Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2005. június 30. napján megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 11 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző,  Lichtenberger Edit jegyzőkönyvvezető,  Holman Ferenc iskolaigazgató,  Sztruhár Istvánné óvodavezető,  Gubo Zoltán mb. rendőrkapitány,  2 fő rétsági lakos

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. dr. Katona Ernő alpolgármester és Patterman Józsefné képviselő később érkezik az ülésre. dr. Szájbely Ernő képviselő igazoltan maradt távol. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom. Napirend előtt:
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: Vannak témák, amiben döntöttünk, mégsem kerültek ide. Kötöttünk szerződést a szobi önkormányzattal, kistérségi ügyben, jó lenne, ha kapnánk tájékoztatást, hol tartunk jelenleg. Nem azért kötöttük a szerződést, hogy utána semmi haszna ne legyen, társultunk velük. Ha jól emlékszem, arról is szó volt, hogy az aláírt szerződés módosítások is vissza kerülnek ide elénk. Hasonló a gyöngyösi egyetemmel aláírt szerződés is, sok millió forintos kihatású a megállapodás. Már kötelezettségeink is vannak ebből. Jó lenne tudni, hol tart a dolog, az egyetem, és mi is hogyan teljesítjük a kötelezettségeinket. A testület döntött arról, hogy a közületi szemét „termelőkkel” megkötött szerződésekről a szolgáltató adjon kimutatást. Ez többféle szempontból fontos. Akár a költségvetés tárgyalásnál is. Hulladékgazdálkodási megállapodásban hol tartunk, voltak ülések, gondolom, azon polgármester úr részt vett, képviselte a testületet. Ezzel kapcsolatban szintén vannak jogaink és kötelezettségeink, hogy áll ez a dolog. 
Kapecska Ferencné jegyző: A szemétszállítási szerződéseket a szolgáltatást végző URÁNUSZ Kft. végül is rendelkezésre bocsátotta. A településen tevékenykedő vállalkozók rendelkeznek külön megkötött szemétszállítási szerződéssel. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Károly Róbert főiskolával kötött szerződés, ami egy kutatási programra vonatkozik, aláírásra került a testület felhatalmazásával. Vizsga időszak van, majd ők fognak jelentkezni, a nyár folyamán. A Duna-Ipoly Interregionális Társulásra vonatkozó megállapodást több kistérség írta alá, amennyiben új információval rendelkeznek, jelentkeznek, az a testület elé fog kerülni. Új információ nincs. Ez sem volt határidőhöz kötve. Hulladékgazdálkodással, illetve lerakóval kapcsolatosan szintén nincs új dolog, ami történt az irattárban fellelhető. Megelőztük a regionális hulladéklerakót, különös tekintettel arra, hogy az a program vetíti előre a szelektív hulladékgyűjtést. A szelektív gyűjtésnek az első lépése megtörtént Rétságon, ez példaértékű. Értesítettem a környező települések polgármestereit, ha úgy gondolják, tanulmányozzák és vegyék át ezt a módszert. A lakosság és az önkormányzat pénztárcáját nem terheli a papír és műanyagpalack szelektív gyűjtésének ez a módja. Itt köszönöm meg a támogatásokat, amiket kaptunk. Köszönöm dr. Szabó Mariann és dr. Tóth Mária, Mocsári Gergely képviselő, dr. Katona Ernő alpolgármester úrnak, a Szignó Kft.-nek, Paletta Trade Kft-nek, a MAPO BAU Kft-nek a segítségét. Itt szeretném megköszönni, hogy a lakosság szemlélete nagyon jó, nem odavaló hulladékot nem visznek a hulladékgyűjtőbe. Kérem a testületet, hogy amennyiben igény lesz a fejlesztésre, támogassák ezt a programot, mert ez olyan program a városban, ami védi a környezetet, pénzkiadással pedig nem jár.
Girasek Károly képviselő: Ez nem válasz a kérdésekre, és nem is ehhez a napirendhez tartozik. Igenis fontos, hogy a testület rendszeresen kapjon arról tájékoztatást, hogy a megkötött szerződéseink hogyan állnak. Azt mondja a polgármester úr, hogy nem vállaltunk kötelezettséget, akkor kamu szerződésről van szó? De vállaltunk kötelezettséget, százmilliós nagyságrendű támogatást kap, akivel a szerződést megkötöttük, amiből szervez itt a városban tevékenységet. Kötelességünk egy szerződés minden pontját folyamatosan figyelemmel kísérni. Ez a polgármester úr dolga egyébként az önkormányzati törvény szerint is. A mi polgármesterünk nem volt Gödöllőn a hulladékgazdálkodási társulás közgyűlésén, ahol érdemi döntések születtek. Rétságot nem képviselte senki. Indítványom, hogy minden hasonló tárgyaláson a város képviseltesse magát. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyszerre 4-5 helyen nem tudok jelen lenni. A közgyűlés Gödöllőn egyébként elmaradt. A témában most feladat nincs. Javasolom, várjuk ki a következő lépést. 

A képviselő-testület a Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.


2./ Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Havas Vilmosné képviselő: A polgármester úr 2-3 hónapja mondta, hogy a parkoló felfestéshez pályázaton nyertünk 150, vagy 200 eFt-ot. Akkor miért kellett a vállalkozónak fizetnie? 
Girasek Károly képviselő: A polgármester úr úgy fogalmaz, hogy régi adósságunknak tettünk eleget a felfestéssel. Az a kérdés, kinek volt adóssága, és ki törlesztette? Melyik határozat foglalja magába a nagyparkoló felfestését? A felfestés alkalmával a polgármesteri hivatal műszaki emberek részt vettek-e, és milyen véleményt alakítottak ki? Nem szerepelnek az anyagban a Többcélú Kistérségi Társulás döntései, pedig történnek fontos dolgok. Tagjai vagyunk a társulásnak. A munkaszervezet alakításáról a társulás hozott döntést. Erről a testületet tájékoztassa a polgármester úr. 
dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre.
Mocsári Gergely képviselő: Az elképzelt középiskolával kapcsolatban, annak további menetéről szeretnék részletesebben hallani.
Mezőfi Zoltán polgármester: Annak idején a Tredegár Kft. által egy alapítványi támogatás volt, aminek fejében megígérték, hogy felfestik a parkoló. Végül is ez nem valósult meg, tekintettel arra, hogy az alapítvány erre nem vonatkozhatott. Végül is az adomány a rendőrség megsegítésére fordítódott. A támogatás jó helyre került. Pályázat nem volt. Hegedűs Ferenc úr anyagi támogatásával valósult meg a parkoló felfestése. Egyeztetve lett a rendőrség szakembereivel, a KPM szakembereivel, figyelembe vették a szakembereket a kialakult szokásokat. Azt hiszem jól működik a dolog. Nyilvánvaló ebben is lehet hibát találni. Én csak megköszönni tudom, hogy megvalósulhatott ez a régi adósság. Határozat nem volt, de kértem a testület beleegyezését, amit meg is kaptam. A többcélú kistérségi ülésen Gresina István urat megválasztották a munkaszervezet vezetőjének, a munkaszervezet kialakítását vezényli le, 2006. év végéig szól a mandátuma. Középiskola létrehozásával kapcsolatban kiosztásra került a bizottsági ülésen a javaslat-tervezet. Balassagyarmat Városi Önkormányzat mint fenntartó megtárgyalja a témát, utána kerül ide vissza testület elé. A kérdés, hogy a számok tükrében van-e lehetőség arra, hogy Rétságon induljon egy közgazdasági és informatikai középiskola nappali tagozat. A számok tükrében a szakemberek többszöri egyeztetéséből az derül ki, hogy van erre pénzügyi lehetőség, és fedezet. 2006-tól indulhatna, mert legalább fél évvel korábban meg kell jelentetni a képzési jegyzékben, és közzé kell tenni országosan is a középiskolai választási lehetőségek között, tájékoztatás képen.
Havas Vilmosné képviselő: Nem kisebbítve Hegedűs úr felajánlását, de jó lenne ha ilyen esetben a lakosságot is előzetesen tájékoztatnák a parkoló lezárása miatt. Többen felkerestek, hogy most már fizető parkoló lesz, azért festették fel? Kérik többen az önkormányzatot, hogy a vállalkozókat értesítsék amikor ilyen lezárásra kerül sor. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Én nem tudok róla, hogy fizető parkoló készülne. Természetesen a képviselő-testület dönti el, ha van ilyen előterjesztés, hogy az legyen-e. Én nem tudok ilyen előterjesztésről. Nem azért lett felfestve a parkoló, hogy utána fizető lehessen, hanem azért, hogy rend legyen. A lezárás gondját érti, érthető is. De nagyon gyorsan zajlottak ezek az események, ebben kérem a türelmét mindenkinek. Sajnos még aznap reggel eső is volt, így tovább kellett a felszáradásra várni. Ez a városszépészeti erőlködés megért egy-két órás parkoló lezárást. Már csak azért is, mert így 15-20 parkoló hellyel több van. 
Girasek Károly képviselő: A címtől ez a tájékoztató ismét csak eltér. Az önkormányzat érdekében végzett munkához tulajdonképpen két tétel tartozik csak. A többi az Egyebekbe tartozna. A hulladékgazdálkodási társulási üléssel kapcsolatban elmondtad polgármester úr, hogy nem értesz egyet azzal, hogy az ottani tagok pénzt kapnak. Nagyon helyes. Alakítson ki a város, és a polgármester véleményt. De ne itt mondja el a polgármester úr, hanem ott az ülésen. Ha a polgármester nem tud részt venni a közgyűlésen, képviselje valaki a várost. Ha nem képviseltetjük magunkat, nélkülünk döntenek. A jelenlét fontos. A kistérségi irodával kapcsolatos dolgok idetartoznak, társultunk mi is. Semmit nem tudunk, pedig ebben pénzünk is van. Legközelebb akár külön napirendben is kapjunk erről tájékoztatást, akár a kistérségi munkaszervezet vezetőjének a meghívásával is. Engem érdekel, hány fő dolgozik, hol dolgozik, mi lesz a feladatuk, mivel fordulhat hozzájuk az önkormányzat, vagy akár egy képviselő. Mi lesz a hasznunk a társulásból, vagy esetleg csak kárunk lesz, sok-sok kérdést vet fel. A középiskolával kapcsolatos munkálkodást valóban a település érdekében végezte a polgármester úr. A hely biztosítással foglalkoznunk kell. Ha bővül a tevékenység, előterjesztést kell készíteni. Örülök a szelektív hulladékgyűjtők kihelyezésének. A rétsági honlapra is felteszem. Olcsó megoldás, de a konténerek jellege sok mindenre nem alkalmas. Elég nehéz a teteje, egy gyerek könnyen megsérülhet. Idővel méltó konténerekre kellene kicserélni. Az új lehetőségeket a helyi rendelettel össze kell hangolni. Kérem, ez legyen kimunkálva. A parkoló felfestés anyagi ráfordításért köszönet. Más módon is el lehetett volna készíteni, haladási irányt nyilall jelölni, szűkebb kijárást kellett volna pl. engedélyezni. Vannak szabályok, nagyobb körültekintéssel kellett volna eljárni. A képviselő-testület nem tárgyalta a parkoló felfestését, pedig a közlekedési rend kialakításában van döntési joga. Itt már kialakult egy rossz működési rend, ennek megtartása nem kívánatos. A művelődési ház területe, ami nem közterület, fel van festve, pedig tűzvédelmi szempontból egy-egy méteres járdát kellett volna hagyni. Az autóbusz parkolásra nincs hely jelenleg. Kivágott fa tuskója a parkoló középen ott maradt, még mindig nincs kiszedve. Művelődési központhoz mozgáskorlátozott járda nincs megoldva, pedig ez kötelező. Kérésem, hogy ezentúl ebbe a napirendbe az legyen, ami idevaló.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ha Girasek úr bármikor vizsgáztatott volna, mindenképpen megbuktatott volna. Arra vizsgáztatott, osztályozott volna, amit nem tudok, nem arra amit tudok. A szelektív hulladékgyűjtő, és a parkoló felfestése kb. fél millió forintba került volna, de nem közpénzből van, nem került az önkormányzat pénzébe. Nem kellett a költségvetési hiányból ezt kiküzdeni. Olyan emberek adták össze, akik úgy gondolták, hogy ez fontos ügy. Legalább ne bántsuk őket. Ne kritizáljuk őket. Vannak gyerekbetegségei a szelektív hulladékgyűjtésnek, de meg fogjuk oldani. Ha úgy látja Girasek képviselő úr, hogy nem csinálok semmit, jöjjön be reggel hatkor velem a hivatalba, adjon tanácsot. 
Girasek Károly képviselő: Polgármester Úr, ezt a hangot a leghatározottabban visszautasítom. Nem azt mondtam hogy a polgármester nem csinált semmit, hanem hogy nem adott róla tájékoztatást. A képviselő hozzászólását nem kell minősíteni, hanem érdemi választ kell adni kérdéseire. Én is örülök a parkolónak, és sok minden másnak. A hibákat, amiket felsorolok meg kell próbálni kiküszöbölni. 
dr. Tóth Mária képviselő: Én mint képviselő-testületi tag biztos vagyok benne, hogy nem tudtam volna hozzászólni, hogy hogyan kell a csíkokat felfesteni a parkolóban. Én ehhez sem értek. Szerencsére vannak univerzális emberek a testületben, akik mindenhez értenek. Különösen értenek ahhoz, hogy az eredményeket kritizálják vég nélkül. Bízom abban, hogy amikor ez a bizonyos felfestés történt, ott volt a polgármesteri hivataltól az illetékes szakember. Mert nem a polgármester dolga ott lenni ezeken a helyeken. A vállalkozók kiértesítése sem a polgármester dolga. A polgármester, akire én annak idején nem szavaztam, kitűnő ellenszélben dolgozik Rétságon. Nehéz dolga van, biztos vét hibákat, de nem állandóan ezzel kellene kezdeni, és ezzel foglalkozni.
Mocsári Gergely képviselő: Az elképzelt középiskola kérdése jó lenne, ha nem csak elképzelés lenne. A 2 szakirányt nagyon jónak tartom. Fontosnak tartom felpörgetni az eseményeket. A szervezést kell felgyorsítani, a környékbeli iskolákkal tudatosítani már szeptemberben, de talán már tanévnyitó előtt. A legfontosabb, hogy a rétsági iskola példát mutasson, innen Rétságról kell, hogy a legtöbb gyermek jelentkezzen a középiskolába. Reális, jó tájékoztatást kell kiadni.
dr. Katona Ernő alpolgármester: A szelektív hulladékgyűjtők nem egyedi kérésre készültek. A parkoló felfestéssel kapcsolatban az a véleményem, hogy aki csinálta, biztos, hogy több százat csinált már, nem kételkedem a szaktudásában. Nem feltétlenül rendelkezhetünk ezzel a fajta tudással. 
dr. Szabó Mariann képviselő: Javasolja, hogy az iskolaigazgató segítése céljából 2-3 tagú bizottságot hozzanak létre olyan emberek közreműködésével, akik értenek a középiskola kérdésének megoldásához. 
A képviselő-testület a Két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, és az önkormányzat érdekében végzett munkáról szóló tájékoztatót 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Mezőfi Zoltán polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat 22.§. (3) bekezdése alapján a meghívón nem szereplő napirend felvételéről a napirend elfogadása előtt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt. Kezdeményezem a következő, meghívón nem szereplő napirendek felvételét.

