Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2005. szeptember 14.  napján megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Lichtenberger Edit jegyzőkönyvvezető, 1 fő rétsági lakos

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket. Dr. Katona Ernő alpolgármester,  dr. Szabó Mariann és Mocsári Gergely képviselő később érkezik az ülésre.  Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. §. /3/ bekezdése alapján a meghívón nem szereplő napirend felvételéről a napirend elfogadása előtt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt. 
Javasolom a “Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása” című napirend 1. napirendként történő tárgyalását. Továbbá javasolom, a “Sportöltöző épület gépészeti felújítása” című napirend 5. napirendként történő tárgyalását. A “Reménysugár alapítvány támogatása” című napirendet 6. napirendként javasolom tárgyalni.
A javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Javasolom a “Jászteleki út ideiglenes vízelvezetési megoldás kidolgozása” című napirendet 7. napirendként tárgyalni. 
A javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
A polgármester ismerteti a napirendi pontokat, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az alábbiak szerint tárgyalt. 
 
 

. Napirend Előterjesztő
1./ Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása  Kapecska Ferencné jegyző
2./ Elismerő címek alapításáról és adományozás rendjéről szóló rendelet módosítása  Kapecska Ferencné jegyző
3./ Beépítetlen terület megosztás, és szolgalmi jog bejegyzés Kapecska Ferencné jegyző
4./ Értékesítésre kijelölt volt honvédségi ingatlanok ismételt pályázata Mezőfi Zoltán polgármester
5./ Sportöltöző épület gépészeti felújítása Majnik László Pü.Biz.Elnök
6./ Reménysugár Alapítvány támogatása Mezőfi Zoltán polgármester
7./ Jászteleki út ideiglenes vízelvezetési megoldás kidolgozása Majnik László Pü.Biz.Elnök
. Egyebek .
dr. Szabó Mariann képviselő megérkezett az ülésre. 

1./ Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Havas Vilmosné Szociális Bizottság Elnöke: Hétfőn rendkívüli bizottsági ülésen tárgyaltuk a témát. Tisztázni szeretnék egy félreértést, ami a bizottsági ülésen is felmerült. A médiák, a tv. az újságok és egyebek tájékoztatása ezzel a dologgal kapcsolatban félrevezető volt. Azt mondták, hogy minden gyermekvédelmi támogatásban részesülő alsó tagozatos gyermek ingyenes étkezésben részesül. Ez nem fedi a valóságot, mert a rendelet nem így rendelkezik. Hiszen, ezek a gyerekek, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapnak, idáig is 50 %-os normatív támogatásban részesültek, és a három és többgyermekes családok szintén 50 %-os támogatásban részesültek. A kedvezményt csak egyféle módon lehet igénybe venni. Tehát az ingyenes étkeztetés nem létezik. Arról szól a dolog, hogy kapott az önkormányzat  270 eFt-ot, ami tulajdonképpen szeptember 1-től december 31-ig szól, és ebből az összegből kell megoldani a gyerekeknek az étkeztetési díjának csökkentését, amibe beletartoznak a rendszeres gyermekvédelmi támogatottak, illetve azok a szociálisan rászorulók akik nem esnek bele a rendszeres gyermekvédelmi támogatottak körébe. Én úgy gondolom, hogy a bizottság nagyon alaposan felkészülve tárgyalta a témát, és a következő álláspontra jutottunk. Egy anyagot kaptunk, amibe “A” és “B” variáció volt, ebből a két pontból egy újabb, másféle variációt terjesztünk a képviselő-testület elé.  Úgy gondolkodtunk, hogy nagyon sok olyan család van, ahol kapják a gyermekvédelmi támogatást, aminek a feltétele, hogy  az  egy főre eső jövedelem  24.700 Ft. Ha egy gyermekét egyedül nevelő anya minimál bérből tartja el gyermekét kézhez  kap 53.000 Ft-ot  már nem jogosult  rendszeres gyermekvédelmi támogatásra. Az ollót egy kicsit próbáltuk széthúzni, olyan meggondolásból, hogy nem kötelező a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek a másik 50 % kedvezményt  is biztosítani, hanem a többi szociálisan rászoruló gyerekeknek is lehetne  20-30 %-os  kedvezményt  adni,  amivel segíthetünk a családon. Javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy a szociális rászorultságként az 1 főre eső jövedelmet  37.050 Ft-ban, egyedül álló szülő által eltartott gyermekek esetében  44.460 Ft-ban állapítsa meg.  Pl. ha  80 eFt-ot kereső, egyedül álló szülő két gyermeket tart el, az 1 főre eső jövedelem miatt  minden olyan kedvezményből kiesik, holott  nehéz körülmények között él. Külön kérelemre, és az iskola javaslatára történhet a támogatás megítélése.  Mindenkinek kereseti igazolást kell csatolni a kérelemhez. Gyermekenként fogjuk elbírálni, ki hány % kedvezményt fog kapni. Mindenféle szociális hátteret fogunk vizsgálni. Bevonunk olyan családokat is, akik eddig semmiféle kedvezményt nem kaptak. Ezért kérnénk, hogy ezt az átgondolt, szociális érzékenységgel meghozott javaslatot a képviselő-testület fogadja el. 
Mocsári Gergely képviselő megérkezett az ülésre.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a gyermekétkeztetés és szociális ellátás térítési díjáról szóló, a bizottsági javaslat szerint átdolgozott és kiadott  rendelet tervezetet, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.
2./ Elismerő címek alapításáról és adományozás rendjéről szóló  rendelet módosítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A módosítási indítvány Az Év Rétsági Tanulója címmel kapcsolatban azért született, mert a jelenlegi rendelet szerint legfeljebb három ilyen cím adható ki évente. Ha pl. egy három főtől nagyobb csapatban   elért jó eredményét  szeretnénk elismerni, ezt a rendelet nem teszi lehetővé. 
