Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2005. október 27. napján megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Bulejka András csoportvezető, Lichtenberger Edit jegyzőkönyvvezető, 2 fő rétsági lakos

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket. Pusztai Edgár képviselő később érkezik az ülésre. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

Először is engedjék meg, hogy egy kellemes kötelességemnek tegyek eleget. Mogyoró Imre bácsi nem régiben vette át gyémánt diplomáját szülővárosában Kiskunfélegyházán. Erre való tekintettel a képviselő-testület egybehangzó döntése úgy szól, hogy egy apró, gesztus értékű megemlékezést, kicsike ajándékot szeretnénk átnyújtani tanár úrnak. Mogyoró Imre életének legaktívabb, szerintem legsikeresebb éveit Rétságon töltötte, Rétság város PRO-URBE érmes polgára. Ebből az alkalommal nyújtom át az apró ajándékot. 
Mogyoró Imre nyugdíjas pedagógus: Köszönöm a képviselő-testület minden tagjának a megemlékezést.

Napirend előtt:

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
dr. Szájbely Ernő képviselő: A kórház visszaküldte-e már a Közreműködői Szerződést? 
Kapecska Ferencné jegyző: Igen, tegnap megküldték. 
Girasek Károly képviselő: A 90/2005. számú határozat szól a Jászteleki utca ideiglenes vízelvezetéséről, hol tart a munka, mikorra várható a befejezés?
Patterman Józsefné képviselő: A meghirdetett beépítetlen telekre van-e jelentkező?
Kapecska Ferencné jegyző: Eddig egy jelentkező van, november 10-én jár le a jelentkezési határidő.
Mezőfi Zoltán polgármester: A Jászteleki úti vízelvezetéssel kapcsolatos munkálatok befejeződtek. 
Havas Vilmosné képviselő: A Szociális Bizottság tegnap ülésezett, és az előző bizottsági ülésen elfogadott térítési díj csökkentéseket, amit az állam az 1-4 osztályig biztosít, megtárgyalta. Sok gyereknek, sokak örömére sikerült a csökkentést megoldanunk. Jól előkészített anyagból dolgozhattunk, köszönöm a hivatal munkáját. 297 eFt-ot kaptunk szeptember 1-től december 31-ig a térítési díj csökkentésre, illetve ingyenes étkeztetésre. Az iskolai javaslathoz és egyéni kérelmekhez a kereseti kimutatások csatolva lettek. Jövedelem határok között, a jelenleg fizetett térítési díj %-ában került meghatározásra a támogatás mértéke. Az egyedülállók nagyobb arányú, családban élőkkisebb arányú támogatásban részesültek szeptember 1-től visszamenőleg. Ez azt jelenti, hogy akinek fizetnie kell térítési díjat, annak be fogják számolni, akinek nem kell fizetni, visszakapja az eddig befizetettet összeget.
Girasek Károly képviselő: Nem véletlenül kérdeztem rá a Jászteleki út vízelvezetésre, mert hogy folyamatban van, és készen van, annál valószínűleg többet is tudhatnánk róla. Ha ez befejeződött, erről hírt adunk akár a Hangadóban, akár a honlapon, akár a rétsági televízióban. Fel kell kérni a lakosságot, hogy a jövőben vigyázzanak a kiásott árokra, és esetleges eltömődéseket kezeljék. Erre a hivatalnak is jobban oda kell figyelni. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: A Jászteleki úti lakók kárát szenvedték a dolognak, ne figyelmeztessük őket, mint a nebulókat. 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.  2./ Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: Hol lett meghirdetve a Panel + program? Hány közös képviselő lett tájékoztatva, én úgy tudom sokan nem is tudnak róla, a mi közös képviselőnk sem tud róla. Hol volt a nyilvános rendezvény megtartva? Ez pedig fontos lenne a társasházi lakóházak lakói számára. 
Havas Vilmosné képviselő: Tudomásom van róla, hogy 25-én volt a 2-es út felújításával kapcsolatos megbeszélés, a munkaterület átadása. Erről többen is szeretnénk többet tudni.
Patterman Józsefné képviselő: A négy forgalom csillapító sziget hol lesz?
Mocsári Gergely képviselő: Hosszú ideig nem tudtunk erről semmit, mi volt a folyamata a dolognak? 
Jávorka János képviselő: Hány közös képviselő vett részt a Panel + programmal kapcsolatos megbeszélésen, milyen volt a fogadtatás?
Mezőfi Zoltán polgármester: 300 panel háztartás van Rétságon. Úgy tűnik, a közös képviselők száma osztódással szaporodik. Nem minden háztartási közösségnek van törvényben meghatározott társasházi szerződése. Nagyon gyorsan egymás után alakultak az események. A polgármesteri hivatal nem köteles és nem is tudja számon tartani, hány közös képviselő van. Naponta is változhatnak az adatok, hisz a polgárok választják a közös képviselőket. Itt szeretném kérni, hogy hozzák tudomásunkra a közös képviselők nevét, hiszen több bank jelezte, hogy ezzel a programmal kívánnak foglalkozni. 1/3 részben az önkormányzatra is tartozik a banki konstrukció. Erről nem kellőképpen vannak tájékoztatva sem az önkormányzatok, sem az állampolgárok. A konstrukció 1/3 állampolgári önrész, 1/3 állami támogatás, és 1/3 önkormányzati támogatás. Előírja a program, hogy ezt az állampolgároknak, a lakóközösségeknek kell kezdeményezniük. Megfelelő konstrukció összeállítása után kell az önkormányzatot tájékoztatni, kérni, részt tud-e venni az illetékes önkormányzat ebben a programban. Én akiket tudtam kinyomoztam, van ahol 24 lakásnak, van ahol 6 lakásnak van egy közös képviselője. El tudom képzelni, hogy 50-60 képviselő is mozog ebben a rendszerben. kb. 8-9 közös képviselőt sikerült kinyomoznom, és tájékoztatnom. A Panel+ program most kezdődött, a beadási lehetőségek még élnek, tehát nem késett le senki erről a lehetőségről. 
A 2-es főút útfelújításával kapcsolatban tavaly december környékén a képviselő-testület már hozzájárulás kapcsolatos előterjesztéssel foglalkozott a témával. Ez akkor egyéb hozzájárulásokra vonatkozott. Ez a program jó néhány évvel ezelőtt kezdődött, elviselhetetlenné vált a kamion forgalom. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot az érintettekkel, szerencsére találkozott az elképzelés a magyar állam képviselőivel a 2-es főút áldatlan helyzetének megoldása érdekében. Többszöri egyeztető tárgyalások folytak, a helyzet javítása érdekében. Ez a program nem egyenlő a 2-es út Rétságot elkerülő szakaszának programjával. A kettő egymástól független, és nem üti ki egymást. Abban reménykedünk, hogy ez a meglévő nyomtáv felújítására vonatkozó megindult rekonstrukciós folyamat nemsokára követhető lesz a 2/A út nyomvonalának meghosszabbításával, ami a tranzit forgalmat lesz hivatott elterelni Rétságról. Ez a lehetséges nyomvonal Rétság és Bánk között fog elmenni. 4 sziget elhelyezésére kerül sor. Eredeti kérésünk körforgalom volt. Ezt nem sikerült érvényesíteni, hivatkozva a domborzati viszonyokra. A szigetek elhelyezése, egy a Düfa magasságában, egy a Templom kert és a panel ház környékén, egy az egészségház ,általános iskola alsó tagozat magasságában, egy pedig a MOL kútnál. A harmadiknak örülök a legjobban. Az általános iskola veszélyeztetettsége miatt. Nem utolsósorban a négy évvel ezelőtti katasztrófára tekintettel is. Az aszfaltozási munkálatok a tavasszal fognak elkezdődni, Ipolyságtól a Naszályig, mintegy 40 km-es szakaszon. Ez valószínűleg türelmetlenséget fog kiváltani a naponta utazóknál, de meg fogja érni. Több munkacsoportban, több helyen egyszerre fognak a munkálatok beindulni. 
Girasek Károly képviselő: Hallva a részletes beszámolót, de sajnos keveset találok benne, ami az önkormányzat érdekében végzett munkát illeti. A Panel + programmal kapcsolatos mostani elmondásból derül ki, hogy bizony ebben nagyon sok lehetőség és tennivaló van. Ez tartozik a lakosságra, különféle fórumokon közzé kéne tenni. Amennyiben ebben önkormányzati tennivaló is van, meg kellene tárgyalni, részletes írásos anyagot kellene kapnunk róla. A társasházak szuverén szervezetek természetesen, hogy kik a közös képviselők, arra az önkormányzatnak nincsen ráhatása, de hogy az önkormányzat szervezze, organizálja, arra igen. 6 szavas mondat nyomán nem tudjuk segíteni a dolgot, a szóbeli kiegészítéssel sem. Indítványom, hogy a jövőben kapjunk mi magunk is és a lakosság is részletes tájékoztatást. Hasonló a gondom az Egri Útépítő Vállalat által átvett munkaterülettel is. Nincs sok információnk, pedig az önkormányzatnak ebben lesz igen sok tennivalója. Ez az ügy nem zárult le, mert amikor az építkezések idekerülnek itt a működtetéssel kapcsolatban, saját közterületeink bérbeadásával kapcsolatban lesznek feladatok. Van egy csomó útproblémánk, amit nem oldanak majd meg. Szükséges lenne az önkormányzatot részletesen bevonni, és a lakosságot is részletesen tájékoztatni. Még kisajátításra is szükség lesz. A Templom előtti szigetnél nem lehet megcsinálni a jelenlegi útszélességben az utat, tehát ott vagy a jelenlegi parkból, vagy a templom kertből el kell venni. Tudom, ezt most nem tárgyaljuk részletesen, de példa arra, hogy erről kell tárgyalni. Erről kell véleményt váltani. Indítványom, hogy a lakosság erről kapjon részletes tájékoztatást. 
Kapecska Ferencné jegyző: 2004. decemberében tárgyalta a képviselő-testület a 2-es számú főút felújítására vonatkozó anyagot. Ennek során az önkormányzati területet érintően, a Düfával szembeni forgalomcsillapító szigetnél kellett önkormányzati tulajdon igénybevételére tulajdonosi hozzájárulást adni, ez meg is történt. A többi tervezett forgalomcsillapító sziget esetében tulajdonosi hozzájárulás nem kellett. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kellő időben, kellő menetben került ide az anyag. Nyomatékosan kikérem a kollégáim nevében ezt a hangot képviselő úr. Ha a hivatal szakemberei nem ülnek le egyeztetni, akkor a forgalomcsillapítás nem így, nem ebben a formában és nem ilyen mértékben kerül bele a programba, és nem oda, ami a település érdeke. Ugyanis a tervezők nem rétsági lakosok, nem tudták elsőre áttekinteni a helyi problémákat. A lakosság tájékoztatása szükséges. Ma délelőtt készítettünk el a helyi újságban egy tájékoztatást. Kérve a türelmet a cél érdekében jövő tavasztól őszig a rétsági polgároktól, a biztonságunk érdekében. Ebben a programban lesz kezelve az összes 2-es főútba csatlakozó öböl felújítása is. Pl. a polgármesteri hivatal oldalában a József A. u. és 2-es főút csatlakozása. Jelenleg balesetveszélyes, lepusztult torkolat. Ez is kezelve lesz, és valamennyi csatlakozó öböl is. A buszmegálló egy végleges, teherbíró, csinos burkolattal lesz ellátva. 
A képviselő-testület a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról szóló tájékoztatót 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