1./ Tartós Bérleti szerződés megkötéshez hozzájárulás. A Lajtorja Néptánciskola Alapfokú Intézménye tartós bérletre vonatkozó anyagát a képviselő-testület tagjai megkapták. A 6 év határozott időre szóló bérleti szerződést a Pénzügyi és az EMOS Bizottság tárgyalta. 9. napirendként javaslom a tárgyalását.
2./ Babicz István egyesületi elnök Rétság helységnév használatára vonatkozó kérelmét június 29-én a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülése után nyújtotta be. Az előterjesztés az ülés előtt kiosztásra került. Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 12. napirendként javaslom a tárgyalását. 
Girasek Károly képviselő: Indítványom, hogy a javasolt tartós bérletre vonatkozó napirendet a 8. napirendként tárgyalandó művészeti alapiskola témájával összevonva tárgyaljuk, és két határozatot hozzunk. 

A javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Rétság helységnév használata iránti kérelem napirendként történő tárgyalását a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt.
 

 - Napirend
Előterjesztő
1./ 2005. évi költségvetés módosítása Mezőfi Zoltán polgármester
2./ Városi rendőrkapitány kinevezésének véleményezése Mezőfi Zoltán polgármester
3./  Volt honvédségi ingatlanok értékbecslése Mezőfi Zoltán polgármester
4./  Tartós használatra ingyenesen juttatott lakótelkek vásárlási kérelme Kapecska Ferencné jegyző
5./  Önkormányzati lakásvásárlási kérelem Kapecska Ferencné jegyző
6./  Település rendezési terv felülvizsgálat előkészítése Bujtás Attiláné főtanácsos
7./  Beszámoló a műszaki csoport tevékenységéről Miklián Attila csoportvezető
8./  Művészeti alapiskola beindításának lehetősége, és tartós bérleti szerződés megkötéshez hozzájárulás Holman Ferenc igazgató 
Kapecska Ferencné jegyző
9./  Támogatási kérelem Kapecska Ferencné jegyző
10./ Leader+kistérségi akciócsoport létrehozása Mezőfi Zoltán polgármester
11./ Rétság helységnév használatára vonatkozó kérelem Kapecska Ferencné jegyző
12./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról  Mezőfi Zoltán polgármester
13./ Egyebek: középiskola indítás előkészítői feladatinak ellátására megbízás  -

1./2005. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában elhangzott, hogy a módosítások nagy többsége a központi támogatások lebontásából adódik. Június közepéig összesen 27 m Ft folyószámla hitel igénybevételére került sor. A TDK befizetése következtében a jelenlegi hiány valamivel meghaladja az 1 m Ft-ot. Egyéb pályázatainkra még nem volt döntés, nem nagyon számíthatunk pénzekre.
Az előterjesztés szokásosan precíz. Ugyanakkor nem elegendő abból a szempontból, hogy a költségvetés elfogadásakor arról beszéltünk, hogy félévkor áttekintjük a költségvetés helyzetét és a fedezetlen feladatokkal is foglalkozunk. Ezzel szemben most is csak a spórolásról van szó. Nem tartalmaz több olyan tételt, amelyről korábban már döntésünk is volt, illetve központi döntések születtek. Ilyen pl. a sportpálya felújítás, vagy pl. a július 1-től előírt jegyzői bér. Tűrhetetlen az is, hogy pl. a könyvtár könyvbeszerzése be lett fagyasztva. Ez pótolhatatlan kimaradást jelent. Az sem jó, hogy az óvodai normatíva növekedést hitel csökkentésre használjuk. Ezekkel kapcsolatban más oldalról elhangzott, hogy egyszerűen bérre sem volt fedezet, ezért rangsorolni kellett, és azért maradt el a könyvbeszerzés is. Az óvodák finanszírozása központilag most kedvezőbb, ezért van lehetőségünk azt a forrást is figyelembe venni. 
Felvetődött, hogy a városi televízióval kapcsolatos feladatok már eddig is felszínre hoztak olyan szükségleteket, amelyek nem csak eszközfejlesztést jelentenek, hanem feltétlenül indokolnák önálló személy beállítását a művelődési ház keretében, aki ennek ügyeivel foglalkozna. A televíziónak műsortervet kell teljesítenie, ha nem tudja teljesíteni, az akár többe is kerülhet, mint az az összeg, amit rá kellene fordítanunk. Ugyanakkor maga a televízió is kitermelheti a saját fenntartási költségeit. Ez a felvetés parázs vitát váltott ki. Egyik vélemény szerint indokolatlan azzal előjönni, hogy a művelődési házba még egy személy legyen felvéve, ha mégis, akkor ez esetben kérni fogja, hogy be lehessen tekinteni, hogy ki mennyi díjazásban, megbízási díjban részesül a művelődési házban. Nincs még egy 3000 fős város, ahol ennyit költenének a művelődési házra. A létszámot racionálisan át kell vizsgálni. Másrészt elhangzott, hogy lehetne úgy dönteni, hogy nem kell a televízió, de a testület nem így döntött. Ha színvonalasan akarjuk működtetni, akkor a feltételeken javítani kell. Az, hogy csak csináljuk, de nincs rá pénz, az hosszú távon nem megy. Volt olyan vélemény is, hogy pl. hagyjuk el az augusztus 20-i tűzijátékot és fordítsuk a tv-re. 
Összegzésképpen a felvetődött kérdésekben a bizottság nem fogadott el módosító javaslatokat. Az a vélemény alakult ki, hogy a jegyzői bér költségvetési vonzata az augusztusi módosításban kerüljön kidolgozásra, a televízió eszköz és személyi feltételeinek javítása szükséges, de minél inkább a művelődési ház keretein belül; valamint a költségvetési lehetőségeink szerint a most nem szereplő feladatok megvalósításával természetesen folyamatosan foglalkozni kell, és amikor a lehetőség megvan, kerüljenek a testület elé. Azaz a bizottság az előterjesztés szerint javasolja elfogadni a költségvetés módosítását.
Kapecska Ferencné jegyző: Kiegészítésként szeretném elmondani, mivel a Pénzügyi bizottsági ülésen még nem volt tudott, de sajnos nem nyertünk egy fillért sem az egyéb támogatási pályázaton. Nógrád megyében 18 önkormányzat adott be a költségvetési törvény 6. számú melléklete alapján egyéb támogatásra pályázatot, ebből 12 nyert, 6 nem. Indoklás különösebben nincsen, hisz ez a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozik. A különböző katasztrófák támogatása is ebből az alapból ment. 
Patterman Józsefné képviselő megérkezett az ülésre.
Mocsári Gergely képviselő: Pénzügyi bizottság elnöke is mondta, hogy mik maradtak ki az eredeti költségvetéshez viszonyítva. A sportpálya rekonstrukciójával kapcsolatban további lépéseket kellene tenni, még ha nem is a tervezett összegben. A város, a település tulajdona, valamit tenni kell az ügyében.
Kapecska Ferencné jegyző: a 2005. évi költségvetés 49 millió forintos hiánnyal került elfogadásra. A hiány mellett valóban megfogalmazásra kerültek feladatok, hogy amennyiben a költségvetés valamilyen formában fedezetet tud erre biztosítani, rangsoroltan kezelve legyenek. A felsorolt feladatok együttes összege kb. 100 millió forint volt. 42 millió forint hiánnyal rendelkezünk most. Újabb feladatokat csak hitel felvétellel lehetne megoldani, de már nem vagyunk hitelképesek. Továbbra sem látom, hogy év közben a költségvetés egyensúlya hogy lesz biztosítva. Az a lehetőségünk is kiesett, hogy az egyéb támogatási pályázatra benyújtott összeg esetleg javít a pénzügyi egyensúlyon. Csak akkor tudunk pozitív eredményhez jutni, ha az ingatlan értékesítésekből valamilyen bevétel származik. A kistérségi társulás keretében a normatív támogatás is bevételt jelenthet. Ez olyan 4-5 millió forintot jelenthet, de a pontos összegről csak szeptember körül szerzünk tudomást. 
Girasek Károly képviselő: Vállaltuk, hogy félévkor áttekintjük a költségvetést, és a szükség költségvetésből bizonyos dolgok itt megjelennek. Igaz, hogy hiánnyal küzd az önkormányzat, de az is igaz, hogy bevételeket realizálhatunk, és fogunk is. Azt a helyzetet semmiképpen nem tudom elfogadni, hogy olyan kötelezettségeket, amiket már határozatban megfogalmaztunk, pl. a sportöltözővel kapcsolatban, hogy ütemezetten ne biztosítsunk bizonyos összegeket. Vagy ha igen, határozatban kell értesíteni őket, hogy erre nincs mód. Hiába rakták fel a csempét, ha most nem tudják felrakni a tetőt. El kell akkor döntenünk, hogy azzal a tulajdonunkkal hogyan rendelkezünk. Rétságra eddig nem volt jellemző a hitel, de azt hiszem, ettől nem is kell megijedni. A hitel teljesen normális dolog ebben a társadalomban. 
Kapecska Ferencné jegyző: A Pénzügyi bizottsági ülésen eléggé kielemeztük a hitel felvételekkel kapcsolatos témát. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy az önkormányzat által felvehető hitelnek vannak bizonyos korlátai. Az önkormányzatnak jelenleg 98 millió forint a hitelállománya. 500 milliós költségvetés mellett, és a számítható bevételek mellett, az önkormányzati törvényben meghatározott hitel igénybevételi korlátot már igencsak elérjük. Amikor nem tudjuk mellétenni a hitel visszafizetésre vonatkozó bevételi lehetőséget is, akkor meggondolandó, hogy mily költekezés történjék. Nem szabad elfelejteni, hogy a mai szabályozási rendszer meglehetősen bizonytalan. Az önkormányzatoknak jutó központi támogatást, finanszírozási feltételeket szinte évente változtatják. Teljesen felesleges három éves gördülő tervezést készíteni. A testület dönthet, vesz-e fel hitelt, az ő felelőssége gondoskodni a gazdálkodás biztonságáról. Az alapfeladatok ellátását elsődlegesnek kell tekinteni, ehhez a szükséges forrásokat meg kell teremteni. Csak olyan hitelt szabad igénybe venni, aminek visszafizetését az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának biztosítása mellett biztosítani lehet. Folyószámla hitel igénybevételére nem került még sor csak 2005-ben. Az, hogy más önkormányzat is ilyen helyzetben van, ránk nézve közömbös kell, hogy legyen. Mindaddig amíg a 42 millió forintos hiány nem kerül eltörlésre, addig a folyószámla hitelt sajnos igénybe kell venni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A 2005. évi karbantartási és feladatterv úgy kezdődik, hogy Jászteleki utca szilárd burkolattal történő ellátása, második helyen óvoda terasz és nyílászáró csere stb. Sok helyen ég a ház teteje. 
Szavazásra teszi fel a 2005. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet tervezetet, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.
2./ Városi rendőrkapitány kinevezésének véleményezése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: 2005. május 2-ától Gubo Zoltán őrnagy úr átvette a rétsági rendőrkapitányság vezetését. Köszöntöm a megjelent mb. kapitány urat. 
Gubo Zoltán őrnagy: Köszönöm a lehetőséget, hogy megjelenhettem itt a képviselő – testület ülésén. A rendőrkapitányság munkája zavartalanul folyik tovább, és azt gondolom, eredményesen is. Az utóbbi időben több felderítésre is sor került. Az állomány összetétele nagyon jó. Célom, hogy az önkormányzattal, képviselő-testülettel jó kapcsolat alakuljon ki, a jó együttműködés reményében. 
Jávorka János képviselő: Köszöntöm az őrnagy urat. A mb. kapitány úr Rétságon volt sorkatona, innen került belügyi pályára. A Polgárőrséget messzemenően támogatja. 25 település tartozik a rendőrség hatáskörébe. Sok sikert, jó egészséget kívánok munkásságához. 
Girasek Károly képviselő: Hagyományosan jó a kapcsolat a város és a rendőrség között. A bűnüldözési arány mindig is jó volt. A közlekedési morálon viszont van mit javítani. Kérem, következetesen járjanak el, de természetesen polgár barát módon. Sokan hiányolják, hogy a városban kevés a rendőr. Régebben több hiányosság is volt, ami mára már megoldódott. A rendszám nélküli motorosok, bukósisak nélkül száguldoznak, ebben a kérdésben is kérnék segítséget. Intézkedést kérnék továbbá abban, hogy a nagyparkolóba csak különjáratú buszok mehessenek be, mert jelenleg nem így működik. Napirendünk lesz a mai nap folyamán a rendőrlakások értékesítésére vonatkozó téma. Ebben kérném kapitány úr segítségét a megye irányába. Erőt, egészséget kívánok tevékenységéhez. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Sok sikert, erőt egészséget kívánok az őrnagy úrnak. Az a véleményem, hogy az elődöknek méltó utódja lesz munkásságában. Támogatom kinevezését. 
Mocsári Gergely képviselő: A rövid idő alatt úgy látom, hogy ambiciózus, tettre kész, bár nem a szavak embere az őrnagy úr. A Nógrád hasábjain nyilatkozott, a nyilatkozata is nagyon szimpatikus volt. Jó munkát kívánok.
dr. Tóth Mária képviselő: Örülök, hogy fiatal ember lett a kapitány, és annak is örülök, hogy palóc. A polgármester is fiatal, össze lehet fogni. Egy rossz hírt viszont hallottam, hogy a kapitány a képességei folytán nem sokáig fog Rétságon maradni. Remélem ez nem így lesz.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a városi rendőrkapitány kinevezésének véleményezésére vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
52/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nógrád Megye Rendőr-főkapitányának megkeresése alapján megtárgyalta a Rétsági Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezését.
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Gubo Zoltán rendőr őrnagyot a Rétsági Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezik.
Határidő: határozati kivonat megküldésére: július 6.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

