Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2007. augusztus 30. napján megtartott ülésen
-
A piros színnel jelölt sorok nem képezik a hivatalos jegyzőkönyv részét, az a szerkesztő megjegyzése. A jegyzőkönyv a kapcsolódó anyagokkal  utólagos kommentárral, hamarosan kiegészítésre kerül!
-Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE
Jelen vannak:  9 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján Mezőfi Zoltán polgármester, Huszár Zoltán jegyző, Erdélyi Mária jegyzőkönyvvezető 6 fő vendég

Mezőfi Zoltán polgármester köszönti a megjelent képviselőket és vendégeket, megállapítja a Képviselő-testület egy képviselő kivételével jelent van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyit] a.

Napirend előtt:

1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 9 igen szavazattal a elfogadta. 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk itt olvasható el >>>
Az előzetes kommentáron kívül készülnek a már elhangzottakról részletes elemzések, amelyeket elkészültük után folyamatosan feltültünk e jegyzőkönyv kiegészítéseként.
2. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Jávorka János képviselő: Nem szerepel az anyagban az augusztus 3-ra kiírt, elmaradt árverés. Miért maradt el az árverés?
Huszár Zoltán jegyző: Az augusztus 3-ára kiírt árverésen való részvétel feltétele az üzleti tájékoztató polgármesteri hivataltól történő megvásárlása volt. Senki nem vásárolta meg, ezért senki nem tudott joggal részt venni az árverésen.
Gál Gábor képviselő: a K&H Bank igazgatója közölte a polgármester úrral, hogy bankfiókot szeretne létrehozni. A művelődési központ igazgatója mereven elutasítja, kompromisszumokra sem hajlandó. Kérdés: a bank ennek ellenére fenntartja-e szándékát.
Mezőfi Zoltán polgármester: A beszámolóban az bankigazgató asszony véleményét írtam le. Szeretné meggyőzni a Képviselő-testületet, hogy Rétságnak csak előnye, bevétele származhat a bank letelepedéséből. A környezet előnyére változhat, az intézmény csinos átalakuláson mehet át. A városnak bevétele származhat az együttműködésből, sőt, jelentős szponzor is megj elenhet.
Majnik László képviselő: A művelődési ház igazgatója jogosult egyedül olyan szerződést kötni, amely a művelődési házra vonatkozik, a testületnek akkor van szerepe, ha a szerződés.
hat hónapon túli. Ez akkor is igaz, ha az önálló gazdálkodású intézményt részben önálló gazdálkodásúra változtatnánk. Tudomásom szerint két olyan hely is felvetődött, amely a banknak megfelelne, ezeket is meg kellene nézni, nem mindenáron erőltetni a művelődési házat.
A két ülés közötti eseménysorba tartozna az is, hogy a városi sportegyesület kérése valamelyest pozitív megoldásra vezetett. Ez a helyi érdekérvényesítésnek egyik legkiemelkedőbb példája volt. Megérdemelte volta, hogy a két ülés közötti események között helyet kapjon.
Jávorka János képviselő: Véleményem szerint azért nem jelentkeztek az árverési szabályzatért, mert nem volt jól előkészítve, az érdeklődők egy sor kérdésükre nem kaptak választ. A művelődési házzal kapcsolatban az a véleményem, hogy annak megvan a maga helye, szerepe a település életében. Arra törekszünk, hogy Rétságon és a kistérségben nagyobb kihatással legyen kulturális, művészeti és egyéb vonatkozásban. Nem visszafejleszteni, hanem megőrizni, fejleszteni kellene.
A bank számára pl. a Nógrádtrade épületében megvannak a lehetőségek, azt kellene megvizsgálni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Javaslom, hogy a következő, költségvetési napirendnél térjünk vissza erre a témára.
Dr.Tóth Mária képviselő: Az augusztus 3-ai sikertelen árverés kapcsán javasolom, hogy biztosítsunk nagyobb nyilvánosságot ennek a lehetőségnek, legalább olyan formában, hogy két országos lapban jelenítsük meg, ill. ingatlanközvetítőre bízzuk. Fizetni csak siker esetén kellene.
Gál Gábor: A bankkal kapcsolatosan én kérdést tettem fel, nem erőltettem. A CISZ-ház kihasználatlan.
Mezőfi Zoltán polgármester: Javaslom a bankos kérdést a költségvetési napirendnél tovább folytatni.
Fodor László képviselő: A laktanya árverés sikertelenségének fő okozója, hogy nem rendelkezünk konkrét tervekkel. Mi nem vállalkozói szemlélettel közelítünk ehhez a kérdéshez. Ne gondoljuk, hogy a magyar vállalkozóknak van több tíz, esetleg száz millió forintja, hogy az átalakításokat el tudják végezni. Kiesett a Kft., aki megnyerte annak idején. Keressünk újabbat. Én is adtam már javaslatot, címet, nevet. Mozduljunk ki a holtpontról. Minimum tervekkel rendelkezzünk. Legalább a laktanya első épületeit lássuk el közművekkel. Legalább az első fokozatig jussunk el a fejlesztésben, utána hirdessünk. Ha nem mozdulunk el, szerintem sose lesz rá vevő.
A két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót a Képviselő-testület 9
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk itt olvasható el >>>
Az előzetes kommentáron kívül készülnek a már elhangzottakról részletes elemzések, amelyeket elkészültük után folyamatosan feltültünk e jegyzőkönyv kiegészítéseként.
Mezőfi Zoltán polgármester: A napirendek elfogadása előtt javasolom, hogy a meghívón 3. Napirendet tárgyalja a Képvieslő-testület 1.napirendi pontként. Javasolom a meghívón nem szereplő a bizottságok által tárgyalt alábbi napirendek felvételét: 12.-ként: Az általános iskola osztály és csoport létszám módosítási kérelme, 13.-ként: Együttműködési megállapodás a 3
Rózsavölgyi Márk Zeneművészeti Iskola megmaradása érdekében, 15.-dikként: A tűzoltóparancsnok felmentési kérelme. Zárt ülésen javasolom tárgyalni: a polgármesteri tájékoztatót és a szükséglakás bérbeadása iránti kérelmet.
Huszár Zoltán jegyző: nyilvános ülésen javasolom tárgyalni a jegyzői törvényességi észrevételt, amelyet szóban szeretnék megtenni.
Mezőfi Zoltán polgármester: 16. Napirendi pontként tehát javasolom felvenni a jegyzői törvényességi észrevételt.
Szavazásra bocsátja a meghívón nem szereplő napirendek.
A Meghívón nem szereplő napirendek felvételét a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Szavazásra bocsátja a módosító indítványokkal együtt a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület a napirendet - a módosító indítványokkal együtt - 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt.
 
Sorsz Napirend Előterjesztő
1./ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006. (XII.29.) számú – Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló – rendeletének módosítása Huszár Zoltán jegyző
2./ Beszámoló a 2007. évi költségvetés féléves teljesítéséről Mezőfi Zoltán polgármester
3./ Beszámoló a Rendőrkapitányság tevékenységéről Huszár Zoltán jegyző, 
előadó Gubó Zoltán rendőrkapitány
4./ Gyermekjóléti Társulás ingatlan vásárlása Mezőfi Zoltán polgármester
5./ Rétság város településrendezési tervének módosítási folyamata és az elkészült tervanyag ismertetéséről Mezőfi Zoltán polgármester
6./ Közigazgatási határ módosítási kérelem Mezőfi Zoltán polgármester
7./ Közétkeztetési feladatok ellátásának lehetősége Huszár Zoltán jegyző
8./ A volt honvédségi laktanya területén lévő épületek bontási munkáira benyújtott pályázatok elbírálása Huszár Zoltán jegyző
9.) A Napköziotthonos Óvoda csoport, illetve óvónőlétszámának megállapítása  Mezőfi Zoltán polgármester
10.) A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat rendszerhez való csatlakozás lehetősége  Huszár Zoltán jegyző
11.) Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei hulladékgazdálkodási Társulás jóváhagyási kérelmei Mezőfi Zoltán polgármester
12.) Meghívón eredetileg nem szereplő
Általános Iskola csoportbontás ügye
Mezőfi Zoltán polgármester
13.) Meghívón eredetileg nem szereplő
Együttműködési megállapodás a Rózsavölgyi Márk Művészetoktatási Iskolával

Mezőfi Zoltán polgármester
14.) Képviselői kérelmek  Huszár Zoltán jegyző
15.) Meghívón eredetileg nem szereplő
Tűzoltóparancsnok felmentése
Mezőfi Zoltán polgármester
16.) Meghívón eredetileg nem szereplő
A jegyző törvényességi észrevétele
Huszár Zoltán jegyző
17.) Egyebek
18.) Zárt ülésen
Polgármesteri tájékoztató adótartozás kiváltásáról
Előterjesztő:
Mezőfi Zoltán polgármester
19.) Zárt ülésen
Szükséglakás bérbeadása iránti kérelem
     Az előterjesztés innen letölthető >>>
     Kommentárunk itt olvasható >>>
Mezőfi Zoltán polgármester
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk a napirendekről itt  olvasható el >>>
Az előzetes kommentáron kívül készülnek a már elhangzottakról részletes elemzések, amelyeket elkészültük után folyamatosan feltültünk e jegyzőkönyv kiegészítéseként.

