Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2005. (III.4.) rendelete
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló, többször módosított 
9/1995. (VI.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.)  1. §. (6)  bekezdésében, valamint  9. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja.

1. § A rendelet 22. §-a  a következő (6)  bekezdéssel egészül ki.

22. § (6) Előterjesztés az előterjesztő távolléte esetén  csak  a képviselő-testület  egyszerű szótöbbséggel  hozott  döntésével   tűzhető napirendre.
2. § A rendelet 59. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
59.§ (1) Előterjesztés az előterjesztő távolléte esetén   csak  a  bizottság egyszerű szótöbbséggel  hozott  döntésével   tűzhető napirendre.
(2) A bizottság napirenddel kapcsolatos  döntését,  állásfoglalását  a testületi ülésen  ismertetni kell. A bizottsági ülésen megfogalmazott kisebbségi véleményről a képviselő-testületet  tájékoztatni kell. 
3. §. A rendelet 65. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
65. § (4) Az alpolgármester minden hónap utolsó  szerdáján 16 óra 30 perctől – 17 óra 30 percig  fogadónapot tart a Polgármesteri Hivatal  tanácstermében.
4. §. A képviselő-testület  átruházott hatásköreit  tartalmazó 2. számú melléklet  “IV. Egészségügyi, Művelődési, Oktatási  és Sport Bizottságra átruházott hatáskörök”  a következő 2.) ponttal egészül ki.
2.)   Jóváhagyja  az  oktatási intézmények házirendjét. 
5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2005. március 4.
 

-------
Kapecska Ferencné
jegyző
 
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-