3./ Volt honvédségi ingatlanok értékbecslése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elhangzott, hogy a helyi, a térségi és az országos viszonyokat is figyelembe véve készült el az értékbecslés, amely komplett dokumentációt, valamint egy CD-t is tartalmaz, ami majdan a befektető, illetve beruházó részére átadható és a tervezéshez közvetlenül felhasználható. A dokumentációban a szigorúan vett értékbecslésen túl néhány olyan felvetés, javaslat is szerepel, amely ugyan nem volt elvárás, de az optimális kialakítást mindenképpen elősegítheti. Rendkívül alapos munka, vannak benne olyan plusz szolgáltatások, amelyeket feltehetően más értékbecslés nem tartalmazott volna. 
A vitában az az álláspont alakult ki, hogy az értékbecslés szerinti induló áron a legszélesebb körben, tender keretében kell meghirdetni a jelzett ingatlan-együtteseket. Ez azt jelenti pl., hogy a tenderkiírást pénzért lehessen megvenni, bánatpénzt kell letenni, stb. Elhangzott, hogy a legrövidebb időn belül, de a szükséges időtartamokat betartva lépjünk tovább. A bizottság úgy vélte, hogy a tenderkiírás elkészítése július 15-ig megvalósítható és mivel júliusban nincs tervezett testületi ülés, a pénzügyi bizottságot kellene megbízni, hogy az elkészült kiírást jóváhagyja és ezután kerülne meghirdetésre a HANGADÓN, honlapon kívül legalább a Népszabadságban. Az elkészült határozati javaslat pontosítva tartalmazza mindazt, amit a pénzügyi bizottság elfogadásra javasol a testületnek. (Határozati javaslat)
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A bizottság megerősíti a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát. A Magyar Nemzetben is javasoljuk a tenderkiírás megjelentetését. A komoly, jó előkészítés lehet a záloga az eredményes árverésnek.
Girasek Károly képviselő: Jó, hogy pályázatot hirdettünk az értékbecslés kitűzésére. Reális, jó anyagot kaptunk. Jól látszik, hogy 40 milliós bevételi lehetőségünk van. Az értékbecslő nemcsak összeget mondott, hanem hasznosítási lehetőségeket is kidolgozott. Ezt nagyon köszönöm. Részletes az anyag, a tender kiírást megkönnyítheti. A továbbiakban is ezt a módszert kell követni, a laktanya további egyes részeinek esetében. A határozati javaslatot támogatom. 
Jávorka János képviselő: Részletes anyagot kaptunk. Több alternatíva is elénk került. A forintosítás bebizonyította, hogy a laktanya sokat ér. A Népszabadság múlt heti egyik számában két hirdetés van, az egyik a XVIII. kerületi volt szovjet laktanyával kapcsolatos, a kikiáltási ára 1 milliárd forint feletti. A másik egy honvédségi pécsi ingatlan, súlyos pénzekért licitálják, árverezik azt is. A laktanya további részeinél is így kell eljárnunk, remélhetőleg sikeres licit lesz. 
dr. Katona Ernő képviselő: Az a véleményem, hogy saját magunkat dicsérgetjük. Ne minősítsék azok munkáját, akik nem készíthették el az értékbecslést, nem tudni, ők mit nyújtottak volna. Ez a munka jó, korrekt, megfelel az igényeknek. A valós érték a későbbiekben derül ki. 
dr. Tóth Mária képviselő: Ne ájuljunk el attól, hogy az értékbecslő 24 millió forint összegre jelölte meg a volt tiszti klub értékét. A mostani ingatlan értékek mellett ez az összeg nem rengeteg.
Mezőfi Zoltán polgármester: Azt a kiegészítést tenném, hogy nem utolsósorban megindult a laktanya hasznosításának folyamata is. 10 kertes házas építési telek kialakítása, továbbá 7-10 közötti számú apartman ház, kiskertes kialakításának lehetőségével. Szavazásra teszi fel a kiosztott módosított határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
53/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a – 38/2005. (IV.28.) számú határozattal értékesítésre kijelölt – volt honvédségi ingatlanok nyilvános árverésen történő értékesítését támogatja.
1.) Rétság, Radnóti u. 2. szám alatti 356/13 hrsz-ú, lakóház megjelölésű (volt nőtlen tiszti) ingatlan induló eladási árát az értékbecsléssel egyezően, 24.400.000 Ft-ban állapítja meg.
2.) A Radnóti u. 356/27 – 356/30 hrsz-ú, 356/32-356/37 hrsz-ú, összesen 8.622 m2 nagyságú, 10 db családi házas lakótelek kialakításra alkalmas beépítetlen terület jelen állapotában történő értékesítésének, valamint a 356/31 hrsz-ú garázs, udvar megjelölésű 2.398 m2 nagyságú ingatlan induló eladási árát az értékbecsléssel egyezően, nettó 20.561.000 Ft állapítja meg. 
A 10 db családi házas lakótelek kialakítására alkalmas beépítetlen területen lévő építmény szükséges bontási munkáit, valamint a telkek közműellátását – víz- szennyvíz, elektromos energia, gáz, csapadékvíz elvezetés – a Radnóti utcában rendelkezésre álló közműhálózat bővítésével a vevőnek kell kiépíteni.
A 356/31 hrsz. garázs, udvar megjelölésű ingatlan 10 db apartman ház, vagy 7 db sorház, vagy sport centrum, illetve egyéb közösségi épület kialakítására alkalmas. 
A 10 db családi házas lakótelket és a 356/31 hrsz-ú garázs, udvar megjelölésű ingatlant együtt kell értékesítésre meghirdetni. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot, hogy a fentiek alapján elkészítésre kerülő részletes árverési feltételeket és ingatlan ismertetést is tartalmazó Üzleti Tájékoztatót jóváhagyja, az Üzleti Tájékoztató árát és bánatpénz összegét megállapítsa. 
A Pénzügyi Bizottság által jóváhagyott Üzleti Tájékoztató alapján összeállított nyilvános árverésre vonatkozó hirdetményt a Népszabadságban, Magyar Nemzetben, HVG-ben, a város internetes honlapján, valamint a Hangadóban kell közzétenni. 
Határidő: Üzleti Tájékoztató elkészítésére: július 11. 
Hirdetmény közzétételére : Pénzügyi Bizottság jóváhagyó döntésétől számított 5 nap. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Bulejka András főmunkatárs

