Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2004. augusztus 26. napján megtartott képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak: 
12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján
Mezőfi Zoltán polgármester
Kapecska Ferencné jegyző 
Lichtenberger Edit jkv.vezető
5 fő vendég
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Dr.Katona Ernő alpolgármester, és Pusztai Edgár később érkezik az ülésre. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. §. /3/ bekezdése alapján a munkatervben szereplő napirend levételéről a napirend elfogadása előtt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt. A Munkaterv szerint a mai ülés napirendjén szerepelne a „Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról „ szóló napirend, amit a képviselő-testület a május 27-i testületi ülésen már megtárgyalta, így az értelemszerűen a mai ülésen nem szerepel.Napirend előtt:
1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

2./ Tájékoztató a két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: A többcélú kistérségi társulással kapcsolatos a kérdése, a Polgármester hogyan képviselte a július 19-i ülésen a város érdekeit, milyen koncepciót vezetett elő?
Mocsári Gergely képviselő: A Tredegár Kft. támogatása konkrétan milyen célokat fog szolgálni?
dr.Szabó Mariann képviselő: A Zsámbéki főiskola mire keres színteret, csak kollégiumra, vagy majd a főiskolára is?
Mezőfi Zoltán polgármester: A többcélú kistérségi társulásra vonatkozóan a testület szándéknyilatkozatát szinte az elsők közt megtette. A saját véleménye az, hogy jelenleg a törvény a köztársasági elnök javaslatára kontroll alá került. Olyan célokat kell megjelölni, amiben a 25 település együtt tud dolgozni. A kisebb települések helyi önkormányzatisága sérülésének elkerülését is figyelembe kell venni. 
A Tredegár Kft. olyan alapítványokat szeretne támogatni, ami széles kört érint. Pl. egészségügyi, iskolai-óvodai, tűzbiztonsági alapítvány, stb. A szerződés még természetesen nem készült el, az a közeli napokra várható. A Zsámbéki főiskola szeptemberben Vácott nyitja meg  intézményét. Kollégiumi elhelyezéshez kerestek helyet, a laktanyát megfelelőnek találnák, de anyagi fedezetük nem állt össze. 

/Pusztai Edgár képviselő megérkezett az ülésre./

Mezőfi Zoltán polgármester: Parlagfű irtás akcióhoz csatlakoztak, kb 15 fővel irtották a gyomnövényt. Az eső bizonytalanná tett több jönni akarókat. A szánkó pályán nem sok parlagfüvet találtak, de a bánki földút mellett sajnos nagyon sok van. 
Girasek Károly képviselő: Városon belül is több helyen az árkok tele vannak gazzal, folyamatosan figyelemmel kell kísérni azok irtását. Nemcsak a parlagfű veszélyes. Itt ragadja meg az alkalmat, és tisztelettel gratulál Havas Vilmosné képviselőnek, aki elnyerte a Veres Pálné díjat. Az augusztus 20-i eseményekről nem talál újsághírt a Nógrádban, pedig kisebb településekről is írtak pedig, de Rétságról egy szót sem. A polgármester úr a többcélú kistérségi társulással kapcsolatban nem arra válaszolt, amit ő kérdezett. Meghatározó szerepe kellene hogy legyen Rétságnak. Tudtával ott a polgármester egy szót sem szólt. Alkotó és aktív véleményt kellene tennie, ennek elmaradását hibának tartja. 

/Dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre./

Girasek Károly képviselő: A Spektiva Kft. képviselőjével folytatott megbeszélés emlékeztetőjét olvasta. Informális ülésről van szó, nem érti, miért hiányolta erről a polgármester úr a képviselőket. dr.Szabó Mariann képviselő asszony volt jelen a megbeszélésen, és tőle hangzott el olyan kijelentés, hogy a képviselő-testület tagjait „látókör szűküléssel” jellemezte. Nem volna szabad ilyet jegyzőkönyvbe mondani. Amikor a Spektiva Kft. anyagával kapcsolatban döntöttek, a jegyzőkönyv tanúsága szerint többen, mint nyolcan, tizenhárman szavazták meg, hogy tovább kell tárgyalni, de nem olyan alapokon, ahogy indult. Ismételten emlékezteti a testületet, hogy a Spektíva nem teljesítette szerződésben vállalt kötelezettségét. A Spektiva Kft. jelentős munkahelyteremtő támogatáshoz jutott, nem leépítenie kéne, hanem fejleszteni. A Spektiva nem ingyen adja a vállalt összeget, és nem kellene megjegyzéseket tenni azokra a képviselőkre, akik ezt vallják.
Mezőfi Zoltán polgármester: A Spektiva képviselőjével folytatott megbeszélésről az Emlékeztető megtalálható, arra irányul csak, hogy a tárgyalásokat folytatni kell.
Több hozzászólás nem volt. A képviselő-testület a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.


Mezőfi Zoltán polgármester: Javaslatot tesz a meghívón szereplő napirendek tárgyalására.

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Pénzügyi Bizottság kezdeményezi, hogy a Palóc Nagykereskedelmi Kft. területvásárlási kérelmét, mivel a szerződés tárgyalásával együtt kerül napirendre, és üzleti érdekeket sérthetnek az esetlegesen ott elhangzó észrevételek, javaslatok, mint napirendre kerülő pontot, zárt ülésen tárgyalják. A döntés a tárgyalás utána természetesen nyilvános. 
A bizottság kezdeményezi továbbá, hogy a Sportlétesítmény fejlesztési koncepció tárgyalását a következő, szeptemberi ülésre napolják el, mivel a bizottság szerint nem felel meg annak a határozatnak, amelyet a júliusi ülésükön hoztak. Nem koncepció, csak határozati javaslat, nem tartalmaz több olyan kérdést, amelyet egy koncepcióban szükséges megfogalmazni.
Utolsó napirendként, az Egyebek előtt javasolják napirendként felvenni a Képviselői interpellációra adott és el nem fogadott polgármesteri válasz kivizsgálásával kapcsolatos témát.
Girasek Károly képviselő: Kéri, hogy a jövőben azok a napirendi pontok jelenjenek meg a Hangadóban, amelyek valóban megtárgyalásra is kerülnek. A mai ülés napirendjeként a Hangadóan megjelent, hogy tárgyalják a gyermekvédelemi feladatok ellátást, pedig azt már májusban megtárgyalták. Kéri Polgármester urat, hogy nagyobb figyelmet fordítson a testületi ülés napirendjének közzétételére. 
Mocsári Gergely képviselő: A sportlétesítménnyel kapcsolatos napirend két dolgot tartalmaz, egyik része a sportpálya használatáról szól. Konfliktus keletkezett a pálya használatával kapcsolatban az SE, és a pályát használni kívánók között. Az SE jogosultságát meg kell erősíteni a pálya kezelésével kapcsolatban, illetve a pálya használatára vonatkozó megállapodás megkötésében 
Girasek Károly képviselő: Ügyrendi észrevétele van. Az SZMSZ-re hivatkozik, ami egyértelműen leírja, hogy a napirendre tűzés, illetve levétel tárgyában vitát nyitni nem lehet. A polgármester úr mégis vitát nyitott azzal, hogy Mocsári Gergely képviselőnek megadta a szót. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Három perc tanácskozási szünetet rendel el. 

/Tanácskozási szünet után./

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint A Palóc Nagykereskedelmi Kft. területvásárlási kérelmét zárt ülésen tárgyalják, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel továbbá, hogy a Sportlétesítmény fejlesztési koncepció elnapolásra kerüljön, azt a képviselő-testület szeptemberi ülésén tárgyalja, amit a képviselő testület 7 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal elfogadott.
A Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint a zárt ülés előtt, utolsó napirendként tárgyalják a Képviselői interpellációra adott és el nem fogadott polgármesteri válasz kivizsgálásának témáját, a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
A napirendi javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt.
 

 . Napirend Előterjesztő
1 Általános Iskola Pedagógiai Programja Holman Ferenc igazgató
2 Napközi-otthonos Óvoda Nevelési Programja Sztruhár Istvánné óvodavezető
3 Általános Iskola Minőségirányítási Programja Holman Ferenc igazgató
4 Napközi-otthonos Óvoda Minőségirányítási Programja Sztruhár Istvánné óvodavezető
5 2003. évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálói jelentése Kapecska Ferencné jegyző
6 2004. évi költségvetés féléves teljesítése Mezőfi Zoltán polgármester
7 Terület vásárlási kérelem Kapecska Ferencné jegyző
8 Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat Kapecska Ferencné jegyző
9 Duna-Ipoly Interrégiós Önkormányzati Program Társulás Mezőfi Zoltán polgármester
10 Támogatási kérelmek Kapecska Ferencné jegyző
11 Konzorciumi megállapodás pályázat benyújtásáról Mezőfi Zoltán polgármester
12 Háziorvosi privatizációs szerződés módosítása dr.Szájbely Ernő intézményvezető
13 Szelektív papírgyűjtő konténerek vásárlása és kihelyezése Mezőfi Zoltán polgármester
14 Iskolatej szállítói szerződés Kapecska Ferencné jegyző
15 Turinform iroda elhelyezése Kapecska Ferencné jegyző
16 Képviselői keret felhasználása Kapecska Ferencné jegyző
17 Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról Mezőfi Zoltán polgármester
18 Képviselői interpellációra adott és el nem fogadott polgár mesteri válasz kivizsgálása Majnik László Pénzügyi Bizottság
19 Egyebek  .
 . Zárt ülés:  .
20 Palóc Nagykereskedelmi Kft. területvásárlási kérelme Mezőfi Zoltán polgármester


