Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2005. október 6.  napján megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 12 fő képviselő Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Bulejka András csoportvezető, Lichtenberger Edit jegyzőkönyvvezető, Holman Ferenc iskolaigazgató, 8 fő rétsági lakos

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom. Kérem a jelenlévőket, hogy tekintettel arra, hogy október 6-a, nemzeti gyásznap van, egy perces néma felállással tisztelegjünk. 

Köszöntöm Czibak Miklós és Szakál József urat, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőit. 75 éves a Tűzoltó Egyesület az idén. Komoly elvárások tapadnak az egyesülethez a jövőre nézve is. Ebből az alkalomból is szeretném a vezetőség tagjain keresztül az egyesület tagjainak munkáját. Kérem a testületet, fogadják szeretettel a kis ajándékot, amit az egyesülettől kapunk. 

Czibak Miklós: A Rétsági Tűzoltó Egyesület nevében szeretettel üdvözöljük Önöket. A közelmúltban ünnepeltük 75 éves fennállásunkat. Ennek alkalmából készíttettünk dísztárgyat, amit kérem, hogy fogadjanak szeretettel. További jó tanácskozást kívánunk.
Kapcsolódó internetes anyagok

Napirend előtt:
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mocsári Gergely képviselő: Az iskolatejjel kapcsolatos rendszer hogyan működik? Mik a tapasztalatok?
Holman Ferenc iskolaigazgató: Az akció az alsó tagozatban jól működik. A felsőben a felmérés folyamatban van. A kívánalmakat egységesíteni kell. 
Kapecska Ferencné jegyző: Megkaptuk végre a tavaszi időszakra vonatkozó iskolatej támogatást, a napokban utalták át. Fél éves csúszással számíthatunk az összeg átutalására. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyik napon tej, másik napon kakaó, harmadik napon sajt. Október 1-től működik így.
Szavazásra teszem fel a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.

2./ Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mocsári Gergely képviselő: Kiegészítést szeretnék tenni a középiskola kérdésével kapcsolatban. A képviselő-testület megbízott azzal, hogy kísérjem figyelemmel a kérdés folyamatát. A felmérések megkezdődtek, arra vonatkozóan, hogy egyáltalán milyen igény mutatkozhat, a 2006. szeptemberében indítandó középiskola vonatkozásában, minden feltételesen hangzik el. A környék településeinek iskoláit bejárjuk. Kedvező fogadtatásban részesül a kérdés, a szülők, a pedagógusok és tanulók körében is. Hozzáteszik a véleményükhöz, hogy “végre”. Semmiféle elkötelezettséget ez a felmérés nem jelenthet. Határidők vannak, amiket be kell tartani ahhoz, hogy a jövő évben beindulhasson a középiskola, ha minden feltétel adott lesz. Szeptember végéig kellett ezt a döntést megtenni, hogy az országos listába kerülhessen az intézmény, mind a balassagyarmati Bérczy Károly középiskola tagintézménye. A döntő dolog mindenféleképpen, a tanulók száma, ami a tanév második félévében pontosulhat. 
Jávorka János képviselő: Van-e olyan forgatókönyv, vagy ütemterv, ami alapján a határidőket lehet tartani?
dr. Szabó Mariann képviselő: Van-e végleges döntés az ipari parkba történő autóipari beszállító vonatkozásában? Végleges döntést szeptember végére ígértek.
Girasek Károly képviselő: Örömmel olvasom, hogy a Gibbs gyárnál kezdeményeztük a szakképzési hozzájárulás beirányítását Rétságra, hová utalják a pénzt? Nagyon jó lenne, ha ide.
Mocsári Gergely képviselő: Jelentős esemény a város életében, a Suzuki autóház megnyitása. Kérdezném a polgármester urat, mit tud erről mondani.
Mezőfi Zoltán polgármester: A középiskolával kapcsolatban ütemterv van, nem rajtunk múlik sajnos. Kb. 1 hónap múlva tudunk a jelentkezők létszámáról nyilatkozni. Számos iskolában jártunk már az utóbbi időben. Időt kell adni a szülőknek és gyerekeknek is. Már kezdenek visszaérkezni a visszaigazoló lapok. A novemberi ülésen már többet tudunk. Az autóbeszállítóval kapcsolatban semmi nem érkezett még. A Gíbbs sajnos ide nem utalhatja a szakképzési hozzájárulást. Az eddigi gyakorlat is az, hogy a szakképzési hozzájárulásokat a balassagyarmati Bérczy Károly iskolába utalják. Rétságon nem tudok olyan intézményt, akinek jogosultsága lenne fogadni az összegeket. Örülök, hogy a Suzuki újra megnyílt. Nyilván munkahelyet is nyújt. Jómagam nem vettem részt a nyitó ünnepségen. Drukkolunk a vállalkozónak, mint valamennyi rétságinak is, hogy sikeres legyen. 
Mocsári Gergely képviselő: Nem is hívták meg a polgármester urat a megnyitóra?
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem hívtak meg a megnyitóra, a magánvállalkozó szabadon dönt, kit hív meg.
dr. Tóth Mária képviselő: A Suzuki kereskedelmi cég, potenciálisan nem sok munkahelyet biztosít. 
Girasek Károly képviselő: A Gibbs vonatkozásában a választ részben értem, részben nem. Itt ugyanis az szerepel, hogy a Gibbs gyár vezetőinél kezdeményeztük a szakképzési hozzájárulás beirányítását Rétságra. A kerülő utakat nem szeretem, beszéljünk nyíltan. A lehetőségünk meg van, hogy teremtsünk szakképzési lehetőséget. A középiskola kérdésével kapcsolatban nehezményezem, hogy a képviselő-testület napirendként még nem tárgyalta a témát. Nem döntöttünk arról, hogy egyáltalán indítunk-e szakközépiskolát, és hogy a feltételei adottak lesznek-e. Lesz napirendi, illetve határozati javaslatom erre vonatkozóan. A tájékoztatót Mocsári úrnak köszönöm.
Mocsári Gergely képviselő: Szakképzési támogatás kérdéséről pár éve fogalmazódott meg az akkori város vezetésében és az akkori képviselő-testületben, - mivel a törvény olyan, hogy minimum középfokú oktatási intézménynek lehet szakképzési alapot átutalni - , hogy a balassagyarmati Bérczy iskolába utalják az üzemek, akivel megállapodás is született. Ők fogadhatják ezeket a pénzeket, a kölcsönösen aláírt szerződések is megszülettek. A hozzájárulásból csak anyagot lehet vásárolni, szigorú elszámolást ír elő a szerződés, és a törvényi megkötések is. A megállapodás része volt az is, hogy nagy %-át a támogatásnak, eszközben Rétságra helyezi ki a balassagyarmati iskola. A 4-5 év alatt így felgyülemlett 30 MFt-os támogatás, a Művelődési Központba került eszközökben. Hadd említsem meg a jelenlegi számítógép park nagy részét, a nyelvi laborra had utaljak, egyéb technikai eszközökre, amelyek beszerzésére a művelődési központ azóta sem tudott volna akkora összeget fordítani. A szerződésben az is szerepel, hogy az üzemek bármikor igénybe vehetik ezeket az eszközöket. A Gibbs-nek is van igen nagy szakképzési alapja, amelyet a miskolci és pesti egyetemekre utal, ahol személyes kapcsolataik vannak. Igaziból Rétságnak az övékéből egy fillér sem jut. Minden üzem másnak utal. Most kezdődnek a tárgyalások, hogy évente 1 MFt ugyanezen a csatornán Rétságra kerüljön. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Felnőttképzés hova tartozik?
Mocsári Gergely képviselő: A támogathatók körébe tartozik a felnőtt képzés. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Erősíteni szeretném, amit Mocsári úr elmondott. Törvényes dologról van szó, tipikus példája annak, hogyan lehet egy megállapodást megkötni, ami 3 érintett félnek is előnyös. Előnyös az üzemeknek, a városnak, és a Bérczy iskolának is. Nagyon jó ötlet volt annak idején, és arra kellene a vezetőinket most is bíztatni, minél több ilyen megállapodás születhessen. Ez is egyik módja annak, hogy profitálhassunk az ipari parkból. 
dr. Tóth Mária képviselő: A bizottsági elnök úr arra biztatja Rétság vezetőit, éljenek a lehetőséggel. Akkor önmagunkat kell biztatni, az egész testületet, és önmagát is. Aki ilyet tehet, aki ért ehhez, segítse a polgármester urat, ha szükséges. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Ez a téma azokhoz tartozik, amit nem egy testület szokott rendezni, a gyár vezetőivel személyek tartják a kapcsolatot, nem egy képviselő-testület vonul fel ilyen kéréssel. A polgármester úr bármelyik képviselőt is megkérheti arra, hogy kísérje el egy ilyen üzemi tárgyalásra, a protokoll szerint is az ilyen tárgyalásokat általában a vezetők szokták lebonyolítani. Ha igényel segítséget, azt természetesen meg kell adni. 
Mocsári Gergely képviselő: Kialakult hagyománya van a tárgyalásoknak, az üzemben is ki van jelölve az a személy, aki ezzel foglalkozik. Annak idején engem bízott meg a képviselő-testület, hogy lebonyolítsam a tárgyalásokat. Két üzem van, akivel még nincs folyamatban az ügy, de mi csak kérhetünk, követelni nem követelhetünk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Girasek úr mondta, hogy “nem szeretem a kerülő utakat”. Kérném a képviselő urat, ne mondjunk olyat, hogy lebegtetés van, inkább örüljünk, és köszönjük meg egy újabb üzemnek, hogy egyáltalán ez tárgyalási alapként felmerülhetett. Girasek úr is ismeri a művelődési központban lévő nyelvi labort, a számítógép parkot, oktatott is rajtuk, jól tudja, hogy ez a Bérczy Károly iskoláé. Mindazonáltal mi használhatjuk, és ha fejlesztjük, akkor az is itt marad. Kérem az együttműködésüket, hogy segítsenek, én el fogok járni az ügyben. Nem kell ott lenni az egész képviselő-testületnek. 
Szavazásra teszi fel a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. 

A polgármester javaslatot tesz a meghívón szereplő napirendi pontokra. 

Girasek Károly képviselő: Napirendi javaslatom van, képviselői indítvány alapján, két határozati javaslatot kívánok előterjeszteni. Mindkét határozati javaslatot az illetékes bizottság tárgyalta, az egyik javaslat a folyamatban lévő szerződések nyomon követésével kapcsolatos, amit a Pénzügyi Bizottság tárgyalt. Illetve a középiskola előkészítésével kapcsolatban fogalmaztam meg egy határozati javaslatot, ezt az EMOS bizottság tárgyalta, és tárgyalásra alkalmasnak találta. Egyebek előtt kérem legyen mód előterjeszteni a javaslatokat, indoklásaikkal együtt, egy napirenden belül. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Girasek képviselő úr javaslatát, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadott. 

dr. Szájbely Ernő képviselő: Javasolnám a bizottsági ülésen elhangzottak tükrében, hogy a volt laktanya értékbecslést és hasznosítást ne tárgyaljuk a mai ülésen. Vegyük le napirendről, mert nem sok értelmét látom annak tárgyalásának. Későbbiek folyamán erre is vissza kell majd térni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A TK. bizottság tegnap tárgyalta ezt a témakört, a bizottságnak ezzel kapcsolatban külön véleménye van-e?
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A bizottsági ülésen ez indítványként nem hangzott el.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel dr. Szájbely Ernő képviselő indítványát, miszerint a laktanya értékbecsléssel kapcsolatos napirend kerüljön le, a mai ülésen ne legyen tárgyalva. A javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal elfogadta. 

Szavazásra teszi fel a polgármester a módosító indítványokkal együtt az ismertetett napirendeket, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és az alábbiak szerint tárgyalt. 
 

-
Napirend
Előterjesztő
1./  2005. évi költségvetés módosítása Mezőfi Zoltán polgármester
2./  Beszámoló a 2004/2005. oktatási évről, a 2005/2006. oktatási év indításáról Holman Ferenc igazgató
3./  Egészségügyi szolgáltatások Közreműködői Szerződése Kapecska Ferencné jegyző
4./  Településrendezési terv felülvizsgálat előkészítése Kapecska Ferencné jegyző
5./  Jászteleki út ideiglenes vízelvezetése Mezőfi Zoltán polgármester
6./  Központi orvosi ügyelet gépkocsi beszerzési pályázata Kapecska Ferencné jegyző
7./  Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról Mezőfi Zoltán polgármester
8./  Képviselői indítvány
- Középiskola indítással kapcsolatos előterjesztés benyújtása
- Önkormányzati társulási megállapodások végrehajtásáról beszámoló
Girasek Károly képviselő
9./  Egyebek  -
Zárt ülésen:
1./  Város Szolgálatáért és az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozás dr. Szájbely Ernő EMOS 
Bizottság Elnöke


1./ 2005. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Kapecska Ferencné jegyző: Megjelent a médiákban is, hogy a szeptember 1-től esedékes közalkalmazotti bér rendezés fedezetére bizonyos támogatást fognak kapni a helyi önkormányzatok. 3 milliárdos támogatás felét a közalkalmazotti bérek arányában tervezik kiadni, másik felét pedig a települések jövedelem differenciálásának megfelelően. Tegnapi nap folyamán ezen a jogcímen 351.000 Ft került átutalásra. Erre vonatkozó értesítést még nem kaptunk. Az egészségügyi ágazat nélkül számított közalkalmazotti bérnek nagyon kis része amit kaptunk, bízunk benne, hogy még valamennyi támogatás ezen a jogcímen érkezni fog. Ez természetesen a költségvetés módosításában most nem szerepel, majd a következőben épülhet be. 
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Kérdésekre válaszként hangzott el, hogy 
  • a kötelező államháztartási tartalék valójában csak papíron létezik, de valószínűleg el is vonják, nem tölthetjük meg feladattal; 
  • az iskolai fűtés + 1 milliós növekedése sajnos ennyi; 
  • a többcélú társulásnál a 6,6 m Ft nem tervezett bevétel, ez azt jelenti, hogy pl. Bánknak és Tolmácsnak nem kell anyagi hozzájárulást fizetni az intézményfenntartó iskola működtetéséhez 
  • más területeken nem várható egyéb támogatás; 
  • az iskolai és óvodai étkezés az éves költségvetésben x alkalmazottra lett kiszámítva, de nem mindenki és nem mindig vette igénybe, ezért a viszonylag nagy eltérés.
A rövid vitában elhangzott, hogy szokásosan precíz, részletes, alapos az előterjesztés, a korábbi döntéseinkről és az újabb támogatásokról szól, szükséges és fontos előterjesztés. Szó esett arról, hogy a pályázati bevételek terén a hivatal nem jeleskedik, jobban kellene erre figyelni. Felvetődött, hogy a TV működéséhez a 150 eFt bevétel és a módosításban található 220 e Ft kiadás szükséges, de nem elégséges. A személyi és tárgyi feltételek alakításával feltétlenül foglalkozni kell, mert jelenleg kölcsön eszközökkel és gyakran társadalmi munkában folynak a dolgok. Ha színvonalasan akarjuk működtetni, akkor fejleszteni kell. 
A bizottság az előterjesztés és a rendelet elfogadását javasolja a testületnek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a 2005. évi költségvetés módosításával kapcsolatos rendelet tervezetet, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.
14/2005. (X.7.) rendelet A 2005. évi költségvetésről szóló - 8/2005. (IV.29.) és 10/2005. (VII.4.) önkormányzati rendelettel- módosított 1/2005. (II. 7. ) önkormányzati rendelet módosításáról >>>