4./ Tartós használatra ingyenesen juttatott lakótelkek vásárlási kérelme
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Kapecska Ferencné jegyző: Az előterjesztés elkészítését követően nyújtottak be még egy kérelmet, amit a pénzügyi bizottság ülésén előterjesztettem. Varga Imréné, Mező utcai lakos szintén szeretné megvásárolni a telket, a részletfizetés engedélyezése mellett, de nem jelölte meg az időtartamát. A bizottság javaslatára megkerestem őt és Balla Lajosékat is, hogy jelöljék meg, hány havi részletre tudnák területüket megvásárolni. Balláék 12 havi, Varga Imréné 18 havi részletfizetést kért. A határozati javaslat módosítása ennek megfelelően elkészült, a képviselők részére kiosztásra került, kérném, ezt a változatot szíveskedjenek elfogadni. 
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A lakótelkek megvásárlására öten nyújtottak be kérelmet. Elhangzott, hogy többen nem értették, hogy az a telek, amelyen a háza áll, nincs tulajdonban és csak így rendeződhet az egységes tulajdonviszony.
A bizottság egyhangúlag a kérelmek elfogadását, a telkek értékesítését javasolja az „A” változat szerint.
Patterman Józsefné képviselő: Az áfa összegét mikor kapják vissza azok, akik áfá-val vásárolták meg korábban a beépített területet. Szabó Jánosné Jókai utcai lakosról lenne szó.
Girasek Károly képviselő: Megkerestek, hogy megvásárolt és kifizetett volt önkormányzati lakásra bejegyzett jelzálogjog nem került törlésre. 
Kapecska Ferencné jegyző: Intézkedek a korábban részletre értékesített, de a vételárat már teljesen kifizetett vevők esetében a lakásokra bejegyzett jelzálogjog elmaradt törlésére. A korábbi szabályok szerint eladott beépített területek felszámított áfá-jának jogossága felülvizsgálatra kerül. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a tartós használatra ingyenesen juttatott lakótelkek vásárlási kérelmeivel kapcsolatos kiosztott, módosított határozati javaslat A változatát, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
54/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tartós használatra ingyen juttatott lakótelkek megvásárlására vonatkozó – 47/2005. (V.26.) számú határozaton alapuló felhívás alapján – benyújtott kérelmeket, azt támogatja.
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a tartós használatba ingyen juttatott:
1.) Akácfa u. 17. szám alatti, 358 hrsz-ú 924 m2 nagyságú, a 358/A hrsz-ú ingatlant illető földhasználati joggal terhelt beépített terület 184.800 Ft áron a 358/A hrsz-ú családi ház tulajdonosai, Balla Lajos és felesége Rétság, akácfa u. 17. szám alatti lakosok részére értékesítésre kerüljön, a vételár 12 havi részletben történő megfizetésével. 
2.) Petőfi út 56. szám alatti, 449 hrsz-ú 1202 m2 nagyságú, a 449/A hrsz-ú ingatlant illető földhasználati joggal terhelt beépített terület 240.400 Ft áron a 449/A hrsz-ú családi ház tulajdonosa, Kovács József és felesége Rétság, Kölcsey u. 2. szám alatti lakosok részére értékesítésre kerüljön, a vételár három havi részletben történő megfizetésével. 
3.) Ady u. 10. szám alatti, 509 hrsz-ú 1.185 m2 nagyságú, az 509/A hrsz-ú ingatlant illető földhasználati joggal terhelt beépített terület 237.000 Ft áron az 509/A hrsz-ú családi ház tulajdonosai, Mészáros Károly és felesége, Rétság, Ady E. u. 10. szám alatti lakosok részére értékesítésre kerüljön a vételár két havi részletben történő megfizetésével.
4.) Mező u. 41. szám alatti 591 hrsz-ú 1.188 m2 nagyságú, az 591/A hrsz-ú ingatlant illető földhasználati joggal terhelt beépített terület 237.600 Ft áron az 591/A hrsz-ú családi ház tulajdonosa, Varga Imréné Rétság, Mező u. 41. szám alatti lakos részére értékesítésre kerüljön a vételár 18 havi részletben történő megfizetésével. 
5.) Mező u. 43. szám alatti, 592 hrsz-ú, 1.145 m2 nagyságú, az 592/A hrsz-ú ingatlant illető földhasználati joggal terhelt beépített terület 229.000 Ft áron az 592/A hrsz-ú családi ház tulajdonosai Berkó István és felesége, Rétság, Mező u. 43. szám alatti lakosok részére értékesítésre kerüljön a vételár három havi részletben történő megfizetésével. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adás-vételi szerződéseket megkösse.
Határidő: értesítésre július 8.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

5./ Önkormányzati lakásvásárlási kérelem
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Rövid véleményben elhangzott, hogy a rendőrségi lakáseladást több éve ösztönzi Girasek képviselő úr, most úgy tűnik, hogy ténylegesen lehetőség van rá. Az üresen álló lakást természetesen licittel, a lakottakat a megfelelő kedvezményekkel kell értékesíteni. A bizottság a lakások eladását támogatja a határozati javaslat „A” változata szerint.
Havas Vilmosné képviselő: Sokat költöttek már az ott lakók a lakásokra, támogatom vásárlási kérelmüket.
Jávorka János képviselő: Én is támogatom a kérelmeket, az önkormányzat az elmúlt években sajnos szinte semmit nem tudott költeni a lakásokra. Ezzel egy nagy probléma megoldódna.
Girasek Károly képviselő: Ezek a lakások bérlő kijelölésű lakás, az önkormányzat gondja-baja a karbantartás, ugyanakkor a rendőrség joga kimondani, hogy hozzájárul, vagy nem járul hozzá az értékesítéshez. Remélem az új megyei kapitány hozzájárul az eladáshoz, ezért is kértem a városi rendőrkapitány segítségét ebben a kérdésben. A rendőrség beleegyezése esetén értékbecslésre lesz szükség. 
dr. Tóth Mária képviselő: Nem csonkítva Girasek úr ez ügyen végzett érdemeit, de szeretném emlékeztetni Önöket, hogy ezt a témát én vetettem fel. Annak kapcsán, hogy az egyik rendőrfeleség ebben az ügyben engem megkeresett. Nem kell itt egymást dicsérgetni, nekem nem szokásom, hogy önmagamat dicsérjem, de ez nem is öndicséret, mert van akinek tetszeni fog ez a döntés, van akinek nem fog tetszeni. Nem kell itt egymást pajzsra emelni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az önkormányzati lakásvásárlási kérelemmel kapcsolatos határozati javaslat „A” változatát, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
55/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú bérlakások megvásárlására benyújtott kérelmeket, azt támogatja.
Az önkormányzati tulajdonban álló lakások elidegenítéséről szóló, többször módosított 13/1994. (X.28.) önkormányzati rendeletben biztosított jogkörében eljárva.,
1.) A Mikszáth u. 2. fszt. 2. számú, jelenleg üresen álló, a Mikszáth u. 2. I/4. számú, valamint Nyárfa u. 9. II/6. számú BM többszöri bérlőkijelölésű önkormányzati tulajdonú társasházi lakásokat értékesítésre kijelöli. A kijelölt lakások eladására a lakásokkal rendelkezni jogosult Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság hozzájárulásával kerülhet sor.
 A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság értékesítéshez történő hozzájárulása esetén:
- a Mikszáth u. 2. I/4. szám alatti társasházi lakás özv. Maring Istvánné bérlő, a Nyárfa u. 9. I/6. számú társasházi lakás a bérlő, Répássy Lászlóné részére az önkormányzati tulajdonban álló lakások elidegenítéséről szóló, többször módosított 13/1994. (X.28.) önkormányzati rendelet előírásai szerint értékesíthető.
- a Mikszáth u. 2. I/3. szám alatti, jelenleg üresen álló társasházi lakás pályázati úton, az értékbecslés szerinti induló áron értékesíthető.
2.) A Mikszáth u. 2. fszt. 2. szám alatti 134/20/A/2. hrsz-ú társasházi lakást értékesítésre kijelöli. A lakás Gyüre Ferenc bérlő részére, a módosított 13/1994. (X.28.) önkormányzati rendelet előírásai szerint értékesíthető.
Az értékesítésre kijelölt lakások értékbecslésének megrendeléséről a képviselő-testület a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság eladásra vonatkozó írásbeli hozzájárulása után dönt. 
Határidő: értesítésre és hozzájárulás megkérésére július 9.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

6./ Település rendezési terv felülvizsgálat előkészítése
Előterjesztő: Bujtás Attiláné főtanácsos
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A márciusi ülésen egyéni kérelemmel foglalkoztunk. Ezzel kapcsolatban merült fel, hogy szükség van a rendezési terv felülvizsgálatára. Ehhez a lakosság véleményét is kikértük, különböző fórumokon. Ennek alapján a lakosság részéről is érkeztek javaslatot. Az előterjesztés két csoportba gyűjti a javaslatokat. Az egyik csoport a lakossági javaslatokat, a másikban az építési hatóság javaslatait tartalmazza. A bizottság módosítani kívánja a határozati javaslatot, előbb szakvéleményt kérjenek, utána kellene dönteni a megrendelésről. Az új határozati javaslat kiosztásra került, ennek elfogadását javasolják. 
Girasek Károly képviselő. Helyes volt a közvélemény véleményét kikérni. Jó, hogy érkeztek javaslatok. Ugyanakkor meglepődve fogadtam magát az előterjesztést. Ahhoz, hogy érdemi rendezési terv módosításra kerüljön sor, kevés vélemény érkezett. Ennek két oka lehet, az egyik , hogy jó a rendezési tervünk, a másik, hogy a lakosok nem eléggé ismerték a felhívást, vagy nem foglalkoznak a dologgal. Furcsának tartom, hogy aminek kapcsán elindult a rendezési terv felülvizsgálattal kapcsolatos folyamat, nem nyújtottak be javaslatot, véleményt, az akkori kérelmezők. Lomen Kft. nem nyújtott be javaslatot. Hegedűs úrnak is különféle elképzelési vannak, amik a rendezési terv módosítását igényelné, ő sem nyújtott be javaslatot. A tömbgarázsokra megoldást kell keresni. Buszváró kérdését is át kell gondolni. Hiba lenne addig rendezési tervet módosítani, amíg nem sikerül Tolmáccsal valamilyen egyezségre jutni. Ezek érdemi, lényegi változások lennének. Egyetértek azzal, hogy legyen előzetes szakértői véleményezés. Költségvetést kell kérni, utána lehet dönteni. Most arról döntsünk, ami a határozati javaslatban is szerepel. 
Kapecska Ferencné jegyző: A TK bizottság módosító javaslata a szakvélemény megkérésére vonatkozik. Azzal nem értek egyet, hogy egy település rendezési terv módosításának szükségességét a benyújtott javaslatok számától kell, hogy függővé tegyük. Egyetlen téma is indokolhatja a terv módosítását. A változásokhoz kell, hogy igazodjék a rendezési terv is. Ha testület a rendezési terv módosítása mellett dönt, az a tervzsűritől kezdve, a közmeghallgatás és különböző fórumok megtartásával fogadható el. Lomenék által márciusban tett felvetéseket tartalmazza az anyag. 
dr. Tóth Mária képviselő: Tolmács közigazgatáshoz tartozó ingatlanok nem képezhetik részét a mi döntéseinknek. 
Girasek Károly képviselő: Jelenleg nem képezi tárgyát, de hiba lenne úgy tervezni a rendezési tervet, hogy akkor nem tudjuk megközelíteni a város felől, nem számolunk vele, hogy mire hasznosítjuk, stb. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyetértek Girasek úrral és a jegyző asszonnyal is. Nem biztos, hogy azért érkezett kevés javaslat, mert hogy jó a terv. Lehet, hogy inkább kilátástalannak tartják a módosítást, stb. Ahogy meg lesz a szakértői vélemény, kerüljön a téma vissza a testület elé.
Szavazásra teszi fel a településrendezési terv felülvizsgálattal kapcsolatos módosított határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
56/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a településrendezési terv felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést.
A képviselő-testület a településrendezési terv felülvizsgálatáról az alábbiakban felsorolt módosítási javaslatok megvalósíthatóságára vonatkozó szakvélemény ismeretében később dönt. 
1) tömbgarázsok építésének lehetősége Korányi utcához közeli térségben, illetve az ellátatlan telepszerű beépítésű területek környezetében (I/1. És II/5.)
2) a Liget- és Csipke köz térségében lévő volt honvédségi kétlakásos ingatlanok megosztása (I/2.)
3) a városközpont kiépítésének koncepciója, a közterületek elhatárolása (I/4. És II/2)
4) a Rákóczi út menti sportterület építési övezetbe történő átsorolása, építési telkek kialakítása (I/4.)
5) városközponti rendezetlen és méreten aluli telkeinek és beépíthetőségének szabályozása (II/1.)
6) az építési övezetek beépítési módjára vonatkozó szabályozások korrigálása (II/3)
7) melléképületek telken belüli telepítésének szabályozása (II/4.)
8) egészségház közterületi kapcsolata (II/6.)
9) Jászteleki utcai foghíjtelek lakóházas beépítése (II/6)
10)  kézműipari építmények és tevékenységekről szóló melléklet (II/8)
A településrendezési tervet készítő REGIONÁL Kft-től be kell szerezni a javasolt módosítások megvalósíthatóságára vonatkozó szakvéleményt. és előzetesen árajánlatot kell kérni a módosítási tervezési munkák várható költségeiről.
A szakvéleményről a képviselő-testületet a szeptemberi ülésen tájékoztatni kell. 
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző 
Bujtás Attiláné főtanácsos

