Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1. számú  JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2006. január 19. napján megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Lichtenberger Edit jkv.vezető, 6 fő rétsági lakos

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket, intézményvezetőket, rétsági polgárokat. Megállapítom, hogy valamennyi képviselő jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Napirend előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: A TDK ügyével kapcsolatban milyen intézkedések történtek polgármester úr? Válasz szerint a véleményemet majd elmondom. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem Girasek úr segítsen, pontosítsa a kérdését. Milyen konkrét intézkedésre gondol? Mit kellett volna tennem.
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr a kérdésem, hogy a TDK ügyében milyen intézkedést tett?
Mezőfi Zoltán polgármester: A TDK leépítéssel kapcsolatban a képviselő-testületnek, illetve a hivatalnak konkrét intézkedési jogosítványa nincs, nem lehetett.
Girasek Károly képviselő: Ismét furcsállva veszem a kezembe ezt a tájékoztatót a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről, és az önkormányzat érdekében végzett munkáról. Több oknál fogva is, mert hogy van rajta három tétel, ebből egy protokolláris, egy olyan amire nincs ráhatása az önkormányzatnak, egy pedig a hulladéklerakóval kapcsolatos, amiben valóban az önkormányzat érdekében járt el polgármester úr. Eltelt egy egész hónap a legutóbbi ülés után, azóta ez az egy érdemi intézkedés történt a város érdekében. Nem szerepel a kiemelt feladatokról szóló tájékoztató a munkatervben, a 34 ha-s területre gondolok. Gondolom, ha lett volna valami intézkedés, akkor azt ideírja a polgármester úr. Jelenleg a parlament nem ülésezik, a miniszterek szabadabbak voltak egészen a mai napig. Ráértek volna tárgyalni, utánajárni, egyéb. Ki kellett volna használni ezt az időt. A mai nap után már megint nehezebben lesznek elérhetőek. Az egyik mai lapban azt olvastam, hogy Mezőfi Zoltán polgármester azt nyilatkozta, hogy “feszített tempóban folynak a tárgyalások”, hogy a TDK-ból felszabadult dolgozóknak munkahelyet keressünk. Kaposvár polgármestere tett is valamint hasonló ügyben, mert vannak munkahelyteremtő támogatások, egyéb források, amelyeket a városban élők érdekében meg lehetne lépni. Nem az én lehetőségem meglépni, hanem a polgármesteré. Szeretném, ha a TDK ügyében, ha nem is “feszített tempóban”, de egy kis lépés legalább történne. A mindenki karácsonya nem a város érdekében tett intézkedés. Viszont volt egy hó-helyzet, és egy erős olvadási helyzet, erről sem szólt a polgármester, ezt sajnálom.  Mezőfi Zoltán polgármester: Visszautasítom, amit a képviselő úr elmondott itt. Ha lesz kedves a képviselő úr kezébe venni a decemberben elfogadott 2006. évi munkatervet, abban nem szerepel a januári ülésen a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztató. Akkor kellett volna megszavaztatni a testülettel, hogy szerepeljen napirendként. Februárban két ülés is lesz, ott ütemezve vannak a tájékoztatók. December 22-én volt utoljára testületi ülés, ma 19-e van, 26 nap telt el azóta, itt szeretném Girasek úr megjegyezni, hogy közben volt egy karácsony, egy újév. Továbbá a családomban történt haláleset miatt vettem a bátorságot, hogy szabadságot vettem ki. Majd legközelebb értesítelek, és kérek tőled engedélyt. Ha voltál olyan kedves kiemelni, hogy a tájékoztatóban a DÜFA nem érinti az önkormányzatot, legalább ennyire nincs köze a TDK leépítéshez az önkormányzatnak. Mindazonáltal folytak előzetes egyeztetések az elbocsátások ügyében, az önkormányzattal, a hivatalban lévő hatóságként dolgozó jegyző asszonnyal, ezek azonban nem képezik előterjesztés tárgyát. Az újságban szépen oda van írva, hogy a polgármester mit kért a TDK vezetésétől. Hogy ebből mit tudnak végrehajtani, az belső magánügyük. Nem becsülném le a DÜFA által indítandó, egyébként több mint 20 munkahelyet teremtő beruházást. Igenis van az önkormányzatnak benne szerepe, hiszen az önkormányzat, élén az építési hatósággal, jelentős segítséget nyújtott ebben. De ez szintén nem a képviselő-testületi ülés tárgya. Valaki a minap azt mondta, ha valaki önmagát eltartja, azt már Nógrád megye díszpolgárává kellene avatni, nem hogy azt, aki még 20 embernek ad munkát. Ezért kérem a képviselő urat, gondolja ezt át.
Mocsári Gergely képviselő: A TDK-ban a ferrit üzemet szüntetik meg, mind a 16 rétsági dolgozó a ferritben dolgozik, őket érinti a leépítés. Nincs befolyásunk rá. Rétságon ennek ellenére is jobb a foglalkoztatottság, mint Nógrád megyében. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szeretném megkérni a képviselőket, hogy az önkormányzati ülés nem sajtó vita. Nem először fordul elő, hogy újságból kerülnek ide témák, hol napirend közben, hol egyebekben. Nem konkrétan tárgya a sajtó cikkekben megjelent dolgok értékelése az ülésnek. Az újságírók az esetek nagy részében a saját benyomásaikat írják le. Ehhez a cikkhez hozzátartozik, hogy ott nyilatkozik a Munkaügyi Központ vezetője is, a TDK vezetője is. Az elbocsátott dolgozók érdekében felvették a környező üzemekkel a kapcsolatot, az esetleges átvehetőségre vonatkozóan. Az elbocsátottak között olyan rétsági lakosok vannak, ahol pl. három gyermek van gyesen lévő anyukával, és egyetlen kereső volt. Vagy egy családon belül három kereső elbocsátása. Ez nagyon súlyos csapás. Ezért keressük lehetőségeinkhez képest a megoldást. Ez máról holnapra sajnos nem fog menni. 
Szavazásra teszem fel a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. A képviselő-testület a tájékoztatót 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

Mezőfi Zoltán polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. §. /3/ bekezdése alapján a meghívón nem szereplő napirend felvételéről a napirend elfogadása előtt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt.
Javasolom 2. napirendként tárgyalni “ Önkormányzati tulajdonban álló lakások elidegenítéséről szóló 13/1994. (X.28.) sz. önkormányzati rendelet módosítása “ című napirendet. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a témát. Benyújtott képviselői felvilágosítás kérést 9. napirendként javaslom tárgyalni. Zárülés keretében elismerés kezdeményezés megtárgyalását javaslom, melyet a Pénzügyi Bizottság tárgyalt. 
A napirendek felvételére tett javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta
A kiegészített napirendeket a képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalta.
 

 
Napirend
Előterjesztő
1./ A szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása Kapecska Ferencné jegyző
2./ Önkormányzati tulajdonban álló lakások elidegenítéséről szóló 13/1994. (X.28.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról Kapecska Ferencné jegyző
3./ Művelődési Központ és Könyvtár 2006. évi munka és rendezvényterve, a 2005. évi munka és rendezvényterv végrehajtása Végh József igazgató
4./ Beszámoló a helyi média működéséről és fejlesztési lehetőségeiről Végh József igazgató
5./ Értékesítésre kijelölt lakások értékbecslése Kapecska Ferencné jegyző
6./ Területvásárlási kérelem Kapecska Ferencné jegyző
7./ Támogatási kérelem Kapecska Ferencné jegyző
8./ Érsebészeti szakrendelés lehetősége Mezőfi Zoltán polgármester
9./ Képviselői felvilágosítás kérés Girasek Károly képviselő
10./ Egyebek: Zrínyi út felújítási terv megrendelése Mezőfi Zoltán polgármester
  Zárt ülés:  
1./ Elismerés adományozás kezdeményezése Mezőfi Zoltán polgármester


1./ A szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Havas Vilmosné Szociális Bizottság Elnöke: A szociális és gyermekvédelmi törvény 2006. január 1-től megváltozott. A törvényi változásoknak megfelelően módosítani kell a szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendeletet. A legfontosabb változásokat, a teljesség igénye nélkül szeretném ismertetni. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2005. december 31-el megszűnt. Kivéve a 2005. december 31-én nagykorú személyeket. Helyette a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság lépett. Minden olyan gyerek, aki 2005. december 31-én jogosult volt gyermekvédelmi támogatásra, az 2006. június 30-ig gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. Ami jelenti, az ingyenes tankönyvet, illetve az óvodások és az általános iskola első négy osztályos gyerekek részére az ingyenes étkezést, évi egyszeri jelenleg 5.000 Ft-os támogatást, illetve a felső tagozatos tanulók 50 %-os étkezési térítési díj kedvezményét. Ez tehát elsősorban azokra vonatkozik, akik december 31-én jogosultak voltak. Január 1-től jegyzői hatáskörbe került, és azok, akikre már nem érvényes a gyermekvédelmi kedvezmény, kérhetik most is, de a bizonyos feltételeknek, ugyanúgy, mint a gyermekvédelmi támogatásnál, meg kell ,hogy feleljenek. A feltételek: a vagyoni helyzet vizsgálata kötelező, tehát már előírja a törvény. Ingatlan, jármű, + a családban az egy főre eső jövedelem, a 25. 800 Ft, illetve egyedülálló szülő, tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyerek, tanulmányokat folytató nagykorú személy esetén, a nyugdíjminimum 110 %-a, vagyis 28.380 Ft/fő. A gyermekvédelmi kedvezmény egy évre állapítható meg. Az érintettek a gyermekvédelmi támogatást megszüntet határozattal együtt értesítést kapnak arról, hogy 2006. június 30-ig a jogosultak a gyermekvédelmi kedvezményre, illetőleg tájékoztatást arra, hogy mit kell benyújtani a kedvezmény július 1-től történő megállapítása érdekében. Jelenleg 115 gyermeknek kell kiküldeni a határozatot, kivéve két nagykorú gyermeket, akik tanulmányaik befejezéséig, legkésőbb 2006. augusztus 31-ig kapja a gyermekvédelmi támogatást. Hogy ebben mi a logika, nem tudom, de a törvény így szól. A bizottság tárgyalta a szociális rendelet módosítását. A tervezet 3. §-ában, mely a rendelet 11. § (5) bekezdését módosítja, bizottság a 4 hónap elfogadásában javasolja, mely alapján az együttműködési kötelezettség megszegése esetén 4 hónapig a szociális segély 75 %-a kerül csak folyósításra.. Az ápolási díjra vonatkozó előírásokat a törvény szabályozza. A közgyógyellátásban is nagy változás áll be július 1-től. Jegyzői hatáskörbe fog tartozni. Méltányosságból megállapítható közgyógyellátásnál a nyugdíjminimum 75 %-át kellett eddig az önkormányzatnak fizetni, ez azt jelentette, hogy 18-19 eFt között kellett fizetni egy évre, a méltányosságból megállapított közgyógy után. A háziprvps által felírt gyógyszerek indokoltságát a MEP felülvizsgálja és ez alapján kerül megállapításra az éves gyógyszerköltség összege. A változást követően azt előírt szabályok szerint megállapított maximum 144.000 Ft éves gyógyszerköltség 30 %-át kell majd téríteni. Az jó, hogy a gyógyszerek felírása meg lett szigorítva, és úgy gondoltuk a bizottságban, hogy a betegeknek ez mindenféleképpen jobb lesz. Az önkormányzati költségvetés tervezésnél nagyon oda kell figyelni, mert ez nagy különbség. A jelenleg érvényben lévő igazolványok egy évig érvényesek még, de legkésőbb 2007. június 30-ig használhatók. Természetesen amiket tegnap állapítottunk meg, egy évig érvényesek, de július 1-től ugyanazok a szabályok érvényesek rájuk, mint a többiekre. A feltételeket törvény szabályozza, amiket az önkormányzati rendelet módosítása tartalmaz. A rendelet módosítást a bizottság elfogadásra javasolja, a rendszeres szociális segélyre vonatkozó, a tervezet 3.§-ával módosítandó 11. § (5) bekezdésénél az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a négy hónapot javasoljuk elfogadásra.
Girasek Károly képviselő: Közgyógyellátás jegyzői jogkör lesz, felkészült-e a jegyző, illetve a hivatal a feladat ellátásra, vagy ez csak formális aláírás lesz? Miért nem bírálja el a MEP? Ha a MEP bírálja el, akkor miért nem írja alá a MEP? A kormányzat biztosít-e fedezetet a pluszként jelentkező összegekre? Az ügymenetre biztosítottak-e a feltételek, vagy ez is egy olyan plusz feladat, amit feladatként meghatároznak, de semmi egyebet nem tesznek hozzá? 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Eddig havi 19 eFt-ot kellett az önkormányzatnak hozzátenni a méltányossági közgyógyhoz, a jövőben pedig évi 44.000 Ft-ot? Ez így nem jelent plusz költséget.
Kapecska Ferencné jegyző: A közgyógyigazolvány után tavaly 18.525 Ft-ot fizettünk egy évre és nem havonta. Különböző feladatok leadásakor nem szokták megkérdezni, hogy felkészültünk-e, és biztosítottak-e a személyi, tárgyi feltételek. Van egy jogszabály, azt végre kell hajtani. Jogalkalmazók vagyunk, ez a kötelességünk. A közgyógyigazolványok kiadásával kapcsolatban eddig is volt előkészítő feladat, attól függetlenül, hogy a döntési jogkor a Szociális Bizottságé volt. Kétségtelen, hogy az adminisztrációt a MEP-pel történő egyeztetés tovább fogja növelni. Lehet, hogy kicsit igazságosabb lesz így a dolog. Meg fogjuk oldani a feladatot, ahogy a jogszabályban elő van írva. Az utóbbi idők tapasztalata, hogy jóformán még hatályba sem lép a törvény, már módosítják, vagy nem is léptetik hatályba. Ha többletmunkát is okoz, az ezzel kapcsolatos munkát biztosítani kell. Fedezetet ehhez külön nem biztosítanak. A normatív vagy alanyi jogon megállapítandó közgyógy igazolványért térítési díjat fizetni nem kell. Az úgynevezett méltányosságból megállapított közgyógyellátási igazolványért ugyanúgy, mint eddig is, az önkormányzatnak kell térítési díjat fizetni. Szociális ellátásra az önkormányzat 13 millió forintot kap 2006 évre, ebből kell fedezni többek között a közgyógyellátást is. Külön erre támogatást igényelni nem lehet. 