 1./ Általános Iskola Pedagógiai Programja
 Előterjesztő: Holman Ferenc igazgató


dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottság augusztus 24-i ülésén tárgyalta a pedagógiai programot, ahol a következő kérdések hangzottak el. Az új program összeállításánál mennyiben használták fel a régi hasonló programot? Egyéb, erre jogosult szervezetek véleményezték-e a programot? Az intézmény jelenleg rendelkezik-e az eszközjegyzékben előírt eszközökkel? Miért nem szól a program a szakkörökről, amint ez a szakértői vélemény 6. oldalán olvasható a más feladatokhoz felhasználható órakeretek kapcsán? Hogyan alakul a szakos ellátottság? Lesz-e iskolaszék? A „Tantárgyak rendszere és heti óraszáma” című táblázatban a mindennapos testneveléshez sorban mit jelentenek a + 2 jelzések? A moduloknál (pl. tánc és dráma, hon- és népismeret, etika, egészségtan) tárgyak önállóak-e , illetve ezeknél hogyan történik az osztályozás, illetve számítanak-e a továbbhaladásban? Mi indokolja az alsóban az idegen nyelvi órák csökkentését? Alacsonynak tűnnek a tervezett óraszámok, pl. fizikából, biológiából, kémiából, földrajzból – ez a továbbtanulók esetében nehézséget okozhat a középiskolában?
A válaszok az alábbiak voltak. A jelen pedagógiai programot a korábbi iskolavezetés dolgozta ki, az előző pedagógiai program alaposan átdolgozott változatának tekinthető, több új gyakorlati elemet tartalmaz. Az SZMK képviselőivel több ízben is tárgyalták a programot, azt írásban megkapták, az SZMSZ vezetője ott volt a programot tárgyaló nevelői értekezleten. Egyeztetés volt a Diákönkormányzattal is. A kötelezően előírt eszközök közül egyedül a videokamera hiányzik, ezt most egy pályázaton kívánják beszerezni. A pontos órakeretek az éves munkatervekben jelennek meg, ebben kerülnek felsorolásra pl. a szakkörök, a csoportbontások stb. Az időkeretben vannak tartalékok. Szakos ellátottság nem lesz 100 %-os, törekednek arra, hogy a jövőben ez így legyen, az állások is e szempont szerint lesznek meghirdetve. Alsós + 2 testnevelési órákkal kapcsolatban a válasz az volt, hogy a kötelező óraszám bővíthető, de csak testneveléssel. A modulokkal kapcsolatban van önálló modul, ez önállóan lesz osztályozva, így ebből lehet „bukni” is. Az integrált modul a kapcsolódó tárggyal együtt kerül értékelésre. Az alsó tagozatban tanítók jelezték, hogy nagy az óraszám csökkenése, ezért csökken a 4-ik osztályban az idegen nyelv óraszáma 3-ról 2-re, a 3. és 4. osztályban pedig választható lett az idegen nyelv. Erről a nevelőtestület döntött. A mai tendencia szerint csökkennek a természettudományos tárgyak óraszámai, ezek kissé háttérbe szorulnak. Többen nem értenek egyet ezzel, de a többség így döntött. 
Véleményként a következők hangzottak el. Helyi igények, sajátosságok jelenjenek meg egy ilyen programban, jobban „rétságinak” kellene lennie. A célok, feladatok meghatározása nagyon konzervatív értékrendet tükröz, ezért túl egyoldalú. A magatartási módszerek sorrendjében a tanári példamutatásnak kellene első helyen szerepelnie. A fenntartó önkormányzat csak egy helyen kerül említésre az egész programban, több helyen kellene, hogy szerepeljen beépítve a jogos elvárásait (idegen nyelv, szabadidő tevékenységek stb.) Hiányosak az egyeztetés fórumai, nagyon hiányzik egy jól működő iskolaszék. A szakköröknek folyamatosaknak kellene lenniük, ezért lenne jó, ha nem csak az éves munkatervekben, hanem a programban is szerepelnének. A tanórán kívüli tevékenységeknek is magas lehet a nevelési értékük, ezért ezeket szorgalmazni kell (pl. táborok, művészeti tevékenységek stb.). Ilyen óraszámok mellett megkérdőjelezhető egyes szaktantermek kihasználtsága. Nem jó tendencia az alsó tagozatban a nyelvoktatás beszűkítése. A program feleljen meg a különböző igényeknek. Városi honlapon jelenjen meg az iskola is (itt pl. közzé lehetne tenni a pedagógiai programot is). Ismét felvetődött, kell-e két igazgatóhelyettes, hiszen a gyereklétszám jelentősen lecsökkent (kb. 320 körül várható). A pedagógiai programot az iskolavezetés készíti, jó lenne, ha e folyamatban minden érintett véleménye, javaslata hangot kapna és ezekből minél több beépítésre kerülne. A vitában elhangzottakat, felvetéseket jó lenne, ha meggondolnák, megvitatnák. Fontos a megfelelő felvilágosítása a szülőknek, illetve más partnereknek is, a különböző szempontok mérlegelése (pl. testnevelés órák száma). A táblázatból az látszik, hogy a kívánatos óraszám csökkentés nem igazán érvényesül. A minisztériumi ajánlástól nagyon eltérnek az óraszámok, ez nem törvénytelen, de nem biztos, hogy jó. Nem látni tisztán az óraszámok kérdésében, ezeket ki kellene mutatni 8 évre vonatkozóan. Jó lenne véglegesen tisztázni a taneszköz ellátottság kérdését, ne forduljon elő, hogy egyes nevelők valótlant állítanak pl. a szülőknek. A program bármikor módosítható, ezt meg is kellene majd tenni, ha ez szükséges. Az igazgató úr végül elmondta, hogy a Pedagógiai Program szerinte is átdolgozásra szorul, az önkormányzati elvárások beépítése jelenleg az éves munkatervben lesz lehetséges. Együttműködést tervez egy művészeti alapiskolával. Tantermek nem kihasználatlanok. Táborokat szervezni egyre nehezebb, de lehetséges a bővítésük. Az iskolaszék létrehozását meg szeretné oldani.
Végül az EMOS Bizottság a szakértői ajánlásnak megfelelően javasolja a testületnek az Általános Iskola Pedagógiai Programjának elfogadását. 
dr. Tóth Mária képviselő: A heti óraszám kimutatás táblázata a gyerekek érdekeit tükrözi-e, vagy a meglévő személyi állományhoz igazodik?
Holman Ferenc igazgató: Az órarend a gyerekekhez, szülőkhöz alkalmazkodik, de természetesen a kollégák képesítéséhez is kell alkalmazkodnia, hogy mit tudnak elvállalni becsülettel.
Belovai Gabriella igazgatóhelyettes: Egyáltalán nem a személyi állományhoz alkalmazkodik az tanórarend, nem az volt az elsődleges szempont. A gyakorlatban ki fog derülni hogyan működik, a hiányosságokat megpróbálták kiküszöbölni. Az óratervezet mindenben megfelel a törvényi előírásoknak is. 
Mocsári Gergely képviselő: Más a véleménye, mint a válasz. Központi tervben meghatározott órakeret viszonyítva a kialakított órakeret törvényes, de az egyébként is csökkentett óraszámokat valamilyen ok miatt a nevelő-testület tovább csökkentette. Az 1998-ban elfogadott Pedagógiai Program módosításának a módosításáról van szó, 2001-ben módosítva lett már a program. A törvény is változott. A testület véleményezhet, de nem változtathat, legfeljebb kérheti a változtatást. A módosítás lehetősége adott. A bizottság tett javaslatot. Egyéni időkeretek felhasználásában lehet módosítás. ha túllépték az órakeretet, akkor lehetősége van ezt módosítani. A taneszközzel kapcsolatban többféle megnyilvánulás volt az utóbbi időben. Egyik csak a videó kamerát jelölte meg, a másik, hogy majd „meglátjuk”. Tárják fel az eszközjegyzék szerint a hiányosságokat, akár az érintettek aláírásával, és a szeptemberi ülésen erről tájékoztassák a képviselő-testületet. Az iskolavezetés készítse el a kötelező órák, választható órák arányát, a szeptemberi ülésen azt is terjesszék be. Él-e az iskola a lehetőséggel, illetve biztosított-e a törvény szerinti órakeret fedezete. A 2004/2005-ös tanévre mutassák ki a kötelező órák számát, a választható órák számát, a törvényi lehetőség szerint is, hogy össze tudják hasonlítani azt. Tökéletes program nincs, az a fontos, hogy pedagógia program minél jobban funkcionáljon, jól szolgálja a gyerekek érdekeit. A szakértői vélemény szerint az iskola pedagógiai programja megfelel az előírásoknak, törvényes. 
Girasek Károly képviselő: Sok részletre kiterjedő bizottsági vita volt. Nagy munkát takar, alapos a program kidolgozása. Alapos, részletes kidolgozása csapatmunkára utal. Különféle vélemények fogalmazódtak meg az iskolával szemben. Egy képviselő véleménye nem a testület véleménye. Az iskola állandóan a középpontban van, ez mindenütt így van. Az iskola vezetés sokoldalú programot készített, köszöni az ebbe fektetett munkát, jó tanévkezdést kíván. Az igazgató választásnál elfogadtak egy programot, ezt követően az igazgató önállóan dönt. Vélemény lehet, de konkrét beleszólás nem. Elfogadásra javasolja a programot.
Havas Vilmosné képviselő: A program elfogadásáról van szó, a szeptemberi beszámolónál kell a témát boncolgatni. A program elfogadását javasolja.
Jávorka János képviselő: Kidolgozás alatt van, és reméli, hogy a közeljövőben megvitatásra és elfogadásra kerül az önkormányzat bűnmegelőzési koncepciója. Ehhez kapcsolódóan örül és pozitívan értékeli, hogy az általános iskola pedagógiai programjában is szerepelnek azok a gondolatok és feladatok, amelyek napi életüket és tevékenységüket érintik és befolyásolják, és amiért a gyermekek érdekében folyamatosan tenni kell valamit. Csak néhány gondolatot emelne ki, amelyek szinkronban vannak a készülő bűnmegelőzési koncepció kérdéseivel. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenység. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenység. A gyermek- és ifjúságvédelemmel, a szociális hátrányok enyhítésével összefüggő pedagógiai tevékenység, melyen belül kiemelt figyelmet szán a prevencióra, a konfliktuskezelő technikák megoldására. Fontosak az egészségnevelési programban meghatározott feladatok, amelyek a gyakorlati tevékenységet erősítik. Nem utolsósorban fontos feladatsor a környezeti nevelésben meghatározott tennivalók, módszerek és megvalósítási formák. A Pedagógiai Program elfogadását javasolja.
Dr.Katona Ernő alpolgármester: Mindenki a gyermekek érdekeinek megfelelően próbál tevékenykedni. Nem érti az eszközökkel kapcsolatban a vitát, van egy minimum eszköz felszereltség, és van egy leltár, aminek egyeznie kell. Köszöni a munkát. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az elvárás, hogy a környék legvonzóbb iskolája Rétságé legyen.
Holman Ferenc igazgató: Komolyan vették a bizottsági ülésen elhangzottakat. Kérte, mindenki gyűjtse össze az eszközökkel kapcsolatban adatait, egy hetet adott a tantestületnek, hogy ezt elvégezzék. Köszönik a jókívánságokat, bíztatást. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Általános Iskola Pedagógia Programjának elfogadását, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:

68/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Általános Iskola -jegyzőkönyv mellékletét képező - Pedagógiai Programját, azt jóváhagyja. 
A Pedagógiai Program végrehajtását biztosítani kell. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Holman Ferenc iskola igazgató 