7./ Beszámoló a műszaki csoport tevékenységéről
Előterjesztő: Miklián Attila csoportvezető
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Az ülésen rendkívül sok apróban tűnő kérdés merült fel, kezdve a vízvezeték szereléstől, az oszlopos virágok locsolásáig. Ez is igazolja, hogy a csoportnak rendkívül szerteágazó, sokrétű tevékenységet kell folytatnia, ami sok esetben nem látványos. Kiderült a vitában, hogy igen nagy szükség van rájuk, napi munkájukra. Biztosítják az intézmények zavartalan működését. Nélkülük nagy gondok lehetnének az önkormányzat intézményeiben. Tevékenységük pénzben nem is kifejezhető, hiszen gyorsan, szakszerűen reagálnak a felvetődött problémákra, és próbálják azokat megoldani. Az intézmények elégedettek munkájukkal, naprakészen kiszolgálják őket. A vitában felmerült, hogy talán olcsóbban lehetne vállalkozásban végezni a feladatot. A bizottság fontosnak tartja a műszaki csoport munkáját, a szervezettség és hatékonyság további javítására törekedni kell. A határozati javaslatot elfogadásra javasoljuk. 
Girasek Károly EMOS Bizottság elnökhelyettese: Lényegre törő, tartalmas vita volt a bizottsági ülésen, a műszaki csoport tevékenységével kapcsolatban. Anyaggal kapcsolatban a repülősnappal, a bírósági tárgyalással, politikai aktivisták kiemelésével, közterület felügyelővel való kapcsolattal, műhelybe történt betörésekkel, megelőző intézkedésekkel, játszóterek karbantartásával kapcsolatban hangzottak el kérdések. A válaszokban megfogalmazódott, hogy az idén a repülősnapra nem kértek segítséget. A bírósági tárgyalásra a műhely betöréssel kapcsolatban jártak. Politikai aktivistákat megemlíteni hogy kellett-e, erről sokat gondolkodott az előterjesztő. A közterület-felügyelővel nehéz a kapcsolat, de megpróbálnak jó együttműködést kialakítani. Játszóterekkel kapcsolatban az előterjesztő elmondta, hogy a gondokat ismerik, de az előírásoknak megfelelő felújítás anyagi fedezete nem áll rendelkezésre. Vannak vandál rongálások. Őszre a szükséges meszelések elkészülnek az intézményekben. Az iskola igazgató elmondta, hogy napi kapcsolatban vannak a csoport tagjaival, megoldják az iskola kéréseit. A polgármester úr kiemelte, hogy az iskola és a csoport között kiújul a főtér és a kresz park karbantartásával kapcsolatos vita, bár ő ezt pozitívan említette, mert hogy megoldások is látszanak. Haváné Bakos Leonóra kiemelte, hogy Rétság szépül, ebben szerepe van a műszaki csoportnak is. A bizottság a beszámoló és a határozati javaslat elfogadását javasolja.
dr. Tóth Mária képviselő: Nem értem, miről folyik vita a kresz parkkal kapcsolatban. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kiújult a régebben már működő munkamegosztás, hogy bizonyos területek karbantartásának kapcsán van jó együttműködés az iskola vezetése és a műszaki csoport között. Konkrétan a kresz park, és az iskola előtti tér ápolásában mutatkozik ez meg. Kikerültek a padok is. Előrelépés történt.
dr. Tóth Mária képviselő: Véleményem szerint mindenkinek meg van a maga munkafeladata.
Havas Vilmosné képviselő: Éveken keresztül mint intézményvezetőnek nekem is kapcsolatom volt a műszaki csoporttal. Nagy szükség volt és van rájuk. A kis hibák kijavításával nem történnek nagyobb problémák. Úgy gondolom, nagyon jól dolgoznak, univerzális embereik vannak, de ugyanakkor szükség lenne azért még olyan szakemberre, mint pl. festő stb. A műszaki csoportra szükség van, munkájukat az intézmények érdekében szakszerűen, gyorsan végzik el. A beszámolót elfogadásra javasolom.
Girasek Károly képviselő: Magánvéleményemet szeretném elmondani. A település karbantartás oldaláról nézem inkább a dolgot. Belátom, hogy a műszaki csoport kapacitásai szűkösek. A hirdető táblák karbantartásukra figyelni kell, rozsdásodnak. Szóvá tettem, hogy a közterületek gondozottak, de nem csak a város belső részére kell odafigyelni, hanem a széleire is. Nevezetesen a kresz park, Széchenyi utca része. Ugyancsak említettem, hogy több helyen metszeni kell. Úgy látom tegnap és tegnap előtt metszések történtek már. Járdákra lelógnak az ágak, veszélyesek lehetnek. Átfedés van a közterület-felügyelő munkájával, ez nem túl egészséges, de a lényeg, hogy jól működjön a dolog. Meglévő játszóterek karbantartása fontos, ne legyenek balesetveszélyesek. Amelyik balesetveszélyes, le kell bontani. Régebben volt megállapodás a kressz park, és iskola előtti tér karbantartására, hogy azokat iskola tartja azt karban. Kétségtelen hogy ez közterület, ez az önkormányzat és műszaki csoport feladata lenne. Azt nem tartom hibának, hogy az iskola munkatársa is besegít ebben a feladatban. Kresz park rendben tartása az önkormányzat feladata, jobban kellene rá figyelni. Valamikori pad vas darabjai megmaradtak, ezeket el kell távolítani, mert baleset veszélyes. Szép dolog a lakossági összefogás is. Nem úgy kell megjelentetni, hogy valamely politikai párt aktivistái végeznek el feladatokat, hanem rétsági lakosok. Ezt meg kell köszönni, és meg kell becsülni. Körülményekhez képest javult a csoport tevékenysége, beszámolójuk elfogadását javasolom.
dr. Szabó Mariann képviselő: Elismeréssel tudok csak szólni a csoport munkájáról. Abban a pillanatban megjelennek, ahogy az intézmények bejelentik a problémát, Köszönöm a munkájukat. 
Jávorka János képviselő: Műszaki csoport feladatköre szerte ágazó, és nem túl látványos. Ami borzolja a kedélyeket, a periférikus területek állapota. Oda későn jutnak el. Ezzel kapcsolatban jobb szervezésre van szükség. Köszönöm a munkájukat. Elfogadásra javasolom beszámolójukat. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Hegedűs Ferenc vállalkozónak köszönöm a padka nyesést a kresz parkban. 
Szavazásra teszi fel a műszaki csoport tevékenységéről szóló határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
57/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a műszaki csoport tevékenységéről szóló beszámolót, azt elfogadja.
Megállapítja, hogy a műszaki csoport tevékenysége az intézmények és közterületek karbantartási és azonnali hiba elhárítási feladatainak ellátása érdekében szükséges. 
A csoport munkájának szervezettségét, tevékenységét a munkavégzés hatékonyságát javítani kell.
Kiemelten kell kezelni az épületek kisebb hibáinak azonnali megszüntetését.
Határidő: folyamatos
Felelős: Miklián Attila csoportvezető

8./ Művészeti alapiskola beindításának lehetősége, és tartós bérleti szerződés megkötéshez hozzájárulás
Előterjesztő: Holman Ferenc igazgató
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság ülésén részt vett Tamásné Veress Katalin az Alapítvány képviseletében és elmondta, hogy a megyei főjegyzői engedélyezés szempontjából szükséges néhány tényező, pl. a zongora megjelölése. A térítési díjjal, bérleti díjjal kapcsolatban elmondta, hogy más településeken sem fizetnek, sőt 3 település a költségvetéséből is támogatja őket. Megköszönnék, ha nem kellene fizetni. Szívesen részt vesznek a város kulturális életében különböző rendezvényeken. Tantermi feltételeket a 3. évfolyamtól kell biztosítani.
Élesen vetődött fel, hogy az iskola képviselőjének is jelen kellett volna lenni, mert nélküle a kérdésről nem is tárgyalhatnánk.
Kisebb vita alakult ki akörül, hogy mennyire szükséges a megyei főjegyzői engedélyezés miatt az, hogy a fenntartóval vagy az iskolával kell a szerződést megkötni.
Elhangzott, hogy örvendetes a Lajtorja Alapítvány működése és törekvése, ezt mindenképpen támogatni kell. A részletekről szóló megállapodás az iskola és az Alapítvány ügye, a testületnek csak a hozzájárulását kell adnia, ha a szerződés időtartama a 6 hónapot meghaladja.
Amit a megállapodók, az iskola figyelmébe tudunk ajánlani: - pontosan és konkrétan fogalmazni, pl. a felmondási okok tekintetében; - el lehet fogadni, hogy bérleti díj fejében valamilyen szolgáltatásokat nyújt az alapítvány, pl. közreműködik városi rendezvényeken; - az eszközök tekintetében az iskola döntse el, hogy mit tud biztosítani és mit nem.
A bizottság azt javasolja a testületnek, hogy az Általános Iskola és a Lajtorja Alapítvány 6 hónapon túli szerződéséhez járuljunk hozzá.
Girasek Károly EMOS Bizottság elnökhelyettese: A művészeti alapiskola beindításával kapcsolatos témában az alábbiak hangzottak el a bizottsági ülésen. Önálló művészeti alapiskola beindításának feltételei nem adottak. Az általános iskola támogatja, hogy a Lajtorja a beindított néptánc tagozatot működtesse, illetőleg a zeneiskolai tagozat is megmaradjon.. A bizottság a tagozat indítás lehetőségeiről tárgyalt. A polgármester úr feladatot kapott a testülettől, hogy járjon el a megyei önkormányzatnál a tekintetben, hogy tudják-e biztosítani a balassagyarmati zeneiskola működtetésének feltételeit olyan módon, hogy Rétságon újabb tagozatot indítson. Előző ülésen a polgármester úr tájékoztatott bennünket, hogy valamelyik munkatárssal beszélt a megyei önkormányzattal, de kritikaként elhangzott, hogy ahhoz, hogy a balassagyarmati iskola ezt működtetni tudja, ahhoz igenis a fenntartónak létszámkeretet, pénzt kell biztosítania. A megyei önkormányzat ülésének döntését nem pótolja egy munkatárs nyilatkozata. Moldvay Ilona elmondta, hogy ő reméli, a jövőben nem lesz akadálya, hogy megvalósuljon az önálló művészeti alapiskola beindítása. Most az iskola úgy döntött, hogy a tagozat működjön. Kérdés volt, hogy a kihelyezett tagozat hány évig, hány tanfolyammal fog működni? Válasz volt, hogy több éves képzés történne, pedagógia program és tanterv szerint kötelessége az iskolának biztosítani a képzést, amiről bizonyítványt is ad. A bármilyen oknál fogva a képzés megszűnne, ezzel a bizonyítvánnyal más településen működő alapiskolába a tanuló átiratkozhat. 44 gyerek szerepel az anyagban, jelenleg 22-re fogyott a létszám. Ennek több okát is megjelölték, elsősorban az órarendek ütemezését. Eddig a művelődési központban működtek, ezután az iskolával kötnek erre szerződést. A szerződés az iskola és a Lajtorja között jön létre. Ellenszolgáltatás, tárgyi eszközök kérdése, felmondási korlátok rögzítése a szerződésben az általános iskola igazgatójának a döntéskörébe tartozik. A Lajtorja telephely engedélyt fog kérni. Ígéretük, hogy tükörfalat fognak a helyiségben készíteni. A gyerekek művészeti bizonyítványt kapnak majd. A kölcsönös együttműködés fontos. Elhangzott, hogy az ÁSZ kifogásolja az ellenszolgáltatás nélküli bérletet. A bizottság elfogadásra javasolja, hogy az átírt módon a szerződés létrejöjjön. Személy szerint én is javasolom a kérelem elfogadását. 
Mocsári Gergely képviselő: A művelődési központban képző és iparművészeti kör működik, ők fizetnek bérleti díjat, nem is keveset. Felveti az anyag hogy az 5+3 fő Balassagyarmaton megkaphatná a képzést, én lehetőséget látok arra, hogy itt Rétságon is megoldható legyen a képzés. Ennek lehetőségét meg kellene vizsgálni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a művészeti alapiskola beindításával kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
58/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a művészeti alapiskola beindításának lehetőségével kapcsolatos előterjesztést. 
Tudomásul veszi, hogy a különböző művészeti ágakban oktatás igénylő általános iskolai tanulók minimális száma nem teszi lehetővé a művészeti alapiskola beindítását.
Egyetért azzal, hogy :
- a Rózsavölgyi Márk Művészeti Alapiskola zenei tagozata a jelenlegi formában folytassa tovább eddigi tevékenységét 
- a Lajtorja Néptánciskola Alapfokú Művészetoktatási Intézménye telephely létesítéssel a 2004/2005. évben megkezdett néptánc oktatást folytassa. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Holman Ferenc iskola igazgató
Mezőfi Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a tartós bérleti szerződés megkötésével kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:
59/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a néptánc oktatás feltételinek biztosítása érdekében hozzájárul, hogy az Általános Iskola Rétság, Rákóczi út 34. szám alatti épületében lévő tornaterem, és 1 db tanterem a Lajtorja Néptánciskola Alapfokú Intézmény (Balassagyarmat, Köztársaság tér 9.) részére, néptánc oktatás céljára - nem kizárólagos használattal - 2005. szeptember 1-től 2010. augusztus 31-ig terjedő határozott időre bérbeadásra kerüljön. 
Felhatalmazza az Általános Iskola Igazgatóját, hogy a 2005/2006. tanévben heti 2x2 óra, illetőleg az évfolyam növekedés figyelembe vételével szükséges mértékű használatra vonatkozó bérleti szerződést megkösse. A bérleti szerződésben a termek használatának szabályait, a bérleti díj mértékét, a bérleti szerződés rendes és rendkívüli felmondásának lehetőségét részletesen rögzíteni kell. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek szerint megkötött bérleti szerződést záradékolja. 
Határidő: 2005. július 15.
Felelős: Holman Ferenc iskola igazgató 

