Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2005. (III.4.) rendelete
A  2004. évi költségvetésről szóló módosított  1/2004. (II. 5.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §./1/ bekezdése alapján, a 2004. évi költségvetés módosításáról - a lebontott központi támogatás, és saját bevételek előirányzatának  átvezetéséről -  az alábbi  rendeletet alkotja.

1. §  /1/ A képviselő-testület  a Polgármesteri Hivatal és az  intézmények együttes 2004. évi  költségvetésének  bevételi és kiadási főösszegét: 16.112.000 Ft -tal
emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát  873.353.000 Ft-ban 
állapítja meg. 

/2/  A  16.112  ezer Ft bevételei előirányzat növekedésből 
      - felhalmozási célú bevétel  növekedés 13.964 ezer Ft 
      - működési célú bevétel  növekedés  2.148 ezer Ft

2. §  /1/  Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadási  előirányzata  16.112  ezer  Ft-tal, az alábbiak szerint módosul.
 

 -
Polgármesteri 
Hivatal
Művelődési
Központ
Önkorm.
összesen
Felhalmozási kiadás összesen
12.629 ezer Ft
0
12.629 ezer Ft
előzőből:
- intézmények felhalmozási kiadása
-425 ezer Ft
 -
-425 ezer Ft
- felújítás
-325 ezer Ft
 -
-325 ezer Ft 
- céltámogatás, TEKI maradvány elszámolás tartaléka
13.379 ezer Ft
 -
13.379 ezer Ft
Működési célú kiadás összesen
3.483 ezer Ft
0
3.483ezer Ft
előzőből: 
- személyi jellegű kiadás
364 ezer Ft
 -
364 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék
114 ezer Ft
 -
114 ezer Ft
- dologi kiadás
-1.181 ezer Ft
 -
- 1.181ezer Ft
- pénzeszköz átadás
560 ezer Ft
 -
560 ezer Ft
- Működési célú tartalék
3.628 ezer Ft
 -
3.628 ezer Ft
Kiadások mindösszesen
16.112 ezer Ft 
16.112 ezer Ft

/2/ A fejlesztési célú tartalék előirányzata a szennyvízprogram  cél- és TEKI  támogatás maradványának összegével egyezően, 13.379 eFt-tal növekszik. A működési célú tartalék előirányzata 3.628 eFt-tal növekszik és 3.758 eFt-ra módosul. A tartalékból  40 eFt a cigány kisebbségi önkormányzat, 92 ezer Ft a szlovák kisebbségi önkormányzat tartaléka. 

3. § Az 1. §-ban  megállapított  bevételi előirányzat  változás és módosított  előirányzat

  • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási  bevételek megoszlását az 1. és 1/A. számú, 
  • intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú 
  • központi támogatást jogcímenként a 4. számú melléklet
4. §  Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat 
  • önállóan  gazdálkodó költségvetési szervenkénti  megoszlását, valamint működési és    felhalmozási célú kiadások megoszlását   az 1. és 1/A. számú, 
  •  költségvetési szervenkénti /címenkénti / kiadásait és ezen belül  kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet  tartalmazza 
5. §  Felhalmozási  kiadások előirányzat változását és módosított előirányzatát  feladatonként /címenként/  az 5. számú melléklet tartalmazza. 

6. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2005. március 4.
 

-------
Kapecska Ferencné
jegyző
Mellékletek innen letölthetők xls formátumban
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-