1. Beszámoló a Rendőrkapitányság tevékenységéről 
Előterjesztő : Huszár Zoltán jegyző
A napirendi pont tárgyalásakor tanácskozási joggal jelen volt Dr. Ármós
Sándor r. dandártábornok, főkapitány és Gubó Zoltán rendőrkapitány. 
Hegedűs Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság pozitívan értékelte a rendőrség munkáját. Kérdések merültek fel a Kapitány úrhoz címezve, pl: a
településen belüli sebességkorlátozás betartásával kapcsolatban. Kérés is elhangzott, miszerint a járőrszolgált lehetőségéhez mérten kiemelten figyelhetné az intézmények, konkrétan az óvoda udvarát az éjszakai órákban. Kapitány úr elmondta, hogy szinte minden településen elhangzott ez a kérés, melynek - lehetőségeik szerint - minden esetben eleget tesznek.
A bizottság kéri a testületet, hogy fogadja el a rendőrség tevékenységéről szóló beszámolót. 
Dr. Ármós Sándor rendőrfőkapitány: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Szeretném bemutatni Laczkó István alezredes urat a Közrendvédelmi Osztály vezetőjét. Köszönjük a bizottság elfogadó véleményét. Rétság közbiztonsága kapcsán: a bűncselekmények száma 50 körül mozog évente (betörés, garázdaság, testi sértés stb.). Vannak olyan bűncselekmények pl. magánokirat hamisítás, csalás, amelyek száma nem túl nagy. A rendőri jelenléttel kapcsolatban: felhívom mindenki figyelmét, hogy az iskolakezdést miatt figyelmesebben közlekedjenek, az oktatási intézmények a kettes út mentén vannak, ez veszélyt jelent. Mi országos akció keretén belül igyekezni fogunk maximálisan odafigyelni.
Annak, hogy eredményeket értünk el, köze van ahhoz, hogy az intézményekkel jó kapcsolatban vagyunk. Az erőink nem nagyok. Két-két pár rendőr a napi szolgálatban lévő állomány, ez kevés, de igyekszünk megfelelni és biztosítani., akár túlórák elrendelésével is.
Ittas vezetők ellenőrzése és a probléma kezelése kapcsán az EU által elfogadott. ún. „Fehér könyv", az uniós szabályok előírják a halálos balesetek számának csökkentését.
Az állampolgárok ezt úgy érzékelik, hogy sűrűbbek az ellenőrzések. Az ittas vezetők leleplezésének száma kb 80 %-kal emelkedett. A két évvel előttihez hasonló módon el fogom juttatni beszámolónkat a széles közvélemény számára a megfelelő fórumok segítségével.
Dr. Tóth Mária képviselő: A színesfém lopással kapcsolatban van kérdésem. Napi probléma. Ki tudnának-e valamit találni arra, hogy az átvevőket le lehessen állítani, szerintem ez a lenne a megoldás.
Hegedűs Ferenc képviselő: Az iskola és óvoda sarkán előforduló éjszakai duhajkodásokat - ami miatt a környéken lakók nem tudnak aludni - meg kellene szüntetni.
Jávorka János képviselő: 2008. január1-től életbe lép a Schengeni Egyezmény. Ennek következtében feltehető, hogy a szomszédok irányából a bűnözési hullám megnövekszik és profilt válthat. Tovább kell erősíteni az együttműködést a kapitányság és az intézmények között. Még fokozottabb ellenőrzésekre van szükség. A rétsági rendőrség munkáját elismerik a megyében és országos szinten is. További jó munkát kívánok.
Dr. Ármós Sándor főkapitány: Köszönöm az elismerést. A rendszerváltás óta az elmúlt év volt a legeredményesebb a Rétsági Rendőrkapitányság és a Nógrád Megyei
Rendőrkapitányság életében is. Ennek sok oka van. Ha kollégáim nem oldják meg az országos betöréssorozati ügyet, ha nem derítik fel sikeresen, akkor nem mondhatnánk el, hogy az oroszág második legeredményesebb rendőri egysége volt a Nógrád megyei. Csak a borsodi
5 előzött meg bennünket. Elégedett vagyok a Rétsági Rendőrkapitányság munkájával. Jól döntöttünk, amikor személyi és szervezeti ügyekben döntöttünk. 2008. január 1.-jén a Magyar Köztársaság Határőrsége jogutód nélkül megszűnik, a rendőrség keretében fog működni. Mindenkinek aki az állományban van Balassagyarmaton, hivatásos határőr, köztisztviselő, közalkalmazott, mindenkinek lesz állása. Mindenkinek lesz munkája a rendőrkapitányságon belül. Figyelemmel kísérem a laktanya ügyét. Nekünk is hasonlóval kell szembenéznünk jövőre. Balassagyarmat határőr város, az Ipoly Szállót, azt a nagyon szép ingatlant meg fogjuk kapni. Nekünk is lesz egy eladó ingatlanunk. Hogy a kapitányságot mikor és hogyan tudjuk értékesíteni, nem tudjuk. Tulajdonosa a magyar állam. Nem a mi gondunk lesz. Sajnos Rétság nem határ menti kapitányság. Ez igazságtalan, mert a 2-es út majdnem teljes hosszában a Rétsági Rendőrkapitányság felügyelete alá esik. Mégsem esik különleges elbírálás alá, mint pl. Csorna, amely egyetlen ponton érintkezik Ausztriával és a határral, mégis különleges elbírálás alá esik, mint a Soproni Rendőrkapitányság. A Rétsági Rendőrkapitányságon létrejön egy közbiztonsági és határrendészeti osztály, de a létszámfejlesztés alól kimarad. Megígérem, hogy az átszervezés után 2008 első negyedévében az egységes Nógrád Megyei Rendőrkapitányságon belül újra fogjuk osztani a rendőri létszámot. A rétsági kapitányság nagyobb létszámú lesz, mire legközelebb találkozunk, ez az Önök által említett közlekedési problémák megoldására is jó hatással lesz. A Nógrád Megyei Rendőrkapitányságon működik a legkisebb közlekedésrendészet, 32 közlekedési rendőr. Ehhez a feladathoz nagyobb létszámra lenne szükség. A rendőrség sok mindent kitalál, pl. színesfém ügyben, csak lepattan a minisztériumról. Jó ötleteink vannak. De a jogszabályokat nekünk is be kell tartanunk. A mienknél kialakultabb jogrendszerrel rendelkező országokban ismerik az objektív felelősséget. Nálunk is erre lenne szükség. A szabálysértési törvényt is sok ponton módosítani kell. Ausztriában a vaskereskedő elzavarja azt, akinél felismeri, hogy az eladni kívánt darab pl. jelzőtábla oszlop vagy vasúti sín darab. Ha a hatóság a kereskedőnél egy ilyet megtalál, azonnal bevonják az engedélyét és keményen megbüntetik. Ez az objektív felelősség. A magyar jogrendszer zárt és dogmatikáját tekintve idegen tőle az objektív felelősség. De tudomásul kell vennünk, hogy egy szövetség része vagyunk, és nekünk is alkalmazkodunk kell. Nem tudjuk, mi történik Schengen után. Egy valami megnyugtató. Ha segítséget kérek a határőrségtől már most is megkapom, de január elsejétől nem kell kérnem, 409 fővel növekszik a kapitányság személyi állománya, minőségi és mennyiségi változások is lesznek a főkapitányság életében. Nagy munka közepette vagyunk. 1100-1200 közötti fővel fogunk dolgozni, és 2008-ban legalább olyan jól fogunk működni, mint eddig. A közterületi járőrszolgálat esetében - ami nem a bűnügyi szolgálat - a jövő útja az, hogy az önkormányzatokhoz betagozódnak. Most úgy tűnik, hogy a jelenlegi politikai akarat előveszi azt a közösségi rendőrségi dogmatikai fogalmat, amit elfelejtettünk. Középtávú cél, hogy a közterületi szolgálat és az önkormányzatok közötti együttműködés fokozódjon. Az önkormányzatnak is nagyobb része és felelőssége lesz a jövőben. Tájékoztatásul: a rendőrkapitány és az osztályvezető is kizárólag pályázat útján nevezhető ki január 1-től. Köszönöm, hogy támogatják a kapitányság munkáját.
Katona Ernő alpolgármester: úgy érzékelem, hogy nagyobb feladatot ugyanarra a létszámra hárítanak, és a rendőrség morális válsága is megfigyelhető. Elbizonytalanodtak a rendőreink az utcán és az irodáikban. Milyen terveik vannak a rendőrök megerősítésére, milyen módon képezik őket, hogy a lakossággal való kommunikáció jobb legyen, és milyen lehetőségeik vannak hogy morálisan és anyagilag is a jövőben jobban megbecsüljék a rendőreiket.
Dr. Ármós Sándor főkapitány: Morális válság nincs, nem is volt. És - a kollégáimat ismerve - szerintem nem is lesz. Ami május-júniusban történt vagy nem történt, az a mi megyénket
nem érintette. A mi csapatszolgálati századunk teljes szolgálatban lévő állománya szept.l8-án
ment Bp.-re. Attól a naptól kezdve március 15-ig 14 alkalommal teljesítettek Bp.-en szolgálatot. Soha egyetlen panasz nem érkezett a munkájukkal kapcsolatban. Ruhájukon mindig volt azonosító jel. Szakszerűen, törvényesen intézkedtek. Egy kollégánk ellen sem folyt büntető vagy fegyelmi eljárás. Nyilván megviselte őket is lelkileg az, amit átéltek. A rendőreink biztonságát is lehetőség szerint biztosítottuk. - Ruha, pszichológus stb. Senki nem sérült meg. Sisakjuk, pajzsuk volt. Akár harc közben is ott a pszichológus, ha segítségre van szükség. Az első adandó alkalommal, megkerülve a szabályokat, 1 millió forintért vettünk felszerelést, sípcsontvédőt. Minden olyan túlórát, amelyet ledolgoztak, kifizettünk. nem volt béremelés, hanem egy fix keretet használhattunk fel, amelyet mindenki egységesen megkapott. Ez az éves jutalomkeret 60 %-át kimerítette. A maradék 40 %-ot teljesítményarányosan fogjuk elosztani.
Majnik László képviselő: Mióta emlékszem rendőrségi beszámolókra, Rétságot mindig a béke szigeteként emlegették, ez nem is változott azóta nagyon. Azt hiszem, hogy a jó hagyományokat sikerült továbbvinni. Minden elismerés megilleti a rendőrkapitányságot, továbbijó munkát kívánunk.
Mezőfi Zoltán polgármester: Összefoglalva a szakemberek véleményét szeretném hangsúlyozni, hogy az önkormányzat egyik legfontosabb együttműködő partnere a rendőrség és rendvédelmi szervezetek. Most egyedül maradtak a porondon a határőrség átszerveződésével. Fontos kérésem a Kapitány és Főkapitány úrhoz: a kettes főút Rétságon átvezető szakasza küzdelmes időszakot váltott ki a településen, miután bevezették a matricát és átcímkézték az utat autópályává. Tudjuk, hogy Rétságon a belső forgalom kapcsán állóháborút vívunk, kérem a szakemberek segítséget. Tudjuk két fáma-lézer is van az úton. A Rétságon élők érdekében minél gyakoribb alkalommal kérném a forgalom csillapítást. Katlanban vagyunk, akármerről jövünk, gyorsít az út. A kamionokon a GPRS-e jelzi, hogy egy jó út van itt, ezért megnövekedett a kamion forgalom. Az állam feladata megoldani a kamionosok számára jogkövető magatartásának a lehetőségét. Matricavásárlás szükségességéhez lehetőséget is kell teremteni. Ebben partnerek vagyunk A rendőrség ugyanabban a cipőben jár, mint mi, a megszorítások őket is érintik. A jó kapcsolatot
szeretnénk megőrizni a jövőben is.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a rendőrkapitányság tevékenységéről szóló előterjesztést.
A tájékoztatót a Képviselő-testület. 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
102/2007. (VIIL30.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a rendőrkapitányság tevékenységéről szóló előterjesztést.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrkapitányság tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk itt  olvasható el >>>
Az előzetes kommentáron kívül készülnek a már elhangzottakról részletes elemzések, amelyeket elkészültük után folyamatosan feltültünk e jegyzőkönyv kiegészítéseként.

2. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006 (XIL29) számú - Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló - rendeletének módosítása
Előterjesztő: Huszár Zoltánjegyző
Huszár Zoltán jegyző: rövid kiegészítés az előterjesztéshez. A kiadott anyagtól eltérően az építésügyi, műszaki és koordinációs csoportból a műszaki ügyintézői státuszt kivenném, az ő munkaköre megosztható az esetleges vállalkozó, ill. a többi köztisztviselő között. A polgármesteri hivatal összlétszáma a jelenlegi 29-rő124,5 státuszra csökkenne, ami 4,5 státusz létszámleépítést eredményezne. A kiküldött anyagban szerepel, hogy a felmentések miatt 8 millió Ft kötelezettség keletkezik. Ez nem teljesen fedi a valóságot. A közalkalmazotti jogviszony - amennyiben a szervezeti egység megszüntetéséről a testület dönt és a teljes szervezeti egység az új munkáltató részére átadásra kerül kiszervezés esetén, akkor a közalkalmazott jogviszony közös megegyezéssel szűnik meg. Ha minden szabályt betartunk, akkor egy fillér kifizetésére sem lesz szükség. Az ügyintézők a polgármesteri hivatalban túlterheltek. Évről évre növekszik az ügyiratforgalom, az adatszolgáltatások, jelentések száma megtöbbszöröződött. A szabadságok kötelező jellegű kiadása is súlyos gond. Stabilizálná és hatékonnyá tenné a hivatal működését ez az elképzelés. A 0,5 státusz jelentős megtakarítást eredményezhet. A rendelet-tervezetet ennek alapján javasolom elfogadásra. Annyi módosítással, hogy a rendelet 2008. jan. 1-jén lépne hatályba és a testületnek ezzel kapcsolatban a következő kiegészítő határozata is lenne:
Rétság Város Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a jelen rendelet hatályba lépésének feltételeit készítse elő, ennek érdekében szükséges előkészítéseket, szükséges tárgyalásokat folytassa le, szükséges ajánlatokat kérje be, és legkésőbb az októberi testületi ülésen terjessze elő.
Hegedűs Ferenc képviselő: Jegyző úr az Átvilágító Bizottságjavaslata alapján javaslatot tett a Polgármesteri Hivatal struktúrájának átalakítására. Már évek óta folyamatosan felmerülő lehetőség, hogy a műszaki csoport munkája kiszervezésre kerüljön. Ebben az esetben a vállalkozás végezné a karbantartási, felújítási munkákat. Előzetes tárgyalások alapján kb. 1.300,- Ft+ ÁFA díjért. A munkaórát csak a tényleges munkavégzésre számolnának a dolgozók átvételét biztosítanák. Véleményként hangzott el, hogy
- a csoport szervezettsége kritikán aluli, és ezért a vezetők a felelősek;
- sokszor az anyag sem biztosítható a munkavégzésükhöz;
- a dolgozók közül van, aki csak a szakmájába illő munkát hajlandó ellátni;
- a jelenlegi formában kellene munkáltatni a csoportot, az elvárásokat megfogalmazva;
- a vállalkozásoktól konkrét, írásbeli ajánlatot kellene kérni, s a beérkezést követően kellene a napirendet tárgyalni, hiszen a kiszervezést követően kerülhet sor a struktúra átalakításra;
- a takarítás vállalkozásba adása nem biztosan a legjobb mód a takarékosságra. A munkát úgy kellene megoldani, hogy felvenni egy csoportot, amely ellátná az összes intézmény takarítását. Elfogadhatatlannak tartotta a bizottsági tag, hogy a Művelődési Központban 1 fő 8 órás és 1 fő 6 órás takarítónő dolgozik, míg a hivatalbanjelenleg 1 fő 4 órás látja el a
feladatot. Elfogadhatatlannak tartotta továbbá a régi bevált módszert, hogy egyik intézményből a másikba - helyettesítés céljából - nem rendelhető át dolgozó;
- az apparátus létszámának módosítását a bizottság a műszaki csoport és a takarítói státuszok alakulásának függvényében kívánja módosítani. Elhangzott, hogy a ki nem vett szabadságok száma nagyon magas, melyek kiadása a jegyző feladata, meg kell oldania;
- azokra a területekre, amelyeken jelenleg nagy a túlterheltség, belső forrásból kellene átcsoportosítani munkatársakat, vagy munkaköröket kellene újra elosztani. Kivétel ez alól az építésügy, ahol égető szükség van plusz létszámra. A városfejlesztési stratégiai munkatárs személyéről megosztott volt a vélemény. Van olyan bizottsági tag, aki az elképzelt fejlesztések miatt fontosnak tartja a státuszt és van olyan, akinek az a
véleménye, hogy az építésügyön keletkező ú_j státusz dolgozója lássa el ezeket a feladatokat;
- Az igazgatási csoport létszámát a pénzügyi csoport terhére kellene megoldani. A pénzügyi csoport létszámát más tag elegendőnek és szükségesnek tartotta azzal a kitétellel, hogy a munkaügyi feladatokat felsőfokú végzettségű munkavállalóval kellene megoldani. A csoport feladatai a művelődési központ önálló gazdálkodásának részben önállóvá alakítása után bővülhetnek, továbbá a csoport az előző jegyző munkájából is sokat át kellett, hogy vegyen;
- igényként fogalmazódott meg egy oktatási, kulturális és sport feladatokért felelős ügyintézői státusz létrehozása, bár ez a bizottság tagjainak véleményét megosztotta.
A bizottság egyetértett azzal, hogy a struktúra átalakítása már évekkel ezelőtt szükséges lett volna. Ez azonban túl nagy és összetett téma ahhoz, hogy most egy lépcsőben kerüljön elfogadásra. A bizottságjavaslata: Az 1 fő 8 órás építésügyi státuszt a lehető legrövidebb időn belül létre kell hozni. A többi státuszról, a munkaköri leírások tervezetének részletes bemutatásával az október hónapban tartandó ülésen dönt a bizottság. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a műszaki csoport és a takarítók hogyan tehetők önálló gazdasági egységgé. Kotroczóné Somosi Éva képviselő: A bizottsági ülésen már rákérdeztem, hogy kit akarunk leépíteni, akkor egyértelmű volt, de ahogy a Jegyző úr most. elmagyarázta, nem értettem.
Huszár Zoltán jegyző: A 4,5 fő leépítés úgy jön ki, hogy a műszaki csoport 5 státuszát és az egy fő gépjármú üzemeltetési szakfeladaton lévő státuszt, összesen 6 fő, ill. 3 fő négyórás takarítót szerveznénk ki a hivatalból. Ez összesen 7,5 fő létszámleépítés. Ennek a terhére 3 fő létszám szerepel az előterjesztésben. Az egyik az igazgatási csoportnál egy új igazgatási ügyintézős, a második egy építéshatósági és a harmadik a városfejlesztési stratégiai munkatárs lenne. A kiküldött anyagban szereplő műszaki ügyintéző az egy szintén új státusz lenne, ennek az elfogadását nem javaslom, visszavonom, mert feladata megosztható lene az esetleges vállalkozó és a többi köztisztviselő között.
Jávorka János képviselő: Hány fő építési ügyintéző dolgozik most?
Huszár Zoltán jegyző: Két státusz van jelenleg. Egy 8 órában, a másik csak 4 órában. Az ő létszámuk, ill. bérkeretük terhére egy hatórás ügykezelői státusz van még mellettük. Égető az építésügyi státusz létrehozása. Növekszik az ügyiratszám. Egyik ügyintéző, aki teljes állásban tölti be a státusát, nyugdíjas, sajnos egyre többet beteg, jelenleg is az. Így a körzeti igazgatás ellátottsága j elenleg nem teljes körűen megoldott.
Jávorka János képviselő: Örömmel tapasztaltam az előterjesztésben, hogy az átvilágító bizottság beadta a j elentését. Hol van ez, a testület miért nem tárgyalta?
Huszár Zoltán jegyző: Gépelési hiba történt. Szóban olyan információkat kaptam az
előterjesztés készítésekor, hogy annak végleges formába öntése előtt rendelkezésünkre fog állni az írásos anyag. Ez a mai napig nem történt meg. Nem született írásos jelentés de sajnos benne maradt az anyagban.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Nagyra értékelem a létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségmegtakarítást. Arra lennék kíváncsi, ezekhez a feladatokhoz rendelnek-e állami, önkormányzati pénzeket, hogy elő van-e írva, hogy a feladatokhoz milyen szakképzettségű és mekkora létszám szükséges. Akár lakosság-, akár feladatfüggően. A források feladatorientáltak, vagy létszámarányosak? Ha leépítünk létszámot, veszítünk-e állami pénzeket. A hivatal költségvetését terhelő feladataink láthatóan szaporodnak.
Huszár Zoltán jegyző: Jogszabály rendelkezik a képesítési feltételekről a különböző státuszokhoz. A körzeti igazgatási feladatok ellátáshoz érkező állami normatíva a létszám arányában nem módosul. Okmányirodánál, építési és gyámügynél ügyiratszám alapján állapítják meg a normatívát, az nem függ a státuszoktól.
Az építési hatóság egy létszámmal való bővítése lehetővé teszi olyan zökkenőmentes, határidőben történő megoldását is, mint pl. helyszíni szemlék megtartása vagy hatósági bírságok kiszábása.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Nehogy abba a hibába essünk, hogy minden magtakarított forint száz forintba fog kerülni. Szükségesek azok a munkaerők, akik a megnövekedett számú feladatokat elvégzik. Saját magam is tapasztalom, hogy egyre több a sok időt igénylő adminisztráció.
Huszár Zoltán jegyző: Az építési hatóságnál egy fő létszámbővítés szerepel az előterjesztésben. A műszaki csoport illetve a takarítás kerülne kiszervezésre. Az előterjesztés három fő bővítést tartalmaz a polgármesteri hivatal köztisztviselői apparátusában.
Mezőfi Zoltán polgármester: Az állami normatíva nem növekedett az elmúlt években. Ki fogjuk gyűjteni, hogy éves szinten a körzeti feladatok ellátásra mennyi plusz befizetéssel jár. A Képviselő-testület elé fogjuk terjeszteni, hogy Rétság város polgárai mennyi pénzt tesznek hozzá egy-egy körzeti feladat ellátáshoz, ugyanis fennáll az a gyanúm, hogy hozzáteszünk.
Egyszerű példa: Balassagyarmaton városi kórház üzemel, körzeti feladat ellátással állami normatív ellátástól és a Balassagyarmati Önkormányzat teszi hozzá a szükséges összeget. Minket is kérhetnének, hogy járuljunk hozzá, kérhetnék, hogy mi is tegyünk hozzá létszámarányosan. Ezt nem kérték. Ugyanez a helyzet a gyámügyi hatóság és az okmányiroda esetében is. A normatívát az állam ide irányítja, de nem elegendő a körzeti feladatok ellátására. Az ellátandó feladatoknál a normatíva létszámot nem határoz meg. Egy összeget ad le. Azon belül a jegyzőnek van mozgástere, hogy hány főt alkalmaz. lehetőleg a legkevesebb alkalmazottal dolgozik. Kerekített számokat fogok mondani: 2005-ben az építési hatóságon 1700 körüli ügyirat volt. 2006-ban már 2500 körüli, tehát növekvő a tendencia. Ha a bizottságnak van módosító javaslata, szívesen hallanám.
Huszár Zoltán jegyző: Kiegészítem a polgármester úr által elmondottakat. Az állami normatívákkal nem a jegyzőnek, hanem a Képviselő-testületnek van jogosultsága a státuszokat meghatározni. A hozzárendelt pénzösszegek tekintetében rendelkezésemre áll az statisztikai kimutatás, a hozzárendelt pénzösszegek tekintetében, a Képviselő-testület rendelkezésére tudom bocsátani, ha igény van rá.
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: A létszámcsökkentés célja, hogy költségcsökkentést érjünk el. De a leépítendő közalkalmazottak bére alacsonyabb, mint a beállítandó köztisztviselőké. Végeztünk-e számításokat? Mekkora összeget tudnánk megtakarítani? Plusz vagy mínusz?
Huszár Zoltán jegyző: Pontosan ilyen számításokat nem végeztünk. A létszámleépítés és ú_j státusz között 4,5 státusz különbség van.
Dr. Tóth Mária képviselő: Nem vagyok biztos abban, hogy jelentős költségmegtakarítást eredményezne ez az átalakítás. A létszámcsökkentés után nem kerül pénzbe a takarítás, stb.? Nem feltétlenül szükséges szerintem ezeknek a státuszoknak a leépítése. Az irányításnak, a vezetésnek, a szervezésnek kellene nagy mértékben javulnia, mert az szinte nincs is. Kétséges, hogy ha vállalkozásba adnánk ki ezeket a munkákat, azok időben megjelennének-e ott, ahol kell, naprakészek tudnának-e lenni. Az a baj, hogy nincsenek ezek az emberek irányítva. Sok olyan szakmunka van, amit ezek a közalkalmazottak el tudnának, és szívesen el is végeznének akkor is, ha szakmájukkal nem egyezik. Ha a dolgozók ezt megtagadják, el kell küldeni. Nem kötelező itt dolgozni. Fel kell helyettük venni új embert. A laktanyaőrzéssel kapcsolatban változatlanul tartom, egyetértek, hogy a takarítást és egyéb munkálatokat a laktanyában el tudnának végezni. Javasolok az építési osztályra azonnal beállítani egy felsőfokú végzettségű építészt, mindannyian tudjuk, hogy nagyon sok munka van ezen a területen.
Jávorka János képviselő: Többedszer fordul elő, hogy a jegyző gépelési hibára hivatkozik. Mi alapján készült az előterjesztés, ha nem voltjelentés. Napirenden szerepelt a 2006. 12. 29ei testületi ülésen a létszámcsökkentés. Akkor elfogadta a testület, hogy legyen egy bizottság, aki járja végig az intézményeket, beszéljen az intézményvezetőkkel tegyen javaslatot a
takarékossági intézkedésekre. Határidőre nem készültek el. Kaptak még egy hónapot, februárig, sajnos ere sem készült el írásos vélemény, nyolc hónap telt el, és tapasztaljuk, hogy az átvilágító bizottság jelentésére hivatkozunk, arra, ami nincs is. Ezt az előterjesztést nem tudom támogatni. Egy sor dolgot nem látok. A műszaki csoporttal kapcsolatban a dr. Tóth Mária által elmondottakkal egyetértek.
A tavalyi két fős létszámcsökkentés kapcsán elmondtam: gondoljuk meg, hol szervezünk át, mert vissza fog ütni. Itt a hivatalban nem mennek jól a dolgok. Megszüntettünk státuszokat - szerintem felelőtlenül. Nem értek egyet az előterjesztéssel.
Leszervezzük a műszaki csoportot, meg a takarító brigádot, és felveszünk köztisztviselőket. Magasabb a bérük. Ha a kettőt összehasonlítjuk, nem hiszem, hogy megtakarítást tudunk elérni. Nem értem az egészet, tűzoltó, kapkodó munkát látok ebben. Nincs előrelépés, nem látszik, hogy milyen irányban akarunk előrelépni. Van sok olyan feladat, amelyet a hivatalnak el kell látnia (vihar, gally, falevél stb.) Szerintem, ha akarunk ezen változtatni, azt átgondoltan, minden területre kiterjedően kell tennünk, akkor lehet a testület elé tenni, mint napirendet.
Gál Gábor képviselő: Csak az téved, aki dolgozik. Az átszervezés régen indokolt lett volna. Majnik László képviselő: Egy előterjesztésben ne írjuk le, ami nem létezik. Ebben egyetértek Jávorka úrral. Tagja voltam ennek a racionalizáló bizottságnak. Sok helyen voltunk, de valójában semmilyen javaslatot nem tettünk, ez a bizottság nem végezte el a feladatát,
okafogyottá vált. Azzal egyetértek, hogy az építésügyön oldjuk meg ez a létszámbővítést. Természetes, hogy a feladatrendszerét szükséges a szervezetet igazítani. A szükséges létszám legyen meg a feladatvégzéshez. Ne ötletszerűen döntsünk, mert visszatekintve a decemberi döntésünkre, amikor két létszámot megszüntettünk, most kiderül, hogy nem két, hanem három létszámra van szükség, ha nem ugyanarra, de majdnem arra a munkakörre. Igazából abból költségmegtakarítás nincs, hiszen még tudtommal mindig nem zárult le az ügy. Körültekintőbb előkészítésre van szükség, ha költségmegtakarító intézkedéseket akarunk 11
hozni. Ha a testület elé kerül a kérdés, akkor a testületi tagok jobban ismerjék meg az elvégzendő feladatokat, amelyekre státuszokat akarunk. A műszaki csoport kérdése legalább évtizedes kérdés. Minden évben foglalkoztunk ezzel, de nem jutottunk semmire. Nem
javasolom, hogy vállalkozóval végeztessük el, mert ez feszültségeket szülhetne. Olyan városgondnoki intézményt lenne jobb létrehozni, amely mindent el tudna végezni a karbantartástól az utcaseprésig, ha szükséges szakfeladatokat is. Ennek a rendszerét jobbnak tartanám. A város környezetéről, intézményekről van szó, naprakészen kell ebben dolgozni. Ezt tudnám támogatni. Most csak az építésügyi hatósági kérdésben döntsünk szerintem. A Pénzügyi Bizottság. véleményét támogatom.
Dr. Tóth Mária képviselő: Beigazolódott az, amit mondtam annak idején, hogy az ad-hoch bizottságok nem igazán szoktak működni. Nehéz az időpontokat összeegyeztetni stb. Nem kell ahhoz bizottság, hogy a személyzeti problémákat lássuk. Nincs olyan ülés, hogy valaki fel ne vetné, a végrehajtott két fős létszámcsökkentést. Ezeknek az embereknek a képzettsége, végzettsége nem egyezett azzal, amit mi itt elképzelünk. Nem volt pl. olyan képesítésük, amellyel az építéshatósági feladatokat el tudnák látni.
Fodor László képviselő: Az átvilágító bizottság. nehezen jön össze, Dobos úr pl. hetek óta távol van, a bizottság nem tud teljes létszámmal összeülni, kezd reménytelenné válni a dolog. Az ésszerűsítés témában: több településen tapasztalom, ahol munkavédelmisként megfordulok, közmunkásként dolgozók között is vannak szakmunkások, közmunkáson nem feltétlenül csak segédmunkát értünk. Évtizedes probléma a karbantartó csoport működése. Ha több polgármester és több Képviselő-testület működése alatt nem lehetett javítani, nem látok garanciát arra, hogy most egy csapásra ezt meg lehetne oldani. A vállalkozás egy-egy dologban garanciát jelent. A vállalkozó. 100 %-os kihasználtságra törekszik. A saját zsebéből fizet, biztos, hogy nem fizet el nem végzett munkáért. Én is beszéltem vállalkozókkal, szívesen átveszik azokat az embereket, akik most is dolgoznak, és jobb fizetést adnak, mint amennyit most keresnek az önkormányzatnál. Nem kell ettől megijedni. Lépni kellene. Ha ez változatlanul így marad, és még három felsőfokú végzettségűt felveszünk, az nagyon sokba fog kerülni. Az átgondolatlanságok sorozata sehova nem vezet. De a nem döntés is bűn. Csak toljuk magunk előtt a problémánkat. Egyetértek a Pénzügyi Bizottság javaslatával. Meg kell teremteni a státuszt és felvenni egy embert az építésügyre, és bízom abban, hogy teljes erőbedobással fog dolgozni. Sok esetben mulasztásos törvénysértésbe esik az építésügyi osztály, sokszor nem tudja tartani a határidőket. Vitassuk meg, jussunk valamire, ne konzerváljuk a rosszul működő rendszereket.
Jávorka János képviselő: A decemberi és mostani átszervezés között összefüggés van. Még két hónap van ahhoz, hogy egy koncepciót felépítsen a testület. A bizottságban egyikünk sem ért hozzá, más a szakterületünk. Ha át akarunk világítani, fel kell kérnünk egy független szakértőt.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ehhez még nincs késő, lehet még ilyen előterjesztést beadni, meg lehet hirdetni, árajánlatot lehet kérni szakértőktől ki mennyiért hajlandó átvilágítani az Önkormányzat gazdálkodását.
Összefoglalva: a Pénzügyi Bizottságnak van egy konkrétjavaslata. Ez módosító javaslat, erről fogunk először szavazni. Szeretném hangsúlyozni, hogy az Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának javaslata - gondolom a Képviselő-testület is egyetért - hogy nem kíván elbocsátani fölöslegesen, elvtelenül senkit. Nincsen szó meggondolatlan, fölösleges elbocsátásokról. Nincs ilyen tervezet. A jegyző eredeti előterjesztése sem elbocsátásokról szól. Ezek után érkezett a Pénzügyi Bizottságjavaslata, amely támogatja az építési hatóságnál egy fő építésügyi státusz betöltését, különös tekintettel az ellátatlanságra.
Az összes többinek az átgondolása a jegyző feladata, hogy azután további egyeztetés után kerüljön a testület elé. Ésszerűsítés lehet, de, elbocsátás fölöslegesen nem. A bizottság által
javasolt státusznak létrehozása és betöltése az ellátatlanságot hivatott megoldani.
Huszár Zoltán jegyző: Felhívom a tisztelt Képviselő-testület. figyelmét, hogy a következő szavazás SZMSZ-linket érinti, tehát minősített többséget igényel az elfogadása.
A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslatát 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. Huszár Zoltán jegyző: Ehhez a napirendhez kapcsolódva, tekintettel arra, hogy a Képviselőtestület elfogadta a Pénzügyi Bizottságjavaslatát, kérem, a testület határozattal engedélyezze, hogy a megüresedett két fő takarító státuszt betölthessem. A zárolt státuszt jelenleg csak a Képviselő-testület engedélyével lehet betölteni.
Dr. Tóth Mária képviselő: Praktikusabbnak látnám a két 4 órás takarító helyett egy 6 órás vagy egy 8 órás takarítót alkalmazzunk a meglévő 4 órás mellé. természetesen a megfelelő személlyel betöltve. Ez a státusz alkalmas lenne arra, hogy olyan személyt vegyünk fel, aki el tud látni hivatalsegédi teendőket is, pl. leveleket hord ki. Ez konkrétjavaslat.
Fodor László képviselő: Módosító javaslatom van. Ne nyúljunk ehhez ilyen formán. Maradjon a két négyórás inkább, legalább egy ideig. Ha most felveszünk valakit 6 vagy 8 órába határozatlan ideig, aztán később meggondoljuk, hogy mégis másképpen szeretnénk megoldani, akkor az további kérdéseket vet fel, pl. végkielégítést.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ilyen veszély nem fenyeget, egyetértek azzal, hogy továbbra is a Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatást tartsuk fenn. Képviselőasszony javaslata költségcsökkentő lehet, de nem elképzelhető, hogy a köztisztviselők munkaideje alatt takarítsák az irodákat. Reggel és este kell ezt a munkát elvégezni.
Dr. Tóth Mária képviselő: Amitjavasoltam, fenntartom. Természetesen nem úgy gondoltam,
hogy a takarító a köztisztviselőkkel egy időben töltse a munkaidejét, hanem azon kívül. 
Jávorka János képviselő: Mi a különbség a 4 és 6 órás munkaköri illetmény között. 
Huszár Zoltán jegyző: Ezen a szakterületen a minimálbér az irányadó, értelemszerűen alkalmazva.
Jávorka János képviselő: Az előterjesztésben a megszüntetés szerepel, most meg az hangzott el, hogy két négyórás takarítót alkalmazzunk. Szerintem ez nem megtakarítás, hanem az ellenkezője.
Mezőfi Zoltán polgármester: Az előzőt nem fogadta el a testület, hiszen egy fő építésügyi státuszt javasolt a bizottság. Ezt elfogadta a Képviselő-testület, a meglévő két takarítói státuszokat szeretnénk betölteni, erre irányult a jegyző javaslata. Szerencsés volna két négyórás takarító, ellátva egyéb feladatokat is, mert így eggyel több rászoruló családnak tudnánk segíteni.
Dr. Tóth Mária képviselő: Én a meglévő 4 órás mellé javasoltam egy hatórás takarítót a két 4 órás helyett.
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra bocsátom a képviselőasszony javaslatát.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással nem fogadta el dr. Tóth Mária módosító javaslatát.
Fodor László képviselő: Javasolom a két fő 4 órás takarító státusz betöltését, a határozott idejű szerződés hat hónapra szóljon.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a megüresedés miatt zárolásra került 2 fő 4 órás takarítói státusz feloldására irányuló javaslatot.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta ajavaslatot és meghozta az
alábbi határozatát:
103/2007. (VIIL30.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármesteri hivatalban megüresedés miatt zárolásra került 2 fő 4 órás takarítói státusz feloldására irányuló kérelmet, azt támogatja. Hozzájárul, hogy a polgármesteri hivatalban a megüresedett 2 fő 4 órás takarítói státusz feloldásra kerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk itt  olvasható el >>>
Az előzetes kommentáron kívül készülnek a már elhangzottakról részletes elemzések, amelyeket elkészültük után folyamatosan feltültünk e jegyzőkönyv kiegészítéseként.