9./ Támogatási kérelem
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság a mellékelt adatokat figyelembe véve a kért támogatást arányosnak tartja és a múlt évihez hasonló 25000 Ft támogatást javasolja.
Jávorka János képviselő: A Bozsik programra kérik a támogatást. Több korcsoportot ölel fel a program, sok gyermeket érint. Az SE-nél két felnőtt, 1 ifi csapat van. 3 fő idegenlégiós játszik, az 50 fős keretben. Javasolom a támogatás megadását.
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszi fel a Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség támogatási kérelmét, amit a képviselő-testület a határozati javaslat „B” változata szerint 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
60/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség megyei utánpótlás labdarúgás támogatására vonatkozó kérelmet, azt támogatja. 
A nyári programok és rendezvények támogatására tervezett előirányzat terhére a Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség által szervezett régiós programok utazási költségeihez elszámolási kötelezettséggel 25 eFt támogatást biztosít.
A megállapított támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó megállapodást meg kell kötni.
Határidő: értesítésre július 8.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

10./ Leader+kistérségi akciócsoport létrehozása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vita során az az álláspont alakult ki, hogy valójában nem tudjuk, nem ismerjük, hogy miről szól ez a program. Ami az előterjesztésben szerepel, az nem elegendő ahhoz, hogy döntsünk. Ugyanakkor természetesen minden olyan lehetőség támogatandó, amely pénzt hozhat a feladataink megvalósításához. A javasolt személyekkel sincs különösebb észrevétel, de nem derül ki, hogy mi lesz a dolguk, ez mennyi időt vesz igénybe, milyen lesz ennek a finanszírozása, van-e kötelezettsége az önkormányzatnak. Miért éppen ezekkel a településekkel alakítunk ki egy szervezetet. Bizonyára vannak más vállalkozók is, civil szervezetek is, akik ebben részt tudnának venni.
Éppen ezek miatta hiányosságok miatt a bizottság azt javasolja, hogy most csak arról nyilatkozzon a testület, hogy a LEADER+ programban részt kívánunk venni. Minden további egyeztetés, elképzelés, feladat, szerződés, bármilyen lépés kerüljön vissza testület elé az aktuális időpontban. Az akciócsoportban részt vevők körét is át kell tekinteni.
Mocsári Gergely képviselő: A 3 fő delegált a maximum? Se többet se kevesebbet nem lehet delegálni? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ezt írták elő. Egy polgármester, egy civil szervezet vezető, és egy vállalkozó lehet delegált. 
Girasek Károly képviselő: Furcsállom, hogy jelentős pénzügyi vonzatú anyagról 1 oldalon kapunk információt. Pályázati felhívással együtt kellene elénk kerülni az anyagnak. Nincs idő felkészülésre. Nem kellene ilyen helyzetet teremteni, hogy érdemi tárgyalás nélkül kelljen szavaznunk. Tudni kell milyen kötelezettségekkel, milyen jogi következménnyel jár a dolog, milyen önrész kell. Az anyag általánosításokat tartalmaz. Én ilyen helyzetben tartózkodni fogok. A jegyző asszony felolvasta, hogy gazdaságilag, társadalmilag hasonló települések társulhatnak. Nem tudom, mi mennyiben vagyunk pl. Tolmáccsal vagy másik településsel hasonló helyzetben. Én azt képviselem, hogy minden pályázati lehetőséggel élni kell, de ennél többet kell róla tudnunk. Furcsa a delegálás formája is. A testület véleménye nem lett kikérve. Ha a testületnek kell delegálni, 15-20 fős listából alakítsa ki véleményét. Most hiába dobnék fel neveket, lehet, hogy akire gondolnék, nem is vállalná, nem érne rá. Sajnos több hasonló eset is volt már. Kérem, hogy a jövőben időben, részletesen kerüljenek a hasonló típusú anyagok a testület elé. Kész tények elé vagyunk állítva sokadszorra. Ha tartózkodunk, a lakosság felé úgy megy ki a hír, hogy nem támogatja a testület a polgármestert. Ezt a fajta előterjesztést, ami félrevezető, és nem megalapozott, én nem tudom támogatni. Azt, hogy minél több előkészített pályázatra pályázzunk, azt támogatom. A módszerrel van baj. A szándéknyilatkozatra vonatkozó határozati javaslatot elfogadom, egyebet nem. A részletes pályázat megismerése után tudok dönteni.
Jávorka János képviselő: A Napkelte műsorában volt szó erről a témáról, megmondom őszintén az államtitkár úr nem tudott meggyőzni a programról, annak komolyságáról. Ettől függetlenül a 100 millió forintos támogatási lehetőség csábítóan hangzik. Javasolom, hogy vegyünk részt a programban. Legyen szerencsénk hozzá.
dr. Katona Ernő alpolgármester: Sokszor átolvastam ezt az előterjesztést. Egy kezdeményezésről van szó, és a kezdeményezésre történő jelentkezésről az én olvasatomban. Egyáltalán van-e érdeklődés, ha van akkor próbálják a szervezeti rendszert kialakítani, ha ez meg van, a képzési programot beindítani. Második lépésként a képzett emberek feladata az, hogy tervet készítsenek (nem írnak ki pályázatot), amit pályázatként adnak be. Nincs pályázati kiírás. 
Kapecska Ferencné jegyző: Egy alulról jövő kezdeményezésről van szó, nem társulásról, akció csoport a megnevezése. Elég érdekes megfogalmazás. A határozati javaslat elfogadása esetén csatlakoznak a csoporthoz, anyagi kötelezettség vállalása nélkül. Valamiféle fejlesztési tervet kell ennek a csoportnak létrehozni, ezt kell majd pályázatként benyújtani. Az FVM ezek felülvizsgálata alapján választja ki, hogy a különböző akciócsoportok által elkészített programok közül melyik érdemes arra, hogy egy anyagi vonzattal járó pályázatot nyújtson be. 
Majnik László képviselő: Alaposan át kell gondolni, ki vegyen részt ebben a programban, kik legyenek a delegáltak. Nincs semmi problémám a megjelölt delegáltakkal, de időigényes dolog ez, tudni kellene, ki az, aki fel tudja vállalni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Budai Krisztina a kistérség dolgozója már részt vesz ebben a képzési programban. 
Girasek Károly képviselő: Csodálkozom, mert elhangzanak most állítások, amik nincsenek benne az anyagban. Ki kellett volna derülni, jár-e pénzzel nem jár pénzzel stb. Pl. miért pont ezekkel a településekkel kell részt venni ebben a programban. 
Mocsári Gergely képviselő: A vitában derülnek ki dolgok. Azért ezek a települések szerepelnek, mert Nyugat-Nógrád szerepel a program nevében. Agrár-politikai kérdésekről van szó, a személyek kérdésének pontosítása szükséges. Nekem sincs gondom a megjelölt személyekkel, de talán egy szakembert mindenképpen delegálni kellene, aki az agráriumhoz közel áll. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Menet közben cserélhető a delegált. Tisztelem Girasek úr korát, de megkérem, a jegyzőkönyvbe ennyire ne ferdítsed ki a dolgokat, ami a papíron szerepel. Ez az a lehetőség, hogy mindenre pályázni kell. Véleményem, hogy anyagi elkötelezettség nélkül vágjunk bele a dologba. Senki nem ígért még nekünk 100 millió forintot, ha nyerünk is, addig még nagyon sokat kell dolgoznunk ebben a témában. 
Girasek Károly képviselő: Arról volt szó, hogy a szándékunkat fejezzük ki, nevek nélkül. Most mégis becsempézésre kerül, hogy nevekkel. Legalább annyira tiszteljük egymást, hogyha megszavazható egy nevek nélküli szándéknyilatkozat, akkor arról szavazzunk. 
dr. Tóth Mária képviselő: Úgy gondolom, hogy a helységneveket fel kell sorolni. Nem értem, miért ez a két személy lett megjelölve. Pl. több régi vállalkozó él a városban, ők kaptak–e értesítést erről a feladatról. Több embert meg kell szólítani. Többünknek meglepetés volt a delegálni kívánt vállalkozó neve. Sokkal régebbi, sokkal nevesebb vállalkozók is vannak. 
Jávorka János képviselő: Fodor László sokat tett Rétságért. Több éve vállalkozó, munkavédelmi feladatokat lát el.
Majnik László képviselő: A delegáltak személyét át kell gondolni. Úgy kellene dönteni, hogy a felsorolt településekkel, három fő részvételével belépünk a programba. 
Girasek Károly képviselő: Szándéknyilatkozatról döntsünk, nevekről ne. 
Kapecska Ferencné jegyző: A Pénzügyi bizottság módosító javaslata arra irányul, hogy a képviselő-testület anyagi kötelezettség vállalás nélkül kinyilvánítja szándékát, hogy megkívánja alakítani a felsorolt településekkel az Európai Unió Leader Programja keretében a Nyugat-Nógrád Leader+ kistérségi akciócsoportot. A polgármesteren kívüli két fő delegálásáról a következő ülésen dönt. 
dr. Szabó Mariann képviselő: Javasolom, hogy titkos szavazás legyen, mindenki dobja be a javasolt vállalkozó nevét az urnába.
Girasek Károly képviselő: Nem biztos hogy a vállalkozó el tudja vállalni a feladatot. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Neveket meg kell jelölni. Menet közben változtatható a delegált személye. Nevek megjelölése nélkül érvénytelen lesz a szándéknyilatkozat.
Girasek Károly képviselő: Polgármester úr, hol van az leírva, hogy a neveket most le kell adni? Ebben a kérdésben konszenzus van. Jelentkezzünk be a programba, de nevekről később döntsünk.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:
61/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete - anyagi kötelezettségvállalás nélkül- kinyilvánítja szándékát, hogy az Európai Unió Leader Programja keretében létrehozandó vidékfejlesztést szolgáló Nyugat-Nógrád Leader+ kistérségi akciócsoport megalakításában Bánk, Berkenye, Diósjenő, Felsőpetény, Nógrád, Nőtincs, Szendehely és Tolmács települések önkormányzatával részt vesz.
Nyugat-Nógrád Leader+ kistérségi akciócsoportba Mezőfi Zoltán polgármestert delegálja azzal, hogy további két tag delegálásáról augusztusi ülésén dönt. 
A testület felkéri a polgármestert, hogy fentiek figyelembe vételével a megalakítás és a regisztráció érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: azonnal és szöveg szerinte
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

11./ Rétság helységnév használatára vonatkozó kérelem
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző 
Girasek Károly képviselő: A megfogalmazás „Rétságért Egyesület”, ennek elfogadását javasolom. Ugyanakkor kiemelem, hogy jogkövető magatartást tanúsítottak, mert az egyesület kérte a névhasználat engedélyezését. Többen engedély nélkül is használják a helységnevet. Támogatom a kérelmet, a leírt tartalommal működjék az egyesület.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a helységnév használattal kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
62/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság helységnév használattal kapcsolatos kérelmet, azt támogatja.
Hozzájárul, hogy a város fejlődését segítő célkitűzéseket megfogalmazó egyesület elnevezésében a település helységnevét, mint a „Rétságért Egyesület” használja. 
Határidő: értesítésre július 8.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