A vita elsősorban azon folyt, hogy a csapat elismerése legyen külön kezelve, tehát a csapat mint csapat kapjon díjat, a benne résztvevők is a csapatmunkáért kapják az elismerést. Ez azonban nem Az Év Rétsági Tanulója egyéni elismerés kategóriája, hanem egy újfajta elismerési forma. Ami hangsúlyozandó, hogy ez személyes elismerés, nem csapat elismerés, csupán arról van szó, hogy ha csapatban érte el valaki, akkor ne legyen gát az, hogy csak három adható, azaz többen is kaphassák meg az elismerést. 
A bizottságok együttes ülésén a következő javaslatok születtek:  5. §. (1) bekezdésben az “…egyénileg, vagy csapatban…” szövegrész kerüljön a következő sorban a “…nyújtott…” elé; (2) bekezdésben a “kitüntetés szó helyett az “elismerés szót javasoljuk, mégpedig azért, mert a rendeletben a “kitüntetés szó” sehol máshol nem szerepel.
A rendelet megfogalmazása annyit “finomodjon”, hogy  az a cél derüljön ki belőle, hogy abban az esetben, amikor egy csapat teljesítménye miatt többen is megkaphatnák a személyes elismerést, mint hárman, akkor ennek ne legyen akadálya. Ezekkel a módosításokkal kérjük a rendelet-tervezet elfogadását. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Köszönöm a jegyző által elvégzett “finomítást”. Így sokkal világosabb, érthetőbb a tervezet, félreértésekre nem ad okot. Elfogadásra javasolom. 
Girasek Károly képviselő: Én is köszönöm a jobb szövegváltozatot. A pontos fogalmazás nagyon fontos. Ebben a formában elfogadásra javasolom a rendelet-tervezetet. 
dr. Tóth Mária képviselő: Kell-e bele, az a megfogalmazás, hogy “tanulmányi versenyen”? Szerintem az sem kizáró ok, ha nem tanulmányi versenyen elért eredményt jutalmazunk.
Kapecska Ferencné jegyző: Az eredeti rendeletben is ez a megfogalmazás szerepel.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottsági módosítási javaslat szerint átdolgozott és kiadott rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.
3./ Beépítetlen terület megosztás, és szolgalmi jog bejegyzés
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság együttes ülésen a TK bizottsággal tárgyalta a témát. A vitában az a helyzet vetődött fel, hogy sorra beleütközünk furcsa és rendezetlen, tisztázatlan helyzetekbe, az ingatlan nyilvántartás iszonyatos, a közműtérképek nem léteznek stb.
Másrészt arra vonatkozott kérdés, hogy mi indokolja a játszótérről való lemondást és a terület egyáltalán megfelel-e a beépítési követelményeknek. Elhangzott, hogy a környék valamikori gyerekei felnőttek, a játszótér építésre nagyon szigorú európai előírások vonatkoznak; a terület megfelel a beépítési követelményeknek.
A bizottságok a határozati javaslat A változatát javasolják elfogadásra. Az induló árat bruttó 3 millió forintban javasoljuk megállapítani. Valamint 4 éves beépítési kötelezettséget javasolunk.
Girasek Károly képviselő: Eléggé el nem ítélhető módon rendre jönnek elő ilyen kérdések, nem az ingatlan nyilvántartásban van pontatlanság, hanem ahhoz képest a valóságban. Ennek a területnek a felszabadítása azért is vetődött fel, mert ehhez már a rendezési tervben hozzá van rajzolva egy következő terület. Az elmondottak szerint ide indokolatlan most játszóteret építeni. Itt gyakorlatilag folytatódik az utca, és ott lehetséges lesz játszótér kialakítására. Ezt fontosnak is fogom tartani. 
Havas Vilmosné képviselő: Mi van akkor, ha négy év után nem építik be a területet, hanem megint ugyanaz a dolog kezdődik el, mint egyéb más telkeknél, hogy el akarja adni a tulajdonos a telket? Eddig mindenkinek megengedtük, hogy eladja a telkét, ez vonatkozik-e erre is, vagy előröl kezdődik minden?
dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre.
Kapecska Ferencné jegyző: Az elfogadott vagyonrendelet alapján a 4 éves beépítési kötelezettséggel, és ennek biztosítékaként az elidegenítési tilalom bejegyzésével kell eladni a telkeket, ezért ezzel a telekkel kapcsolatban is ez az eljárás. A cél ezzel a rendelkezéssel az lenne, hogy valóban beépítésre is kerüljön. Az illetékhivatal is a megvásárolt lakótelkek vonatkozásában, családi házasnál, az illetékmentességet azzal a feltétellel biztosítja, ha négy éven belül a használatbavételi engedély kiadásra kerül. A vagyonrendeletben is így került rögzítésre. A határozati javaslat mindenképpen kiegészítésre szorul, mégpedig ahol a közzététel van megfogalmazva, hogy a felhívásban a négy éves beépítési kötelezettséget és ennek biztosítékaként a visszavásárlási jog kikötését is közzé kell tenni. Kell, hogy tudja a vásárló, hogy milyen feltételekkel vásárolja meg a területet. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a beépítetlen terület megosztás és szolgalmi jog bejegyzéssel kapcsolatos határozati javaslatot, és a Pénzügyi és TK Bizottság javaslatát, a bruttó 3.000.000 Ft induló árat, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
 
81/2005. (IX.14.) számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 750 hrsz-ú terület megosztására és szolgalmi jog bejegyzésre vonatkozó előterjesztést, azt támogatja. 
A 750 hrsz-ú beépítetlen terület játszótér kialakítására vonatkozó 67/1997. (V.29.) számú határozatát visszavonja.
Hozzájárul, hogy
  • a 750 hrsz-ú 1370 m2 nagyságú terület – 1177 m2 nagyságú beépítetlen területre és a tényleges állapotnak megfelelően 193 m2 a Börzsönyi út kiegészítésére – megosztásra kerüljön.