Havas Vilmosné képviselő: Magánvéleményem, a közgyógyellátással kapcsolatban, hogy tényleg nagyon oda kell majd figyelni. Eddig a rendeletünkben az egy főre eső jövedelem 30.000 F/főben volt meghatározva és ennek bizonyos %-át meghaladó gyógyszerköltség esetén került az ellátás megállapításra. Viszont most egyértelműen úgy szabályozza a törvény, hogy a jövedelem mellett, ha a gyógyszerköltség meghaladja nyugdíjminimum 25 %-át, jelenleg a 6.450 Ft-ot, azt meg kell állapítani. Sokkal többen fognak így beleesni a méltányosságba. Ez azt jelenti, hogy a költségvetésnél erre is nagyon oda kell figyelni. A magam részéről sokkal igazságosabbnak tartom, még akkor is, ha az orvosoknak, a gyógyszerészeknek, az önkormányzatnak is több munkát fog jelenteni, mert a betegeknek szerintem sokkal igazságosabb lesz.
Girasek Károly képviselő: Milyen plusz terhet jelent kb. az önkormányzatnak?
Kapecska Ferencné jegyző: Az éves gyógyszerköltség 30 %-a a térítési díj. Nem tudni, hogy egyénenként ez hogy kerül majd megállapításra, illetőleg hányan felelnek majd meg a feltételeknek. Jelenleg 500 eFt körül van a közgyógyellátásra fordított összeg.
Girasek Károly képviselő: A rendelet sok mindent szabályoz, bár egy másik meglévő rendeletünket módosítja, amit nem is régen hoztunk. Elég nehéz áttekinteni, ezért köszönöm Havasné képviselő asszonynak a részletes tájékoztatót. Az a gyanúm, hogy a kedvezményezettek nem tudják majd ilyen mélységig áttekinteni a rendeletet, ezért érthető ismertetésre kell, hogy sor kerüljön. Közgyógyellátásnál eddig méltánytalanságok fordultak elő. Hatásköri viták voltak, ki akadályozhatná ezt meg? A mostani kormányi szabályozás sajnos ezen nem sokat fog változtatni. Ellenben bonyolítja a helyzetet. Ha a jegyzőnek joga van mondani, hogy nem írja alá, akkor van értelme, hogy a hatáskörébe kerüljön a feladat. Ha nincs joga, akkor ez teljesen felesleges formaság. Az elbírálásnak van egy megyei szakmai útja. Ők nem ismerik a kérelmező vagyoni helyzetét, stb. Véleményem, hogy sok törvény nem tölti be rendeltetését. Bízom abban, hogy a rászorultak jobban járnak. A rendelet tervezetet elfogadom.
dr. Szabó Mariann képviselő: Nem hiszem, hogy igazságosabb lesz sajnos. A szociális bizottság itt helyben ismeri az embereket, sok embernél volt, hogy 100-200 forinton múlott a jogosultság, nagyon sok a vizelettartási probléma, már szinte népbetegség, és a betéteket, amiket felírunk egy vagyon. Most ezek után ezek az emberek ettől el fognak esni. 
Jávorka János képviselő: bizottsági ülésen valóban részletesen megbeszéltük a tervezetet. Az egész szociális csomag szigorít egy sor dolgot. Több munkával fog járni az egészségügyben dolgozóknak, ugyanúgy az önkormányzatnál is. De nekem is az a véleményem, hogy a rászorulók, a betegek jobban járnak. Véleményem, hogy a városi TV-ben érthetően, egy rövid műsorban ismertetni kell a változásokat. 
Kapecska Ferencné jegyző: Rosszabb helyzetbe nem kerülnek a rászorulók. Jelenleg a közgyógyellátásnál a vagyoni helyzetet nem kell vizsgálni, ezt nem írja elő a törvény. Eltérés, hogy eddig a szociális bizottság méltánylást érdemlő esetben lehetősége volt eltérni a jövedelem határoktól, ezt követően ilyen jogosítvánnyal már nem fogunk rendelkezni. Aki a feltételeknek megfelel, meg kell állapítani, aki nem felel meg, annak nem lehet közgyógyellátást megállapítani. A tájékoztatásra mi is gondoltunk, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény vonatkozásában az érintettek részére részletes tájékoztatót készítettünk, a közgyógyellátás és egyéb változások tekintetében pedig azt tartanám indokoltnak, hogy a Hangadóban jelenjen meg egy érthető szöveg. A város TV-t nem tartom erre elegendőnek, hisz nem mindenki tudja azt nézni. 
dr. Szájbely Ernő A Hangadót javasolom én is, a gyógyszertár vezetőt is be kell vonni, ő is fog tudni olyan dolgokat mondani, ami gyakorlatilag érinti azokat, akik ezt igénybe veszik. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Szociális Bizottság eredeti rendelet 11.§ (5) bekezdésére vonatkozó bizottság által támogatott 4 hónapot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott.
Szavazásra teszem fel továbbá a szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét. 
2./ Önkormányzati tulajdonban álló lakások elidegenítéséről szóló 13/1994. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Kapecska Ferencné jegyző: A Pénzügyi Bizottság kezdeményezte a rendelet módosítását, meglehetősen megalapozottan. Az alaprendeletünkben 1994-ben az elővásárlásra jogosult bérlők esetében a 25 éves törlesztési részlethez a Ptk. szerinti kamat került rögzítésre, és megállapításra. Ez akkor 20 % volt. Aki pedig 10 éves törlesztést választott, annak a kamata 10 %-ban került rögzítésre. A Ptk. szerinti kamat megváltozott, az azonos a jegybanki alapkamattal, annak a mértéke jelenleg 6 %. Ha a rendeletben ez maradna, ami volt, és nem kerülne sor a módosításra, akkor az önkormányzat számára kedvezőtlenebb fizetési feltételt jelentő 25 éves törlesztésnél 6 %-kal, a a 10 éves törlesztésnél 10 % kamattal kellene megfizetni a vételár hátralékot. Ezért kezdeményezte a bizottság, hogy a 25 éves törlesztés tekintetében a jegybanki kamat, a 10 éves törlesztés választásánál pedig ennek fele, 3 % kerüljön nevesítésre. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az önkormányzat tulajdonban álló lakások elidegenítéséről szóló 13/1994. (X.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.
3./ Művelődési Központ és Könyvtár 2006. évi munka és rendezvényterve,
a 2005. évi munka és rendezvényterv végrehajtása
Előterjesztő: Végh József igazgató
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Az EMOS Bizottság január 17-én megtartott ülésén tárgyalta a napirendet, a művelődési központ és könyvtár beszámolóját a 2005. évi munkájáról, valamint a 2006. évi munkatervet. A bizottság határozatképes volt, 9 bizottsági tag volt jelen. Először a 2005. évi munkáról szóló beszámolót értékelte a bizottság. Kérdésként merült fel: Lesz-e folytatása a tavaly megalakult két ifjúsági klub tevékenységének, illetve van-e felelőse a Művelődési Központban ezek koordinálásának? A külső szerveknek adott segítség konkrétan milyen közreműködést takar? Hogyan kell értelmezni a könyvtár esetében a beiratkozott olvasók, könyvtárlátogatók, kölcsönzők száma megnevezés alatt feltüntetett számadatokat? A plusz 1 fő csak óhaj-e, vagy szerepel az idei költségvetés tervezetében? Ha fiatalok jelentkeznek konkrét és megvalósítható igényekkel, megkapják-e a szükséges segítséget a Művelődési Központ részéről? A szakképzési hozzájárulásból a Bérczy Károly Középiskola révén idekerült eszközök fenntartása nem olcsó kifejezés mit jelent? 2005-ben a fent említett együttműködés keretében kapott-e valamilyen új eszközt a Művelődési Központ? A kazánok az elmúlt pár évben fel lettek-e újítva?
     Az alábbi válaszok hangzottak el: A könyvtárban a kiskamaszok megalakították az ifjúsági klubjukat, rendszeres összejöveteleik vannak, részt vettek pl. a Nagy Könyv akcióban, ismertetéseket tartottak a könyvekről, részt vettek a szavazatgyűjtésben is. A Művelődési Központban két kiscsoportos ifjúsági klub is alakult az elmúlt év során, az egyik a Rétsági Ifjúsági Klub, mely a klub életen túl a nagy rendezvényekhez is sok segítséget nyújtott, a másik Club Start:6 névre hallgat, és elsősorban a zenés, táncos szórakozási formát szeretné folytatni. Remény van arra, hogy ezek a klubok folytatják tevékenységüket a továbbiakban is. A Művelődési Központ részéről elsősorban Kelemen Ágnes az, akinek feladata a klubok, tanfolyamok és szakkörök segítése. A külső szervek, civil szervezetek részére nyújtott segítség általában hangosítást, színpad biztosítást, egyéb technikai feltételek biztosítását, olykor ismeretterjesztő előadások tartását, illetve vetélkedők, játékok szervezését, levezetését jelenti. A Könyvtárba beiratkozott olvasók (761 fő) többsége az év folyamán többször is “kölcsönzővé” válik, a kölcsönzések száma, így a kölcsönzők száma 4473 fő volt tavaly. A könyvtárban összesen megfordultak számát jelenti a 17.817 fő. A plusz 1 fő elsősorban a bevezetett rendszeres TV adások lebonyolításához kellene, az idei költségvetés tervezete ezt tartalmazza. Ha fiatalok jelentkeznek, minden megvalósítható igényre úgymond vevő a Művelődési Központ, természetesen a megfelelő, közintézményben előírt normák betartása mellett ( dohányzás, ital stb.) A korábban kapott eszközök fenntartása időnként valóban sokba kerül, példaként elhangzott a színes nyomtatóba való patronok ára, mely a 100 eFt-hoz közeli összeg. 2005-ben a szakképzési alap révén új eszköz nem került a Művelődési Központba, tavaly a Bérczy Károly Középiskola kihelyezett tagozata kapott projektort, lap-topot, illetve fénymásolót. 
     Véleményként hangzott el: Nagyon változatos programok, igen gazdag kínálat és eredményes tevékenység jellemezte 2005-ben a Művelődési Központ és Könyvtár munkáját. Kiemelkedő a támogatás az Önkormányzat részéről, viszont ezért "cserébe” kiemelkedő az Intézmény teljesítménye is. Színházi előadások: (Petőfi Musical Stúdió, Harsányi színitanoda, Balassi Bálint Gimnázium színjátszói, Szarvasi Szlovák Színház, illetve öt meseszínházi előadás), autóbuszos színházi látogatások, zenei koncertek pl. Dyas, Kanyó Kamaraegyüttes, Honvéd Művészegyüttes, Balassagyarmati Kamaraegyüttes, és a Balassagyarmati Rézfúvós Kvintett). Honismereti Akadémia előadássorozat, Uniós Esték Rétságon sorozat, Magyar Kultúra Napja és a Költészet Napja megtartása. Kiállítások megrendezése (pl. Rétsági fotókör, Adorján Attila festőművész, gobelin kiállítás, kézműves műhely és Fejlesztő Műhely közös bemutatása, Mindszentiné Kun Mandula, továbbá állandó kiállítások). Kiscsoportos tevékenységek (Spangár kör, fotókör, angol és szlovák nyelvtanfolyam, számítástechnikai tanfolyam, internetes tanfolyam, gépjárművezetői tanfolyam, Gobelin kör, ifjúsági klubok, gyermek színjátszó kör) színesítették az elmúlt évet, a teljesség igénye nélkül felsorolva néhányat ezek közül. Nagy forgalmat bonyolított le a CISZ ház is, továbbá saját kiadványok megjelentetése (Rétsági Évkönyv, Spangár antológia, képeslapok stb.) is beletartozott az elmúlt évi eseményekbe. Igen jó színvonalon teljesített a Könyvtár is, amely igen összetett funkciókat lát el. Pl. helyismereti dokumentumok és szakdolgozatok gyűjtése, olvasószolgálat és tájékoztatás, emlékkiállítások, gyermekkönyvhét szervezése) ünnepi könyvhét szervezése – Jókai Anna részvételével, Európai Unió napjának megtartása, a Költészet Napja megtartása, csoportos foglalkozások, ifjúsági klub szervezése - a teljesség igénye nélkül). Kihasználtsága magasan átlagon felüli, a kb 26 %-os arány, ami a beiratkozottak arányát jelenti az összes lakoshoz viszonyítva, szintén igen jónak mondható. Elhangzott, hogy a reklámtevékenység szintén javuló tendenciát mutat, továbbá igen dicséretes az intézmény pályázati munkája és annak eredményessége. Örvendetes az egyházakkal kiépített igen jó viszony, melynek többször is hangot adtak az egyházak helyi képviselői. Fontosak az emléktáblákra való odafigyelés, illetve azok kezdeményezése. 
     Javaslatként elhangzott, hogy gyakrabban lehetne szervezni esztrád műsorokat, illetve hogy a nyári programokat célszerű lenne valahogy egységesebbé, sorozatszerűbbé tenni. Elhangzott, hogy többször is éri bírálat a Művelődési központot, hogy nincsenek programok, nem folyik érdemi munka, feleslegesen visz el annyi pénzt a város költségvetéséből. Ezzel kapcsolatban két észrevétel hangzott el. A bírálatok egy része egyszerűen nem igaz (pl. élből elküldenek fiatalokat, akik valamit meg akarnak valósítani a házban), a másik része meg teljesen szubjektív okok miatt fogalmazódik meg. A másik észrevétel ezzel kapcsolatban meg az volt, hogy nagyon érdekes módon, pont azok bírálnak a leghevesebben, leghangosabban, akiket szinte egyetlen egy rendezvényen, kiállításon vagy koncerten sem lehet látni. 
     Összefoglalva a lényeget, gazdag, változatos programok tanúi lehettek azok, akik érdeklődést mutatnak a kultúra iránt Rétságon. Ahogy az egyik bizottsági tag megfogalmazta, irigylésre méltó, hogy Rétságon van Művelődési Központ és Könyvtár, hiszen ez az egyik olyan tényező itt, amely kiemeli Rétságot a környező, hasonló települések közül és a város rang egyik fontos eleme. A térségre is van hatása, segít megőrizni hagyományokat, felkarolja, segíti az önszerveződő csoportokat, fedelet biztosít e tevékenységek fölé és ha jól végzi munkáját, újabb igényeket is kelt az itt élő emberekben.
     A 2006-os munkatervvel kapcsolatban kérdés nem hangzott el, a vélemények a következők voltak. A munkaterv korrektül megtervezett anyag, hasonló a bevált tavalyihoz, záloga annak, hogy folytatódik a színvonalas munka. Néhány észrevétel arra vonatkozóan hangzott el, hogy a tartalmi munka mellett fontos a technikai fejlesztés, illetve az épület egyéb gondjainak lehetőségek szerinti megoldása (pl. fűtés, vizesblokk). 
     Javaslatok is elhangzottak, ezek szerint fontosak az alábbiak: reklámtevékenység további javítása, ifjúság részére további tevékenységi formákra az igények felkeltése, jobban összefogott nyári programok szervezése, főleg a szabadtérieké. A mobil színpad további elemekkel való bővítése, intézmény épületének további felújítása. A szolgáltatói szerep további erősítése. 
