgyalta a Rétsági Judo club rendezvény támogatásra vonatkozó kérelmét, azt nem támogatja.
  A Rétsági Judo Club 2005. évi 450.000 Ft-os önkormányzati támogatásából 100.000 Ft a Rétság Város Kupa rendezési költségeire került megállapításra.
  Határidő: értesítésre november 30.
  Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

  12./ Temető tervezési árajánlatok
  Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottsági vita során a Regionál Kft. ajánlata volt szimpatikusabb; - elsősorban azért, mert az ÁRT-t is ő készítette, tehát úgymond képben van. Előnyös, hogy csak a munka elvégzése után kell fizetni, nem két részletben közben is. Valamint Bárczy János is itt van közöttünk, ismerjük, a helyi igényeket jobban lehetne rajta keresztül érvényesíteni. Határidőben is jobb. 
  Több érv szólt a Nógrádterv ajánlata mellett is. Ez a cég is meg tudja oldani úgy mint a másik, akár digitálisan is. Valójában a Nógrádterv az “eredeti” cég, a Regionál vált ki belőle valamikor a kilencvenes évek elején. De akár lehetne még a cégekkel újabb kört futni, hogy tudják-e módosítani az ajánlatukat. Észrevételként elhangzott, hogy nem kell ezt feszegetni, amúgy is el van döntve, hogy ki kapja, és lehetőleg ne gyalázzunk egyetlen céget sem. (Személyeskedő vita miatt napirend tárgyalása közben szünetet kellett elrendelni.)
  A bizottság úgy foglalt állást, hogy a testületi ülésig próbáljunk meg további egyeztetéseket végezni az ajánlattevőkkel, és a pénzügyi bizottság háromnegyed négykor újból összeül és meghozza a javaslatát annak tükrében. (7 igen)
  Ma összeült a Pénzügyi Bizottság az ülés előtt, annyi változás történt, hogy a Regionál Kft. a díjban 1.150 eFt-ot engedett, a Nógrád terv pedig a határidőt módosította. Úgy döntöttünk, hogy a Regionál Kft. megbízását támogatjuk, és ezt javasoljuk a testületnek is. 
  Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Tegnap tárgyalta bizottságunk a napirendet. Már ismertek voltak a változtatások. Így már a Regionál Kft. árajánlata kedvezőbb. Mindkét pályázat beltartalma ugyanazt jelenti. Elhangzott a vitában, hogy helyi vállalkozót támogassunk. Az is elhangzott, hogy nem voltak egyenlőek a feltételek. A bizottság többségi szavazattal a Regionál Kft. megbízását javasolja. 
  dr. Katona Ernő alpolgármester: Rengeteg pénzt költünk különböző értékbecslésekre, tervekre. Nem lehetne ezt házon belül megoldani?
  Kapecska Ferencné jegyző: Önkormányzat vagyonáról és egyéb költségvetésről szóló szabályozások szerint kötelező 1 millió forint felett, forgalmi értékbecslés elkészítése. Sajnos egyes tevékenységek csak tervezés alapján végezhetők, a csak arra jogosultsággal rendelkező tervezők munkáját kell kérnünk. Házilagosan nem megoldható a dolog. Sajnos ilyen árak vannak.
  Girasek Károly képviselő: Alpolgármester úr csodálkozom, mert ezt tárgyaltuk, és a vagyonrendeletünknél elfogadta a testület, hogy mindent pályáztatunk. 2 céget kértünk meg, egyik jobb kondícióval bővebb határidővel adott szolgáltatást, salgótarjáni cég, de drágábban. A másik cég olcsóbb. Bizottságban született vélemény alapján alkudtunk, és aki a jobb kondíciókat adta, lejjebb ment az árban. Majdnem 300 eFt-ot nyertünk. Aki a rövidebb határidőt, utólagos egy tételben történő fizetést vállalja, azt bízzuk meg. A határidő azért fontos, mert ez a cég áprilisra vállalta a tervezést, ebből a jövő nyáron még lehet úrnafal stb. A másik cég június végére vállalná.
  dr. Tóth Mária képviselő: Előre eldöntött volt, ki fogja nyerni ezt a pályázatot. Amikor elénk került a Pénzügyi Bizottságon a két pályázat, nem lehetett vitás, hogy ki adja a jobb ajánlatot. Volt egy lényegesen olcsóbb ajánlat, és ami még fontos, ugyanez az ajánlat tartalmazta azt, hogy hány helyen végzett már ilyen tervezési munkát. Meglehetősen sok helyen. A jegyző asszony a Pénzügyi Bizottsági ülésen elmondta azt a véleményét, hogy ő ismeri az általam támogatott Nógrádtervet, és jó véleménye van róla. Megint azt mondom, hogy nem egyenlő feltételekkel indultak, újra indultak, hiszen meg lettek keresve, és el lett mondva a Regionál Kft vezetőjének, ha olcsóbb lesz, megnyerheti a munkát. Azonnal lement az ár 300 eFt-tal, óriási különbség. Ez azt jelenti, hogy meg tudják ennyiből is csinálni. Én a Nógrádterv pályázatát támogatom.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a két bizottság javaslatát, ami szerint a Regionál Kft-t bízza meg a képviselő-testület a temető tervezési munka elvégzésével, 1.150 eFt + Áfa bekerülési költséggel, amit a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.  115/2005. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a temető tervezésre benyújtott ajánlatokat.
  A képviselő-testület hozzájárul, hogy a 95/2005. (X.27.) számú határozatban megfogalmazott tervezési feladatok ellátására a Regionál Tervező és Fővállalkozó Kft-vel az ajánlatban szereplő 1.150 eFt + áfa áron a tervezői szerződés megkötésre kerüljön.
  Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. A tervezés költségét a 2006. évi költségvetésben ütemezni kell.
  Határidő: szerződés kötésre 2005. december 15.
  Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

  13./ Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázat kiírása
  Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
  dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A Művelődési Központ és Könyvtár jelenlegi igazgatóját 2001-ben nevezte ki a képviselő-testület, 5 éves időtartamra. Az igazgatónak a megbízása 2006. április 30-án lejár. Mivel ez magasabb vezető beosztásnak minősül, ezért pályázatot kell kiírni. Ezt a pályázatot a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium hivatalos lapjában kell közzétenni. Ami a jelenlegi döntés tárgya, hogy ezt a kiírást a képviselő-testület megtegye, hiszen ennek van egy átfutási ideje, és a határidőt figyelembe véve célszerű ebben dönteni. Az idevonatkozó rendeletek, törvények rögzítik azokat a feltételeket, amiket a pályázatnak tartalmaznia kell. A napirendet a bizottság keddi ülésén tárgyalta, és a határozati javaslat némi kiegészítésével javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. A határozati javaslatban a képesítés és egyéb feltételeknél javasol a bizottság kiegészítést. Egyrészt magyar állampolgár kell, erkölcsi bizonyítvány, főiskolai közművelődési képzettség és legalább 10 éves közművelődési szakmai gyakorlat. Ez benne van az eredeti javaslatban, illetve egy kiegészítés lenne, legalább 5 éves vezetői gyakorlatot is elő kellene írni. Illetve szakmai program is szükséges. Amiben a bizottság javasol még változtatást, a határozati javaslatban a vezetői pótlék a pótlékalap 225 %-a, ehelyett a jelenleg is alkalmazott 300 %-os vezetői pótlékot javasoljuk a kiírásban is nevesíteni. Jegyző asszony indítványa, ami logikus is, bele kellene tenni azt is, hogy egyetemi végzettség, vagy főiskolai közművelődési képzettség, tehát szerepeljen benne az egyetemi végzettség is, mint egy lehetőség. A bizottság többsége egyetértett a kiegészítésekkel.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Javasolom szakirányú felsőfokú végzettséget nevesíteni. Ebben az egyetemtől kezdve a főiskola is benne van.
  Kapecska Ferencné jegyző: Jogszabályban egyértelműen külön szerepel a főiskolai és egyetemi végzettség. Javasolom, hogy maradjon mind a kettő.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázat kiírásával kapcsolatos, EMOS bizottság által kiegészített határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 116/2005. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői állás betöltésére.
  Képesítési és egyéb feltétel:
  - magyar állampolgárság
  - erkölcsi bizonyítvány
  - szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség és legalább 10 éves szakmai és 5 éves vezetői gyakorlat
  - szakmai program
  A szakmai programnak tartalmaznia kell: az intézmény racionális működésének lehetőségét, a lakosság különböző rétegei számára tervezett foglalkozásokat, állami ünnepek és városi rendezvények lebonyolítására, a Városi Televízió működtetésére vonatkozó elképzeléseket. Az intézményvezetői megbízás 5 éves időtartamra szól.
  Beosztáshoz kapcsolódó juttatások: vezetői pótlék a pótlékalap 300 %-a.
  A pályázatot Rétság Város Önkormányzat Polgármester – 2651 Rétság, Rákóczi út 20. – címére, a megjelenést követő 30. napig kell megküldeni. Bővebb felvilágosítás a 35/350-630 telefonszámon kérhető.
  A pályázati kiírást a Kulturális Közlönyben és a város honlapján közzé kell tenni.
  Határidő: pályázati felhívás megküldésére: 2005. december 10.
  Felelős : Kapecska Ferencné jegyző


  14./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról, és a folyamatban lévő szerződésekről
  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság külön javaslat alapján vette napirendjére ennek tárgyalását. A napirendre vétellel kapcsolatban a jegyző asszonyhoz lett feltéve kérdés, hogy ide tartozik-e és történt-e törvénysértés azzal, hogy nem lett a pénzügyi bizottság napirendjére véve eredetileg, és ha történt törvénysértés, akkor miért nem tett törvényességi észrevételt? A jegyző asszony elmondta, hogy nem kötelező napirendre tűzni bizottságban és nem is tartozik a bizottsághoz véleménye szerint, de a bizottság természetesen napirendjére felveheti. E kérdés körül rövid és kissé indulatos vita alakult ki. Érvekként ami miatt javasolva lett napirendre tűzése, a következők hangzottak el:

  • az SZMSZ szerint minden olyan napirend, amelyet más bizottság nem tárgyal, a pénzügyi bizottságra tartozik; (mondja az érvelő); 
  • mindig hátra van sorolva a napirend, holott jelentős dolgokról esik szó; 
  • a szerződések teljesítése nem arról szól, hogy áll és semmi sem történt, hanem éppen arról, hogy mi történt és mi nem; 
  • ilyen fontos kérdések pl. a többcélú kistérségi társulásban való szerepünk és lehetőségeink kérdése; az RKSZ-szel kötött szerződés helyzete; a CBA-val kapcsolatos helyzet stb. – amelyekről nem kapunk elegendő és pontos információt; a különböző pályázatok, a Leader+ program stb. 