  • a 750 hrsz-ú ingatlanon lévő vízvezeték szolgalmi jog a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
  • az ingatlan megosztással kialakuló 1177 m2 nagyságú, vízvezeték szolgalmi joggal terhelt beépítetlen terület  4 éves beépítési kötelezettség és ennek biztosítékaként az elidegenítési tilalom  bejegyzésével,  pályázat útján, bruttó 3.000.000 Ft induló áron értékesítésre kerüljön. 
Az értékesítésre vonatkozó pályázati felhívást a város internetes honlapján és hirdetőtábláin 15 napos jelentkezési határidővel kell közzétenni. Több jelentkező esetén licit tárgyalást kell tartani.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy:
  • megosztási munkarészek elkészítését megrendelje
  • a vízvezeték szolgalmi jog alapításra vonatkozó szerződést a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel megkösse
  • a beépítetlen területre vonatkozó adás-vételi szerződést a licit tárgyaláson legmagasabb vételi árat ajánló vevővel megkösse.
Határidő: megosztás megrendelésére: szeptember 15.
szolgalmi jog bejegyzésre: megosztás jóváhagyásától számított 3 nap
pályázatai felhívás közzétételére: megosztás jóváhagyásától számított 3 nap

4./ Értékesítésre kijelölt volt honvédségi ingatlanok ismételt pályázata
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság a TK bizottsággal együtt  egyetértett azzal a törekvéssel, hogy úgymond lazább keretek között hirdessük meg újra az ingatlanokat eladásra. Azzal is, hogy az árat a kialakított szinten kell tartani. Javaslat hangzott el arra nézve, hogy ne legyen meghatározva a 30 napos határidő, ne kössön abban sem, hogy előbb, de abban sem, hogyha később tudjuk eladni. Ezzel a bizottságok egyetértettek. 
A bizottságok azt javasolják, hogy a határozati javaslat utolsó bekezdéséből az a mondat, amely így szól: “A vételi ajánlat benyújtására a közzétételtől számított 30 napot kell megjelölni.” – maradjon ki. Ezzel a módosítással javasoljuk elfogadni.
Mocsári Gergely képviselő: A 30 napos megjelöléssel nehogy megtévesszük az érdeklődőket, nem lehet ez hátrányos részünkre? 
Kapecska Ferencné jegyző: Általában a pályázatoknál a határidőt meg szokták jelölni. Ha nincs idő megjelölve, félő, hogy a korábban beérkező pályázatot elbíráljuk, a később beérkező pályázatnak akkor mi lenne a sorsa. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Kiegészítésként mondhatjuk, hogy az első benyújtott jelentkezéstől számított 30 napos határidőt jelöljük meg. 
Kapecska Ferencné jegyző: Ez így nem  egyértelmű, akkor  a kiírást  az első pályázat benyújtása után kellene módosítani. 
dr. Tóth Mária képviselő: Azt hiszem, magunknak kellene határidőt szabni. 
Majnik László képviselő: Ha valaki elviszi ezen az áron, elviheti. Nem valószínű, hogy ennél magasabb árat kínálna érte előre valaki. 
Girasek Károly képviselő: Azért hogy nem jelentkezett még senki, nem volt kidobott pénz a meghirdetése, egyrészt beállította az árat. Rövidnek tartottam a határidőt. Mivel volt pályázat, ennek a kötelezettségünknek már eleget tettünk. Újabb megkötéseket nem kell tenni. A kiírás szerint kell eljárnunk. Én is úgy gondolom, hogy jelen helyzetben nem indokolt határidőt kötni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az értékesítésre kijelölt volt honvédségi ingatlanok ismételt pályázatával kapcsolatos határozati javaslatot, és a  Pénzügyi és TK bizottság javaslatát, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
82/2005. (IX.14.) számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a – 38/2005. (IV.28.) számú határozattal értékesítésre kijelölt volt honvédségi ingatlanok eladására pályázatot hirdet.
1.) Rétság, Radnóti u. 2. szám alatti 356/13 hrsz-ú, összesen 444 m2 alapterületű, lakóház megjelölésű (volt nőtlen tiszti) ingatlan induló eladási árát az értékbecsléssel egyezően 24.400.000 Ft + 6.100.000 Ft áfa, összesen 30.500.000 Ft-ban állapítja meg.
A Radnóti u. 356/27-356/30 hrsz-ú, 356/32-356/37 hrsz-ú, összesen 8.622 m2 nagyságú, 10 db családi házas lakótelek kialakításra alkalmas beépítetlen terület jelen állapotában történő értékesítésének, valamint a 356/31 hrsz-ú garázs, udvar megjelölésű 2.398 m2 nagyságú ingatlan induló eladási árát 18.642.600 Ft + 5.140.250 Ft-ban állapítja meg.
2.) A 10 db családi házas lakótelek kialakítására alkalmas beépítetlen területen lévő építmény szükséges bontási munkáit, valamint a telkek közműellátását – víz- szennyvíz, elektromos energia, gáz, csapadékvíz elvezetés – a Radnóti utcában rendelkezésre álló közműhálózat bővítésével a vevőnek kell kiépíteni.
A 356/31 hrsz. garázs, udvar megjelölésű ingatlan 10 db apartman ház, vagy 7 db sorház, vagy sport centrum, illetve egyéb közösségi épület kialakítására alkalmas. 
Az értékesítésre vonatkozó pályázati felhívást a város honlapján kell közzétenni.  A vételi ajánlatokról a képviselő-testület dönt.