Mezőfi Zoltán polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. §. /3/ bekezdése alapján a meghívón nem szereplő napirend felvételéről a napirend elfogadása előtt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt.
Javasolom a “Belső Ellenőrzési Társulás bővítése“ című napirend 8. napirendként történő tárgyalását. Az előterjesztés kiosztásra került, bizottság nem tárgyalta. 
Javasolom továbbá a “ Képviselői keret felhasználása” című napirend 9. napirendként történő tárgyalását. Az előterjesztés kiosztásra került, a Pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.
Javasolom továbbá a 3. napirendként szereplő beszámoló a temetőgondnoki feladatok ellátásáról című napirend 2. napirendként történő tárgyalását. 
A javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Mezőfi Zoltán polgármester: Javaslatot teszek a mai napirendi pontokra. 1. napirend, Közigazgatási hatósági eljárási szolgáltatás helyi szabályozása, 2. Beszámoló a temetőgondnoki feladatok ellátásáról, 3. Temetőről és temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálat, 4. Helyi adórendeletek végrehajtása, adóellenőrzés tapasztalatai, 5. Volt laktanya értékbecslés és hasznosítás pályázata, 6. Állati tetemek kezelésére irányuló rendszer kiépítése, 7. Nemzetközi testvérvárosi programban való részvétel, 8. Belső Ellenőrzési Társulás bővítése, 9. Képviselői keret felhasználása, 10. Kérelem közterület tartós használatára, 11. Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról, 12. Egyebek.

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Pénzügyi Bizottság a 2005. október 24-én megtartott ülésén tárgyalta a Nemzetközi testvérvárosi programban való részvétel címet viselő, a polgármester úr által benyújtott előterjesztést. A bizottsági ülésen elhangzott kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy ez év márciusában járt Rétságon dr. Alessandro Cali úr, aki Rétság város polgármesterét tájékoztatta a szicíliai Naxos városban ez év november elejére tervezett konferencia tényéről és ennek keretében Naxos és Rétság városok közötti testvérvárosi megállapodás aláírásának lehetőségéről. Az azóta eltelt több mint félév alatt a Képviselő-testület semmilyen tájékoztatást nem kapott erről, így nem is állt módjában véleményt alkotni ez ügyben. Az egész program szervezése, az utazódelegáció összeállítása a testület megkerülésével, a testület háta mögött történt, és ez különösen furcsa akkor, amikor állítólag Rétság város nevében akarnak megállapodásokat kötni. A jelenlegi előterjesztésből nem derül ki, hogy tulajdonképpen kiket hívtak meg, az utazók milyen felhatalmazás alapján, kiket képviselnek, milyen megállapodást akarnak aláírni, ki szervezte az utazást, nem ismertek továbbá a későbbi visszahívás városunkat érintő esetleges költségei sem. 
Az előterjesztés hiányos, előkészítetlen, így tárgyalásra nem alkalmas, ezért a Pénzügyi Bizottság, elfogadva az előterjesztő polgármester úr bizottsági ülésen tett javaslatát, az SZMSZ 22. § (3) és (5) bekezdése alapján azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ez az előterjesztés ne kerüljön a mai ülés napirendjére. 
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Bizottsága tárgyalta a témát, nem hozott olyan döntést, miszerint javasolnák, hogy ma ne tárgyalják azt. 
Girasek Károly képviselő: Nincs vita, ezt nem kell bejelenteni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint a meghívón szereplő testvérvárosi programban való részvétel a napirendről kerüljön elvételre. A levételre vonatkozó javaslatot a képviselő-testület 6 igen és 6 nem szavazattal nem fogadta el. 
Kapecska Ferencné jegyző: Meghívón nem szereplő napirend felvételéről, illetőleg meghívón szereplő napirend levételéről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. A 6 igen és 6 nem szavazat alapján ennek a napirendnek a levételét a képviselő-testület nem fogadta el, tekintettel arra, hogy a levételhez szükséges szótöbbséget nem kapta meg. 
Girasek Károly képviselő: Ügyrendi indítványom van. Addig lehet indítványt tenni, míg a szavazás nem történt meg. Azt kérem, hogy a napirendi pontokat egyenként szavazzuk meg. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Konkrét indítványt szavazásra teszem fel. A képviselő-testület 5 igen, 6 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem fogadta el a meghívón szereplő, illetőleg kiegészített napirend egyenkénti megszavazását. 
Ismertetem a napirendi pontokat. 1. Közigazgatási hatósági eljárási szolgáltatás helyi szabályozása, 
2. Beszámoló a temetőgondnoki feladatok ellátásáról, 3. Temetőről és temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálat, 4. Helyi adórendeletek végrehajtása, adóellenőrzés tapasztalatai, 5. Volt laktanya értékbecslés és hasznosítás pályázata, 6. Állati tetemek kezelésére irányuló rendszer kiépítése, 7. Nemzetközi testvérvárosi programban való részvétel, 8. Belső Ellenőrzési Társulás bővítése, 9. Képviselői keret felhasználása, 10. Kérelem közterület tartós használatára, 11. Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról, 12. Egyebek.
A képviselő-testület 6 igen, 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem fogadta el a napirendi javaslatot. 

Girasek Károly képviselő: Nincs elfogadva, mert legalább hat és fél szavazatnak kellene lenni. Nincs napirend, nincs miről tárgyalni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Javasolom a napirendi pontok egyenkénti szavazását. 
1. Közigazgatási hatósági eljárási szolgáltatás helyi szabályozása, 12 igen szavazattal elfogadva. 
2. Beszámoló a temetőgondnoki feladatok ellátásáról, 12 igen szavazattal elfogadva. 
3. Temetőről és temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálat, 12 igen szavazattal elfogadva.
4. Helyi adórendeletek végrehajtása, adóellenőrzés tapasztalatai, 12 igen szavazattal elfogadva. 
5. Volt laktanya értékbecslés és hasznosítás pályázata, 12 igen szavazattal elfogadva. 
6. Állati tetemek kezelésére irányuló rendszer kiépítése, 12 igen szavazattal elfogadva. 
7. Nemzetközi testvérvárosi programban való részvétel: a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a napirendet nem fogadta el
8. Belső Ellenőrzési Társulás bővítése, 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva. 
9. Képviselői keret felhasználása, 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a testület. 
10. Kérelem közterület tartós használatára, 12 igen szavazattal elfogadva. 
11. Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról, 12 igen szavazattal elfogadva.
 

 
Napirend
Előterjesztő
1./ Közigazgatási hatósági eljárási szolgáltatás helyi szabályozása Kapecska Ferencné jegyző
2./ Beszámoló a temetőgondnoki feladatok ellátásáról Hajnis Imre közt.felügyelő
3./ Temetőről és temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálat Kapecska Ferencné jegyző
4./ Helyi adórendeletek végrehajtása, adóellenőrzés tapasztalatai Kapecska Ferencné jegyző
5./ Volt laktanya értékbecslés és hasznosítás pályázata Mezőfi Zoltán polgármester
6./ Állati tetemek kezelésére irányuló rendszer kiépítése Mezőfi Zoltán polgármester
7./ Belső Ellenőrzési Társulás bővítése Kapecska Ferencné jegyző
8./ Képviselői keret felhasználása Kapecska Ferencné jegyző
9./ Kérelem közterület tartós használatára Kapecska Ferencné jegyző
10./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról Mezőfi Zoltán polgármester
11./ Egyebek – Iskolatej kiterjesztés felső tagozatos tanulókra Kapecska Ferencné jegyző
  - Levéltár támogatási kérelme Mikovinyi – térkép beszerzéshez Mezőfi Zoltán polgármester