2./ Beszámoló a 2004/2005. oktatási évről, a 2005/2006. oktatási év indításáról
Előterjesztő: Holman Ferenc iskolaigazgató
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottság október 4-én, 8 fő jelenlétében tárgyalt. Elöljáróban az igazgató úr kiosztott a bizottsági tagok részére egy új, összefoglaló jellegű, táblázatokat tartalmazó kiegészítést, mely az eredeti előterjesztésben nem szerepelt ilyen formában, illetve az eredeti beszámoló 8. oldalán helyesbített adatokat tartalmazó lapot. Mivel az anyaggal kapcsolatban nagyon sok kérdés hangzott el, a teljesség igénye nélkül próbáltam meg összefoglalni a kérdésekre illetve az azokra adott válaszokat. 
     A szakos ellátottság csak fizikából nem biztosított. A fizikát jelenleg tanító Belovai tanárnő kötelező óraszámát csak így tudták biztosítani, de ez nem jelent feltétlen színvonal csökkenést. A hangulat általában jónak ítélhető, a csendes többség jól látja el feladatait. A demokratizmus talán túlzottak is biztosított, néhány esetben talán jobb lett volna határozottabb vezetői döntést hozni. Úgy tűnik, hogy nem egészen a tervrajz szerint épül az iskolai büfé, egy ideje nem tudott az igazgató konzultálni az építőkkel. A zeneiskola illetve a Lajtorja beintegrálásával kapcsolatos válasz, hogy mindkettő jól működik. Tervbe vették a volt szolgálati lakás zeneteremmé alakítását. Arra a kérdésre, hogy mi indokolta, hogy a tanév végén elköszönt nyugdíjasok közül ketten jelenleg is részmunkaidőben ugyan, de foglalkoztatva vannak a válasz, hogy Franka tanárnő azért lett újra alkalmazva, mert nincs más gyógypedagógus. Sztavrov tanárnő pedig azért lett felkérve, mert a feladattal eredetileg ugyan mást akartak megbízni, de ő nem vállalta. A tanév végén, a távozó pedagógusoknak a polgármester által, az önkormányzat nevében átadott jutalmak milyen határozat alapján, milyen keretből lettek kifizetve? Az említett jutalmak kifizetéséről testületi határozat nem volt, telefonos egyeztetés történt, a kifizetés végül is az iskolai szakfeladatra lett terhelve. A tervezett középiskolai oktatás beindításával kapcsolatban a nevelőtestületet augusztus végén tájékoztatta a polgármester, konkrét egyeztetés még nem történt, tájékozódó beszélgetések voltak. A veszélyeztetett tanulóknál említett “környezeti ártalom” kifejezés mit takar? E fogalom alatt a lakókörnyezetet, a lakáskörülményeket értik, melybe több minden beletartozik, ami ártalmas lehet a tanulókra nézve, veszélyezteti őket.
     Hogyan zajlott és milyen tapasztalatokat hozott a szöveges értékelések bevezetése az első két osztályban? Ezek elkészítése igen nagy munkát jelentett az érintett nevelőknek, kézzel írt formában készültek, minden gyermek továbbhaladt, egy-két tanuló esetén szükséges felzárkóztatás. Pedagógiai program átdolgozása megtörtént-e, volt-e jóváhagyás az erre jogosultak részéről? A tanév végi utolsó értekezleten módosította a nevelőtestület néhány ponton a pedagógiai programot, azt a jegyzőnek továbbították, a képviselő-testület még nem hagyta jóvá. A bukások aránya 6 %, történt-e intézkedés ennek csökkentése érdekében? A felső tagozatban a 18 bukott tanulóból tizenheten történelemből buktak meg, az érintett nevelőnél óralátogatások történtek, felhívták a figyelmét különböző módszertani változtatások szükségességére, illetve arra, hogy fordítson nagyobb figyelmet a felzárkóztatásra. Milyen területen működnek tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök? Szakkörök működnek, illetve tanórán kívüli foglalkozások történnek magyar, biológia, matematika, német, kémia, fizika, számítástechnika, tömegsport területeken, illetve működik énekkar, valamint alsó tagozatban tehetséggondozás, ami versenyekre való felkészítést takar. Katasztrófavédelmi ismeretekkel is meg lehet ismerkedni, ilyen irányú szakkörben. A választható órákra jelentkeztek-e a tanulók az előírt határidőig? Ez a jelentkezés megtörtént június 1-ig. A szükséges karbantartások, felújítások fedezete rendelkezésre áll-e, a megvalósításra váró feladatokat mikorra ütemezik? Több elvégzésre váró feladat van még, ezek egy részét az őszi szünetben tervezik, másrészt a jövő évre húzódnak át. A szükséges pénzügyi fedezet nagy része biztosítható. 
     Két új tanítót vettek fel, ezek hol laknak és volt-e rétsági jelentkező? A két új kolléganő közül az egyik Rétságon, a másik Bánkon lakik, volt még egy rétsági jelentkező is. Az alkalmazásnál a gyakorlottság, a tapasztaltság volt a döntő, hiszen a napköziből rutinos régi nevelők távoztak. A napközis csoportok száma miért csökkent négyre? Ennyi csoport indítása volt biztos, az ötödik indítása nagyon bizonytalan lett volna. A 6. és a 8. osztályokban végzett olvasás-szövegértés illetve matematika kompetenciaméréseken hogyan szerepelt a rétsági iskola?
6. osztálynál olvasás szövegértés matematika
  Rétság: 484 pont Rétság: 499 pont
  országos átlag: 509 pont országos átlag: 505 pont
     