Határidő. közzétételre: szeptember 17.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

5./ Sportöltöző épület gépészeti felújítása
Előterjesztő: Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Pénzügyi Bizottság ülésén tárgyaltuk ezt a témát. Tavaly született döntés, amiben ütemeztük a sportöltöző építését. Több oldalról felvetődött a probléma, az is felvetődött, hogy a csapatot az öltöző állapota miatt kizárhatják. A határozati javaslat tartalmazza, hogy egy 3 millió forintos keretösszeg legyen megállapítva, amit természetesen nem fontos rögtön felhasználni, csak a legfontosabb feladatokat, ami épületgépészeti és belső szakipari feladat, kell elvégezni.  A hivatal vezérlésével történne a felhasználás.  A határozati javaslat elfogadását javasoljuk.
Mocsári Gergely képviselő: Kérdésem lenne, hogy történt-e konkrét felmérés a munkálatokra? Szinkronba hozható-e a kétellyel? Tudni-e, hogy mit lehet a ebből az összegből megvalósítani? 
dr. Szájbely Ernő képviselő: A Pénzügyi Bizottságon kétely nem merült fel, ott egy konkrét javaslat hangzott el. Ilyen felmérés készült annak idején.  10 millió forintos összegről szólt ez a felmérés, hogy ennyiből lehet rendbe hozni. Akkor azt mondtuk, hogy ebből 6 millió forintot felvállal az önkormányzat, de nem tudja egyszerre teljesíteni. Két évben tudjuk vállalni, idén hármat, jövőre hármat, a másik négy millió forintot a Sportegyesület társadalmi munkában vállaljon fel. A felmérés meg van, erre az évre három millió forint lett ütemezve. A fűtés megoldása, és a szakipari belső munkák a legfontosabbak. A következő lépcső, a jövő év, az lehet a külső munka és amit a Szövetség még előírt, pálya körülkerítése, stb. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Megnéztem ezt az épületet, elég csúfos állapotban van. Mondhatni, szégyen ránk is és az egyesületre nézve is. Ugyanakkor milyen távra tervezünk mi ezzel a sportpályával, hiszen ha minden jól megy, lesz egy komoly sportcentrumunk, amire elég nagy energiát kell majd fektetni. Az biztos, hogy ebben az esetben valamit csinálni kell, de a hosszú távú tervekkel egyezik-e? Mérlegelni kell, mi az amit meg kell csinálni, hogy emberibb körülmények lehessenek. Ha ez három millió forint, akkor is rá kell szánni. 
Majnik László képviselő: Az én gondolataimban is az van, hogy a leendő sport centrum létesítése fontos, de addig ennek működnie kell. 
Girasek Károly képviselő: A sportkombinát a mi tulajdonunk, de birtokban még nem vagyunk, tolmácsi terület. Számolhatunk vele, de az a szabadidő sport céljára lenne elsősorban alkalmas. Versenysportra van egy sportpálya, amit rendbe kell tenni és az épületet is. Az épületet, ha nem is lesz ott már sportpálya, meg kellene tartani. Az állagmegóvást meg kell oldani.
Jávorka János képviselő: Igaz, hogy most két sportpálya is van, de gyakorlatilag egy sincs. Jó lenne, ha a honvédségi sportkombinát pályán tudnánk egy egységes feltételt biztosító sportlétesítményt megvalósítani. Elengedhetetlen, hogy a futball pályán a lehetőség megteremtődjön, hogy legalább a sportolók langyos vízben moshassanak kezet. Szakembereknek kell eldönteni, hogy a megfelelő feltételeket meg lehessen valósítani. Javasolom, hogy mindenképpen fordítsunk egy bizonyos összeget az épület felújítására, hogy legalább minimális elfogadható feltételeket tudjunk produkálni. 
Mocsári Gergely képviselő: A sportpálya és az építménye az önkormányzat tulajdona. Az öregfiúk is hetente több alkalommal használja a pályát, a Bozsik program, - ami térségi program- is ott bonyolódik le. Átlag heti 2-300 ember fordul ott meg. A helyzet tragikussá vált. Elvileg a csapat a megyei I. osztályban is indulhatott volna, ha a feltételek meg lettek volna. A bírók minden jegyzőkönyvben leírják, hogy ez az öltöző nem alkalmas arra, hogy használják. Meg kell oldani a problémát. Középtávon tartós megoldást kell teremteni. Támogatandónak tartom a határozati javaslatot. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Egy évvel ezelőtt volt döntés az ügyben, ahol az önkormányzat kötelezettséget vállalt. Ezt követően, 2004. november 2-án megvásárolta Rétság város Önkormányzat a 76.300.000 Ft-ért a laktanya telephelyét. Többségi szavazattal úgy döntöttünk, hogy kötelezettséget vállalunk a sportöltöző felújítására, akkor még nem tudtuk, mi fog utána történni. A tagnapi Pénzügyi és TK bizottság összevont ülésén született egy jó konszenzus. Ott az hangzott el, összeg nélkül, (bár van itt egy kötelezettségvállalás valóban) hogy mérjük fel a legfontosabb, valóban szükséges felújítási munkákat. Függetlenül attól, hogy 3 millió forintos kötelezettségvállalásunk van, vagy nincs. Pénzünk annyi van, amennyi van.   Girasek urat szó szerint idézem, “megkérjük a jegyző asszonyt, hogy bízza meg a hivatalban illetékes szakembereket, mérjék fel a legfontosabb, egyébként valóban szükséges felújítási munkákat, a más településekről ideérkező focisták és vendégek szemében egyébként szégyenfoltként szereplő itteni rétsági öltöző esetében, és ezt tárják a képviselő-testület elé.”  Ennek tükrében kérjünk legalább három árajánlatot, hogy mennyibe kerül a legszükségesebb emberi, európai komfortú öltöző átalakítási munkálata. Én erre kérem Önöket, hogy ezt mérlegeljék.