1./ Közigazgatási hatósági eljárási szolgáltatás helyi szabályozása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A szabályozásra a november 1-jétől hatályba lépő rendelkezések következtében kerül sor, amelyek célja az ügyfélbarát ügyintézés megvalósítása. Ez több feladatot, nagyobb odafigyelést igényel, hiszen több olyan feladatot kell elvégezni, amelyet eddig pl. az ügyfél intézett más hatóságoknál. Ez nyilvánvalóan nagy változásokat eredményez, és ez azt is megköveteli, hogy a lakosság kapjon erről minél alaposabb tájékoztatást.
A bizottság ülésén felvetődött, hogy az elektronikus ügyintézésre fel kell készülni, noha ennek keretei, feltételei még nem tudni, hogy milyen irányúak lesznek. Az pl. biztos, hogy jövőre az adóbevallást elektronikus úton lehet teljesíteni. Folyamatosan alkalmazkodni kell az új követelményekhez és természetesen ennek költségvetési vonzatai is lesznek. Az EU-s törekvéseket és a már nyugaton kialakult feltételeket tekintve néhány éven belül nálunk is meg fog valósulni, hogy legalább azok, akik ezt igénylik, elektronikus úton intézhessék az ügyeiket. Ezért a bizottság javasolja, hogy a testület folyamatosan foglalkozzon ezen feltételek kialakításával, ahogyan a költségvetési helyzet lehetővé teszi.
Elhangzott továbbá, hogy ez is az a kategória, hogy új feladatok jönnek, az anyagi fedezete viszont nem. Többletköltségeket jelent, mert a hivatalnak is több dolga lesz egy-egy ügyfél esetében, pl. a különböző dokumentumokat ezentúl a hatóságnak kell beszereznie és nem az ügyfelet kell szaladgáltatni. Ellentmondásos az a helyzet, hogy az adminisztráció, bürokrácia leépítéséről beszélnek, ugyanakkor a feladat egyre több lesz.
Maga az előterjesztés a bizottság megállapítása szerint jól összeállított, alapos, a lényegi változtatásokat tartalmazza. A bizottság elfogadásra javasolja.
Girasek Károly képviselő: Nagy jelentőségű rendelet életbelépéséről van szó. Elég sok változás van az eljárással kapcsolatban. Sok tekintetben nem jobb a korábbi rendeletnél ez a rendelet. Kétségtelen vannak olyan intézkedései, amik az ügyfeleket szolgálják. Bizonyos iratokat nem lehet bekérni az ügyféltől, hanem ezt a hivatal intézi. Erre képzések, és tájékoztatók vannak, a valóságba lassan fog átmenni. Rétság nincs túl rossz helyzetben az elektronikus ügyintézés terén. Sok űrlap letölthető. A jelenlegi honlap jó biztosíték arra, hogy az elektronikus ügyintézés bevezető szakaszát, illetve a tényről való információt segítse. Türelmet kell kérni ehhez mindkét oldalról. Elfogadásra javasolom az előterjesztést, kérem, hogy a lakosságot folyamatosan tájékoztassuk.
Pusztai Edgár képviselő megérkezett az ülésre.
Mezőfi Zoltán polgármester: A kormányzat szándéka az ügyfélbarát, ügyfél centrikus ügyintézés fejlesztése. Ez nem kis feladatot ró a polgármesteri hivatalokra. Szavazásra teszem fel a napirenddel kapcsolatos rendelet tervezetet, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét. 
2./ Beszámoló a temetőgondnoki feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Hajnis Imre közterület felügyelő
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés elhangzott. Többek között:
  • az elhalálozások és a bevételek aránytalanságainak oka? - ugyanis nőtt az elhalálozások száma és csökkent a bevétel – ennek oka, hogy többen előre és korábban vettek sírhelyet, az akkor jelentkezett bevételként;
  • a sírbolt díjak hol vannak szabályozva? – nincsenek, csak egy kialakult 5000 Ft/m2 ár van, ami arányosítással lett meghatározva;
  • a temetkezési eljárás rendje, hogy megkeresik a gondnokot, megbeszélik az igényeket és a lehetőségeket, kijelölik a helyet; 83-ban készült sírhelytérkép alapján; díjfizetésnél előfordul, hogy valaki nem tudja kifizetni vagy azonnal nem tudja kifizetni, többen tartoznak is már régóta; gond, hogy mintegy 200 sírhely van fölül, de mindenki alulra igyekezne;
  • a temetőgondnok végzi – családi körben – illetve a közmunkásokkal a temetőgondozási feladatokat; a temetőben fakivágást nem kell engedélyezni, csak olyan fát vágtak ki, amelyik útban volt; a Misik úrral van megállapodás; csak olyan növényt lehet ültetni, amelyik nem nő két méternél magasabbra;
A vitában elhangzott, hogy rendelet alkalmazóként az eljárási szabályokhoz kell alkalmazkodni, nem lehet ex has árakat kialakítani. Sokan fel vannak háborodva azon, hogy egyesek bárhová, mások csak kijelölt helyre temethetnek. A gondnok ezt nem döntheti el, azért kell a parcellázási terv. A temető minősített közterület, éppen ezért a parkos, fás kialakítás lenne kívánatos, nem a fák kivágása. A tulajdonos az önkormányzat, csak ő dönthet a fakivágásról. A temetés egy szolgáltatás, aminek ára van. Pl. sírgondozást lehetne vállalni díjazás fejében.
Vannak műemlék jellegű kövek, amelyek megőrzéséről szintén gondoskodni kellene, de más sírköveket sem szabad csak úgy összetörni, megsemmisíteni, ez kegyeleti kérdés, ennek is vannak eljárási szabályai. 
Elhangzott egy véleményben, hogy furcsa az, hogy a temetőgondnok kihasználva helyzeti előnyét, a közmunkásokkal végezteti el a saját feladatait. Másik véleményben éppen azt erősítették meg, hogy a temető ma már szépen gondozott, tisztaság van, és ez dicséretes. Az ilyen jellegű közmunkára pedig van központi támogatás, amit az önkormányzat ki is használ, éppen ezért is lehet ezeket a feladatokat a közmunkásokkal végeztetni.
Végül a bizottság úgy foglalt állást, hogy az előterjesztést vegyük tudomásul, a temetőgondnok figyelmébe ajánljuk az elhangzott felvetéseket, észrevételeket, javaslatokat, nyomatékkal arra, hogy a rendeletet tartsa be és mindenkor annak előírásai szerint végezze a munkáját.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Fakivágással kapcsolatos kérdések is elhangzottak a bizottsági ülésen is. Egy ezüst fenyővel kapcsolatban konkrétan is. Kérdés hangzott el a sírhelyekkel kapcsolatos eljárást illetően, és a pusztaszántói temető karbantartásával kapcsolatban is. Válaszként elhangzott, hogy a fa kérdés megoldása bonyolult, nem egyformán látja ezt a kérdést mindenki. Azok a fák, amik igen öregek, egyrészt veszélyeztetik a sírhelyeket, illetőleg a gyökérzetük megmozdítja a betonréteget. Ezt nem mindig lehet kívülről látni. A sírhelyek kijelölése térkép alapján történik. Pusztaszántón a temetőt a halottak napja előtt teszik rendbe. Valóban be kell tartani, tartatni a rendeletet, fontos ez azért is, mert kegyeleti dologról van szó. Szabálytalan, önkényesen sírhelyeket kijelölni nem szabad. A kutyasétáltatást meg kell akadályozni a temetőben. A közlekedés rendjét be kell tartani. Nem szabad kivételezni. Rendezettebb, gondozottabb lett a temető. Igazi megoldást a parcellázási terv felülvizsgálata hozhat. Elfogadásra javasolja a bizottság a beszámolót. 
Girasek Károly képviselő: Nem hálás dolog temető gondnoknak lenni. Ez lelkileg és fizikailag is nehéz feladat. De ha valaki vállalja, az utasítások, rendeletek szerint köteles eljárni. Köteles betartani a parcellázási rend szerinti sírhely kiosztást. Rendkívül fontosnak tartom az elhanyagolt sírok kikutatását, és a hozzátartozók felszólítását. A lejárt sírhelyek esetében némi, vagy akár hosszabb türelmi idő után az örökösök, vagy a rendelkezési joggal rendelkezők felkutatása szükséges. Vannak itt már 100 éve is sírok, amik nem lettek megváltva. Nem gondolom, hogy ezeket újra most ki kellene osztani, de pontos képet kellene kapnunk. Felháborító, ha eltűnnek a síremlékek a lejárt megváltási idejű sírokról. El kellene a régi sírhelyeket egy kijelölt helyre helyezni. Van egy rendelet, ami szerint a temetőket 2009-ig be kell keríteni. Ettől függetlenül a már bekerített temető kerítését, ahol kiszakadt, ki kell javítani. A mi temetőnk be volt kerítve, a felső részen volt egy kapu, ahol most állatok is bejárnak a temetőbe. Drótot kell venni, és megcsinálni. Alapos félrevezetés, hogy két méternél magasabb fákat a rendelet nem enged kivágni. A sírra nem enged két méternél magasabb fát ültetni a rendelet. A rétsági temetőnek pont az a szépsége, hogy ligetes, fás. A temető fő bejáratai parkszerűek, azok szépek. A kiöregedett, balesetveszélyes fákat ki kell vágni, és folyamatosan gondoskodni kell a pótlásáról. Ez a temető gondnok feladata. A tájékoztatót tudomásul veszem. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a tájékoztatót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 94/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a temetőgondnoki feladatok ellátásáról szóló beszámolót, azt tudomásul veszi.
A temetőgondnoki feladatok ellátása során a vonatkozó önkormányzati rendeletet előírásait maradéktalanul be kell tartani.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hajnis Imre temetőgondnok

3./ Temetőről és temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottsági vitában három témakör kapott fő helyet. Az egyik az, hogy feltétlenül szükséges a parcellázási terv felülvizsgálata. Amely minden új igényt a kornak megfelelően kezel, a parkosítástól akár a “művészparcella”, szóró parcella, urnafal kialakításáig. Ehhez kapcsolódóan az hangzott el, hogy addig ne változtassuk a jelenlegi díjakat, tehát az “A” változat szerinti díjak maradjanak. Így tehát az összes idevonatkozó javaslat a tervezetből kimaradna.
A második kérdéskör a temetőkönyv vezetése és a rendelet gyakorlati betartása körül alakult ki. Szigorú követelményeket kell betartani, a könyv minden temetéssel, temetővel kapcsolatos történés könyve, alapja minden további megváltási és más intézkedésnek. A megváltás esetében a hirdetést és a türelmi időket betartva kell és lehet intézkedni. 

A rendelet módosítás tervezetéhez az alábbi módosító javaslat született:

  • 1. § “A” változat ( 8. § 2.) a.) és b.) pontjában az időtartamot 35 évben javasoljuk megállapítani mindkét esetben; a 25 év a mai viszonyok között nem hosszú idő (pl. akik 80-ban temettek, most telik-telne le a 25 év)
A 2. § esetében az “A” változatot támogatja a bizottság. Ennek elfogadása esetén a 4. §-nál a “B” változat természetesen kimarad.
Ezekkel a módosításokkal a rendelet elfogadását javasoljuk.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Nagy hangsúlyt kapott, hogy valószínű, hogy a parcellázási terv választ fog adni a problémákra, amik felvetődnek. Határozott a bizottság, és javasolja, hogy a terv megrendelésre kerüljön minél előbb. 2006-ban ezt meg kell rendelni, a költségvetés összeállításánál erre gondolni kell. A bizottság támogatja az előttünk lévő határozati javaslatot. A 35 év és a díj kérdése megegyezik a pénzügyi bizottság véleményével.
Girasek Károly képviselő: A temető kérdése jelentős kérdés. Lehet-e sírboltot, kápolnát, szóró parcellát, urnafalat építeni. A jegyző asszony elmondta, hogy ebben a rendeletben nem lehet ezt a kérdést szabályozni, ezért kell a parcellázási terv. Fontosnak tartottam volna, hogy ez minél előbb meg legyen. De most nem vagyunk döntési helyzetben, ezért azt fogom megszavazni, hogy minél előbb készüljön parcellázási terv. Ez tartalmazza majd a temető bővítés lehetőségét, amit a volt kemping felé vezető részen tudok elképzelni. Ami a sírhely kialakításával kapcsolatos, illetve a díjakkal, külön véleményem volt. Én fogalmaztam meg, hogy a temetés és a temető fenntartás egy szolgáltatás. Máshol 50-100 eFt-okat kérnek az állampolgároktól, az sem fedezi a temető költségeit. Azt gondolom, hogy nem indokolt Rétságon ilyen terhet tenni a gyászolókra. A nem befolyt bevételt az önkormányzatnak a költségvetésből, vagy más forrásból rá kell fordítani a temetőre, hiszen minden karbantartás és egyéb is pénzbe kerül. Nem gondolom, hogy emelni kellene a díjakat, a megváltási idő 25 éves legyen, ezen a véleményen voltam, és az utána következő megváltás lehessen más díjú. Ez a javaslatom nem kapott többséget. Azt viszont fontosnak tartom, hogy a parcellázási terv tartalmazzon olyan megoldást, ha valaki díszsírhelyet kér, csináljunk egy exkluzív parcellát, és ha ott választ valaki sírhelyet, azt magasabb összegért megvásárolhassa. Biztosítani kell a lehetőséget kápolna építésre, annak a díját a következő rendelet módosításnál meg kell állapítani. Szóró parcella létesítését is fontosnak tartom. A parkolás csak ilyenkor minden szentekkor gond, amúgy elegendő a hely a parkoló gépkocsik számára. Nem rendeleti téma, bár a rendelet betartásával összefügg, fel kellene mérni akár helytörténész közreműködésével, a régi síremlékeket, azok megőrzése fontos. A rendelet tervezetet elfogadásra javasolom. Minél előbb készüljön el a parcellázási terv. Alapdíjakat most nem indokolt emelni.
Kapecska Ferencné jegyző: Jogos igények merülnek fel, de az nem a mai ülés témája. Mindkét bizottság támogatja a parcellázási terv megrendelését. Külön kell választani a temető rendelet módosításra vonatkozó előterjesztést, a parcellázási terv megrendelésétől, amiben külön kell dönteni. Az árajánlatokat be kell kérni az erre jogosultság vállalkozóktól, és azok ismeretében a következő ülésen mindenképpen dönteni lehetne. A parcellázási terv elfogadásáról majd a képviselő-testületnek kell dönteni, így az előkészítés során kell majd megfogalmazni az elvárásokat. Nem a rendeltben kell most rögzíteni pl. az urnafal helyét. Az elfogadott parcellázási terv alapján kell majd a rendeletet ismét módosítani. Most a rendelet lenne a lényeg, és az arra vonatkozó határozati javaslat, ami a parcellázási terv felülvizsgálatára vonatkozik.
Patterman Józsefné képviselő: Addig, amíg nincs parcellázási terv, nem beszélhetünk arról, hogy hol lesz majd a sírboltok, urnafal stb. elhelyezésére kijelölt terület. Bizakodó vagyok, hogy amikor a parcellázási terv meglesz, és a kripták, sírboltok elhelyezésére a hely ki lesz jelölve, hogy lesz egy feloldó rendelkezés, miszerint nemcsak akkor lehet egy helyet megvásárolni, amikor a családtag egyike meghal, mert egy sírboltot nem akkor szoktak építeni, amikor valaki elhunyt, hanem előtte. Hosszabb idő szükséges az építkezés előtt, mert építési engedély köteles. Ezt kötelesek vagyunk biztosítani, úgy érzem. Olyan felvetések is érkeztek, hogy vannak egyedülálló személyek, akik életükben szeretnének gondoskodni arról, hogy sírhelyet vásároljanak, hogy ne terheljék a rokonokat ezzel a feladattal. Elegendő sírhely áll rendelkezésünkre, nem hiszem, hogy akadályba ütközne, ha valaki így szeretne eljárni. 
Mocsári Gergely képviselő: Ha a parcellázási terv elkészült, a rendeletet újra kell majd módosítani. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Pénzügyi és TK Bizottság módosító javaslatával a rendelet tervezet 1.§. “A” változatát, ami a temetkezési helyek 35 éves megváltási időtartamára vonatkozik. A javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. A 2.§. “A” változatot, amit mindkét bizottság is támogatott, a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Az 1. sz. melléklet “A” változatát a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. A módosításokkal együtt a rendelet tervezetet a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és megalkotta alábbi rendeletét.

Mezőfi Zoltán polgármester: A most kiosztott határozati javaslat is tartalmazza, hogy a parcellázási terv felülvizsgálata, illetőleg módosítás előkészítése során a jelenlegi állapot felmérése mellett javaslatot kell tenni az urnafal, urnasír és sírbolt, esetleg szóró parcella területének, illetve új temetkezési helyek kijelölésére, valamint a temetőre vonatkozó jogszabályi feltételeknek való megfelelésre. Az árajánlatot, legalább két, arra jogosult vállalkozástól meg kell kérni. A tervezés megrendeléséről az árajánlatok alapján a képviselő-testület dönt. Volt egy javaslatom, hogy napfogó, esőfogó legyen a tervezésnek a tárgya. Régi igényről lenne szó. A tervezőtől rendeljük meg azt is, hogy eső és napfogó kerülhessen a ravatalozó elé. 
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr, én ezt rögtönzésnek tartom. Azzal egyetértek, hogy készüljön napfogó, esőfogó, de ezt nem parcellázási tervben kell megfogalmazni. Erre van szándék, építési engedélyt kell rá kérni, de nem a parcellázási terv része. Én is örülnék, ha ez megvalósulna, de a határozati javaslatot emiatt ne módosítsuk, azon kívül is meg lehet rendelni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Megértettem Girasek úr segítő közbevetését. Szavazásra teszem fel a parcellázási terv megrendelésére vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

95/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a rétsági 05/7 hrsz-ú köztemető parcellázási tervének felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot, azt támogatja. 
A parcellázási terv felülvizsgálata, illetőleg módosítás előkészítése során a jelenlegi állapot felmérése mellett javaslatot kell tenni az urnafal, urnasír és sírbolt esetleg szóró parcella területének, illetve új temetkezési helyeknek a kijelölésére, valamint a temetőre vonatkozó jogszabályi feltételeknek ( közlekedés, parkosítás, infrastruktúra, zöldterület aránya stb.) való megfelelésre. 
A temető terv fentiek szerinti módosítás elkészítésére vonatkozó árajánlatot legalább két, arra jogosult vállalkozástól meg kell kérni. 
A tervezés megrendeléséről az árajánlatok alapján a képviselő-testület dönt. 
Határidő: ajánlati felhívás megküldésre: november 8.
Felelős: Bulejka András főmunkatárs

4./ Helyi adórendeletek végrehajtása, adóellenőrzés tapasztalatai
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság vitájában az domborodott ki, hogy az adómunka jó, az előterjesztés reális képet ad az adózással összefüggő helyzetről és körülményekről. Elhangzott, hogy a hátralékok behajtására minden eszközt és lehetőséget fel kell használni. Sajnos, sokan állnak előttünk a rangsorban a behajtás tekintetében. Az építményadó alkalmazott mértéke nagyon alacsony, de mégsem lenne indokolt vele most foglalkozni. Amennyiben az iparűzési adó megszűnik, akkor viszont amúgy is foglalkoznunk kell az alkalmazott adótételekkel, bevételeink biztosítása érdekében. Szó esett arról is, hogy az 50 m Ft alatti vállalkozásoknál, ha máshol sem kell a feltöltési kötelezettséggel élni, akkor helyi adózásban sem kell. Kis értelmezési vita bontakozott ki a gépjármű forgalomból való kivonása mint adótartozás fejében alkalmazható módszer tekintetében, ugyanis ezt az új rendelkezések szerint csak bontós igazolással lehet megtenni. Harmonizálni kellene az új szabályozással.
Az adóhatósági munka színvonala dicséretesen jó, amit az is jelez, hogy az elmúlt két évben összesen kettő darab fellebbezés történt, és ez sem a hivatal miatt. A hozzáállás az ügyfelekhez példaértékű, a kiküldött egyenlegek, tájékoztatók hasznosak és segítik az ügyfeleket az eligazodásban. Persze előfordulhat, hogy pl. egy felszólítás éppen keresztezi az útját egy teljesítéssel, de ez végképp nem jellemző eset. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az adórendeletek végrehajtásával, adóellenőrzés tapasztalataival kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 96/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi adórendeletek végrehajtásáról és az adóellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót, azt elfogadja. 
Megállapítja, hogy az adóztatási feladatok ellátása az önkormányzati rendelet alapján biztosított. Az adóhátralékok csökkentése érdekében következetesebben kell alkalmazni a végrehajtási eljárást. 
Határidő: folyamatos
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