8. osztálynál Rétság: 453 pont Rétság: 517 pont
  országos átlag: 500 pont országos átlag: 500 pont
    Kiegészítő órakeret alatt, a szakköröket értik. Működik-e az ún. “útravaló program” Rétságon a továbbtanulók számára? Igen működik, négy tanuló van patronálva. Hogyan értékelik a taneszköz ellátottságot? Ez jónak mondható. Béremelések rendben megtörténtek-e? Időben megtörténtek a béremelések. Iskolaszék létrehozása ügyében történtek-e lépések? Konkrét lépés még nem történt. Hány dokumentált óralátogatást tett az igazgató az elmúlt tanévben? Több óralátogatás is történt, összesen 10, de dokumentált nem. Az első évben a megismerkedést, személyes tapasztalok megszerzését tartotta fontosnak az igazgató úr. Az Internet díja miért az alapítványi pénzből lett fizetve, miért nem pályázott az iskola az ingyenesen biztosított Internetre? Az igazgató úr nem tud ilyen irányú alapítványi határozatról, utána fog nézni. Az ingyenes Internetre nem pályázhattak, mivel itt akkor már volt szélessávú Internet. 
     Véleményként az alábbiak hangzottak el: Többen is felvetették, hogy a szülők csinosították azokat a tantermeket, ahová gyermekeik járnak (főleg az alsó tagozatban) ez örvendetes jelenség, melynek hangot kell adni és a nyilvánosság előtt is meg kell köszönni. Ennek kapcsán elhangzott az is, hogy mivel az alsósoknak van saját osztályterme, itt a szülők jobban motiváltak, hiszen jobban sajátjuknak érzik azt. A felső tagozatban is meg lehetne gondolni ugyanezt. Elhangzott, hogy az iskolában a tanítás a cél, nem a buktatás, ezügyben valamit tenni kell. Véleményként megfogalmazódott, hogy jó választás volt Pelle Margit igazgatóhelyettesi megbízása. A pedagógiai program módosítását meg kell tárgyalnia a képviselő-testületnek is. 
     A beszámolóval kapcsolatban az hangzott el, hogy számokkal elemzett, jól áttekinthető az anyag, a főbb paraméterek megismerhetők belőle. Az EMOS Bizottság egyhangú szavazással elfogadásra ajánlja a beszámolót. 
Mocsári Gergely képviselő: Hogyan értékeli az iskola vezetés, a nevelőtestület, a képviselő-testület és a polgármesteri hivatal fenntartói tevékenységét? Miért nem rétsági részesült előnyben az alkalmazás során? Miért nem élt az elismerés lehetőségével az iskola vezetés, gondolok a Város Szolgálatáért elismerésre. 
Holman Ferenc iskolaigazgató: A tantestület úgy érzi, úgy tapasztalja, hogy az önkormányzat a képviselő-testület és közöttünk nincs ellentét. Úgy érezzük, hogy a támogatást, a lehetőségek szerint megkapjuk. Mindenki tisztában van az anyagi lehetőségekkel, amivel az önkormányzat rendelkezik, ezt még a problémás kollégák is tudomásul tudják venni. Természetesen vannak morgolódások, de nem olyan mérvadóak, hogy foglalkoznunk kellene vele. Természetes, ösztönös megmozdulásról van szó, ami nem igényel reakciót. Az oka, hogy az egyik kolléga nem rétsági, hogy a rétsági kolléga, aki jelentkezett volna, gyakorlattal nem rendelkezik. Napköziből gyakorlott kollégáktól köszöntünk el, egy viszonylag gyakorlatlan jelentkezőnk volt. Egy másik rétsági kollégával is beszéltünk, akit szerettünk volna, ha vállalja a munkát. A Város Szolgálatáért kitüntető címre a tantestületből senki nem tett javaslatot, én nem éreztem úgy, hogy ebben az évben élnünk kell ezzel a lehetőséggel. Lesz még idő, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Órakiadási gondok vannak, mielőtt visszahívásra kerültek a nyugdíjasok, miért nem lett abból az adott körből átcsoportosításokkal megoldva pedagógus megtartva? Ha már visszahívtak szakos tanárt, miért nem fizika szakost? Milyen a tanterem kihasználtság, menyire tudják megtölteni most azokat?
Holman Ferenc iskolaigazgató: Valóban lényegesen csökkent az óraszám a tavalyihoz képest. Helyesnek tartom azt a gondolkodást, hogy elsőként helybéli emberek kapjanak lehetőséget. A magyart előzőleg is a mostani tanította a csoportban, ahol két évvel ezelőtt már volt változtatás. Újabb váltás nem lett volna egészséges, egy továbbtanulás előtt álló osztálynál. 8. osztályról van szó. A fizika oktatás jó kezekbe került, az eddig tanító kolléga régóta tanított nyugdíj mellett. Nagyon jó pedagógusról van szó egyébként. De a döntéseket meg kell hozni, végre kell hajtani, és vállalni kell érte a felelősséget. 3 tanterem szabad, de ha bontás lesz, már bajban lennénk. A terem kihasználtság nem 100 %-os. A középiskola 4 évfolyamára még nem vagyunk felkészülve, ez későbbi dolog. Lesznek olyan feladatok, hogy helyet kell találni az osztályoknak. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Maradt-e órakiadási probléma, hogyan lehet megoldani? 
Holman Ferenc iskolaigazgató: Nem tudtuk mindenkinek kiadni a kötelező óraszámot. Szakkörökön biztosítjuk az órákat, ez összesen 11 főt érint. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Nincsenek sokan a tantestületben?
Holman Ferenc iskolaigazgató: Túl sokan vagyunk a tantestületben. Három orosz szakosunk van, és egyre sincs szükségünk, miután az orosz nyelv oktatás megszűnt az iskolában. Órák kiadását nem egyszerű megoldani, összetett kérdésről van szó. A kolléganő fizika szakon fog vizsgázni, angolból kell elvenni. Fizika és számítástechnika szakos tanárra nagy szükség van. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Igazgató úr hogyan látja, hogyan lehetne idecsalogatni őket, mi ebben a mi feladatunk?
Holman Ferenc iskolaigazgató: Ahhoz valakit el kellene küldeni, ha valakit fel akarnánk venni. 
Mocsári Gergely képviselő: Nagyon nehéz egy iskolában a szakos ellátottságot 100 %-ban teljesíteni, azokból a tárgyakból, aminek az óraszáma kevés. A fizika, kémia, biológia is ezek közé a tárgyak közé tartozik. Egyébként nem minden feltétlenül a szakosság. Ezt igazolja az év végi felmérés is, három tárgy közül a fizika nem valami dicséretesen szerepelt. 
dr. Tóth Mária képviselő: Miért volt a napközis pedagógusok lecserélésére szükség? Nem tartja-e méltatlannak, hogy Ön a testület tagjait a Hangadó című újsághoz utasítja ismeretek beszerzése végett? A 2. oldalon mit jelent az, hogy “osztályok helytelen magatartása”? 5. oldal: Miért tartotta Ön szükségesnek, hogy tájékoztassa a testületet mennyi most a családi pótlék összege? Hogy jön ez ide? Különösen pedig hogy jön az ide, hogy Ön még azt is részletezi, hogy számlakivonatot, meg egyebeket kellett becsatolni bizonyos igazolásokhoz. 6-7. oldal: Számomra érthetetlen, hogy név szerint felsorolja, hogy ki jár be Bánkról, Tolmácsról. Ezt is méltatlannak találom. Nem találja-e Ön, hogy minket ezzel untat, ide nem illő módon? 9. oldal: Ön felsorolja, hogy milyen munkákat végeztek el az iskolában, és mit nem. Mi az akadálya annak, hogy a zongora teremben két darab armatúra cseréje nem történhetett meg? 10. oldal: személyi feltételeknél szerepel, és érthetetlen számomra, miért nincs elég magyar órát tanítható pedagógus az iskolában. Látom a szünetben ki tetszett osztani, ebből kb. meg lehet érteni, de nem értem, miért nem kaptuk azt meg, hány szakos, milyen szakos tanár van. 11. oldalon mit jelent az, hogy szakmai és személyi problémák merültek fel? Különösen érdekel a szakmai probléma. 12. oldalon az Emlékeztető címszó alatt – bár nem tudom ilyen miért van egyáltalán, ide is írtam, hogy ez mi? – mit jelent az emlékeztetőbe foglalt anyag? 
Holman Ferenc iskolaigazgató: A napköziben nem “lecserélésről” van szó, hanem nyugdíjasoktól elköszöntünk. Semmi nem kényszerített erre, csak úgy éreztük, fiatalításra is szükség van, másnak is meg kell adni a lehetőséget. Akik elértek egy bizonyos kort, megérdemlik a pihenést. Volt olyan kolléganő, aki tantestületi értekezleten azt mondta, nagyon nehéz a napközis munka, most tudja igazán megbecsülni azokat a kollégákat, akik ezt a munkát végzik. Ő kimondva, kimondatlanul arra utalt, hogy nem szívesen csinálja tovább ezt a tevékenységet. Ez nem általánosítás, ez csak egy személy. Én nem szerettem volna a Hangadóban reklámot csinálni, hanem ott jelentek meg nekünk anyagaink. Nem akartam ismétlésekbe bocsátkozni. Sajnos mindenkinek a szája íze szerint nem lehet beszámolót készíteni. Lehet, hogy más mást hiányol a beszámolóból, vagy mást szeretett volna hallani. “Osztályok helytelen magatartása” azt jelenti, hogy ha károkozás, rongálás történik egy teremben, és ott vannak az osztálytársak is, és senki nem volt olyan karakán, hogy a rongálót helyreutasította volna, vagy meggátolta volna abban, hogy elkövesse azt a hibát, ami miatt fegyelmi felelősségrevonást kellett elrendelni. Családi pótlékra vonatkozó tájékoztatás és a törvényesség azért került az anyagba, mert nem biztos, hogy mindenki foglalkozik ezekkel a dolgokkal, és tudomása van erről. Szerettem volna, ha látja mindenki, hogy az iskolában mindent elkövetünk azért, hogy törvényesen működjenek a dolgok. A név szerinti felsorolás lehet hogy valóban felesleges. Kimaradhatott volna, és lehetett volna számokat írni. Nem a sorokat akartuk feltölteni vele, hisz sok mindent kihúztunk az anyagból, és lehet, hogy pont olyanokat is, amire kíváncsiak lettek volna. Armatúrákkal kapcsolatban annyit, hogy a cseréhez sok helyen nagyon magas létra kell pl. tornaterem. Most van egy akció, a “Szemünk fénye”, minden iskolában kicserélik a világító testekben a neon csöveket. Most erre is várunk. Magyar órát tanítókról annyit, hogy nem tudtuk tovább bontani, eddig lehetett. Nem volt erre megfelelő emberünk, még olyan sem, aki vállalta volna ezeket az órákat. A következő beszámolómban benne lesz, hogy ki milyen szakos. Ebből is tanultunk. Szakmai és személyi problémák abból adódtak, hogy az osztály csoportok, tanuló csoportok csökkenésével feleslegessé vált, pontosabban elveszítettünk egy tanítói és egy napközis állást. Az egyik tanítónőt, akinek nem volt csoportja, őt szerettük volna napközibe felkérni, ő ezt nem vállalta. Volt egy másik variáció, hogy ketten tanítanak felváltva egy osztályban és egy napközis csoportban, megosztva. Ezt is jónak tartottam volna, csak az egyik kolléganő úgy gondolta, hogy ezt ő mégsem vállalja. Az ő csoportja volt, ami továbbhaladt, így ő maradt státuszban. A másik kolléganő, akinek nem volt osztálya, őneki az alsós kollégákkal együtt órákat szedtünk össze, ami náluk túlóraként jelentkezett volna, és kiegészítettük napközis óraszámokkal. Az Emlékeztető remélem nem mindenkinek unalmas. 
dr. Tóth Mária képviselő: Nem mondtam, hogy az Emlékeztető unalmas, azt mondtam, nem értem, miről szól. Nem ez a rész az unalmas. 
Holman Ferenc iskolaigazgató: Elnézést, akkor félreértettem. A pedagógus értékeléshez a felsorolt emberek járultak hozzá. Ezt erősítettük meg ebben az anyagban. Úgy éreztük, hogy nem árt, ha a testület is tudja, hogy nálunk pedagógus értékelés van folyamatban.
Havas Vilmosné képviselő: Köszöntöm a megjelent pedagógusokat, örülök, hogy ennyien kíváncsiak, amikor az iskoláról van szó. Javasolom, hogy az Internet szolgáltatás ne az alapítványból történjen. Ez 244.000 Ft egy évben. Miután egyre kevesebb pénz folyik be az 1 %-okból, másra nem is futná. Nagyon jó lépés volt az igazgató helyettes megválasztása Pelle Margit személyében, aki korrekt, csendes, munkára mindig fogható, a gyerekek is nagyon szeretik. Egy beszámolót nem lehet úgy megcsinálni, hogy az mindenkinek tetszen, azzal mindenki elégedett legyen. Mindenkinek meg vannak a saját elképzelései egy beszámolóról. Úgy gondolom, hogy az igazgató úr kitért azokra a dolgokra, amire szükség volt, amiről úgy gondoltuk, hogy hiányos, a bizottsági ülésen választ kaptunk. Szeretném kiemelni azokat a szülőket, akik csodálatosan helyrehozták, kifestették, új padokat készítettek az osztályokba. Itt különösen a 3/B-t szeretném kiemelni. A szülők együtt a pedagógussal igyekeztek azon, hogy az osztályterem minél szebb legyen. Elhangzott, hogy azért kell a szülőknek ezt csinálni, mert az önkormányzat nem tudja ezt felvállalni. Én úgy gondolom, a szülők részéről ez nem vetődött fel. Úgy szeretnék, minél szebb legyen az osztály. A beszámolót elfogadásra javasolom.
Girasek Károly képviselő: Hosszadalmas vita volt a bizottsági ülésen, úgy gondoltam, ennek következménye, hogy a testületi ülésen így rövidebben lehet a témát tárgyalni. Nehezményezem, hogy nem az SZMSZ szerint haladunk, majdnem parttalanná válik már a vita. Praktikus lett volna betartani, hogy kérdések, utána pedig vélemények hangzanak el. Minden évben visszatérő beszámoló ez, hiszen a képviselő-testület joggal kíváncsi arra az iskola működése milyen volt az előző évben, és hogyan indult a tanév ebben az évben. Ez a beszámoló erre elegendő is, sőt a részletes adatokat külön megköszönöm. Ha a nevek nem lettek volna itt igazgató úr, én külön kértem is volna, hiszen fontos információkat tartalmaznak. Az új igazgató jó gazdája az iskolának. Tantestület szelleme is változott. Egységesebbek lettek. A Hangadóra való hivatkozás jogos, hisz azt mindnyájan olvassuk. A honlapra a beszámoló felkerül. Az iskola működése törvényes, biztonságosan működik, ez jól látszik. Üdvözlöm, hogy több kolléga is jelen van az ülésen a tantestületből. Ez is pozitív dolog. Azt, hogy hogyan osztották be a szakos ellátottságot, a tantestület és az igazgató dolga, demokratikusan történtek a dolgok. Az helyes, ha minket tájékoztat. Az intézmény vezető szuverén joga, kit alkalmaz, és felel is érte. Az igazgató cserével az iskola jobb úton indult el. Biztosítva látom az ez évi működést. Kitartást, erőt és egészséget kívánok. A tájékoztatót nem csak hogy elfogadhatónak, hanem megfelelőnek tartom.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kötelességem Girasek képviselő urat tájékoztatni, hogy nem parttalan a vita, a kérdések azért hangzottak el, mert a képviselő nem volt jelen a bizottsági ülésen. 
Jávorka János képviselő: A beszámoló jó, köszönöm a pedagógusoknak, hogy pályázatokat nyújtanak be, amiből sok programot tudtak csinálni. További jó munkát, sikert kívánok. A beszámolót elfogadásra javaslom.
Mocsári Gergely képviselő: Bízom benne, hogy mindenki szakmailag értelmezi alábbi véleményemet. A tanulmányi eredmények kitűnőek, nekem a táblák jelentenek a legtöbbet a beszámolóban. Nehéz ma pedagógusnak lenni, vezetőnek lenni, iskolának lenni. Azt a világot éljük, amikor az új feladatok szinte naponta jönnek. Nem biztos, hogy megfelelő anyagi vagy szellemi segítséggel. Ki merem jelenteni, nem biztos, hogy akár országosan is meg tud felelni az iskola a kihívásoknak. Jelenleg három tanterv szerint dolgoznak az általános iskolákban. Minden oktatási intézménynek meg van a maga sajátos helyzete, akár anyagilag, akár technikailag. Minden munkaterületen előfordulnak személyi problémák. Pozitív dolgokként szeretném felsorolni, a tanulmányi eredményeket, a szöveges értékelést. Rendkívül nagy terhet ró a pedagógusra, de rendkívül jól hasznosulhat is. A saját szöveges értékelés pozitív, mert valóban a gyerekről szól az értékelés. A versenyeken való szereplés is nagyon jó, hagyományosan. A tanórán kívüli tevékenységek sokszínűek, a szülőkkel való kapcsolat is jó, mutatja ezt a társadalmi munka, az összefogás is. Szeretném kiemelni a csoportbontások rendszerét, ami megint csak hagyományos. Javaslat meggondolásra, hogy a nyelv és matematikán túl más tárgyak vonatkozásában differenciált csoportbontást lehetne alkalmazni. Bevált dolog, máshol már csinálják. A Pedagógiai Program módosításával kapcsolatban a törvény úgy rendelkezik, hogy lehet módosítani, majdnem hogy csak ajánlja is. Szükségesnek tartom mielőbbi pótlását, hogy az érintett szerveken keresztül mehessen, véleményezésre, a képviselő-testület elé pedig jóváhagyásra kerülhessen. Az Internettel kapcsolatban sajnálom, hogy Rétságra nem került ingyenes lehetőség. Még mindig lehetne próbálkozni ez ügyben, hátha még van erre lehetőség. A kompetencia méréssel kapcsolatban a bizottság elnöke elmondta szám szerint, hogy a magyar tanulók a világ végén kullognak. A 6. 8. osztályokban végzik a kompetencia mérést, melynek során nem a lexikális tudást kérik számon, hanem a gondolkodni, és alkalmazni tudást. Erre fel kell készülni a pedagógusnak is, illetőleg e szerint kell tantervet készíteni, amit meg kell valósítani. A 2005-ös vizsgálat eredménye megjött, azt meg kellene vizsgálni, mert 50 pontos eltérés van, ez igen nagy eltérés. Ez nem személyes valaki felé, mert azt sem tudom ki tanítja a magyart. A létszám csökkenés, pedagógus gondok, órák teljesítés, úgy gondolom lehet kötni a csökkenő gyereklétszámhoz, csökkenő tanuló csoportszámhoz, csökkenő napközis csoportszámhoz, és akkor ez esetleg középiskola indítását indokolhatja Rétságon. Lehet, hogy akik a gyereküket máshová vitték tanulni, meggondolják, és a középiskola reményében ide íratják vissza. Talán menekülési útvonalat is jelenthetne a középiskola beindítása. A szakosság biztosításának a lehetősége meg van, főleg, ha ilyen megközelítésben tárgyaljuk. Ha mégis lesz középiskola, össze lehet kapcsolni a dolgokat. A kis óraszámú szakok esetében térségi összefogással lehetne továbblépni. A fizika szakost több helyen lehet alkalmazni, a Kistérségi Többcélú Társulás anyagilag szinte 100 %-ban átvállalja a költséget. A jövő ez, a szomszéd községek a hiány szakokban, vagy kis óraszámú szakokban összefognak. Bízom benne, hogy a nevelőtestület minden tagja úgy érzi, hogy a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal mindent megtesz azért, hogy jó színvonalon tudják biztosítani az oktatás feltételeit. Bízom benne, hogy a morgás egyre kevésbé jellemző. Bízom benne, hogy az egymás közötti beszélgetésekben is pozitív lesz a megnyilvánulás. Továbbra is úgy gondolom, hogy bármilyen elismerési lehetőséget ki kell használni. Nem a nevelőtestület feladata, és felelős kötelessége, hogy ajánljon elismerésre pedagógust, hanem az iskolaigazgatóé. A beszámolót elfogadásra javaslom.
dr. Tóth Mária képviselő: Igazgató úr válaszait nem tudom egyértelműen elfogadni. Igazgató úr bizonyára rosszul emlékszik, vagy én rosszul tettem fel a kérdést, a napközis pedagógusok lecserélésével kapcsolatban. Ön arra hivatkozott, hogy nyugdíjazások miatt történt a lecserélés. Én úgy emlékszem, és úgy tudom, hogy elküldésre, vagy közös megegyezéssel elküldésre került egy fiatal pedagógus, aki hosszú időn keresztül ellátta a napközis gyerekeket, Ságiné Hajniról van szó. Még úgy is megtörtént a napközis csere, hogy a tanítónő csak délelőtt tanít. Ami ellen nincs kifogásom, ellenben kérem, legközelebb, ha kérdezek Öntől hivatalosan valamit – nem hivatalosan nem hiszem, hogy fogok Öntől kérdezni -, Ön arról ne mondjon véleményt. Ön engem ne utasítson arra, és ne szórakoztasson azzal, hogy én a Hangadó című újságban olvassak el valamit. Ha a Népszabadsághoz, vagy a Magyar Nemzethez küld, ugyanígy helytelenítettem volna, mint azt, hogy Ön a Hangadó című újsághoz küld információért. Ha Ön információkat akar velünk közölni, írja bele az anyagába, de az lett volna a minimum, hogy mellékletként ideteszi, és arra hivatkozik. Nem akarok hosszabb előadást tartani, ez mindig is távol állt tőlem, hogy magamat is minősítsem. De azt hiszem, hogy még nem hangzott el az Ön szájából sem, és az enyémből sem, ami az iskola életében a legfontosabb lenne, a gyerekek érdeke. Ahhoz, hogy a gyerekek megfelelő oktatást és nevelést kapjanak az iskolában, ahhoz megfelelő tantestületnek kell működnie szakmailag. Egészen kiváló pedagógusoknak tartom a rétságiakat, beleértve azokat, akiket nyugdíjaztak, és beleértve akiket visszavettek, és beleértve azokat akik még teljesen aktívak. Örömömre szolgálna, ha ezek a kiváló pedagógusok végre összehangolnák a tetteiket, magatartásukat, vagy hogy kimondjam teljesen érthetően, alkalmazkodnának annyira egymáshoz, hogy ne legyenek akkora ellentétek. Nem teljesen abból tapasztalom, hogy mit mondanak nekem szülők, és pedagógusok, hanem elég egy boltba belépnem, ahol hogy úgy mondjam az egyik oldalon tartózkodik egy pedagógus, és a másikon is, érezni lehet a feszült hangulatot. Akkor el tudom képzelni, az iskolán belül a gyerekek mennyire érzik. Mert a gyerek meg a kutya mindent megérez, mondani sem kell neki semmit. Ha gond van a tantestülettel, az bizony nagy baj a gyerekekre nézve. Mert a gyerekek mindent tudnak, és mindent megéreznek. Az iskolának a gyerekekről kell szólni, és nem arról, hogy a tanítónők, vagy a tanárok hogy vannak egymással, vagy Önnel igazgató úr. Úgy látom, hogy Ön személyeskedik. Végül még egyszer kérem, hogy ne forduljon elő többet, hogy Ön fel hívja a figyelmemet, milyen újságot szerezzek be, vagy mit nem, mert ez engem sért. Nem Tóth Máriát sérti Ön ezzel, hanem a képviselő-testületi tagot. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Hetedik éve vagyok jelen az iskolai beszámolókon. Ez sosem volt olyan, amilyennek szerették volna. Ennek a beszámolónak az a célja, hogy bejelentse a képviselő-testületnek, hogy a tanév beindult, pont. Arra jó a beszámoló, hogy a dilemmáinkat megosztjuk, és ébren tudjuk tartani a kérdéseket, kételyeket, véleményeket. Igazgató úr is kimondta, hogy számítástechnika terén vagyunk a leggyengébbek. Ebből is látszódik, van még mit csinálni az elkövetkezendő időszakban. Nem véletlenül választottuk nem olyan régen a közgazdasági és informatikai középiskola indításának a lehetőségét, egy lehetséges, jól értelmezett előremenekülésként. Ami nem csak a jövőt erősíti, hanem a meglévő iskolában is erősíti majd az oktatás szélesebb skálájú lehetőségét. De ez most nem tárgya ennek az ülésnek, a közeli jövőben térünk rá vissza. Megköszönöm igazgató úr beszámolóját, igazgató helyettes asszonynak a küzdelmeit, a tanár kollegáknak a türelmét, és részvételét, képviselőknek hosszú, komoly véleményét, kérdéseit. 
Mocsári Gergely képviselő: Demokrácia fogalma és az ügyek elintézésével kapcsolatban szeretném, ha az iskola jó szándékkal venné mondandómat. A demokrácia az nem azt jelenti, hogy mire hányan szavaztak, és az dönt. A demokrácia az egyes emberekkel való megértést jelenti. Úgy érzem ebben van javítani való az iskolában, hogy a személyes kontaktus a vezetés és az egyes pedagógusok között napi legyen, főleg akkor, ha elbocsátásról, vagy nyugdíjazásról van szó. Más szájízzel történik a dolog, ha kölcsönös megegyezésen alapul, mintha “csípőből tüzelve”. Erre kérem az iskolavezetést.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a 2004/2005. oktatási évről, a 2005/2006. oktatási év indításáról szóló beszámolót, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 87/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2004/2005. oktatási évről és a 2005/2006. oktatási év indításáról szóló beszámolót, azt elfogadja.
Megállapítja, hogy a tanév indításának tárgyi és személyi feltételi összességében biztosítottak, de fizika tantárgy szakos ellátása jelenleg nem megoldott. 
A Pedagógiai Programban meghatározott feladatok színvonalas ellátását, valamint az intézményi beszámolóban a tanévre meghatározott feladtok végrehajtását biztosítani kell. 
Határidő: folyamatos
Felelős: Holman Ferenc igazgató

3./ Egészségügyi szolgáltatások Közreműködői Szerződése
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottság a keddi ülésen tárgyalta a szerződés tervezetet, amiről annyit szeretnék elmondani, hogy a balassagyarmati kórházzal már 1997. óta van egy együttműködési megállapodásunk, amit akkor még nem Közreműködői Szerződésnek hívtunk. A Megyei Egészségbiztosítási Pénztár kezdeményezte, hogy a jelenlegi rendeletnek megfelelően dolgozzuk át, ennek a törvényi alapját a 96/2003. sz. Korm.rendelet teremtette meg. Ehhez még az volt szükséges, hogy a balassagyarmati önkormányzat módosítsa a kórház alapító okiratát, hogy a kórház önállóan köthessen ilyen szerződést. A kórház megküldött egy tervezetet, ami a régi megállapodás alapján készült, ezt úgy igyekeztem átdolgozni, hogy a jelenlegi együttműködés valamennyi lényeges elemét ez a szerződés tartalmazza. A végleges változatot a kórház vezetésével előzetesen egyeztettem, ők is egyetértenek, és kérték, hogy a mai ülésen ezt fogadjuk el. Az EMOS Bizottság egyhangú szavazattal támogatta a Közreműködői Szerződés elfogadását. 
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság a határozati javaslatot egyöntetűen javasolja elfogadásra. 
dr. Tóth Mária képviselő: Ha jól értem, érdemben nem változik az ellátás.
Kapecska Ferencné jegyző: Az ellátás nem változik. A jogszabályok változása miatt a finanszírozás jogi kerete kerül pontosításra. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Sajnos mindig szembesülünk ilyen problémákkal, hogy van egy jogos igény, van egy erre jól kigondolt szolgáltató, aki meg is lépi, és a nagy politikának és az adminisztrációnak mentén mindig alkalmazkodni kell ehhez. Szájbely főorvos úr a kezdet kezdetétől, amikor önállóan is létezhetett, ezt sikerült meglépni, sajnos közbeszólt az adminisztráció, képtelenek voltunk a balassagyarmati kórházzal szövetkezni, akiknek némi előnnyel jár ez a dolog, mert mi végezzük a munkát, ők pedig kasszíroznak, de ez sem probléma. Szerencsére sikerül a jogos igényeket kielégíteni, ami itt a környéken felmerült. Nagy valószínűséggel nem ez az utolsó módosítás. Főorvos úr a kórházzal együttműködve megoldotta a kérdést, csak így tovább.
dr. Szabó Mariann képviselő: A szerződés kihatóan foglalkozik mindennel, annak elfogadását javasolom. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az egészségügyi szolgáltatások Közreműködői Szerződésére vonatkozó javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 88/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egészségügyi szolgáltatások közreműködői szerződésére vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
Hozzájárul, hogy fizioterápia, gyógytorna, gyógymasszázs és vérlevételi hely működési engedély szerinti további működtetése és finanszírozása érdekében az egészségügyi szolgáltatások közreműködői szerződése a Balassagyarmati dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézettel megkötésre kerüljön.
Felhatalmazza a polgármestert a közreműködői szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