Girasek Károly képviselő: Nem pontosan idéztél polgármester úr, mert a vita arról, hogy a jegyző asszony bízzon meg valakit, nem a sportöltözővel kapcsolatban volt. A Jászteleki utcával kapcsolatos témában hangzott ez el. Éppen hogy az hangzott el, hogy volt egy részletes, kidolgozott költségelemzés, amit a szakemberek már elkészítettek. Itt arról lehet szó, hogy vállaltunk kötelezettséget. Ami ide le van írva, lehet szavazni. Itt a felmérés már megtörtént. Ők mondták a 10 milliót. Ebből a sportegyesület mintegy 4 milliót társadalmi munkából, szponzori támogatásokból  vállalt. Arról kell csak tárgyalni, mikor kapják meg a pénzüket, amire kötelezettséget vállaltunk.
Kapecska Ferencné jegyző: Tegnap a bizottsági ülésen a három milliós keret megnyitásáról volt szó. A Pénzügyi Bizottság Elnöke úgy fogalmazott, hogy  a tényleges felhasználás nem jelenti azt, hogy a 3 milliót most rögtön felhasználják. Tavaly a képviselő-testület a hivatkozott számú határozatban 2005-re 3 millió, és 2006-ra is 3 millió forint támogatást helyezett kilátásba. Mivel a költségvetés működési hiánnyal került elfogadásra, így  elvégzendő, fedezettel nem rendelkező feladatként szerepelt a sportöltöző felújítására szánt három millió forint is. Ugyanúgy, mint a Jászteleki utca, és még számtalan más  feladat is. Nem tudok róla, hogy a tavalyi felmérés tételes, tényleges felmérés lett volna, de ha erre az idén sor kerül, igenis a tételes költségvetést meg kell követelni, és a hivatal szakembereivel azt felülvizsgáltatni. Csak számla alapján lehet a kifizetést  teljesíteni. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: A három millió forint a keretösszeg, ezen belül a felhasználás függvényében fogják kidolgozni, hogy milyen ütemezésben használják azt fel, ahogy bejönnek a számlák, ennek a keretnek a terhére lehet teljesíteni. Olyan is lehet, hogy az idén csak két millió forintért tudnak munkát elvégezni. Mindenesetre a keretet meg kell határozni. Most szeptember közepén nem mondhatjuk, hogy induljon el egy felmérés, már most is késésben vagyunk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Én három millió forintot nem látok magam előtt most, szeptember végétől decemberig. Egyébként szívesen benne vagyok, de emlékszem arra, amit a bizottság megszavazott tegnap, hogy készüljön felmérés. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Ez egy feladat azok közül, amit el kellett napolnunk pénzhiány miatt. Készült egy rangsor, el tudunk-e majd számolni a többi feladattal kapcsolatban? Ez most terítékre került, de a többi ugyanúgy idekerülhetne. Égető a feladat, de a többi is legalább ennyire. 
Girasek Károly képviselő: Ez a téma a Pénzügyi Bizottságon került szóba, szóbeli előterjesztésre. A bizottság tárgyalta, úgy hozta ide a testület elé. Erről a feladatról határoztunk már, a többiről nem, csak annyit, hogy sorrendben majd előkerülnek. Értem a pénzügyi helyzetre való hivatkozást, de ha az Önkormányzat kötelezettséget vállal határozatban, akkor azt teljesíteni kell. Ez olyan, mintha jön egy OTP-s számla, nem hatódnak meg tőle, ha azt mondom, hogy nincs miből teljesítenem. Ez azért nincs külön rangsorba téve, mert erre már volt egyszer egy döntés, egy kötelezettség vállalási határozat. Az összes többire nem volt, csak hogy rangsorba tesszük. A többi feladatot is elő kell venni, ha arra konkrét indítvány érkezik.
dr. Tóth Mária képviselő: A kötelezettség vállalást bármikor meg lehet változtatni. Ha otthon nincs a pénztárcámban pénz, bármit megígérhetek bárkinek, nem tudom teljesíteni. Most pedig arról van szó – de felesleges is erre szót vesztegetnem – természetesen mások beszélhetnek többször is ugyanabban a  témában – eldöntött téma, fölösleges róla beszélni, úgyhogy nem is értem. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Nem tudom, kérhetem azt, hogy ezt az örökérvényű igazságot a kötelezettség vállalással kapcsolatban, amit Girasek úr elmondott, szó szerint kerüljön a jegyzőkönyvbe?
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérhetjük azt, hogy az óvoda nyílászáróinak, balesetmentesítésének, felújítási munkálatai is kötelezettség vállalásba kerüljenek? Az miért nem került oda. Semmi kifogásom nincs egyébként. De erre van kötelezettség vállalásunk, másra meg nincsen. Egyetértek azzal, hogy a sportpálya öltöző állapota XVIII. századi. Természetesen ezen segíteni kell. Balkáni állapot. Ezt a három millió forintot megértettem, mivel ott van a kötelezettség vállalásban. Azzal fogok egyetérteni, amit a pénzügyi bizottság javasolt, hogy a felmérés tükrében kerüljön ide a testület elé. 
Majnik László Pénzügyi bizottság Elnöke: Le van írva a bizottság javaslata, az meg nem az, amit a polgármester úr mond. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a sportöltöző épület gépészeti felújításával kapcsolatos  határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
83/2005. (IX.14.) számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Városi Sportegyesület kezelésében lévő sportöltöző felújításának támogatására vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
A sportpálya fejlesztési koncepciójának támogatására vonatkozó 89/2004. (IX.30.) számú képviselő-testületi határozatban foglalt kötelezettségvállalás alapján a sportöltöző épületgépészeti és belső szakipari munkáinak fedezetére 2005. évben 3.000 eFt keretet biztosít.
A felújítási keret az elvégzendő szakipari munkák hivatal által felülvizsgált tételes költségvetése alapján, számlák ellenében használható fel.
A költségvetés módosításakor a 3.000 eFt fedezetét többlet bevétel vagy átcsoportosítás terhére biztosítani kell. 