5./ Volt laktanya értékbecslés és hasznosítás pályázata
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elhangzott, hogy a múltkor azért kértük az elnapolást, hogy a pályázó cégnek legyen lehetősége a pályázatát kiegészíteni a kért információkkal. Ezzel az említett cég nem élt, így az egyszerű, meghívásos közbeszerzési eljárás meghirdetése a célszerű út. Sőt, az is elhangzott, hogy erre nem is kellett volna eddig várni, mert korábban is meg lehetett volna indítani. Más vélemény szerint nincs szükség semmiféle eljárásra, fölösleges pénzkidobás az egész.
A bizottság rövid vita után 5:1 arányban a “B” változat szerint a közbeszerzési eljárás megindítását javasolja.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Új értékhatárok jelennek meg a közbeszerzési eljárással kapcsolatban. Ez a tájékoztatás arra ösztönöz bennünket, hogy gondolkodjunk arról, hogy érdemes elindítani a pályázati eljárást, a bizottság mégis úgy döntött, ne halasszuk január elsejére. Mert ugyanezeket a folyamatokat végig kellene csinálni. Időben veszítenénk. Itt is elhangzott, hogy nincs értelme hasznosítási terv elkészítésének, igazából az értékbecslés az, amire szükségünk van. Szó volt arról, hogy miért három hetet kell kiírni a pályázatok leadására, a válasz szerint a törvény alapján 15 nap a kötelező, de lehetőség van arra, hogy javasoljuk a nagyobb határidőt. Legalább négy arra jogosult vállalkozásnak el kell küldeni az ajánlattételi felhívást. De meg kellene még ennél több cégnek is elküldeni. Felvetés hangzott el, hogy a határozati javaslatban megjelölt három személy mellett, illetve azokat felcserélve olyan szakember legyen a bizottságban, aki pénzügyileg, gazdaságilag jobban képviselheti az önkormányzat érdekeit. Személyek is felvetődtek, az egyik személy nem kapta meg a többséget, a másik pedig nem vállalta a feladatot. A vitában elhangzott, hogy nem a hasznosítási terv fogja meghatározni a hasznosítást, az nem feltétlenül szükséges. A határidőt javasolja a bizottság december 10-ig meghosszabbítani. Jó lenne, ha más szakemberek is részt vennének a bizottság tagjai között, azokon kívül, akik név szerint meg lettek nevezve. Az is elhangzott, hogy a szempont rendszer a döntő, nem a bizottsági tagok személye. A bizottság többségi arányban a “B” változatot javasolja elfogadásra. A bizottság kiegészítése, hogy december 10-ig ki kell tolni a jelentkezési határidőt. 
Girasek Károly képviselő: Fontos állomáshoz érkeztünk, ugyanis akár hogyan is nézem, ez az első olyan anyag, ami a képviselő-testület előtt van napirendként, kiegészítő javaslatokkal a laktanyával kapcsolatban. Eddig napirendként soha nem tárgyaltunk olyat, hogy valamit is tudtunk volna tenni a laktanya hasznosítás érdekében. Számomra külön megtisztelő, hogy az előterjesztő, Mezőfi Zoltán polgármester úr engem is jelölt ebbe a bizottságba, bár nyilvánvaló, hogy én ezt nem kértem. Talán azért terjesztette elő szerény személyemet, mert tudomásom szerint én voltam az egyetlen, aki 7 oldalas részletes koncepciót kidolgoztam a laktanya hasznosításának lehetőségeire. Bár tudom, hogy itt szigorúan a szempontok szerinti értékelés lesz a feladatunk. A korábbi pénzügyi bizottsági döntések sürgették, hogy legyen egy koncepció, és egy hasznosítási tanulmány, sima értékbecslés helyett. Azt fájlalom, hogy az egyik cég a referenciáival nem rukkolt elő, de akkor is helyes az egyszerűsített pályázat közzététele. Magam részéről nem értenék egyet a december 10-ig történő határidő kitolással. Azt gondolom, nem kellene túlhúzni az időt, mert ez egy meghívásos pályázat. A meghívástól számított időtartam van megadva. Szerintem a 15 nap is elegendő. A megfelelő beltartalommal a legolcsóbb vállalkozót kell megtalálni. Nemcsak a legolcsóbb a fontos, a megfelelő beltartalom legalább annyira. Köszönet azoknak, akik az ajánlattételi felhívást összeállították, rendkívül precíz, alapos munka. Ennek kell megfelelni, ezt kérjük. A “B” változatot támogatom.
dr. Katona Ernő alpolgármester: Régi vesszőparipám, hogy a laktanyát nem szabad parlagon hagyni. A hasznosítási tervet úgy tudnám elképzelni, hogy ha saját igényeinket felmérve konkrét feladatokat, konkrét kérdéseket tennénk fel, hogy hogyan hasznosíthatnánk a laktanyát. Ha általános hasznosítási tervet készíttetünk, abban sok elképzelés lehet. Nem tartom valószínűnek, hogy mindenre kiterjedő, minden igénynek megfelelő hasznosítási tervet tudunk csinálni, mert sok minden, sokféleképpen hasznosítható. Nem érzem azt, hogy ezzel bármiféleképpen előre jutnánk. Konkrét igényeknek, konkrét elképzeléseknek megfelelő hasznosítási tervet tudnék elképzelni. 
Mocsári Gergely képviselő: Át kell gondolni, hogy a hasznosítási terv mennyiben segíti a valódi hasznosulást. Erre nyilván nem lehet válaszolni. Bizonytalanná tett, ugyanis az elmúlt időszakban volt szó a laktanya területén a telek kialakításról. Nagy reményeket fűztünk, hogy az értékbecslés alapján micsoda dolgok fognak megvalósulni. Érdemes-e nagyobb pénz összeget ráfordítani, mert a hasznosulás lehet, hogy belátható időn belül nem valósul meg. Ezért tudom elfogadni a csak értékbecslésre irányuló megrendelést. 
dr. Tóth Mária képviselő: Ebben a témában értékbecslési pályázatot kívántunk kiírni. Erre a pályázatra egy salgótarjáni cég ajánlkozott arra, hogy ő megcsinálja az értékbecslést, és a hasznosítási tervet is. Viszonylag részletesen kifejtették, ez miből áll, és 4.400.000 Ft-ot kér érte. Három jelentkező volt akkor, mindegyik lényegesen kevesebbért csinálta volna meg a munkát. Részemről teljesen feleslegesnek tartom ezt a megvilágosulást, illetve annak kapcsán jelentkező saját ötletünknek elképzelt kiírást, teljesen felesleges. Az értékbecslés lényegesen kevesebbe kerülne. A hasznosítás aszerint fog történni, amire a jelentkező éppen használni akarja az épületet, vagy a területet. Egyébként nincs kétségem afelől, hogy ki fogja megnyerni ezt a pályázatot, nincs kétségem afelől, hogy most meg is lesz szavazva.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szeretnék Girasek képviselő úrnak segíteni a múlt idézésében, egyrészt köszönöm a dicsérő szavakat, fel fogjuk tenni a polcra. Azt is köszönöm, hogy elhangzott, hogy megint a laktanya hasznosításával foglalkozik a testület. Ez igaz is. Volt itt már szó tűzoltó laktanya kialakításról is, kétszer is. 2004-ben az állam által kiírt pályázat kapcsán bérlakás koncepció is volt. Két változatban, alaprajzokkal. Nemrégiben 2005. nyarán volt itt egy napi 10.000 adagos konyhára vonatkozó pályázat is. Nemrégiben elkészítettük 10 építési telek kialakítására vonatkozó dokumentációt, ez a lehetőség most is meg van. Laktanyával kapcsolatos a fecskeház kialakításának a lehetősége. Ez a lehetőség hirdetésként most is megtalálható az interneten. Én az “A” változatot támogatom, ami az 1.800.000 Ft-os értékbecslésre vonatkozik. Egyetértek azzal a véleménnyel, hogy a vagyonrendeletünk szerint bármiféle ezzel kapcsolatos gondolatot megelőzően, értékbecslést kell kérni. A másik beadvány 4.400.000 Ft-os ajánlat.
Girasek Károly képviselő: Amit polgármester úr felsorolt, az úgy igaz, de úgy viszont nem, hogy a laktanya egészével foglalkoztunk volna. Kivett részeket tárgyaltunk, arról nem, hogy hogyan hasznosítsuk az egészet. Ez hozzátartozik a pontosításhoz. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Pénzügyi és TK bizottság “B” változatra vonatkozó javaslatát, mely szerint az egyszerűsített közbeszerzés kiírását támogatják.. A javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. Szavazásra teszem fel továbbá, az ajánlattételi időre vonatkozó javaslatot, ami szerint december 10-ig lehet az ajánlatot megtenni. A javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát. 97/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 74/2005. (VIII.25.) számú testületi határozattal kiírt, volt laktanya értékbecslésére, állapot felmérésére és hasznosítási lehetőségeinek kidolgozására vonatkozó pályázati felhívásra benyújtott ajánlatokat.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 356/26 hrsz-ú, volt laktanya értékbecslésére, állapot felmérésére és hasznosítási lehetőségeinek kidolgozására meghívásos egyszerű közbeszerzési eljárás kiírását rendeli el.
A határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást legalább négy, arra jogosult vállalkozásnak kell megküldeni.
A közbeszerzési eljárás lefolytatására három tagú bíráló bizottságot hoz létre. Felhatalmazza a bíráló bizottságot, hogy a meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatása során a Közbeszerzési Szabályzat szerint az ajánlatkérőt megillető jogokat gyakorolja.
A bizottság elnöke: Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke, tagjai: Jávorka János Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja és Girasek Károly Pénzügyi Bizottság tagja.
A 74/2005. (VIII.25.) számú testületi határozattal kiírt, volt laktanya értékbecslésére, állapot felmérésére és hasznosítási lehetőségeinek kidolgozására vonatkozó pályázatot az egyszerűsített közbeszerzési eljárás kiírása miatt eredménytelennek nyilvánítja. 
Határidő: ajánlattételi felhívás megküldésre november 4.
Felelős : előkészítésért Kapecska Ferencné jegyző

6./ Állati tetemek kezelésére irányuló rendszer kiépítése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az előterjesztett program igen részletes, alapos, mindenre kiterjedő, és fontos feladatról szól. A 95%-os elnyerhető támogatás nem kis dolog. Hogy ez megvalósuljon, ahhoz a megcélzott térség (Rétsági és Balassagyarmati kistérség) önkormányzatainak 85%-ban csatlakozni kellene. Viszont az üzemeltetés folyamatos költségei nagyon magasak. A dögkutat meg kell szüntetni, de lehet erre más megoldást is találni. Rétság területén évente 15-20 kutya és macska, esetleg 1-2 nagyobb és más elhullott állat esetében kell intézkedni. Ennek költségei messze sokkal alacsonyabbak annál, amit az előterjesztett program tartalmaz. 
Elhangzott, hogy az ajánlatot tevő szervezet az első ilyen, aki a piac lehetőségit ki akarja használni és elkötelezni az önkormányzatokat, legalábbis a nagy részüket. Biztos, hogy meg fognak jelenni más ajánlattal más cégek is, illetve megyei ajánlat is lesz valószínűleg. Éppen ezért, természetesen a feladat fontosságát szem előtt tartva a bizottság a “B” változat pontosításával azt javasolja, hogy ezzel a partnerrel ne kötelezzük el magunkat, tehát ne kössünk vele szerződést.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Jogszabályi változás következtében a jövőben meg kell oldani a feladatot. A dögkutakat nem lehet tovább így üzemeltetni, fel kell számolni. Nem kis költséget fog okozni az önkormányzatnak. Ebben a projektben, ami előterjesztésre került, sok a pozitív vonás, hiszen kezeli a kérdéseket, ugyanakkor úgy tűnik, igen vastagon számolnak. A működtetésben olyan terheket róna az önkormányzatra, ami igen nagy. Ettől várhatóan alacsonyabb működtetési költséggel, az önkormányzatra háruló kisebb összeggel is várható projekt megoldás. A bizottság véleménye, hogy nem kell elsietni a dolgot, várjunk, valószínűleg lesznek más megoldások. Felmerült, hogy esetlegesen egész Nógrád megyére kiterjedő projekt is lesz. A bizottság a “B” változatot támogatja, miszerint ebben a programban részt venni nem kívánunk.
Jávorka János képviselő: Az adott tervezet valóban új rendszer kiépítését tartalmazza, de minél kevesebb önkormányzat jelentkezik, az önrészek annál nagyobbak lesznek. Elég változó az önkormányzatok hozzáállása, van aki részt kíván ebben a programban, van aki nem. Egyenlőre várjunk ezzel a dologgal, a piacon meg fognak jelenni többen ezzel a témával kapcsolatban. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A két bizottság érzi a súlyát a dolognak, meg kívánja azt oldani, de nem ebben a formában. Szavazásra teszem fel a két bizottság által támogatott határozati javaslat B változatát, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 98/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a rétsági és balassagyarmati kistérségek dögkútjainak bezárásáról, rekultivációjáról és az állati tetemek kezelésére irányuló rendszer kiépítéséről szóló előterjesztést, azt nem támogatja.
A képviselő-testület az állati tetemek kezelésére irányuló kistérségi rendszer kiépítésében nem vesz részt.
Határidő: értesítésre november 8.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