     Az EMOS Bizottság mind a 2005. évi munkáról szóló beszámolót, mind a 2006-os munkatervet egyhangú szavazással elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek, erről határozati javaslat lett kiosztva, aminek a 3. pontja tartalmazza, amit a bizottság javasol.
Jávorka János képviselő: A CISZ ház tartalmasan van kihasználva, több szervezet részéről is. A művelődési ház mindig maximálisan segíti a rendezvények megszervezését, lebonyolítását. Különböző pályázatokon vettek részt, nem is rossz eredménnyel. Buzdítani tudom csak őket, hogy a jövőben is ragadjanak meg minden lehetőséget. A fiatalok kezdeményezéseit a jövőben is támogassák, szélesítsék ki azt. Az ifjúságot érintő programokkal, a felnőtteket érdeklő programokkal, és legfőképp a nyári szabadidős programokat. Ez alatt értem leginkább a nyári szünidőn lévő iskolások foglalkoztatását. A Művelődési Központ és Könyvtár eredményes munkát végzett, köszönöm minden dolgozójuknak.
Girasek Károly képviselő: Alaposan és kritikusan átnéztem a művelődési központ beszámolóját, és munkatervét. Azt tapasztalom, hogy a lakosság fokozott érdeklődése, és részvétele kíséri a munkát. Kritikus elvárások is jellemzik a helyben lakók ítéletét. Mindkettőnek helye van ahhoz, hogy egy művelődési ház szervesen beépüljön a település életébe. Az utóbbi évtizedben jelentősen megváltozott a kultúra szerkezete. Így a feladat is megváltozott. A kezdeményezéseket támogatni kell, a ház “adjon fedelet az együttlét fölé”. Összeszámolni se nagyon tudtam, hogy a nyugdíjas találkozóktól kezdve hány civil kezdeményezés van, akik azt kérték, hogy helyet kaphassanak a CISZ házban. Megelégedni azért nem szabad, mert az igénykeltés fontos feladata a művelődési háznak. Minden hónapban 2-3 nagytermi rendezvény van. Az volt a kritika, hogy itt nincs rock rendezvény. Volt három, abból kettőn ott voltam, öt-öt részvevő volt ott, a legnagyobb reklám mellett. Az ilyen lehetőséget fenn kell tartani, de semmiféleképpen nem közpénzből. Akinek ilyen rétegigénye van, keresse meg másként a lehetőséget. A kultúra szerkezete annyiban is megváltozott, hogy elérhető közelségbe kerültek a váci, budapesti intézmények. Ha én operát akarok nézni, nem várom el a művelődési háztól, hogy hozza ide, hanem elutazok Budapestre. Ilyen szempontból nem jogos elvárás, hogy minden itt legyen helyben. Ha megnézzük a váci, balassagyarmati intézmény működését, két-háromszor ilyen költségvetési támogatás mellett végzik a feladatot, és ott is vannak ettől függetlenül problémák. Hasonló nagyságú településekhez viszonyítva igaz, hogy a mi művelődési központunk jelentős feladatot hajt végre, igaz, jelentős támogatás mellett. Azt tudni kell, hogy ennek a támogatásnak a jó 40 %-át az Áfa, személyi jövedelemadó járulék alapból visszafizetésre kerül az államnak. Fontos, hogy a helyi kulturális életnek szerves részét képezze a művelődési központ. Fontos, hogy ne a rétegigényeket elégítse ki. A jövőben az ifjúság részére még nagyobb lehetőségeket kell nyújtani, az eddigieket táplálni. Összefogott nyári sorozatra van szükség, rétsági nyár, rétsági ősz stb. Nyilván ennek anyagi és egyéb feltételei is vannak. Joggal kifogásoltam a korábbiakban a reklámtevékenységet. Azt mondom, hogy minden lehetséges látogatóhoz jusson el az összes program. Lényegesen javult az intézmény reklámtevékenysége. Ha valaki rendszeresen figyelemmel kíséri a rétsági TV adásait, láthatja, hogy folyamatosan teltházas rendezvények vannak. Fontosnak tartom a szolgáltató típusú működést is, és jónak. A tűzoltó szervezettől az íjász táborig, helyben érdekelt szerveknek színpadot, hangosítást, olykor termet, más egyebet biztosít. Fontosnak tartom, hogy befogadta a helyi TV-t, és gondozója az internetnek. Ez az intézmény egymagában legalább négy intézmény, egy könyvtár, egy CISZ ház, egy művelődési ház, illetve a helyi média a Hangadó, TV és Internet feladatait is ellátja. A beszámolót elfogadásra javaslom. Az alapelvekben megfogalmazott munkatervet is elfogadom. 
dr. Tóth Mária képviselő: Változatlanul fenntartom azt a véleményem, hogy közel 50 millió forintból gazdálkodó művelődési ház ennél több és jobb programot is adhatna. Sok mindent elmond a működésükről, hogy hétvégén zárva tartanak. Az emberek, a fiatalok hétvégén tudnák látogatni a művelődési házat. A könyvtár működése egészen kiváló, arra kellene sokkal több pénzt fordítani. Nagy örömömre szolgál a színjátszó kör működése, hiszen valóban látszik, hogy van ilyen kör, ilyen foglalkozás a művelődési házban. Örömmel vettem, hogy jól szerepeltek a legutóbbi alkalommal is. Hasonlóan jól működik a gobelin kör, és még említhetnék néhány hasonló dolgot. Egyébként változatlanul az a véleményem, még ha én magam nem is látogatom a hangversenyeket, hisz mindig ugyanaz a néhány személy látogatja. Nagyon kevés embert tudnak bevonni a működésükbe. 
Végh József igazgató: Mindhárom anyagot a művelődési központ munkatársai megvitatták, és az ott elhangzottakat beépítettük. Két örömteli eseményt szeretnék elmondani. A Spangár pályázatra 70 pályázótól, több mint 1000 pályázati anyag érkezett be, az ország minden részéről, sőt az országhatárról túlról is. A másik, hogy egy új lehetőséget teremtve a művelődési központ, és annak keretében működő Spangár kör egy új művészeti folyóiratot alapított, ami valóban kizárólag a művészeti tevékenységgel kíván foglalkozni. Lehetőséget kíván adni nem csak az irodalommal, hanem a fotóművészettel, képzőművészettel, és a helytörténeti honismerettel foglalkozóknak is. Az EMOS bizottság megtárgyalta a beadott előterjesztéseinket, és ott a vita során elhangzott tanácsokat igyekszünk beépíteni. Arra jutottunk, hogy mivel a kritika jogos, hogy a Hangadó nem jut el minden lakáshoz, ezért arra gondoltunk, hogy a lap példányszámát a jelenlegi 1000-ről 1250 példányra növeljük. Ennek pénzügyi forrását esetleges külső támogatók bevonásával, illetve belső költségvetési átcsoportosítással oldanánk meg. Az itt elhangzott javaslatokat, tanácsokat, kritikákat igyekszünk megfogadni, a munkánk javítása érdekében. A dicsérő szavakat pedig köszönjük szépen.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a beszámolóval kapcsolatosan kiadott határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 1/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Művelődési Központ és Könyvtár 2006. évi munka és rendezvénytervét, a 2005. évi munka és rendezvényterv végrehajtásáról szóló beszámolót, azt elfogadja.
A rendezvényterv különböző korosztályok részére sokszínű, változatos programokat tartalmaz. Kiemelten kell kezelni az ifjúságot érintő rendezvények, programok szervezését. Igény teremtés mellett a befogadó intézményi szerepkört erősíteni kell. A munka és rendezvénytervben foglaltak végrehajtását biztosítani kell.
Határidő: folyamatos, majd 2006. december 31.
Felelős : Végh József igazgató

4./ Beszámoló a helyi média működéséről és fejlesztési lehetőségéről
Előterjesztő: Végh József igazgató
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Ezt a beszámolót is a január 17-i ülésén tárgyalta az EMOS bizottság. Kérdésként hangzott el, hogy többen jelezték, hogy nem kapják meg a Hangadót, mi az oka? Ki a városi Web-lap gazdája? Ki a fórummester? 
     Válaszként hangzott el, hogy 1000 példányban jelenik meg a Hangadó, ebből 800 példányt kap a terjesztést vállaló polgárőrség, ez pedig kevés a több mint 1000 lakáshoz. Ezért javaslat hangzott el, hogy a példányszámot fel kellene emelni 1200-ra. Így jutna minden lakáshoz és maradhatna a szükséges példányszám a Művelődési Központban is, ami kb. 100-150 db. Ezenfelül így még juthatna néhány intézménybe is pár példány. Ennek a példányszám emelésnek kb. éves szinten 100 eFt a többletköltsége, ennek egy részét meg lehetne takarítani úgyis, hogy az oldalszámok csökkenthetők lennének, kevesebb fénykép megjelentetésével. A városi Web-lap gazdája a Művelődési Központ, a fórummester funkcióját többen látják el felváltva. 
     Véleményként hangzottak el az alábbiak. Az elmúlt időszakban a nyilvánosság helyi fórumai gazdagodtak, ez mindenképpen örvendetes dolog. A Hangadó teljesíti azokat az alapfeladatait, melyeket a Képviselő-testület által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata meghatározott. A példányszámot 1200-ra kellene emelni. A Rétsági Évkönyv népszerű, sokan várják és olvassák, a színvonalas kiadvány immár tizedik kiadásra készül, jó kezdeményezés volt annak idején a sorozat elindítása. Az interneten a városunk honlapja ugrásszerű minőségi fejlődésen ment keresztül, használhatósága, sokszínűsége és frissessége méltán vívta ki sokak elismerését, mint ahogy egyik bizottsági tagunk elmondta, a rétsági honlapot nagyon kiemelkedőnek, nívósnak és igen magas színvonalúnak minősítették ehhez értő, kvalifikált szakemberek. Összehasonlítva más települések honlapjaival, méltán lehetünk büszkék rá. Mutatja a népszerűségét az, hogy nagyon sokan keresik fel, nem csak a helyi lakosok, hanem az egész ország területéről, sőt külföldről is. Érdekessége, hogy pl. korábbi televíziós adatok is megtekinthetők segítségével illetve, hogy minden egyes oldalra kinyomtatható, szövegszerűen másolható. Gondként vetődött fel, hogy sokan még kérésre sem adnak anyagot, pedig ez mindenki érdeke lenne. Elhangzott továbbá, hogy abban, hogy ilyen jó minőségű ez a városi honlap, oroszlánrésze van Girasek Károly úrnak. A rétsági televíziónak a korábbi években is volt már jó néhány adása, tudósítások, riportok hangzottak el és voltak láthatók egy lelkes kis csapat jóvoltából Girasek Károly úr vezetésével. A rendszeres adás 2005. áprilistól indult el az ORTT engedélyének birtokában, mely kissé túlnőtt az eredeti célon, amely a testületi ülések egyenes adásban való közvetítését célozta meg annak idején, hiszen jelenleg 24 órás reklámújság illetve havonta jelentkező magazinműsor is már kiegészíti az eredeti célt. A Rétsági Televízió működtetésével a Képviselő-testület a Művelődési Központot bízta meg. Ahhoz, hogy az adások megindulhassanak, meg kellett teremteni az adások technikai és személyi feltételeit. Ebben részt vállalt a helyi kábeltévét üzemeltető cég, a Kölyöksziget Alapítvány és nagyon sok lelkes magánszemély, hiszen a mai napig az adások lebonyolításához szükséges kellékek, kamerák, állványok, szoftverek zömét a lelkes társaság tagjai otthonról hozzák ingyen és bérmentve. A technikai feladatok megoldásában, elsajátításában Girasek Károly úrnak elévülhetetlen érdemei vannak, aki társadalmi munkában segíti jelenleg is ezt a tevékenységet. A teljesítményt jól példázza, hogy kb 52 óra élő közvetítést, 73 önálló riportot, tudósítást, 18 órányi stúdiófelvételt tudhatnak maguk mögött. Elhangzott, hogy köszönet és elismerés azoknak az embereknek, akik elindították és a mai napig is önzetlenül részt vesznek, segítik ezt a nem kis munkát, a meglehetősen kezdetleges, mostoha körülmények ellenére is (bemondók, operatőrök, technikai munkatársak). Ha ezt a tevékenységet fontosnak tartjuk, fokozatosan meg kell majd teremteni a személyi és technikai feltételeket is ahhoz, hogy egyrészt folytatódjék, másrészt színvonalasabbá válhasson a nyilvánosság ezen fóruma Rétságon. 
     Kisebb vita alakult ki a bizottsági ülésen megjelent polgármester úr hozzászólása nyomán, aki azon aggályának adott hangot, hogy bár elismeri Girasek úr munkáját, de mivel a média úgymond nagy hatalom, nem tartja szerencsésnek, hogy egy ellenzéki képviselő riporteri, vagy szerkesztői tevékenységet folytasson a helyi TV-ben. Válaszul elhangzott, hogy itt csak önkormányzati képviselők vannak, az, hogy “ellenzéki képviselő” nem is értelmezhető helyi szinten, mert mihez képest ellenzéki egy független képviselő? Egyébként pedig sem az önkormányzati törvény, sem a helyi SZMSZ szerint nem összeférhetetlen a két tevékenység. 
     Elhangzott még ezzel kapcsolatban, hogy politikai jellegű adások nem is szerepeltek a Rétsági Televízióban, bármilyen részrehajlást sem lehetett tapasztalni eddig, reméljük, hogy ezután sem, ez a működtető Művelődési Központ, a főszerkesztő, illetve a Szerkesztő Bizottság felelőssége. Az önkormányzati választások kapcsán majd különösen oda kell figyelni arra, hogy amennyiben terveznek ilyen jellegű műsorokat, az egyenlő feltételek maximálisan érvényesüljenek.
     A Bizottság egyhangú szavazással elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek a beszámolót.
dr. Katona Ernő alpolgármester: Kérdezném, hogy a fórummestereket név szerint meg lehet nevezni? Ha meg lehet nevezni, ki tudja ezt megtenni?
Végh József igazgató: Arra nincs szükség, hogy megnevezzük, egyébként felváltva végezzük a feladatot. A Web mester Girasek Károly úr. A fórummesteri teendőket részben én, részben Girasek úr, és más is végzi. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Ki lehet a fórummester? Milyen feltételeknek kell megfelelni? Ha megfelelnek a feltételeknek, miért titkosak a nevek? Ha nem lehet megnevezni, azt is elfogadom, bár nem értem. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Legjobb tudomásom szerint nem tiltja semmi, hogy ne lehessen tudni.
dr. Tóth Mária képviselő: Szeretném, ha a felelős szerkesztő válaszolna a feltett kérdésekre. Megkérem, hogy válaszoljon, kérem polgármester urat, hogy szólítsa fel a válaszadásra az igazgató urat. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Megkérem igazgató urat, válaszoljon arra a kérdésre, hogy milyen feltételei vannak annak, hogy valaki fórummester legyen?