  Ezek körül a kérdések körül olykor indulatos vita alakult ki, melynek nyomán végül javaslatként hangzott el, hogy ne fogadjuk el az előterjesztést és kötelezzük a polgármester urat egy alapos anyag készítésére. Ezt a pénzügyi bizottság többsége nem támogatta, hanem azt kezdeményezi a testületnél, hogy egy alkalommal készüljön egy alapos és átfogó beszámoló az érvényben lévő szerződések helyzetéről, és onnan kezdve csak akkor foglalkozzunk a kérdéskörrel, ha valamely szerződésben változás történik, illetve elfogadható az is, ha bizonyos időközönként, pl. félévenként térnénk vissza rá.
  A jelenlegi előterjesztést elfogadásra javasoljuk. (5 igen 1 tartózkodás; 1 képviselő bizottsági tag közben távozott)
  Mezőfi Zoltán polgármester: Pontosítsunk, mikorra?
  Majnik László képviselő: Ilyen határidő nem hangzott el, de sokáig nem kell várni. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: Tegyük januárra, mert decemberi ülésre már 10 fölött van a napirendek száma. 
  Mocsári Gergely képviselő: A címét is meg kellene változtatni akkor.
  Kapecska Ferencné jegyző: Kezdeményezés arra irányult, hogy a korábbi testületi döntések alapján a kiemelt feladatok állásáról a képviselő-testületet minden egyes ülésen tájékoztatni kell. Ebbe tartozott a laktanya, lakóterület bővítés, korábban a szennyvízhálózat építés. A szerződésekről való beszámoló, vagy tájékoztatás az a múlt havi testületi ülésen merült fel úgy, hogy a kiemelt feladatok keretében történjen erről tájékoztatás. A Pénzügyi Bizottság javaslata arra irányul, hogy a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztató továbbra is megmaradjon, és egy alkalommal valamennyi olyan szerződésről, ami nem jár rendszeres beszámolási kötelezettséggel, a képviselő – testület tájékoztatva lenne, beszámoló keretében. Ez nem minden hónapban ismétlődne, gondoltak itt a Többcélú Kistérségi Társulás működésére, a Regionális Hulladéklerakó Társulás szervezési feladatainak állására, esetleg a CBA vonatkozásában megkötött szerződésre, és egyéb különböző projektekre kötött megállapodások állására. Egyszer kerülne összefoglalásra a folyamatban lévő szerződések állása, utána ha változás van, arról egy kisebb mérvű tájékoztatás lenne.
  Girasek Károly képviselő: Én kértem a polgármester urat, hogy a folyamatban lévő szerződésekről tájékoztatva legyen a képviselő-testület. Nem rendelkezünk ezekről elegendő információval. A felsorolt, és fel nem sorolt szerződés, megállapodás között ha jól meggondolom, 100 milliós nagyságrendű témákról van szó. Jelentős összegekről, illetve ezeknek lehetőségéről van szó. A lakosság jogos igénye, hogy választ kapjon, hogy mi van ezekkel. Ha valami tennivaló lenne a szerződéssel kapcsolatban, fel sem szólítjuk az ellenérdekű felet, - pl. a CBA-t - hogy ejnye már ígértetek valamit, hogy építetek egy áruházat, hát akkor épüljön fel az az áruház. A testület nem tud a dolgokról, a felszólítás a polgármester dolga lenne, ő írja alá a szerződéseket. A polgármester kötelessége végrehajtatni a testület döntését. Nem épül az áruház, mint azt mindenki tudja. Ez a pár soros tájékoztató fél mondatokban hozza az információt, amiről sokkal többet kellene tudnunk. Ez nem elegendő. Sajnos azt kell hogy mondjam, hogy a polgármester úr, - rossz szokásához híven – magát a határozatot, ami őt erre kötelezte, sem olvasta el figyelmesen, vagy nem akarja végrehajtani. Abban tételesen benne van, hogy a Kistérségi Társulásban milyen szerepet vállalt, mi érinti Rétságot. Ezt sem, és más szerződéseket sem vett fel a sorba. Az volt az indítvány, hogy gyűjtse ki, legalább tudja, hogy milyen szerződések köttettek. Az derült ki itt számomra, hogy nem is tudja, milyen szerződéseket kötöttünk. Indítványoztam tehát, hogy legyen egy részletes lista, és nem az, hogy az RKSZ hány százalékot kötött be. Annak a szerződésnek 12 pontja volt, azt meg kell nézni. Pl. hogy az RKSZ lakossági fórumot tart a csatorna bővítéseknél, és a díjcsomagok megállapításánál. El tudom fogadni, hogy a januári ülésre kerül elénk a részletes beszámoló.
  dr. Tóth Mária képviselő: Az önkormányzatnál, illetve intézményeinél meglévő szerződésekkel kapcsolatban kívánom a következőket elmondani. Amikor az iskola ügyről beszéltünk, a bizottsági ülésen, és szó volt arról, hogy milyen szerződés készüljön a két intézmény között, nekem eszembe jutott az, hogy esti tagozatot működtet már itt ez a középiskola. Eszembe jutott ennek kapcsán az is, hogyha itt a szerződést jogilag megfelelőnek, és mindenféle szempontból megfelelőnek akarjuk, akkor vegyük elő azt a szerződést, ami az esti tagozatva köttetett. Ekkor azt a választ kaptam, hogy nincs ilyen szerződés. Ezek szerint azt kell látnom, hogy ez az igény, hogy a polgármester úr a szerződések mibenlétéről, abban foglaltak helyzetéről számoljon be, teljesen új keletű. Nem értem, hogy mire ez a szemrehányó hang a szerződések ügyében. Miért nem keresték meg azokat a szerződéseket is, amiket el kellett volna készíteni, vagy amelyeket annak idején elkészítettek.