7./ Belső Ellenőrzési Társulás bővítése
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Kapecska Ferencné jegyző: Diósjenő község önkormányzatának jegyzője a tegnapi nap folyamán küldte meg a csatlakozni kívánó két település felvételére vonatkozó anyagot. Az előterjesztés tartalmazza, hogy Borsosberény és Bánk abban az esetben kerülhet az ellenőrzési társulás tagjai közé, ha valamennyi társult önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel azt elfogadja. A csatlakozás az önkormányzat számára semmiféle hátrányt nem jelent. Annyi változás van, hogy két önkormányzattal több település fog a társuláshoz tartozni, ebből következően az önkormányzatokat terhelő költségviselés aránya is csökken, Rétság vonatkozásában 19,5 %-ról 17,3 %-ra csökken. Kérem a tisztelt testületet, hogy járuljon hozzá a két önkormányzat társulásba történő csatlakozásához. 
Girasek Károly képviselő: Nekem nem egyértelmű a határozati javaslat, azt tartalmazza, hogy felhatalmazzuk a polgármestert, hogy az ezzel módosított megállapodást aláírja. Csak ezzel módosul a megállapodás?
Kapecska Ferencné jegyző: Az előterjesztés tartalmazza a megállapodás érintett pontjainak módosítását. A tagok száma, a költségviselés aránya, a mellékletben felsorolt önkormányzatok és intézmények felsorolása módosul.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Belső Ellenőrzési Társulás bővítésével kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő – testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta következő határozatát. 99/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Belső Ellenőrzési Társulás bővítésével kapcsolatos előterjesztést, azt támogatja.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Társuláshoz 2006. január 1. napjával Bánk és Borsosberény Község Önkormányzata csatlakozzon.
2006. január 1. napjától a Belső Ellenőrzési Társulás tagjai: Diósjenő, Bánk, Borsosberény, Keszeg, Legénd, Nézsa, Nógrádsáp, Rétság, Romhány, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske és Tolmács település önkormányzata.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulás bővítését tartalmazó módosított társulási megállapodást aláírja.
Határidő: határozat megküldésére november 3.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

8./ Képviselői keret felhasználása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A még meglévő képviselői keretből a Városi Nyugdíjas Klub rendezvényeihez 50 eFt-ot szándékozunk támogatásként adni, illetve kezdeményezzük azt. Valamint az Öregfiúk futball csapat részére 17 db mez és sportszár beszerzéséhez 40 eFt-ot kezdeményezünk juttatni. Kérem a képviselő-testületet, ehhez járuljon hozzá.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a képviselői keret felosztására vonatkozó, a Pénzügyi Bizottság által támogatott határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.  100/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a költségvetésben tervezett képviselői keret felosztására vonatkozó javaslatot, azt támogatja.
A képviselő-testület a Városi Nyugdíjas Klub rendezvényeinek költségeihez 50.000 Ft, az Öregfiúk futball-csapat részére 17 db mez és sportszár beszerzésre 40.000 Ft támogatást biztosít elszámolási kötelezettséggel a képviselői keret terhére. 
A megállapított támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó megállapodást a Városi Nyugdíjas Klubbal, és a Városi Sportegyesülettel meg kell kötni.
Határidő: értesítésre november 5. 
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

9./ Kérelem közterület tartós használatára
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Kérdésként vetődött fel, hogy milyen időtávra kérik, az ott lévő autósbolt kié, mikor jár le a bérleti ideje, az ott lakók meglettek-e kérdezve. Nem szerepel időtartam a kérelemben; az autósbolt a Krajcsek-féle cégé, december 31-ével lejár a közterület használati engedély. A lakók nem lettek megkérdezve.
A véleményekben elhangzott, hogy több szempontból is meggondolandó az érintett közterület kiadása: - városképi szempontokon túl közlekedési problémákat okozhat, ott fordulnak az autóbuszok pl. Ez a terület zöldövezet, nem lenne jó megváltoztatni a jellegét. Kerítést oda el sem lehet képzelni. Ezt a tevékenységet a piacon is lehetne végezni. Fontos, hogy a lakók mit szólnak hozzá.
Végül a bizottság többsége (4 igen, 1 ellene és 1 tartózkodással) azt javasolja a testületnek, hogy az érintett környék lakóinak véleményét kérjük ki és azt követően döntsünk a kérdésről.
Mocsári Gergely képviselő: A TK bizottság véleménye megegyezik a Pénzügyi bizottság véleményével. Egyértelmű, hogy városképi problémákat vet fel. Felvetődött, hogy más területet fel tudunk-e ajánlani. Az “A” változatot támogatjuk, minimális többséggel.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a közterület tartós használatára vonatkozó Pénzügyi Bizottsági javaslatot, miszerint a lakók megkérdezése után a következő ülésen döntsön a testület. A javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát. 101/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Jónás Attila Rétság, Petőfi u. 54. szám alatti lakos közterület tartós használatára vonatkozó kérelmét. 
A közterületként nyilvántartott 520 hrsz-ú terület egy részének bérbeadásáról a Rákóczi út 48-56. szám alatti ingatlan tulajdonosok – lekerített dísznövény lerakat létesítésre vonatkozó – véleményének ismeretében később dönt.
Az érintett ingatlan tulajdonosok véleményének kikéréséhez a lerakat tervezett elhelyezését tartalmazó térképvázlatot is csatolni kell. 
Határidő: ingatlan tulajdonosok megkeresésére november 8.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

10./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: Én javasoltam kiegészíteni ezt a napirendet, hogy a folyamatban lévő megállapodásokról pontos képet kaphassunk. Ez napirend, nem nagyon értem, miért nem tárgyalja ezt bizottság, kin múlik ez? Ezeket a Pénzügyi Bizottságnak meg kellett volna tárgyalnia. Kérem, hogy a jövőben tárgyalja a Pénzügyi bizottság ezt a napirendet. Jó dolog, hogy készült egy ilyen kimutatás, de el kell mondjam, hogy egyáltalán nem teljes körű. Nagyon sok megállapodás nem került bele, pl. CBA, kötöttünk egy szerződést, nem járt le, nincs róla számadás. Azzal sem vagyok elégedett, hogy a Turinform iroda más pénzből működik. Arról volt szó, hogy megállapodtunk, azt kellene teljesítenie. A gyöngyösi főiskolával kapcsolatban egyszerűen az szerepel, hogy nem kaptak pénzt, így nem csinálnak semmit. Nem is volt ilyen a megállapodásban, hogyha nem nyernek, akkor nem csinálnak semmit. A kábelszolgáltató társasággal szerződésünk van, amiben mi adunk szolgáltatást, ő is ad. Én azt kérem, hogy minden olyan megállapodásról, amiről nincs beszámolási kötelezettség, kerüljön listára, és esetleg legyen odaírva, hogy aktualitását veszítette, vagy nem, és a bizottság tárgyalja meg legközelebb. Ide bizony beletartozik pl. a kistérségi társulás is, bár nincs beszámolási kötelezettsége, de van egy megállapodásunk. Ezzel a kiegészítésemmel együtt elfogadom a tájékoztatót.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, elfogadta a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót.