Végh József igazgató: Feltétel, hogy a művelődési központ munkatársa legyen. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Részben tudom a választ értékelni, megköszönöm azt, de nem volt teljes. A TV az nekem szívem csücske, a tavalyi áprilisi indításban én úgy érzem, személyemnek jelentős szerepe volt ebben. A Kölyöksziget Alapítvány felkérésének eleget téve forszíroztam a beindítást. Én mint kívülálló és hozzá nem értő vettem részt a munkában, én inkább csak piszkáltam a hozzáértőket. Rendszeressé szerettem volna tenni a műsorokat, kihasználva a lelkesedést. Nem az volt az elsődleges cél, hogy a képviselő-testületi ülések legyenek közvetítve, bár ez is benne volt. Ezt én első lépésnek tekintettem, ez debütáló első előadásnak minősült, hogy egyáltalán létezhet élő közvetítés. Bővült a kábel TV hozzáférés, ez adta az ötletet is. Megkerestem a helyi úgynevezett profit orientált tv-adásokat közvetítő szervezet vezetőjét is, egyrészt megkértem az együttműködésre. Ha a technikai feltételeket nem tudjuk biztosítani, egyrészt meg kellene vásárolni egyes szolgáltatásokat. Szerettem volna, ha ez a két szervezet együttműködik, és egészséges rivalizáció alakult volna ki. Egymásra odafigyelve, egymást segítve, egymást túllicitálva próbálnák a műsorok színvonalát emelni. Vannak nehézségeink, köszönöm azoknak az embereknek, akik idejüket, tehetségüket rendelkezésre bocsátják. De elgondolkodtató, hogy ha esetlegesen elakadunk, nem olcsóbb-e megvásárolni a helyi profit orientált szervezettől a szolgáltatást. Neki technikai feltételei adottak, és szakmai tudással is rendelkezik. Fontos, hogy bővítsük ennek a média formának a lehetőségeit, akár úgy, hogy legyen egy állandó személy, aki ezzel foglalkozik. Akár úgy, hogy a helyi TV-ben, vagy bármilyen módon célzott támogatást kérjünk a vállalkozóktól, magánemberektől, vállalatoktól, akár úgy, hogy reklám tevékenységet folytatunk. Ez már be is indult. A helyi profit orientált csatorna vezetője vegyen részt a szerkesztő bizottságban. Van egy szakmai rálátása, vannak technikai eszközei, és konkrétan lehetne egymást segíteni, vagy éppen kritizálni. Itt építő kritikára gondoltam. Nem tudom, hogy ez az együttműködési forma megvalósult-e, és működik-e. Még egyszer köszönöm azoknak, akik ebben a munkában részt vesznek, és az én piszkálásomra beindították, és vállalták ezt az áldozatos munkát. A konkrét kérdésem, működik – e az együttműködés a helyi profit orientált szervezettel, és Várnai Zoltán a szerkesztő bizottsági munkában részt vesz-e? Ugyanis én nem értek hozzá, és úgy gondolom, hogy ennyi kérést tehetek, mivel segítettem ezt a munkát. 
Végh József igazgató: Várnai urat meghívtuk a Hangadó szerkesztő bizottsági ülésre, ahol tárgyaltuk a televízióval kapcsolatos terveket is, részt is vett ezeken a megbeszéléseken. Konkrét előrelépés az együttműködésben nem történt, a szerkesztő bizottsági tagságról a képviselő-testület dönthet. Épp most van folyamatban a szerkesztő bizottság bővítése, hamarosan tárgyalja a képviselő- testület. Várnai úr eddig nem jelentkezett, de remélem a továbbiakban is részt vesz ebben a munkában. 
dr. Tóth Mária képviselő: A TV-be a hirdetéseket hogyan szerkesztik be? Nem régen hívtak fel, mert tudják, hogy nem igen nézet televíziót, különösen nem a rétsági televíziót, hogy nézzek már meg egy-két hirdetést, hogy milyen helyesírási hibák vannak benne. Ezt ki teszi fel? Botrányos a sok helyesírási hiba, ez szégyen. 
Végh József igazgató: A művelődési ház dolgozói gépelik fel a hirdetéseket. A jövőben ennél jobban fogunk rá vigyázni, igyekszünk a hibákat elkerülni.
dr. Tóth Mária képviselő: Ha a művelődési ház dolgozói gépelik fel, akkor nem tudom, hány elemivel rendelkeznek akik ezt felgépelik. Kértem már, hogy nézzék meg, milyen szövegeket írnak fel a helyi televízióra, mert a bevezető szöveg most is olyan, hogy enyhén szólva is hibás, ugyanis betűket hagynak ki. Aztán megint felhívtak engem, hogy ismét előfordult, hogy tévesen közölnek rendezvény időpontokat. Jelezték feléjük is, de még utána napokig tévesen szerepelt. Nem tudom, mennyien nézik a tv adásokat, de nekem nagyon sokan jelezték, hogy nincsenek vele megelégedve. Azért sem, mert elfogult. Az emberek néznék pl. a riportokat – én magam egyet sem néztem meg, csak egyet, ahol szakértők voltak, ezt a riporter Girasek Károly többször is elismételte, akiknek a témához közük nem volt – a polgármestert folyamatosan támadja természetesen. Nincs kifogásom az ellen, hogy provokatív kérdéseket tegyenek fel a riport alanyoknak. De azt mondják, néha már pofátlan, ahogyan kérdez a polgármestertől. Mint önkormányzati képviselő, ezt kikérem magamnak. Azt, hogy nem sokan szerepeltek azt tudom, mivel még nem hosszú életű a televíziónk, de van aki többször is állítólag, nem tudom, milyen szempontok alapján válogatják ki az embereket. A Hangadó minősége: y valóban képeslap lett belőle, néha rendkívül rossz minőségű fényképekkel. Abban is ugyanazok az emberek szerepelnek, azt már megszoktuk. Lassan azt is megszokjuk, hogy az újságban is éktelen helyesírási hibák szerepelnek. Azt azonban elvárhatjuk, hogy minden rétsági lakos egyenlő súllyal szerepeljen a helyi sajtóban, kiadványokban. Az, hogy a Rétsági Évkönyv évente megjelenik, nagy öröm, nem kérdezem meg, hogy hányat tudnak belőle eladni, és hogy hányan olvassák. Az lenne a kérésem, hogy a felelős személyek ügyeljenek arra, hogy ne legyen elfogultság sem a televízióban, sem az újságban. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Örülök, hogy vannak emberek, akik technikai eszközeiket, idejüket áldozzák és csinálják ezt a feladatot. Szerintem azért csinálják csak ők, mert más nem élt még ezzel a lehetőséggel, nem azért nem csinálják, mert nem engedik meg nekik. Nem tudok arról, hogy bárki bárkit akadályozna abban, hogy a munkában részt vegyen.
Havas Vilmosné képviselő: Bizottsági ülésen én is kifogásoltam, hogy nagyon kevés példányszámban jelenik meg a Hangadó. Az elosztási rendszeren évek óta vitatkozunk, hogy mi lenne a helyes mód. A polgárőrség felvállalta, hogy eljuttatja az otthonokba a lapot, így a 800 példány után megállnak, és utcák maradnak ki a terjesztésből. Bizony azok az emberek reklamálnak. Nagyon sok idős ember van, akik nem tudnak lejönni, ezért nagyon örülök, hogy Végh úr megelőzött azzal a bejelentéssel, hogy ezentúl 1.200 példányszám fog megjelenni. A plusz összeg tulajdonképpen nem is túl nagy. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Rétsági emberekkel való beszélgetéseim során szóba került a TV munkája. Örömtelinek, és jónak tartják. Kérték, hogy az adások színesítésének eléréséhez lehetne idős emberekkel elbeszélgetni a TV adásban. Régmúlt dolgokról mesélhetnének. Kérem, ha erre lehetőség van, éljünk a lehetőséggel. 
Jávorka János képviselő: Valóban a Polgárőrség felvállalta a kihordást, ahol elfogy a 800 példány, onnantól kezdve nem tudtak máshová vinni. Ez sajnos kevés. Decemberben a Polgárőr Egyesület készíttetett saját kiadványt, 1200 példányban, ez is kevésnek bizonyult. Még kérni kellett 70 példányt. Ha megfelelő példányszámot kaphatunk, a kihordási módszer véleményem szerint jó. A honlap jól szervezett, eseménydús. Mindenben lehet hiba, tovább kell ezt is fejleszteni. A városi TV ügyében a kezdeti lépéseket megtettük, de gyerekcipőben jár még, így itt is vannak hibák. Ezeket jelezni kell, és a művelődési központ meg fogja szívlelni a tanácsokat. Én amit láttam műsorokat, sajnos nem mindet, azok a városban történt eseményekről szólnak, intézményeinkről, rendezvényeinkről szólnak. Én politikai eseményt még nem láttam benne, és javasolnám, hogy ne is legyen benne. A politikát hagyjuk a politikusokra, meg a pártokra. Köszönöm a munkában résztvevők munkáját. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Az internetes Web- lapot nem régóta nézem, azt gondolom, összehasonlítva más lapokkal, jónak mondható. Én megmondom őszintén, a Fórum az a rovat, ami nem igazán az én műfajom. A névtelen dolgokat nem igazán szeretem, ergo nem is nagyon érdekel ki ír oda, ki a “Mester” és ki nem a “Mester”. A TV-vel és a Hangadóval kapcsolatban más a véleményem, mint Tóth Mária képviselő társamnak. Én láttam valamennyi adást, nem tudom kik voltak azok a személyek, akik ilyen jellegű megkereséssel éltek képviselő asszony felé, én azt gondolom ilyen kérdésben célszerű a személyes tapasztalatokra hagyatkozni. A TV adások 99 %-a abszolút semleges, tudósítások a város életéből, rózsaültetésről stb. Nincs is lehetőség, hogy bármilyen elfogultság lehessen. Egyetlen olyan interjú volt, hogy a két résztvevő utólag vitázott egymással, a középiskolával kapcsolatos interjú kapcsán. Tiszteletlenséget, ami sértő lett volna, ebben sem tapasztaltam. Elfogultnak sem a TV-t, sem a Hangadót nem mondanám. Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy ha az őszi választásokba be akar kapcsolódni a rétsági TV, akkor valóban nagyon-nagyon kiegyensúlyozottan, és arra törekedve kell csinálni, hogy abszolút részrehajlás mentes legyen. Nincsenek olyan adások, ami ilyen-olyan téren elfogultságot tartalmazhatna. Hogy kik szerepelnek benne, egy-egy témához hívnak embereket, ez szélesedni fog. 
Girasek Károly képviselő: Jó dolognak tartom, hogy a testület napirendre tűzte a média ügyét, fontos dologról van szó, én javasoltam, és köszönöm a munkatervbe való felvételét. Az Internet az a média, ami a jelen pillanatban a legnagyobb hatást fejti ki az országban, és a legtöbbet fejlődött. Ma már a hirdető cégek is az Internet felé fordulnak. Most már kormány előírás, hogy minden településnek legyen honlapja, vagy legalább is béreljenek helyet. Ma már főiskolára nem is járhat úgy senki, hogy nincs Internetje, mert nem tud regisztrálni, eredményeit megnézni. Csak az interneten tud kommunikálni a főiskolával. Itt helyben három szélessávú hozzáférés van. Igen aktívan olvassák, használják a rétsági Internet oldalt. Valóban úgy van, hogy nem mindenki érzi ennek a súlyát, és nem adnak anyagot. A fórum a honlap egy része. Ez hozzátartozik a nyilvánossághoz. Ez az a piac tér, ahol lehet köpködni, lehet dicsérni, lehet minden félét mondani. Az Internet nyitott világ, szólásszabadság van, a törvények betartása mellett. Ilyen fórum sok ezer van, Rétsággal is foglalkozik vagy nyolc. Nem egy hivatalos hírforrás, hanem eszmecserére ad lehetőséget. A rétsági fórumon több érdemi dolog hangzik el, mint az általános fórumokon általában. 2500 hozzászólás van. Aki a moderátor, annak rendelkeznie kell egy jelszóval, amivel hozzáfér ehhez a rendszerhez. A megbízatását a művelődési házon belül kell, hogy ellássa. Sehol nem publikus, ki a moderátor. Aki el kezdi szidni a moderátort, azt kizárják, mert a vitáról kell szólnia a dolognak, nem a moderátorról. Van egy szabályzat, azt kell betartatni. A túl durva, és trágár kifejezéseket ki kell törölni. Valóban előfordul a Hangadóban, és a TV képújságban is hiba. Maximalista vagyok, azt mondom én is, hogy ne forduljon elő. Ennek ellenére van olyan hirdetés, amit e-mailon küld a megrendelő, és ragaszkodik hozzá, hogy úgy jelenjen meg, azt egy az egyben bemásolják. De vannak begépelési hibák is, én azt tapasztalom, hogy amiért szólunk, azt kijavítják. Minden ilyen jelzést megköszön a Művelődési ház. A Hangadónál is vannak elírások, de rendkívül rövid az átfutási idő, mert az önkormányzat SZMSZ-e azt mondja, hogy mindig a testületi ülés után jelenjen meg, akkor viszont igyekezni kell. Kb. 40 ember írt a Hangadóban az utóbbi két, két és fél évben, különféle környezetvédelmi, társadalompolitikai cikkeket. Lehetőség van, aki megfelelő formában benyújtja, aláírja, vállalja a cikket, az megjelenik. Az interneten nagyon sokan olvassák a Hangadót. A TV-vel kapcsolatban Katona alpolgármester úr által elmondottakat nagyon köszönöm, és köszönöm a segítségeket, amiket ad. Egy amatőr csapat dolgozik a TV-ben. Saját örömünkre alkotunk valamit, amit a nyilvánosság elé teszünk, mint ahogy a képzőművészek is kiállítják munkájukat. Nem gondolom, hogy ebből bárkinek pénzes munkát kellene csinálnia. A feladatok egyre nagyobbak. Nem akarunk abba belemenni, hogy bárkinek is fizessünk közreműködői díjat, mert akkor a többiek miért tennék ingyen. Várnai Zoltánnal rendkívül jó együttműködés alakult ki, korrekt együttműködés, bár kétségtelen, hogy ez a gyakorlatban kevés dologban nyilvánult meg. Készített egy előzetest a Repülőnaphoz, díjmentesen rendelkezésünkre bocsátotta. Kétségtelen, hogy olyan együttműködésünk nincs, hogy fizető megrendelést adna az intézmény. Erre lehetőség sincs, és igény sincs. De nem kizárható, hogy a jövőben lesz ilyen. Ezúton is köszönöm a közreműködését. Kölcsönösen tiszteletben tartjuk egymás tevékenységét. A mi hirdetéseink elsősorban közérdekűek, és kereskedelmiek. Én is bízom abban, hogy Várnai úr jelentkezni fog a bizottságba. Jó együttműködésünk van, de profit orientált működésre nem kértük még fel. Még egy adás lett volna, a Repülőnapi összefoglaló, de műszaki hiba miatt nem tudtuk leadni. Ami a pártatlanságot, elfogulatlanságot illeti, minden egyes adásban polgármester úr valamilyen módon szerepel. Pártatlanok a műsorok. Akik jót tesznek, azok szerepelnek, nem nézzük a pártállásokat. Fejlesztési feltételeket javítandó legalább 1 fő kell a művelődési házba, aki a feladatot végzi. Az elismerő szavakat megköszönöm, mert nem igazán számítottam rá. Amit tudok a jövőben is lelkesen meg fogom tenni. Szép dolog, hogy ilyen kis városnak ilyen színvonalú, lelkesedésből és sok-sok információból felépített TV-je, honlapja és újságja van, erre büszkék lehetünk. Minden alkotónak köszönetet lehet mondani, a fejlesztéshez pedig pénzügyi és egyéb segítséget. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Nem arra voltam kíváncsi, ki mikor fórummester, hanem kik azok, kik lehetnek azok. 
