Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2005. március  3. napján megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Lichtenberger Edit jegyzőkönyvvezető, 2 fő rétsági lakos 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. dr. Katona Ernő alpolgármester később érkezik az ülésre. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Napirend előtt:

1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: Az iskolatej programmal kapcsolatban még nem kaptak támogatást, meddig fogják megelőlegezni még azt, mi a teendő?
Kapecska Ferencné jegyző: Sajnos időpontot a támogatás leküldésére nem tud mondani. A rendeletnek megfelelően a támogatási kérelmet benyújtották, elszámolás megtörtént a számlák megküldésével, de még egy fillért sem került megtérítésre. Telefonon többször is próbáltak érdeklődni, de sikertelenül. Több mint 300 eFt  az eddig   megelőlegezett összeg. 
Girasek Károly képviselő: A 4/2005. sz. határozattal, az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulással kapcsolatosan, kérdezi, Tolmács hogyan reagálta azt le. Nyilatkozott-e? Feltehetőleg a bánkiak mondták, hogy a költségek csökkentése érdekében javasolják a konyha vállalkozásba adását. Amikor ez legutoljára szóba került, és döntöttek róla, arról volt szó, hogy egyszer és mindenkorra, legalábbis hosszú évekig pontot tesznek a dolog végére. Ezt a bánkiaknak is helyes lenne megmondani, hogy a képviselő-testület a konyha kérdésében újabb átszervezést nem kíván végrehajtani. Ott vállalták a több munkát, a vezetői munkakör megosztását és egyebeket, annak érdekében, hogy ilyen módon működhessen a konyha. Ahhoz a döntéshez kell, hogy tartsák magukat. Nem szabad bizonytalanságra alapot adni. 
Kapecska Ferencné jegyző: Bánk elfogadta a társulás 2005. évi költségvetését, Tolmács még nem jelzett vissza. Nem arról van szó, hogy a képviselő-testület hogy döntött, hanem Bánk vetette fel a konyha vállalkozásba adásának lehetőségét, saját tapasztalatok alapján,  tekintettel arra, hogy  50 % rezsiköltséggel tudják így az étkeztetést biztosítani,  míg nálunk az meghaladja a 140 %-ot. Saját tapasztalatuk alapján jelölték meg a költségcsökkentésre vonatkozó javaslatot. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,  amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott. 
2./ Tájékoztató a két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: A TDK új vezetőjével való tárgyalás keretében leírásra került, hogy megállapodtak abban, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást. Az nagyon helyes, hogy történt egy ilyen kapcsolat felvétel, a gyakorlatot is, hogy legyen ilyen. Azonban külön megállapodni nem kell, hiszen a TDK-val kötöttek egy megállapodást, amit írásban is rögzítettek. Újabb megállapodás nem kell, inkább a meglévő megállapodást kell mindkét részről betartani. Február 16-i Balassi Gimnázium előadásával kapcsolatban polgármester úr úgy fogalmaz, hogy “elképesztően magas színvonalú”, ez a megfogalmazás furcsa. Méltó lett volna a rendezvény végén, ha a polgármester úr akár egy csokor virággal köszöntötte volna a tanárnőt, az előadás rendezőjét. A február 8-i vállalkozók összefogásával szervezett rendezvénnyel kapcsolatban az a véleménye, hogy mivel nem önkormányzati rendezvény, a meghívón polgármester úr nem írhatta volna a neve alá, hogy polgármester. Ilyen nem lehetséges. Kitalálták erre, pl. azt, hogy  “az est védnöke Mezőfi Zoltán polgármester”. Így az a látszat, hogy ez az önkormányzat rendezvénye. A polgármester nem jogi személy. A városban azt mondják, az önkormányzat két rendezvényt is szervezett. Az sem helyes, hogy a hivatal munkatársai nyomtatták a meghívót, címezték a borítékot munkaidőben, ugyancsak azt mutatja, hogy ez egy hivatali rendezvény. Vannak negatív visszhangok, a jövőben ezt el kellene kerülni. Azzal semmi gondja, hogy civil szerveződések, vállalkozók összefognak, és szerveznek ilyen, vagy hasonló rendezvényeket, ez üdvözölendő is. A probléma csak az, hogy a rendezvény más látszatát keltette, mint ami. Volt, aki azt is mondta, hogy miért kellett lemondani a budapesti vállalkozónak a terembérletét, e miatt a rendezvény miatt. 
dr. Tóth Mária képviselő: A polgármester nem csak az önkormányzat nevében írhat alá. A vállalkozók nem az önkormányzat pénzén szervezték meg a rendezvényüket. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A TDK kapcsán annyit, hogy valóban igaz, hogy annak idején egy megállapodás született, mindazonáltal több vezető váltás is történt az óta. Az új vezető egy nyitott személyiség, aki figyelemmel kíséri a TDK itteni szereplését, és úgy gondolja, hogy amennyire csak lehet, nyitni kell egymás felé. Ez pozitív. A beszélgetésben számos ígérvény is elhangzott, amit majd csak akkor tud a képviselőkkel megosztani, amennyiben lesz rá felhatalmazása. A Balassi színház rendezvénye magán rendezvény volt, az előadás előtt köszöntötte a tanárnőt, mivel egy másik program miatt előbb el kellett az előadásról jönnie. A vállalkozók rendezvényével kapcsolatban nincs mondandója, véleményét leírta. 
Szavazásra teszi fel a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul vett. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 22.§. /3/ bekezdése alapján a meghívón nem szereplő napirend felvételéről a napirend elfogadása előtt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt. Javasolja a Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíz-tisztítómű üzemeltetési szerződés megkötése a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel című napirend 8. napirendként történő tárgyalását. Az előterjesztés a testületi anyaggal együtt kiadásra került, azt a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.
A napirend felvételét a képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

A polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbiak szerint tárgyalt.
 