4./ Településrendezési terv felülvizsgálat előkészítése
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Igen részletesen tárgyalta a bizottság az anyagot. Mindenkinek kiosztásra kerül a bizottság javaslata szerinti határozati javaslat. Mindenféleképpen indokolt az új igények alapján is a felülvizsgálat. A fő gondolatok a következők. Több hozzászóló is megerősítette, hogy a város központ fejlődését a jelenleg érvényes rendezési terv visszafogja. Ezért új lehetőségeket kell kidolgozni. A település érdekeinek, és azok érdekeinek kell, hogy megfeleljen a rendezési terv, amelyek újólag jelentkeztek. A tervező kft-t fel kell kérni, hogy ezeket a véleményeket vegye figyelembe, a lehetőségek kidolgozásánál. Fontos, hogy reális, megvalósítható terv legyen. Dudás-féle fényező üzem kérdésében hosszadalmas vita alakult ki, amiről kiderült, hogy felesleges, mert most nem kell dönteni az ügyben. A Szőlő út meghosszabbítását egyöntetűen támogatja a bizottság. Sportterület vonatkozásában érdemi döntés nem volt. A központi résznél úgy tűnik, hogy az egyik akadályozó tényező talán, hogy a buszpályaudvar egyértelműen csak oda van tervezve. Jó lenne máshova is tervezni a pályaudvart, a merevséget oldaná, és a belső terület kialakítása is elképzelhető lenne úgy másként. E vonatkozásban nem született döntés, 4 igen és 4 nem szavazat lett. A kiadott, módosított anyag az eredeti 8. helyett 10 pontot tartalmaz. A Szőlő utcát és a sportterületet vette fel kiegészítésként. A bizottság a kiegészítésekkel javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. 
Havas Vilmosné képviselő: Nem értek egy-két dolgot. Az elnök úr azt mondta, hogy ezek a pontok, amiket felsorolt, ezekhez dolgozzanak ki előkészítést, különböző variációkban. Viszont a határozati javaslat nem erről szól.
Kapecska Ferencné jegyző: Nem értem az ellentmondást, mert gyakorlatilag ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy megrendeli a rendezési terv módosítását, akkor a tervezőnek kell a felsorolt pontokra, vagy a kiegészítésekre megkeresni a megoldási lehetőségeket. Alternatívák kidolgozása után kerül az anyag vissza a testület elé. A testület dönti el, megfelelő szakhatósági egyeztetés, közmeghallgatás után, hogy a megoldási lehetőségek közül melyiket fogadja el. A határozati javaslat csak arra vonatkozik, hogy kerüljön megrendelésre a rendezési terv módosítás, a módosítási folyamatban a tervező meghatározott feladatok végrehajtását biztosítja, különböző alternatívákból a képviselő-testület több hónap múlva dönthet csak, mert meg vannak a kötelező egyeztetések, illetve a lakossági fórum megszervezése is. Ugyanúgy kell a módosítást is végrehajtani, ahogy annak idején 2003-ban a rendezési tervet elfogadtuk. 
Havas Vilmosné képviselő: Szerepel, hogy a terv készítés 650 eFt+Áfa. Ebben gyakorlatilag benne van, hogy több féle variációt dolgoznak ki. Amikor a véglegeset csinálja, akkor újra kell fizetni?
Kapecska Ferencné jegyző: Ennyiért végzi el, de a testület dönt, hogy a kidolgozott javaslatok közül mit fogad el. 
Havas Vilmosné képviselő: Mit értett a bizottság azon, hogy a sportterület gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató célú igénybevételének lehetőségén? Foglalkozott-e a bizottság a temető bővítéssel?
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Felmerült a temető kérdése. Szerepel a rendezési tervben a temető bővítése. A sportterület gazdasági, kereskedelmi, szolgáltatási célú igénybevételének lehetőségén lakóterület kialakítását értik. Ott azon a területen, már kialakult ilyen tevékenységi kör, célszerű lenne további bővítés lehetőségét megvizsgálni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Most arról kell dönteni, hogy a testület megbízza a rendezési terv készítőjét, hogy dolgozza ki erre vonatkozóan az alternatívákat.
dr. Szájbely Ernő képviselő: A rendezési terv módosítása elénk került, mert menet közben egy-két dolog felmerült, - részben egyéni kérelmek alapján – amelyek átgondolást igényelnek. Bizonyos pontokon kellene módosítani a rendezési tervet. Én azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket a múltkor megfogalmazott határozat szerint feltettük az illetékes szakembereknek. Számomra a válasz amit adtak, egyértelműen megfogalmazzák nekik mi a véleményük. Innentől kezdve kicsit azért nem értem a mai határozati javaslatot, mert ismételten ugyanezeket a kérdéseket tesszük fel, amelyeket ők már megválaszoltak. Azzal egyetértek, hogy a rendezési terv módosítása szükséges, de hogy milyen irányban, kell hogy befolyásolja ez az adott szakvélemény, hiszen azért kértük azt. A jelenlegi felsorolás kicsit túlterjeszkedik ezen, és olyan kérdéseket is felvet, ami alapvetően már a rendezési terv készítése kapcsán igen élénken megtárgyalásra került. Az 1-es pont a tömbgarázsok építésének lehetőségével kapcsolatos. Azt a választ kaptuk, hogy lehetőség van a Kossuth utca végén erre. A jelenlegi rendezési terv parkolónak hozza most. Talán egyszer már volt egy kezdeményezés, hogy garázsok épüljenek azon a részen. Ezt jól vették észre a tervezők, hogy ott még van egy ilyen lehetőség. Felvetik alternatívaként, hogy az Akácfa utca végén esetleg, bár építési telkek rovására, lehet elhelyezni tömbgarázsokat. Az 1-es pont mindenféleképpen rendezési terv felülvizsgálatát igényli. Korányi utcában szakmailag nem tartják elfogadhatónak. Bizonyára környezetvédelmi szempont szerint sem alkalmas. 2-es pont a városközpont kiépítésének koncepciója, üzletbővítés lehetőségének szabályozása, erre a válasz a szakértőtől, hogy erre vonatkozóan külön tervlapot dolgoztak ki, a terület funkció szerinti felhasználása, és szabályozása az önkormányzat koncepcióinak megfelelően történt, rendezési terv módosítását e tekintetben szakmailag nem tartjuk indokoltnak. Erre megadták a választ a tervezők. A módosítást nem tartják indokoltnak. Itt a Megyeri üzlet bővítése merült fel, ahhoz, hogy az az üzlet más irányba nem L alakban, hanem hosszirányú bővítése valósuljon meg, ehhez a rendezési terv módosítása szükséges. Ha jól értem, a szakértő válasza, hogy nem igényel módosítást. Valamilyen formában ezt a kérdést rendezzük, és teremtsünk lehetőséget a vállalkozónak az üzlet bővítésére. Ami a buszpályaudvar áthelyezésének lehetőségét illeti, ez megint örökzöld téma, annak idején nagyon alaposan körbejártuk. Annak idején két alternatíva merült fel, végül is a testület úgy döntött, hogy a jelenlegi rendezési terv által jelzett helyen adja meg a pályaudvar későbbi lehetőségét. Nem tudom, miért kell még egyszer feltenni ezt a kérdést. Értelmetlennek tartom. A 2-es pontnál csupán az üzletbővítés lehetőségének szabályozását tartom kérdésnek. A város központra részletes rendezési terv készült még a 90-es évek elején, és azóta is fiókba van. Az hogy gondolkozzunk rajta, természetes, de nem sürgető a dolog. A 3. pont a városközponti részen a méreten aluli területek beépítésének szabályozását tartalmazza, ez is igen szorosan szakmai kérdés. A szakvélemény azt írja, hogy a helyszíni adottságok szerint kell megoldásokat találni, a helyi építési szabályzat idevonatkozó része a fentiek figyelembe vételével fogalmazódott már meg. Nem tudom, mik voltak az időközben felvetődött gondok, amik miatt újra előhozzák. Nyilvánvalóan szakmai segítséget vár a hivatal a tervezőtől, hogy még pontosabban fogalmazzák meg. Én nem tudok ebben állást foglalni, hiszen szakmai kérdés. Ugyanígy a 4-es pont is. A válaszból kiderül egyértelműen, hogy az OTÉK szabályozza ezt a kérdést. A 5-ös pont az Egészségház közterületi kapcsolata, azt gondolom, hogy ebben a kérdésben a rendezési terv módosítás egyértelműen szükséges. Mégpedig abban a formában, ahogy a tervezők le is írták, hogy a 393 hrsz-ú területből megfelelő nagyságú terület igénybevételét javasolják. Ezzel mindenképpen foglalkozni kell. A Jászteleki utcai és egyéb foghíjtelek beépítésének szabályozása. Nem tudom, hogy hol van a Jászteleki utcán kívül foghíjtelek, a Jászteleki utcával kapcsolatban ezzel már foglalkoztunk. Célszerű közterületté átminősíteni – ha van ilyen lehetőség – és utána lehet gondolkozni. Az átminősítés rendezési terv módosítást igényel. A kézműipari építmények, tevékenységek mellékletben történő meghatározása a 7-es pont. Ez azt jelentené, hogy a szakértő készíthet ilyen listát, de az soha az életben nem lesz teljes, mindig lenne olyan dolog, ami nincs benne a listában. Itt a hatóságnak más hatóság véleményét mérlegelnie kell, hogy adott esetben a lakott területen az a tevékenység mennyire zavaró, vagy ártalmas. Nem tudom, szükséges-e egy ilyen lista készítése. A 8-as pont a helyi építési szabályzatnak a felülvizsgálatát tartalmazza, ez a bizonyos autófényezői üzemnél merül fel. Megoldást kell erre is találni. A 9-es pont a Szőlő utcai telekalakítás lehetőségének felülvizsgálata, régebben ez is felmerült már. Ez is olyan kérdés, ami határeset. A tervező elmondta, hogy azon a területen gazdaságtalanul, drágán lehet ott építeni a szintkülönbség, és a talaj állapota miatt. Azt gondolom, hogy el lehet fogadni, hogy ezt újra vizsgálják, ha valaki ott akar építeni, tudatában lesz a hátrányoknak. Elfogadható módosítási javaslat. A 10-es pont a sportterülettel foglalkozik, én magam sem tudom, hogy hogyan került ide, hiszen erről is régóta vitatkoztunk, illetve egyértelműen eldöntöttük, hogy az a terület intézményi illetve sport célú felhasználásra ki is lett bővítve, egy hozzá csatolt résszel. Azt gondolom, hogy itt a sportpályának az elköltöztetése egyáltalán csak akkor jöhet szóba, ha egy megfelelően előkészített, és megfelelően kialakított másik sporttelepet tud a város valamikor majd építeni. A későbbiekben, ha ilyen lesz – ahogy a szakértő is leírja – nem lakótelkeket javasol, hanem a már kialakult helyzetnek megfelelően szolgáltató, kereskedelmi tevékenységre javasolja ezt a területet. De ez megint olyan, amiben nagyon előre megyünk, mert ez most még nem lehet téma. Addig ez a terület sportterületként van nyilvántartva. Valamikor volt szó arról, hogy odakerüljenek a Kölcsey utcába, az Ocsovaiékkal szembeni területre, olyan tevékenységek, amik műhelyhasználattal járnak együtt, és lakókörnyezetben nem célszerű megvalósítani. Szerintem felesleges ebbe a körbe ezt a témát betenni. A temető bővítést a jelenlegi rendezési terv tartalmazza. Célszerű lenne dönteni a kérdésben, mert ott alternatívát hozott a terv talán, az Eurometálra elővásárlási jogot kellene kikötni.
Girasek Károly képviselő: Szkeptikus vagyok, több hiányérzetem is van. Kell-e foglalkozni egyáltalán a rendezési terv módosításával, a szakértői vélemények tükrében? A szakértő szinte rendre azt a választ adta, hogy a régi tervezéskor számításba vette az új tervezésnél attól eltérni nem tud. A magam részéről ezek után indokoltnak sem tartom a módosítást. Ide van írva egy 650 eFt-os tervezési ár, amikor kértünk tőlük 7-8 tételt. Amikor bővítjük a tervezendő feladatokat, itt az ár nő. A másik gond, az idő. Amik elhangzottak, arra a szakértő megadta a választ. Gyakorlatilag hiába is erőlködünk, a város központot nem lehet áttenni a Szőlő dombra. A városközponttal kapcsolatban az OTÉK előírásait be kell tartani. Méltányolva az egyéni kéréseket akarjuk módosíttatni a rendezési tervet, de úgy gondolom, komoly munkát fektettünk a jelenlegi rendezési terv elfogadásába. 10-15 évre életképes tervet hagytunk jóvá. Egy terv egyik részéhez ha hozzányúlunk, egészen más kihatással van a másik részekre is. A városközpontra részletes beépítési tervet kellene készíteni. Ez nagyon sokba kerül, de e nélkül a kérdést nem lehet megoldani. Ez nem része a mostani megrendelésnek, ez komoly összeget jelentene. Hiányolom, hogy nem látjuk itt a térképeket. Úgy tapasztaltam a múltban is, hogy a testületi döntések nem lettek több esetben sem átvezetve a térképeken. Döntöttünk abban, hogy a tűzoltószertár és a Lomen üzlet között buszkijáró lesz, ez sem volt bejelölve. Javasolom a temető bővítés okán az elővételi jog bejegyzését. A szakértő jelentése alapján a b.) változatot javasolom elfogadásra. Esetleg részbeni megrendelést javasolok. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy most a megrendelésről dönt a testület és nem módosítási lehetőségekről.
Majnik László képviselő: Szükséges a rendezési terv felülvizsgálatának a megrendelése. Az elmúlt időszakban felmerültek olyan dolgok, amik ezt szükségessé teszik. Szájbely képviselő úrral értek egyet. Tömbgarázsok kérdése fontos, elsősorban a Kossuth utca végére tudom elképzelni. Azok a kísérletek, hogy a központban legyen megoldva, kudarcot vallottak. Városközponttal kapcsolatban vázlat van, ami bizonyos szabadságot, rugalmasságot ad. Fontos, hogy Megyeri áruház építhessen más formában is. Az vetődött fel még, hogy az Ulicska esetén meg kell nézni, hogy egyik oldalán sorházas, vagy ikerházas, másik oldalon falusias telkek kialakíthatóak legyenek. Az egészségház közterület kapcsolatát fontosnak tartom. Jászteleki utca foghíj telkét is fontosnak tartom. A helyi építési szabályzat olyan módosítását javaslom, hogy kezelje az autófényező működésének lehetővé tételét. Szőlő utca telekalakítás lehetőségét ne zárjuk ki. Többi pontról az a véleményem, hogy maradhat így, ahogy van. 
Jávorka János képviselő: Csak azokban a kérdésekben kell megrendelni a munkát, ami aránylag rövid időn belül meg is valósulhat. Amit hosszútávon lehet csak kezelni, azzal most véleményem szerint ne foglalkozzunk. Az egyéni kéréseket kezelni, és támogatni kell. A 10 pontból kiemelném azokat a feladatokat, amiket rövid időn belül lehet kezelni. Legyen egy átmenet, kis kertes házas, sorházas beépítést kezeljen a terv. A Szőlő utcában építkezések lehetőségét teremtsük meg. Legyenek telkek, aki ott építkezni akar, had építsen. Mindenkinek a pénztárcájától függ, meg tudja-e oldani. 
Kapecska Ferencné jegyző: Többször elhangzott már, és valóban így is van, hogy egy rendezési tervet nem lehet külön részenként kezelni. Természetes, hogy menetközben alakulhatnak ki olyan igények, amelyek a korábbi terv készítése során nem jelentkeztek. A módosítás lehetősége adott is, csak elő vannak írva azok a szabályok, aminek a keretei között ezt meg lehet valósítani. A következő testület is megteheti azt, hogy a rendezési tervet valamilyen formában módosítja. A testület is bizonyos mértékig indokoltnak tartotta a terv módosítását, úgymond előkészíteni, mert különben nem lett volna lakossági felmérés, nem foglalkoztunk volna már két ülésen is ezzel. Természetes, hogy a rendezési terv nem azt tartalmazza, milyen tulajdoni viszonyok vannak, hanem a fejlődés irányát meghatározva, függetlenül attól, hogy annak megvalósítására mikor kerülhet sor. Az megfogalmazódott, hogy a sportpályát nem tudjuk most máshova áttenni, mert nincsenek meg a feltételek. De a rendezési terv nem azt jelenti, hogy abban a percben át kell valamit tenni. A buszpályaudvarnál tudjuk, hogy nem tudjuk megvalósítani, de azzal nem akarunk foglalkozni, mert akkor úgy döntött a testület. A testület joga eldönteni mi hol lesz, a szakvélemény nem tartalmazza, hogy nem helyezhető át a buszpályaudvar. Ebben a szakvéleményben ez nincs benne. A beépítésre, építési hatósági engedélyek kiadására természetes, hogy az OTÉK nagyon sok előírást tartalmaz, de nem véletlenül kötelező minden területen az építési törvény hatályba lépése óta a településrendezési terv elkészítése. A képviselő-testület a központi előírások mellett igenis jogosult helyi szabályokat meghatározni. Nem véletlenül kértük, hogy melléképület elhelyezése legyen valahogy rögzítve, az előterjesztés tartalmazza is, miért kérjük. Nem véletlenül kértük építéshatósági szempontból a kézműipari tevékenységek felsorolását. Erre más rendezési tervekben van példa. A testület döntése arra vonatkozott, hogy a felvetett témák megvalósíthatóságára kérjünk véleményt a tervezőtől. A tervező ezt megadta, de amikor egy rendezési terv módosítás folyamatban van, akkor nem csak a tervező van benne, hanem a szakhatóság, a különböző közreműködők, nem biztos, hogy ha a tervező most azt mondja, hogy valami nem célszerű, akkor az nem valósítható meg. Nem biztos, hogy nem lehet megtalálni azokat a formákat, feltételeket, ami biztosítja egy adott terület más célú felhasználását, vagy különböző igények kielégítését. Továbbra is azt tartom, hogy a Megyeri féle üzlet bővítését most U alakban meg lehet oldani. Erre vonatkozó tervlap már kiadásra is került, meg lehet oldani a hosszirányú bővítést, de véleményem szerint az a rendezési terv módosítását igényli. Sok olyan téma van, ami a további lépéseket akadályozza. Én azt kérném a testülettől, fogadja el a rendezési terv módosításra vonatkozó javaslatot, határozza meg azokat a pontokat amiket ennek keretében rendezni kell, mert számtalan dologban nem tudunk továbblépni. 
Mocsári Gergely képviselő: A szakértői vélemény, nem is egy esetben azt mondja, hogy nem kíván rendezési terv módosítást. Elfogadom azt is, amit a jegyző asszony most mondott, hogy a kettő egymást kiegészíti, párhuzamosan kell, hogy intézzük. Még akkor is, ha egyiknek ez a feladata, a másiknak az a feladata. Még a szakemberek sincsenek teljesen egy véleményen. A megmerevedés egyik oka a városközponttal kapcsolatban, hogy ott semmi nem történt. Valamit tenni kell ott. Ebben elmozdulást jelent a szakértői vélemény is. Úgy gondolom, hogy a felvetett kérdések mindegyikével foglalkozni kell. 
dr. Tóth Mária képviselő: A rétságiak érdekében próbáljunk lépni. Most itt arról van szó, nem kell húzni, halasztani a döntést. Minél előbb döntsünk ebben a dologban. Kell lakás, kell garázs stb. A 650 eFt+ ÁFA az 58 MFt-hoz képest semmi. A Szőlő dombon már állhatnának a házak, ha a testület elfogadta volna annak idején, hogy ott lakótelkek legyenek kialakítva. Ha akkor elmulasztották, szavazzunk most úgy, hogy legyen ilyen lehetőség.
Girasek Károly képviselő: Ha a tervező azt mondaná, hogy a Szőlő utcába lehet építeni, azt én örömmel venném. De nem ezt mondta, itt elmondta, hogy ez suvadásos terület, és a mi felelősségünk engedni, hogy oda építhessenek. A tervező véleményét tudom osztani ebben a kérdésben.
dr. Szájbely Ernő képviselő: Mocsári képviselő társam mondta, hogy a városközpontban nem történik az utóbbi években látványos fejlődés, annak nem az az oka, hogy a rendezési terv gátolja ezt. Ezt azért mindnyájan tudjuk. Gyönyörű részletes rendezési terv is készült a városközpontra, a fiókba került.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérném először arra szavazzanak a képviselők, indokolt-e megrendelni a munkát? A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással úgy döntött, hogy a rendezési terv módosítása szükséges.
Girasek Károly képviselő: A tömbgarázsok építésének lehetséges helyét pontosítani kell. Javaslom, hogy a “Korányi utcához közeli térség” megfogalmazás maradjon ki. 
Kapecska Ferencné jegyző: A Korányi utcához közeli térség a többi lehetséges részt is tartalmazza. Ha ezt kihagyjuk, kizárjuk a Korányi utcát, mint lehetséges területet. Pl. az Akácfa utca viszonylag közel van a Korányi utcához, szakértői javaslat is felvetette, hogy elképzelhető az Akácfa utcában alakítandó tömbgarázs kialakítása. Az Akácfa utca különben nem ellátatlan terület, mert ott családi házas telkek vannak.
Girasek Károly képviselő: Javaslatomat visszavonom.
A határozati javaslat 1-es pontját a képviselő-testület 13 igen szavazattal. A 2. pont a városközpont kiépítésének koncepcióját tartalmazza. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: “A városközpont kiépítésének koncepciója” megfogalmazást hagynám ki, illetve a buszpályaudvar áthelyezésének lehetőségének vizsgálatát, maradna az üzlet bővítés lehetőségeinek szabályozása, és bekerülne az Ulicskánál a bizonyos módosítás, amit a tervező mondott, a 11-es pontban.
A képviselői javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadta. 
Határozati javaslat 3. pontja a városközpont térségében lévő rendezetlen és méreten aluli telkeinek és beépíthetőségének szabályozását tartalmazza. 
Kapecska Ferencné jegyző: Indokoltnak tartanám, ha ez rendezési terv szinten is szabályozva lenne.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
Mezőfi Zoltán polgármester: 4. pont Melléképületek telken belüli telepítésének szabályozását tartalmazza, a képviselő-testület 13 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.
5. pont az Egészségház közterületi kapcsolata, a képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. 
6. pont Jászteleki utcai és egyéb foghíjtelek beépíthetőségének szabályozását tartalmazza. 
Girasek Károly képviselő: Módosító felvetésem, nem a beépíthetőséget kell megnevezni, hanem a más hasznosításának szabályozását. 
A képviselő-testület a módosító indítvánnyal a határozati javaslat 6. pontját 13 igen szavazattal elfogadta. 
7. pont a kézműipari építmények és tevékenységek mellékletben történő meghatározását tartalmazza, a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
8. pont a Helyi Építési Szabályzat 59. §. (6) bekezdésének felülvizsgálata, a jelenlegi szabályozástól eltérő tevékenységek és építmények elhelyezése lehetőségének és feltételeinek megvizsgálását tartalmazza, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta.
9. pont a Szőlő utcai telekalakítás lehetőségének vizsgálatát tartalmazza, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. 
Mocsári Gergely képviselő: Sportterület nem azonos a sportpályával.
Kapecska Ferencné jegyző: A sportterület és Kölcsey utca közötti részről van szó. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Nem egészen így van. A módosítás annyi, hogy a sportterülettel nem foglalkoznánk, hanem a Kölcsey utca annak az oldalával, ami Szikora Erzsébet házának folytatásában van, az jelenleg falusias beépítési övezet, ez nem érinti a tartalék sportterületet sem. Módosító javaslatom, hogy a Kölcsey u. és sportterület közötti, jelenlegi falusias lakóövezetnek jelölt terület gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területként történő igénybevételi lehetőség kerüljön megvizsgálásra. 
dr. Tóth Mária képviselő: Mondják már ki, hogy nem a sportpályáról van szó. Ki kell hangosan mondani valakinek, mondjuk olyannak, aki módosító javaslatokat tesz, hogy mindenki értse. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: A sportpálya jelenleg sportterületként van nyilvántartva. Mellette van egy másik terület, ami jelenleg nem fotball pálya, hanem tartalék sportterület. Nem erről a részről, hanem a jelenleg falusias övezeti besorolású résztől van szó. Ennél világosabban nem tudom elmondani. 
A módosító javaslatot, miszerint a sportterület és Kölcsey utca közötti, jelenlegi falusias lakóövezetnek jelölt terület gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területként történő igénybevételének lehetősége kerüljön megvizsgálásra, a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. 
Girasek Károly képviselő: Konkrét javaslatom van, a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy 650 eFt értékben a megrendelést írja alá. Csak ezeknek a pontoknak feleljen meg a munka megrendelése. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a településrendezési terv felülvizsgálat előkészítéssel kapcsolatos módosított határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 89/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a településrendezési terv felülvizsgálatának előkészítésével kapcsolatos előterjesztést.
A képviselő-testület a településrendezési terv felülvizsgálatát az 56/2005. (VI.30.) és 77/2005. (VIII.25.) számú határozatokban foglaltaknak megfelelően indokoltnak tartja. 
A településrendezési terv módosítás előkészítését az alábbi szempontok szerint határozza meg.
1.) Tömbgarázsok építésének lehetősége a Korányi utcához közeli térségben, illetve az ellátatlan telepszerű beépítésű területek környezetében. 
2.) Városközpontban üzlet bővítés lehetőségeinek szabályozása. Kossuth út- Zrínyi út közötti – új buszpályaudvar melletti – zöldterületként nevesített terület mértékének csökkentésével, a buszpályaudvar felé eső részen iker vagy társasház, az összekötő út másik oldalán önálló családi házas beépítés lehetőségének vizsgálata.
3.) Városközpont térségében lévő rendezetlen és méreten aluli telkeinek és beépíthetőségének szabályozása.
4.) Melléképületek telken belüli telepítésének szabályozása.
5.) Egészségház közterületi kapcsolata.
6.) Jászteleki utcai és egyéb foghíjtelek beépíthetőségének vagy hasznosításának szabályozása
7.) Kézműipari építmények és tevékenységek mellékletben történő meghatározása. 
8.) Helyi Építési Szabályzat 59. § (6) bekezdésének felülvizsgálata, a jelenlegi szabályozástól eltérő tevékenységek és építmények elhelyezése lehetőségének és feltételeinek megvizsgálása.
9.) Szőlő utcai telekalakítás lehetőségének vizsgálata
10.) Kölcsey u. és sportterület közötti, jelenleg falusias lakóövezetnek jelölt terület gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területként történő igénybevételének lehetősége.
A településrendezési terv fentiek szerinti módosítása a az eredeti tervet készítő Regionál Tervező és Fővállalkozó Kft-nél megrendelhető. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervkészítésre vonatkozó 650 eFt+ áfa értékű szerződést aláírja. 
A rendezési terv módosítás fedezetét a költségvetés módosításakor átcsoportosítással biztosítani kell. 
Határidő: értesítésre október 12., és szöveg szerint
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

