Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2006. (I.20.) rendelete 
A szociális ellátások rendjéről szóló  többször módosított
 14/2003. (VIII. 29.) rendelet módosításáról 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes  szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. törvény 71. § (1) bekezdése, valamint  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  16. § (1) bekezdésében  biztosított felhatalmazás alapján  a szociális ellátások rendjét tartalmazó 14/2003. (VIII.29.) rendeletének (továbbiakban: rendelet.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet  3. §  (4)  bekezdése  helyébe  az alábbi rendelkezés lép és a § kiegészül  a következő (5) bekezdéssel,  egyidejűleg  a jelenlegi  (5) bekezdés  számozása (6) bekezdésre módosul.

3. § (4) Az Szt. 48.§ és 54. §-a alapján a köztemetés és egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása a polgármester hatásköre.
(5) A jegyző hatáskörébe tartozik:
a.) közgyógyellátásra való jogosultság,
b.) rendszeres gyermekvédelmi  kedvezmény, 
c.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak  egyszeri támogatásának megállapítása. 


2. § A rendelet  9. §-a  helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

9.§. Az önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosult számára az Szt., Gyvt. és jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt lakásfenntartási támogatást, közszolgáltatási szemétdíj támogatást, ápolási díjat, átmeneti segélyt, temetési segélyt, köztemetést és  rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg. 


3. § A rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

11.§ (1) Az a személy, aki az Szt.  37/A.§. (1) bekezdés b. pontja alapján, mint nem foglalkoztatott  személy rendszeres szociális segélyre jogosult, az Szt. 37/D.§ (2) bekezdése  szerint  köteles együttműködni az önkormányzattal és a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ Rétság Városi Kirendeltségével (továbbiakban: Kirendeltség)
(2)  A  Kirendeltséggel  megkötött együttműködési  megállapodás alapján az  együttműködés kiterjed.
a) a  Kirendeltségnél munkanélküliként/álláskeresöként történő nyilvántartásba vételre,
b) a Kirendeltséggel a beilleszkedését segítő megállapodás megkötésére. 
c) a beilleszkedését segítő személyre szabott programban foglaltak teljesítésére. 
(3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül a (2) bekezdés a) –b) pontjaiban foglaltak nem teljesítése.
(4) Az  együttműködési kötelezettség  súlyos megszegésének minősül, ha  a nem foglalkoztatott  rendszeres szociális segélyben részesülő személy 
a) a beilleszkedését segítő személyre szabott  programban foglaltakat nem teljesíti, 
b) a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el,
c.) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg. 
(5) Az együttműködési  kötelezettség megszegése  esetén 4 hónapig a megállapított szociális segély 75 %-a folyósítható.
(6) Együttműködési kötelezettség két éven belül  ismételten megszegése,  vagy súlyos megszegése esetén  a rendszeres szociális segély folyósítását meg kell szüntetni. 


4. §  A rendelet 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

15. § (1) Ápolási díjra jogosult az Szt. 41. § (1) bekezdésében és 43/A §-ban foglalt feltételeknek megfelelő  hozzátartozó. 
(2) Ápolási díj állapítható meg a jegyes kivételével annak a nagykorú hozzátartozónak  (Ptk. 685.§. b. pont), aki egészségi állapota alapján alkalmas a 18. életévét  betöltött tartós beteg  hozzátartozója ápolására, amennyiben családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át. 
(3) A (2) bekezdés szerint megállapított  ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.
(4) A (2) bekezdés szerinti ápolási díj megállapításnál, folyósításnál, megszüntetésénél   értelemszerűen alkalmazni kell  az Szt. 42. §, 43. §-  44. §   rendelkezéseit. 


5. §  A rendelet 23. §-a és  23. §-t  megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
23.§ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult  a Gyvt. 19. § (2) –(7) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő gyermek. 


6. §  A rendelet  26. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

26. § (1) Közgyógyellátásra jogosult az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő személy. 
(2) Közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy is, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át, ha a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át  meghaladja.
(3) A közgyógyellátás (2) bekezdés szerinti megállapításánál az Szt. 50/A §- 51. § rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell. 


7. § (1)  Ez a rendelet  a (2)   bekezdésben foglalt kivétellel  kihirdetése napján lép hatályba.

(2) 2006. július 1-én lép hatályba 

a) e rendelet  1. §-ával  megállapított  3. § (5)  bekezdés a) pontja 
b) e rendelet  3. §-ával megállapított  11. § (3) – (6) bekezdése
c) e rendelet 6. §-a.
(3) Ezen  rendelet kihirdetésével egyidejűleg  hatályát veszti a rendelet 
- 3. § (3) bekezdés  b) pontja, 
- 5. § (2) bekezdése és (3) bekezdésének a) pontja,
- a  szociális ellátások rendjét módosító 8/2004. (V.28.) önkormányzati rendelet 3. § és  5. §-a. 
(4) 2006. július 1-én hatályát veszti a rendelet  3. § (3) bekezdés  d) pontja
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2006. január  20.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-