.
Napirend
Előterjesztő
1./  Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  Kapecska Ferencné jegyző
2./  2004. évi költségvetés módosítása Mezőfi Zoltán polgármester
3./  Hulladékgazdálkodási terv Kapecska Ferencné jegyző
4./  Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Kapecska Ferencné jegyző
5./  Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának felülvizsgálata Kapecska Ferencné jegyző
6./  Regionális hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Mezőfi Zoltán polgármester
7./  Rétság Kistérség Többcélú Társulás megállapodásának módosítása Mezőfi Zoltán polgármester
8./  Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíz-tisztítómű üzemeltetési szerződés megkötése a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel Mezőfi Zoltán polgármester
9./  Sportegyesületek 2005. évi támogatása Dr. Szájbely Ernő EMOS
10./  Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról Mezőfi Zoltán polgármester
11./  Egyebek  .
Zárt ülésen:
1./  PRO-URBE cím adományozás Dr.Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke

1./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző 


Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság a kiadott előterjesztés szerint az SZMSZ módosítására vonatkozó előterjesztést 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a testületnek. Girasek képviselő úr által beadott további javaslatokat a Pénzügyi Bizottsági ülés végén külön tárgyalták. Végigmenve a javaslatokon, megjelölték azokat a pontokat, amelyeket nem javasolnak módosítani, valamint azokat, amelyeknél a módosításokat szükségesnek tartják, és a következő testületi ülésen javasolják előterjeszteni. Ezeket a jegyző asszonnyal egyeztették. Úgy gondolja, hogy nem most kellene ezeket a pontokat ismertetni. 

Girasek Károly képviselő: Támogatja az SZMSZ módosítását. Precíz, jó szabályzata van Rétságnak. Egyes módosításokat, pontosításokat kell csak eszközölni, illetve a szabályzatot betartani. Elfogadja a Pénzügyi bizottság javaslatát, miszerint a következő ülésre előkészítve tárgyalják benyújtott javaslatait. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával kapcsolatos rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.