3. Beszámoló a 2007. évi költségvetés féléves teljesítéséről 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
vendég: Farkas Sándorné dr. könyvvizsgáló
Farkas Sándorné dr. könyvvizsgáló: azt tudtam megállapítani, hogy az előterjesztés
megfelel a jogszabályoknak. A jogszabályokban fontos előírás, hogy a tájékoztató, ill. az évközi előterjesztések összhangban legyenek szerkezetileg a költségvetési rendelettel. Szükséges, hogy a Képviselő-testület követni tudja, hogy a jóváhagyott költségvetéshez képest a teljesítések hogyan alakultak. Ennek is megfelel az előterjesztés. A költségvetés módosításában - év közbeni - a költségvetésben az előirányzatok, a bevétel és kiadás is módosult. A tájékoztató a július 31-ei állapotot tükrözi. Azóta az Önkormányzat pénzügyi helyzete nem pozitív irányba változott. Féléves teljesítést bírálva megállapítható, hogy a bevétel és kiadások tekintetében is 50 % alatt van a teljesítés. A kiadásoknál van olyan tétel, hogy a teljesítés nagyobb 50 %-nál. Lényeges, hogy az állami támogatást időarányost meghaladó mértékben tudta igénybe venni az Önkormányzat ez a féléves időszakban segített a feladatok megoldásában. Az alapfeladatokat az önkormányzat teljesítette. Az állami támogatások a költségvetésben jóváhagyottak szerint kerültek felhasználásra. Nem kedvező azonban, hogy csak hitellel tudták a feladatokat elvégezni.
A második félévi gazdálkodást illetően nem halasztható a források, a feladatok és kiadások átértékelése, átrendezése, intézkedéssorozat, amely már ebben az évben is érezteti a hatását. Az előző napirendeknél is elhangzott, hogy hatékonyabb feladatellátás szükséges. EI kell oda jutnia az Önkormányzatnak, hogy egy ilyen döntést meghozzon. Ehhez a szervezeti, szerkezeti átrendezéshez komoly előkészítés szükséges. Mindegy, hogy külső szakértő, vagy ki végzi a munkát, az a fontos, hogy elemzések készüljenek. Javasolom, hogy az SZMSZ-nek, legyen olyan melléklete, amelyet ügyrendnek nevezünk. Feladatsor legyen meghatározva. Az önkormányzati kötelező feladatokat felsorolva kell meghatározni. A 217-es kormányrendelet előírja, hogy a költségvetési szerveknek kötelező ügyrendet készíteni, és akkor tisztán lát a Képviselő-testület, akkor számon lehet kérni, hogy mit tartalmaz a feladat, ahhoz milyen képesítés szükséges. Konkrét, tapasztalatcseréken is alapuló elemzéseket javasolok készíteni. Tapasztalatcseréket hasonló nagyságrendű településekkel, amelyek, feladatellátásban is hasonlóak Rétsághoz. Egyetértek azzal, hogy ki kell munkálni az anyagi és pénzügyi hatásokat, a személyi kompetenciákat. Ez évi ténykedésem itt lezárult, de azt ígértem a polgármester és jegyző úrnak, ha igénylik, én szívesen véleményezek, együtt tudok működni. Aggasztónak tartom, hogy a hiány mértéke ilyen nagyságrendű. Véleményem, hogy az előterjesztés alapvetően megfelel az előírásoknak.
Hegedus Ferenc képviselő: ismertetem a bizottság véleményét. A könyvvizsgáló asszony nem tudott részt venni az ülésen, de kérését, mely szerint sürgeti az Átvilágító Bizottság költségcsökkentő javaslatait, eljuttatta hozzánk. A napirend megtárgyalása előtt a Bizottság részletes beszámolót hallgatott meg a jelenlegi pénzügyi helyzetről, amely igen feszített. Véleményként hangzott el, hogy vannak olyan kiadásnemek, melyek teljesítése az időarányos 50 %-ot meghaladja. Az a javaslat hangzott el, hogy a túllépések miatt ne fogadjuk el a beszámolót. További Vélemény volt, hogy az elfogadott költségvetés az év során túl sokszor kerül módosításra. Válaszként megfogalmazódott, hogy az intézményvezetők éves keretből gazdálkodnak, azt nem léphetik túl, tehát a második félévben ez kiegyenlítődik A beszámoló tényadatokat tartalmaz, egyetlen kifizetés sem történt a testület jóváhagyása nélkül. Az éves költségvetés módosítását jogszabály írja elő. A bizottság a határozati javaslatot elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy az október havi ülésig ki kell dolgozni javaslatokat a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében.
Kapcsolódik az előző napirendhez is az alábbi: Az elmúlt év második felében hasonló volt a helyzet, 50 millió Ft hitelt kellett felvenni, azzal, hogy a december 15-ig beérkező helyi adókból az visszafizetésre kerül. Most alacsonyabb szintű bevételt várunk, ezt figyelembe kell venni.
Katona Ernő alpolgármester: Ehhez hozzá kell venni azokat a költségeket is, amelyet vállalkozónak fizettünk ki karbantartás és egyebek címén.
Majnik László képviselő: Az előző években voltak már hasonló problémáink, mégis valahogy év végére rendbejöttünk. Ez az első olyan év, hogy 50 % alatti a költségvetés teljesítése. Én a beszámolót elfogadom, de van néhány észrevételem. A költségvetés fő összege több, mint 20 %-kal magasabb, mint az előző, mégis ilyen helyzetben vagyunk. Hol t~ lehet a probléma. Azt tapasztalom, hogy a költségvetésben utólagos odafigyelés van, nem előre tekintünk. Az előző jegyző meg tudta oldani finom technikákkal. Szerintem az előrelátó költségkezelési módszert kellene alkalmazni. Nem látok tényleges törekvést a bevételek növelésére, külső források igénybevételére. Volt időszak, amikor évente több 10-20 millió Ftot tudtunk - az ipari park alakulási időszakában - bevonni, amely az eredeti költségvetésben nem is szerepeltek. Klb. külső pénzek szintén növelték a bevételt. Az Önkormányzat szerepe mintha egyre kevesebb lenne a bevétel ilyen módon történő növelésében. Így akár 100 milliós nagyságrendektől is elesik az Önkormányzat. Belevenném a pályázatok témakörét is. Például 95 %-ot lehetett volna szerezni akadálymentesítésre stb. Ilyesmire kellene törekedni. Az ilyen költségkímélés, - csökkentés, racionalizálás nem merülhet ki abban, hogy elküldünk embereket. Inkább a racionális gazdálkodás a megoldás. Van egy kimutatás a hitelállományunkról. Most még 31 millió Ft a hitel, de 2008-ban ez kb. a felére fog csökkenni. Megvan a kibontakozás reménye. Ezekre a dolgokra kellene figyelni a jövőben. A szervezeti dolgokat nagyon át kellene gondolni. A pénzügyi vonal megerősítését tartom fontosnak. Azelőtt a jegyző elvégzett egy csomó olyan feladatot, amit most az apparátusnak kell átvennie, ezt is figyelembe kell vennünk.
Jávorka János képviselő: Egyetértek Majnik Lászlóval. Az utóbbi évek leggyengébb költségvetési teljesítésénél tartunk, ezt tükrözik az előterjesztésben szereplő számok. Egy intézkedés tervezetet kell készítenünk a hátralévő hónapokra, azt be kell hozni a testület elé. Egy dolgot élesebben: a harmadik oldalon tárgyi eszköz értékesítéséből csak 345 ezer Ft realizálódott. A laktanya területén tervezett ingatlan értékesítés - érdektelenség miatt - eddig nem valósult meg. 2006 óta a laktanyával nagyon sokat foglalkoztunk már. Érdemes lenne megvizsgálni, miért nem valósultak meg a bevételek.
Hegedűs Ferenc képviselő: Figyelembe kell venni, mikor zárt be a laktanya, azóta mennyit költöttünk rá, mit csináltunk rajta. Nem ez a Képviselő-testület tehet arról, hogy eladhatatlan
állapotban van a laktanya.
Fodor László képviselő: Egyetértek a könyvvizsgáló asszony felvetésével. A hiány mértéke aggasztó. Elemzéseket kell készíteni. EI kell jutni arra a pontra, hogy a testület konkrét döntéseket hozzon az ésszerűsítés érdekében. Majnik Lászlóval abban nem értek egyet, hogy az ipari parkkal oldjuk meg a hiányt. Jávorka Jánossal értek egyet: csináljunk egy intézkedési tervét és találjunk konkrét elemeket, több bevétel, kevesebb kiadást eredményezőket. Feltételét kellene megteremteni a laktanyánál annak, hogy eladható legyen. Az ingatlanok eladásából származó bevételeket nem szabad munkabérekre stb. felhasználni. Csak fejlesztésre kellene fordítani, amely később hozadékkal, haszonnaljár. Ajelenlegi irány rossz. Hegedűs Ferenc képviselő : Köszönöm Fodor László gondolkodását, így tudunk haladni.
Dr. Tóth Mária képviselő: A mai napra készülve, elővettem könyvvizsgáló asszony 2005. évre vonatkozó anyagát, s azt olvastam, magas a hiány, ezt azzal magyarázta, hogy az azt megelőző időszakban 40 millió Ft hitelt vettünk fel. Ez a 40 milliós hitel arra irányult, hogy meg tudjuk vásárolni az a két ingatlant amely most a tolmácsukkal per alatt van. Akik ismerik ezt a tényt, miért keresik máshol a problémát, a bajt. Miért mindig az ipari parkban működő gyáraknak a valamikori adakozási kedvére hivatkoznak. Az adósságunk ennek a hitelnek a következménye. A takarítókat, a minket legkisebb kiadással terhelőket elküldve nem lesz ez megoldva. Mindig a vezetésre mutogatnak, mindig másokban keresik a hibát.
Egy vevőt mutassanak Önök, akit idehoztak az önkormányzathoz. Egyetlen vállalkozót, aki hasznosítaná a laktanyát. Egy szponzort mondjanak, akit Önök hoztak ide. Ne mutogassanak az új jegyzőre, mert az ő munkáját még nem ismerjük. Ennyi idő alatt az nem lehetséges. Én az eddigi tapasztalatai alapján látok reményt arra, hogy el tudja végezni a feladatát. Segítsenek neki, ahogy néhányan közülünk ezt meg is próbáljuk. Nem ezer éves bajokért a mostani vezetőséget vádolni. Nem százfelé kell húzni a szerkeret, nem örökké egymást szidni, egymásra mutogatni. Köszönöm a könyvvizsgáló asszony értékes anyagát. Javasolom, olvassák el újra a 2005-ös véleményt.
Majnik László képviselő: Tény, hogy 1996 és 2002 között 106 millió Ft érkezett az ipari
üzemektől plusz. A laktanyát 2001. szeptember 1 jén kapta meg az Önkormányzat. 2002 állt rendelkezésére annak a testületnek. Amikor 2004-ben döntött a testület, hogy indul a liciten, megbízott, hogy szerezzem meg Rétságnak ezt a területet. Megtettem. A testület döntött a szerződés megkötéséről, az Önkormányzat 40 millió Ft-ot vett fel erre. 2005-ben 16 millió 790 ezer Ft-tal, 2006-ban 14 millió 287 ezerrel, 2007-ben 14 millió 640 ezerrel, 2008-tól nulla Ft-tal terheli a költségvetést. Ezek tények.
Gál Gábor képviselő: Tény, hogy hosszú távú koncepciók nem voltak az előző ciklusban. Közösen kell gondolkodunk a jövőt illetően, terveket kell kidolgoznunk, egyetértek ebben. 
Jávorka János képviselő: Az előző ciklusban sem volt a Képviselő-testületnek négy évre szóló fejlesztési programja. Jelenleg sincsen. A laktanyai terület szervesen kapcsolódik a rétságihoz. A 40 millió Ft hitel évről évre csökkenő lejáratú. Ezt a közel 20 hektáros területet megvásárolta az Önkormányzat, de kezdeni is kellene vele valamit. Ki kell találnunk egységes csapatmunkával, hogy mit lehetne csinálni. A laktanyában lévő ingatlanokra voltak jelentkezők, rétsági vállalkozók. A három épületre vételi szándékot jeleztek, ha szabályszerű lett volna az eljárásunk, nullán lennénk, nem állnánk így. Meg kell teremtenünk azokat a feltételeket, hogy a vállalkozóknak elegendő információt tudjunk adni.
Mezőfi Zoltán polgármester: A tisztánlátás kedvéért: a laktanya értékesítés kapcsán voltak problémák. A kiírás nem volt törvényes. A testület elfogadta, de akkor erről a képviselő-
testület nem kapott tájékoztatást, hogy „úszó" telket nem lehet értékesíteni. Erről utólag értesült a testület, muszáj volt visszavonni a kiírást. Tényleg itt voltak a rétsági vállalkozók, remélem itt is vannak. A laktanyában olyan előkészítő munkák folynak, ami nem látványos, de elengedhetetlenül fontos az értékesítés érdekében. Van érdeklődés, augusztus 3-ra volt meghirdetve az első licit (uborkaszezon közepén). Dr. Tóth Máriának igaza van, hogy más országos orgánumokat is igénybe kell venni erre a célra. Látom a képviselők jó szándékát az együtt gondolkodásra. Az itt élő emberek azt várják el tőlünk, hogy ne egymásra mutogassunk, hanem próbáljunk előre menni. A gazdálkodással kapcsolatban: Olyan biztosítékok vannak a rendszerben, hogy Rétságon sem most, sem korábban, a Képviselőtestület döntése nélkül nem lehet kivenni a kasszából. Nem fogjuk tudni magunkat kihúzni az országos tendenciák alól. Nem akarjuk az országos problémákra kenni a problémákat, de be kell látni, hogy ha felment a gáz ára, ha emelkedtek a járulékok, azt itt is ki kell fizetni. A költségvetési főszám emelkedésére vonatkozóan: azokkal az előre nehezen tervezhető tételekkel, amelyek azután visszaigényelhetők. Pl. rendszeres szociális támogatás, otthonteremtési támogatás stb. Az Önkormányzat ellátta ezeket a feladatokat. Konkrét javaslatom: kiegészítve a Pénzügyi Bizottság és az előterjesztésben szereplő határozat tervezetet. Hozzáteszem: itt most az alapfeladat ellátás van veszélyben. Ezért javasolom: a hiány csökkentése érdekében a polgármester, a jegyző, a pénzügyi csoport. vezetője, az intézményvezetők tárják fel a többletbevételi forrásokat. Ezekről a jegyzőt azonnal tájékoztatni kell. A lehetőség felmerültét követően - ha szükséges - a Képviselő-testület akár rendkívüli ülésen dönt. Ha azt látjuk, hogy saját berkeinken belül van lehetőség bevétel növelésre, azt is azonnaljelezzük.
Huszár Zoltán jegyző: különjavasolom szavazásra bocsátani ezt a kiegészítő javaslatot. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a 2007 évi költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a beszámolót.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a hiány csökkentése érdekében tett kiegészítő javaslatát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta a polgármester kiegészítő javaslatát és meghozta a következő határozatot:
104/2007. (VIIL30.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja. Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények folyamatos működtetése, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlya az átmeneti és munkabér hitelek felvételével biztosított volt. Az Önkormányzati törvényben kötelezően előírt alapfeladatok ellátását biztosítania kell.
A működési célú hitel csökkentése érdekében - az évközi változások figyelembevételével - a tervezett kiadások és bevételek ismételt felmérésével a költségvetés módosítására javaslatot kell tenni.
A hiány csökkentése érdekében a polgármester, a jegyző, az intézményvezetők és a pénzügyi csoport tárják fel a többletbevételi forrásokat. A bevételek növelése érdekében az érintettek kötelesek minden lehetőséget feltárni. A többletbevételi lehetőségről a jegyzőt azonnal tájékoztatni kell. Amennyiben a forrás fogadása testületi döntést kíván, a lehetőség felmerülését követően a Képviselő-testület - ha szükséges, akár rendkívüli testületi ülésen - dönt.
Határidő: folyamatos, majd december 31. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk itt olvasható el >>>
Az előzetes kommentáron kívül készülnek a már elhangzottakról részletes elemzések, amelyeket elkészültük után folyamatosan feltültünk e jegyzőkönyv kiegészítéseként.