12./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mocsári Gergely képviselő: Laktanya hasznosítással kapcsolatban június 16-án Dobos Ibolya befektetői csoportja járt Rétságon. Bérleti díjként kb. évi 12 millió forint értékű szolgáltatást nyújtanának. Ez mit takar, milyen jellegű lenne ez a szolgáltatás?
dr. Tóth Mária képviselő: Ad-hoc bizottsági ülésen milyen álláspont alakult ki?
Mezőfi Zoltán polgármester: A 12 millió forintos (éves) szolgáltatási csomag a Rétságon élő nyugdíjasokat támogatná elsősorban. 150 fő elhelyezését szolgáló emelt szintű nyugdíjas házat szeretnének kialakítani. Uszoda belépő, masszázs belépő jegy, nyugdíjas klubok számára nyújtandó évi kétszeri kirándulás megszervezésével, támogatásával. Nem utolsósorban az ajánlatban az is szerepel, hogy az emelt szintű szociális otthon kapcsán megjelenne egy egészségügyi szolgáltató centrum is, ami a település számára is fontos szolgáltatás lenne. A jogszabály elő is írja a szakorvosi jelenlétet. A rövid anyagot ki fogom postázni a képviselőknek, várom észrevételeiket. 
Majnik László képviselő: Alakuló cégről van szó. Kérésük, hogy december 31-ig a területet tartsuk fenn számukra, opciós szerződéssel. Amennyiben ez a szerződés meg van, azzal tudnak a bank felé fordulni, egy amerikai bankhoz. Az hangzott el az ad-hoc bizottsági ülésen, hogy 2 milliárd forint összegig tudnak nekik hitelt nyújtani. Ebből indítanák meg az egész projektet, a tervezéstől kezdve. A másik dolog, ami felvetődött, hogy célszerű lenne a laktanya egész területére, a telkek kivételével értékbecslést megrendelni. 
Jávorka János képviselő: Vásárolni nem akarnak a befektetők, csak bérletet szeretnének 49 éves időtartamban. Kezdeti stádiumban van minden tárgyalásuk. A 12 millió forintos szolgáltatási csomag forintosítva van. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Manapság nagy lélegzetvételű beruházáshoz minden esetben projekt céget alakítanak az adott feladatra. 49 éves bérlés után, az 50. évben visszakerül az önkormányzathoz az objektum. Előzetes ajánlatról, tájékoztatásról van szó. A bizottsági ülésen konszenzus volt. Opcionális javaslat arra vonatkozik, hogy amennyiben nem tartják be a feltételeket érvénytelenné válik a szerződés. Úgy kérik, hogy az önkormányzat pozitív döntése után, év végéig beadja a műszaki dokumentációt, majd annak elfogadása után pedig két éven belül megépíti az objektumot. Vannak konkrét határidők leírva, amiket ha nem tart be, érvénytelenné válik a szerződés. Az önkormányzat rizikót nem vállal. 
Girasek Károly képviselő: Jó, hogy van ez a tájékoztató, mert látszik, hogy a 34 ha-s területben, ha lassan is, de van előrelépés. Minden pályázóval tárgyalni kell. Jó lenne a laktanya értékét pontosan tudnunk. A laktanya egységes területként nem kezelhető. Egyben sem bérbe adni, sem eladni nem lehet. Az átjárhatóságot biztosítani kell. Mégis csak kellene egy laktanya projekt, meghatározni, mi az ami eladó. Ez a most tárgyalt konstrukció ebben a formában nem támogatható. Az értékbecsléses pályáztatásának vagyok a híve. 
Kapecska Ferencné jegyző: Ad-hoc bizottsági, és testületi ülésen is megfogalmazódott, hogy mindenképpen jó lenne tudni a laktanya értékét. Ennek ismeretében lehetne egy pályázati formában történő értékesítésre, vagy egyéb hasznosításra gondolni. Javaslom, hogy adjon a testület felhatalmazást arra, hogy értékbecslésre vonatkozó árajánlatot kérhessünk be. Ez még nem jelent kötelezettségvállalást. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Valamennyi ajánlattevő esetében megjelenik 50-100 fő közötti munkahely teremtés. Ez önmagában is sokat ér. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Annak örülök, hogy végre egy ajánlattal foglalkozik a testület. Ez a harmadik ajánlat ebben a témakörben. A másik két ajánlatról sajnos nem esett ennyi szó. Közben eltelt két év. A két évvel ezelőtt még az volt a gondunk, és most is reális gond, hogy nem biztos, hogy a laktanya akkora érték, mint amennyire hirtelen tűnik. Mert lehet, hogy itt marad a nyakunkon. Hála istennek van érdeklődő. A három ajánlat egybehangzóan idősek otthonát akar megvalósítani, körbeépítve egyéb szolgáltatási rendszerrel. Nem mennék abba bele, hogy a területet hogyan osszuk meg, mert nem lehet felosztani a laktanyát, nem is érdemes. Örülök, hogy végre egy ajánlatot kiveséztünk. Ami zavar, hogy eltelt két év, egyetlen egy ajánlattal sem jutottunk odáig, hogy opcionális szerződésig eljusson a dolog. Senki nem jutott el odáig, hogy érdemben kezdjük el a munkát, mert nem méltattuk őket annyira, hogy valamilyen szinten megegyezésre jussunk. Itt talán már látom a szándékot. Abszolút érdektelenség miatt nem jutottunk el eddig idáig. Ha kérünk is árajánlatot, értékbecslést, ez idő. Adjunk már valakinek lehetőséget, mit tud kihozni. Az idő közben nekünk dolgozik.
Kapecska Ferencné jegyző: A laktanya hasznosítása vonatkozásában az elmúlt időszakban nem is beszélhettünk értékesítésről, hisz az elidegenítési tilalom nem rég került törlésre. Most vagyunk olyan helyzetben, hogy az ingatlan értékesíthető. Nem a képviselő-testület bűne úgy mond, hogy eddig nem foglalkozott a hasznosításra vonatkozó ajánlatokkal, hisz annak napirendre tűzésére írásos előterjesztéssel még nem került sor. Nem került a képviselő-testület elé olyan összefoglaló anyag ami alapján tárgyalni lehetett volna. Még most sem a testület elé kerülő előterjesztésről van szó, hanem egyéb napirend keretében történt a hasznosításra vonatkozó tájékoztatás, amivel a laktanya hasznosítására létrehozott ad-hoc bizottság foglalkozott. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Különböző ajánlatok voltak. Ezek az ajánlatok tartalmazták az akkori elidegenítési tilalmat is. Erre is voltak különböző jogi formulák, ami alapján meg lehetett volna oldani. 
Kapecska Ferencné jegyző: Az ajánlatok nem lettek a testület elé terjesztve, azokkal a testület nem foglalkozhatott. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Bocsánat, rosszul fogalmaztam. Nem volt képviselő-testület elé terjesztve, de több képviselő társammal külön-külön beszéltem, sőt az ad-hoc bizottságra javaslatom is azért történt, hogy meginduljon a dolog. Legalább most történt valami, ennek örülök. Gondolkodjunk rajta kicsit. 
Jávorka János képviselő: Hosszú folyamat lesz. Az elidegenítési tilalom lassította a folyamatot eddig. Kalandor dologba viszont most sem szabad belemenni. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Én sem azt mondtam, hogy hipp-hopp el kell adni a laktanyát. Azt mondtam, hogy eddig halvány szikrája sem volt, hogy így foglalkozzanak a témával. Minden ajánlattevővel tárgyalni kell, érdemben kell foglalkozni velük, hogy ne menjenek máshova. Nem jutottak el odáig, hogy így meghallgatták volna eddig a pályázókat. 
dr. Tóth Mária képviselő: Nem kizárólag a forint érték a lényeg, hanem hogy a laktanyában mit fognak csinálni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a laktanya értékbecslésére vonatkozó árajánlat bekérésére vonatkozó javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
63/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a volt honvédségi laktanya hasznosításának előkészítése érdekében indokoltnak tartja az ingatlan értékbecslésének elkészíttetését. 
Az önkormányzati tulajdonú 356/26 hrsz-ú volt honvédségi laktanya értékbecslésének elkészítésére - a város honlapján, az önkormányzat hirdetőtábláján – pályázati felhívás kell közzétenni 20 napos jelentkezési határidő kikötésével. 
A beérkezett ajánlatok alapján a képviselő-testület dönt az ingatlan értékbecslés megrendeléséről.
Határidő: közzétételre : július 8.
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző
A képviselő-testület a kiemelt feladatokról szóló tájékoztatót 12 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul vette. 

13. Egyebek
Havas Vilmosné képviselő: Sajnos nem került be a két ülés közötti tájékoztatóba az iskolai ballagás. Az iskolai alapítvány kuratóriumának tagja vagyok. Az alapítvány szerint csak 3000 Ft-ot kaphat egy jó tanuló gyerek év végén, könyvutalvány formájában. Mivel volt 8-10 olyan gyermek, aki legalább 3-4 szinten megérdemelte volna, hogy valami pluszt is kapjon, ezért a kuratórium úgy döntött, hogy megpróbál „kunyizni,”, körbejárni a vállalkozók között, hogy legalább egy 5000 Ft-os vásárlási utalványt kapjon minden gyerek. Először is köszönöm azoknak a vállalkozóknak, képviselő-testületi tagoknak, akik ezt segítettek kivitelezni. Ez idáig mind szép volt, nagyon jó volt, és nagyon örültünk, amikor az iskola igazgatója felkért minket, engem és Szabó Klárát, hogy adjuk át ezeket az 5000 Ft-os vásárlási utalványokat. Mi is boldogok voltunk, a gyerekek és a szülők is. A meglepetés akkor ért, amikor utána egyeseknek nem tetszett, hogy speciel én adtam át a díjat, olyan hangok jelentek meg, amik úgy gondolom, hogy ezt a szép ünnepet nagyon megkeserítették. De azért azt mondhatom, hogy az örömömet és a további munkámat nem rontotta el. Továbbra is fogom ezt csinálni. Csak nagyon csodálkozom, hogy pontosan olyan esetben, amikor gyerekekről van szó, akkor van ilyen visszhang, oda vittek be politikát. Ennek ellenére nem vették el a kedvemet, és továbbra is fogom a dolgomat végezni. 
dr. Tóth Mária képviselő: Én nem voltam ott. Mi történt? Botrány volt?
Havas Vilmosné képviselő: A ballagás nagyon szépen és jól volt megszervezve. Utána a fórumon jelentek meg a megjegyzések. Pl. hogy jobb lenne, ha bujkálnék, jobb lenne ha lemondanék, és nem mennék a gyerekek közelébe. Ez azért is esett rosszul, mert az iskolaigazgató is a megmondhatója, hogy mennyit dolgoztunk azon, hogy a gyerekek megkapják azt, amit meg is érdemeltek. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az iskolai ballagás nem is kerülhetett bele a két ülés közötti tájékoztatóba, mert protokolláris rendezvény. 
dr. Szabó Mariann képviselő: Visszatérve a rétsági informatikus és közgazdasági technikumra, fenntartom azt a véleményemet, hogy Mocsári Gergely képviselő urat, és még egy személyt, aki ért ezekhez a dolgokhoz, bízzuk meg, hogy legyen az iskola igazgató segítségére ebben a dologban, koordinátorként. 
Mocsári Gergely képviselő: Elvállalom a feladatot.
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyetértek a javaslattal. Javaslom, hogy bízzuk meg Mocsári urat azzal, hogy a további fejleményekben képviselje a város, és tegye meg azokat a szükséges lépéseket, amelyhez külön testületi döntés nem kell. Szakmailag koordinálja a középiskola kialakításának további lépéseit, legyen jelen, és tájékoztasson bennünket. Szavazásra teszi fel a javaslatot, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát:
64/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Mocsári Gergely képviselőt, hogy a Bérczi Károly Középiskola nappali tagozataként 2006. szeptember 1-től Rétságon tervezett közgazdasági és informatikai középiskola létesítésének előkészítésében működjön közre. A középiskola beindításának lehetőségéről, a Bérczi Károly Középiskolát fenntartó Balassagyarmati Önkormányzat erre vonatkozó döntéséről, a nappali tagozat indítás fenntartó által meghatározott feltételeiről a képviselő-testületet folyamatosan tájékoztassa. 
Határidő: folyamatos
Felelős: Mocsári Gergely képviselő 
Girasek Károly képviselő: Egy mondat, hogy miért nem került be a tanévzáró a két ülés közötti tájékoztatóba. Valóban nem tartozik oda, de a Szlovák kisebbségi önkormányzat rendezvénye is belekerült, így a tanévzáróról is lehetett volna írni, ugyanennyi erővel. 
Érdekes módon az előző havi jegyzőkönyv szűkítve tartalmazza az igazságot, mégsem pontosan. A szűkítés szükségszerű, de intézkedést kértem a kresz parkkal kapcsolatban, ez nem került bele. Nincs az sem a jegyzőkönyvben, hogy a polgármester belebeszélt a hozzászólásomba. Valaki mondta, hogy én ötször kaptam szót? Nem, egyszer, és akkor sem engedték végigmondani. Az ülésen történteket is tartalmaznia kell a jegyzőkönyvnek. Kezdeményezem, hogy a kresz park rehabilitációja érdekében történjen konkrét intézkedés. Legalább tiszta legyen, karbantartására tegyük meg a lépéseket, akár a lakosság segítségét kérve. A társadalmi munkára esetenként lehet számítani, mert a város lakossága sokszor tanúságát adta, hogy értelmes dolgokba szívesen összefog és segít. Nem mondom, hogy a táblákat kell most felújítani, mert nem az a legfontosabb dolog. Parlagfű ügyében polgármester úr ígérte, hogy programot fog kidolgozni annak irtására. Nem látom ezt a programot. Nem egyszerű a dolog, kormányzati összefogás és pénz is kellene hozzá. Egy évben egyszer van az iskolásokkal parlagfű irtás. A gazirtás is rendkívül fontos, nem csak a parlagfűé. A vasút melletti rész is tele van gazzal, mindkét oldalon. A város közepében a kispatak medre is tele van. Illegális szemétlerakó van több helyen is. Sajnos eddig nem volt könnyű szankcionálni, felszámolni. Most már talán három év börtönnel is büntethető, tettenérés esetén. Fel kell mérni az illegális szemétlerakókat, megelőzni, hogy újak létesüljenek. Újból intézkedést kérek a parkoló közepén a farönk kiszedésére. Ez balesetveszélyes, korhad, rothad, eső után gusztustalanul folyik ki belőle a lé. El kell távolítani. Konkrét intézkedést kérek, amire a hivatal 15 napon belül írásbeli választ köteles adni. Eddig legalább 12-szer kértem, nem tűntették el, de választ sem kaptam. Augusztus 20-ára ezt meg kellene oldani.
 