 2./ Napközi-otthonos Óvoda Nevelési Programja
 Előterjesztő: Sztruhár Istvánné óvoda vezető
Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: E napirend tárgyalásánál megjelent a bizottsági ülésen a programot véleményező szakértő, Romhányi Flóriánné is.
Kérdésként hangzottak el, hogy a program elkészítésénél mennyiben használták fel a korábbi hasonló programot? Véleményezte-e a programot az erre jogosult szervezet? A jelenleg rendelkezésre álló eszközök megfelelnek-e a kötelező eszközjegyzékben előírtaknak?
Válaszként elhangzott, hogy az óvodának 1999. szeptember óta van nevelési programja, azóta több jogszabály változott, ezeket be kellett építeni az új programba. A korábbi program jól bevált elemeit megtartották, az alapkoncepció változatlan maradt. Új elemként került be a programba a gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységek köre. Beépítésre kerültek a fenntartói elvárások is. Az  SZMK képviselői jelen voltak azon az értekezleten, melyen a program volt a napirend, egyetértettek az óvoda eddigi munkájával. Kértek véleményt kérdőívek segítségével is. A szükséges eszközök maximális mértékben rendelkezésre állnak, a szigorú szabványoknak is megfelelnek (kivéve az udvari játékok).
Véleményként elhangzott, hogy az óvoda a mindenkori megújulást keresve végezte munkáját, a helyi sajátosságokat beépítették a programba. Külön kiemelendő a pedagógiai és a gyermekvédelmi munka. Lényeg, hogy milyen a megvalósítás, a rétsági óvodában garancia a jó munkára az ott dolgozók hozzáállása. Elhangzott, hogy bár nagy munka egy ilyen program megalkotása, sok időt vesz el az ezzel kapcsolatos adminisztráció, de jó, hogy foglalkozni kell vele, új feladatokat ad és a tennivalók hasznosak, nem mennek a nevelői munka rovására. A szakértői vélemény mérvadó. A jelen lévő szakértő megerősítette, hogy a rétsági óvodában jó színvonalon, nagy elhivatottsággal dolgoznak, a program közös megalkotása segít az elkötelezettségben. A fenntartó kísérje figyelemmel a program megvalósulását, de véleményt mondanak természetesen majd a szülők is. Végezetül a Bizottság az Óvoda Nevelési Programját elfogadásra ajánlja a testületnek.
Havas Vilmosné képviselő: Az óvoda jól bevált hagyományai innovációs törekvésekkel gazdagodva megjelennek a napi pedagógiai gyakorlatban azokban a tevékenységekben, amelyek biztosítják a gyermekek személyiségének fejlődését, közösségi életre, iskolai élet megkezdésére történő felkészítését. Munkájukban megkülönböztetett figyelmet kap a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése, fejlődésüknek elősegítése, a tehetséges gyermekek gondozása. Az Önkormányzati Minőségirányítási Program elvárásainak figyelembe vételével fogalmazzák meg a fenntartó, a szülők, gyermekek, nevelőtestület együttműködésének formáit a továbbfejlesztés lehetőségeit. A Pedagógiai Program tartalmazza a végrehajtáshoz szükséges nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét, amely biztosítja a színvonalas nevelőmunka megtervezéséhez és változatos megszervezéséhez a feltételeket. Fontos az eszközök és felszerelések gazdagításához a fenntartó által biztosított költségvetés, alapítványi támogatás egyaránt hozzájárul. A Program elkészítése lehetőséget nyújtott a szakmai megújulásra, egymás munkájának megismerésére, értékelésére. Természetesen minden program annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Az óvoda nevelőtestülete, dolgozói garanciák arra, hogy ez meg is történjen. A szakértői és saját véleménye alapján elfogadásra javasolja a programot. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Napközi-otthonos Óvoda Nevelési Programját, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
69/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi –otthonos Óvoda -jegyzőkönyv mellékletét képező - Nevelési Programját, azt jóváhagyja. 
A Nevelési Program végrehajtását biztosítani kell. 
Határidő: folyamatos 
Felelős : Sztruhár Istvánné óvodavezető 

 3./ Általános Iskola Minőségirányítási Programja
 Előterjesztő: Holman Ferenc igazgató


dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Kellő felkészítés megtörténte után igen nagy munka fekszik e program elkészítésében, az ebben közreműködők jó munkát végeztek, a programot egyhangú szavazás eredményeképpen elfogadásra ajánlja a Bizottság a testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Általános Iskola Minőségirányítási Programját, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

70/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Általános Iskola – jegyzőkönyv mellékletét képező - Minőségirányítási Programját, azt elfogadja.
A Minőségirányítási program végrehajtását biztosítani kell.
Határidő: folyamatos 
Felelős :Holman Ferenc iskola igazgató

4./ Napközi-otthonos Óvoda Minőségirányítási Programja
Előterjesztő: Sztruhár Istvánné óvoda vezető


dr.Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A nevelők két hónapos felkészítő tanfolyamon vettek részt, a program megalkotásához ez nagy segítséget jelentett. Véleményként hangzott el, hogy ez a dokumentum kapcsolódik az intézmény egyéb dokumentumaihoz, alapja lehet a számonkérésnek. Sok munka van benne, különösen az eljárásrend kidolgozása igényelt sok munkát. A Bizottság elfogadásra javasolja a Minőségirányítási Programot. 
dr.Tóth Mária képviselő: A Minőségirányítási Program számára teljesen idegen, majdnem kínaiul van. Ezért tartózkodott az előző napirendnél is a szavazás során. Mindkét anyag úgy tűnik, mintha egy egyetemi jegyzetből, vagy mintából lenne leírva, ezzel a készítőket nem szeretné megsérteni. Úgy tűnik általános megfogalmazás, semmi konkrétumot nem lát benne. Úgy gondolja, az iskolás és óvodás gyerekeket nem minőségirányítani kell, hanem szeretni és szeretettel nevelni. Úgy látja, hogy a rétsági óvodában ez biztosított is. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Törvényi előírás az önkormányzati minőségrányitási programon alapuló intézményi program elkészítse, de ő sem igazán érti azt, ezért tartózkodik a szavazáskor. 
Girasek Károly képviselő: Komoly dokumentációja ez az iskolának és óvodának. Szabályozást, áttekinthetőséget takart. Állandó, folyamatos dokumentált önkontrollt jelent.
Horváthné Moldvay Ilona pedagógus: Megérti, hogy idegen a fogalom. Az EU-ban ez mindenütt előírás. Minőségi rendszer kidolgozásához ugyanattól a cégtől kaptak felkészítőt, úgynevezett „szamárvezetőt”, ezért hasonlít az anyag eleje egymáshoz, de azért a részletekben lényegesen különbözik a két program.
Holman Ferenc igazgató: Nagy munka fekszik a program kidolgozásában, köszöni az abban résztvevőknek, különösen a három pedagógusnak a lelkiismeretes munkát. 
Sztruhár Istvánné óvoda vezető: Konkrétumokat az éves terv fog tartalmazni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Napközi-otthonos Óvoda Minőségirányítási Programját, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta következő határozatát.

71/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi-otthonos Óvoda – jegyzőkönyv mellékletét képező - Minőségirányítási Programját, azt elfogadja.
A Minőségirányítási programban foglaltak végrehajtását biztosítani kell. 
Határidő: folyamatos 
Felelős : Sztruhár Istvánné óvodavezető

5./ 2003. évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálói jelentése
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző


Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottsági ülésen a könyvvizsgáló is jelen volt. Néhány tisztázó kérdés után a vitában az alábbi fontosabb észrevételek jelentek meg: A beszámolók alapvetően a jogszabályokat betartva, precízen, pontosan, alaposan készülnek el. A gazdálkodás jól kézben tartott. A pénzügyi munka jó színvonalú. Az ebben dolgozók dicséretesen végzik munkájukat. Ugyanakkor évről évre növekednek az adminisztrációs terhek, változnak a szabályozások, amelyek egyre bonyolultabbak, nemhogy egyszerűbbek lennének. Nehezíti a pontos munkát, hogy nincsenek országosan egységes szakmai iránymutatások. Az önkormányzat rendelkezik a szükséges szabályzatokkal, de ezek aktualizálására nagyobb figyelmet kell fordítani. A kötelezettségvállalásokat 2003-tól kezdve külön kell nyilvántartani, sajnos ehhez sincs egységes útmutató. Ugyanígy kötelező előírás, hogy a kisebbségi önkormányzat mérlegét is tartalmaznia kell a beszámolónak. A pénzmaradvány elszámolást nemcsak a beszámolóval egy időben, hanem együtt is kell tárgyalnunk a jövőben, bár ez csak iránymutatás. A költségvetést negyedévenként kell módosítani az eggyel több kötelező előírás miatt. Az önkormányzatok nem tehetnek mást, mint végrehajtják, betartják a szabályokat, de jelezhetik a jogszabály alkotóknak a problémákat, kezdeményezhetik a szabályozások egyszerűsítését. Szinte az átláthatatlanság határán állnak. Sok a fölösleges adminisztráció, ez ellentétes a létszám leépítési törekvésekkel. A bizottság a jelentéshez érdemi módosító javaslatot nem tett, elfogadásra javasolja.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a 2003. évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálói jelentésével kapcsolatos bizottsági állásfoglalást, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

72/2004. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2003. évi költségvetési beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálati jelentést, azt elfogadja.
Az előterjesztés mellékletét képező, az 5/2004. (III.28.) sz. önkormányzati rendelettel elfogadott 2003. évi költségvetési beszámoló adataival egyező egyszerűsített mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány elszámolást és eredmény-kimutatást jóváhagyja.
Határidő: azonnal

6./ 2004. évi költségvetés féléves teljesítése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester


Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában elhangzott, hogy a tények megnyugtatók. Sok eredményes pályázaton vettek részt az intézmények, kiemelendő a művelődési ház ez irányú tevékenysége. Az ÖNHIKI pályázatra is többet kaptak, mint várták, 51 millió Ft fölött. A pályázati lehetőségeket még inkább ki kell használni, ez ma már egy lényeges finanszírozási lehetősége az önkormányzatoknak és intézményeinek. Pl. konkrétan egy lehetőség lenne pályázni a mozgáskorlátozottak közlekedési lehetőségeinek kialakítására az intézményeknél. Ugyanakkor a pályázatok nagy része a kisebb településeket célozza, sok esetben nem is pályázhatnak. A pénzügyi egyensúly folyamatosan biztosított volt, az önkormányzat nem adósodott el. Az adóbevételek is jól alakulnak, 50 % felett. Ismét szóba került a közterületek igénybevétele, a szabálysértések, bírságok kérdésköre. Nem elsősorban a bírságolás a megoldás, hanem az a fontos, hogy rend legyen. A parlagfű irtás nincs elkésve, nagyon fontos, ez ügyben többet kell tenni. A Szőlődomb azért van külön megjelölve, mert ez a pályázathoz szükséges volt. A bizottság a féléves teljesítésről szóló beszámolóhoz módosító javaslatokat nem tett, a testületnek elfogadásra javasolja.
dr.Tóth Mária képviselő: Augusztus 11-én reggel a rádióban hallotta, hogy Rétság az ÖNHIKI pályázatát rosszul számolta ki, így kevesebb pénzt igényelt, mint lehetett volna. 
Kapecska Ferencné jegyző: Az Önhiki pályázatokkal kapcsolatos lapszemleként hangzott el a riport, ami az az napi Nógrád Hírlapban jelent meg. A lényege az volt, hogy adott település politikai hovatartartozása nélkül bírálták el az ÖNHIKI pályázatokat, így Rétság a számítottól többet kapott. Az ÖNHIKI pályázatunk nem volt rossz, hisz azt megadott szempontok alapján, számítógépen ellenőrizve kellet felterjeszteni. Az Önhiki pályázat nem kezeli az egyébkánt kötelező önkormányzati feladatot jelentő, de TB. alapból finanszírozott egészségügyi ellátást. Tekintettel arra, hogy a kiegészítő alapellátáson belül, a kórházzal kötött megállapodás alapján üzemeltetjük a fizikoterápiát, gyógytornát és gyógymasszást, az erre eső tevékenység egyrésze a pályázatban elismerhető volt, így az általunk számítottól magasabb támogatásban részesülhettünk. 
Girasek Károly képviselő: A pénzügyi egyensúly az első félévben biztosított volt, bár más híreket hallani. Az önkormányzat nem adósodott el, év végére is biztosítva van az egyensúly. 
dr.Tóth Mária képviselő: Valós-e a riportban elhangzott dolog, vagy helyreigazítást kell kérni?
Kapecska Ferencné jegyző: Valós a hír, helyreigazítás nem szükséges, mivel a MÁK felülvizsgálat után valóban magasabb összeggel terjesztette fel pályázatunkat, mint amint mi helyben kimutattunk. 
Mezőfi Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a 2004. évi költségvetés féléves teljesítésével kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:

73/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2004. évi költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja. 
Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények folyamatos működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya biztosított volt. Az önkormányzati alapfeladatok ellátása mellett a szennyvíz program befejezését, valamint a szennyvízcsatorna rekonstrukcióját biztosítani kell.
A működési célú hitel igénybevétele helyett a tervezett kiadások és bevételek pontos felmérésével a költségvetés módosítására javaslatot kell tenni.
Határidő: folyamatos, majd december 31.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

7./ Terület vásárlási kérelem
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában egyértelműen az derült ki, hogy a kérés támogatandó, örülni kell a bővítésnek, ami a rendezési tervvel is összhangban van. A bizottság a megvalósulás érdekében javasolja a határozati javaslat „A” pontját kiegészíteni azzal, hogy 2006. december 31-ig beépítési kötelezettséget írnak elő, amely azzal jár, hogyha nem történik meg a beruházás, az önkormányzat az eladási áron visszavásárolja. 3000 Ft/m2 árat javasol a bizottság. Ezzel a kiegészítéssel a terület eladását javasolják.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A kérelmező közmegelégedésre folytatja tevékenységét, támogatják vásárlási kérelmét. Fontos, hogy a parkolási lehetőség biztosított legyen, 4-5 gépkocsi parkolási helyét ki kell alakítani. Megosztási költség az önkormányzatot terheli.
Girasek Károly képviselő: A beépítési kötelezettséggel egyetért, de felvetette a visszavásárlási jogot is, ugyanis a város központjában kereskedelmi célra adják el viszonylag olcsón ezt a területet. De ha a beépítési kötelezettségét nem teljesíti, lehet bírságolni. A beépítési kötelezettség önmagában nem tartalmazza a visszavásárlási jogot. 
Kapecska Ferencné jegyző: Biztos abban, hogy kérelmező a beépítési kötelezettségének eleget fog tenni, hisz eddigi tevékenysége is ezt bizonyítja. . A visszavásárlási jog kikötése azt jelenti, hogy az eladó 5 éven belül, egyoldalú nyilatkozattal a területet visszaveheti, de erről jelenleg nincs szó. Lehetőség van arra is, hogy a beépítési kötelezettség biztosítékaként elidegenítési tilalom kerüljön bejegyzésre, de jelen esetben a vevőnek az üzlet bővítése érekében, magántulajdonban lévő területet is meg kell szereznie, és a két terület részt egy helyrajzi számra kell egyesítenie. Csak a beépítési kötelezettség előírását javasolja 2006. XII. 31-ig. 
Mezőfi Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a terület vásárlási kérelemmel kapcsolatos, bizottsági javaslatokkal módosított határozati javaslat A változatát azzal, hogy az eladási ár 3.000 Ft/m2, és a 2006. XII. 31. beépítési kötelezettség előírásra kerül, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
74/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta ifj. Megyeri István rétsági vállalkozó villanyszerelési üzlet bővítéshez szükséges terület vásárlási kérelmét, azt támogatja. 
A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 203/3 hrsz-ú terület megosztásával létrejövő, kb. 150 m2 nagyságú terület 2006. december 31-ig történő beépítési kötelezettséggel történő értékesítéséhez abban az esetben járul hozzá, ha településrendezési terv szerinti építéshez még szükséges, magántulajdonban lévő 202/6 hrsz-ú terület megosztásával kialakuló kb. 170 m2 nagyságú terület tulajdonjogának megszerzését a kérelmező igazolja.
A terület eladási árát a képviselő-testület 3000 Ft/m2-ben állapítja meg. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti feltételekkel az adás-vételi szerződést aláírja. 
Határidő: kérelmező értesítésére szeptember 5.
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

8./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző


Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság egyöntetűen támogatja az ösztöndíj pályázati kiíráshoz való csatlakozást. 
dr.Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Az EMOS Bizottság is egyhangúlag támogatja a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat kiírását. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázattal kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

75/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. évben is csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű, nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Az „Általános Szerződési Feltételek” szerinti pályázati kiírást szeptember 30-ig közzé kell tenni. A pályázatokat október 22-ig lehet benyújtani. 
Határidő. szöveg szerint
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

9./ Duna-Ipoly Interrégiós Önkormányzati Program Társulás
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi bizottság Elnöke: A vita alapján a bizottság nem támogatja a társulásba való részvételt, így a határozati javaslat „A” változatának elfogadását javasolják. Nem rendelkeznek elegendő információval, illetve nem látják, hogy ebben az érdekeiket megfelelően tudnák érvényesíteni. Ha a helyzet úgy hozza, később is csatlakozhatunk. 
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Elhangzott, hogy az EU-s csatlakozás végül is kívánná a belépést. Ezen keresztül juthatnak a települések, régiók EU-s pénzekhez. Elhangzott az is a bizottsági ülésen, hogy sok az olyan társulás, aminek hasznát még nem lehetett látni. Érdemi döntést nem hoztak, támogatni nem tudják a társulásba való részvételt. 
Dr.Katona Ernő alpolgármester: Nem látja, hogy működne ez a társulás. 84 településre vonatkozik a társulás, erre a feladatokat ki dolgozná ki? Ettől függetlenül véleménye szerint indokolt, hogy mi csatlakozzunk.
dr. Tóth Mária képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén úgy szavazott, hogy ne vegyenek benne részt, de a Településfejlesztési Bizottság ülésén elhangzott szakértői indoklások alapján véleménye megváltozott. Nem veszíthetünk semmit, érdemes lenne megpróbálni, évi 60, vagy 100 eFt-ot megérne a társulás. 
Kapecska Ferencné jegyző: A társulási megállapodás tervezet alapján idén hozzájárulás nincs, de jövő évtől a társulás saját bevételeként van nevesítve a tagdíj, annak mértékének megjelölése nélkül. A kistérségi tárulás kezdeményezte, hogy a települések hozzák létre ezt a program társulást, de arra vonatkozó információ nincs, hogy ténylegesen hány település döntött úgy, hogy belép ebbe a társulásba. Nagyoroszi Önkormányzat testülete már döntött a belépésről. 
Patterman Józsefné képviselő: Ha be sem lépünk, nem is tudhatjuk meg, mi lehetne a társulás eredménye. Sok olyan dolgot takar, ami megfontolást igényel. A meghatározott feladatatok igen széleskörűek, ami településünk fejlődése szempontjából is igen fontos lenne. Támogatja a társulásba való belépést.
dr.Szájbely Ernő képviselő: Az ő olvasatában nem ismertek azok az összegek, amit be kellene fizetni tagdíjként. Konkrét számok ismertében lehetne dönteni, de egyenlőre túl általánosak a megfogalmazott célok, feladatok. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Rétságnak magához kellene vennie a kezdeményezést, egy próbát megérne. Menet közben is kiszállhatunk. 
Girasek Károly képviselő: Szkeptikus továbbra is. Divattá vált a társulások létrehozása. Némelyik azért szerveződik, hogy egyeseknek munkahelyet teremtsen. Rétság vezető szerepét a saját társulásában kellene szorgalmazni. A későbbi csatlakozás lehetőségét nem kizárva, jelenleg nem tudja támogatni a belépést.
Mocsári Gergely képviselő: Interrégióról van szó. Miért nem voltak ők ügyesebbek, miért nem ők kezdeményezték. Rétságnak azt a szerepet kellene felvállalni, amit sajnos nem vállal az utóbbi időben, hogy tényleges központi szerepet töltsön be. 
Jávorka János képviselő: Tartózkodóvá teszi, hogy a Szob-i központ kiesik Rétságtól. A különböző pályázati pénzek elsősorban abban a térségben, és nem a félűton lévő Réságon lesznek szétosztva.
Dr.Katona Ernő alpolgármester: Kivárni mindig nem lehet a dolgokat, egészben, térségben kell gondolkodni. időként fel kell vállalni a kezdeményezést. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A tehetséges szobi polgármester a kitervelője, kezdeményezője a társulás létrehozásának. Ettől függetlenül nem biztos, hogy minden el van már döntve, egy próbálkozást megérne.
Szavazásra teszi fel a Duna-Ipoly Intterrégiós Önkormányzati Program Társulásba való belépésről szóló határozati javaslatának „A” változatát, miszerint nem lépünk be a társulásba, amit a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem fogadott el. 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat „B” változatát, miszerint az önkormányzat belép a társulásba, amit a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem fogadott el. 
A polgármester megállapítja, hogy érvényes döntés nem született, mivel a jelenlévő többségi szavazatát egyik javaslat sem kapta meg. 

10./ Támogatási kérelmek
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi bizottság Elnöke: Rövid vita után a bizottság a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat által szervezett Nemzetiségi Nap költségeihez 40 eFt, a Rétsági Judo Club szeptemberi nemzetközi versenyének megrendezéséhez 50 eFt támogatást javasol.
Mocsári Gergely TK bizottság Elnöke: A Judo Club költségvetése reális, hihető, látszik a megalapozottság. Javasolja támogatási kérelmük elfogadását. 
Havas Vilmosné képviselő: Támogatja a Judo Club kérelmét, Rétság Város Kupa lesz, ez örvendetes dolog. Az utóbbi időben jó eredményeket mutat fel a Club. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat részére a 40 eFt támogatást, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. Szavazásra teszi fel a Rétsági Judo Club rendezvényének 50 eFt támogatását, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta következő határozatát.
76/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott támogatási kérelmekről az alábbiak szerint döntött.
1./ A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat által szervezett Rétsági Nemzetiségi Nap szállítási költségeihez, elszámolási kötelezettséggel 40.000 Ft támogatást biztosít.
2./ A rétsági Judo Club szeptember 26-i, VI. Rétság Város Kupa nemzetközi verseny tervezett 375 eFt-os költségéhez utólagos elszámolási kötelezettséggel 50 eFt támogatást biztosít. 
A támogatás felhasználását a rendezvényhez kapcsolódó számla másolattal a támogatásra vonatkozó megállapodás szerint igazolni kell.
A megállapított támogatások fedezetét a kulturális alap és nyári rendezvények támogatására tervezett előirányzat biztosítja. 
Határidő. támogatási megállapodás megkötésére augusztus 31.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