4. A Gyermekjóléti Társulás ingatlan vásárlása. 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Hegedűs Ferenc a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottságnak az a véleménye, hogy amennyiben ez többletkiadást nem jelent számunkra, gesztus értékű lenne a vásárlás támogatása. Rétsági lakosnak is szüksége lehet még a szolgáltatásra. Elfogadásra javasoljuk az „A" határozat javaslatot.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítti Szolgálat Társulási Tanácsa által kötött ingatlan adásvételi szerztidésrtil szóló
elötetj esztést.
A Képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és meghozta az alábbi határozatot:
105/2007. (VIIL30.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a NyugatNógrád Gyermekjóléti és Családsegítti Szolgálat Társulási Tanácsa által kötött adásvételi szerződésről szóló előterjesztést.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítti Szolgálat Társulási Tanácsa és Nagyoroszi Község Önkormányzata közt a Nagyoroszi, Ady Endre út 17. szám alatt található „volt bölcsőde" megjelölésű ingatlan tárgyában létrejött adásvételi szerződést jóváhagyja azzal, hogy sem a fenntartáshoz, sem a működtetéshez forrást biztosítani nem tud.
Határidő a határozati kivonat megküldésére: szeptember 14. 
Felelős: Huszár Zoltánjegyző
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk itt olvasható el >>>
Az előzetes kommentáron kívül készülnek a már elhangzottakról részletes elemzések, amelyeket elkészültük után folyamatosan feltültünk e jegyzőkönyv kiegészítéseként.