5./ Jászteleki út ideiglenes vízelvezetése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság véleménye, hogy ez szakmai kérdés, meg kell oldani. Hatósági eszközökkel az ott lakókra hatni kell, ha szükséges, hogy ne temessék be újra a kiásott árkokat. Elhangzott az is, hogy ez csak ideiglenes megoldás, de feltétlenül szükséges, a végleges helyzet az út megépítésével együtt fog majd kialakulni. A bizottság egyöntetűen támogatja. 
Mocsári Gergely képviselő: A TK bizottság is tárgyalta a napirendet. Reméljük, hogy az ideiglenes megoldás kibírja a végleges megoldásig. A Mező utcában bizonyos telkek jobban meg lesznek terhelve vízzel. Ott lesz egy gyűjtőterület. Az együttműködést a lakossággal meg kell oldani. A bizottság támogatja a határozati javaslatot. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Kérésem, hogy külön levélben keressük meg az ott élőket, ne csak hatóságilag hassunk oda. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: A lakosság azon a területen cserélődött. A jelenlegi lakók a megoldásokat keresik, sokat is tesznek ennek érdekében. A tájékoztatás szükséges, de nem kell azt hangsúlyozni, hogy ők tehetnek a kialakult helyzetről. Egységes, szakemberek által készített tervre van szükség.
Mezőfi Zoltán polgármester: Sürgető a közel 100 millió forintos kérdés. Ez a lépés jó lépés, ezt a telet meg fogja oldani. Az idén is tervezve volt a feladat. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 90/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jászteleki út Szérűskert út ideiglenes csapadékvíz elvezetés, illetve a Börzsönyi út körforgalom környékén lévő csapadékvíz árok helyreállításáról szóló előterjesztést, azt támogatja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezői szerződést kösse meg a Váci Útépítő KKT-vel a Jászteleki út, Szérűskert út felső szakaszán az ideiglenes csapadékvíz elvezető árok készítését, bruttó 491.313 Ft összegben, valamint a Börzsönyi út körforgalom felőli részen a csapadékvíz elvezető árkok felújítását bruttó 285.000 Ft összegig végeztesse el.
A költségvetés módosításánál javaslatot kell tenni a nem tervezett vízelvezetés költségének fedezetére. 
Határidő: szerződés megkötésre október 10., majd szöveg szerint
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester
Bulejka András főmunkatárs
Pénzügyi fedezet biztosításáért: Kapecska Ferencné jegyző

6./ Központi orvosi ügyelet gépkocsi beszerzési pályázata
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Kapecska Ferencné jegyző: A kiadott határozati javaslatban az EKG illetve a gépkocsi típus árának feltüntetése megtörtént, ami azt jelenti, hogy kevesebb összegre kell benyújtani a pályázatot.
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Bizottság egyöntetűen a határozati javaslat szerint elfogadásra javasolja.
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottság is tárgyalta a kérdést. A gépkocsi csere szükséges, még akkor is, ha ez a pályázat esetleg nem lesz sikeres. A bizottság egyhangúlag támogatja.
Mezőfi Zoltán polgármester: Korábban pályáztunk már erre, akkor sikertelen volt, reméljük most sikerül.
dr. Katona Ernő alpolgármester: Ez ügyben mindenféleképpen lépni kell. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a központi orvosi ügyelet gépkocsi beszerzési pályázatával kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 91/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a központi orvosi ügyeleti gépkocsi és műszer beszerzési pályázatra vonatkozó előterjesztést, azt támogatja. 
A Rétság József Attila u. 13. szám alatti telephelyen működő, a kistérséghez tartozó 21 település 21.334 fős lakosságát ellátó központi orvosi ügyeleti Opel Astra Classic II. 1.4 Twinprot 90 LE – típusú gépkocsi és a minimum feltételek részét képező Cardioline AR 1200 típusú EKG készülék beszerzésére pályázatot nyújt be az Egészségügyi Minisztériumhoz.
A képviselő-testület vállalja, hogy az ügyeleti gépkocsi 2.949.000 Ft-os, és EKG készülék 530.000 Ft-os, összesen 3.479.000 Ft-os beszerzési költségének 40 %-át, 1.391.600 Ft-ot saját erőként biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázatot benyújtására. 
A központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó, az érintett települések önkormányzataival megkötött hatályos megállapodás alapján a saját erő lakosságszám arányos beszedésére intézkedni kell. 
Határidő: pályázat benyújtására október 17.
orvosi ügyelethez tartozó önkormányzatok értesítésére október 20.
Felelős: előkészítésért : Kapecska Ferencné jegyző 