Girasek Károly képviselő: Nem külsők vannak benne. 
dr. Tóth Mária képviselő: Szeretném megköszönni minden közreműködő munkáját, Girasek úrét is természetesen. Többször elhangzott, hogy társadalmi munkában végzi ezt a tevékenységet, nem kötelező egyiküknek sem társadalmi munkát végezni. Tudomásom szerint Girasek úr megfelelő megbízási díjat kap, mind a polgármesteri hivataltól, mind pedig a művelődési központtól. Nekem ilyen értesülésem van. Sajnálattal vettem észre, hogy a Hangadó elfelejtett megemlékezni arról, hogy meghalt az egyik országgyűlési képviselőnk. Urbán Árpád haláláról illett volna a Hangadónak megemlékezni, hiszen valamennyiünket képviselte Ő is, haláláig. Zárójelbe tenném azt, kicsit rosszmájúan, hogy amíg élt, nagyon szerettek vele fényképeszkedni. Elvárom a helyi sajtótól, hogy legközelebb nehogy ilyen problémák merüljenek fel, mert ezt szintén szégyennek tartom. Teljesen mindegy, hogy Fidesz-es, Kereszténydemokrata, vagy szocialista a képviselő, illik megemlékezni Rétság városának, ha már sajtója van, erről a sajnálatos tényről. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérésem van a főszerkesztő úr felé. Kérem, hogy a következő Hangadóban legyenek kedvesek közzétenni helyreigazítást, a következő témákban. A januárban megjelent Hangadó 2. oldalán lap alján vízdíj, csatornadíj emelkedésről van szó, itt félretájékoztatás lehetősége bőséggel fennáll, ugyanis a csatornadíj 315 Ft, a következő mondatban már 215 Ft, és csere. Keretes helyreigazítást kérek, nem mindegy, hogy 215, vagy 315 Ft a víz, illetve a csatornadíj. A vízdíj 314 Ft, a csatornadíj pedig 215 Ft/m3. Továbbá kérem, hogy az 5. oldalon a támogatók felsorolásában szereplő Sipos Sándor úrtól kérjenek elnézést a nyomdai hiba miatt, mert Sipor Sándort írtak, hiszen támogatta a rendezvényt, és cserébe még a neve is rosszul jelent meg. Gondolom erre van lehetőség. Legyenek kedvesek a következő számokban, amennyiben egész oldalas fizetett hirdetést közölnek le, - ami nem tilos, és a lap költségvetésébe jól is illeszthető – ugyanakkor ez az állampolgárok számára nem egyértelmű. Míg a Vöröskereszt által hirdetett két esemény, az Idősek Napja és az árvízkárosultakért szervezett koncert, mintegy 500 embert mozdított meg, csak néhány sorban, fénykép nélkül került közlésre. Ugyanakkor abban a számban, tereskei telekkialakítás egész oldalon foglalkozik Tereske falu központjával, ez mint utóbb megtudtam, fizetett hirdetés, de akkor azt oda kell írni, hogy a lakók is tudják. Örvendetesnek tartom, hogy az elmúlt két-három évben a média összes színterén jelen van Rétság. Azt azonban szeretném hangsúlyozni, ami nem is titok, hogy Girasek úr rendszeres megbízási díjban részesül, van amit valóban társadalmi munkában végez, ez a TV. Ugyanakkor messzemenőkig fenntartom azt a véleményemet, hogy a helyi médiumokban való részvétele, ha jogilag nem is összeférhetetlen, mert valóban nem mondja ki az önkormányzati törvény, de erkölcsileg mindenféleképpen összeférhetetlen, mert mindenki nagyon jól tudja, hogy ahol a média, ott van a hatalom. Ez sem baj. De képviselő úr ebben a minőségében erősen rátelepedett a rétsági média valamennyi fórumára. Hangsúlyozom költségvetési tételként is jelen van a költségvetésben. Web-mester, fórummester, az újság tipográfusa, szerkesztő és riporter. Ezek nem kevés minőségek. Én azt mondtam bizottsági ülésen, és továbbra is fenntartom, vagy a képviselői mandátum, vagy a média szereplés, vagy az egyik, vagy a másik. Erre kértem, és kérem is képviselő urat, ezt mérlegelje. Ugyanakkor szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik a helyi média kialakításában, fejlesztésében részt vesznek, arra időt és pénzt is áldoztak. Maga a határozati javaslat magában hordja a lehetőséget, hogy a későbbiekben ez még fejlesztésre kerülhet. 
Szavazásra teszem fel a helyi média működéséről és fejlesztési lehetőségéről szóló beszámolóra vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 2/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi média működéséről és fejlesztési lehetőségeiről szóló beszámolót, azt elfogadja.
Megállapítja, hogy a városi televízió beindításával a média valamennyi formája helyi szinten is rendelkezésre áll. Az anyagi eszközök függvényében a városi televízió technikai és személyi feltételeit fejleszteni kell.
A helyi közélet hírei és a városi rendezvények, események széleskörű, pártatlan megismertetését szolgáló – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatkörébe utalt – Hangadó, internetes honlap, városi televízió, évkönyv szerkesztésével kapcsolatos feladatok ellátását a Hangadó Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíteni.
A Hangadó Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot a képviselő-testület februári ülésén kell előterjeszteni. 
Határidő: szöveg szerint
Felelős : Végh József igazgató
Kapecska Ferencné jegyző

5./ Értékesítésre kijelölt lakások értékbecslése
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az önkormányzat tulajdonában lévő, rendőrségi kijelölési joggal rendelkező 3 db szolgálati lakás értékbecsléséről a testület a decemberi ülésen döntött. Az értékbecsléssel megbízott Lomen Pál vállalkozó a munkát elvégezte és ez alapján kerül az előterjesztés a testület elé.
A vitában elhangzott, hogy viszonylag alacsony árak lettek megállapítva (4.500 e Ft és 5.200 e Ft között). Hangsúlyozandó, hogy a bentlakók lehetősége, hogy megvehetik a lakást. Nem fordulhat elő, szóba sem jöhet, hogy a fejük fölül bárki másnak eladná azt az önkormányzat! Az üresen álló lakás pedig természetesen legyen meghirdetve. 
Felvetődött az érvényes rendeletünkkel kapcsolatban, hogy a kamatok azóta lényegesen változtak, a 10%-os kamat ma már túlzottan magas. Jelenleg 6% a Ptk.szerinti kamat. A vita során az az álláspont alakult ki, hogy a rendelet módosítását, pontosabban, kiigazítását kezdeményezzük a kamat esetében. Akörül volt kis vita, hogy a mindenkori Ptk szerinti kamat felében, vagy konkrétan 3%-ban való megállapítást javasoljuk-e, végül a 3% kapott többséget. 
Tehát: a pénzügyi bizottság azt javasolja a testületnek, hogy a határozati javaslat szerint fogadjuk el az előterjesztést.
Girasek Károly képviselő: Azt gondolom, hogy fordulóponthoz értünk, lassan 5-6 éve több képviselő társammal szorgalmaztuk, hogy előrelépés legyen benne. Jó pont, hogy sikerült a rendőrséggel megállapodni, és olyan helyzetbe hozni a lakókat, ha akarják megvásárolni a lakásukat, akkor megtehetik. Ez mindig nehéz döntés, én arra biztatnám őket, próbáljanak a vásárlás jogával élni. Havi részletekben is lehetséges, ami valamivel több mint a lakbér, de akkor már a sajátjukat fizetik. A helyi rendelet alapján, amennyiben ha 5 éves időtartamra vásárolnak, akkor még további kedvezményt is kapnak. Véleményem, hogy aláértékeltek a lakások, amit nem tartok bajnak a bentlakók miatt. Az üres lakásnál majd a piac eldönti, mit adnak érte. Szó nincs arról, ha a bentlakó nem él a vásárlás jogával, az önkormányzat bármit is tenne a lakásokkal. Én arra biztatom a három érintettet, próbáljon élni a vásárlás jogával. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az értékesítésre kijelölt lakások értékbecslésére vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 3/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az értékesítésre kijelölt önkormányzati tulajdonú lakások értékbecslését, azt tudomásul veszi. 
Hozzájárul, hogy az 55/2005. (VI.30.) és 108/2005. (XI.24.) számú határozattal értékesítésre kijelölt Mikszáth u. 2. fszt. 2. (134/20/A/2. hrsz.) I. emelet 1. (134/20/A/3. hrsz.), és Nyárfa u. 9. II/6. (126/2/A/6. hrsz-ú) szám alatti lakások a bérlők részére az önkormányzati tulajdonban álló lakások elidegenítéséről szóló, többször módosított 13/1994. (X.28.) önkormányzati rendelet előírásai alapján, az értékbecslésben szereplő forgalmi érték figyelembe vételével eladásra kerüljön.
A Mikszáth u. 2. I. emelet 2. (134/20/A/4. hrsz-ú) szám alatti, üresen álló lakás eladására vonatkozó pályázati felhívást 4.500.000 Ft-os induló áron közzé kell tenni. 
A pályázati felhívást az önkormányzat hirdető tábláján és a város honlapján 30 napos jelentkezési határidővel kell megjelentetni.
Határidő: vevők értesítésére, pályázat közzétételére január 25.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

6./ Területvásárlási kérelem
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Hesz Mihály nyújtott be Pusztaszántón levő, önkormányzati tulajdonú szántó művelési ágú, összesen 187,84 AK értékű területekre vásárlási kérelmet, 4000 Ft/AK felajánlott áron.
A rövid vitában az az álláspont alakult ki, hogy a felajánlott ár alacsony (megjegyzem: a kettes út melletti külterületekért hivatalosan 600 Ft/m2, osztatlan közös tulajdonú külterületekért magánforgalomban 15000-30000 Ft/AK árat is ajánlottak az elmúlt években!). A pályáztatás nem célszerű, a jelzett “csík” jelenleg művelés alatt áll, ezért az “A” változat szerint az értékesítést nem támogatjuk.
Patterman Józsefné képviselő: A megvásárlandó ingatlan két szomszédsága kinek a tulajdona?
Kapecska Ferencné jegyző: Hesz Mihály tulajdonában vannak.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat bizottság által támogatott “A” változatát, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 4/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hesz Mihály Rétság, Pusztaszántó 11. szám alatti lakos területvásárlási kérelmét, azt nem támogatja. 
A 046 hrsz-ú és 058/10 hrsz-ú szántó művelési ágú területeket nem értékesíti. 
Határidő: értesítésre január 25.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

7./ Támogatási kérelem
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Római Katolikus Plébániahivatal a rétsági Szent András Plébánia templom tetőszerkezetének javításához 1 millió Ft önkormányzati támogatást kér.
A vitában szó esett arról, hogy ezzel kapcsolatosan már volt döntés 700 ezer forintról, csak akkor a pályázat nem jött össze. Fontos hangsúlyozni, hogy az egyházak fontos szerepet töltenek be a város életében és intézményeik karbantartása, felújítása nem csak egyházi, hanem természetesen városi ügy is. Azt sem szabad ugyanakkor elhallgatni, hogy az önkormányzatnak fejlesztésekre, felújításokra nem volt kerete az elmúlt évben. Bízunk abban, hogy 2006-ban több lehetőségünk lesz. Ugyanakkor az egyház ezt a támogatást nem működésre, hanem egy középület felújítására kéri.
A pénzügyi bizottság az 1.000.000 Ft támogatást egyhangúlag javasolja a testületnek elfogadásra.
dr. Szájbely Ernő képviselő: Megismételt döntésről van szó, tavaly ebben már döntöttünk, ha nem is ezzel az összeggel. Rétság sajnos nem bővelkedik műemlék jellegű építményben, már csak emiatt is mindenféleképpen támogatandó a kérelem.
Mocsári Gergely polgármester: A templom, mint építmény nemcsak az egyházé, hanem a településé is. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Jómagam örülök, hogy a bizottság és a képviselő-testület egy emberként támogatta ezt a kérést, különös tekintettel arra, hogy az előrevetített költség közel 10 millió Ft. A teljes beruházási költség mintegy 10 %-át az önkormányzat adja. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat bizottság által támogatott “A” változatát, az 1 millió Ft-os támogatást. A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta alábbi határozatát. 5/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Római Katolikus Plébánia Hivatal templom tetőszerkezet felújításának támogatásra vonatkozó kérelmét, azt támogatja.
A képviselő-testület a templom tetőszerkezet felújítás tervezett 9.886 eFt-os költségéhez elszámolási kötelezettséggel 1 millió Ft önkormányzati támogatást biztosít. 
A támogatás megállapodás alapján március 16-20. között utalható át a Plébánia Hivatal számlájára. A támogatás összegét a 2006. évi költségvetésben ütemezni kell.
Határidő: értesítésre január 25., és szöveg szerint
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző
Kapcsolódó internetes anyagok
A Katolikus Egyház rétsági honlapja >>>

8./ Érsebészeti szakrendelés lehetősége
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottság egyhangú szavazattal támogatja a határozati javaslatban megfogalmazottakat. Miszerint felhatalmazza a testület dr. Katona Ernőt és engem, hogy folytassunk tárgyalásokat az illetékesekkel a pontos feltételek kidolgozásában. Az egyeztetések után térjen vissza a képviselő-testület a témára.
Girasek Károly képviselő: A balassagyarmati kórházzal történt-e egyeztetés ez ügyben. Az eddigi szakrendeléseinket eddig velük, jó együttműködésben oldottuk meg. Illetve, hogy hol lenne ennek a lehetséges helye?
Mezőfi Zoltán polgármester: Történt egyeztetés, be volt vonva az egyeztetésbe a balassagyarmati kórház vezetője. Arra való tekintettel is, hogy az eddigi szakrendelések terén jó együttműködés alakult ki. A hely kiválasztása még nem történt meg, azért tartalmazza a határozati javaslat, hogy járjanak utána, és a pontos feltételek kidolgozása után kerüljön a téma vissza testület elé.