5. Rétság város településrendezési tervének módosítása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: ez egy tájékoztatás, a határozati javaslat arról szól, hogy lakossági fórumot tartani nem kötelező, de a Képviselő-testület dönthet úgy, hogy tart. Hegedűs Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság nem támogatja külön lakossági fórum megrendezését. Javasoljuk, hogy a szeptemberben megtartandó 2007. évi lakossági fórumnak napirendjén a rendezési terv is szerepeljen.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Elegendő-e a hátralévő idő, hogy a felmerülő kérdéseket meg tudjuk válaszolni? Vannak pontatlanságok, kérdezem, hogy ezek kiküszöbölésre kerülnek-e?
Mezőfi Zoltán polgármester: Különös tekintettel arra, hogy augusztus 24-től ki van függesztve a terv, nevezzük ezt úgy, hogy vitára bocsátva. A megelőző hónapban a művelődési központban volt. Egy rétsági magán honlapról, „értesültünk", hogy a Képviselőtestület, a polgármester, a jegyző. „eldugta" a rendezési tervet a művelődési házba, ezért a polgármesteri hivatal emeletén helyeztük azt el. Az ügyfélfogadási rendtől függetlenül az ajtó nyitva, fel lehet jönni megnézni. Mindenkinek joga, lehetősége írásban javaslatot tenni. A menet közben felmerülő javításokat folyamatosan közöljük a rendezési terv készítőjével (pl.: korábbi testületi döntéssel kijelölésre kerül tűzoltó szertár helye). Természetesen szívesen várjuk a további építőjellegű véleményeket.
Hegedűs Ferenc képviselő: Lakossági kérés, hogy minél előbb oldjuk meg a telkeket, Régen téma már a Szőlő utca. Téma még a futballpálya és a régi volt szeméttelep közötti terület, biztosítsuk a kijárást, bejárást. További kérdés még, hogy mi lesz a tűzoltó szertárral. Lesznek biztos javaslatok, módosítási kérelmek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Év elején is volt rendezési terv módosítás. Tudjuk, telekhiány van Rétságon. A terv készítője 5 vagy 6 telket jelöl meg a Szőlő u. végén. A szakhatóság feltétele a talajmechanikai ajánlatok bekérése. Ez a feltétele annak, hogy ott telkek jöjjenek létre. Azután belterületbe kell vonni és ezt bejegyeztetni a Földhivatalban. Konkrét javaslatom, hogy Szeptember 24. napján (hétfőn) 18 órát jelölném meg lakossági fórum céljára
Szavazásra bocsátom a testületi döntés előtt tartandó lakossági fórumról szóló előterjesztést. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a lakossági fórum időpontjára vonatkozó javaslatot és meghozta az alábbi határozatot:
106/2007. (VIIL30.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a város településrendezési tervmódosítással összefüggésben a testületi döntés előtt tartandó lakossági fórumról szóló előterjesztést és a 2007. szeptemberi lakossági fórum elé történő bevitelét, azt támogatja, és a lakossági fórum időpontját 2007. szeptember 24-én 18,00 órára tűzi ki.
Határidő: azonnal, szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Huszár Zoltán jegyző
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a talajmechanikai vizsgálat beszerzéséről szóló j avarlatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a talajmechanikai vizsgálat beszerzéséről szóló javaslatot és meghozta a következő határozatot:
107/2007. (VIIL30.) számú képviselő-testlilei határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Szőlő utcában a rendezési terv alapján kialakítandó 6 telkek vonatkozásában kérjen legalább három ajánlatot talajmechanikai vizsgálatok elvégzésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk itt  olvasható el >>>
Rendezési terv, teljes sötétség >>>
Rendezési terv - Szavazzunk! Milyen nyilvánosságot? >>>
Rendezési terv - Nyilvánosság, vagy álnyilvánosság? >>>
Tudósítás a lakossági fórumról, ahol "elfelejtették" a rendezési tervet említeni >>>
Az előzetes kommentáron kívül készülnek a már elhangzottakról részletes elemzések, amelyeket elkészültük után folyamatosan feltültünk e jegyzőkönyv kiegészítéseként.

6. Közigazgatási határ módosítási kérelem 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
részt vesz tanácskozási joggal: Hajnis Ferenc polgármester, Tolmács és Ivanics András polgármester, Bánk
Hegedűs Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:  Ismertetem a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását. Térképvázlaton szemléltetésre került a kért terület, mely köldökzsinórként kötné össze a két szomszédos települést. A bizottság tagjai Rétság város érdekeit hangsúlyozták. Javaslatként hangzott el, hogy további tárgyalásokat kell folytatni a két településsel, és a cserébe felajánlott, az Ipari Parkkal szemben lévő terület helyett a - jelenleg per alatt álló - volt honvédségi laktanya Rétsághoz csatlakozását kell kérni. A következő vélemények hangzottak még el:
- Ez a kialakítandó köldökzsinór leválasztja Jásztelekpusztát Rétságról és akadályát jelentheti például egy Borsosberény-Rétság körjegyzőségnek.
- A kérelmet most támogatni kell, és majd az évek során, ahogy további lehetőségek felmerülnek, aszerint dönteni.
- A kérelem ellentétes a jogalkotói szándékkal, miszerint a természetes közigazgatási határok szükségesek a körjegyzőséghez. Erőltetett közigazgatási határ esetén bármely két település tudna körjegyzőséget létrehozni.
A bizottság a határozati javaslat „A" változatát - mely szerint a tárgyalásokat tovább kell folytatni - fogadta el, azzal a kiegészítéssel, hogy a volt honvédségi laktanya jelenleg per alatt lévő részét lenne célszerű kérni cserébe.
Ivanics András polgármester, Bánk: Aki ma hallgatja a rádiót, olvassa az újságot, azt tapasztalja, hogy a kormányzat arra tereli az önkormányzatokat, hogy körjegyzőséget alakítsanak. Ez a lehetőség megadatik mindenkinek. Áprilisban gondolta úgy Bánk és Tolmács Képviselő-testületete, hogy körjegyzőséget szeretne létrehozni. Valamikor május elején beszélgettünk a város testületének tagjaival, s az ott elhangzottak alapján úgy gondoltuk, hogy a város Képviselő-testülete támogatni fogja a körjegyzőség megalakítását. Akkor még nem volt konkrétan kidolgozva, de azóta, időt és fáradtságot nem kímélve, ezt megtettük. A térképészekkel együtt sikerült egy olyan utat meghatározni Bánk és Tolmács közigazgatási területe között, amellyel meg lehetne oldani a két község közötti közigazgatási határ létrehozását. A kormány havi 600 ezer forintot adna, ha a körjegyzőség nem jön létre, ettől esnénk el. Kértük a polgármester urat, hogy ha lehet még a nyáron tűzze napirendre a kérésünket. Most került erre sor. Ez nekünk pénzkérdés is mindenképpen. A környékben a települések 50 %-a legalább körjegyzőségben működik. A polgármester azért tesz meg mindent, hogy a faluja előrelépését megoldja. Ez lehetőség volt nekünk, szeretnénk, ha a rétsági Képviselő-testület támogatná ezt. Azt tudni kell, hogy másik lehetőségünk a társult testület, ahhoz nem kell közös határ. Bízom benne, hogy a két falu lakossága majd átérzi ennek a súlyát, mert ehhez a megállapodáshoz mindkét településen népszavazást kell tartani. A települések ott maradnak ahol vannak, de nekünk együtt kell dolgoznunk, gondolkodnunk. Nekünk van egy ilyen lehetőségünket, kérem támogatásukat. Köszönöm.
Hajnis Ferenc polgármester, Tolmács: Szeretném alátámasztani, amit a bizottság javasolt azt, hogy a területcserét felajánlja Tolmács Község Önkormányzata. Amit mi kérünk Önöktől, az
1 ha 6419 m2. Önök pedig azt kérik tőlünk, ami jelen pillanatban az össz. területe 13 ha 1763 m2. Ez van most per alatt. A közigazgatási határ nem függ össze a tulajdonjoggal. Kormányrendelet kimondja, hogy azt az önkormányzatot illeti meg a tulajdonjoga, amelynek az adott ingatlan a területén van. Erre alapoztuk a fellebbezésünket is. Ha rendeződne a laktanya tulajdonjoga, talán tudnánk egyezkedni. A per kimenetelétől függően.
(Kioszt egy térképet a képviselőknek, amelyen pirossal be van jelölve a szóban forgót terület.)
A pirossal bekarikázott területet próbáltuk felajánlani a kettes út mellett, ez arányos lenne azzal a területtel, amelyet mi kérnénk a T. Képviselő-testülettől. Egymás mellett élünk, a jó viszonyt fenn kellene tartani. Van másik lehetőségünk is, ahogyan bánéi kollégám már elmondta, de szeretnénk ezt a költségkímélő megoldást elérni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben Tolmács beleegyezne, hogy Rétság közigazgatási területéhez kapcsolódna ez a terület, akkor a per okafogyottá válna. Valamennyi képviselőt kérem, mondja el véleményét!
Dr. Tóth Mária képviselő: Ez az ügy úgy indult, hogy Rétság, Tolmács és Bánk fog körjegyzőséget alakítani. Ettől a két község elzárkózott, amit mi kénytelenek voltunk elfogadni. De nem ezért nem szavazok igennel, hanem mert az én szakmai tudásommal nem fér össze. A jogszabályok nem rendelkeznek úgy, ahogy a Közigazgatási Hivatal valószínűleg megfogalmazott. Ennyi erővel Budapesthez is kérhetnék a csatlakozást. Én nem fogok igennel szavazni.
Jávorka János képviselő: Hogy a hármas körjegyzőség miért nem jött létre, azon ne polemizáljunk. Előre kell mennünk. Nem jó, ha a bizalmat elveszítjük ember-ember, település-település között. Azért, mert nem jött létre ez a hármas körjegyzőség, Rétság 10 millió Ft-tól esett el. A három település egymás mellett van. Mindegy, hogy végződik a laktanya-per. Ettől függetlenül együtt kell velük megoldanunk a problémát. Mindenképpen egyezségre kell jutnunk. Nem értek egyet a bizottságnak a javaslatával. Azt javasolom, „C" változatként, hogy a három polgármester üljön le, és jövő hét péntekig alakítsanak ki egy hosszabb távon mindhárom településnek elfogadható álláspontot. Olyat, amelyet a Képviselőtestület el tud fogadni. Ez a hosszú távú együtt éléshez szükséges. Sok minden összeköt bennünket. Ha nem Rétsággal, hát külön meg fogják tudni alakítani körjegyzőségüket.
Mezőfi Zoltán polgármester: Jávorka képviselő úr nem a „C", hanem az „A" változat elfogadásátjavasolta véleményem szerint.
Jávorka János képviselő: az „A" változatban az áll, hogy nem támogatja. Én azt javasolom, hogy támogassuk, de üljenek le a polgármesterek, dolgozzák ki egy egységes álláspont javaslatát.
Majnik László képviselő: Javasolom, hogy ebben jelenleg ne döntsünk, hanem tegyük függővé attól, hogy a polgármesterek tudnak-e közös nevezőre jutni. Itt van egy érdekérvényesítési lehetőség megint a város előtt.
Fodor László képviselő: Támogatom a két község kérését. Javaslatom: ha ilyen sorsdöntő kérdések vannak, nem elég a polgármestereknek leülni, hanem közös testületi ülésen hallgassuk meg mindenki véleményét minél hamarabb. Egy ilyen ülésen végérvényes döntés születhetne. Hosszú távon a békés egymás mellett élés céljából támogatom a kérésüket. Javasolnék továbbá minden évben legalább egy alkalmat közös testületi ülésre.
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Egyetértek azzal, hogy a három testület üljön össze, mert hiába tárgyal a három polgármester, ha a testületek nem szavazzák meg az adott kérdést.
Gál Gábor képviselő: Nem a testület hibája volt, hogy a hármas körjegyzőség nemjött létre. Javasolom, hogy a polgármesterek üljenek le, és alakítsanak ki egy közös álláspontot. 
Hegedüs Ferenc képviselő: Rétság városnak 10 milliós hátránytjelentett a körjegyzőség meg nem valósulása. Nekem szívügyem Rétság. Nincs ahhoz jogom, hogy a rétsági embereknek a földjével rendelkezem. Szerintem most a legfontosabb a falugyűlés. Ha valaki édesapjának ott volt a földje, mit fog szólni? Rétságnak van a legkisebb közigazgatási határa. Ezzel a döntéssel még kisebb lenne. Arról nem beszélve, hogy kizárnánk az embereket a döntésből, akiket érint. Ne döntsünk könnyelműen.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Nem látom, nem értem, hogy az a terület, amely közigazgatási szempontból átkerülne, az úton túl, maradna-e rétsági tulajdonban? Milyen előjogokkal bírna ennek az útnak a tulajdonlása? Miben gátolna bennünket Bánk és Tolmács? Ha ez ennyire problémás, hogy hónapok óta húzódik, nem kézenfekvőbb-e a társulási forma? Van-e valamilyen előjoguk a kikerülő területekkel kapcsolatban?
Hegedüs Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ha a város lakói igennek szavaznak, én is igennel fogok.
Hajnis Ferenc polgármester, Tolmács: Nem tulajdonviszonyokról, csak közigazgatási határ módosításról van szó. Azzal, amit felajánlottunk, nem lesz Rétság közigazgatási. határa
kisebb. Rétsági születésű tulajdonosok is vannak, ez a tulajdonukat nem érinti. Az, hogy Bánk és Tolmács körjegyzőséget szeretne, életszerű.
Ivanics András polgármester, Bánk: Dr. Tóth Mária képviselőasszony felvetésére válaszolva, az én értelmezésemben a Közigazgatási Hivatal olyan állásponton van, hogy ha a három Képviselő-testület olyan döntést hoz, hogy a közigazgatási határ módosítással egyetértenek, akkor Bánk és Tolmács között a körjegyzőség létrejön. Ez a későbbiekben sem akadályozza meg Rétságot, hogy Borsosberénnyel körjegyzőséget alkosson.
Jávorka János képviselő: Amit javasoltam, a „C" változatot, azt most visszavonom. Ahhoz a véleményhez csatlakozom, hogy a három képviselő-testület üljön össze egy közös testületi ülésre. Remélem, olyan helyzetbe kerül a rétsági testület többsége, hogy mi is egyetérthetünk. Dr. Katona Ernő alpolgármester: Tehet-e a három testület egymásnak olyan ígéretet, amelyet be kell tartani? Amely számon kérhető. Vagy egy következő testület megmásíthatja-e?
Huszár Zoltán jegyző: Két lehetőség van. Elvi nyilatkozat vagy konkrét kötelezettségvállalás. Az utóbbi számon kérhető.
Hegedűs Ferenc képviselő: Azért érzem elhamarkodottnak a döntést, mert nem tudjuk, mi lesz a laktanya jövője. Azt meg kellene várni. Akkor majd el lehet dönteni, kinek mire van szüksége.
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Arra az ígéretre, amit kaptunk, testületi döntés, határozat van-e? Arra gondolok, hogy ha Tolmács a pert megnyeri, azt eladják-e nekünk annyiért, amennyiért annak idején kihirdették?
Mezőfi Zoltán polgármester: Elsősorban rétsági polgármesterként mondom el a véleményemet. Ha meghúzzuk a köldökzsinór közigazgatási határt, akkor Rétság jásztelekpusztai részét elválasztjuk Rétságtól. Attól persze még Rétság marad, csak egy közigazgatási határ elválasztja Jásztelekpuszta Borsosberénnyel határos, Rétsággal az vagy nem, szép kérdés lenne a jogászoknak. A Közigazgatási Hivatal úgy foglalt állást, hogy leginkább nem törvénytelen. Nem vetem el annak a lehetőségét, hogy a képviselő-testületek üljenek le egymással, egy közös álláspont kidolgozásának érdekében.
Hajnis Ferenc polgármester, Tolmács: Azt ígértem, hogy ha a laktanya Tolmácsé lesz, akkor Rétság ne 72 millióért kapja meg. Ha én lennék a rétsági polgármester, azt mondanám, hogy támogatom. Választott képviselők vagyunk, a döntéseinket fel kell vállalnunk. Hogy nem sikerült a hármas körjegyzőség, az nem Bánk és nem Tolmács hibája.
Dr. Tóth Mária képviselő: A tolmácsi polgármester azt mondta, hogy nem Bánkon és Tolmácson múlott a körjegyzőség meghiúsulása, ez szerintem nem így van. Önök nem álltak velünk össze.
Huszár Zoltán jegyző: Törvényességi álláspontom megegyezik dr. Tóth Mária képviselő asszony álláspontjával. Tolmács és Bánk úttal való összekötése jogszerűtlen.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ha szó szerint vesszük a jegyző megjegyzését, akkor nincs miről szavaznunk. Indítványozza-e a képviselő-testület közös testületi ülését? A Jegyző úr törvényességi megjegyzése után csak nemmel szavazhatna a testület, de van egy konszenzusos j avarlatunk.
Szavazásra bocsátom a. konszenzusos javaslatról szóló kérdést.
A Képviselő-testület 8 igen, 1 ellenszavazattal elfogadta a közigazgatási határ módosításáról szóló előterjesztésre vonatkozó módosító javaslatot és meghozta a következő határozatot: 
108/2007. (VIIL30.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bánk és Tolmács községek önkormányzatai közigazgatási határmódosítás iránit kezdeményezését.
A Képviselő-testület a közigazgatási határmódosításról jelen kérelem alapján nem dönt.
A Képviselő-testület a közigazgatási határmódosítás tárgyában további egyeztetéseket kíván folytatni. Kezdeményezi, hogy a közigazgatási határmódosítási kérelmet az előzetes egyeztetések alapján a három település képviselő-testülete együttes ülésen tárgyalja meg.
Határidő: értesítésre 2007. szeptember 14.; tárgyalások kezdeményezésére, azonnal
Felelős: Huszár Zoltánjegyző Mezőfi Zoltán polgármester
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk itt olvasható el >>>
Az előzetes kommentáron kívül készülnek a már elhangzottakról részletes elemzések, amelyeket elkészültük után folyamatosan feltültünk e jegyzőkönyv kiegészítéseként.