  Girasek Károly képviselő: Igaza van a képviselő asszonynak, figyelemmel kell kísérni az intézmények szerződéseit is, és kellene, hogy a középiskolára is legyen szerződés. Van azonban egy fontos különbség, az intézményvezetők maguk kötnek szerződést, és ha beszámoltatjuk őket, rá is kérdezünk. Én azokat a szerződéseket kértem számon, amiben az önkormányzat döntött, és amit a polgármester úr írt alá. Ezzel együtt indokolt az intézményi szerződések megnézése.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Mindenki nagyon jól tudja, hogy a polgármester csak is olyan szerződéseket írhat alá, amelyeket a képviselő-testület tételesen megtárgyalt, és a végén jóváhagyott. Ennyi jogköre van a polgármesternek. Erős csúsztatásokkal volt fűszerezve Girasek úr véleménye. Annak érdekében, hogy ne legyenek félretájékoztatva sem a képviselők, sem az állampolgárok, azt a mondatot, hogy “mindenki tudja, hogy nem épül áruház”, ez is nagyon erős csúsztatás. Egy magántőkés vállalkozás azon van, hogy mielőbb elkezdődjön ez a beruházás. Ebben szinte naponta történnek egyeztetések. Egy magántőkést maximum ösztökélni lehet, hogy a saját pénzéből mikor kezdi meg a beruházást. Ennek egyébként számtalan más oka lehet, pl. egyéb más beruházások elhúzódása. 2004-ben a CBA 30 millió forintért megvásárolta a MOL kúttal szembeni területet, és ott tulajdonos lett, azóta is építeni kíván, csak azt nem tudjuk pontosan, hogy mikor. Az egy pillanatig sem hangzott el, hogy nem épül CBA szupermarket a kérdéses területen. Épülni fog. Azzal egyetértek, hogy a testület tudjon a szerződések állásáról. De ha van egy négy hónapos határidő, én három hetente csak ugyanazt tudom leírni, mivel a határidő még nem járt le. Olyan szerződés nem történt, amiről a testület ne tudott volna. Azt nem kérhetik rajtam számon, amit nem áll módomban kikényszeríteni a befektetőtől. Egyébként igyekszem ennek a tájékoztatási kötelezettségemnek már majdhogynem három napirendben eleget tenni. Eleget fogok tenni természetesen a képviselő-testület határozatának is a következő időszakban.
  Girasek Károly képviselő: Igazat adok a polgármester úrnak, mert helytelenül állítottam azt, hogy nem épül a CBA, láthatja mindenki, hogy jelenleg nem épül, de folyamatban van. Elfogadom a helyesbítést.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a kiemelt feladatokról szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott. Szavazásra teszem fel továbbá a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a folyamatban lévő szerződések, rendszeres beszámolási kötelzettséget nem tartalmazó társulási megállapodások állásáról egy átfogó beszámoló készüljön a januári testületi ülésre. A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadta. 117/2005. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat által megkötött, folyamatban lévő szerződések, valamint rendszeres beszámolási kötelezettséget nem tartalmazó társulási és egyéb partnerségi megállapodások végrehajtásáról, azok állásáról, az elért eredményekről szóló beszámolót a januári testületi ülésen terjessze elő.
  Határidő: szöveg szerint
  Felelős: Mezfői Zoltán polgármester 

  15/ Egyebek
  Jávorka János képviselő: Jeleztem októberben, hogy a Mező és Jókai utcában nem mindenhonnan vitték el lomtalanításkor a lomot. Ha jól tudom a polgármester urat is megkeresték a lakók. Ma is ott van a lom. Javasolom, hogy a jövőben a megrendelő ellenőrizze az utcákat, lomtalanítás után.
  Kapecska Ferencné jegyző: Eddig még nem volt gond egyik évben sem. Egy információ érkezett, de kiderült, hogy szerda esete tette ki a lakó a lomot. A Mező utcából máshonnal észrevétel nem érkezett, hogy nem vitték el a kirakott lomot, feltehetőleg ez esetben is később tették ki azt. Állampolgárokat is tájékoztatni kellene hasonló felvetések során, hogy a megadott időben és ne utána tegyék ki a lomot. Az utólag kirakott lomhoz külön kocsit kellene bérelni, és Csörögre szállítani, ezt anyagilag nem tudjuk felvállalni.
  Jávorka János képviselő: Mindenki karácsonya ünnepség megrendezésével kapcsolatban volt egy megbeszélés november elején, intézményvezetők, civil szervezetek képviselői voltak jelen, összeállt egy program, ami még nincs lezárva, várunk még ötleteket. Pártok vezetőit nem kerestem meg, és nem is fogom. December 15-én 16 órakor újabb megbeszélés lesz, várunk minden érdeklődőt. Szervezettebben szeretnénk megoldani, mint ahogy tavaly zajlott. Aki anyagilag szeretné az ünnepséget támogatni, a Sas boltban, vagy a művelődési házban megteheti, átvételi elismervény ellenében. Egytálételre gondoltunk, halászlére, forralt teára, és forralt borra. A meghívót minden lakásba eljuttatjuk, a Polgárőrség tagjai fogják kihordani.  Magánjellegű a következő téma, amit szeretnék tisztázni. Most kérdezte tőlem egy rétsági lakos hölgy, hogy igaz e, hogy Lombos István balassagyarmati polgármesternél jártam annak érdekében, hogy ne legyen Rétságon középiskola. Ez egy mocskos, aljas rágalom, szemenszedett hazugság. Az nem tetszik, hogy egyesek energiája arra megy el, hogy xy-t lejárassák, konkrétan ebben az ügyben engem lejárassanak. Hogy milyen kommunista, és politikai tiszt voltam, ami igaz is egyébként, végeztem a dolgomat a katonák érdekében, tartottam foglalkozásokat is, úgy ahogy tartott egyéb más kollégám is, aki jelenleg is Rétságon lakik, tisztességgel, becsülettel. Aki akar valamit tenni a városért, ne más lejáratásával akarja ezt végezni, hanem tegye a dolgát.