Szavazásra teszem fel az érsebészeti szakrendelés lehetőségére vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.  6/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szent Lázár Megyei Kórház érsebészeti szakrendelés indítására tett ajánlatát. Felhatalmazza dr. Katona Ernőt és dr. Szájbely Ernőt a pontos feltételek kidolgozására, melyek megismerése után a képviselő-testület dönt.
Határidő: folyamatos
Felelős : dr. Katona Ernő alpolgármester
dr. Szájbely Ernő főorvos

9./ Képviselői felvilágosítás kérés
Előterjesztő: Girasek Károly képviselő (Interpelláció csatolva)
Girasek Károly képviselő: Az interpellációm címe “Miért nem a valóságnak megfelelően tájékoztatja a lakosságot és a nyilvánosságot Polgármester úr? Felolvasom az interpellációt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nagyon röviden válaszolok. Nem egyszerű olvasmány, azt gondolom mindenki láthatja. Kicsit nehezen tudom kezelni, mert egy interpelláció az egy kérdés. Itt legalább 5 kérdésben legalább 7-8 kérdés hangzik el. Tulajdonképpen ennek 7-8 interpellációnak kellene lennie. Ennyit a formai problémákról. Azért igyekszem válaszolni, bár nem kétlem, sőt nagyon is az a benyomásom, hogy bármit fogok mondani, valószínűleg Önnek nem áll módjában majd elfogadni az én válaszaimat. Ön figyelmeztetett írásában arra, hogy tartsuk be a papírformát. Én is azt kérem ezek után képviselő úr, hogy Ön is igyekezzen betartani azt. Ha több kérdést kíván feltenni, akkor azt legközelebb külön legyen kedves, külön interpellációkban benyújtani. Az a véleményem, hogy a kérdés ilyetén módon történő megközelítése egy dologra alkalmas. Az érdemi munkáról elterelni a figyelmet, a fejlesztési feladatok hátráltatását hozza magával, és egyúttal a képviselő-testületet lejáratja. Én ebben a polémiában nem szeretnék részt venni. Tisztelt képviselő úr, Önt dr. Tóth Mária képviselő-asszony, és dr. Katona Ernő alpolgármester úr már többször is figyelmeztették, hogy amennyiben jogszerűtlenség (mint amire utal írásában) fordul elő az Ön ismeretei szerint, akkor Önnek állampolgári és képviselői kötelessége, hogy azt a bíróságnak jelentse. Majd a bíróság el fogja dönteni, hogy követtem-e el törvénytelenséget, mindaddig azonban amíg ilyen döntés nem születik, addig az ártatlanság vélelme engem is megillet. Mindvégig igyekeztem a tényekhez ragaszkodni, és semmiféleképpen nem szeretném, nem akarom, és nem is fogom sem a közvéleményt, sem a képviselő-testületet félretájékoztatni. A Népszabadság újságírójával valamennyiünk emlékezete szerint, szinte egyedül Ön beszélt itt a kérdéses napirend utáni szünetben. Jómagam nem is váltottam vele szót. Azért megkérem képviselő urat, hogy amikor erre a Népszabadság cikkben elhangzott mondatra hivatkozik, mely szerint én azt mondtam, hogy a képviselő-testület megosztott, akkor legyen kedves jól megnézni az újságban azt a mondatot, ugyanis nem idéz engem az az újság. Az, hogy az újságíró végig itt ült, végig nézte a vitát, - ami nem baj, mert hogy a végén egyöntetű 13 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület a határozati javaslatot az iskola beindítására vonatkozóan – azt, hogy az újságíró azt a véleményt szűrte le, hogy a képviselő-testület megosztott, azt leszűrhette, mert a vitából erősen kiviláglott. Hangsúlyozom, egyedül Ön beszélt az újságíróval, hiszen Önök régóta ismerik egymást. Miután Ön számos kérdésben, így oktatási ügyekben is szakértő, hiszen amikor folyamatban volt ennek a napirendnek a kidolgozása Ön felkeresett, és aláhúzva, kimásolva elém tette az oktatási törvény vonatkozó néhány bekezdését, gondolom, hogy átolvasta az egészet. És mint ilyennek, mint szakértőnek, tudnia kell azt, hogy ma Magyarországon a szakképzés azt jelenti, hogy érettségi szakmai orientáció van, bizonyos meghatározott számú tantárgyban, ezt követően érettségi után van konkrét szakképzés. Ez nem csak Rétságon van így, nem csak a Bérczy Károly középiskolában, hanem az ország valamennyi középiskolájában így van. Ezt mi nem tudjuk elvitatni, a törvény erre kötelez bennünket. Ugyanakkor a feltett kérdéseknek egy jelentős részére képviselő úr saját magának meg is válaszolt egyúttal az írásában, akár a menza esetében, ezeket nem szeretném visszaidézni. Egy azonban biztos, menzához pontosabban az ebédhez nem jár , illetve nem kötelező a délutáni foglalkozás. Lehet e nélkül is ebédelni, természetesen megfelelő térítési díj ellenében. Ami a menza szó használatát illeti, az valóban lehet, hogy nem volt szerencsés ebben a formájában. Ezt az újságírók lehet, hogy élénkebben használták, vagy ez maradt meg bennük. A menza abban az esetben érvényes, ha vonatkozó támogatás is behívható. Ez ugye, miután balassagyarmati székhelyű intézményről van szó, ennek a megoldása pénzügyi technikailag kezelhető, a balassagyarmati önkormányzattal megfelelő egyeztetések után, illetve az iskola vezetésével egyeztetve, indítványozhatják a gyerekek menza ellátását, és a vonatkozó pénzügyi tranzakciót a másik önkormányzattal egyeztetés után végre lehet hajtani. Ezt kellő időben kell intézni, ha erre mutatkozik igény. Ez igazából a két intézmény közötti pénzügyi technikai lebonyolítás lesz. Nem kell ezzel a képviselő úrnak foglalkoznia. Egyébként semmilyen olyan ígéret nem hangzott el a középiskola indítása kapcsán, az “irányítani” szó főleg nem hangzott el, indítani szó hangzott el az én számból. Azt, hogy az újságíró az irányítani szót rakta be, azt én őszintén sajnálom. A lényeget tekintve azt hiszem, hogy átütő más hangsúlyt nem kapott a gondolat. Mindvégig hangsúlyoztam azt, minden fórumon megköszöntem a balassagyarmati önkormányzatnak az együttműködést, és a közös fejlesztéshez való pozitív hozzáállását. Egyúttal a képviselőknek is. Hangsúlyozom, hogy a testületi ülés nem sajtó vita. Így kérem, a jövőben amennyiben lehet, ne hozzunk be ide sajtótermékeket interpellációban, bár ehhez van Önnek joga. Legfontosabb a testület tekintélyének a megőrzése. Ez a mindenkori polgármesternek kell, hogy az egyik legfontosabb feladata legyen. Ennek érdekében kérem a tisztelt képviselőket, hogy az ilyen, és a hasonló vitákba ne vegyünk részt. A városunknak nem ez az érdeke. A város a fejlesztési feladatok ellátását várja tőlünk, ennek érdekében kérem a képviselő-testületet, hogy a válaszomat fogadják el.
Girasek Károly képviselő: Tisztelt polgármester úr, én nagy figyelemmel hallgattam a valóban mérsékelt átgondolással készült válaszát, mindamellett nem tudom elfogadni. Abban teljesen egyetértünk, hogy a testület tekintélyének a megőrzése a legfontosabb feladatunk. De amikor egy állampolgár megállít olyannal, hogy a polgármesteretek ezt mondta, és akkor ti hogy döntöttetek erről, és akkor én erre nem tudok választ adni, akkor ezek a nyilatkozatok, amelyek valójában nem voltak a testület előtt, ez valóban lejáratja azt a képviselőt, aki nincs helyzetbe hozva információval. 
Mezőfi Zoltán polgármester: 15 napon belül választ kaphat írásban. 
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr, légy kedves ezt ne cinikusan felfogni. Tudomásul kell venni, hogy itt nem sajtóvitáról van szó, hanem a polgármester nem nyilatkozhat olyat, hogy a testület így döntött, úgy döntött, menzát ad stb. ha erről a testület nem döntött. A Nógrád cikkét érezhetően magnetofonra való diktálásból írták le. Ettől függetlenül a nyilatkozónak meg van a lehetősége, hogy kefelevonatot készíttessen, és sajtó helyreigazítást kérjen, mert hogy valóban az újságok néha írnak hamis dolgot, tévedéseket. Ha valóban nem mondta azt, ami a Népszabadságban van, 8 napon belül be kell írni, hogy kéred a helyreigazítást. Az idő eltelt, történt-e helyreigazítás, mert ha nem, akkor azzal egyetértettél. Ennél fontosabb, hogy azt látom, hogy a polgármester urat nagyon gyakran nem zavarja az SZMSZ, az önkormányzati törvény, és egyéb szabály. Attól, hogy megsérti az SZMSZ-t, nem kell sem ügyészségre menni, sem bírósági feljelentést tenni, hanem egyedül itt a testület előtt kell számot adni. Ha azt nyilatkozza, hogy iskolát alapítunk, akkor előttünk kell számot adni arról, hogy miért nyilatkozott ilyet, mikor mi nem alapítottunk iskolát. A válasznak ezt a részét nem tudom elfogadni. Ehhez nem kell feljelentés, itt kell felelned azért, miért állítasz olyat, amiről a testület nem döntött. Ez a nemes ügy megér annyit, hogy mindannyian nyíltan beszéljünk, és nyíltan, őszintén tájékoztassuk a lakosságot. Nem hiszem, hogy van olyan ügy, amiben szabad és érdemes valótlant állítani. Az sem a polgármester úrnak, senkinek nem lehet érdeke. Ne mondjunk tehát olyat nagy nyilvánosság előtt, több esetben (nemcsak az újságban egyébként sem), ami nem felel meg a valóságnak. És ne hallgassunk el olyan tényt, pl. a 4+2 oktatást. Eddig ez a testületi üléseken még nem hangzott el. Ezt el kellett volna mondani őszintén. Elhangzott, hogy a menza gyarmati ügy, akkor azt kell mondani, hogy Balassagyarmat megoldja a menzát, de itt úgy hangzott el, hogy menzát biztosítunk, mi Rétság önkormányzata. Nem is a magad nevében beszélsz. Azt kell mondani, igen, biztatni fogom Balassagyarmat önkormányzatot, oldja meg a menza ügyét. Polgármester úr, ha egy szerény szó lett volna arról, - a kétségtelenül mérsékelt hangú válaszban – igen, például eltúlzottnak érzed a testület megosztottságáról szóló nyilatkozatot, és nem megalapozott, akkor azt mondtam volna, hogy le a kalappal, a lovagiasság szabályai szerint ez el van intézve. Ha másban azt mondtad volna, valóban helytelenül nyilatkoztam, és igyekszem arra, hogy a jövőben nem nyilatkozom olyanról, amiről a testület nem döntött. Akkor elfogadtam volna őszintén mondom a választ, így azonban nem tudom elfogadni, és ezen érveim alapján kérem, hogy a képviselő-testület se fogadja el, legyen mód megvizsgálni, hogy jogszerűen nyilatkozott-e a polgármester úr. Köszönöm a válaszokat. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tekintettel az SZMSZ-re tájékoztatásul elmondom, hogy a világ egyik leghálátlanabb dolga az interpelláció, nem ad lehetőséget vitára. Vagyis a testület vita nélkül dönt. Amennyiben a képviselő-testület nem fogadja el a polgármester válaszát, úgy vizsgáló bizottság fog alakulni, ami a Pénzügyi Bizottság, és ki fogja vizsgálni, a polgármester mit követett el. Amennyiben elfogadja a képviselő-testület a választ, úgy ez nem fog bekövetkezni.
Kérem a tisztelt képviselőket, hogy aki a polgármester válaszával egyetért, most szavazzon. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a polgármester interpellációra adott válaszát nem fogadta el. Szavazásra teszem fel, hogy a Pénzügyi Bizottság vizsgálja ki az ügyet. A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 7/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a “Miért nem a valóságnak megfelelően tájékoztatja a lakosságot és a nyilvánosságot Polgármester úr? címmel benyújtott interpellációra adott választ nem fogadja el. 
Felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy felvilágosítás kérés tárgyának bizottsági kivizsgálását végezze el. 
Határidő: 2006. február 28.
Felelős: Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke
Kapcsolódó internetes anyagok

10./ Egyebek
10/1. Útfelújítási terv megrendelése: 
Mezőfi Zoltán polgármester: Már kiírásra került a TEKI pályázat a Megyei Területfejlesztési Ügynökségnél. Az úgynevezett kátyúpénz került kiírásra, ezt tavaly 1+1 forintos pályázatnak hívták. Útfelújításra vonatkozik, ez Rétság sok útjára ráférne. Szakemberek és képviselők véleménye is az, hogy a Zrínyi utca, mint egyik legfontosabb belterületi út van a legrosszabb állapotban. Nem alábecsülve ezzel a többi utcát. Itt konkrét szakmai bejárás történt, ez csak a meglévő úthálózat felület feljavítására, illetve cseréjére vonatkozik. Az előre becsült költség kb. 4,7 millió forint. A pályázatban elismerhető munkák költsége és az így nyerhető pályázati támogatás maximális összeg kb. 1,2-1,4 millió forint. Fontosnak tartom, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön. Erről majd a képviselő-testület megfelelő időben dönteni fog. Ahhoz kérem a támogatásukat, hogy pályázat benyújtásához szükséges műszaki dokumentáció megrendelésre kerüljön, melynek díja 90 eFt. Szeretném ha a képviselők elfogadnák, és utána a konkrét pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztés ide fog kerülni. Ez feltétele a pályázatnak. Ma már hivatalosan is tudjuk, hogy április 9-én lesznek az országgyűlési választások, lehet már előre tudni, hogy a pályázatok nagyon hamar kiírásra fognak kerülni, nagyon szűk beadási idővel, és március 31-ig történő elbírálásokkal. 
Girasek Károly képviselő: Egyrészt természetesen ilyen kondíciók mellett, ha egy milliót nyerhetünk, akkor meg kell pályázni. Van azonban egy furcsa dolog, megint az SZMSZ-el kapcsolatban, hogy volt az a konszenzus közöttük, ami meg is lett fogalmazva, hogy minden döntést igénylő dolog kerüljön bizottság elé. Miért nem lehetett ezt hétfőn a Pénzügyi Bizottság elé vinni? Bizonyos dolgoknak utána lehetett volna nézni, hisz nagy horderejű dologról van szó. Ebben körültekintően kell eljárni. Természetesen megszavazom, hogy a 90 eFt-os tervdokumentáció elkészüljön, csak hát annyiszor voltunk már olyan helyzetben, hogy utólag kiderült, nem is úgy van, nem is arról szavaztunk stb. Arra kérlek, hogy a jövőben ne legyen olyan, ami pénzügyi dolog, hogy nem kerül bizottság elé. 