7. Közétkeztetési feladatok ellátásának lehetősége 
Előterjesztő: Huszár Zoltánjegyző
Hegedűs Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A napközi konyha gazdaságosabb működése érdekében a Képviselő-testület megbízta a jegyzőt, hogy ajánlatok bekérése után tegyen javaslatot a vállalkozásba adás lehetőségére. Szóban több ajánlat érkezett, melyek alapján egyértelművé vált, hogy közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A közbeszerzési eljáráshoz - hasonlóan a szennyvízberuházás közbeszerzési eljárásához - külső munkatárs bevonására van szükség az előkészítés, a végrehajtás terén. Véleményként hangzott el, hogy a konyha akkor is gazdaságosabban működne, ha két fővel csökkentenénk a dolgozók számát. Ez úgy is megoldható, hogy a jövő évben nyugdíjba vonuló dolgozók álláshelyét zárolná a testület. Az élelmezésvezető végezhetne az adminisztráción felül más feladatokat is, nem feltétlen kell a konyhát vállalkozás részére kiadni. Elhangzott az is, hogy a vállalkozás a jelenlegi rezsi költség 150 %-a alatt vállalná a működtetést, tehát biztosan megtakarítás érhető el a vállalkozásba adással. Vélemény volt továbbá, hogy a közbeszerzési eljárást ki kell írni, és a konkrét ajánlatok alapján dönthetne a testület a szerződéskötésről. A határidővel kapcsolatban konkrét állásfoglalás nem született, mivel a közbeszerzési eljárás időigényes, előre nem lehet pontosan megmondani, hogy mikorra születhet döntés. Összességében a bizottság a határozati javaslat „A" változatát támogatta azzal, hogy a vállalkozásba adás mihamarabb, 2 év időtartamú szerződéssel történjen meg.
Majnik László képviselő: Nem támogatom két okból. Az iskola felújításával kapcsolatban van egy terv, amely a konyhával is foglalkozik. Ezen kívül a laktanyában is lehetne konyhát csinálni. Ezek úgy ütik egymást, hogy semmi értelme most ezzel foglalkozni.
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Én sem támogatom a közbeszerzést. Menjen tovább így, ahogy dolgoznak. Ahogy nyugdíjba mennek a dolgozók, ne vegyenek fel másikat helyettük. Ezzel költségmegtakarítást érnénk el. A jelenleg működő konyha munkájával mindenki elégedett.
Fodor László képviselő: Többféle verzió van, amin nehéz eligazodni. Nekem az a szimpatikus, ha az Önkormányzat minél kevesebbet vállal fel. Pl. ne szedjen az Önkormányzat étkezési térítést. Azzal foglalkozzon az Önkormányzat, hogy kinek mennyi étkezési támogatást ad, és ezt utalja havonta a vállalkozónak, aki nem fordíthatná másra.
A könyvvizsgáló azt mondta, hogy észszerű döntéseket kell hozni. Tegyünk konkrét
javaslatot. Ha valakinek van jobb javaslata, akkor mondja el. Az összes közteher, nem az Önkormányzatot, hanem a vállalkozót terhelné. A jól működésnek feltétele a gazdasági érdekeltség, én támogatom a vállalkozásba adást.
Jávorka János képviselő: A „B" változatot támogatom. Az elmúlt ülésen hoztunk egy döntést, elkészítettük az iskola bővítési tervét, abban szerepelt a konyha kialakítása is. Jó lenne, ha ehhez igazolva várnánk. Szeptemberben ki lesz írva a pályázat, és novemberig el is dől. Bízom benne, hogy Rétság számára előnyösen alakul a helyzet. Az idén már sok megtakarítást nem tudunk elérni. Szorgalmazza az előterjesztés is, hogy mive120 millió fölött lesz a terv, nyílt közbeszerzési eljárásra kerül sor. Javaslatom: ne foglalkozzunk most ezzel, várjuk meg az iskolafejlesztési pályázat eredményét. Egy sor olyan feltételt, kérdést ez megold, amely jövőre meg kell, hogy valósuljon.
Hegedűs Ferenc képviselő: Nem az a lényeg, hogy hányan dolgoznak, hanem az, hogy egy forintos ebédet ne 1,50-ért tudjunk előállítani. Ezt oldjuk meg. Számításom szerint - megkérdeztem két vállalkozót - 6 millió Ft megtakarítást bármelyik vállalkozó tud produkálni. Nem az elbocsátásokhoz ragaszkodom
Gál Gábor képviselő: Jávorka úrral, az alapos kidolgozással értek egyet, az „A" változatot támogatom.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A konyha jelenlegi állapota kívánnivalót hagy maga után. A vállalkozókról: (Anna és Zulu Étterem) mindketten foglalkoznak közétkeztetéssel. Kérdés, hol akarják megoldani, a saját konyhájukban vagy a mostani konyhában. Ez a konyha így nem maradhat. Nem vagyok biztos abban, hogy a vállalkozók ezt a konyhát bevállalnák. Ha kapunk egy új konyhát, majd akkor ráérünk dönteni a kérdésről.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kiegészítésként: Ennek és a következő évnek is feladata az iskolafejlesztési pályázat elkészítésére és benyújtására. Szeptember 4.-én nyílik meg a lehetőség. Ez egy regisztrációs lap. Október 16. után lehet benyújtani a pályázatokat.
Nagyon jól tette a testület, hogy a tervezőnek megbízást adott arra, hogy az óvoda területét vizsgálja, és tervezzen bele egy új konyhát. Ez azonban egy meglévő konyha. Ha minden rendben megy, akkor is 2008-ban lehet új konyhánk. Két éves időtartamról van szó, addig is gondoskodnunk kell a közétkeztetésről. Ha a Képviselő-testület. ragaszkodik ahhoz, hogy a meglévő munkatársakat megtartsa, ahhoz bizonyosan alkalmazkodni fog a vállalkozó.
Dr. Tóth Mária képviselő: Szinte évente visszatérő téma a konyha ügye. Eddig nem történt semmi. A Pénzügyi Bizottság ülésen elhangzott, hogy maradjon a konyha így, ahogy van, senkit nem kell elküldeni. Sok mindenféle beszéd elhangzik a városban. Kérdezem: valaha ellenőrizte-e a konyhásokat valaki, a szóbeszédnek így lehetne elejét venni, erre szükség lenne. Mindenki jobban szereti az otthoni ízeket. A mostani közelebb van az emberek ízléséhez, mint egy nem itteni vállalkozó. Ha közbeszerzési pályázatot írunk ki, akkor erről ne is beszéljünk. Egyelőre maradjon ebben a formában. Bízom abban, hogy sikeres lesz az iskolafej lesztési pályázat.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozattervezet „A" változatát. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 5 nemmel döntött és meghozta az alábbi határozatot:
109/2007. (VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közétkeztetés vállalkozásba adásának lehetőségéről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a közétkeztetést továbbra is intézményi keretek között kívánja biztosítani.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk itt  olvasható el >>>
Az előzetes kommentáron kívül készülnek a már elhangzottakról részletes elemzések, amelyeket elkészültük után folyamatosan feltültünk e jegyzőkönyv kiegészítéseként.