  Girasek Károly képviselő: Miért nem válaszol polgármester úr a kérdésekre, és miért nem intézkedik a felvetésekben? Két évvel ezelőtt indítottam már egy ilyen interpellációt, arra is kaptunk valami választ, és ígéreteket, hogy a jövőben nem így lesz. A dolog arról szól, hogy ilyenkor az esti órákban az egyebekben – ami egyáltalán nem hanyagolható napirend – a lakosságtól kapott közérdekű bejelentéseket tolmácsoljuk. Elhangzanak a kérdések, felvetések, és sorozatosan nem kapunk választ, intézkedést. Két hónappal ezelőtt Tóth Mária képviselő-asszony szóvá tette, hogy a Zrínyi és Mikszáth utca sarkán parkolási gondok vannak. Nem történt semmi intézkedés. Ez így nem jól van. Amit a közmeghallgatáson Kapecska úr szóvá tett, a nyár folyamán egyebekben többször is elmondtam, hogy a játszóterek ügyében valamit tenni kell. Nem történt semmi, de még választ sem kapok. Törvényes menete a dolognak, hogy jegyzőkönyvbe kerül, vissza olvassa az illetékes, és intézkedik. Volt szó a Kresz parkról is, nem történt benne semmi. Pedig többen szóvá tettük, és intézkedést kértünk. Most pl. jelzem, hogy a nagyparkolóban a művelődési ház melletti konténer annyira tele van, és mellé van dobálva minden. Két hete a konténer mellé van dobva egy hűtőszekrény is. A közterület felügyelő dolga lenne, hogy ezt észrevegye. Folyik belőle valami trutymó, ami veszélyes hulladék. Fertőzésveszélyes. Kérem válaszlépés történjen. Ha nem lehet valamit megoldani, azt is tudassák. Valamikor egy hónapja szóvá tettem, hogy a Jászteleki úton illegális szemétlerakó van. A napokban adta meg a jegyző asszony a választ, az illegális szemétlerakó Tolmács külterületére esik. Elfogadom a választ, de erre miért kell egy hónapot várni. 
  Meg vagyok lepődve polgármester úr, hogy nem szerepel napirendként az újév köszöntő. Hosszú évek hagyománya alapján minden januárban megrendezésre került a városi önkormányzat újév köszöntője. Tavaly is decemberben lett kapkodva létrehozva egy ad-hoc bizottság, a rendezvény ettől függetlenül jól sikerült szerintem, de kaptunk különféle kritikákat is. Ennek az elemzésében a januári ülésen arról volt szó, hogy a következő évben időben készítse elő az önkormányzat ezen rendezvényét. Most lenne időben. December késő lesz, lépni kell ebben az ügyben, meg kell határozni azok körét, hogy kik legyenek az önkormányzat újév köszöntő ünnepségén, - ahol az önkormányzat minden tagja házigazda – köszöntsük-e azokat, akiket a város meg akar tisztelni, mert tartós együttműködésük alakult ki. Ne értsük félre, ez nem a vállalkozók köszöntése. Indítványozom most is, legyen meghatározva a meghívottak köre, és ezt nyilvánosságra kell hozni a Hangadóban is. Lehet ehhez javaslatot tenni, de javasolom, hogy határozottan azokat a köröket kell megállapítani, akiket meg kíván az önkormányzat hívni.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Ennek költségvetési vonzata is van, ezt elő kellett volna készíteni.
  Girasek Károly képviselő: Mostanra kellett volna előkészíteni. (a képviselő úr feláll a székéről) Elnézést kérek polgármester úr én szót kaptam, szeretném befejezni a hozzászólásomat. Igen van költségvetési vonzata, ezért kellett volna gondolkodni, végrehajtani a testület döntését, idehozni a költségvetési vonzatával együtt, és utána nem minket vádolni, hogy igen mert többe került a leves, mint a hús. Most kellett volna idehozni a határozati javaslatot, hogy ennyi pénzünk van, mert decemberben késő lesz. Ha a polgármester úr azt javasolja, hogy ne legyen köszöntő, a testület utána eldönti, hogy rendez-e vagy sem. A körökről szeretnék szólni. A képviselő-testület tagjai a házigazdák. A bizottsági külsős tagok nem csak hogy köszönetet, de sértegetést kapnak. Mindazon személyek, illetve társas vállalkozások, akik az elmúlt év során az önkormányzattól bármilyen kitüntetésben részesültek. Cigány és szlovák kisebbségi önkormányzat elnöke, önkormányzati intézmények vezetői, három egyház képviselői. A térség 2 országgyűlési képviselője, bejegyzett civil szervezetek vezetői. 2 szomszédos település polgármestere, külsős partnerek- akikkel szerződéses viszonyban áll az önkormányzat. Ez a kör kb. 120-125 pozíciót jelent. Van aki több minőségben is érdekelt. Kérem ezzel foglalkozzon a polgármester úr, a képviselő-testület. Kapjon a polgármester egy 5 fős keretet, azt hív meg akit szeretne. Ezért tavaly kaptunk kritikát, részben jogosan. Kérem polgármester úr ebben mondjon valamit, miért nem került a mai ülésre a napirend. Ez eléggé közérdekű.