Kapecska Ferencné jegyző: Az erre vonatkozó pályázati felhívást kedden tudtuk az Internetről levenni, hétfőn ezért nem kerülhetett a Pénzügyi Bizottság elé. Bár lehetett volna egy rendkívülit bizottsági ülést összehívni, de erre nem került sor. Február 9-ei ülésre szeretnénk az előkészített pályázatot behozni, ehhez kell a tervdokumentáció is, ezért kérjük a testület hozzájárulását. Amíg nincs elfogadott ez évi költségvetésünk, addig úgy sem tudunk lépni az ügyben.
dr. Katona Ernő alpolgármester: A 90 eFt nem nagy tétel. Az idő viszont sürget bennünket. Annyi bizalmat kell a polgármesternek és a jegyzőnek szavaznunk, hogy feltétel nélkül elfogadjuk ezen kérdésben a javaslatukat. Nem hiszem, hogy ennél olcsóbb ajánlatot sikerülne kapnunk. Megint az az érzésem, hogy nem vagyunk bizalommal a polgármester és a jegyző iránt.
Girasek Károly képviselő: Alpolgármester úr, én azt mondtam, hogy megszavazom ezt a dolgot, csak nem tartom helyesnek, hogy bizottsági előkészítés nélkül döntünk. Ez nem csak bizalom kérdése. Sokszor voltunk kényszerhelyzetben már. Ennél több bizalom is van a polgármester és a jegyző felé, nem erről szól a dolog. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Zrínyi utca 90 eFt költségű felújítási tervének megrendelését, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 8/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zrínyi út pályázati forrásból történő felújításához szükséges 90.000 Ft költségű terv arra jogosult tervezőnél megrendelésre kerüljön.
Határidő: megrendelésre január 20.
Felelős: Bulejka András főmunkatárs

10/2. Újévi köszöntő:
Mezőfi Zoltán polgármester: Hosszas viták, különböző élmények, régi hagyományok szerint én továbbra is úgy gondolom, hogy az újévköszöntőnek valamilyen formában meg kellene jelennie. A következőre gondoltam. Január 27-én, ez pénteki napra esik, 18 órakor van erre szabad kapacitása a művelődési központnak. A művelődési központba protokoll lista nélkül meghívhatjuk a rétsági polgárokat egy újévi köszöntőre. A program eddigi jól kialakult hagyományai szerint legyen hasonló a korábbiakhoz. Egy vers, egy tíz perces hegedű, zongora szórakoztató előadás, a zeneiskola tanáraival. Egy rövid polgármesteri köszöntő, utána kötetlen beszélgetés. Nem közpénzből szerveznénk, nem lenne közpénzből nagy vacsora. Pezsgő és pogácsa, és kötetlen beszélgetés. Javaslatom, hogy a meghívón szerepeljen hogy a Képviselő-testület nevében tisztelettel meghívom Önt, és családját a január 27-én 18 órakor tartandó újévi köszöntőre. Ehhez kérem a képviselők beleegyezését. 
Havas Vilmosné képviselő: Ha nem közpénzből, akkor miből?
Mezőfi Zoltán polgármester: Magánadományokból. 
Havas Vilmosné képviselő: Nem lenne egyszerűbb, ha mi összeadnánk a rá valót? Mennyibe fog hozzávetőleg kerülni a rendezvény? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Bármilyen véleményt el tudok fogadni. Többen felajánlották a segítségüket. 
Havas Vilmosné képviselő: Ha már arról van szó, hogy a mi nevünkben, mi hívjuk meg a lakosságot, akkor már nehogy más adja hozzá a pénzt. Ez így nem korrekt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez nem tilos. Az nem baj, ha minél többen felajánlják támogatásukat. 
Jávorka János képviselő: Én is azt tartanám célszerűnek, és elfogadhatónak, és javasolom is, hogy ha a testület hívja meg a város lakosságát újév köszöntőre, a Mindenki Karácsonya elv alapján, akkor ne a város lakók adják össze ennek a költségeit, hanem a képviselő-testület, a polgármester úrral az élen fedezze az anyagiakat. A rendezvény lebonyolításával bízzuk meg a művelődési központot. 
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr meg vagyok lepődve, az efféle beterjesztéssel. Én határozottan emlékszem, hogy kb. 10 éves hagyománya van az újévköszöntőnek. Ennek kialakult a rendje, módszere, és a lényegi mondanivalója is. Erre, hogy időben gondoljunk, én novemberi ülésen az egyebekben kértem a polgármester urat. Polgármester úr úgy nyilatkozott, hogy nem kíván ilyet tenni. Decemberben ismét visszakérdeztem, akkor is ezt a választ kaptam. Meg vagyok lepve több oknál fogva is. Egyrészt megint olyan dologról kellene dönteni, ami úgy látszik nem olyan egyszerű, ez sem került be tegnap a bizottsági ülésre. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Bocsánat, hogy elveszem a szót, de neked nem egyszerű, pedig ez rém egyszerű történet.
Girasek Károly képviselő: Nem polgármester úr, nem rém egyszerű a történet, mert az önkormányzat nevében kívánunk rendezvényt tartani, egy kulturális rendezvényt, a kulturális intézményben. Ez igenis tartozott volna a tegnapi EMOS bizottsági ülésre. Ott voltál polgármester úr, és ezt nem ma töltötted le az Internetről, mégsem tiszteltél meg bennünket azzal, hogy a kulturális bizottság véleményt mondjon a kezdeményezésről, és ne most folytassunk erről hosszas vitát. Merthogy vitatni való azért van. Egyrészt, mivel én ezt novemberben felvetettem, és akkor nemmel nyilatkoztál, akkor nem nagyon értem, hogy január 27-én, a farsangban újévköszöntőt (legközelebb a Mindenki Karácsonyát kell Húsvétkor megtartani) tartani nevetséges. Ez teszi nevetségessé a képviselő- testületet. Furcsállom mert udvariatlan is, mert újévet köszönteni január 10-ig lehet, és illik. Ez egy más jellegű rendezvény lesz. Nagyon színezi a dolgot ugye, hogy a köztársasági elnök kiírta a választás napját, innentől kezdve mától kampány van. Ez már kampány időszakra fog esni. Ha korábban lett volna, akkor ilyen vád nem érhetett volna bennünket. Azt is furcsállom, hogy meg kívánod hívni a város összes lakosságát, nem mintha ennek nem lehetne valami hagyományt teremteni, de a művelődési házba nem fér be a város összes lakójának a negyede sem. Egy meghívásra 50-60 % a részvételi arány, nem hiszem, hogy ez végig lett gondolva. Méltatlan helyzeteket teremt, ami megalázó mind a rendezőnek, mind a résztvevőknek. Én pontosan felmértem, hogy a művelődési központ előtere, egybenyitva mindössze néhány négyzetméterrel nagyobb, mint ez a díszterem és az előtte lévő kis folyosó rész. De ami lényegesebb, tudomásomra jutott, hogy január 27-én az az ifjúsági összejövetel, ami nagy nehezen jött össze, és amit én gesztorálok kicsit, Start klub 6 összejövetelt akart tartani, és le kellett mondania a művelődési háznak, jól lehet, adminisztrációs hiba is történt. Az lesz mondva, hogy ki lettek megint rúgva a művelődési házból, és nem tarthatnak bulit.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ezért nem kell lemondani a bulit, engem nem zavarnak.
Girasek Károly képviselő: Már ne haragudj polgármester úr, ez a mondanivalóm figyelmen kívül hagyása. Köszöntöd a lakosságot, rajtunk keresztül meg a fiatalok el kezdenek diszkózni, ez minősíthetetlen és tarthatatlan. Le kellett mondania a művelődési háznak, nem lehet akkor ott az a rendezvény. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A részleteket majd megbeszéljük, most arról van szó, hogy tudsz hozzá kapcsolódni, vagy nem.
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr, bizottságon nem volt erről szó, most had mondjam el a véleményemet. Egyrészt azt gondolom, hogy az önkormányzati köszöntőnek volt egy hagyománya. Ami természetesen adott egy minőséget, és meghatározta a meghívottak körét. Pl. a bizottságok külső tagjainak polgármester úr, egy szóval nem mondtad, hogy boldog új évet kívánok. Máskor kaptak tollat, dossziét, és megköszöntük nekik a munkát. Legutóbb csak jó szót kaptak, idén már azt sem.
Mezőfi Zoltán polgármester: Bocsáss meg a saját pénzemből vettem naptárat tavaly nekik. 
Girasek Károly képviselő: Kellene olyan alkalom, ahol a külső tagokat, kitüntetetteket lehetne köszönteni. Ez volt évekig a lényege az újév köszöntőnek. A most tervezett rendezvény nem pótolja azt a meghívást. Én támogatom a rendezvényt, bár a felelősségét nem vállalom fel. Nem látom ezt a rendezvényt tisztán megrendezhetőnek. Nem javaslom, hogy most bizottságot hozzunk létre, de azért egy ilyen rendezvény előkészítése sok figyelmet igényel. Most sem látjuk a meghívót, hogy van-e benne helyesírási hiba, stb. Nem látom a megrendezhetőséget, és nem is helyeslem új év köszöntő tartását január 27-én. Ettől függetlenül a lojalitásomat felajánlva, ha polgármester úr az érveim után is akarja csinálni, ám legyen. Elég nehezen tartom kivitelezhetőnek, mert ha csak 300 ember jelenik meg, a 3000 meghívottból, akkor ott botrány lesz polgármester úr, és nem jó ízű köszöntő. 1000 poharunk sincs például.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez technikai részleteket bízzad rám. 
Girasek Károly képviselő: Ez nagyon nem technikai részlet polgármester úr. 3000 embert más alkalommal lehetne meghívni, ki a térre. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Mindenki Karácsonyára is meg lett híva 3000 ember. Mielőtt még teljesen átmennénk csúsztatásokba, én olyat nem mondtam, hogy nem akarok újévi köszöntőt, hanem azt, hogy abban a formájában nem akarok újév köszöntőt. Protokoll lista, meghívott lista, ebből minden évben cirkusz volt, ugyanis mindig többen vannak azok, akiket nem sikerült meghívni. Azt gondolom, az újév köszöntő mindenkit megillet, protokoll lista nélkül. Én azt hiszem, a kultúrházban le lehet ülni, a nagyteremben le lehet ülni, a műsor és a köszöntő erejéig, utána pedig az előtérben lehet beszélgetni, egy pohár pezsgő, és ropogtatni való mellett. Van-e valakinek más véleménye?
dr. Katona Ernő alpolgármester: Az dicséretes, hogy vállaljuk a költségeket mi, de azért abba a hibába ne essünk, ha valaki szeretne hozzájárulni, ne zavarjuk el, ne utasítsuk vissza. 
Havas Vilmosné képviselő: Akkor viszont nem a képviselő-testület nevében kell kiküldeni a meghívót.
Mezőfi Zoltán polgármester: Képviselő asszony én pontosan ezzel kezdtem, mert ezt tartottam a legfontosabbnak. Megfogadva Girasek úr pár évvel mondott jó tanácsát, mint jó tanuló, a formai okok miatt fordultam ezzel a kéréssel hozzátok. Meg tudom én hívni a magam nevében is az embereket, de ebben nem mint Mezőfi Zoltán vagyok illetékes, hanem mint polgármester, a képviselő-testülettel együtt
Girasek Károly képviselő: Ha magunk rendezzük, akkor ki is tudjuk fizetni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem kell gyűjtést szervezni, de aki adni akar, el kell fogadni. Ne sértsük meg a támogatókat.
dr. Tóth Mária képviselő: Miért lenne az baj, ha önkéntes felajánlók ezt a rendezvényt támogatják. Ez részemről nem kérdés, ez nekem teljesen természetes.
Mezőfi Zoltán polgármester: A képviselők belátására bízom, én azt sem gondolom, hogy azt meg kellene szavazni a testületnek, hogy a képviselők mekkora összeget ajánlanak fel a tiszteletdíjukból. Legyen ez az ő magánügyük, bizonyára mindenki fog felajánlani. 
Jávorka János képviselő: Ragaszkodom ahhoz, ha a testület hívja meg a város lakosságát, akkor a kiadásokat is álljuk. Az nagyon furcsán nézne ki, hogy mi hívjuk meg a lakosságot, és a végén a saját adományukból köszöntjük őket. Javasolom, hogy a tiszteletdíjunkból rendezzük az anyagiakat.
Mezőfi Zoltán polgármester: Én akkor az elvi beleegyezéseteket kérem javaslatom kapcsán, hogy a képviselő-testület nevében hívjuk meg a város lakosságát az újév köszöntőre. 
Girasek Károly képviselő: Elnézést polgármester úr, itt volt konkrét javaslat. Elvi hozzájáruláson kívül itt kell anyagiakról is kell dönteni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem kell dönteni itt az anyagiakról Girasek úr, mert nem az önkormányzat pénzéből lesz megrendezve.
Girasek Károly képviselő: Erről igenis dönteni kell, Jávorka úr beterjesztette javaslatát. Ebbe az ügybe nem kell más felajánlásokat bevonni. Azért sem, mert aki lakodalmat csinál, az ne csinálja hitelbe, vagy más pénzén. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ne sértsük már meg a felajánlókat azzal, hogy nem fogadjuk azt el. 
Girasek Károly képviselő: Ez vezet oda polgármester úr, hogy amikor volt egy felvetés novemberben, hogy készítsük elő, akkor nem tettük meg. Úgy látom a felajánlókkal a polgármester úr tárgyalásokat folytatott, és most kész helyzetet teremt. Kellett volna bizottsági előkészítés. A testületnek ebben dönteni kell, hogy a saját rendezvénye, ami egy évben egyszer van, és más rendezvényeket támogatunk, akkor a magunkét adományból rendezzük meg? Ez egyszerűen sérti az önkormányzatot.
Mezőfi Zoltán polgármester: Már kiforgattad a dolgot.
Girasek Károly képviselő: Nem forgattam ki, csak pontosan fogalmazok. Azt gondolom, hogy erre akár költségvetésből is, de mivel takarékos az önkormányzat, el tudom fogadni, hogy a képviselők adják össze az anyagi oldalt. De azt, a lakosságot a saját maguk által összeadott támogatásból köszöntsük, az teljesen nonszensz dolog. Nem csak elvi döntésre van szükség. 
Kapecska Ferencné jegyző: Én úgy gondolom, ha a képviselő-testület hívja meg a város lakosságát egy újév köszöntőre, mindenképpen kell a testületnek dönteni. Azokkal tudok egyetérteni, akik azt támogatták, hogyha a képviselő – testület hívja meg a lakosságot, akkor akár az önkormányzat költségvetéséből, vagy saját tiszteletdíjukból kell rendezni a kiadásokat. 