11./ Konzorciumi megállapodás pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság amellett, hogy magát a célt, a pályázatot fontosnak és támogatandónak tartja, az előterjesztett megállapodással kapcsolatban több olyan aggályt vetett fel, amelyek alapján nem javasolja a megállapodás elfogadását, aláírását jelen formájában. Az 1. pont utolsó mondatának második része („és az addig elért eredmények…” stb) olyan terhet róhat az önkormányzatra, amelyet nem tud vállalni. Pl. további foglalkoztatást és egyéb kötelezettségeket, amelyeket még nem ismernek. A 2. oldalon, ahol a Rétság Város Önkormányzata vállalásai szerepelnek, pl. kiválasztási szempontok felállítása, ha esetleg túljelentkezés lenne. A helyiség biztosítása hol, mikor, alkalmanként, folyamatosan, bérleti díjért, vagy ingyen, hogyan. Gyakorlat és munkavégzés pontosan mit takar. A szociális gondozókkal eleve baj lehet, mert nincs annyi hely, ahol gyakorlatot lehetne számukra biztosítani. A 6. pont teljes egyoldalúságot takar. A konzorciumi vezető mindennel rendelkezik, másnak nincs konkrét joga, csak esetleges. Nem tisztázott az üzemeltetési költségek viselése. sok eszközről van szó, ezek használata, a végzés utáni költségei stb. nem tisztázottak, pl. a kisbusz használhatóságáról lehetne megállapodni. A támogatási szerződést nem ismerik, ennek ismeretéről, tudomásul vételéről nem nyilatkozhatnak ( a 6. és a 12. pont). Tehát ezeket vagy kihagyni, vagy tisztázni, pontosítani kell. A mellékletben ugyanígy több aggályos megfogalmazás szerepel. A 10. oldalon pl. a helyszín biztosításának a kérdése. 11. oldalon a 6 hónapos foglalkoztatás utógondozással. A továbbfoglalkoztatás feltételeinek megteremtése, ha cél, akkor jó, de ha kötelezettség, akkor nem tudják vállalni. 13. oldalon az eszközöket csak a konzorciumi vezető használhatja, más nem. 14. oldal 7. pont – a foglalkoztatás mit takar? 16. oldal – költségvetés nincs, miről tárgyaljanak? 24. oldal – a parkgondozók elhelyezésének biztosítása – ez így nem vállalható, mert fogalmuk nincs még, hogy miként fognak alakulni a foglalkoztatási lehetőségek egyáltalán. 26. oldal – a minimum havi beszámoltatás nem korrekt dolog, miért és minek? 27. oldal – munkaalkalmak biztosítása a képzés és foglalkoztatás idejére – nem tisztázott kérdés. A vita alapvetően ezek körül a felsorolt aggályok körül folyt. Az is elhangzott, hogy ebből a megállapodásból úgy tűnik, mintha hülyére lennének véve. Partnerek legyenek és ne balekok! Ez így lekezelése a testületnek! A pályázat ugyanakkor nélkülük is életképes, nem kellenek hozzá. Újabb konzorciumi tag is bejött, amiről eddig nem is tudtak. Azt is tudni kellene, hogy a többi résztvevő hogyan foglalt állást, mert ez egy négyoldalú megállapodás, amelynek minden résztvevőnél egységesen és ugyanolyan szöveggel fogadható csak el. Több egyeztetés, jobb előkészítés kellett volna. Ezek nélkül ez egy jogi kalandorság. A Sentryx Kft nincs a pályázatban megjelölve, akkor hogyan képviselheti a pályázó felet? Másrészről érvek hangzottak el a megállapodás mellett, a 18 ember 22 hónapig való foglalkoztatása, képzése, mint az önkormányzat haszna tekintetében, és az, hogy a kérdések tisztázhatók. Javaslat volt, hogy a Papp urat, mint a konzorcium vezetőjét, el kellene érni, hogy tisztázni lehessen vele ezeket az aggályokat. Végül a bizottság úgy foglalt állást, hogy mivel a megállapodás több ismeretlen tényezőt és fel nem vállalható kötelezettséget tartalmaz, ebben a formájában nem írható alá. Ugyanakkor magát a célt és a pályázatot támogatandónak tartják. Az önkormányzat a sajátos lehetőségeivel, eszközeivel tevékenyen részt vehet benne és segítheti a megvalósulást.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Nagyrészt egyetért a bizottság a Pénzügyi bizottság véleményével. A régebbi aggályokra az új előterjesztés nem válaszol, sőt több lett a dilemmára okot adó kérdés. Munkajogi kételyek, kérdések merültek fel. Ugyanakkor felvetődött, hogy az EU a konzorciumi megállapodások támogatását veszi előre. A munkanélküliek iskoláztatása, foglalkoztatása jó cél. Volt ígéret, hogy válaszokat kapnak kérdéseikre, ez nem történt meg. Társadalmi kérdést oldhatna meg a dolog, de nem ilyen megállapodással. El tudja képzelni egyeztetések után a megoldást. 
Kapecska Ferencné jegyző: Papp úr a tegnapi nap folyamán faxon megküldte a költségvetést, mely alapján a pályázat 102 millió Ft-ra vonatkozik. Ebből a menedzsment és oktatók 22 havi költsége 39 millió Ft. Az oktatásban résztvevő 36 fő 14 havi munkabére, járuléka, tankönyv és vizsgaköltsége szintén 39 millió Ft. Eszköz beszerzésként 7 millió Ft-ért kisbusz, fűnyíró, rotációs kapa, sövénynyíró és kéziszerszám együttes összege 691 eFt, fénymásoló, projektor, DVD lejátszó, TV. stb 1.720 eFt. A fennmaradó összeg biztosítást, üzemanyagot telefont, bérleti díjat, hatásvizsgálatot, felmérést, könyvvizsgálatot és tartalékot tartalmaz. A szécsényi jegyző asszony szóbeli tájékoztatása alapján a hétfői testületi ülésen tárgyalják a pályázatot, de ezekkel a nem egyértelműen megfogalmazott feltételekkel, várhatóan ők sem fogják aláírni a konzorciumi megállapodást..
Girasek Károly képviselő: Kérdése lenne a polgármester úr felé, hogy Papp úrral személyesen sikerült – e beszélnie? Többes konzorciumról van szó, kérdezi, hogy a konzorcium többi tagjának képviselőivel sikerült-e a polgármesternek felvennie a kapcsolatot, és mi az ő reagálásuk?
Mezőfi Zoltán polgármester: Papp úrnak a kérdések elmentek, az EMOS Bizottság elnöke telefonon felvette vele a kapcsolatot.
dr.Szájbely Ernő EMOS Bizottság elnöke: Papp úr úgy nyilatkozott, hogy a támogatási szerződés prezentálni nem tudja, ugyanis az csak a sikeres pályázat után lesz meg. Ígérte, hogy támogatási szerződés mintát küld, de ez nem érkezett meg. Tisztában van Papp úr azzal, hogy a kötelezettségeket Rétság nem tudja felvállalni, ő sem gondolta azokat komolyan. Kérdésére, hogy akkor miért kerültek ezek a kötelezettségek az anyagba, azt a választ kapta, hogy valamit írni kellett. Saját hatáskörben Budapesten foglalkoztatná a dolgozókat. Ha Rétság nem írja alá, a pályázatot úgy is be tudja azt adni. Ő úgy nyilatkozott, hogy Szécsény aláírta a pályázatot, de utóbb kiderült, ez nem így van. Színlelt szerződés színezete látszik. A költségvetés gyanús, ugyanis a 22 hónap helyett abban már csak 14 hónapra jelöli a támogatási összeget. Nem vonja kétségbe Papp úr jóhiszeműségét, de így szerződést aláírni nem lehet. Ha valahol elakad a dolog, bírósági úton is behajtható az önkormányzaton a megállapodásban rögzített vállalása. Amennyiben sikeres lesz a pályázat, a lehetőségekhez mérten az önkormányzat segítséget nyújthat annak megvalósítására. 
Jávorka János képviselő: Túl általánosan lett a megállapodás megfogalmazva. A 2. oldalon szereplő toborzást, kiválasztást ki végzi, milyen feltételekkel. A helyiség biztosítása a képzés lebonyolításához hol, hogyan működne, milyen ellenszolgáltatás fejében? Gyakorlat és munkavégzés biztosítása szociális gondozó és ápoló, parkgondozó, bozótvágó, sörvény nyíró részére hol lenne, ki lenne ennek a felelőse. A 22 hónapos tanfolyam egy sövény nyírónak enyhén szólva túlzás. Egyoldalú a 3. oldal 6. pontban foglaltak szerint a beszerzett dolgok, eszközök kizárólag az Európa 2000 Alapítvány tulajdonába kerülnének. Utalnak külön megkötött előzetes megállapodásra, hol van ez a külön megállapodás? Jó lenne látni a támogatási szerződést is, mert így maximum csak „tartózkodni” tud a szavazásnál. A 16. oldalon a költségvetés kockái üresek, ez így nem túl sokatmondó. 24. oldalon a parkgondozók elhelyezésének biztosítása, oktatás helyszínének biztosítása, hol valósulna meg? 27. oldal, munkaalkalmak biztosítása a képzés és a foglalkoztatás idejére, ki ennek a felelőse, ki vezetné ezt? 42. oldal a feladat megosztást mutatja be. Világos a kormányzati szándék, hogy a munkanélkülieket felkészítsék a munkára közpénzen. Mint ahogy mondta, túl általánosan és egyoldalúan van a megállapodás megfogalmazva. A pályázó a megpályázott és megnyert összegből, amit lehet mindent megtart, az önkormányzatnak ebből különösebb haszna nem származik. Tipikus példa arra, hogy közpénzt államilag, törvényesen megpályázva, megnyerve hogyan lehet „felhasználni”. A jegyző asszony által ismertetett - faxon érkezett – költségvetés vastagon lett megfogalmazva. 
Girasek Károly képviselő: Az nem baj, hogy ilyen pályázat van. Az sem baj, hogy egy budapesti cég ezt felvállalja. Bár erre a helyi rétsági intézménynek is van lehetősége. Tehát inkább őt kellene ilyenben segíteni. Viszont az már nincs rendjén, ha létrejön egy konzorcium, a tagok ne arányosan részesüljenek a jogokból is. Itt semmiféle arányosság nincs. Ha gond merül fel egyetemlegesen kell a konzorciumi tagoknak a pénzt visszafizetni. Teljesen komolytalan a megállapodás. Különösen hiányolja, hogy a polgármester úr nem tett megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy információkkal tudjon szolgálni a testület felé. Az lett volna korrekt, ha az előterjesztésből kiderül minden vitás kérdés. Nem lehet külön rétsági és külön szécsényi szerződés. Számára vállalhatatlan, aláírhatatlan a szerződés. Kifejezetten furcsállja, hogy Papp úr személyesen nem jelent meg a konzorciumi megállapodás bizottsági, illetve testületi tárgyalásakor.. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság és TK Bizottság javaslatát, miszerint támogatandónak tartják a pályázatban megfogalmazott célokat, azok megvalósítását az önkormányzat sajátos lehetőségei keretében támogatja, de a pályázatban partnerként nem kíván résztvenni, a konzorciumi megállapodás nem írja alá. A javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.
77/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Európa 2000 Alapítvány által benyújtandó hátrányos helyzetű emberek képzésére és foglalkoztatásra vonatkozó – HEFOP/2004-2.3.1. pályázatban való részvételre vonatkozó előterjesztést, azt nem támogatja. 
A pályázatban megfogalmazott célokkal egyetért, eredményes pályázat esetén annak megvalósítását sajátos eszközeivel támogatja, de az Európa 2000 alapítvány által benyújtandó HEFOP/2004. 2.3.1. pályázatban partnerként nem kíván részt venni.
Határidő: értesítésre augusztus 30.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