11./ Egyebek
Kapecska Ferencné jegyző: Az iskolatej-program indítását augusztusban elfogadta a képviselő-testület, akkor úgy került megfogalmazásra, hogy az alsó tagozatosok részére legyen az ellátás, mivel a felső tagozatosok az iskolatejet nem igénylik. Tekintettel arra, hogy a korábbi időszaktól eltérően a változatosabb ellátásra van lehetőség, hétfőn tej, szerdán kakaó, pénteken ömlesztett sajt, a felsősök is kérik az ellátást. A felső tagozatosok között megtörtént a felmérés, aminek alapján kiderült, hogy 137 tanuló igényelné az ellátást az őszi szünet után. Mi a 100 %-os támogatottsági körbe tartozunk, csak az Áfa terheli az önkormányzatot. Arra számítani kell, hogy az utólagos elszámolás miatt az őszi időszakban felmerült költségeket január, február környékén fogjuk csak megkapni, addig azt meg kell előlegezni. Kérem a hozzájárulást, hogy a felső tagozatban is biztosítható legyen az ellátás. Az Áfa költsége december 31-ig kb. 15 eFt, a többit pedig a 30 Ft/ 2 dl ellátotti támogatást az önkormányzat meg fogja kapni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az iskolatej program kibővítésére tett javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát. 102/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a felső tagozatosok iskolatej ellátására vonatkozó előterjesztést, azt támogatja. 
A 2005. évi iskolatej program őszi időszakának szabályozásáról szóló 68/2005. (VII.26.) FVM rendelet feltételi szerint, 2005. november 7- december 31-ig terjedő időszakra az alsó tagozatosok mellett a felső tagozatos tanulók részére heti három napon tanulónként 1 db 2 dl-es tejet, vagy azzal egyenértékű tejterméket biztosít. 
A költségvetés módosításakor a felső tagozatosok iskolatej költségének megelőlegezésére előirányzatot kell biztosítani. 
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző
Holman Ferenc iskolaigazgató 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Úgy hallottam, az Ipari Parkba új cég szeretne betelepülni. Igaz-e a hír?
Mezőfi Zoltán polgármester: Elmondható, hogy van érdeklődés. Vannak már előrehaladottabb tárgyalások. Arra viszont felhatalmazásom nincsen, hogy konkrét nyilatkozatot tegyek ebben a stádiumban. Abban a pillanatban, hogy konkrét lesz a dolog, a képviselő-testület elé fog kerülni. 
Jávorka János képviselő: A lomtalanítás keretében a Mező utca végéről nem vitték el a lomokat. A lakók szerint időben kitették, kérném pótolni a hiányosságot. 
Mocsári Gergely képviselő: Bizottsági felvetésként hangzott el, hogy a Hangadó terjesztése kívánni valót hagy maga után. Át kellene gondolni. A Polgárőrség felvállalná a kihordást, ezt Jávorka úr ajánlotta fel. 
Girasek Károly képviselő: Nem ennyire egyszerű a Hangadó terjesztésének kérdése. Nem mindenki kéri, már Interneten is olvasható, pontos statisztika szerint ezt teszik már négyszázan. Ha minden háztartásba eljuttatjuk, oda is, ahol nem kérik, akkor a 200 példánnyal többet kell előállítani. Ez költséget igényel. Azt javasolom, hogy a Művelődési bizottság tekintse át a témát, utána tárgyalhatunk róla, de nem most. 
Mocsári Gergely képviselő: Az elmúlt ülésen szóba került, hogy Pedagógia Program módosításra került, én akkor szóvá tettem, és szorgalmazom ismét, hogy az járja végig azokat a fórumokat, amit a törvény előír. A másik téma a középiskolával kapcsolatos kérdés. Elmúlt testületi ülésen döntöttünk, és a Hangadóban nem így jelent meg, elfogadásra került az a javaslat, hogy tárgyalja a testület novemberben. 
Girasek Károly képviselő: Nem szavazott arról a testület, hogy novemberben tárgyalja. Az indítványomat nem fogadta el a testület, és nem is döntött, hogy tárgyalja bármikor is. 
Mocsári Gergely képviselő: Akkor kezdeményezem, hogy mindenképpen kerüljön be a novemberi ülésre a középiskola kérdése. Egyértelmű, hogy ezzel nem lehet várni, valamilyen módon pontot kell tenni a végére. Ehhez kapcsolódik, hogy minden intézményi beszámolóhoz szempont rendszer legyen, jó lenne, ha ennek előkészítésében, a képviselők leadnának, illetve javasolnának szempont rendszert, amit szeretnének visszahallani a beszámolóban. Felvetődött, és én is gondolkoztam azon, hogy mi lenne akkor, ha saját középiskola lehetőségét is kidolgoznánk. Napirendről le lett véve a testvérváros kérdése, Naxos. Kiosztásra került a BM EU. Együttműködési Hivatal vezetőjének faxa, amely egyértelműbbé teszi a kérdést.
Girasek Károly képviselő: Ügyrendi észrevételem van. Levettük napirendről, helytelen és jogsértő is az egyebekben visszatérni rá. Így semmi értelme a napirend megszavazásnak.
Mezőfi Zoltán polgármester: Girasek úr, pillanat. Egyenlőre az ülést még én vezetem. Nagyon röviden, összefoglalva megadom a szót.
Mocsári Gergely képviselő: Úgy gondolom nem éltem még vissza a képviselő társak türelmével. Arra utalnék, hogy a testvérvárossal kapcsolatban arról volt szó, hogy ne terheljük a várost kiadásokkal, a másik, hogy mit jelent, hogy szándéknyilatkozatot köt a két város. A fax 2. oldalán olvasható, hogy semmiféle elkötelezettséget nem jelent, semmiféle konkrét elkötelezettséget nem jelent, hanem azt jelenti, hogy nyitott az út a további együttműködésre. 
Girasek Károly képviselő: Ez felháborító, egyrészt azt kellene tennem, hogy erre ne reagáljak, mert levettük napirendről. Előkészítetlen volt. Közben kiosztásra kerül egy papír, azt Mocsári úr nem olvassa fel, hogy a határozat alapján Rétság városa 840 euró utazási költségtámogatást kap. Se a határozatot, se a kérelmet nem láttuk, se azt, hogy kikapja. Tudomásom szerint Rétság város nem is jelölhetett ebbe személyeket, az amit ő elmondott, hogy semmibe nem kerül, félinformáció. Nem is megyek mélyebben bele, mert azt gondolom, hogy nem is lenne ezt szabad napirenden kívül tárgyalni. Az Egyebeknek meg van a funkciója, közérdekű bejelentést lehet tenni. Nem hozhatnak elő napirendi pontokat. Ez pedig nem közérdekű bejelentés. Kérem más se szóljon hozzá, mert sértik az SZMSZ-t. Az SZMSZ 10. §. (3) bek. h.) szerint a képviselő közérdekű ügyben intézkedést kérhet, és arra 15 napon belül érdemi választ kell adni. Ennek fóruma, hogy a képviselő-testületi ülésen az Egyebekben ezt bejelenti a képviselő. Az elmúlt időben én magam, és más képviselő is tett ilyen bejelentéseket, pl. elmondtam, hogy szemétlerakó létesült a Jászteleki úton, benne van a jegyzőkönyvben is. Intézkedést vártam rá, nem történt semmi. Gaz van a patakparton, nem történt semmi. Buszok parkolnak, nem történt semmi. A parkoló kijárat, és a hivatal melletti kijárat milyen balesetveszélyes, intézkedés nem történt. Azt is tudom, hogy kevés a pénzünk, de azért felesleges szólnunk, ha elmondunk is valamit, és abban nem történik semmi. Kérem, hogy a jövőben az itt felvetett érdemi bejelentésekre reagálás legyen, ha nemleges, akkor is. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Múlt héten szerdán a helyi Mentőállomás vezetője megkeresett, és nem túl jó hírt közölt velem. Arról van szó, hogy rendkívüli mértékben csökkent a mentőszolgálatnál a dolgozó orvosok létszáma, pl. Balassagyarmaton a mentőállomáson nincs is mentőorvos. Ezen kívül a mentőtiszteknek a szabadságát nem tudják kiadni, ugyanis a régi szabályozás szerint 200 óra túlórát vállalhattak, most pedig ezt erősen lecsökkentették. Nem tudják megoldani, hogy a dolgozók szabadságát kiadják. Ezért, a héttől kezdve, kénytelenek olyan döntést hozni, hogy korlátozzák az eset kocsinak a futását. Az eset kocsi az a kocsi, ami Rétságon 24 órában teljesített szolgálatot. Kb. olyan a felszerelése, hogy majdnem intenzív osztálynak megfelelő szintű ellátást tud biztosítani. De ahhoz, hogy ez a kocsi futni tudjon előírás, hogy legalább mentőtisztnek kell szolgálatot teljesítenie rajta. Mivel a mentőtisztek ilyen helyzetbe kerültek, hogy a szabadságokat nem tudják kivenni, átvezényelni nem tudnak, ezért kénytelenek az eset kocsi futását korlátozni. A Mentőállomás újonnan kinevezett vezetője úgy tájékoztatott, hogy hétvégéken, szombat reggeltől vasárnap estig, illetve ünnepnapokon az eset-kocsi Rétságon nem fog üzemelni. Mentő kocsi fog dolgozni, de ezen csak mentőápoló fog dolgozni. Ez valószínűleg január, február végéig fog így üzemelni. Másnap beszéltem a megyei mentőszervezet vezetőjével, Tamási Gyula úrral, akivel olyan kompromisszumos megoldást találtunk, hogy annyi engedményt kaphatunk, hogy vasárnap, ünnepnap, illetve szombaton napközben fog leállni az eset kocsi, (amikor orvosok jobban elérhetőek) és este 8 órától, reggel 8 óráig ismét üzemelni fog. Balassagyarmaton marad szolgálatban egy olyan eset kocsi, ami 24 órában üzemel, illetve napközben Bercelen fog üzemelni egy eset kocsi, de az csak napközben fut, a rétsági pedig csak éjszaka. Így valahol mindig elérhető eset kocsi. Kérték, ha tudunk olyan orvos kollégákat, akik szívesen vállalnák az ügyeletet a mentőszolgálatnál, azok jelentkezését szívesen fogadnák. Ezt a hírt kénytelen kelletlen tudomásul kell vennünk. Új vezető van a régióban Miskolcon, és nagy hadakozás ment, hol korlátozzák a mentők futását. Nekem van egy javaslatom, - ebben tevőlegesen is, ha a testület úgy dönt részt veszek,- hogy polgármester úrral, alpolgármester úrral együtt megfogalmaznánk egy levelet, amiben fel hívnánk az új vezetőnek a figyelmét, hogy Rétságon annak idején mennyit tett az önkormányzat a Mentőállomás kialakításának tekintetében. Az akkori megállapodásban 24 órás eset kocsi szerepelt, országgyűlési képviselők voltak a folyamatba bevonva stb. A város is komoly anyagi hozzájárulást biztosított a kialakításhoz. Tekintettel az Ipari Parkra, ahol a befektetőknek szinte első kérdése, hogy van-e elérhető mentő ellátás Rétságon, ez egy komoly szempont a betelepülés tekintetében. Mindenre fel kellene hívni a figyelmét az orvos kollégának, aki most a régió vezetését átvette. Rétság hallassa egy kicsit a hangját, a levél megfogalmazásában szívesen részt veszek. Jelezni kell, hogy komoly gondokat okozhatnak az ilyen, vagy hasonló intézkedések. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Szívesen részt veszek a mentőállomás kérdésével kapcsolatos feladatban, egy előzetes telefonegyeztetést is javasolok az új vezetővel. A levelet minél előbb írjuk meg. Szeretném megköszönni a Polgárőrségnek a társadalmi munkát, amit a Mindszenti emlékhelyen végeztek, a laktanya rendbetételét. A másik téma a napirendről levett testvérvárosi kapcsolat. Tanulságai vannak a dolognak, ezt szeretném megosztani.
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr, határozottan kérem, hogy ez ne legyen téma, a testület arról döntött, hogy erről nem tárgyal. Egyebekben közérdekű bejelentést lehet tenni, ez ügyrendi észrevételem. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kellő önmérséklete van alpolgármester úrnak, össze tudja egy percben foglalni, amit mondani szeretne. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Első tanulsága az, hogy nagyobb feneket kerítettünk ennek az ügynek, mint amit érdemel. Egyrészt el fog jönni az idő, amikor napi szinten kell ilyen kérdésekben dönteni. A másik tanulság, hogy nem tudunk unio-ul. Rétság Kistérség, és Rétság neve is szerepel. Bár az utóbbi lépések következtében Rétság név ki fog törlődni ebből a dologból. Ennek a vita során, Girasek úr tényeken alapuló, kritikai észrevételeket, véleményeket közöl velünk. Ha ez így van, vita nélkül elhangzott, hogy a polgármester bűncselekményt követ el, törvényt sért, és csal. Ha ezek a tények így igazak, és ezek a tények Girasek úr birtokában vannak, akkor kérem arra, mint állampolgárt, mint képviselőt, hogy tegye meg a feljelentését, két okból is, egyrészt mert kötelessége, másrészt pedig azért, mert ha nem teszi meg, akkor bűnpártolást követ el. Elő fogom szedni egyéb ügyekben ugyanezen vádakat, ahol szintén ugyanezek a vádak érték a polgármester urat. Ezekben szintén tegye meg, ha tényeken alapul, a feljelentését. 
Girasek Károly képviselő: személyes érintettség kapcsán először érdemben válaszolok, aztán az ügyrendi vonatkozását, mert furcsa ez a műfaj. Egyrészt én valóban véleményt szoktam mondani, konkrétan nem tudom most alpolgármester úr mire gondol. De azt gondolom, hogy egy képviselő mondhat véleményt. Olyan véleményt is mondhat, aminek gyanúja, feltételezése van, hogy kimerít valamit, az nem azonos azzal, mint annak állításával, különösen ha ez kérdő mondatban van. Egyébiránt valóban úgy van, hogy minden köztisztviselőnek, és mindenkinek, aki tisztségviselő, ha bűncselekmény tudomására jut, kötelessége bejelenteni. Az állampolgárnak ez csak lehetősége. Azt gondolom, hogy erre engem senki nem kötelezhet. Ettől függetlenül én egy konkrét ügyben tudok olyan tényekről, ami megalapozza a gyanúját, hogy visszaélések történtek. Ebben az ügyben az iromány meg is született, jogász ismerőseim vizsgálják, a jövő héten az ügyészségnek el lesz küldve, tehát ha erről szólt a felhívás, ez meg is fog történni. Az ügyészség majd eldönti, hogy indít-e vizsgálatot vagy sem, remélem, hogy indít. Lehet, hogy az írja, hogy nem ért vele egyet. A másik dolog ennek az ügyrendi kérdésköre. Áttanulmányoztam az SZMSZ-t, mert az látom, hogy az Egyebeket is rendszeresen az ülésvezetés nem arra használja, amire való. Máshol a napirendek után ott van, hogy mik az Egyebekben a közérdekű bejelentések. Az Egyebek nem lehet parttalan vita. Megbocsátassék, az hogy Katona Ernő engem felszólít erre, ez nem közérdekű bejelentés, és nem a testület hatáskörébe tartozik. Ezt ülésen kívül bármikor meg lehet beszélni. Az SZMSZ 29. §. /1/ és /2/ bekezdése, hogy a testületi ülésen a polgármestertől, alpolgármestertől, bizottság vezetőitől, jegyzőtől kérdést lehet intézni. Nincs olyan, hogy a képviselőtől is. Ezt a napirendi tárgyalás után lehet megtenni. Nincs benne olyan, hogy egy képviselő figyelmeztetheti bármire is a másik képviselőt. Alpolgármester úr, nagy tisztelettel, és higgadtan mondom, hogy én nem vagyok köteles elszámolni feléd, hanem a választóimnak, ha nekik megfelel az én intézkedésem és véleményem, akkor jó, ha nem felel meg, nekik vagyok köteles elszámolni. Előfordult máskor is, hogy képviselő minősítése került elő, ezt sem helyesnek és törvényesnek sem tartom.
dr. Katona Ernő alpolgármester: A nyilvánosság előtt hangzottak el ezek a vádak, nyilvánosság előtt kell erről a továbbiakban is beszélni. 
dr. Tóth Mária képviselő: Csatlakozom az alpolgármester úr véleményéhez, és állásfoglalásához. Felháborító, hogy Girasek úr folyamatosan használja ezt a hangnemet. Örökös mocskolódásai, és ez közérdekű, mert a rétsági polgármester, vagy bármelyik helység polgármestere a város, vagy falu első embere. Ha tetszik egyeseknek, ha nem. Ők választották meg. Girasek úr betartotta azt az álláspontját, hogy a polgármesternek nem szabad hazudni, de önmagát ugyebár nyilvános ülésen abba a jogállásba helyezte, mint a vádlott, amivel a vádlott rendelkezik a büntető eljárás során, tehát hogy a vádlott és a képviselő hazudhat. Girasek úr ezt most is betartotta, mert én nem úgy mondom, hogy “csúsztatott”, ahogy ő szokta mondani, hanem most is hazudott. Én magam is részt vettem azon a legutóbbi pénzügyi bizottsági ülésen, ahol bizony kijelentő módban hangzott el, amit az alpolgármester úr mondott. Nagyon sajnálom, hogy akkor ezt a polgármester úr határozottan nem utasította vissza. Kérem, hogy mindig, minden alkalommal utasítsa vissza. Ezentúl még egy dolgot szeretnék felvetni. Megint a polgármester úrnak címezve, és én ezt is közérdekűnek tartom. A polgármester úr az intézményvezetőknek főnöke, ha tetszik, ha nem, egyeseknek. Több helyről hallottam, (persze név nélkül mondom, mert nem akarom az embereket ebbe belekeverni) hogy az iskola igazgatója, már majdnem nyilvánosan agitál az általunk célként kitűzött középiskola megvalósítása ellen. Kérem polgármester urat, ha bármilyen ilyen dolog történik, és Önnek ezt tudomására hozzák, (márpedig én ezt Önnek tudomására hoztam, ha kell tanukat is fogok ebbe becitálni, sajnos kénytelen leszek) utasítsa az intézmény vezető urat, hogy ezt hagyja abba. Mert nincs joga véleményt nyilvánítani ez ügyben, ily módon, és a képviselő testület döntése előtt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Középiskolával kapcsolatban kérem a képviselő-testülettől, hogy szerda délutánig adják le javaslataikat a hivatalba, hogy azok beépítésre kerülhessenek az előterjesztésbe, segítve ezzel az előterjesztés minőségét. A Mentőállomásra visszatérve, szomorú történet ez, szakember pótlás kapcsán a megyei tiszti főorvosnak van érvényben egy állásfoglalása, amely a rezidenseket nem engedi be. Ezen a vágányon is segítsetek nekem elindulni, ha fel lehetne oldani a tilalmat, akkor sokat lehetne a szakember ellátottságon javítani. Ezt a megyei tiszti főorvosnak fel fogom vetni.