Mocsári Gergely képviselő: Szomorú vagyok a vita miatt. Kíváncsi lennék, hogy az adományozók, akik nézik a TV-t, milyen szájízzel gondolnak ezek után az újév köszöntőre. Eddig is a képviselő-testület nevében voltak az újévköszöntők, mégsem mi adtuk a pénzt, a közpénzéből álltuk a kiadásokat. Nem visszautasítva azt a kezdeményezést, amit a felajánlók tettek, ki-ki megfelelő módon kapcsolódhat ehhez a felajánláshoz a saját elképzelése szerint. Egyénileg támogassuk a rendezvényt. Kicsit el akarjuk az érdemet venni, amit mások már megtettek, kicsit ellenszenvet váltunk ki ezzel. 
Havas Vilmosné képviselő: Elnézést Mocsári úr, de végső fokon a “mások” már régen tudtak erről a rendezvényről, mi meg képviselők most tudtuk meg. Tehát mi véleményt csak most tudunk mondani. Ez nagy különbség. 
Girasek Károly képviselő: Előre meg sem lettünk kérdezve, hogy kérjünk-e felajánlást. Ez a nagy probléma, hogy kész helyzetek elé vagyunk állítva.
dr. Tóth Mária képviselő: Ez valóban komoly dolog, és ezt nem viccesen mondom. Hiszen arról van szó, hogy a falu lakossága találkozhatna ezen a napon. Azt látom, - legyen bár sértődés belőle – hogy egyeseknek az a céljuk, hogy kirakatba tegyék, hogy a képviselők a tiszteletdíjukból oda fognak tenni a rendezvényhez némi pénzt, akár az egész tiszteletdíjukat is. Én ezt veszem, ki, és véleményem, hogy többen is ezt fogják kivenni ebből a beszélgetésből. Zárójelbe mondom, nem volt belőle ilyen oltári, óriási, fenomenális cirkusz, amikor nem tudom kb. 100 millióba került a laktanya mögötti terület, egyetlenegy bizottsági ülés nem volt belőle, és senki nem jegyezte meg Önök közül, csak megszavazták azt a rengeteg pénzt, nem volt eléggé előkészítve. Hát ehhez bizottsági ülés kell? Szégyennek tartom. Nem mindenki rakatja kirakatba, és híreszteli, hogy ő a tiszteletdíjából, vagy bármi más jövedelméből hova, mennyi pénzt adott. Többen vannak közülünk olyanok, akik névtelenül, jelentős összegeket adnak a falunak, a viszonylag kis jövedelmükből . Én tudok róluk, és nagyon örülök neki. Úgyhogy szíveskedjenek már végre félretenni az örökös ellenkezést. Ami valóban igaz, hogy a testületben meg van, láthattuk az előbbi szavazásban is, az interpellációval kapcsolatban. Én nevetségesnek tartom, hogy ebből Pénzügyi Bizottsági vizsgálat lesz. Szégyen. Egyébként egy forintot nem fogok ehhez a rendezvényhez adni természetesen.
Jávorka János képviselő: Továbbra is fenntartom, ha a képviselő-testület hívja meg a lakosságot, kutya kötelességünk felvállalni annak költségeit. Hogy ki mennyivel járul hozzá, mindenki döntse el magában. 
Girasek Károly képviselő: Ezt a megoldást is el tudom képzelni, és amennyiben más is részt vesz benne, akkor vállalom természetesen. Senkire nem kényszerített a dolog. Ám valószínűleg olyan jelentős összegekről nem lesz szó, amit a képviselő-testület, ha saját köszöntését tartja, nem tudná akár költségvetésből is állni. Most megbocsássanak nekem, tavaly óta már a szendvicset is magunk álljuk, most annyit áldozhatunk a lakosságra, mert valóban nevetséges a dolog, hogy olybá tűnjön, hogy Rétság város önkormányzata saját újév köszöntőjét ne tudja állni. Legyen szerény összeggel, de legyen önkormányzati forrásból. Nem nagyon tartom jónak, hogy felszólításokat kap az ember adományozásra. Ebben igaza van Tóth Máriának, hogy senki ne szólítsa fel arra, hogy adományozzon. Azt gondolom, hogy 40-50 eFt-ról van szó, amióta most beszélünk róla, mindannyiunk ideje többet ér ennél. Konkrét indítványom, hogy az önkormányzat akár meghatározott összegben, költségvetésből biztosítsa a rendezvény költségét. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az előző javaslat a képviselői tiszteletdíj felajánlása volt. Mekkora konkrét összeget javasolsz Girasek úr?
Girasek Károly képviselő: 50 eFt-ot, elegendő?
Mezőfi Zoltán polgármester: Biztos, hogy nem elég. 100 eFt környékén lesz az összeg. Én azt mondtam, hogy én közpénzből, abban a formájában, ahogy eddig volt, nem vagyok benne a rendezvény lebonyolításában. Felajánlókat nem kellene megsértenünk. 
Patterman Józsefné képviselő: Szégyellem magam, a lakosság most láthatja ezt a vitát, úgy érzem ennek az újév köszöntőnek ilyen előzmények után semmi értelme nincs. A lakosság a most elhangzott vita miatt nem fog eljönni, elmegy a kedvük az egésztől. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Reméljük, hogy kevesen nézték a TV adást. Aki egyetért Girasek úr javaslatával, miszerint az újév köszöntő a költségvetés terhére kerüljön megrendezésre, 100 eFt értékben, kérem szavazzon. A javaslatot a képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 7 tartózkodással nem fogadta el.
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Én nem tartom fel sehova a kezem, mert ez annyira méltatlan, ami itt elhangzott, hogy felháborító. Én inkább kimegyek, nem kívánok szavazni. Annyira méltatlan ez hozzánk, hogy felháborító.
Kotroczóné Somosi Éva képviselő elhagyja az üléstermet.
Mezőfi Zoltán polgármester: Képviselőket megkérem, aki úgy érzi, hogy hozzá kíván járulni, az megteheti. 
Jávorka János képviselő: Volt egy javaslatom, azzal mi a helyzet? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tulajdonképpen értelemszerűen az következik az én számomra. Ha a képviselők felajánlják hozzájárulásukat, ezt megtehetik. Ezt ne kelljen szavazni, ez nem kötelező.
dr. Szájbely Ernő képviselő: Volt egy javaslat.
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszem fel azt a javaslatot, miszerint a képviselők a rendezvény lebonyolítását anyagilag támogassák. A javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 7 tartózkodással nem fogadta el. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Zárjuk le ezt a vitát. Kinek-kinek saját belátása szerint, nem megsértve a felajánlókat.
Girasek Károly képviselő: ezek után az én nevemben ne küldd ki a meghívót. Egyebekbe behozni egy ilyen lényeges kérdést eleve felelőtlenség.
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért a meghívó szövegével, hogy a képviselő-testület nevében menjen ki a meghívó, az most szavazzon. 7 igen szavazattal, 5 tartózkodással a képviselő-testület a elfogadta, hogy az újévköszöntőre a képviselő-testület nevében kerül kiküldésre a meghívó.
Girasek Károly képviselő: Nem is láttuk a meghívót, az SZMSZ-t sorozatosan felrúgja a polgármester úr. Olyan helyzetbe hozza a testületet, amibe nem lenne szabad. Havas Vilmosné képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy a Vácra induló reggeli buszjárat ügyében történt-e intézkedés? Pusztaszántón szépen meg lett csinálva a kereszt környéke, amit a Spektíva ismét teljesen tönkretett a busszal. Nem lehetne ott valamit csinálni, mert felháborító, mindig tönkre teszik, és már a kereszt következik. Már annyira tönkre tették, pedig szépen megcsináltatta az önkormányzat. Kérem, ebben történjen intézkedés. A parkoló helyzete a csúszós időben nagyon veszélyes. Gyalogos közlekedésre nem volt letakarítva terület. Többen is kértek, hogy ezt mondjam el. A teljesen lefagyott burkolaton életveszélyes volt a gyalogos közlekedés. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő visszaérkezett a tanácsterembe.
Jávorka János képviselő: Véleményem szerint a Mindenki Karácsonya rendezvény jól sikerült. Az elmúlt három évben szélesebb társadalmi összefogással sikerült megrendezni. Az előkészítés időben, októberben elkezdődött. Volt egy megbeszélés az utolsó héten, december 15-én is. Itt megjelentek az érintettek, illetőleg aki a rendezvény szervezésében részt kívánt venni, illetve segíteni. Csak a tanulság levonása miatt mondanám el a következő történetet. A megbeszélés közben megjött két személy a rétsági helyi FIDESZ vezetői közül, ami nem baj, és még később jöttek ketten. A művelődési ház vezetője feltett egy kérdést, hiszen tudvalévő, hogy a művelődési ház gyűjtötte az adományokat, és a FIDESZ Polgári Párt is gyűjtött adományokat. Mondom újra, ez szintén nem baj. Arra a kérdésre, amit Végh úr feltett, hogy be szándékozzák-e adni a művelődési házba érkezett adományokba a Fidesz-hez érkezett adományokat, a határozott válasz az volt, hogy nem. Röviden meg is indokolták, hogy azért nem adják be a közösbe, mert az adományozók felhatalmazták őket arra, hogy nem adhatják be, csak ők oszthatják szét azt. Innentől kezdve vált érdekessé a kérdés, mert ugye úgy nézett ki a parkolóban, mintha két karácsony lett volna, egy ugyanazon időben, egy helyen. Egy keresztülutazó országgyűlési képviselő véleménye is az volt, hogy egy jól szervezett rendezvény volt. Feltehető a kérdés, ki akar összefogni kivel, ki akar széthúzni kivel. Ebből mindenki vonja le a konzekvenciát. Én megköszönöm minden szervezet, személy, vállalkozó munkáját. Külön tisztelettel megköszönöm a művelődési ház dolgozóinak, óvodának, iskolának a műsorát. Az Árpád Íjász Egylet, a Városi sportegyesület és Polgárőrség tagjainak a segítségét, közreműködését is külön köszönöm. Megköszönöm név szerint Hajdúk János, Salgai György, Fodor László, Király László, Majnik László, Murányi Ilona aktív közreműködő tevékenységét. Sajnos még meg sem kezdődött a rendezvény, már értek kritikák. Nagyon örülök annak, hogy nem kellett az orvosi ügyeletet, és a mentőszolgálatot kirendelni, mert a halászléből nem akadt senkinek a torkán a szálka.
     A másik kérdés, amivel szeretnék foglalkozni, a Május 1-i rendezvény. Hétfői napra esik, az lenne a javaslatom, hogy a hagyományok szerint a honvédségi sportpályán, szintén széles társadalmi összefogással szervezzük meg, lehetőleg pártoktól függetlenül. A pártok végezzék a munkájukat ott ahol akarják. A harmadik, úgy tudom folyik felmérés a Vízügynél, hogy a csatorna rákötések hogyan vannak. Van-e erről valamilyen információja a hivatalnak, ha van milyen az eredmény, milyen következményekre számíthat az, aki nem szabályszerűen jár el?
Kapecska Ferencné jegyző: Pontos adatot nem tudunk sajnos mondani, a Vízműtől még nem kaptuk meg. Ők le fogják ellenőrizni a bejelentett bekötések és tényleges bekötések alakulását, erre vonatkozólag fogunk kapni tájékoztatást. Engedély nélküli rákötés zabálysértésnek minősül. Ősszel volt ellenőrzés, volt ahol eső víz volt rákötve szabálytalanul a csatornarendszerre, ami szintén nem megengedett. Várjuk az adatokat. 
Girasek Károly képviselő: Amit Jávorka úr elmondott, nekem is van tudomásom róla. Az én véleményem, hogy éveken keresztül tapasztaljuk, és felháborító, hogy egyesek egy szent ünnepet politikai célzattal akarnak sajátjukként hirdetni és elismertetni. Mindenkinek meg volt a lehetősége a közös együttműködésre. Ezt nem vállalták. Megállítanak emberek, hogy hogy a művelődési ház a két megnevezett személynek a beosztottja, merthogy Styasznyiné és Sirkóné rendezte a Mindenki Karácsonya ünnepségét, és ilyen szövegek keringenek az interneten is. Ez is felháborító, mert nyilvánvaló, hogy ők nem rendeztek. Minden költség és minden kötelezettség, minden munkaerő a művelődési központé volt. Ha aktivisták valamihez adnak segítséget, - és attól félek polgármester úr, ugyanez fog visszaköszönni az újév köszöntőből is – akkor azt adják önzetlenül, és utána ne híreszteljenek ilyen felháborító dolgot. Legalább egy szent karácsonyi ünnepből ne csináljanak otromba politikai eseményt, vagy arra szóbeszédet adó dolgot.
Mezőfi Zoltán polgármester: Girasek úr megkérlek, most itt fejezzük be, mert most fokozzuk a karácsony lejáratását. Megkérlek tisztelettel, hogy ne egy hónap elteltével köszönjük meg mindenkinek a támogatását, a munkáját, és utólag ne ragozzuk itt. 
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr, szót kaptam. Nem tértem el a tárgytól, akkor ne mondd meg nekem, hogy mit mondjak, és ha nem térek el a tárgytól, nem vonhatod meg tőlem a szót. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem tárgya a testületi ülésnek.
Girasek Károly képviselő: De tárgya, önkormányzati rendezvényről van szó.
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyáltalán nem a művelődési házat terhelte a költsége, nem tudom felsorolni a sok adományozót. A technikai feltételek biztosította a művelődési ház.
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr, szót kértem, szót kaptam. Légy olyan kedves polgármester úr betartani az SZMSZ-t , többedszerre. Ha egyszer egy képviselő szót kér, szót adsz neki, akkor 10 percig légy szíves csöndbe maradni. Nem jogosít fel semmi arra, ha valaki nem tér el a tárgytól, és mondanivalója van, akkor belebeszélj. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem leszek partner a rendezvények lejáratásában.
Girasek Károly képviselő: Az teljesen mindegy, miben vagy partner, ha befejeztem a mondanivalómat, akkor lehet véleményed. Addig légy olyan kedves ne állandóan belebeszélni, és állandóan másként értelmezni azt, amit én még be sem fejeztem. Mondtam véleményt egy dologról.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kértem, hogy két perceknél maradjunk Egyebekben.
Girasek Károly képviselő: De ezt az SZMSZ nem tartalmazza, és meg sem szavaztattad. Ismét állandóan önkényesen értelmezed az SZMSZ-t. Nincs ilyen jogod. Állandóan mintha a piac téren lennénk, ahol nincs formája a beszédnek. Mindenki beszél mindent. Mezőfi Zoltán polgármester: Akkor bezárom az ülést, jó?
Girasek Károly képviselő: Jó zárjad be az ülést, akkor megyünk haza.
Mezőfi Zoltán polgármester: Így van. Megköszönöm a munkátokat, a testületi ülést bezárom. Rövid szünetet tartunk, utána pedig zárt ülés fog következni.kmft.
Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-