12./ Háziorvosi privatizációs szerződés módosítása
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő intézményvezető
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elhangzott a vitában, hogy alaposabb előkészítéssel ez a helyzet nem állhatott volna elő. Esetleg olyan cégformát kellett volna választani, amely az Áfa kört lehetővé tette volna. Gyakorlatilag arra az állapotra állunk vissza, ami miatt elhúzódott maga a szerződés. Erre válaszként elhangzott, hogy annak idején ez a kérdés nem merült fel. Ugyanakkor ez a munkajogi kérdéseket is megoldja. Minden érintett tájékoztatva lett és három hét gondolkodási idő után mindenki elfogadta a módosítást. A szerződéseket nem lett volna célszerű felbontani, ez az egyszerűbb és jobb megoldás. A bizottság a módosítás elfogadását javasolja.
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A lényege a dolognak, hogy valamennyi érintett fél megelégedésére, egyetértésével kerül sor a szerződés módosítására. Az EMOS Bizottság támogatja a szerződés ilyen irányú módosítását. 
dr. Tóth Mária képviselő: Az érdekelné, hogyan derült ki ez a törvénysértés, ki vetette fel. 
Patterman Józsefné képviselő: Más településeken hogyan működik ez a dolog?
Kapecska Ferencné jegyző: A privatizációra megkötött szerződés nem törvénysértő. A tervezet az Egészségügyi Minisztériummal, Kamarával, OEP-pel előzetesen egyeztetésre került. A közalkalmazotti státuszban maradó szakdolgozók bére számlázható, de ezt 25 % áfa terhel. A vállalkozó háziorvosok Bt-i nem igényelhetik vissza az áfá-t, azt eredményük terhére kellene elszámolni. Az önkormányzat a felszámított áfá-t köteles befizetni. Az szerződés módosítással a dolgozókat a háziorvos alkalmazná, nem kellene bérüket számlázni. A háziorvosi privatizáció a környékben többségében úgy történt, hogy a dolgozók közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésre került, és a háziorvos alkalmazta őket. 
dr.Szájbely Ernő képviselő: Törvénytelenség a megállapodásban nem volt. A lényege a módosításnak, hogy a szakdolgozók továbbra is élvezhessék a törvény által garantált juttatásokat, amire garanciát nyújthat az erre vonatkozó felmondási jog kikötése. 
dr. Tóth Mária képviselő: Annak idején, amikor dr.Szájbely Ernő intézményvezető előterjesztette a szerződést, úgy nyilatkozott, hogy három országos hírű munkajogásszal is megbeszélte azt. Most miért kell mégis módosítani a szerződést ?. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: A képviselő asszony is jogász, tudhatja, hogy ugyanazt a kérdést szaktekintélyek teljesen máshogy értelmeznek. Az alkotmányjogászok is sok kérdésben nem egyformán szavaznak. A Legfelsőbb Bíróság is többször dönt másként, mint egy jó hírű fővárosi bíróság. Ez nem egyedi dolog, nem kell itt a szakértők között felelőst keresni. Ha nem kerülne módosításra a szerződés, mehetne a dolog így is tovább, de az áfá-t valakinek meg kell fizetnie. Nem szeretnék azt, hogy esetleg az önkormányzatnak, vagy az orvosnak az áfát utólag kelljen megfizetnie. Így tisztább helyzetet tudnak teremteni.
dr. Katona Ernő alpolgármester: Jog ide, jog oda, életszerűtlen volt ez a megállapodás. Ezt az élet is igazolta. Nógrádban ez úgy működik, hogy két asszisztens van, az egyik alkalmazottat az önkormányzat saját költségvetése terhére fizeti, a másikat az orvos. A költséget az önkormányzat nem számlázza, ennyivel hozzájárul a működtetéshez. Ez gesztus a vállalkozó orvos felé. 
dr. Tóth Mária képviselő: A nógrádi helyzet teljesen más. Az teljesen tiszta jogi helyzet. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a háziorvosi megbízási szerződés módosításával kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
78/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a háziorvosi szolgálatok privatizációjára vonatkozó 78/2003. /IX.25./ és 13/2004. /II.26./ számú határozattal jóváhagyott megbízási szerződés 2004. szeptember 1. napjától történő módosítására vonatkozó előterjesztést, azt támogatja. 
I. Rét-Mediped Szolgáltató Betéti Társasággal a házi gyermekorvosi feladat ellátásra megkötött megbízási szerződés alábbiak szerinti módosítását jóváhagyja. 
1./ A megbízási szerződés 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Felek megállapodnak abban, hogy a Házi Gyermekorvosi Szolgálatnál jelenleg közalkalmazottként napi 4 órában foglalkoztatott Furákné Fábián Éva kisegítőt, Tolmácson heti 2 órában foglalkoztatott Petrovics Jánosné kisegítőt 2004. szeptember 1. napjától a Kjt. 25/A. §. (1) bekezdése alapján Megbízott határozatlan idejű munkaszerződéssel tovább alkalmazza, jelenlegi munkakörük és munkaidejük változatlanul hagyása mellett. 
Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa továbbfoglalkoztatott kisegítők munkabérét és minden egyéb járandóságát annak megfelelően biztosítja részükre, mintha továbbra is közalkalmazottak lennének. Megbízott kötelezettséget vállal arra is, hogy Kjt. bértáblájának változása esetén alkalmazottainak bérét a változásnak megfelelően rendezi és biztosítja számukra a Kjt. bértábla rájuk vonatkozó minimum összegét. 
2./ A megbízási szerződés 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízott a megbízási szerződés 11./ pontjában foglaltakon változtatni kíván, a változtatás előtt a Megbízóval egyeztetni köteles. Megbízott tudomásul veszi, hogy az előzetes egyeztetési kötelezettség elmulasztása esetén a Megbízó jogosult a megbízási szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
3./ A megbízási szerződés 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 11. pont szerint továbbfoglalkoztatott bármelyik dolgozó munkaviszonya megszűnne, a megüresedő álláshely betöltése a Megbízott feladata. 
4./ A megbízási szerződés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a 11. pont szerint továbbfoglalkoztatott dolgozók jelenlegi közalkalmazotti viszonya szerint esedékessé váló jubileumi jutalmát a Megbízó által rendelkezésre bocsátott pénzeszköz terhére az esedékesség időpontjában kifizeti. 
5./ A megbízási szerződés 21. pontja a következő mondatrésszel egészül ki. 
illetőleg a Megbízott a 12. pont szerinti előzetes egyeztetési kötelezettségét nem teljesíti. 
6./ A megbízási szerződés 26. pontja a következő mondattal egészül ki. 
A 12. pontban rögzített egyeztetést az Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény vezetőjével köteles lefolytatni. 

II. Rét Sors Bona Egészségügyi Betéti Társasággal a háziorvosi feladat ellátásra megkötött megbízási szerződés alábbiak szerinti módosítását jóváhagyja. 
1./ A megbízási szerződés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Felek megállapodnak abban, hogy az I. számú Háziorvosi Szolgálatnál jelenleg közalkalmazottként teljes munkaidőben foglalkoztatott Novák Ferencné körzeti ápolónőt és Spányik Istvánné asszisztenst, valamint napi 3 órában foglalkoztatott Dankó Vilmosné kisegítőt, Tolmácson heti 8 órában foglalkoztatott Petrovics Jánosné kisegítőt 2004. szeptember 1. napjától a Kjt. 25/A. §. (1) bekezdése alapján Megbízott határozatlan idejű munkaszerződéssel tovább alkalmazza, jelenlegi munkakörük és munkaidejük változatlanul hagyása mellett. 
Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa továbbfoglalkoztatott szakdolgozók és kisegítők munkabérét és minden egyéb járandóságát annak megfelelően biztosítja részükre, mintha továbbra is közalkalmazottak lennének. Megbízott kötelezettséget vállal arra is, hogy Kjt. bértáblájának változása esetén alkalmazottainak bérét a változásnak megfelelően rendezi és biztosítja számukra a Kjt. bértábla rájuk vonatkozó minimum összegét. 
2./ A megbízási szerződés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízott a megbízási szerződés 10./ pontjában foglaltakon változtatni kíván, a változtatás előtt a Megbízóval egyeztetni köteles. Megbízott tudomásul veszi, hogy az előzetes egyeztetési kötelezettség elmulasztása esetén a Megbízó jogosult a megbízási szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
3./ A megbízási szerződés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 10./ pont szerint továbbfoglalkoztatott bármelyik dolgozó munkaviszonya megszűnne, a megüresedő álláshely betöltése a Megbízott feladata. 
4./ A megbízási szerződés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 
Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a 10./ pont szerint továbbfoglalkoztatott dolgozók jelenlegi közalkalmazotti viszonya szerint esedékessé váló jubileumi jutalmát a Megbízó által rendelkezésre bocsátott pénzeszköz terhére az esedékesség időpontjában kifizeti. 
5./ A megbízási szerződés 20. pontja a következő mondatrésszel egészül ki. 
illetőleg a Megbízott a 11. pont szerinti előzetes egyeztetési kötelezettségét nem teljesíti. 
6./ A Megbízási szerződés 25. pontja az következő mondattal egészül ki. 
A 11. pontban rögzített egyeztetést az Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény vezetőjével köteles lefolytatni. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek szerint módosított megbízási szerződést aláírja. 
Az I. számú háziorvosi szolgálatnál és házi gyermekorvosi szolgálatnál foglalkoztatott dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának 2004. augusztus 31. napjával történő megszüntetéséről és a vállalkozó háziorvosoknál történő továbbfoglalkoztatásáról intézkedni kell. 
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő Egyesített Egészségügyi- és Szoc. Intézmény vezető 


