Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2006. (III. 31.) rendelete 
A 2005. évi költségvetés végrehajtásáról
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §. /1/ bekezdése alapján a 2005. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A képviselő-testület a 2005. évi költségvetés végrehajtását

553.981 eFt bevételi főösszeggel
557.073 eFt kiadási főösszeggel
-13 .861 eFt módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja. 

(2) Az átfutó bevétel összege –2.874 eFt, az átfutó kiadás összege –9.589 eFt. 

2. § A 2005. évi költségvetési bevételek teljesítésének 
 • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 1/A., 1/C, és a 8. számú, 
 • kisebbségi önkormányzatok bevételeit az 1/B számú, 
 • szakfeladatonkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,
 • központi támogatások elszámolását a 5. számú, 
 • részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. számú 
melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja. 
3. §. A 2005. évi költségvetési kiadások teljesítésének
 • kiadás nemenkénti és önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 1/A., 1/C, és a 8. számú,
 • kisebbségi önkormányzatok kiadásait az 1/B. számú, 
 • szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. és 4. számú,
 • részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. számú 
 • felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet 
részletezésének megfelelően jóváhagyja.
4. §. (1) A költségvetési kiadások 557.073 eFt-os főösszegéből:
 
Adatok 1000 Ft-ban
Polgármesteri
Hivatal
Művelődési
Központ
Összesen
Működési célú kiadás: 
-Személyi jellegű juttatás
237.027
19.201
256.228
-Munkaadót terhelő járulék
78.411
6.585
84.996
-Dologi és egyéb kiadás
124.712
18.040
142.752
- Szociálpolitikai juttatás
27.661
-
27.661
-Működési célú pénzeszköz átadások
9.732
-
9.732
Működési jellegű kiadás összesen
477.543
43.826
521.369
Előzőből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat
975
 
975
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
701
 
701
Fejlesztési célú kiadás
-Intézmények felhalmozási kiadása
966
143
1.109
-Beruházás
6.925
-
6.925
-Felújítás
1.507
-
1.507
-Felhalmozási célú pénzeszk.átadás
963
-
963
- Fejlesztési célú hiel törlesztés
25.200
-
25.200
Fejlesztési célú kiadás összesen
35.561
143
35.704
Kiadás összesen
513.104
43.969
557.073

(2) Az önkormányzat intézményeinek 2005. évi tényleges átlaglétszámát a 9. számú melléklet szerint elfogadja. 

5. § Az önkormányzat mérleg szerinti vagyonának 2.743.753 eFt -os nettó értékét a 10. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. 

6. § Az önkormányzat 2005. évi 
 • egyszerűsített mérlegét a 12. számú, 
 • egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 13. számú, 
 • egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 14. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7. § A 2005. évi pénzmaradvány elszámolást – 13.861 eFt-tal a 15. és 15/A számú melléklet szerint jóváhagyja. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 116 eFt, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 196 eFt. 

8. § A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása, folyószámla hitel igénybevételével biztosított volt.

9. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja:  2006.március 31.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
Mellékletek:
 • 1. számú melléklet - Rétság Város Önkormányzat  2005. évi költségvetési  beszámolójának mérlege >>>
 • 1/A. számú melléklet - Rétság Város Önkormányzat  2005. évi  költségvetési  bevételeinek és kiadásainak teljesítése >>>
 • 1/B. számú melléklet - Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2005. évi költségvetési  bevételei és kiadásai >>>
 • 1/C. számú melléklet - Rétság Város önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek  2005. évi bevételi és kiadásai >>>
 • 2. számú melléklet - Rétság Város 2005. évi  költsgévetési bevételeinek szakfeladatos  teljesítése >>>
 • 3. számú melléklet - Rétság Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési kiadásainak szakfeladatos teljesítése >>>
 • 4. számú melléklet - Rétság Város Önkormányzat 2005. évi költségvetés  szakfeladatos  költségei >>>
 • 5. számú melléklet - Rétság Város Önkormányzat  2005. évi módosított központi  és Szja. támogatás teljesítése >>>
 • 6. számú  melléklet - Rétság Város Önkormányzat 2005. évi  fejlesztési célú kiadásainak telejsítése >>>
 • 7. számú melléklet - Réság Város Önkormányzat  részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveninek  2005. évi költségvetési bevétele és kiadása >>>
 • 8. számú melléklet - Rétság Város  Önkormányzat részben  önállóan és önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2005. évi bevétele és kiadása >>>
 • 9. számú melléklet - Rétság Város intézményeinek 2005. évi átlaglétszáma >>>
 • 10. számú melléklet - Rétság Város Önkormányzat  2005.  XII.31. nettó  vagyonának kimutatása >>>
 • 11. számú  melléklet - Rétság Város Önkormányzat 2005. évi vagyonleltára >>>
 • 12. számú melléklet - Rétság Városi Önkormányzat 2005. évi  egyszerűsített mérlege >>>
 • 13. számú melléklet - Rétság Városi Önkormányzat 2005. évi  egyszerűsített pénzforgalmi jelentése >>>
 • 14. számú melléklet - Rétság Városi Önkormányzat 2005. évi  egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása >>>
 • 15. számú melléklet - Rétság Város Önkormányzat  2005. évi  pénzmaradvány elszámolása >>>
 • www.retsag.hu
  ©Copyright
  E-mail
  Webmester
  <vissza
  ^fel-