2./ 2004. évi költségvetés módosítása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Egyetlen tétellel kapcsolatban merült fel kérdés és észrevétel, ez az általános iskola tankönyvrendelésével volt kapcsolatos. Túllépték a keretet, nem volt megfelelő a felhasználás. Ezt a jövőben el kell kerülni.  A bizottság a 2004. évi költségvetés módosítását indokoltnak tartja, és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Mária képviselő: Az 1. oldalon az egyéb bevételeknél az utolsó bekezdés arra vonatkozik, hogy a kórház anyagi helyzete miatt nem fizette meg a tervezett elszámolási különbözetet.  Ilyenkor mi van, hogy kerül rendezésre?
Kapecska Ferencné jegyző: A kiegészítő alapellátás vonatkozásában  az előző évi  teljesítmény mutatók alapján, megállapodás szerint  átalánydíjat fizetnek havonta, ennek átutalása meg is történt. A megállapodás tartalmazza azt, hogy egy-egy év lezárását követően sor került a tényleges teljesítmény pontok alapján járó juttatás, és a megállapodásban rögzített átalány közötti elszámolásra. Erre az elszámolásra nem került sor azért, mert a kórház fizetőképtelen volt. Ez év elején az elszámolásra sor fog kerülni.
Mocsári Gergely képviselő: A tankönyv támogatás mindig a szeptemberi létszámra vonatkozik, ha nem volt annyi létszám, amennyit terveztek, hogyan használhatták fel a támogatást. A létszám adott volt szeptember 1-én. Időben le lehetett volna mondani.
Kapecska Ferencné jegyző: Nem a tanulói létszámmal volt a gond. A gond, hogy a tankönyvek értéke meghaladta azt a keretet, ami az ingyenes tankönyvre rendelkezésre állt. Ezzel lépték túl. Határozott felhívást kaptak, és ennek figyelembe vételével állítják össze a tankönyv rendelést. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a 2004. évi költségvetés módosításra vonatkozó rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.
3./  Hulladékgazdálkodási terv
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Nagy vita nem volt a bizottsági ülésen. Amit a hatóság kifogásolt, az módosításra került. A megvalósulásra kell törekedni. Megoldásokat kell találni, erre pályázatok útján van csak lehetőség. Ahhoz hogy pályázhassanak, a terv elfogadása szükséges. Egy elírási hibára hívnák fel a figyelmet, a 34. oldalon 2005-re kell az év számot javítani. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a hulladékgazdálkodási tervet.
Girasek Károly képviselő: A polgármester úr konzultált-e a terv készítőjével, egyeztetés történt-e? Befolyásolta-e javaslataival a terv létrejöttét? Milyen más egyéb előzetes egyeztetés történt ez ügyben?
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez a rendelet-tervezet környezetvédelmi jogosítvánnyal rendelkező szakember által, az érvényes jogszabályok alapján, illetve a térségi hulladékgazdálkodási tervvel összhangban  készített terv. Szakmai mutatók szerint. A polgármester nem környezetvédelmi szakember, ezért szakmai instrukciókat nem is kívánt adni ehhez. Bizonyos helyismeretekből fakadó javaslata lehet a képviselő-testületnek és polgármesternek is természetesen. Hulladékudvar kialakításának lehetősége mentén lehetnek javaslatok. 
Girasek Károly képviselő: Ezt a választ megértette, de elfogadni nem tudja. Ez az anyag igen tetemes, megoldásra vár, hogy a lakosság is bele tekinthessen. Internetre fel kell rakni. Ez majdnem nagyobb jelentőségű terv, mint a Rendezési Terv. A város hulladékgazdálkodási tervéről van szó, nem a szakértőéről. Meghatározhatja a város vezetése, és a képviselő-testületnek is van ebbe beleszólása, hogy milyen ütemben, mekkora összegért valósítja meg. Kétségtelen, hogy szükséges a terv, annak okán is, hogy pályázatokat adhassanak be. Komolyan gondolta azt, hogy a szelektív hulladékgyűjtés kérdését ebben a tervben kellene szabályozni. Bele kellett volna tetetni, pénzügyi és egyéb vonatkozásaival. Ide az van leírva, hogy három év múlva oldják meg. A három évet tarthatónak tartja, de ha a polgármester úr szorgalmazza, hogy abban történjen valami, ebbe a tervbe bele kellett volna venni. Mivel nincs beleírva, a terv szerint lesznek kénytelenek eljárni. Az, hogy a városháza elé tegyék a szelektív hulladékgyűjtőt, nem helyes. Ez nem bocsánatos bűn a tervezőtől, hogy ő véletlenül másfelé húzza a vonalat. Nem kellő körültekintéssel készült a terv. Természetesen megszavazza, hogy legyen ilyen terve a városnak, de a legfontosabb, hogy be is tartsák azt. Nincs leírva, hogy hűtőházat a dögkút helyett decemberig miből fognak csinálni. Ide az van írva, hogy a veszélyes hulladék szállítás érdekében hetente jönnek autók, nem azt írják, hogy mikor, hanem, hogy jönnek. Voltak konkrét szándékok, amik a tervben nem szerepelnek, azt azért nem mondja, hogy ez mind a polgármester felelőssége. Vannak kétségei a terv értéke, használhatósága terén. 
Kapecska Ferencné jegyző: A hulladékgazdálkodási terv nem tőlünk függetlenül került összeállításra. Minden szükséges adatszolgáltatás a rendezési tervtől kezdve, a szemételhelyezésre vonatkozó megállapodásig, testületi döntésekig biztosítva lett. Nem véletlenül nincsenek benne konkrétan a határidők, tekintettel arra, hogy meglehetősen jelentős költséggel lehetne a feladatokat megvalósítani. Ha határidő jelölve lenne, az igenis számon kérhető. A tervet két évente felül kell vizsgálni. Ahogy a bizottsági ülésen is elhangzott, igenis fontos dolog, kell vele foglalkozni, az éves költségvetésekbe a megvalósításoknak valamilyen formában mutatkozni kell. Nem a hivataltól elvonatkoztatva készült a terv. Az, hogy ilyen terjedelmes, azt meghatározza a hulladékgazdálkodási törvény. Számára az a megnyugtató, hogy a Környezetvédelmi Felügyelőség szakvéleményét adta a tervhez, azt felül vizsgálták és kiegészítéssel elfogadásra  alkalmasnak tartották.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Azt gondolja, hogy a terv szükséges, hiszen pályázni ennek megléte esetén lehet. Az itt leírt célok nagy része várhatóan pályázati forrásokból tud majd megvalósulni. A 4. oldalon van egy mondat, “ a város lakott területén a “közeledésből” származó emisszióval kell számolni”. Lehet ilyen is, de inkább talán a közlekedést akarták itt jelezni. A 7. oldalon a nagyobb cégek felsorolásából a Spektíva 2000 Kft. hiányzik. Nem tudja, mi alapján készült a felsorolás, de feltűnt, hogy a Nógrád Trade sem szerepel. A 12. illetve 14. oldalon írják, hogy az egészségügyből származó veszélyes hulladékot adják át a balassagyarmati kórháznak. Ez már nem így van, ők a kórházzal nem köthették már meg a szerződést, a korábbi megállapodást fel kellett bontani. A Kft. közvetlenül szállítja a hulladékot égetőjébe. Nincs különösebb jelentősége a dolognak, csak a pontosítás kedvéért említi meg. Nem is lenne joguk a veszélyes hulladékot beszállítani a kórházba, mivel a szállítás is szigorú feltételekhez van kötve. 
Jávorka János képviselő: Vannak határidők, amik 2005. december 31-ével lejárnak. A lakosságot tájékoztatni kell, hogy milyen megoldási lehetőségek vannak. 
Havas Vilmosné képviselő: A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy tulajdonképpen a lakosságot olyan mértékben kell tájékoztatni, hogy szemléletváltozás induljon el, mert ez az alapja, hogy nagyon sok dolgot végre tudjanak hajtani, amit a szabályzat tartalmaz. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez a rendelet tervezet, az összes hiányosságával együtt is egy kerek dokumentum. A határidők ellenére nekik módjukban áll saját erőből, és saját megegyezéssel olyan fejlesztéseket tenni a hulladékgazdálkodás terén, amit el tudnak fogadni. Akár a szelektív hulladékgyűjtésnek egy, kettő, három komponenséről is lehet szó. Természetesen van egy 2-3 éves előrevetített időszak, amelyen belül, ismerve az elkötelezettséget is, a Regionális Hulladéklerakóhoz szándékoznak jelen pillanatban csatlakozni. Ez egy korábban beindult folyamat. Az oktató, nevelő, szemléletváltó folyamat beindulhat, ez a hivatal, és akár a polgármester személyes felelőssége is. Nem feltétlenül egy rendelet kifüggesztésére gondol, hanem személyes beszélgetésekre. 
Szavazásra teszi fel a hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.