Határidő: költségvetés elkészítésére: szeptember 30.
költségvetés módosítás: szöveg szerint
Felelős: Hajdú János SE elnök
Bulejka András főmunkatárs
Költségvetés módosításért: Kapecska Ferencné jegyző

6./ Reménysugár Alapítvány támogatása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Összeg meghatározása nélküli kérelem érkezett, berkenyei ikerpár 30 millió forintos műtétének  támogatására. A bizottság 5 eFt-ot javasol támogatásként. Van egy másik alapítvány is, ami az ikerpár érdekében jött létre.
Mocsári Gergely képviselő: Ezentúl minden hasonló kérelmet támogatunk? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem, ilyen és hasonló kérelem naponta 30 jön. Berkenye közelsége miatt került most ide ez a kérelem. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Ez az 5.000 Ft kis összeg, miért nem polgármesteri hatáskör, vagy bizottsági hatáskör ennek eldöntése? 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Két berkenyei kislány személye merült fel a bizottsági ülésen. Az alapítvány nem csak ezt a két gyermeket, hanem hasonló helyzetű gyermekeket támogat. Felmerült, hogy lehet-e kérni, hogy ez a pénz a két berkenyei gyerekhez kerüljön. A jegyző asszony tájékoztatott, hogy ilyet nem lehet kérni. Akkor az egyik bizottsági tag mondta, hogy ennek a két kislánynak külön saját alapítványa van, ha konkrétan ennek a két gyermeknek akarunk segíteni, akkor arra lehetne utalni az összeget. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Voltam az ügyészségnél, feltettem kérdésként, hogy felcímkézhető-e az adomány, a válasz, hogy igen. A kuratórium vagy respektálja azt, vagy nem fogadja el. Saját maguk ellen dolgoznának, ha nem fogadnák el ezeket a címkézéseket. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A keret véges. Önkormányzati keret ilyenre nincs is. Különös tekintettel arra, hogy két nagyon súlyos beteg berkenyei gyermekről van szó, és a környék hivatalai is támogatták a kérelmet, ezért hoztam testület elé a kérelmet. Szavazásra teszem fel a Pénzügyi Bizottság 5.000 Ft támogatási összegre tett javaslatát, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
84/2005. (IX.14.) számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Reménysugár Alapítvány részére 5.000 Ft támogatást nyújt.
A támogatást az Alapítvány számlájára kell átutalni. A költségvetés módosításakor az alapítványi támogatás 5 eFt-os fedezetét átcsoportosítással kell biztosítani. 
Határidő: átutalásra szeptember 30.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

7./ Jászteleki út ideiglenes vízelvezetési megoldás kidolgozása
Előterjesztő: Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke:  Keret nem hangzott el a bizottsági ülésen. Fontos a megoldás, mert jön a csapadékos időjárás. Hatósági oldalról az ott lakókat valamilyen módon ösztönözni kell arra, hogy a saját hídjukat, bejáratukat, átereszüket tegyék rendbe. Mindenképpen megoldandónak tartjuk a problémát. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Túl a megoldandó problémán, ez önkormányzati feladat, vagy a lakóknak kell megoldani? Kötelezettségvállalással egyenértékű ez a dolog?
Kapecska Ferencné jegyző: Igen, önkormányzati feladatról van szó. Az önkormányzat alapfeladatai közé tartozik a víz elvezetés megoldása. 
Girasek Károly képviselő: Lépni kell az ügyben. Nem szerencsés összekapcsolni így a dolgokat, az önkormányzat arra vállal kötelezettséget, amiről szavazott. Van egy csomó törvényi előírás, amiknek sajnos nem tudunk eleget tenni, pl. iskola körbekerítése. Kétségtelen, hogy ez önkormányzati feladat. Kétségtelen az is, hogy ezt a telkek bevételéből kellett volna megoldani, csak annyira alacsony áron lettek a telkek eladva, ami ezt nem fedezte. Tudomásom szerint a vízelvezetés itt meg lett oldva, csak a lakók az építkezés során, az ideiglenes vízelvezetőt tönkretették. A felmérés azért is kell, mert az ideiglenes vízelvezető árok megvolt. Ez legalább olyan fontos feladat, mint a sportöltöző, azért is van napirenden most. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Nem tönkretették a lakók a vízelvezetőt, hanem betemették az árkokat a kapubejárókkal. Megszüntették az árkot, ezért a víz nem tud elfolyni, kijön az útra. Az lehetne vita tárgya, hogy kinek a feladata a helyreállítás. De nem biztos, hogy célra vezetne. Azért a lakókat fel lehetne hívni, hogy a jövőben ne tegyék tönkre a vízelvezetést szolgáló árkot. Mindenképpen meg kell oldani a problémát. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ezen a részen már a többedik tulajdonosok laknak. 
dr. Tóth Mária képviselő: Azoknak a legjobb, akiknek soha nem volt ilyen problémájuk, mert ő előttük meg van oldva a vízelvezetés, anélkül, hogy egyetlen sóhajt tettek volna. 
Mocsári Gergely képviselő: Maguk a lakók vetik fel, hogy az önkormányzat abban segítsen, hogy a szomszédoknak szólni kell, hogy ássad ki te is az árkot, és önkormányzati segítséggel végezzék el a feladatot. Egyetértek azzal, hogy a lakókat is fel kell szólítani, és az önkormányzat is adja meg a megfelelő segítséget. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: A kötelezettség vállalással kapcsolatban szeretnék tisztábban látni. Ítéleteket kaptam, nem válaszokat. Iránymutatást szerettem volna kapni. 
Havas Vilmosné képviselő: A sportöltöző témája kötelezettség vállalás, nem alapfeladat. Ez az ügy alapfeladat, meg kell csinálni. 