7./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mocsári Gergely képviselő: Az állapot felmérésre és értékbecslésre vonatkozó anyagban lévő megjegyzés, hogy az erre vonatkozó anyagot ma tárgyaljuk, vissza kell vonni, mivel levettük napirendről. Sosem lesz már ilyen ajánlat? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Akkor még nem tudtam, hogy a mai napon le lesz a téma véve napirendről. Nehezedik a helyzet, mert eddig tudtam valamilyen választ adni, most már nem. A képviselő-testület döntése természetesen rám is vonatkozik, mondhatom, hogy köti a kezem. Hiába jönnek a befektetők, egyenlőre amíg nem esik át közbeszerzésen a laktanya értékbecslése, addig nem tudok nyilatkozni.
dr. Katona Ernő alpolgármester: Amikor voltak érdeklődők, akkor sem foglalkoztunk velük, most hoztunk egy határozatot, így már nem is foglalkozhatunk semmilyen ajánlattal. Amíg az értékbecslés le nem zajlik, gyakorlatilag áll az egész.
Girasek Károly képviselő: Azért került le napirendről, mert nincsenek meg a feltételei a közbeszerzési eljárásnak. Ez év áprilisában fel lehetett volna vetni már ezt a dolgot. Következő ülésen valószínű, hogy dönthetünk erről. Pénzügyi Bizottsági ülésen derült ki, hogy közbeszerzési eljárás alá tartozik. Előtte az anyagba nem volt beleírva. Nem vagyunk most olyan helyzetben, hogy dönthetnénk, nem azért került le, hogy nem akarunk vele foglalkozni. Minden ajánlattevő ajánlatát rögzíteni kell, és fogadni. Az értékét nyilván nem tudjuk megmondani. Azt kell mondani, hogy az értékbecslés folyamatban van, és a hasznosítási tanulmány is. Komoly szándék esetén valószínűleg megvárja az eredményt a beruházni kívánó.
Kapecska Ferencné jegyző: Nem gondolom, hogy komoly befektetőt ez a határozat akadályozna. Én úgy gondolom, ha most egy komoly befektető jönne ide, az egész laktanya hasznosítására, akkor csak egy értékbecslés megrendeléséről lenne szó, ez nem feltétlenül esik közbeszerzési eljárás alá. Eddigiek folyamán olyan befektetői szándékkal, ami konkrét lett volna, nem jelentkezett évek óta senki. A képviselő-testület elé ilyen napirend nem került. Kétségtelen, ha valaki úgy jelentkezik hogy részben kívánna vásárolni, azzal nem tudunk most tárgyalni. Csak a benyújtott ajánlatokból derülhetett ki, hogy a tervek mennyibe kerülnek.
dr. Katona Ernő alpolgármester: A laktanya a miénk. Kiajánlások vannak, mindenkivel foglalkozni kell. Viszonylag elutasító magatartást folytattunk. Nem minősíthetjük anélkül a befektetni szándékozókat, hogy nem nézünk a dolgok után. Nem merem kijelenteni, hogy az ajánlatok megbízhatatlanok voltak. Kötelességünk mindenkit komolyan venni, és mindenkit kifaggatni, és a végére járni minden egyes ajánlatnak. Nem jártunk utána.
dr. Tóth Mária képviselő: Arról volt szó, hogy értékbecslést kérünk. Erre bejött egy cégnek olyan ajánlata, hogy ő megcsinálja a hasznosítási felmérést is. A polgármester úr megszokhatta, hogy tökéletes ellenszélben dolgozik. De hogy ennyire, ez már méltatlan a testület munkájához, és a falu érdekei ellen szól. Az értékbecslést meg kellett volna csináltatnunk, és akkor tudnánk nyilatkozni az érdeklődőknek. 4 millió forinton, de még 1 millió forinton felül feleslegesnek tartom megcsinálni a hasznosítási tervet. Ne egy cég mondja meg, mit csináljon az érdeklődő, majd ő fogja tudni azt. Ez az idő húzása, majd csak eltelik a ciklus, már csak egy év van. Ez a véleményem.
Jávorka János képviselő: Nagy vita volt ebben a kérdésben a bizottsági ülésen. Az Ardek Kft. ajánlata 1.800.000 Ft, a Pannon Forrásé pedig 4.400.000 Ft. Jelentős a különbség. Én magam sem tudom eldönteni, melyik végezne jobb munkát. Az Ardek Kft. ajánlatában több ellentmondás van. Garanciák nélkül nem szabad megbízást adni. Az természetes, hogy a jelentkező befektetőkkel tárgyalni kell. Egy érdeklődő volt, aki hellyel-közzel érdeklődött, két évvel ezelőtt, Sentryx kft. által, ami semmilyen garanciát nem vállalt arra, amit leírt, hogy meg fogja valósítani. Terv kell a laktanya koncepciójára. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Elhangzottak olyan állítások, amik számomra mondhatom azt is, hogy felháborítóak. Alpolgármester úr amit elmondott – egyébként nem ezen vagyok felháborodva - , nem tudom, ki nem foglalkozott itt az érdeklődőkkel. Nem egészen értem, ezt kire érted. Legyél kedves ezt nekünk pontosítani, hogy kire érted azt, hogy komoly befektetési szándékkal érdeklődőkkel nem foglalkoztunk érdemben. Mert a testület elé ilyen anyag nem került. Ezt mondta el a jegyző asszony is. Sokadszorra hangzik el a nyilvánosság előtt ez a kijelentés. Tisztelettel kérdezem, ki nem foglalkozott vele, ugyanis a testületnek nem volt módjában foglalkozni, mert nem került elénk olyan anyag, amivel foglalkozhattunk volna. Nagyon szépen kérlek mondjad el, ki nem foglalkozott vele. Mocsári képviselő úr amit mondott, nem egészen értem. Az a javaslat, hogy vegyük le napirendről ma az értékbecslést, az nem az idő húzást szolgálja, és nem azt, hogy az esetleges érdeklődőknek ismételten ne tudjon senki értéket mondani. Nem voltál ott a Pénzügyi Bizottság ülésén, ahol ez a kérdés felvetődött, amikor azt kértük , hogy az ajánlattevő cégről valami referenciát kapjunk – ami természetes, hiszen meg kell győződnünk arról, hogy akinek a feladatot adjuk, tudjuk mire képes – ugyanis nagy a gyanú arra, hogy a referenciák, amiket ők a levelükben leírtak, nem helytállóak. A másik, hogy azt meg szerettük volna tudni, ki volt az ő megbízója, hogy legalább tőle tudjunk érdeklődni, hogy milyen munkát az illető cég. Amiatt javasoltuk azt, hogy adjuk meg ennek a cégnek a lehetőséget, hogy ezeket pótolhassa. Eddig nem pótolta, az ülésig ilyen nem érkezett, illetve elzárkózott a felvilágosítás elől. Ez kissé gyanús. A másik ajánlattevő pedig, mivelhogy 4 MFt feletti az érték, kiderült, hogy közbeszerzési eljárást igényel. Erről még dönteni sem lehet, ezért javasolta a Pénzügyi bizottság azt, hogy vegyük ma le napirendről a témát, ugyanis a semmiről nincs értelme beszélni. Ha ez megfelelő módon elő lett volna készítve, lehetett volna akár dönteni is. Tehát ezért van ez, és nem időhúzás céljából. Kapcsolódnék Tóth képviselő asszony hozzászólásához, nagyon sokadszorra hangzik el az, és nagyon furcsállom, hogy milyen ellenszél fúj itt, de a magam részéről határozottan szeretném visszautasítani, mert ez úgy tűnik annak, aki hallja, hogy itt bárki szeretné akadályozni a polgármester urat. Nem tudom, milyen ellenszélben kell neki dolgoznia, azt gondolom, ilyen ellenszél nem létezik. Csak egyesek képzeletében létezik ilyen. Azt gondolom a laktanya kapcsán még, hogy a laktanya sokkal fontosabb, és sokkal nagyobb feladat a település számára, mint az, hogy egy elhamarkodott döntéssel jóvá tehetetlen károkat tegyünk, pontosan az itt élők miatt is, akik számára ez az érték nagy érték. Pontosan ezért kell egy nagyon átgondolt, és nagyon felelős döntést hozni. Nem lehet elherdálni a vagyont, nem lehet azt mondani, hogy 50 millióért odaadom az egész laktanyát, és abból 15 millió Rétságé, mint ahogy az Jávorka képviselő úr hozzászólásában elhangzott esetben is történt, a bizonyos Papp úr által adott ajánlásban is szerepelt. Jogos lenne az itt élők kérdése, hogy ugyan kérem 15 millió forintért miért adtuk el az egész laktanyát. Én pedig más ajánlatról nem tudok. Egyre valószínűbb, hogy ez a laktanya részekben fog elkelni, ahhoz pedig, hogy itt átgondolt és felelős döntés születhessen, nem csak az egyes épületek állagát, állapotát és értékét kell tudni, hanem hogy az egyik eladás mennyiben befolyásolja a másikat. Ezt az elmúlt ülésen elég részletesen kifejtettük. Amióta a laktanyáról le lett véve az elidegenítési tilalom, ami nem régen történt meg, azóta rendelkezünk szabadon a laktanyával, és azóta bizony elindult ez a folyamat, és az hogy ez így halad, ez nem az ellenszélnek és nem egyesek kénye-kedvének tekinthető. Azt vegyük már le napirendről, hogy bárki azon dolgozik ennél az asztalnál, hogy “betartson” bárkinek, ilyet ne tessék mondani, mert ez nem igaz. Az, hogy valakinek más véleménye van, nem azt jelenti, hogy bárki bárkinek be akar tartani. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Annak is meg voltak a megfelelő technikái, amikor még működött az elidegenítési tilalom. Meg voltak a megfelelő jogi formulák. Volt arról is szó, hogy magunknak hasznosítjuk, mert vannak annyira elavult épületeink, hogy ugyanannyit rá kellene költeni, a saját meglévő dolgainkra, mint amennyiért ott ki tudnánk alakítani. Ez is egy koncepció volt, és tárgyaltunk róla. Kértem a testületet, dolgozzunk ki egységes formulát, ami szerint ha megfelelnek ezeknek a kritériumoknak, akkor tárgyalhatnak a testülettel, vagy az ad-hoc bizottsággal, de nem történt meg az egységes koncepció kidolgozása. Én ezt hiányolom. A Shekina alapítvány írásos anyagát is mindenki megkapta. Én kértem, beszéljünk róla. Nincs meg a mai napig, hogy mi a mi elvárásunk.
Girasek Károly képviselő: A laktanya ügye fontos ügy. Alpolgármester úrnak igaza van abban, hogy nincs kidolgozva a hasznosítási koncepció. Csak hogy ne felejtsük el, hogy ennek a koncepciónak a kidolgozására a képviselő-testület a polgármestert kötelezte. Ezt ő nem hajtotta végre. Ezen nem kell nevetni polgármester úr, mert akkor lenne, ha elvégezte volna a feladatot. 2002. év végén született egy ilyen határozat, ciklusprogrammal és laktanya programmal együtt. Még akadályát sem jelente a polgármester úr, hogy miért nem készíti el. Abban lehetne megfogalmazni, hogy mit akarunk magunknak, mit akarunk értékesíteni, és hogyan. Függetlenül attól, hogy tulajdonunkban volt, vagy nem. Ez nem készült el. Előterjesztés ezzel kapcsolatban nem volt, beszélgettünk róla, én is láttam a Shekina alapítvány anyagát, a testület elé tárgyalásra nem került be. Ha itt van ellenszél, akkor pont az az ellenszél, mintha valakik szándékosan lassítani akarnák, hogy idekerüljenek az anyagok. Csak arról tudnánk dönteni. Ha nem húzni akarnák az időt, a polgármester úr erre az ülésre már a közbeszerzési eljárást terjesztette volna elő. Nem terjesztette. Amikor tárgyalunk róla, akkor derül ki, hogy ez kötelező. Hát kinek az időhúzása ez, ha tárgyalásra alkalmatlan anyagot kapunk, illetve nem kapunk anyagot? Lépni kell, de koncepció nélkül ezt nem tudjuk megtenni. Ha a hivatal szakember hiányában ezt nem tudja megcsinálni, rendeljük meg, keressünk egy arra alkalmas céget, és ne húzzuk az időt. Az előterjesztő nem terjesztette elő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos anyagot, ezért kellett levenni ma napirendről a laktanya kérdését. A kiemelt feladatokról szóló tájékoztató folyamatosan arról szól, hogy a kiemelt feladatokban előrelépés nem történt. Egy képviselő egy ilyen nagyságrendű ügyben nem foghatja magát, hogy egy 500 eFt-os tervdokumentációt kidolgozzon, és idehozza a testület elé. Nincs rá lehetőségünk. A polgármesteri hivatalnak ki kell adni feladatul, hozzák elénk az anyagot. Abban egyetértek, hogy minden érdemi jelentkezőt regisztrálni kell, és a kapcsolatot felvenni vele.
dr. Tóth Mária képviselő. Személyes érintettség okán kell hozzászólnom. Ha Szájbely Ernő úgy érezte, úgy gondolta, hogy kérdéseket tehet fel a képviselő társainak, akkor téved. Ha személyesen érintettnek érzi magát abban, amit mondtam, én azt sajnálom. Ezt a véleményemet fenntartom. A jegyző felel a törvényességért. A jegyző feladata lett volna odaadni a polgármesternek, “Zolika ez a közbeszerzési pályázat hatályába tartozik, tudod miért, mert ezt írja elő a jogszabály”. Lehet úgy is mondani, hogy polgármester úr. De a lényeg ez, amit én mondok. A jegyzőnek kell ismernie a jogszabályokat, és felügyelni rájuk.
Mocsári Gergely képviselő: Félreértés van az én kérdésemmel kapcsolatban, mert én szó szerint azt kérdeztem, hogy október 6-a után sem tud semmit mondani a polgármester, illetve további várakozás szükséges. Hét szavazattal levettük a témát napirendről, de ebből többen nem tudják, mit is vettünk le. Konkrét javaslatom, hogy kerüljön be a következő ülésre az anyag. A mi bizottságunk hosszan foglalkozott az üggyel, igaz, hogy nem volt minősített többség, de azért a négy igen a 8-ból, számít.
dr. Szájbely Ernő képviselő: Annyit szeretnék válaszolni Tóth képviselő asszonynak, hogy kérdésem költői volt, választ nem vártam. A második, hogy a véleményével természetesen nem értek egyet. A harmadik pedig, hogy a kérésemet változatlanul fenntartom Ön irányába, ha lehet, nem bizonyítható dolgokat ne tessék mondani. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.