4./ Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elhangzott, hogy az ÁSZ vizsgálat hiányolta meglétét, ezért el kellett készíteni. Módosító javaslatként hangzott el a bizottsági ülésen, és támogatást is nyert, a következő. I. fejezet 1.§. 4/b. pontban a gyámügyhöz tartozó településeket javasolják felsorolni. Az f) ponttal kapcsolatban is felmerült ugyanez a javaslat, de a b) pontra való hivatkozással nem szükséges az újabb felsorolás, mivel megegyezik. III. fejezet 1.1) Javasolják, hogy a “távolléte esetén” helyett a “tartós távolléte esetén” kerüljön megfogalmazásra. A 2.1) esetében ugyanazt javasolják megfogalmazni. Felvetődött ugyanez a jegyző esetében is, de ott más a helyzet, más jellegű a feladata, előfordulhat és elő is fordul, hogy pl. egy salgótarjáni beutazás esetén azonnali ügyekben kell a jegyzőt az aljegyzőnek helyettesíteni és intézkedni. Felvetődött, hogy szükséges-e a feladatköröket ilyen részletességgel felsorolni, válasz az volt, hogy az ÁSZ szerint igen. A Bizottság a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát ezekkel a javasolt módosításokkal egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Kapecska Ferencné jegyző: A Pénzügyi Bizottság javaslatához módosító javaslata, hogy a III. fejezet 1/1 pontból maradjon ki a zárójelbe tett (távolléte esetén az alpolgármester), a 2/1. pontból is ugyanez, és maradjon ki a 2/A pontból is, a zárójelbe tett (távolléte esetén az aljegyző) megfogalmazás. A polgármester által meghatározott feladatokat látja el az alpolgármester. Azért kerül alpolgármester és aljegyző megválasztásra, nem kellene ezt itt külön kiemelni. 
dr. Tóth Mária képviselő: Pontosan így van, ahogy a jegyző asszony elmondta.
Kapecska Ferencné jegyző: Egy szórendi módosító javaslata is van, a 3. oldalon I. fejezet 3. pont c.) így hangozzon, “A Gyámhivatal szakmai felügyeleti szerve és szakmai irányítója a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala”. 
Girasek Károly képviselő: Az 1. oldalon van felsorolva az Okmányiroda melyik térségekben lát el feladatokat. Személyazonossági kiadásában országos feladatot lát el. Úgy tudja a gépjárműnél  is nagyobb az illetékességi terület,  máshonnan is jönnek ide.
Kapecska Ferencné jegyző: Csak meghatalmazással lehet jönni ezekben az ügyekben. Az illetékességi területen élők, illetve  körzetben lévő gépjármű értékesítéssel foglalkozó szerv közlekedés igazgatási feladatait látjuk el. Más településen élők esetében  meghatalmazással járunk el.   Pl . egy váci állandó lakos, mint vevő,  ügye akkor intézhető itt,  ha egy a  rétsági körzethez tartozó  településen  állandó lakással rendelkező személyt hatalmaz meg p., az átírásra. 
Girasek Károly képviselő: Fel vannak a szabályzatok sorolva, olyat is tartalmaz, hogy informatikai szabályzat. Van ilyen?
Kapecska Ferencné jegyző: Van informatikai szabályzata a hivatalnak.
Girasek Károly képviselő: A tűzvédelmi bírságot ki állapíthatja meg?
Kapecska Ferencné jegyző: Tűzvédelmi bírságot a tűzoltó parancsnokság kezdeményezésére a hivatal állapítja  meg.
Girasek Károly képviselő: Ez a szabályzat is akkor jó, ha betartható. Azt látja, hogy ez is egy precízen, gondosan összeállított szabályzat, de egy csomó állítása eleve nem lesz betartva. A polgármester úr milyen gyakran tart apparátusi értekezletet? Miért írják be, hogy minden héten egyszer, ha nincs betartva? Nem precíz a tekintetben a szabályzat, hogy már a nevük használata sem jól van leírva. Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, vagy Rétság Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, ezen az anyagon belül is többféleképpen van elnevezve. Jogszerűen, és következetesen kellene a nevet használni. A polgármesteri hivatal képviseletével kapcsolatban a polgármester nem képviseli a hivatalt, hanem az önkormányzatot képviseli. Nagyon helyes, hogy meg van tervezve, hogy a csoportvezetők a rendeletek  előkészítő munkában részt vesznek, csak sajnos betartva nincs. Abszurdum, hogy a jegyző asszony csinál egyes-egyedül szinte mindent. Akkor a szabályzatba minek teszik be, ha akire tartozna csak mosolyogva mondja, minek csináljam meg, majd megcsinálja a jegyző. A munkatársaknak és csoportvezetőknek legyen kötelessége a rendelet alkotásban az előkészítő munka. Nem csak a csoportvezetők feladata, hogy az állampolgároknak tájékoztatást adjanak ügyeikben. Itt pontatlan a megfogalmazás. Az ügyfélfogadási időben a közterület-felügyelőt, mint köztisztviselőt nem lehet elérni. Igazgatási csoportnál üzlet működések ellenőrzése nem szerepel. Ez feladat kellene, hogy legyen. A közterület felügyelő munkaterületénél nagyon precízen le van írva, hogy mi a feladata. A 10. pont tartalmazza, hogy beszámol az 1-9 pontig, nem hajt végre semmit, és nem számol be semmiről. Valamikor el kellene dönteni, kell-e közterület felügyelői státusz. A 10-es pontot kivenné, és áttenné a műszaki csoport feladataihoz. Ez nem konkrét javaslat. Az teljesen nonszensz, hogy a közterület felügyelő ott, ahol fel kellene szólítani az ABC áruházat, hogy takarítsa el a havat, vagy megbüntetni, hogy nem takarítja azt el. Ehelyett a közterület felügyelő fogja a lapátot, és ő maga kezdi el takarítani a havat. Ahelyett, hogy azt a feladatát látná el, ami a munkája. Nem híve a szabályzatok szaporításának, utána pedig nem betartani. Maga a szabályzat precíz, alapos munka, elfogadásra javasolja.
Havas Vilmosné képviselő:  Szinte túlságosan is szabályozott, nagyon bő Szervezeti és Működési Szabályzat van előttük. Elfogadásra javasolja. 
dr. Szabó Mariann képviselő: Ha a közterület felügyelő nem fogja meg a lapátot, az idő alatt tízen is eleshetnek az ABC előtt, amit  nagyobb probléma lenne. Inkább meg kell köszönni neki. 
Kapecska Ferencné jegyző: Nem tudja teljes mértékben Girasek képviselő úr véleményét elfogadni. A rendelet tervezetek előkészítésébe többé-kevésbé részt vesznek a kollégák. A szabályzat véleménye szerint betartható, és többségében be is lesz tartva. A közterület felügyelő munkájából a 10-es pontot nem javasolja kivenni. A közterület felügyelői munka egy három ezres településen nem töltik ki a munkakört. A környező településeken nincs a hivataloknak SZMSZ-e, hisz ugyanúgy mint nálunk, a  képviselő-testületeik szervezeti és működési szabályzatának egy melléklete tartalmazza a hivatal által ellátandó főbb feladatokat. De az ÁSZ kifogásolta a hiányát, és ebben igazat is tud adni, mivel így az állampolgároknak is segítséget nyújt, milyen ügyben, kihez forduljanak. A hivatal ügyfélfogadási rendjénél valóban félreértésre adhat okot, a közterület-felügyelő, ezért módosító javaslat, hogy  gondolatjelbe mint kivétel, az  okmányiroda mellett a közterület-felügyelő is legyen nevesítve. A közterület felügyelőnek nem az a dolga, hogy a hivatalban üljön, és várja az ügyfeleket, hanem kint a területen kell, hogy intézkedjen. Egy érdemi módosító javaslata lenne, mégpedig a 2. oldalon az okmányiroda ország területére kiterjedő illetékességével kapcsolatban. Nem fejezte be a mondatot, e.) pont úgy hangzana, hogy “az Okmányiroda az ország területére kiterjedő illetékességgel látja el a személyazonosítás céljára szolgáló, illetőleg járművezetésre jogosító okmányok kiállításával kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat”. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatos módosító javaslatot, miszerint a szabályzat 4/a. pontjában a települések minden esetben legyenek felsorolva, ahova az illetékességi terület kiterjed. A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
A 4/c.  pont  módosító javaslatát, miszerint “az Okmányiroda az ország területére kiterjedő illetékességgel látja el a személyazonosítás céljára szolgáló, illetőleg járművezetésre jogosító okmányok kiállításával kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat” a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
3. oldalon lévő szórendre vonatkozó módosítás -  a Gyámhivatal szakmai felügyeleti szerve és szakmai irányítója a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala – a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
A III. fejezet 1/1. és 2/1-es pontból a  helyettesi feladatok ellátásra vonatkozó utalás – alpolgármester -  kihagyására vonatkozó javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
A 2. pont 2/a. pontból az aljegyző megfogalmazás kihagyására vonatkozó javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
3/2. pontra vonatkozó módosító javaslatot  a “Polgármesteri Hivatal köztisztviselői – az okmányiroda és a közterület-felügyelő kivételével – “  a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
Girasek Károly képviselő: Ezzel kapcsolatban kiegészítő indítványa lenne,  hogy a közterület felügyelő ha szűk időtartamban is, de kellene, hogy  fogadóórát tartson. 
Kapecska Ferencné jegyző: Írásban, és telefonon a közterület felügyelői munkával kapcsolatban a hivatalt értesítik, nem a közterület-felügyelőt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a kiegészítésekkel együtt a Szervezeti és Működési Szabályzatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
12/2005. számú képviselő-testületi határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát  jóváhagyja.
A szabályzatban foglaltak betartását  biztosítani kell. 
Határidő: folyamos
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