  Majnik László képviselő: Amit most elmondok, mint a Pénzügyi Bizottság Elnöke mondanám el. Teljes mértékben egyetértek Szabó Klára pénzügyi bizottság külsős tagja elmondásával, az által kifogásolt és sértőnek minősített kijelentésekkel kapcsolatban. Igen, a Pénzügyi Bizottsági üléseken sokszor hallunk olyan megjegyzéseket, és olyan véleményeket, amelyek alkalmasak arra, hogy személyünkben is sértsen bennünket, de mivel általában nem név szerint hangzik el, az egész bizottságot és az egész testületet érinti. A magam részéről ezeket visszautasítom. Konkrétan arról van szó, amit Szabó Klára is elmondott, dr. Tóth Mária véleményei, megnyilatkozásai kapcsán. Teljes egyetértésemet fejezem ki, és alátámasztom, ami elhangzott. Szeretném, ha a jövőben nem fordulna elő ilyen.
  Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Megerősíteni szeretném Majnik úr véleményét. Igenis a bizottsági üléseken ezek a dolgok sajnos így hangzanak el. Ez sérti az ott lévő bizottsági tagokat. Ezen kívül szeretnék a polgármester úrtól kérdezni. Mi a helyzet a Glóbusz ügyében? A nyár folyamán kaptuk a tájékoztatót, hogy előrehaladott tárgyalások folynak a Glóbusz megvásárlása dolgában, és egy újabb gyár fog odatelepülni.
  dr. Tóth Mária képviselő: Már nem tudom összeszámolni mennyien mondanak véleményt rólam, és az én viselkedésemről. Milyen otromba és gonosz vagyok. Sajnálom, hogy az itt lévők közül nem voltak pl. ott a legutóbbi pénzügyi bizottsági ülésen. Akkor el tudnák dönteni ennek a közérdekű bejelentésnek hogy milyen alapja van, ami engem egyfolytában támad, és nagyon meg vagyok ijedve, és nagyon szégyellném magam, ha volna rá okom. Már elmondtam, hogy fenntartom mindazt, amit előadtam az Egyesület pénteki fórumán. Fenntartom mindazt, amit elmondtam a Pénzügyi Bizottsági ülésen. Tudom, hogy untatni fogom Önöket, de én nem az életrajzomat fogom elmondani, és megmagyarázni, mikor, miért, mit mondtam. Ennyi támadás után jogom van, hogy szóljak néhány mondatot. A Pénzügyi Bizottság ülésen többek között az történt, - amiért engem most támadnak, rendületlenül, és összefogva, gratulálok – azt mertem mondani a temető tervezési témára, hogy ugye két cég jelentkezett, hogy úgy látom, hogy előre eldöntött dologról van szó. Meg van, hogy ki fogja megnyerni ezt a pályázatot. Fenntartom ezt a véleményemet. Ennek kapcsán dr. Szájbely Ernő hozzám fordult kioktatva, nevelgetve, tanítgatva – mondhatni most már szokásához híven – mit, miért, és mikor mondhatok. Én megkérdeztem Szájbely urat, hogy ezt magánbeszélgetésnek szánja? Ő azt felelte nekem ott lazán az ülés közben, hogy igen magánbeszélgetés. Megkérdeztem az elnök urat, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen van-e helye magánbeszélgetésnek. Erre az elnök úr szünetet rendelt el. Kezemben volt a cigaretta, készültem a folyosóra, és megkértem Szájbely képviselő urat, hogy jöjjön ki velem, ha magánbeszélgetést akar folytatni. Én nem a TV nézőknek beszélek, én azoknak beszélek, akiknek ebben véleményezési és döntési joga van. Nem jött ki természetesen a folyosóra Szájbely úr, hogy megbeszéljük, amit magánjellegű dolognak szánt Ő. Eközben szólt hozzám Szabó Klára, hogy igaza van Szájbely úrnak, és különben is én miért szólaltam úgy meg, ahogy megszólaltam, a pénteki fórumon. Megkértem Szabó Klárát is, jöjjön ki velem a folyosóra, amennyiben magánbeszélgetést akar velem folytatni, mert én cigarettázni szeretnék. Senki nem jött ki közülük a folyosóra velem magánbeszélgetést folytatni. Ellenben, mikor én visszamentem és benyitottam, akkor Szabó Klára – sajnálom Klárika hogy elmentél, remélem a TV-ben nézel minket – azonnal abbahagyta az előadását. Még mondtam is, Klári ha még akarok folytatni és zavarlak, kimegyek. De nem volt erről szó, ő is befejezte, és elkezdődött az ülés. Nem mosom magam, de nem tudom, milyen főbenjáró bűnöm van azon kívül, hogy én az Önök véleményének ellent merek mondani. Azért mert én nem azt mondom, amit mások nekem lediktálnak, és nagy nehezen fel is olvasom, attól még engem nem kell ám bántani. Én nem járok a faházba –ami önöknek természetesen nem tilos – hogy ott meghallgassam, hogy nekem éppen mi lesz a beosztásom, és milyen véleményt kell alkotnom. Nem, én a saját véleményemet mondom el. Hozzátéve azt, hogy meghallgatva a választók véleményét, és azt próbálom közvetíteni. Soha senkit meg nem sértettem, ellentétben azokkal, akik engem folyamatosan izélgetnek. Amennyiben képviselő maradok – márpedig le nem fogok mondani – ugyanebben a stílusban, ugyanezek elvek szerint fogom képviselni a választóim érdekeit. Vegyék tudomásul, és többé ne is mondják, én is tudomásul vettem, amit Önök kívántak. Köszönöm szépen, de hogy ez mitől volt közérdekű, már megint nem tudom.