8./ Képviselői indítvány napirendek előtrejesztésére
8/1. Középiskola indítással kapcsolatos előterjesztés benyújtása
8./2 Önkormányzati társulási megállapodások végrehajátásról beszámoló
Előterjesztő: Girasek Károly képviselő
8/1. Középiskola indítással kapcsolatos előterjesztés benyújtása
Girasek Károly képviselő: Nagy erőkkel folyik a középiskolai oktatás előkészítése, és az információ gyűjtés arról, hogy milyen lehetőségeink vannak, azonban kétségtelen tény, hogy eddig csak napirend előtti anyagban kaptunk erről tájékoztatást. Éppen azért, mert rendkívül fontosnak tartom, hogy erről anyag szülessen, ami pontosan elemzi a lehetőségeinket, anyagi, személyi és egyéb feltételeket. Ez szükséges ahhoz, hogy a képviselő-testület egyáltalán el tudja dönteni, hogy akarja-e, vagy ha akarja, tudja-e vállalni a középiskola indítását. Konkrét indítványom, hogy a polgármester úr dolgozza ki ennek az összes paraméterét, és tárja a testület elé. Annak okán is, mert a mai anyagban szerepel, hogy a balassagyarmati önkormányzat döntött, hogy Rétságon indítja az iskolát. Ez nagyon szép, de mi még nem döntöttünk, mert nem volt előttünk döntésre anyag. Volt egy olyan döntésünk, hogy Mocsári Gergely az előkészítésben közreműködjön, ő ezt derekasan végzi is, de ez nem helyettesíti a többi döntést. El kell tudnunk dönteni, mielőtt későn lenne, mert az is kiderülhet, hogy anyagi, vagy esetleg terem híján nem tudjuk vállalni a középiskolát, közben meg mindenki készpénznek veszi, az iskola indítását. Másik vonulata is van annak, hogy kérem ennek az anyagnak a kidolgozását. Nevezetesen, hogy tapasztalom, hogy a polgármester úr egyrészt három évvel ezelőtt a választási programjában középiskola fontosságát hangsúlyozta, és eltelt két és fél év, hogy ez ügyben nem történt semmi, most meg mintha be lennénk szorulva az időbe. Azt viszont furcsának tartom, hogy amióta a polgármester úr a Bérczy Károly középiskola alkalmazásában áll, mint óraadó tanár, - amihez joga is van – de érintett az ügyben, azóta gyorsultak fel az események. Ez nem is lenne baj, az viszont baj, hogy az az alternatíva, hogy a rétsági általános iskola is képes lenne ugyanennek az oktatásnak a megszervezésére, erre nem is gondolunk? Mindig a szomszéd vár intézményét támogatjuk? A saját intézményünkbe eszünkbe sem jut? Polgármester úr a TV interjúban elmondta, hogy a fejkvóta elegendő az üzemeltetésre. Ha ez nekik elegendő, nekünk is elegendő. Elmondta a polgármester úr, hogy az itteni tanárok részben taníthatnak az iskolában. Elmondta, és igaz, hogy az iskolánk termeit vennék igénybe, amik alkalmanként üresek. Ebben az iskolában 12 osztályt meg lehetne célozni. Megfelelő akreditációval Rétság is meg tudná a szakképzési hozzájárulást célozni. De ennél fontosabb, hogy van jelenleg 300 tanuló az iskolában, ebből fűtünk, világítunk. Ha 350 tanuló lenne, ugyanúgy működne, kapnánk a fejkvótát, és ugyanígy tudnánk belőle gazdálkodni. Ha az az 50 ember középiskolás, ugyanez van, csak sokkal több a fejkvóta. Volt ebben az iskolában már 350 gyerek. Ösztönözni lehetne a jelenlegi pedagógusokat, hogy végezzék el az egyetemet, és lássák el a középiskolát, növelve az iskola színvonalát. Ez hosszú távú gondolkodás. Mindkét lehetőséget kötelességünk elemezni. Kérem fogadja el a képviselő-testület, hogy a polgármestert utasítsuk arra, hogy dolgozza ki egyrészt a Bérczy Károly középiskola közreműködésével, 1-4 évfolyamra vetítve, az indítandó középiskola finanszírozási kérdéseit, szakember ellátási kérdéseit, a bejáró tanulók, a tanulólétszám kérdéseit, és az elhelyezéssel kapcsolatos kérdéseknek az anyagi, és egyéb vonatkozását. Törvény is előírja, hogy más intézményben tartott tagozat esetén az indulás pillanatában a négy évre vetített tantermet biztosítani kell. Azzal egészíteném ki, hogy három létszám vertikumot tartalmazzon az elemzés, egy 35 fő, egy kb. 18 fő, és mondjuk 35 főnél több. Dolgozza ki a polgármester a lehetőségeket a rétsági általános iskolára vetítve, mint középiskolai lehetőség, és a Bérczy Károly középiskolára vetítve is. Ha ezt megkapjuk, akkor tudunk dönteni. Azért kérem ezt, hogy legyen előttünk egy tárgyalható anyag, legyen miről dönteni, ezt az anyagot a polgármester úr a következő ülésre készítse elő. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Itt szeretném elmondani, hogy bármikor, reggeltől estig, éjszakán keresztül szívesen várok olyan javaslatot, aki küld ide egyetemet végzett jogosítvánnyal rendelkező történelem tanárt, aki le tudja érettségiztetni, pontosabban érettségiztethet az esti gimnáziumban. Én ugyanis nem szeretnék, én felkérésnek tettem eleget. Bármikor lemondok arról, hogy óraadó legyek a gimnáziumban, én abban a reményben vállaltam a felkérést, mert nem volt olyan tanár, akinek időben beilleszthető lett volna ez a tevékenység. Volt egy TV interjúnk, megbeszéltük, hogy lesz egy másik is, ahol az intézmény vezetője, a balassagyarmati polgármester oktatási főtanácsadója, a rétsági önkormányzat képviselője ott lesz. Anélkül is megtettem volna, hogy feltárom a képviselő-testület előtt a középiskola koncepcióját, ha nem utasít rá a képviselő úr. Mert ez kötelességem is. Hazardírozni sem a szülőkkel, sem a gyerekekkel nem lehet. Novemberben, de legkésőbb decemberben az anyag a képviselő testületi ülésen tárgyalva lesz. Az iskola igazából létjogosult. 4-5 évvel ezelőtt 400 tanuló volt, most már csak 300. Ez így fogyogat, rajtunk független okoknál fogva. Kicsit azért rajtunk is függ. Girasek úr régi javaslatait szeretném idézni, mindig elmondta, hogy Rétság város központi szerepét kell erősíteni. Ez is oda tartozik. Abban kérem a segítséget, hogy mielőtt idekerül az előterjesztés, az előtt ne söpörjük el a gondolatot legalább. Ebben a menetben semmiféle felelőtlen lépés nem történt. Továbbra is kérem a türelmet, ami kijár ennek a gondolatnak. Nem az a fontos, hogy kihelyezett, vagy telephely lesz a középiskola. Az a fontos, hogy itt legyen az iskola. Ha négy évvel ezelőtt 400 ember elfért abban az iskolában, akkor valahogyan el fog férni a következő négy évben is 400 ember. Biztos vagyok benne. Igazgató úr is elmondta, hogy ennek a megoldása napirenden van, időben ide fog kerülni a testület elé.
dr. Tóth Mária képviselő: A jegyző asszony állásfoglalását kérem, hogy ilyen esetben, szóbeli előterjesztésre határozhatunk-e? Az SZMSZ mit ír elő?
Kapecska Ferencné jegyző: Szóbeli előterjesztést akkor tárgyalhat a testület, ha a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elfogadja azt. Ez a napirend felvételekor megtörtént, a testület elfogadta ennek tárgyalását.
dr. Tóth Mária képviselő: Tehát akkor most hozhatunk határozatot. Azt ne firtassuk, hogy ki mit tanít, mihez adja a nevét.
dr. Szájbely Ernő képviselő: Végül is Girasek úr javaslatával egyetértek, de azt gondolom, hogy az októberi ülés lehet, hogy kicsit korai, ugyanis az EMOS Bizottsági ülésen Mocsári úr elmondta azt, hogy október 20-ig jönnek be az előzetes jelentkezési lapok. Ha kb. 60 fő érdeklődő nincs, lehet hogy nem is érdemes foglalkozni a dologgal, akkor tárgytalan. Ezt a határidőt mindenképpen érdemes megvárni. Azt javaslom, hogy a novemberi ülést jelöljük meg, mert az már reálisabb időpont.
Mocsári Gergely képviselő: Azt a feladatot adta a balassagyarmati önkormányzat a Bérczy Károly középiskolának, hogy nem működhet a rétsági tagozat, ha a személyi feltételek nem felelnek meg a törvényi előírásnak. Ennek az eredménye az, hogy el kezdtem a kutatást a pedagógusok után. Magyarból, matematikából, történelemből kellett egyetemi végzett pedagógusokat találni. Én csak neveket adtam le az igazgató úrnak. Valóban a történelem oktatásra a környéken senkit nem találtunk, csak Mezőfi polgármester urat. Így működik most törvényes személyi feltételek mellett a rétsági gimnázium. Érettségiztetni csak egyetemi végzettséggel lehet. Nem tudom, mennyivel lenne jobb, ha Balassagyarmatról lenne történelem szakos tanár. Természetes dolog, hogy minden, ami a képviselő-testületre tartozik, mi döntünk benne. Hlavaj igazgató úrral úgy történt a gondolkodás, hogy amikor ez olyan stádiumba kerül, hogy felelősen lehet dönteni, akkor kell a képviselő-testület döntését kérni. Ennek feltétele, hogy látszik-e kirajzolódni a tanulók létszáma. Minden szülői értekezleten elmondtam, hogy csak lehetőségről van egyenlőre szó. Nagyon nagy felelősséget érzünk abban, hogy félre ne vezessünk senkit. Éppen ezért kértük, hogy még októberben válaszoljanak, hány főt érdekel a középiskola indítása Rétságon. Ha 60 érdeklődő lesz, akkor lehet komolyra fordítani a szót. Ki adja ezt az előterjesztést, mert a rétsági polgármester lehet, hogy nem is hivatott erre. Mert hogy nem az ő intézményéről van szó, csak olyan értelemben, aki fogadja a középiskolát. Ebben kételyek vannak egyenlőre, utána kell nézni. A balassagyarmati polgármester meg talán itt nem nyújthat be előterjesztést. Egyetértek azzal, hogy a novemberi ülésre idekerüljön az anyag.
Kapecska Ferencné jegyző: Közös előterjesztést tartanék indokoltnak, bár Girasek úr javaslata nem csak erre vonatkozott. Annak megvizsgálását is kérte, milyen feltételekkel lehetne indítható a rétsági általános iskola által a középiskola. Amennyiben a Bérczy Károly középiskola indítaná Rétságon, úgy meg kell vizsgálni a feltételeket, ebbe a rétsági iskola igazgató urat is bele kell vonni mindenképpen. Rétság csak a helyet, és a meglévő tárgyi feltételek egy részét tudja biztosítani, amennyiben a Bérczy középiskola tagozataként indul az oktatás. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Nem tudom, miért téma, hogy hol tanít a Mezőfi polgármester úr. Ugyan nem szavaztunk róla, de akarja-e Rétság a középiskolát? Úgy érzem erről nem is kellett szavazni, mert ez egy régi igénye Rétságnak. Most van egy lehetőségünk, amit meg lehet valósítani. Utána lehetne gondolkodni azon, hogy Rétság önállóan csinálja meg a középiskolát, lehet, hogy most tanulunk ebből. Kiderülhet, meg tudjuk-e szervezni, van-e érdeklődés. Megfelelő akkreditációt nem egyszerű megszervezni. Ha ennyire jártas a képviselő, lehetne konkrét javaslatokat is tenni. Ha akarjuk a lehetőséget, szavazni kell, és rajtunk kívüli objektív okok miatt – pl. van-e elég jelentkező – lehet visszalépni. Most úgy tűnik, hogy a nem megvalósulás lehetőségeit keressük.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kellő időben itt lesz az asztalon az anyag.
Girasek Károly képviselő: Elfogadom, hogy a novemberi ülésre kerüljön elénk az anyag, de akkor legyen a javaslat szerint. A válaszban a polgármester úr ügyesen megkerülte a rétsági alternatívát. Ezt pedig fontosnak tartom kidolgozni, mert annak fényében tudunk dönteni. Ha idő késésben vagyunk, nem miattunk vagyunk abban. Együtt kellett volna futtatni a dolgokat. Számunkra a saját intézményünk fontosabb, mint egy vendég intézmény befogadása. Hogy milyen az akkreditáció, legyen benne a novemberi anyagban. Arra a kérdésre, hogy akarnak-e Rétságon középiskolát, mindenki válasza, hogy igen. Ha azt mondjuk, hogy ez pénzbe kerül stb. akkor már meggondolja a választ. Arról, hogy legyen-e középiskola Rétságon, ennek az anyagnak a birtokában dönthetünk. Arról, hogy előkészítés folyjék, arról már döntöttünk, szóbeli előterjesztés alapján bíztuk meg Mocsári urat. Az előkészület nem baj, de a meghirdetés már jogi következményekkel is járhatnak. Azt a felvetést visszautasítom, hogy itt bárkinek is az lenne a célja, hogy ne legyen középiskola. Éppen azt sürgetem, hogy minél előbb lássunk tisztán az ügyben. Minél előbb tudjunk érvényes döntést hozni. Polgármester úr nem baj az, hogy tanítasz, becsülendő dolog, a törvény meg is engedi. Az is törvényes volt, amikor én garázshelyet vettem az önkormányzattól, csak én abban a vitában nem vettem részt, és nem szavaztam. Még lehet, hogy ebben a vitában a jövőben a polgármester úr nem is elnökölhet. Az érintettséget értettem az alatt, amit mondtam. Felvetettem, hogy van ilyen érintettség, most nem kezdeményezem, hogy zárjuk ki a vitából, és a döntésből. Adott alkalommal persze ezzel számolni kell. Ő érintett ebben, azt nem mondtam, hogy baj, hogy tanít. Ismét hangsúlyozom, hogy november hónapban kerüljön ide az anyag, a rétsági alternatívával is, finanszírozási, teremigény, személyi ellátottság, és gazdasági feltételekkel együtt. Kérem indítványom támogatását. Szó nincs arról, hogy a középiskolát nem akarjuk. Arról van szó, hogy tudjunk felelősen dönteni. 
Jávorka János képviselő: Úgy látom túl lőttünk a célon. Legyen a novemberi ülésen újra téma a középiskola kérdése, addigra több adat fog rendelkezésünkre állni. Meggyőződésem, hogy mindenki akarja, hogy legyen Rétságon középiskola.
dr. Katona Ernő képviselő: Nem tudom, miért kell arról szavaznunk, ami a feladatunk. Határozunk, vagy nem határozunk ezt akkor is meg kell csinálnunk. 
Kapecska Ferencné jegyző: Mocsári úrnak a képviselő-testület felhatalmazást adott, hogy bizonyos mértékig a középiskola előkészítésével, felméréssel foglalkozzon. Döntést természetesen nem hozhat, és nem is hozott. Ha a kellő számú érdeklődő meg lesz, úgy indítható a további folyamat, ha a képviselő-testület dönt. Girasek úr javaslata arra vonatkozott, hogy kerüljön kidolgozásra, milyen feltételek mellett lehetne saját középiskolát indítani. Ez már mindenképpen szavazást igényel. 
Mocsári Gergely képviselő: A kettő nem mosható össze. Én a Bérczy Károly kihelyezett tagozataként működtetett középiskolával kapcsolatban kaptam felhatalmazást. Az másik dolog, ha önálló középiskolát akarunk indítani. Ezzel kapcsolatban a balassagyarmati képviselő- testülettől ne várjunk el munkát. Rég lejártak a törvényi határidők, szó sem volt önálló középiskoláról eddig. Akkor azt javasolom, hogy bízzuk meg a rétsági általános iskola igazgatóját, dolgozza ki azt a koncepciót, hogy az iskola 12 osztályossá alakul. Ennek van realitása, de a kettő együtt nem mehet. Kezd összemosódni az egész. Úgy érzem most, hogy nem lesz az egészből semmi.
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem volt arról szó, hogy Rétság önállóan indít középiskolát. Holnapután azt mondod majd nekem Girasek úr, - lehetőség szerint, hogy ne tudjam teljesíteni – hogy másszak föl a Himalájára, és nem fogom tudni megtenni, és utána természetesen megszavazzák, hogy a polgármester nem tudta teljesíteni a feladatokat. Erről szól, Girasek úr erről szól. Igaza van Mocsári Gergelynek, mert nem erre kapott felhatalmazást. Hanem arra, hogy az érintettekkel tartsa a kapcsolatot, és egyeztessen. Girasek úr most találtad ki ezt, vagy ez egy frakció vélemény? Mit akartok tőlem!? 
Girasek Károly képviselő: Olyan hangokat érintesz az érintettséged kapcsán, ami nem méltó az elnökléshez. Indoklással, nyugodtan felvezettem egy indítványt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Hogy ugorjak a kútba, azt vezetted föl. 
Girasek Károly képviselő: A polgármesterre nézve a képviselő-testület döntése kötelező. Ezt a hangot kikérem magamnak a város lakossága nevében is. Olyan feladatot nem adott a testület, hogy ugorj a kútba, olyat meg adott, amit rendre nem teljesítettél. Az indítványomat fel kell tenni szavazásra. 
Havas Vilmosné képviselő: Ezt a vitát felesleges folytatni. A “frakció” kifejezést megkérem polgármester urat, mindannyiunk nevében, hogy felejtse el. 13 szavazásra jogosult ember ül itt az asztalnál, mind akarja a középiskolát, mindenki reménykedik, hogy ennek nem lesz akadálya. Itt nem lehet senki helyett azt mondani, hogy nem akarjuk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Eddig szóba sem került az önálló középiskola kérdése.
Girasek Károly képviselő: Csak a téma körbejárását, megvizsgálását kértem. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Fontos kérdésről van szó, de ennyire heves vitát azért mégse váltson ki. Girasek úr javaslatát teljesen nem lehet elvetni. Felvetette, hogy meg kell a lehetőségét vizsgálni annak is, hogy Rétság átalakulhat-e egy 12 osztályos iskolává. Ez jövő évi indítással már semmiképpen nem lehetséges, mert ahhoz előbb el kellett volna kezdeni a folyamatot. Az anyag valószínűleg azt fogja tartalmazni, hogy azok a tanárok fognak itt tanítani, akik amúgy is foglalkoztatva vannak a Bérczy középiskola által. Tehát nem kerül külön felvételre több tanár, mint egy önálló iskola esetében. 2006-ban, ha valami beindulhat, csak a Bérczy Károly középiskola tagozata indulhat be Rétságon. Ez nem zárja ki, hogy meg lehetne vizsgálni, hogy a későbbiekben mit lehet tenni önálló középiskola vonatkozásában. Jó szándékú javaslatról van szó, nem az a célja, hogy kiüsse a jelenlegi formát. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: A polgármestert ne utasítgassuk plussz feladatok elvégzésére. Anélkül is elég rázós lesz a középiskola indítása. Azt valósítsuk meg, ami most van előttünk. Felvállaltuk, hogy utánanézünk, felvállaltuk, hogy megteremtjük a lehetőségeket. A balassagyarmati önkormányzat már kötelezettséget is vállalt. Feltételeknek most már nekünk kell megfelelni. Nem hiszem, hogy hiábavaló munka, tanulhatunk belőle.
dr. Tóth Mária képviselő: Most ne terheljük ezzel a témával a polgármester urat. Örüljünk, ha ebben megfelelő módon el tud járni, és dolgozni tudna benne. 
Mocsári Gergely képviselő: Amennyiben a két kérdés együtt felmerül, a balassagyarmati önkormányzat azonnal visszalép.
Girasek Károly képviselő: Ennek zsarolás színezete van.
Mocsári Gergely képviselő: Máris van Balassagyarmaton olyan középiskola, aki megirigyelte ezt, és szóvá tette az ottani polgármesteri hivatalban, hogy miért Rétságon indul ez a tagozat. Erre a válasz az volt, miért, ti nem tudtok gondolkodni? Akkor kell gondolkodni, amikor más meg akar titeket előzni? A polgármester úr azt mondta ott, hogy nem, most már nem. De mihelyt ez kitudódik, azonnal igen. Ott biztos, hogy sokkal kifizetődőbb, itt meg valószínű null szaltós lesz. 
Girasek Károly képviselő: A novemberi határidőt el tudom fogadni, a rétsági középiskolára vonatkozó indítványomat fenntartom, kérem legalább felvetés szintjén legyen kidolgozva a fent általam megjelölt irányok alapján a lehetősége az önálló iskola indításának. Kérem a polgármester urat, tegye fel indítványomat szavazásra.
dr. Katona Ernő alpolgármester: Külön szavazzunk.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ha megszavazzák Önök, ha nem, ez az anyag ide fog kerülni.
Girasek Károly képviselő: Az indítvány egyben hangzott el. Ez az ülésvezetés minősíthetetlen. Indítványomban csak annyit módosítottam, hogy nem az októberi, hanem a novemberi ülésre kérem az anyagot.
Kapecska Ferencné jegyző: Önálló képviselői indítványról van szó, a testület dönt, elfogadja-e, vagy sem. A Bérczy Károly középiskola mindenképpen testület elé kell, hogy kerüljön. Ha csak ez lenne a téma, nem is kellene külön szavazni. Károly indítványa arra vonatkozott, hogy ezzel együtt az önálló iskola indításának lehetőségei is legyenek kidolgozva és a novemberi ülésen kerüljön önálló napirendként tárgyalásra. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazni fogunk, de egy mondatot muszáj, hogy mondjak Önöknek. Ugyanis Balassagyarmaton nem arról szól a történet, hogy mi önálló iskolát indítunk. Tehát jól mondta Mocsári úr, hogy ők kiálltak mellettünk. Nagyon-nagyon szégyellném magamat, ha ilyen indítványok nyomán nem valósulna meg a terv. A TV felvételen is ott voltam, mint a vádlottak padján, úgy kérdeztél Girasek úr.
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr, ezt legyél kedves abbahagyni. A TV interjú nem ennek az ülésnek a tárgya. Olyan hamis állításokkal kétségeket alakít ki a polgármester az emberekben, ami miatt azt mondják, hogy nem. 
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszi fel Girasek képviselő úr indítványát, miszerint a novemberi testületi ülésen önálló napirendként tárgyalja az önálló középiskola és Bérczy Károly középiskola tagintézményeként indítandó középiskola indításának 4 évre vonatkozó személyi és tárgyi feltételeit részletesen tartalmazó előterjesztést. A javaslatot a képviselő-testület 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 6 tartózkodással nem fogadta el.
dr. Katona Ernő alpolgármester távozott az ülésről.
8./2 Önkormányzati társulási megállapodások végrehajtásáról beszámoló
Girasek Károly képviselő: Van több szerződésünk, amit a testület megszavazott, aminek aláírásával megbízta a polgármestert a képviselő – testület. A szerződések végrehajtása felett kötelessége lenne őrködni. Ezekről nem tudunk semmit. Sok tízmilliós nyereség érdekében kötöttünk szerződést a gyöngyösi Károly Róbert főiskolával. Vállaltunk kötelezettségeket, hogy itt Rétságon kutatást folytatnak. Nem tudjuk mi történt, a pénzt valószínűleg megnyerték, nekünk ebből hasznunk kellene, hogy legyen. Kötöttünk a Turinform-mal egy szerződést, hogy két személlyel folyamatosan működtetik az irodát, nem működtetik. Ha objektív akadály van, arról tájékoztatni kell a testületet. Időarányosan vissza lehet kérni a pénzt, hisz konkrét feladatra adtuk, és arra, hogy folyamatosan működtetik, nem amíg a pénzünk tart. Hasonlósan egy szobi kistérséggel is kötöttünk szerződést. Ebből állítólag nekünk jelentős hasznunk lehet. Azóta nem tudom mi történt. Egy hulladékhasznosítóban is benne vagyunk szerződéssel, nem tudni mi történt. A Többcélú kistérségi társulással is szerződéses, illetve alapítói viszonyban vagyunk. Ezekről folyamatosan számszaki kimutatással együtt tájékoztatást lenne kötelessége adni a polgármesternek. Az nem elég nekem, hogy nincs új információ. Ez vonatkozik a Leader programra is. A folyamatos szerződésekről, és olyan társulásokról, amelyiknek nincs beszámolási kötelezettsége, tájékoztatást kérek a jövőben a kiemelt feladatokkal egy napirendben. Ez az indítványom, kérem támogatását.
Kapecska Ferencné jegyző: Kérném az indítványozótól, hogy a szerződés megfogalmazás helyett megállapodás kifejezést használjunk inkább. A javaslat arra irányul, hogy a megkötött megállapodásokról, azokról, amelyben nem szerepel a rendszeres beszámoló, kapjon tájékoztatást a testület. Szerződések alatt az út karbantartásra, szemétszállításra stb-re vonatkozóan is számot kellene havonta adni. Számszerűsített eredményt nem minden esetben lehet kimutatni. 
Girasek Károly képviselő: A pontosítást elfogadom. Kérem indítványom szavazásra tételét. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a képviselői indítványt, miszerint a képviselő-testület által megkötött társulási, partnerségi megállapodások végrehajtásának állásáról rendszeres beszámoló kerüljön a képviselő-testület elé. A javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 92/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati társulási, partnerségi megállapodások végrehajtására vonatkozó rendszeres testületi beszámoló elkészítésére vonatkozó képviselői indítványt, azt támogatja. 
Az önkormányzat által megkötött társulási megállapodások - regionális hulladék lerakó, Leader program stb. - illetve partnerségi megállapodások teljesüléséről, a feladatok végrehajtásának állásáról a képviselő-testületet a kiemelt feladatok végrehajtásának állására vonatkozó napirend keretében rendszeresen tájékoztatni kell. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: Megjegyezni szeretném, hogy a polgármester úr ebben a kérdésben is egyféleképpen érintett volt, és nagyon furcsa, hogy a testület határozatát nem támogatja, hogy a kötelezettségéről számoljon be, ez furcsa.