5./ Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító  Okiratának felülvizsgálata
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Kapecska Ferencné jegyző: A szöveges előterjesztésben a bánki orvosi rendelő régi címe nem pontosan szerepel. A Hősök tere 4-ből  költöztek át Hősök tere  10-be.  Az alapító okiratban  a cím helyesen szerepel. 

dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A Bizottság tárgyalta az előterjesztést, egyhangú szavazással elfogadásra javasolja az okirat módosítást.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratát, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.


6./ Regionális hulladékgazdálkodási társulási megállapodás
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elhangzott, hogy ezt egyszer már elfogadták, ez csupán egy egységesített, pontosított szöveg. Módosító javaslat volt, illetve arra irányult, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy szeptember csak 30 napos, nem 31. A bizottság egyhangúlag támogatja a megállapodás elfogadását. 
Jávorka János képviselő: A társulásnak volt-e ülése, ha igen, Rétságot képviselte-e valaki?
Mezőfi Zoltán polgármester: Felállt egy szakmai szervezet, amelyik koordinálja a hulladéklerakónak a létrejöttét, illetve a 116 település koordinálását. Polgármesterek a tagjai. 3 havonta ülnek össze, a polgármesterek szavazatai alapján jött létre ez a társulási megállapodás, illetve szabályzat tervezet. Természetesen a polgármestereknek saját testületük előtt érvényesíteni kell a döntést. Elnöke és társelnöke már van a szervezetnek, és a költséget is el kezdett termelni. Lénárt János polgármester úr szokta java részt képviselni a környező települések érdekeit. 
Girasek Károly képviselő: Ez elég komoly társulás, ezen őket ne képviselje Lénárt János polgármester úr. Tőle a képviselő-testület tájékoztatást nem kap. A képviselet módja itt le van írva. Az is rögzítve van, hogy a társulás tagjai a települések mindenkori polgármesterei. Ha a polgármester valamilyen okból nem tud részt venni, akkor az alpolgármester vesz részt. Ők nem módosíthatnak, csak javasolhatnak módosításokat. Javasolja, hogy  a  polgármester által meghatalmazott hivatali dolgozó képviselhesse a települést. Ne a képviselő-testület bármely tagja képviselhesse a várost, hanem a hivatali dolgozók közül valaki. A társulási ülés jegyzőkönyvét megküldik a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének. Javasolja , hogy a Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatalnak is küldjék meg. Jogszabály szerint nem kötelező, ettől függetlenül javasolni fogja. Az a kérdés, hogy ez a szolgáltatás mikor fog beindulni. 
Kapecska Ferencné jegyző:  A társulás székhelye szerinti Közigazgatási Hivatal gyakorolja a törvényességi felügyeletet, ami helyesen van  megfogalmazva a megállapodásban. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Regionális hulladékgazdálkodási társulási megállapodás  jóváhagyását,  amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
14/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, illetve a Szervezeti és Működési szabályzatát, azt elfogadja.
Határidő. 2005. március 7.
Határozat megküldésért felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

