Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2005. (X.28.)  rendelete
a közigazgatási hatósági eljárás  és szolgáltatás  általános szabályairól szóló  2004. évi CXL. tv. hatályba  lépésével összefüggő  szabályozásról és  rendelet felülvizsgálatról


Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  közigazgatási hatósági  eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 160. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §  Rétság Város  Önkormányzata és szervei hatósági eljárása során  államigazgatási és önkormányzati  hatósági ügyekben  az elektronikus  ügyintézés  szabályai nem alkalmazhatók, kivéve azokat az ügyeket vagy egyes  eljárási cselekményeket, amelyek esetében  magasabb szintű   jogszabály   kötelezően előírja. 

2. §  Rétság Város Önkormányzata mindenkor hatályos  rendeleteiben  foglalt önkormányzati hatósági  ügyekben a hatósági eljárás során a közigazgatási  hatósági  eljárás és  szolgáltatatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéséit  az 1. §-ban szereplő  eltéréssel kell alkalmazni.

3. §  A szociális és gyermekvédelmi ellátások rendjéről szóló  egységes szerkezetbe foglalt 14/2003. (VIII.29.) önkormányzati rendelet   4. §. (6) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép.
4. §. (6) Hiányosan benyújtott  kérelem esetén a kérelmezőt fel kell hívni  a hiányzó adatok pótlására. Amennyiben  a kérelmező    a megadott  határidőn belül  nem tesz eleget hiánypótlási kötelezettségének a kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni, vagy az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  2004. évi  CXL. törvény 31. §. (2) bekezdése alapján meg kell szüntetni. 

4. §  Ez a rendelet 2005. november 1-én lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet  kihirdetésének napja: 2005. október 28.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-