  dr. Szájbely Ernő képviselő: Pénzügyi Bizottság részéről azt hiszem már csak én nem szólaltam meg. Rendkívül rossz a memóriája a képviselő asszonynak. Ugyanis amit öten, vagy hatan hallunk, és egyedül Ön hall mást, nem tudom hogyan lehet. Lehet, hogy hatunknak rossz a füle. Ha vissza tetszik emlékezni, soha az életben én Önnel nem kiabáltam.
  dr. Tóth Mária képviselő: Már megint magánbeszélgetést folytat?
  dr. Szájbely Ernő képviselő: Nem. Ha Önnek joga volt elmondani, akkor nekem is jogom szólni. Soha nem kiabáltam Önnel, én nagyon nagy tisztelettel…
  dr. Tóth Mária képviselő: Nem mondtam, hogy kiabált.
  dr. Szájbely Ernő képviselő: Már megint beleszól, amit én mondok. 
  dr. Tóth Mária képviselő: De én nem magához beszéltem.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Képviselő asszony, eddig Önnél volt a szó.
  dr. Szájbely Ernő képviselő: Nagy tisztelettel arra kértem, nem oktattam, nem neveltem, azt kértem, hogy mivel már sokadszorra hangzott el az az “előre megegyeztek dolog” lehetőleg ne tessék mondani. Íme itt a példa, egy kívülálló, aki lelkesen és eredményesen dolgozik a bizottságban, miért kell az ő, vagy a másik kedvét elvenni az ilyen megjegyzésekkel. Nem értem. Soha nem az a baj, ha a képviselő asszonynak más a véleménye, sőt én mindig azt hiányolom, hogy a képviselő asszony nem mondja el a véleményét. Mondaná el, hogy én ezzel nem értek egyet. Ezt lehet, mindenki tudomásul veszi, mindenkinek lehet véleménye, mindenki úgy szavaz, ahogy gondolja. Csak egyet nem lehet, hogy feleslegesen és ilyen módon sértegetni a másikat. Én nem oktattam ki Önt, tanúim vannak rá, nem kevesen. Kértem nagy tisztelettel képviselő asszonyt, hogy ne tessék ezt folyton mondani, hogy előre el van döntve. Ez sérti az itt ülőket. Erre fel tetszett emelni a hangját, hogy én ne oktassam ki magát. Mindenki nevelje a saját gyerekét, ezt tetszett mondani.
  dr. Tóth Mária képviselő: Maga ne oktasson ki engem, nem először fordult elő.
  dr. Szájbely Ernő képviselő: A kérés az nem oktatás, tetszik tudni? Akármennyire is úgy érzi. Ez egy kérés volt, amire lehet mondani, hogy nem érdekel, vagy hogy hiába tetszik kérni, el van intézve. Kérés volt, ne tessék valótlant állítani. Egyébként sajnálom, mert valóban úgy van, hogy az ilyen viták nem visznek előre semmit. Semmire nem jók. Érdemi dolgokról kell vitatkozni, véleményeket ütköztetni, azt lehet. Senki nem fog azon megsértődni, hogy másnak más a véleménye. Ezért ülünk itt, hogy elmondjuk a véleményünket, nem azért, hogy egymással foglalkozzunk, és egymásnak a lejáratását tűzzük ki célul.
  dr. Tóth Mária képviselő: Ön engem folyamatosan kioktat, és nevel. Amikor Ön azt mondja egy Pénzügyi bizottsági ülésen, hogy ez már elmebaj ami itt folyik, mert valaki esetleg az Ön véleményével szemben mond valamit, az legalábbis furcsa. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: Nem tudunk ezzel a kérdéssel itt a helyszínen megbirkózni, ezt a fajta személyes hangvételt ülés utánra halasztom most.
  dr. Tóth Mária képviselő: Nem én kezdtem a személyes hangvételt.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Ez a vita a város érdekét nem viszi előre. Válaszolnék a Glóbusszal kapcsolatos kérdésre. A felszámoló biztos és a Közlekedési Műszergyártó Rt. nem tud egyenlőre megegyezni egyéb okok miatt – két magán félről van szó – jelen pillanatban áll a téma. A játszóterek felújítása remélem a következő évi költségvetésbe bekerül. Ha úgy gondolja Girasek úr a priorítás sorozatot következő ülésre adja be, a képviselő-testület majd dönt. Ami az újév köszöntőt illeti, tavalyi formájában nem támogatom, a feleségemet sem jöhetett el. Két ajánlat volt, a váci vállalkozót választottuk a vendéglátás lebonyolítására. De biztos vagyok benne, hogy a rétsági vállalkozó is fele ekkora összegért megoldotta volna a feladatot. Ellenérzésem van. Akinek ilyen köszöntés valóban jár, teremtsünk más formát a köszöntésre. Ebben partner vagyok. Szervezzük meg akár a művelődési ház aulájában, ahol több ember el fér.