7./ Rétság Kistérség Többcélú Társulás megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
Girasek Károly képviselő: Látszatra egyszerű dolognak tűnik, és lehet is módosítani. Volt már olyanra példa, hogy módosítottak egy pontot, ami összefüggött mással. Egy munkaszervezet látja el a feladatot. Ha nem a hivatal látja el, ez függelmeket jelent. Hol látja el a munkaszervezet a társulási munkát, a szervezetnek a hivatal ad helyet, itt sokféle jogviszony merülhet fel. Tagdíjakba, egyéb más költségekbe előbb utóbb meg fog jelenni, hogy a hivatal ad helyet. Jogosan elvárhatnák, hogy ezt valamilyen módon ellentételezzék. A munkaszervezet felállt-e, ha igen erről jó lenne valamilyen tájékoztatást kapni. Nyilvánvalóvá kell tenni, hol működnek, ki a vezető? 
Kapecska Ferencné jegyző: A társulás székhelye Rétság, Rákóczi út 20. A munkaszervezetben   egyenlőre Sinka Sándor dolgozik, a vezetői állás még nincs pályáztatva. Ez nem az önkormányzat feladata. Annak örül, hogy nem a polgármesteri hivatal, hanem külön szervezet látja el a feladatot. Annak is örül, hogy nem az önkormányzat költségvetésébe épül be, hanem teljesen különálló. Eddigiekben is úgy volt, hogy Rétság nem fizetett tagdíjat, de ha kell fizetni, akkor a munkaszervezet fizeti a bérleti díjat. Ez nem a társulási megállapodásnak a része, hanem a társulás költségvetésében kell szerepeltetni majd a bérleti díjat.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Rétság Kistérség Többcélú Társulás Megállapodásának módosításával kapcsolatot határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
15/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztést, azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint felülvizsgált társulási megállapodás módosítást aláírja.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

8./ Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíz-tisztítómű üzemeltetői szerződés megkötése a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a környező településekhez képest sikerült előnyösebb feltételekben megállapodni, ami hosszú hónapok egyeztetéseinek eredménye. Pl. a fejlesztések tekintetében sikerült elérni, hogy az általános felhasználás helyett a képviselő-testület kezében maradjon a jóváhagyás. Az aláírástól kezdve a Vízművet terheli a felelősség, a különböző meghibásodásokért és azok elhárításáért. Összességében a szerződés előnyös és biztonságot jelent a településnek. A bizottság egyhangúlag javasolja a szerződés elfogadását.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíz-tisztítómű üzemeltetői szerződés megkötése a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
16/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel megkötendő, a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító üzemeltetési szerződés tervezetet, azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzemeltetési szerződést megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