Kapecska Ferencné jegyző: Pénzügyileg a kötelezettség vállalás gyakorlatilag egy megrendelést takar. Amikor a képviselő-testület dönteni fog a Jászteleki út ideiglenes vízelvezetés felmérés alapján történő megvalósításáról, akkor a testület felhatalmazást ad nekünk arra, hogy a munkát abban az értékben megrendeljük. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Pénzügyi Bizottság javaslatát, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
85/2005. (IX.14.) számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jászteleki u. vízelvezésének felmérésére vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
A Jászteleki, Szérűskert és Tölgyfa u. építésre vonatkozó tervdokumentációt is figyelembe véve fel kell mérni  az ideiglenes vízelvezetés  megoldásának lehetőségét és várható költségét, melyről a képviselő-testületet a  soron következő ülésen tájékoztatni kell. 
Határidő: szöveg szerint
Felelős:  Kapecska Ferencné  jegyző

Egyebek:
Havas Vilmosné képviselő: Az egyház és a lakosság részéről megkerestek, hogy Pusztaszántón a kereszt nagyon rossz állapotban van. Akik ott laknak, és a környékbeliek szépen parkosították és rendbe tették a környéket. A Spektívához akartak fordulni, mert úgy gondolták, hogy a buszok tették tönkre. Én kértem, ne forduljanak a Spektívához, hiszen a kft. sokat segített nekünk. Úgy kellene talán megoldani, hogy a buszokat el kell terelni. Úgy tudják, hogy műemlék a kereszt, szépen rendben is tartják, nagy kár lenne, ha tovább romlana a kereszt állapota. Kérem a hivatal nézzen utána, milyen lehetőség van a kereszt védelmében. 
Patterman Józsefné képviselő: Nem is pénz kérdés a kereszt megóvása, nem az állagát kellene megóvni, hanem hogy a buszok ne fordítsák ki a helyéről. Nem pénzkérdés, van nekünk egy jó műszaki gárdánk, aki ezt körülkerítené, és máris látják a buszok, meddig lehet fordulni. Köszönet akik gondozzák és virágozzák a keresztet. 
Girasek Károly képviselő: Észrevételem van magával az ülés összehívásával kapcsolatban. Nem érzem indokát a mai ülésnek, de természetesen a polgármesternek az SZMSZ szerint bármikor jogában áll az ülést összehívni. Ennek viszont van néhány feltétele, az időben kiküldött anyag, bizottsági tárgyalások, ez meg is volt. Viszont nem volt még ma reggel kifüggesztve a meghívó a hirdető táblán. Nem jelent meg a Hangadóban sem. TV közvetítés sincs. A lakosság joggal mondja, hogy ki vannak zárva. A szociális téma és a Jászteleki út kérdése igenis tartozott volna a lakosságra.
A Leader – programmal kapcsolatban javasoltam, hogy a vállalkozókat a polgármester tájékoztassa a létezéséről, és a lehetőségekről. Ez nem történt meg. Javasolom, hogy szülessen egy ilyen irat, hogy tudjanak arról, mihez csatlakozott a város, mihez csatlakozhat a vállalkozó. Mivel az irat nem készült el, nem tudjuk feltenni az Internetre tájékoztatásul. 
Madách út aszfaltozásával kapcsolatban telefonon kértek hozzájárulást, hogy magasabb összegért is meg lehessen csináltatni azt. Indokolt esetben meg szokott történni, hogy a képviselőket körtelefonon tájékoztatják valamiről, és kérik a hozzájárulásunkat. Ezt elfogadom, de utána azért szavaztatni kellene a kérdésekben, testületi döntéssel meg kell erősíteni azokat. Mert a telefonon történő beszélgetés nem egy szavazás, utána szavazni kell róla. Minden más esetben is, tehát itt is. Nem volt ilyen indítvány. 
A 80/2005. sz. határozat rendelkezik arról, hogy a szeptemberi ülésen  Mogyoró Imrét köszöntjük kitüntetése okán. Nem lesz több szeptemberi ülés, precízebben kell a határozatokat megfogalmazni. A fogalmazással máskor is probléma van.

Többször elhangzik a Tolmáccsal kapcsolatos peres ügy. Többen kérdezték már tőlem, hogy a polgármesterünk egyezkedett-e már a tolmácsi polgármesterrel. Én erre azt mondtam, nem egyezkedett valószínűleg, és nem is kell egyezkednie. A válasz az volt, hogy azért meg kellene próbálni az egyezkedést. Én nem gondolom, hogy Tolmácsnak súlyos engedményeket kellene tennie, de meg lehetne kérdezni a véleményüket. Ez szükséges lehet. Hallottam olyat is, hogy Tolmács hajlandó bizonyos egyezségre, nem gondolom, hogy nekünk erre akár pénzt, egyebet kellene áldozni, akkor inkább legyen a per. De érdemes lenne utánajárni dolgoknak, mert Tolmáccsal a jövőben kénytelenek leszünk bizonyos dolgokban együttműködni. Szerződéses csere viszony jön majd létre. Szülessen egy irat, amiben megkeressük a tolmácsi képviselő-testületet ebben az ügyben. Tárgyalás történjen, mert az, hogy egy sör mellett megkérdezte a polgármester Havai polgármester urat, az nem tárgyalás. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ilyen irat nem fog születni, de írok Girasek úr kedvéért egyet. 
Girasek Károly képviselő: Elnézést polgármester úr szót kaptam, indítványom szülessen ilyen irat. Hogy fog-e születni, azt nem a polgármester úr mondja meg. Ha testület utasít rá, akkor fog születni. Az az indítványom, hogy szülessen egy olyan irat, ami megkeresi a tolmácsi képviselő-testületet. Szükséges lenne egy ilyen lépést tenni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Lehet ez akkor egy konkrét indítvány? 
Girasek Károly képviselő: Én ezt kérem, ha ehhez a polgármester úrnak testületi határozat kell, akkor szavaztassa meg.  Egy polgármester a település érdekében  nyugodtan írhat levelet, de ha az kell, hogy erre kötelezve legyen, akkor szavaztassa meg. 