Jávorka János képviselő: CBA áruház kérdése foglalkoztatja a lakosságot. Hallottam, hogy nagy beruházást csinálnak Szolnokon, és anyagi okok miatt itt a városban nem fognak építeni, a vállalt határidőre. Az építési törmelékekkel kapcsolatban, a Kossuth utca végén van egy konténer. A lakosság kérése, hogy gyakrabban kellene üríteni, mert amikor televan, mellé teszik a szemetet. Már egyszer javasoltam, hogy a hivatal melletti parkolást szabályozni kellene, nagyon balesetveszélyes. A 2-es útra történő kifordulást is veszélyezteti. A Petőfi-Ligetköz-Jókai utca lakói a Bem utca mögötti kis hídon keresztül közelítik meg a központot, óriási a gaz, kb. másfél méteres a környéken. Igaz, hogy honvédségi terület, de valamit tenni kellene. 

Mocsári Gergely képviselő: A költségvetés módosítása kapcsán többször szóba került a hitelállomány. Liciten vásároltunk honvédségi területet, de Tolmács perindítása miatt megállt a folyamat. Miénk is, meg nem is a terület. Amíg nem rendeződik a dolog, a pénzt nem kaphatnánk vissza? Megkerestek lakók, hogy a Jászteleki út és környéke vízelvezetés problémája ügyében. Nem értik, mi akadálya van, hogy ők saját kezűleg árkot ássanak. Állítólag akadálya van, mivel hogy az illetékesek nem tudják kimérni az árok lehetséges helyét. Az iskolában nagy arányú személyi változások voltak, tudott-e erről előzetesen a település vezetése? 

dr. Tóth Mária képviselő: Én magam is akartam érdeklődni az iskolai személyi változásokról. Örülök, hogy itt az iskola igazgatója. Kifogásolom, hogy nem vesz részt az igazgató a bizottsági és testületi üléseken. Úgy látszik, hogy Rétságon, ahhoz hogy valamilyen dologban előrelépés legyen, fegyelmi eljárás kezdeményezésével kell fenyegetni bizonyos személyeket. Közérdekű dolognak tartom, és nemcsak a hat személyre vonatkozó kérdésnek, hogy az általam ismert, és gyerekeimet is tanító személyek közszolgálati jogviszonya megszűnt. Erről tájékoztatást szeretnék hallani, és a falu lakói is informálva legyenek. Én is híve vagyok a fiatalításnak, ennek hangot is szoktam adni, de ahhoz bizonyos keretek kellenek természetesen. Én is azon vagyok, hogy a fiataloknak át kell adni a munkahelyeket, de bizonyos körülmények megléte, és humánus bánásmód mellett. Kérem az igazgató urat, tájékoztasson minket, hogy történtek ezek a dolgok, és miért nem jelenik meg üléseken. Miért nem gondoskodik helyettesítésről, volt amikor csapatostól jöttek. Most már nagyon sajnálom, hogy a tiltakozó levél esetében legalább figyelmeztetést nem javasoltam az igazgató úr ellen. 

Kapecska Ferencné jegyző: A tavalyi árverésen megvásárolt volt honvédségi ingatlanok tulajdonjoga, ami egyébként Tolmács közigazgatási területén van, az ingatlan nyilvántartásba a per kimenetelétől függő hatállyal került bejegyzésre. Ez azt jelenti, ha a per lezárul, és érvényes az adás-vételi szerződés, akkor a tulajdonjog bejegyzésre kerülhet. Ha a bírósági ítélet azt mondja, hogy érvénytelen a szerződés, akkor nem lesz az önkormányzatnak tulajdonjoga. Természetesen a vételár, és konkrétan igazolható kár megtérítésére jogosultak vagyunk, de ennek időpontja nem ismert. A per elhúzódhat akár két évig is, mivel még az I. fokú tárgyalást sem tűzte ki a Fővárosi Bíróság. 
A szerződéstől elállásra van lehetőség, mivel tőlünk független okok miatt nem kerülhettünk tiszta tulajdoni helyzetbe, bár per- igény és tehermentesen vettük azt meg. Minden további nélkül meg lehet tenni, hogy az adás-vételi szerződéstől elállunk, ami alapján a vételár visszajár. Emellett az igazolható költségek pl. hitel kamat stb. megtérítésére is igényt tarthatunk. Ehhez a képviselő-testület minősített többségi szavazata szükséges. A szerződéstől történő elállás esetén a vételárat visszafizetnék nekünk, és törlésre kerülnek a feltételesen bejegyzett tulajdonjog is, és az ÁPV Rt. tulajdonába kerülne vissza.
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Több évig húzódhat a per. Amennyiben lezárul a per, az önkormányzatnak újra lehetősége lenne, hogy elmenjen a licitre, és újra megvásárolhassa. Addig pl. visszakapnánk a pénzünket, és a Jászteleki utcát teljes mértékben meg lehetne építeni, vízelvezetés megoldódna, és szilárd burkolatot kaphatna. Ez testületi döntés kérdése. A CBA nem jelezte, hogy nem építi meg az üzletet, az látható, hogy csúsznak a határidővel. A sittes konténerrel kapcsolatban közös fegyelmezettségre lenne szükség. Ez nem egy kommunális hulladék lerakó hely. Ez 1-2 vödör sitt elhelyezését szolgálja. Itt kérek mindenkit, arra használják csak, amire való. Kresz parkkal kapcsolatban konkrét javaslatom volt a feladatterv vitája során, hogy kerüljön bele a felújítási, karbantartási, és fejlesztési feladattervbe. Az EU szabványok megfelelése kapcsán is. Ez konkrétan pénzt is igényel. Ez akkor nem kapta meg a kellő számú szavazatot. A játszóteret meg kell feleltetni a törvényi előírásoknak. Azt javasoltam, addig tegyük meg, amíg lesz gyerek. Holman igazgató úr részére konkrét kérdések hangzottak el, javaslom, hogy röviden válaszoljon. 

Girasek Károly képviselő: Ügyrendi észrevételem van. SZMSZ értelmében a képviselő a testületi ülésen a polgármestertől, alpolgármestertől, jegyzőtől, bizottságok elnökeitől kérdezhet. Nincs olyan szabály, hogy képviselő az intézményvezetőnek kérdést tegyen fel. A kérdést meg lehet válaszolni általad, vagy a jegyző által. Az iskola augusztusban fog beszámolni, akkor lehet a kérdéseket feltenni. Ettől a szabálytól nem indokolt eltérni. 
Kapecska Ferencné jegyző: A képviselő-testület hozzájárulása esetén a szó bárkinek megadható. Javasolom, mivel a szakember itt van, ő válaszoljon a kérdésekre. 
dr. Tóth Mária képviselő: Én mint a munkáltató 1/13-ad része kérdeztem a jelenlévő iskola igazgatót. Nem érdekel, hogy Girasek úr mit olvas fel az SZMSZ-ből. 
Holman Ferenc iskolaigazgató: Pénteken kaptam telefonos értesítést, hogy hétfőn bizottsági ülés lesz. Egy hetes programom volt Budapesten, hétfőn reggel nem tudtam megjelenni a bizottsági ülésen. Egy országos rendezvénynek voltam felelős rendezője. Kedden viszont már ott voltam a bizottsági ülésen. Az igaz, hogy valakit megkérhettem volna, hogy vegyen helyettem részt az ülésen, ez hiba volt, tudomásul veszem. A hat nyugdíjas kollégával kapcsolatban azt kell elmondanom, hogy közülük egy az, aki pár nap múlva lesz nyugdíjas, jelenleg előnyugdíjas, a többiek már nyugdíjasként dolgoztak. Az előnyugdíjas szerződése augusztusban fog lejárni. Már nehéz volt szeptemberben is biztosítani a teljes óraszámot a kollégáinknak. Problémát jelentett alkalmazásuk, feszültséget okozott a tantestületben is. Mindenkinek nem tudok a kedvében járni, valamilyen döntést nekem hoznom kell. Az igazság az, hogy természetesen az aktív dolgozókhoz kell alkalmazkodnom, és nekik kell a lehetőséget biztosítanom. Azok a kollégák, akik nyugdíjba mentek, tisztességesen dolgoztak eddig, szükség lenne a munkájukra ezek után is, szívesen számítanék rájuk a továbbiakban is, de a tanulói létszám csökkenése miatt, kb. három tanulócsoporttal kevesebb lesz. Az óraszámunk több, mint ötvennel csökkenni fog ciklusonként. Nem hitegettem senkit amikor a tervezett tantárgy felosztást ismertettem a tantestülettel, hogy a nyugdíjasokat vissza fogom hívni. Nincs bezárva a kapu, de most így tartottam korrektnek, hogy mindenkitől tisztességben elbúcsúzunk. Ők mint nyugdíjasok, szerződéssel dolgoztak. Szerződésük június 30-án, azaz ma, letelik. Egy kolléganő van, akinek augusztusban fog letelni a szerződése. 
dr. Tóth Mária képviselő: Az előnyugdíjas is nyugdíjas. Nem azt helytelenítem, hogy az általunk ismert, nagyra becsülhető emberek megváljanak az iskolától, hanem magát a módszert. Igazgató úr módszere nem volt helyes. 
Holman Ferenc iskolaigazgató: Igyekeztem a lehető legkorrektebbül eljárni. Úgy érzem, hogy a lehetőségek szerint így is történt. Az előnyugdíjas csökkentett nyugdíjat kap, nem egészet. 

Mezőfi Zoltán polgármester: A tanév első felében engem már tájékoztattak arról, hogy milyen dilemmával küzdenek és jelezték a nyugdíjasok jogviszonyának megszüntetését. Parlagfű irtással kapcsolatban pályázatot nyújtottunk be, amin sajnos nem nyertünk. A pályázat jó volt, forrás hiány miatt nem részesültünk pénzösszegben. Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.
kmft.
Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-