9./ Sportegyesületek 2005. évi támogatása
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A Bizottság a március 1-én megtartott ülésén tárgyalta a sportegyesületek támogatásáról szóló napirendet. A Bizottság határozatképes volt, 7 bizottsági tag volt jelen, ott voltak továbbá a pályázatot benyújtó egyesületek képviselői is. Idén is elküldtük az egyesületek elnökeinek a felhívást a pályázati lehetőségről. Ezt a levelet négy egyesület számára küldtük meg. A Palóc Lovasok Baráti Köre nem nyújtott be pályázatot, a másik három egyesület viszont igen, illetve az Asztalitenisz Kör negyedikként szintén adott be pályázatot, jelezve, hogy az idén kiválnak az Árpád Sportlövő és Íjász Egyletből és a folyamatban lévő bírósági bejegyzés után, Rétsági Asztalitenisz Sportegyesület néven önálló egyesületként kívánnak működni. Pályázatot adott még be a budapesti Nimbus Repülőklub is (összeg megjelölése nélkül), kérve az anyagi támogatást az idei Ultrakönnyű Repülők Találkozójához. A beérkezett pályázatok alapján az igényelt összeg 4.291 eFt, a költségvetésben e célra rendelkezésre álló összeg pedig 3.100 eFt. 
     Véleményként hangzott el, hogy évek óta bevált, jó gyakorlat, hogy az egyesületeket, akik igényt tartanak önkormányzati támogatásra, megkérjük arra, hogy adjanak számot tevékenységükről, így a képviselőknek módjuk van megismerkedni az egyesületek helyzetével, munkájával, eredményeivel. Alapelv, hogy az egyesületek önállóak, fenntartási kiadásaik fedezetéről maguknak kell gondoskodniuk (tagdíjak, pártoló tagok és szponzorok befizetései, pályázatok). Az önkormányzat hosszú évek óta támogatja a sporttevékenységeket, erejéhez mérten hozzájárul az egyesületek működéséhez, nemcsak pénzzel, hanem elhelyezéssel, edzéslehetőségek biztosításával is. Jól mutatja a segítő szándékot az a tény, hogy 2002. óta megduplázódott a támogatási keret összege. Igen örvendetes az a tény, hogy városunkban több egyesület is működik, színes és gazdag sporttevékenység folyik hosszú évek óta. Ez azt is jelenti, hogy kb. 300 fő rendszeresen sportol, ami nagyon jó, hiszen a sportnak komoly szerepe van az egészség megőrzésében, a jellemformálásban és a szabadidő hasznos eltöltésében egyaránt. Köszönet és elismerés azoknak az önzetlen embereknek, akik szervezik, mozgatják ezt a tevékenységet, időt és energiát nem kímélve. Igen fontos az a tény, hogy valamennyi egyesület kiemelten kezeli és feladatának tekinti a fiatalokkal, az iskolás korosztályokkal való foglalkozást (judo, asztalitenisz, futballnál a Bozsik program, utánpótlás nevelés, Árpádnál iskola vetélkedők, nyári tábor szervezése). 
     Az egyesületek közül többen is aktívan részt vesznek és adott esetben segítenek a különböző városi rendezvények megtartásában, fellépésükkel színesítik azokat. Sokfelé járnak az országban, sőt az országhatáron túl is, elvíve így Rétság hírét, az elért eredményeikkel öregbítve városunk hírnevét. Észrevehetően javult az egyesületek egymáshoz való viszonya és jó volt hallani azt is, hogy igen dicsérően szóltak az egyesületi vezetők az önkormányzati intézmények hozzáállásáról, segítőkészségéről (iskola, Műv.Központ). Említésre került a CISZ ház is, melyben gyakran megfordulnak az egyesületek is. 
     A pályázatok értékelése kapcsán elhangzott, hogy gazdag és színes tevékenységről adnak számot, eredményeik alapján méltók a támogatásra még ebben a nem könnyű pénzügyi helyzetben is. Az egyesületi elnököktől jövőbeni terveikről is hallottunk, kérés is elhangzott a Judo Club részéről, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat anyagilag támogathatná a sportolni vágyó cigány fiatalokat. 
     Végezetül elhangzott, hogy a különböző egyesületek tevékenységét nehéz összehasonlítani, mindenhol mások a szükséges feltételek. Az alaposan átgondolt, sok szempontot mérlegre tevő támogatási arányokon nincs okunk változtatni és alapelvként kezelte a Bizottság, hogy a támogatás összege sehol ne csökkenjen. 
     Egyhangú szavazással a következő javaslatot terjeszti az EMOS Bizottság a Képviselő-testület elé:
1./ A Rétság Városi Sportegyesület támogatási összege ebben az évben, a tavalyival megegyezően 1.800 eFt. 2./ Az Árpád Sportlövő és Íjász Egylet támogatási összege 700 eFt legyen. 3./ A Rétsági Judo Club támogatási összege 450 eFt. 4./ A Rétsági Asztalitenisz Sportegyesület támogatási összege 250 eFt. Ez összesen 3.200 eFt. Mivel a költségvetésben jóváhagyott összeg 3.100 eFt, a hiányzó 100 eFt-ot a kulturális alapból javasolja a Bizottság átcsoportosítani.
     Az Ultrakönnyű Repülők Találkozóját ebből a keretből nem javasolja támogatni a Bizottság, azt egyéb forrásból kellene megoldani (elhangzott itt is egy javaslat, hogy a kulturális alapból), de itt jelentős az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatás is (pálya rendbetétele, hangosítás stb.). Elhangzott még ezzel kapcsolatban az is, hogy a 600 Ft-os tavalyi belépők árából, ha igaz a 15.000 fős megjelenés, igen komoly bevétel származhatott. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az EMOS Bizottság javaslatát, miszerint a Kulturális Alapból 100 eFt-ot csoportosítsanak át a sport támogatás céljára. A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
Girasek Károly képviselő: Az EMOS Bizottság alapos, jó munkát végzett. A támogatási megállapodásban konkrétan kell kérni az egyesületektől, mire fordítják az önkormányzat által adott támogatást. Kéri, rendszeresen közöljék programjaikat, akár az Internetre való felvitel okán is. A támogatási arányokat el tudja fogadni. 
Havas Vilmosné képviselő: Meglepő, és örvendetes az egyesületek közötti összhang. Éveken keresztül voltak problémák, ezek elsimultak. Kedves, összefogásra buzdító hangnemben beszéltek. Az önkormányzat felé sem úgy fordultak támogatásért, hogy ez nekik jár, hanem, hogy kérik. Úgy veszi észre, mindegyik sportegyesület törekedik arra, hogy minél több rendezvényt tudjanak szervezni, és a gyerekeket is foglalkoztatni bevonják. Az önkormányzat nem csak anyagi, hanem sok tárgyi segítséget is nyújt az egyesületeknek. Nagyra becsüli az önzetlen munkát, amit végeznek.  Örül az elért eredményeknek. 
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A Judo Club gondolkodik szállítóbusz beszerzésről,  amihez a többi egyesület vezetői is csatlakoztak, közös pontokat találtak. A Judo Club kérése a cigány kisebbségi önkormányzathoz, hogy támogassák a sportolni vágyó cigány fiatalokat. 
Kapecska Ferencné jegyző: Szintén az ÁSZ vizsgálatra visszautalva, a sportegyesület részére is csak meghatározott feladatra, megkötött megállapodás alapján lehet megállapítani az önkormányzati támogatást. Erről el kell számolni.. Kérte a sportegyesületek vezetőit, hogy a mai testületi ülésig közöljék, mire szeretnék felhasználni a javasolt összeget. A Városi Sportegyesület illetve a Judo Club leadta, viszont a másik két egyesület vezetőjétől azt nem kapta meg. A  megállapodásban is nevesíteni kell, hogy pl. szállításra, versenybírói díjra stb. használják fel az összeg bizonyos részét. Ennek megfelelően kell az elszámolást biztosítani. A támogatás felhasználására vonatkozóan ellenőrzési kötelezettsége is van az Önkormányzatnak. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az EMOS Bizottság javaslatát a 2005. évi sporttámogatásra vonatkozóan.  A Rétság Városi Sportegyesület 1.800 eFt-os, az Árpád Sportlövő és Íjász Egylet 700 eFt-os, a Rétsági Judo Club 450 eFt-os, a Rétsági Asztalitenisz Sportegyesület  250 eFt-os támogatását az egyesületek által megjelölt célok szerinti megosztással a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.
17/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetésben a sportegyesületek támogatására tervezett 3.100.000 Ft és a Kulturális Alapból átcsoportosított 100 eFt, összesen 3.200.000 Ft előirányzat terhére a Sportegyesületek részére elszámolási kötelezettséggel az alábbiak szerint biztosít támogatást.
      -   Rétság Város Sport Egyesület : 1.800.000 Ft
      -   Árpád Sportlövő és Íjász Egylet : 700.000 Ft
      -   Rétsági Judo Club: 450.000 Ft
      -   Rétsági Asztalitenisz Sport Egyesület: 250.000 Ft
A támogatás fele június 30-ig, másik fele a II. félévben vehető igénybe.
A támogatás felhasználását a meghatározott, megállapodásban rögzített  feladatokhoz kapcsolódó számla másolattal, a támogatási megállapodás szerint igazolni kell. 
A költségvetés módosításakor  a kulturális alapról átcsoportosított 100 eFt-os  sporttámogatási keret kiegészítést át kell vezetni. 
Határidő: Támogatási Szerződések megkötésére: március 15. Költségvetés módosításra szöveg szerint. 
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