13./ Szelektív papírgyűjtő konténerek vásárlása és kihelyezése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában elhangzott, hogy a veszélyes hulladék ügyében kellene lépni, a papír nem ilyen. Érdemes ilyet támogatni, de nem feltétlenül az önkormányzatnak kellene megvennie a tárolókat. A 25 % papírarány magasnak tűnik, a borsosberényi költségek nem biztos, hogy lényegesen változna.
Az ilyen gyűjtőket talán bérelni is, lízingelni is lehetne. A vállalkozónak biztosítsanak térítésmentesen helyet, próbálja meg akár 1 darabbal is. Amúgy is fel kell készülni a regionális szemétgyűjtésre, ott már csak az a lehetőség. Az EU kapcsán pedig rendeletet kell majd alkotni. Másrészről érvek hangzottak el amellett, hogy az önkormányzatnak ez fontos kérdés, vegyen benne részt, ez egy szép lépés lehetne. A papír aránya a hulladékban tényleg annyi, nem kitalált szám. Esetleg lehetne egyezkedni, hogy 1 vagy 2 db-ot vennének meg, és úgy kezdenék el. Végül is a bizottság azt javasolja, hogy a vállalkozóval arról tárgyaljanak a továbbiakban, hogy az önkormányzat térítésmentesen biztosít helyet, kellő reklámot fejt ki a településen, de maga a vállalkozó oldja meg a konténerek beszerzését.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Nagyrészt a bizottság véleménye egyezik a Pénzügyi Bizottság véleményével. Foglalkozni kell a kérdéssel. Kételyek vannak a lakosság kellő kulturáltságával kapcsolatban. A Szignó Kft. ebben szinte kezdeményező, ha ő vállalja a költségeket, akkor csatlakozni kell. Egy „C” változatot támogatnának, részben felvállalni, részben a Szignó Kft-vel fele-fele alapon végezni a feladatot. Akár 1-1, akár 2-2 hulladéktároló beállításával. Támogatandó a dolog. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Túl távoli a regionális hulladékkezelés beindulása. Jelenleg a Szignó Kft. vezetője szabadságon van, nem tudta utolérni. Mindenféleképpen fontos a dolog megoldása. A berényi szeméttelepre szállított szemét ára ennyivel csökkenhetne. Jelentős mennyiség a papír szemét. Egy év alatt, a hulladékkezelési költség csökkenéssel megtérülne a konténer ára. Tanulási folyamatot kell megkezdeni. Teljesen egyetért azzal, hogy a veszélyes hulladékkal kellene kezdeni. Ennek is meg van a lehetősége, de ennek súlyos ára van. Jelen pillanatban a papír gyűjtés beindítása kedvezőbb. Balassagyarmaton sikeresen működik. A lakosság hamar elfogadta, és tudomásul vette a szelektív papírgyűjtésnek a beindulását. Az iskola és a lakótelep környékén hasznos lenne a konténer beállítása. Javasolja a program elindítását. 
Girasek Károly képviselő: Az érintettel kell tárgyalni, mert véleménye, hogy sokkal kisebb részben kellene az önkormányzatnak a költségeket vállalni. A bérleti lehetőséget kellene először megpróbálni, a bérleti díjnak kis részét állná az önkormányzat. Az üveg, illetve műanyag palackok nagyobb helyet foglalnak, mint a papír. A bérleti megoldást javasolja, értekezzenek a vállalkozóval.
Dr.Katona Ernő alpolgármester: Kéri a pedagógusok segítségét, a gyerekek rászoktatásában, hogy használják majd a konténert. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Balassagyarmaton megnézte a papírgyűjtő konténert, sajnos nem csak papír hulladékot tartalmazott. Ő is a bérleti megoldást javasolja. Erdősi úrral tárgyalni kell, ne zárják őt ki ennek megoldásából. Szeptemberben döntést lehet hozni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Az első lépést az önkormányzatnak kell megtennie, nem a vállalkozónak. Szavazásra teszi fel a Pénzügyi bizottság javaslatát, miszerint a vállalkozó oldja meg a szelektív papírgyűjtés feltételit, melyhez az önkormányzat ingyenes területhasználatot biztosít. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el. 
Szavazásra teszi fel a TK bizottság javaslatát, miszerint 1 konténert az önkormányzat, 1 konténert a vállalkozó vásároljon meg. A javaslatot a képviselő – testület 6 igen szavazattal, 7 tartózkodással nem fogadta el. 
Szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy a vállalkozóval folytatott további egyeztetést követően, a szeptemberi ülésen döntsön a testület a szelektív papírgyűjtés bevezetéséről, feltételeinek megterméséről. A javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.
79/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szelektív papírgyűjtés bevezetéséről szeptemberi ülésén dönt. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szállítást vállaló vállalkozóval további egyeztetést folytasson a szelektív papír gyűjtés feltételinek vállalkozó által, vagy az önkormányzattal közösen történő biztosítása érdekében. 
Határidő: szöveg szerint
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

14./ Iskolatej szállítói szerződés
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Kapecska Ferencné jegyző: A Pénzügyi bizottság hétfői ülésén foglalkozott az iskolatej szállítói szerződéseivel. Keddi napon jelent meg az FVM iskolatej programra vonatkozó új rendelete. Hatályon kívül helyezték az 51/2004. /IV. 24./ FVM. rendeletet, ami alapján a bizottság tárgyalta az előterjesztést. A támogatásra vonatkozó rendelkezés megváltozott, az áfá-t nem térítik meg, azt az önkormányzatnak kell vállalni, mely összege napi szállításnál kb. 105 eFt, heti háromszori el1átásnál kb. 70 eFt, nem jelentős. A másik lényeges változás, kiterjesztették az iskolatejet az ömlesztett sajtra, és kakaóra, de ennek árát olyan alacsonyan állapították meg, hogy egyetlen szállító sem vállalkozik erre az ellátásra. Kiterjesztették a programot az óvodásokra is, de itt a támogatás lényegesen alacsonyabb, 1 pohár 2 dl tej az önkormányzatnak 21,40 Ft-ba kerülne. A Naszálytej Rt. is megküldte szerződés tervezetét, mely alapján 1 pohár tej nettó ára 26,10 Ft, és vállalják, hogy a tejet naponta 8 óra és 9 óra 30 között kiszállítják. A SOLE is megküldte az új rendelet szerinti szerződés tervezetet, de a korábbi egyeztetés ellenére az nem tartalmazza a 8 óra és 9 óra 30 közötti szállítás vállalását. Hűtőkapacitás hiányában csak a meghatározott időn belüli szállítást vállalóval köthető szerződés. Az iskola a felmérést heti három napra készítette el, így a határozatban kéri rögzíteni, hogy heti 3 napra történjen az iskolatej ellátás. 
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Rövid vita a háromnapos vagy naponta történő szállítás körül alakult ki. Az ajánlatokban nagyobb eltérések nem találhatók. A bizottság végül a SOLE ajánlatának elfogadását javasolja és a háromnapos szállítással ért egyet, de csak akkor, ha a szállítási időt szerződésben is hajlandók rögzíteni. 
Mocsári Gergely képviselő: Az iskolavezetéstől kérdezi, hogy a technikai részleteket kidolgozták-e? Tudja – e vállalni az iskola az adminisztrációs feladatokat?
Holman Ferenc iskolaigazgató: A feltételekkel nincs még teljesen tisztában. Tárolási problémájuk van, de igény lenne rá.
Kapecska Ferencné jegyző: Az iskolának a májusi testületi ülésen feladatul adták, hogy dolgozzák ki a technikai részleteket. Létszám leadás, rendelés, kiosztás az iskola feladata. Az ÁNTSZ tájékoztatása alapján. a megmaradt, el nem fogyasztott tejet úgy kell kezelni, mint a konyhai hulladékot. Vállalkozót kell keresni, és szerződést kötni a maradékra. 
Girasek Károly képviselő: Az iskola nyilatkozhat úgy, hogy nem igényli a szállítást. A váci szállítót javasolja a közelsége miatt. Naszálytej mellett döntene. 
Majnik László képviselő: Javasolja a jegyzőt bízzák meg a szállító kiválasztásával.
Jávorka János képviselő: Ő is a váci szállítót javasolja megjelölni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Optimális a mindennapi tejszállítás lenne. Beszélt olyannal, aki már csinálja a folyamatot, ők minden másnapra kérnének szállítást, a tapasztalataik alapján. 
Belovai Gabriella iskolaigazgató helyettes: Ha a gyerekek túlnyomó része kéri, meg kell oldani a feladatot. Nincs választási lehetőség. Átvételre, adminisztrációra van ember, a megsemmisítésben kérik az önkormányzat segítségét.
Holman Ferenc igazgató: Két iskola van, mindkét helyre kellene szállítani.
Kapecska Ferencné jegyző: A Naszálytejjel történő megállapodást támogatná, referenciát egyik szállítótól sem ismer. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy a heti három napra vonatkozó iskolatej szállítói szerződését a Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Rt-vel kerüljön megkötésre december 31-ig. A javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát:
80/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolatej szállításra vonatkozó ajánlatokat.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az iskolatej heti 3 napon történő szállítására vonatkozó szerződést 2004. szeptember 1- december 31. közötti időszakra a Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Rt-vel megkösse. 
Határidő: szerződés kötésre augusztus 30.
Felelős : előkészítésért Kapecska Ferencné jegyző

15./ Turinform iroda elhelyezése
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság módosító javaslata, hogy tartós használat helyett egyéves időszakra adja bérbe az intézmény a helyiséget. A szerződéssel kapcsolatban javasolják, hogy legyenek pontosan szabályozva az egyes kötelezettségek és jogok, ne állhassanak elő vitás kérdések. A mellékelt szerződés nem felel meg a kívánalmaknak.
Girasek Károly képviselő: Bérleti szerződést indokolt írni, kikötni, hogy másra nem használható a helyiség, felmondási időt ki kell kötni, a visszaadás körülményeit is szabályozni kell.
Havas Vilmosné képviselő: Hirdető tábláról gondoskodni kell, hogy az emberek tudjanak arról, hol található az iroda.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Turinform iroda elhelyezésével kapcsolatos Pénzügyi Bizottság javaslatával módosított határozati javaslatot, miszerint a bérleti szerződésen alapuló bérbeadás 1 éves határozott időtartamra terjedjen ki. A javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
81/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár helyiségének 1 évi időtartamra szóló bérbeadására vonatkozó előterjesztést, azt elfogadja. 
Hozzájárul, hogy a térségi feladatot ellátó Turinform Iroda működési feltételeinek biztosítása érdekében, a kialakított 8,9 m2 nagyságú helyiség 1 éves határozott időtartamra a Nógrád Turizmusáért Egyesület részére bérbeadásra kerüljön. 
A bérleti szerződésben a bérbeadó és bérlő feladatait, a bérlet 1 éves időtartamát, a felmondás szabályait stb. rögzíteni kell.
Felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy fentiek szerinti bérleti szerződést aláírja.
Határidő: augusztus 31.
Felelős : Végh József igazgató

 16./ Képviselői keret felhasználása
 Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Kisebbségi véleményként elhangzott, hogy a keret létrehozása és felhasználása minden szempontból törvénysértő. Válasz volt, hogy az ÁSZ csak a jóváhagyás és elszámolás formáját kifogásolta. A bizottság többsége a határozati javaslat elfogadását javasolja.
dr.Tóth Mária képviselő: Nem érti miért lenne kérdéses, vitás a képviselői keret felhasználás eddigi gyakorlata, ha annak törvénytelenségét az ÁSZ ellenőrzés is megállapította. Miért lehet ez vita tárgya ? A szabálytalanság tényét fehéren feketén tartalmazza az előterjesztés.
Girasek Károly képviselő: Formai hibáról van szó, nem törvénysértésről.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a képviselői keret felhasználásával kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
82/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tiszteletdíj lemondással létrehozott képviselői keret felhasználására vonatkozó javaslatot, azt elfogadja.
A 2004. évi költségvetésben szereplő 511.600 Ft keret terhére az óvodai gyermeknapra 40.000 Ft, a Rétság Városi Sportegyesület bajnoki serlegére 11.100 Ft, a Rétság Város Turisztikai kiadványára 100.000 Ft, az augusztus 14-i Roma Nap rendezvényére 50.000 Ft megállapított támogatást jóváhagyja.
A támogatások felhasználásának dokumentálását biztosítani kell.
Határidő: szeptember 5.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