9./ Egyebek
Havas Vilmosné képviselő: Szülők sérelmezik, hogy a reggel Vác felé induló buszról a tolmácsi elágazónál szólnak, hogy szálljanak le a rétságiak, mert a tolmácsiak nem férnek fel. A másik pedig a múltkori ülésen kértem a pusztaszántói kereszttel kapcsolatos intézkedést, történt-e valami az ügyben?
Kapecska Ferencné jegyző: Úgy tudjuk megoldani a kereszttel kapcsolatos problémát, hogy oszlopok lesznek leverve, és lánccal lesz körülvéve. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Arról nem tudok, hogy leszállítanák a buszról a rétságiakat. Az elmúlt 3 hétben Pápai Lászlóval néztük a forgalmat reggelente, számláltunk. További plusz autóbusz beállítására került már mos sor, november elejétől még egy 90 főt szállító buszt fognak beállítani. 
Jávorka János képviselő: Két és fél hónap múlva karácsony, az önkormányzat, az intézmények, civil szervezetek és magánszemélyek bevonásával szervezzük meg újra a Mindenki Karácsonyát.
Girasek Károly képviselő: Kértem a polgármester urat, hogy a bevezetőjében említsen meg egy esetet, ez nem történt meg, így kénytelen vagyok én megemlíteni. Kb. két hónappal ezelőtt, amikor az utolsó TV-közvetítés volt a képviselő-testületi ülésről, én beszéltem, és a mikrofonban jól hallhatóan elhangzott, hogy az egyik képviselő társunk megszólalt, hogy “ez az ökör”. A lakosság ezt minősítette, nem kívánok nevesíteni. Minden ilyen megnyilvánulás a képviselő-testületet járatja le. Ha nem lenne itt mikrofon, akkor sem lenne szabad ilyet tenni. Közfelháborodást keltett a lakosság körében, kérem polgármester urat, hogy elnöki tisztével élve az ilyesmit akadályozza meg, figyelmeztesse a képviselőket, illetve arra kérek mindenkit, hogy lehetőség szerint egymást tartsuk tiszteletbe, függetlenül attól, hogy eltérő véleményeink lehetnek.
A másik amiről szeretnék szólni, több felháborodott szülővel beszéltem, és magam is láttam ma, hogy rendkívül szép iskolai ünnepség volt a kopjafánál október 6-a alkalmával. Ez iskolai rendezvény volt, igaz, közterületen, iskolai szervezésben, és mégis meglepődve tapasztaltam, hogy egy politikai párt koszorút helyezett el. Erre senkitől nem kértek engedélyt. Iskolai rendezvényen mindenféle politikai megnyilvánulás tilos. Egyszerűen tűrhetetlennek tartom az ilyen dolgot. Ha bármelyik politikai párt meg akar október 6-áról emlékezni, tegye meg, de ne iskolai rendezvényen. Kérem a jövőben ilyen ne forduljon elő, ez ütközik az oktatási törvénnyel is. A gyerekek ehhez nem asszisztálhatnak. A következő dolog, az útállapotokkal kapcsolatos. Azt tapasztalom újra meg újra, hogy a 2-es számú főútvonal töredezik fel az út, kilátszik a macskakő, gyűrődések jelentkeznek, különösen az általános iskolától a parkolóig vezető részen. Ez nem az autóknak veszélyes elsősorban, hanem a gyalogosoknak. Megáll a víz, és végigcsapja a gyalogosokat. A szabvány azt mondja, oda zöldsáv kell. Ez tartozna a rendezési tervbe. A nagy autóbuszok forgásával összefüggésben a nagyparkoló bejáró és kijáró része megsüllyedt és letört a járda sarka. Lekoppannak az autók, balesetveszélyes. A polgármesteri hivatal mellett a kihajtó is nagyon veszélyes. Csoda, hogy még nem koccant senki. Üreg van az aszfaltban a járdán a patak fölött. A buszok parkolását meg kellene oldani, egész éjszakán keresztül parkolnak a nagyparkolóban rendszeresen. Egyébként parkolnak a kressz park mellett is, szerezzünk érvényt a rendeletünknek. A nagyparkolóból a kihajtó autóbusz úgy tud kimenni, hogy rámegy a járdára. Két szemétgyűjtő van a parkolóban, a villanyoszlop mellé kellene helyezni. 
Mocsári Gergely képviselő: A Suzuki szalon megnyitására szeretnék visszatérni. Nem véletlenül kérdeztem polgármester úrtól, hogy kapott – e meghívást. Megkérdezték tőlem, hogy Ön nem valaki Rétságon? Meg a polgármester sem, meg egyes képviselők sem? Nem sérti Önöket, ami minket sért? Ekkor kérdeztem meg, mire gondol, mert nem értettem. Arról van szó, hogy a Suzuki megnyitása kapcsán megjelent az interneten, valóban az szerepel, hogy azok voltak ott a megnyitón, akik számítanak Rétságon. Remélem a lakosság nem így gondolja. Hát sért. Elszomorító, hogy ilyen megjelenhet az interneten. A polgármester úr és én ugyanabban az időpontban egy millió forintot próbáltunk szerezni Rétságnak.
dr. Katona Ernő megérkezett az ülésre.
dr. Tóth Mária képviselő: Magam is hallottam erről az interneten megjelent dologról, én nem láttam. Azzal egészíteném ki amit Mocsári Gergely mondott, hogy nem azokat a képviselőket és alpolgármester urat sértette ez, hiszen ez egy magán cég, azt hívott meg, akit akart, abból, hogy a város első emberét nem hívta meg, abból bizonyos következtetéseket le lehet vonni. 2900 embert sértett ez a dolog Rétságon. Szégyellje magát, aki ezt írta. 
Girasek Károly képviselő: Kénytelen vagyok reagálni. A leírtakhoz közöm van, nem is akarom letagadni. Én a nevem vállalásával írok az Internetre, míg más névtelenül irkál. Gusztustalanul, személy szerint nevezték meg az előző polgármester urat, írják, hogy “mehetne a temetőbe fekvéspróbára. Ez a vén majom elmehetne valahová”. Sérelmezve írja a “Nick” – mert ez az álneve – hogy ő nem volt ott a Suzuki megnyitón. Bár mindig azt írja, ő nem is Rétságon lakik. Ő veti fel, hogy a volt polgármesterünk nyitja a harmadik szalonját. Azt gondolom, hogy ez a tűrhetetlen. Azt valóban odaírtam, hogy a meghívó azt hív meg, akit akar, és mivel ő nem volt ott, én úgy láttam, mindenki ott volt, aki számít. Én mondtam, vállalom. Ha nem volt ott, vagy kapott meghívót, és nem tette tiszteletét, vagy nem hívták meg. Ez egy újságírói szakkifejezés kérem. Amikor egy divat bemutatón azt mondják, hogy mindenki ott volt aki számít, nem gondolják, hogy a miniszterelnök nem számít, mert ő nincs ott. Ez egy mondás. Ezt egyrészt nem kell szó szerint venni, másrészt erre vonatkozóan egy következő szöveg is található, amiben elnézést kértem, ha valakit megbántottam. Ezt is el kellene olvasni. Nem én voltam a Suzuki szalon megnyitójának rendezője, a meghívó sem. Írtam ugyanúgy valamit, mint a többi pletykáló. Ez az Internetnek egy ilyen szeglete. Más hozzáfűzni valóm nincs. Soha senkinek eszébe nem jutott, hogy ezt szó szerint értse. Mellesleg ami előtte volt bejegyzés, az konkrét személyről szól, és mélyen felháborító a város lakosságára nézve is. Már majdnem becsületsértési pert is maga után vonhat. Ugyanis rendőrségi eszközökkel lenyomozható, hogy ki jegyezte ezt be az Internetre. Lehet, hogy ez be is fog következni. 

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, a nyílt ülést bezárta. 
kmft.
Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-