10./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: A holnapi nap folyamán fog találkozni a Nemzeti Földalap vezetőjével, a 34 ha-s terület jelenlegi helyzetének áttekintése, annak lehetséges felgyorsítása lesz a tárgyalás témája. 
A képviselő-testület a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.


11./ Egyebek
Girasek Károly képviselő: Többen is megkeresték, hogy a Petőfi utca elejénél, az alsó iskolánál balesetveszélyes helyzet áll fenn, kiemelten a jeges időszakban. Sok szülő autóval viszi gyermekét az iskolába, ott parkolnak. Valamilyen táblával szabályozni kell ott a kérdést. Lejtése is van az útnak, leparkol az autó, keresztbe pedig egy másik gépkocsi is. A hó helyzettel kapcsolatban ismét probléma, hogy van két ominózus rész, ahol nem takarítják el a havat. Az ABC előtt, és a Zrínyi úti tiszti ház ez a két terület. A traktoros hókotró rendesen dolgozik. Van egy helyi rendelet, hogy aki nem takarítja el a havat ingatlana előtt, fel kell szólítani, meg kell büntetni. Egyik esetben sem történik ez meg. Orgona-közben a tuják teljesen meghajoltak, négykézláb lehet a járdán átmenni. A hó eltakarítás egyébként jobb, mint tavaly volt. 
Az újév köszöntő meghívója szóba került a múlt havi ülésen, megkérdezett több ahhoz értő szakembert, egyöntetű véleményük volt, hogy nem szabad tenni határozott névelőt ebben az esetben. A mondat úgy hangzott, hogy “Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívom ….” stb. A határozott névelő oda kell, ahol nem határozott a tulajdonnév. Nemcsak hogy nem kell névelő, nem is szabad tenni ebben az esetben. Sajnos minősítve lett, hogy nem tud magyarul. Helytelen volt a felvetés. Sajnos ismét különféle atrocitások érnek képviselőket, így őt is. Az előző testületi ülés után egyes állampolgárok, akik a polgármester úr köréhez tartoznak, felbátorítva érzik magukat, és a városban szerte róla rágalmakat állítanak. Napokon keresztül hallani lehetett, hogy Girasek Károly lekapcsolta az ülésen a magnót. Hazugság, nem kapcsolta le a magnót. Girasek Károly azt mondta, hamisítják a rétsági naptárt. Fizikailag el kezdték rángatni a kabátját, hogy álljon meg, mondani akarnak valamit neki. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez magánügy.
Girasek Károly képviselő: Nem magánügy polgármester úr. Ugyanezekkel a személyekkel ez már a harmadik ilyen atrocitás. Ezek a személyek a polgármester baráti köréhez érezvén magukat, bátorodnak fel. Hogy oda tartoznak –e azt nem állítja. Ez rossz jelenség, kéri a polgármester urat, hívja fel a figyelmet, hogy lehetőség szerint a képviselők  ilyenféle rágalmazásától, a hamis állítások terjesztésétől tartózkodjanak.
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem állíthat 3000 ember mellé biztonsági embert, vagy rendőrt. 
dr. Tóth Mária képviselő: Girasek úr vegyészekkel (meg nem sértve őket), nem nyelvészekkel tárgyalhatott az újév köszöntő meghívóval kapcsolatban. Girasek úr azt olvasta fel, hogy Rétság Város Önkormányzat, ő nem ezt olvassa a meghívón, hanem Rétság Városi Önkormányzat szerepel, ha az i betű nem lenne ott, nem kellene névelő, de ebben az esetben, mivel az ott van, így kell az. Egyetért a polgármester úrral, nem közügy, ha valakinek rángatják a kabátját. Azt nem kellene idehozni a képviselő-testületi ülés elé. Elég szégyen, ha egy férfi ilyet elmond.
dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre.
Pusztai Edgár képviselő: A kis autós boltnál az Ady E. út sarkán a házak pincéjébe befolyik a víz. Nem tudják hova elvezetni a vizet. Segítséget kérnek az önkormányzattól. 

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

kmft.

Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Makrai Piroska
aljegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-