Valóban előkészítetlen, de mégiscsak fontos, a Pénzügyi Bizottságon napirendként nem szerepelt, de kiosztottam a Nógrád Megyei Levéltár részéről érkezett kérés, ami arra vonatkozik, hogy egy igen értékes, a megye térkép jelent meg az atikvár piacon. Ehhez kérik az önkormányzatok segítségét, mert kimerültek a forrásaik, és nem tudják megvásárolni segítség nélkül. Egyetértek azzal ,hogy az ilyen támogatás nem az önkormányzat feladata, bár tudomásom van arról, hogy az önkormányzatok gesztus értékű összeggel segítik az ilyen jellegű vásárláshoz. Konkrét javaslatom, hogy 5.000 Ft-tal támogassuk a Nm-i Levéltárat, segítve őket azzal, hogy meg tudják vásárolni a Mikovinyi Sámuel XVIII. századi megyetérképét, ami 60.000 Ft-ba kerül. 
Girasek Károly képviselő: furcsállom, hogy a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta a kérelmet, és nem tudom a jegyző asszony véleményét sem. Tyekvicska úr nagy tisztelője vagyok, és azt is tudom, hogy minden intézmény nehéz helyzetben van. De azért megbocsátassék, egy több tízmillió forintos működési költségű intézménynek 60 eFt nevetséges dolog. Ha megmondják, hol árulják ezt a ritkaságot, én magam megveszem, még licitálnék is rá 100 eFt-ig. Vegye meg a mi intézményünk, és őrizze itt. Ez is egy alternatíva ugye az előkészítetlenségre. Könyvtárban el lehetne helyezni. A jelenséggel van bajom, mert akkor legközelebb Végh úr fogja mondani, ő meg látott egy Rétságról szóló régi dokumentumot, adjunk rá bizonyos összeget. A jogelvi rész pedig, ha adunk 5.000 Ft-ot, nyilván megállapodást kell rá kötni, és meg kell róla győződni, hogy a többi önkormányzattól nem folyt-e be több, mint 100 eFt, erről hogy szereznénk tudomást? Nagy tisztelője vagyok a gyűjteménynek, az ott felhalmozott szellemi értéknek, de hát nekik erre van költségvetésük. Az itteni szakemberek is számtalan esetben segítik a Levéltár munkáját, ellentételezés nélkül. Magát a gyakorlatot nem tartom követendőnek, még akkor sem, ha azon nem múlik semmi, ha most megszavazunk 5 eFt-ot. Ebből nem kellene gyakorlatot csinálni. Vegye meg Rétság, és közkincs lenne. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Szégyenteljes az, hogy a polgármesternek 5.000 Ft támogatást a képviselő-testület elé kell hozni. 
Mocsári Gergely képviselő: Ha már erről van szó, vegye meg Rétság, és kerüljön bejegyzésre, hogy Rétság Városa vásárolta meg. 
dr. Tóth Mária képviselő: Először arra gondoltam, arról szól a dolog, hogy Tyekvicska úr megkeresi az önkormányzatokat, és javasolja, hogy vegyék meg a könyvet. De ez nem erről szól. Javasolom, hogy vegyük meg a mi könyvtárunkba. 
Girasek Károly képviselő: Én eredetileg arra gondoltam, mint Tóth Mária, hogy vegyük meg, és a mi könyvtárunkba helyezzük el, de azt is el tudom képzelni, hogy vegyük meg, tartsuk meg a tulajdonjogot, és helyezzük el a Megyei Levéltárba, bár ha mi fizetünk érte, miért legyen másé. Mind a két megoldást el tudom képzelni. 
dr. Szabó Mariann képviselő: Vagyunk tizenhárman, fejenként beadjuk az 5 eFt-ot, és elmondhatjuk, hogy a rétsági képviselő-testület vette meg, és letesszük a Könyvtárba. 
Jávorka János képviselő: Vegye meg az önkormányzat, helyezzük el a könyvtárban, és ajánljuk fel a másolatot a Levéltárnak. 
Végh József igazgató: Mindkét megoldás jó. Ha Salgótarjánba kerül, egy másolatot akkor is fogok szerezni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel, hogy a könyvtári előirányzat terhére a Mikovinyi térkép megvásárlásra kerüljön, a másolat pedig a Levéltárba kerüljön elhelyezésre. A javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát. 103/2005. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Levéltár megyetérkép beszerzéséve vonatkozó támogatási kérelmét.
Egyetért azzal, hogy az antikvár piacon megjelent Mikovinyi Sámuel 18. századi megyetérképet 60.000 Ft-ért a Városi Művelődési Központ és Könyvtár megvásárolja és annak másolatát a Megyei Levéltár részére átadja. 
Határidő: értesítésre november 5. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Végh József Művelődési Központ igazgató 


Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, a nyílt ülést bezárta. 
kmft.
Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-