Megnéztem a Camping területét, tele van gazzal, nyilván felszámolás alatt áll. Elővételi jog bejegyzéssel kapcsolatban lépni kell, a temető bővítése érdekében is. Ehhez az kell, hogy a rendezési tervbe legyen bevéve. Indítványozom, hogy a következő ülésre legyen ebben az ügyben  előterjesztés. 
dr. Katona Ernő alpolgármester:  Tolmáccsal együtt kellene gondolkodni, hogy hogyan jár jobban a két település. Meg lettem vádolva, hogy adatokat szivárogtatok ki. Ilyen nem történt, én együttgondolkodást javasoltam folyamatosan, ez akkor kőkeményen el lett utasítva. Jelenleg is az a véleményem, hogy keresni kell a megoldást. Pereskedhetünk mi évekig. De nekünk, a két településnek kell megoldanunk a problémánkat. A per után is együtt kell működnünk. Igenis keresnünk kell a kapcsolatot, együtt kell gondolkodni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Attól, hogy Girasek képviselő úr felszólít engem, jegyző asszonyt, önkormányzatot, hogy írjunk egy levelet, hogy álljanak el a pertől, ettől nem fog megváltozni a helyzet. Minden nap írhatunk tizet, ezt megtehetjük. Én sem szólítottalak fel Téged soha, hogy lobbizzál a tolmácsi jegyzőnél. Mert ez nem tárgya ennek a történetnek. Ahogy alpolgármester úr elmondta, azon vagyunk, egyébként a tolmácsi polgármester is azon van, hogy valami történjen. Viszont a tolmácsi polgármester álláspontja az, hogy ő hisz az 1999-es kormányhatározatban, amely utasítja az ÁPV Rt-t, hogy az ott nevezett hrsz-ú ingatlanokat adja át az illetékes önkormányzatoknak. Ők a saját településüket képviselik, ettől még jó viszonyban lehetünk. Szóbeli beszélgetés keretében Ők kértek bennünket, hogy mi kérjük vissza az ÁPV Rt-től, amit beleinvesztáltunk. 
dr. Tóth Mária képviselő: Girasek úr és polgármester úr előadásához kapcsolódva mondanám, hogy nem igazán mélységében ismerem ezt a peres ügyet. Mindenesetre megalázó, és nagyon drága dolog ez nekünk. Önök szavazták meg, mindenkinek magával kell elszámolni. A jegyző asszony talán emlékszik rá, mikor belenéztem az iratokba azt mondtam, hogy nekünk egy oldalon kellene a bíróságon ülni a tolmácsaikkal. Nekem erről ez a véleményem. 
Ahogy az iskola előtt megyünk fel a Nyárfa utcába a lefolyó telenőtt gazzal, füves. Nem lehet elvárni a lakóktól, hogy ők csináljanak mindent. Mert akkor itt a belvárosban lakóktól is el kellene várni. A Nyárfa utcában a rendőrségi lakás lakója mondta, hogy a tető évek óta beázik, javítsák meg, a konnektoron is folyik a víz. Kötelességünk megoldani, de a füle botját nem mozdítja, akire ez tartozik. A hivatalban már csak vezetők, csoportvezetők vannak. Akiket megkérnek, de az ügyeket nem oldják meg. Mondtam, hogy jöjjenek be a hivatalba a jegyző asszonyhoz, és mondják el itt. Azt mondták, teljesen felesleges. Nem csak a központot kell megcsinálni, a mocsok, a kosz eszi meg a falut. Már nem tudom mikor felvetettem a földig leérő fenyő ágakat. A világért le nem vágnák. Nem tudom az Attila állását nagyon meg kellene gondolni. Lehet is már telefonálni, hogy én mondtam. Mert nincs értelme, hogy külön csoportvezető legyen, azok az emberek más utasítására is elvégzik a munkát. Irodistának felesleges lenni, dolgozzon ő is. De legalább amit mondanak neki, csináltassa meg. Felvetette érintőlegesen a tv képernyőjét, hogy mi tartozik oda, nem akartam mondani, de most már mondom. Pl. az is oda tartozik, hogy kijavítsák a hibákat, a helyesírási hibákat, a kihagyott betűket. Az a kérésem, hogy ne nekem kelljen szólnom a polgármesternek, hogy az augusztus 20-i szombati ünnepélyt, heteken keresztül ne péntekre hirdessék. És olyan ocsmány módon fölrakva, hogy az valami iszonyat. Utána aztán már kijavították, de szégyelljék magukat, akik ezt csinálják. A hiányzó névelőket, betűket pótolják – bár nem sokan nézik – de akik nézik, úgy nézzenek rá, hogy az tökéletes, hogy tanulhatunk belőle. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Javasolom, hogy a következő testületi ülés október 6-án kerüljön megtartásra. 
A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
dr. Katona Ernő alpolgármester távozott az ülésről.
Kapecska Ferencné jegyző: Tavaly megrendelésre került a Jászteleki út  építési tervdokumentációja.  Az építési engedélynek az igazgatásszolgáltatási díja, amit a Közlekedési Felügyeletnek be kell fizetni,  513 eFt. Nem illeték van, hanem igazgatásszolgáltatási díj, ami alól nem mentes az önkormányzat. Ehhez kérnénk a testület hozzájárulását, hogy  szeptember 20-ig átutalhassuk a díjat. Ha nem utaljuk át, akkor nincs építési engedély. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az igazgatásszolgáltatási díj 513 eFt összegének átutalását, amit képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
86/2005 (IX.14.) számú képviselő-testületi határozat: 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy  a  költségvetésben nem tervezett,  Jászteleki, Tölgyfa és Szérűskert  u.  építési engedélyezésének  513 eFt-os  igazgatási szolgáltatási díja átutalásra kerüljön.
A költségvetés módosításakor  az igazgatási szolgáltatási díj fedezetének biztosítására javaslatot kell tenni. 
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Kapecska Ferencné   jegyző


Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.
kmft.
Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-