17./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: A laktanyával kapcsolatos érdeklődőket számon kell továbbra is tartani. A szennyvízcsatorna kivitelezés gőzerővel folyik. A Piac téren mikorra fejeződik be a munka? Közlekedés most itt nem biztosított, jó lett volna erről előzetesen a lakosságot és az érintetteket is értesíteni. Jó lenne, ha kivitelezés befejezése után a Piactéri út teljes helyreállítása megtörténne és nem csak a csatorna miatti részt javítására sor kerülne. 
Bulejka András csoportvezető: szeptember 2-3-án lesz készen, utána az eredeti helyreállítás azonnal elkezdődik. Zrínyi utca bejárata teljes egészében lezárásra kerül. Az lesz a kellemetlenebb helyzet. Szeptember 5-én kezdik ott munkát, de valószínű, hogy még hétfőn is dolgozni kell rajta. 
Girasek Károly képviselő: Hirdetményben ezt közzé kell tenni, hogy a lakosság értesüljön a közlekedés korlátozásáról.
Bulejka András csoportvezető: A kivitelező az üzletek tulajdonosait kiértesíti, ahogy a pontos időpont tudott lesz.
Mezőfi Zoltán polgármester: Valóban ráférne egy aszfaltozás a Piac térre, árajánlatot kellene kérni, mivel oda már a kivitelező felvonult, minden bizonnyal olcsóbban lehetne a teljes helyreállítást elkészíteni. 
Bulejka András csoportvezető: Teljesen új beruházásnak minősülne, nem az a kategória, hiába, hogy a kivitelező a helyszínen van.
Mezőfi Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.


18./ Képviselői interpellációra adott és el nem fogadott polgármesteri válasz kivizsgálása
Előterjesztő: Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság meghallgatta az interpellálót és a polgármester urat, ezek alapján a következő határozati javaslat elfogadását javasolják a testületnek. A testület felhívja a polgármester úr figyelmét az SZMSZ és a munkaterv előírásainak következetes betartására. 
A képviselő-testület az interpellációval kapcsolatos Pénzügyi Bizottsági javaslatot 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát:
83/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselői interpellációra adott és el nem fogadott polgármesteri válasz kivizsgálásával kapcsolatos bizottsági javaslatot, azt elfogadja.
Felhívja a polgármester úr figyelmét az SZMSZ és a Munkaterv előírásainak következetes betartására.
Határidő: folyamatos
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

19./ Egyebek
Jávorka János képviselő: A Radnóti úti lakók kérése, hogy a csatornázás során megrongált utat, a kátyúkat a jobb közlekedés érdekében javíttassa ki az önkormányzat. Szintén a csatornázással és az útjavítással kapcsolatban keresték meg a Nógrádi utcában lakók, akik írásbeli kérelmet is csatoltak. Kérik, hogy a felújított, helyreállított útépítést vizsgálja felül az önkormányzat. Véleményük szerint az út helyreállítása nem úgy történt, ahogy kellett volna, nem felel meg az eredeti állapotnak sem. A korábbi kátyúk még nagyobbak lettek. Kérik az önkormányzat segítségét. A harmadik téma is a csatornaépítéssel kapcsolatos. A Búzavirág út és a Szőlő út kereszteződését is helyreállították, zúzott kőszórásos megoldással. Az ott lakók véleménye, hogy jobb lett volna, ha azt a kereszteződést leaszfaltozzák, mert télen a havas, jeges úton a hó eltakarítás következtében ez a megoldás nem lesz hosszú életű és annak a kereszteződésnek az újbóli javítása már az önkormányzat költségvetését fogja terhelni.
Bulejka András csoportvezető: A kivitelező azzal a fajta technológiával állít helyre, amilyen az eredeti állapot volt. Tökéletes videó-felvételeket csináltak, aszerint kerül sor ha helyreállításra. 
Mocsári Gergely képviselő: A Sportlétesítmény fejlesztési koncepciót levették napirendről, de aktuális lenne egy részét tárgyalni. A sportolásra az augusztus és szeptember hónap az ideális. Panasz érkezett a város SE a sportolni kívánók feltételeit nem biztosítja a bejelentés szerint. Írásba kellene foglalni, hogy az SE a kezelője a pályának, szerződést kell kötni velük, a feszültségek elkerülése végett. Ezt a részét meg kellene erősíteni a dolognak. Ebben kérne most döntést a testülettől.
Girasek Károly képviselő: Külön döntésre nincs szükség, írásos megállapodás ugyan nincs, de amíg más koncepció nincs, ez nem változik. A nyári fűnyírással kapcsolatos az írásos panasz bejelentés. Az SE a kezelő, a kezelői jogokat ők gyakorolják. Joguk megállapodásokat kötni a pálya használatára vonatkozna. 
Jávorka János képviselő: Lehetőséget kell biztosítani a sportolni vágyóknak, hogy a pályát használhassák. Két fél megállapodásán múlik ez.
Mocsári Gergely képviselő: A szennyvízberuházással kapcsolatban lépni kell a talajterhelési díj kiszabása érdekében. 
Kapecska Ferencné jegyző: Előkészítésen már dolgoznak. A talajterhelési díj a feltételek megléte esetén vezethető be. A csatorna kivitelezés október 15-ig készül el, ekkora lesz meg a feltétel a teljes településen a rákötésekre. Az októberi ülésen az erre vonatkozó rendelet tervezet tárgyalható. A talajterhelési díj mértéke viszonylag alacsony, és 5 év alatt került a teljes összeg bevezetésre. 
Mocsári Gergely képviselő: Az iskolaigazgatótól kérdezi, miért került sor tanítók elmozdítására ? Úgy tudja, Belovai Gabriella igazgatóhelyettesi megbízásáról lemondott, milyen indokkal, és határidővel?
Holman Ferenc iskolaigazgató: A tanítói mozgatással kapcsolatosan minden érintettel megbeszélte, mielőtt intézkedett volna. A lépést meg kellett tennie. Elsősorban egyenlőre mások véleménye alapján kellett elsősorban döntenie, úgy érzi a döntés jó volt. Belovai Gabriella igazgatóhelyettes valóban benyújtotta lemondását. 
Belovai Gabriella iskolaigazgató helyettes: Három indok alapján gondolta úgy, hogy lemond az igazgatóhelyettesi posztjáról. Ebből kettő családi indok. A legfontosabb indok viszont, hogy úgy érzi, hogy az ő tevékenysége, munkája, vehemenciája hátrányt jelent az új iskolaigazgatónak, nem előnyt. 
Girasek Károly képviselő: Az igazgatóhelyettesnek a döntését nem kell a testület előtt megindokolnia. Az igazgatójának tartozik elszámolással, nem a képviselő-testületnek. Az intézményt az igazgató képviseli. A véleményeket az iskolának fogalmazzák, és az igazgatónak mondják el. Az iskolaigazgatótól kérik számon az iskola ügyeit. 
Patterman Józsefné képviselő: Nyugdíjas klub nagy taglétszáma miatt kinőtte a CISZ ház helyiségét. A két helyiség összenyitása vonatkozásában mire számíthatnak? Közterületek állapota a Gálik üzlet előtti patak partnál is botrányos, de nagyon sok területet tudna mondani, ami ilyen állapotban van. Az összegyűlt vagy kirakott szemét sokszor több hétig nincs elszállítva, de Hajnis Imre közterület –felügyelő nem rendelkezik a teherkocsival, így az elszállítást nem tudja biztosítani. Kéri a vezetést, lépjenek az ügyben, hogy a közterület-felügyelő hatékonyabban végezhesse munkáját. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A két helyiség összenyitásáról már volt szó, több esetben is. Szakember rálátása kell. A nyugdíjas klub a munkáját is felajánlotta. Rövid időn belül műszaki emberrel megnézetik a lehetőségeket.
Girasek Károly képviselő: Műszaki emberekkel is meg kell a kérdést vitatni. A működtető intézmény véleményét is ki kell kérni, az is számít, más funkcióknak is eleget kell tennie a CISZ-háznak. 
Patterman Józsefné képviselő: Sok tanácskozás van, nemcsak a nyugdíjasoknak szűk ott a hely. Tudtával az Árpád Íjász Egyesület sem fér el ott. 
dr.Tóth Mária képviselő: A CISZ elnevezésben benne van, hogy kiknek készült, az ő érdekeiket kell nézni. Nem szívesség amit kérnek.
Végh József Művelődési Központ igazgatója: Több funkciós a CISZ ház. A művelődési központ mindig készséggel állt a nyugdíjas klub rendelkezésére, a nagy helyiségével, az aulájával.
Patterman Józsefné képviselő: Volt olyan rendezvény, amit a mozi üzemeltetése miatt nem tarthattak meg a Művelődési Központban. Március 8-án nem volt a Művelődési Központban elegendő asztal és szék. 
Végh József Művelődési Központ igazgatója: A mozit nem egyszer már lemondták rendezvény miatt. Előre szükséges az egyeztetés. Két héttel előtte a mozit lemondani már nem lehet, ki kell fizetni a díját. 
dr.Tóth Mária képviselő: Örömmel tölti el, hogy az iskolára felkerült egy megfelelő kinézetű nemzeti színű lobogó, és az egy évtizedes mocskot is kitakarították az ereszcsatornából. 
Girasek Károly képviselő: Elmúlt ülésen felvetette, a művelődési ház melletti piros rudak helyzetét, annak ott nincs helye, balesetveszélyes. Plébánia előtti tábla kihelyezéssel kapcsolatban tudja, hogy levélváltás történt. Több szabályba ütközik a kitett tábla. Nagyparkolóban kibontott árok van, kábel van benne, a gaz is benövi már, vissza kellene temetni.
Pusztai Edgár képviselő: Látta, hogy Hajnis Imre vágja a füvet, nincs közhasznú munkása? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Visszaszorulóban van sajnos a közhasznú munkások alkalmazásának lehetősége. 
Kapecska Ferencné jegyző: Jelenleg közhasznú foglalkoztatásra minimális már a lehetőség. Most 2 fő hat órás foglalkoztatást engedélyeztek. A Toyota sok feladatot lát el. Sajnos mivel öreg autóról van szó, sokszor javítás alatt is áll. Hiába van környezetvédelmi, köztisztasági rendelete az ingatlan tulajdonosok nem igazán tartják be, nem tartják rendben ingatlanaik előtt a területet. Emiatt van az, hogy közhasznú munkások dolgoznak ingatlanaik előtt. Több eset is van, hogy ingatlanok elé lomtalanítás meghirdetése nélkül is kiteszik a tulajdonosok a szemetet, amit kénytelenek vagyunk elvinni jelentős költséggel, ha nem akarjuk, hogy a városképet rontsa. Az ezt megelőző intézkedések nem erősségei a közterület-felügyelőnek.


Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta. 

 kmft.
 

Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
 
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-