  Girasek Károly képviselő: Az én feleségem sem volt ott, és egyetlen meghívott felesége sem volt ott az ünnepségen.
  dr. Katona Ernő képviselő: Az európai pályázatokkal kapcsolatban bizonyos dolgok nem kerülnek a köztudatba. Pályázatok nélkül nem fognak létezni önkormányzatok. Volt egy meghívás Szicíliába egy testvérvárosi kapcsolat kialakítására vonatkozóan. Ennek a célja, hogy különböző nagyon távoli kultúrák, összeüljenek, megbeszéljék közös gondjaikat, adott témákban, ki hogy csinálja, ki hogy jut hozzá európai alapok által létrehozott pénzekhez. Vannak olyan Európában működő szervezetek, akik szintén működésükhöz kapnak támogatást, hogy ezeket lebonyolítsák, segítsenek a kérdéseket megfogalmazni, és az esetleges pályázatokat megírni. Mi erre nem voltunk kíváncsiak. Az merült rögtön fel, hogy mibe fog ez nekünk kerülni. Igen a kérdés az lett, hogy mibe fog ez nekünk kerülni, hogy ebből kimaradtunk. Nagyon-nagyon sajnálom. Nem adok tájékoztatást most, mert nem kíváncsi rá ez a testület. Meg fogom találni rá a módját, hogy valamilyen úton tájékoztassam az embereket, hogy tetszik, nem tetszik, Európához tartozunk. Vannak lehetőségeink, és vannak kötelezettségeink.
  dr. Tóth Mária képviselő: A Hangadó nem jut el oda, ahova el kellene jutnia, bár hát ismerve az objektívitását és igazmondását, (nem azért mert a nevemet kívánom látni ebben a kitűnő újságban, ami egyébként az önkormányzaté, és az önkormányzat pénzén megy. Az én véleményemet szinte soha nem közli. Ezt mióta TV van, többen felvetik nekem. ) A másik, hogy Hangadó ott rohad a művelődési házban nagy kötegekben, ellenben nincs kihordva a faluba. Az lenne a kérésem, egyszer már döntsük el, kinek kell kivinni. Mert ezért felesleges költeni rá, egyébként is szerintem, de ez egy dolog. Kinek kellene elvinni mondjuk a boltokba, ha már egyszer készítjük.
  Jávorka János képviselő: Tettem egy felajánlást a múlt havi ülésen, hogy a Polgárőr Egyesület tagjai minden hónapban kihordják a házakhoz.


  Sirkó Jánosné rétsági lakos: Nagyon örülök neki, hogy megszavazták a középiskolát, mert az indulás nem valami jó volt, kemény ellenállás volt. Van egy javaslatom, ha a Bérczy középiskola fog fizetni bérletet az iskolának, az a rétsági iskola fejlesztésére menjen. A karácsonyi ünnepségen tavaly voltak gondok. Jeleztük, hogy van pénz nálunk. Először igényt tartottak rá, utóbb már nem. Ma már megkerestek bennünket, nem is kicsi adományokkal, de meg fogjuk oldani a dolgot. Sokaknak nem tetszett tavaly, hogy Girasek úr ellenezte, hogy a polgármester úr köszöntőt mondjon. Nem kell ellene dolgozni, hanem a munkáját segíteni. Ha most Hekli Éva lenne a polgármester, mert Rétság lakossága őt választotta, akkor ő lenne az első ember Rétságon. Új év köszöntővel kapcsolatban a szavamat fel is emeltem januárban. Azelőtt emlékszem, már októberben jelezte Girasek úr, hogy az újév köszöntőt meg kell szervezni. Aztán kijelentette, hogy olyan arcok jelentek meg, akik nem idevalók. Én azt mondom, erre Rétságnak nincs szüksége. Tavaly csinált Girasek úr egy nagy botrányt ebből, sok embert megsértett. Volt olcsóbb helyi vállalkozó, aki megoldotta volna az étkeztetést. Girasek úr azt választotta, ami nagy összeggel drágább. Olyan zártkörű rendezvényt csinált, szinte hermetikusan lezárta az önkormányzatot. Hát elnézést, olyan rossz helyzetbe van az önkormányzat, akkor tengeri herkentyűkre és egyebekre nincs szükség. Akkor csinálják meg úgy, mint a mindenki karácsonyát, a nagy parkolóban. A középiskolával kapcsolatban adva van egy laktanya, meg lehetne oldani, hogy minden iskolai objektum a laktanyába kerüljön. Lassan halott városnak hívják Rétságot. Egyetemi várost lehetne Rétságon létrehozni. 
  Pfaff Lászlóné rétsági lakos: A halászlé a mindenki karácsonya ünnepségre nem a legjobb ötlet, a gyerekekre is kell gondolni.
  Girasek Károly képviselő: Ismét rágalmazásokat hallottam. Egyrészt én soha nem mondtam, hogy a mindenki karácsonyán ki beszéljen. Civil szervezetek, vállalkozók, lakosság összefogásával szerveződik a rendezvény, az beszéljen, akit felkérnek. Ha a polgármester úr beszél, gondolom mindenkinek kellemes karácsonyt, és boldog új évet is kíván. Újév köszöntő ügyében a testület döntött, és nekem is szabott ki feladatot a tavalyi évben. Nem én rendeztem, csak feladatot kaptam benne. A meghívottak listáját a bizottság állította össze. Ilyet ne tessék mondani, hogy én újév köszöntőt rendeztem. Nekem itt egy szavazatom van, én semmit nem döntöttem el. Itt semmit nem dönt el senki egy személyben, ez a demokrácia. Az is demokrácia, hogy a közösen hozott döntéseket tiszteletben tartjuk.  Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.
  kmft.
  Mezőfi Zoltán 
  polgármester 
  Kapecska Ferencné
  jegyző
  www.retsag.hu
  ©Copyright
  E-mail
  Webmester
  <vissza
  ^fel-