8. Honvédségi laktanya bontási pályázat 
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző
Hegedűs Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: ismertetem a bizottság véleményét. A kiírt pályázatra 7 ajánlat érkezett. A bontásra tett árajánlatok között nagy a szórás. Senki sem vállalta csupán a kibontott anyag ellenértékéért a munkát. A 2007. vvi költségvetésünk erre a munkára előirányzatot nem tartalmaz, ezért indokolt lenne más alternatíva keresése. Javaslatként elhangzott: a katasztrófavédelem gyakorlat során lebonthatná az épületeket. Felvetődött az is, hogy a bontásra határozatunk van, kötelezvényt kaptunk. A határozat érvényessége meghosszabbítható. Kérdésként merült fel, hogy balesetveszélyesnek számítanak-e az épületek, mert ha nem, más megoldás keresése indokolt lenne. A bizottság végül úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, vegyék fel a kapcsolatot a katasztrófavédelemmel, és tárják fel a gyakorlat során történő lebontás lehetőségét. A költségvetési hiány összege miatt a munka megrendelését a bizottság nem javasolja. Megjegyzem, engem megszólítottak, hogy ismerősömmel oldjam meg. Meg is
kerestem az Uránusz Kft. Szeretném a testület elé vinni, hogy foglalkozik-e vele vagy nem, a testület döntése. A Kft. mellett van egy önkormányzati telek. Oda ő 1,2 millió Ft-ért leviszi az anyagot, ennyiért hajlandó a munkát elvégezni. Hozzáteszem, hogy ebből a szavazásból és kimaradok elfogultság miatt.
Mezőfi Zoltán polgármester: A hivatalos építési engedélyünk úgy szól, hogy amennyiben nem engedélyes sitt-lerakóba hordja el a hulladékot a vállalkozó, s ezt nem tudja dokumentálni, akkor minket utólag nagyon megbüntethetnének.
Jávorka János képviselő: A Hegedűs úr által említett cég nem pályázott, ezért szóba sem kerülhet. A sittet nem helyezhetjük el akárhol. A pályázók által átlagosan 5-6 millió Ft-os átlagárat kaptunk. „C" változatot javasolok. Hirdessük meg a bontást a területet 11 telek kialakításának lehetőségével. Ez törvényes, szabályos lenne, nyernénk 11 telket és némi anyagi forrást is jelentene az Önkormányzatnak. Korábban volt ez már napirenden, de különböző problémák miatt nem valósult meg.
Mezőfi Zoltán polgármester: Először (2004-ben) külön ennek a területnek volt értékbecslése. 24.673.200,- Ft. Az ajánlatok között van 10 milliós is. Ez mutatja, hogy miért nem történt eddig értékesítést. A bontási költség erősen csökkenti a terület értékét. A Pénzügyi Bizottság javaslata az „A" változat. Készüljön egy előterjesztés a terület eladására úgy, hogy belekalkuláljuk ezt a bontási árat. A kialakított telkeket közművesítve. Javaslom, hogy szeptemberben hozzunk be egy ilyen előterj esztést.
Hegedűs Ferenc képviselő: Sokkal jobban járna a város, ha úgy döntenénk, hogy ingyen odaadjuk lakás céljára. Hirdesse meg az Önkormányzat az épületbontást és a telkek kialakításának lehetőségét. A következő ülésre kerüljön előterjesztésre.
Dr.Tóth Mária képviselő: Abban semmi törvénytelen nincs, ha újra meghirdetjük a pályázatot.
Mezőfi Zoltán polgármester: az „A" változat úgy szólt, hogy a Képviselő-testület hiányos
költségvetésre tekintettel nem dönt a pályázatról. De most bejött egy „C" verzió, amely tartalmazza, hogy abban dönt, hogy előkészítés után bontással hirdesse meg az Önkormányzat.
Szavazásra bocsátja a volt laktanya területén lévő 3 db épület bontási munkáiról szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadta a bizottsági javaslatot, és meghozta az alábbi határozatát:
110/2007. (VIIL30.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanya területén lévő 356/33, 356/34, 356/35, 356/36, 356/37 helyrajzi számú földrészleten lévő 3 db épület bontási munkáira beérkezett pályázatokat.
A Képviselő-testület - tekintettel a magas vállalkozási díjakra - a hiányos költségvetés miatt a pályázók egyikével sem köt szerződést, a bontási munkákról később, a hasznosítás függvényében dönt.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, vizsgálja meg a telkek együttes, bontási munkák miatti csökkentett értéken történő értékesítési lehetőségét. 
Határidő: értesítésre szeptember 14., lehetőség vizsgálatára: folyamatos 
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk itt  olvasható el >>>
Az előzetes kommentáron kívül készülnek a már elhangzottakról részletes elemzések, amelyeket elkészültük után folyamatosan feltültünk e jegyzőkönyv kiegészítéseként.

9. A Napköziotthonos Óvoda csoport, illetve óvónői létszámának megállapítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Gál Gábor, a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: 2007-2008-as tanévben várható csoportlétszámnak megfelelően a bizottság Gyurcsikné Fekete Magdolna óvodavezetővel közös elgondolás mentén határozott. Konkrét kérdések hangoztak el a dadusok számára, nyitva tartásra, valamint órakedvezményekre vonatkozóan, melyeket a bizottság körültekintően mérlegelt. Elhangzott, hogy 8 fővel is megoldhatóak lennének a feladatok. Ez esetben elengedhetetlen az óvodatitkár alkalmazása. Az Átvilágító Bizottság előzetes felmérése során szintén 8 fő óvónő alkalmazásáról volt szó, és az óvodatitkári állás nélkülözhetősége is említésre került. Alapos mérlegelés után, az óvodavezető véleményét is kikérve a mindenki számára legkedvezőbb „A" változat került elfogadásra azzal a változtatással, hogy 8 és fél fő óvónői létszámot határozunk meg. A júliusi bizottsági állásfoglalásnak megfelelően, valamint azzal, hogy a támogatás megszűnésével maga az óvodatitkári állás is megszüntetésre kerül. A Pénzügyi bizottság is egyhangúlag támogatta a döntést. Határidő 2007. szeptember 1-től 2009. június 30-ig.
Mezőfi Zoltán polgármester. Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozatijavaslatának „A" változatát a bizottsági véleménnyel együtt.
A Képviselő-testület az „A" változatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta
az alábbi határozatát:
111/2007. (VIIL30.) számú képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület a 2007/2008-as tanévre 4 óvodai csoportot indít. Az óvónői létszámot 8,5 főben határozza meg azzal, hogy a jelenleg üres álláshelyet részmunkaidős dolgozóval, határozott időre - 2007. szeptember 1. naptó12009. június 30-ig - szóló munkaszerződéssel lehet betölteni.
Határidő: értesítésre 2007. szeptember 10., óvónői állás betöltésére szöveg szerint
Felelős: Huszár Zoltán jegyző és Gyurcsikné Fekete Magdolna óvodavezető 
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk itt  olvasható el >>>
Az előzetes kommentáron kívül készülnek a már elhangzottakról részletes elemzések, amelyeket elkészültük után folyamatosan feltültünk e jegyzőkönyv kiegészítéseként.

10. A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat rendszerhez való csatlakozás lehetősége
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző
Gál Gábor a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: a bizottság egyhangúlag támogatta az ösztöndíj pályázati rendszerhez történő csatlakozást segítve ezzel a hátrányos helyzetű nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók helyzetét.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, miszerint Rétság Város Önkormáyzat Képviselő-testülete 2008-ban is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A pályázati kiírást október 1-ig kell közzétenni a Hangadóban és a honlapon.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
112/2007.(VIIL30.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évben is csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű, nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Az „Általános Szerződési Feltételek" szerinti pályázati kiírást október 1-ig
közzé kell tenni. A pályázatokat október 31-ig lehet benyújtani.
Határidő: pályázati kiírás közzétételére és csatlakozási nyilatkozat megküldésére: október 1.
Felelős : Huszár Zoltán jegyző
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk itt  olvasható el >>>
Bursa Hungarica ellentmondásokkal >>>
Az előzetes kommentáron kívül készülnek a már elhangzottakról részletes elemzések, amelyeket elkészültük után folyamatosan feltültünk e jegyzőkönyv kiegészítéseként.

11. Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás
jóváhagyási kérelmei
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Hegedűs Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság vita nélkül elfogadta az előterjesztést.
Jávorka János képviselő: A társulás ügyeinek állásáról szeretnék hallani.
Mezőfi Zoltán polgármester: Van jó hír is. Egy részről a közgyűlés hatalmas tagdíj emelést hajtott végre. 20-ról 120 Ft-ra emelve a lakosságfős tagdíjat. Rétság esetében 60 ezerről 360 ezer Ft-ra emelkedett az éves tagdíj, ez egyszerre soknak tűnik. 600 %-os. A költségvetésben előirányzott, ebben az évben befizetendő önrész hozzájárulásunk 5,7 millió Ft volt, ám ez az idő közben elnyert pályázat segítségével 50 %-kal csökken. Egyik oldalon tehát van 250 ezer plusz, másik oldalon kerestünk 2,8 millió Ft-ot kerestük. Erről szól a javaslat.
Bevezetésre kell kerülnie a 2009 környékén az integrált, szelektív hulladékgyűjtést is magába foglaló programnak.
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra bocsátja az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2007. február 15-én megszavazott Társulási megállapodás és SZMSZ módosítását.
A képviselőtestület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
113/2007.(VIIL30.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2007. február 15.-én tartott tanácsülésen megszavazott Társulási megállapodás és SZMSZ módosítását
Határidő: megküldésre azonnal Felelős: Huszár Zoltán jegyző
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra bocsátja az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2007. évi költségvetésének és tagdíj megállapítására tett határozatijavaslatot.
A képviselőtestület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:
114/2007. (VIIL30.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2007. évi költségvetését és a 120 Ft/lakos mértékű tagdíját.
Határidő: megküldésre azonnal Felelős: Huszár Zoltán jegyző
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk itt  olvasható el >>>
Az előzetes kommentáron kívül készülnek a már elhangzottakról részletes elemzések, amelyeket elkészültük után folyamatosan feltültünk e jegyzőkönyv kiegészítéseként.

12. Az Általános Iskola elfogadott osztály- és csoportlétszám módosítási kérelme
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
vendégként, tanácskozásijoggal részt vesz: Holman Ferenc iskolaigazgató 
Gál Gábor, a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A bizottságok a kérdést együttes ülésen tárgyalták, a fő szempont az volt, hogy a gyermekek érdeke ne sérüljön.
Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az ötödik osztályban sajátos nevelési igényű tanulók is vannak. Elhangzott, hogy a felülvizsgálati kérelmet az indokolta, hogy a nyár
folyamán, így még a bizottsági ülés napján is, írattak be gyermeket a rétsági iskolába. Kérdésként fogalmazódtak meg az alábbiak:
- Az iskola a beiratkozni szándékozó gyermekek felvételét megelőzően figyelembe vette-e a Képviselő-testületnek az irányú kérelmét, hogy a többletlétszám csoportbontást nem eredményezhet?
- A társult településekről, illetve Rétságról kerültek-e a gyermekek felvételre?
- Tantárgyak szerinti csoportbontásra van-e lehetőség?
- Van-e az elkövetkező években pénzügyi kihatása az osztálybontásnak, csökken-e az alacsony létszám miatt a normatív támogatás?
- Hogyan tudja megoldani a többletórák elszámolását, Esetleg milyen időkeretet kíván az iskola csökkenteni az osztálybontás miatti többletórák számával?
Az igazgató úr válaszában elmondta, hogy rétsági gyermekekről van szó. Volt olyan gyermek, aki nem a társult településekről érkezett volna és felvétele osztálybontást eredményezne, ezért felvételi kérelmét elutasították. Tantárgyak szerinti csoportbontásra van lehetőség. A többletórákat például a szakkörök óraszámából tudják megoldani.
Megtudtuk, hogy a normatíva csökkenéssel egyelőre még nem kell szólni. Akkor van baj, ha az ötödikes osztályból 1-3 gyermeknek esetleg az elkövetkező 4 év valamelyikében osztály kell ismételnie, mert akkor osztályösszevonást kell végrehajtani, vagy normatív támogatásról esik el a fenntartó. A bizottságjavaslata: a Képviselő-testület ne támogassa az osztálybontást, de tekintettel a nagy létszámra és a tantermek szűkös befogadó képességére, az iskola
igazgatója tantárgyankénti csoportbontással oldja meg a feladatot. A bizottságok javaslata, hogy az osztályfőnöki óra és testnevelés kivételével az ötödik osztály bontott csoportú legyen. Kiegészítő javaslat: a 2008-as költségvetés kialakításánál. lehetőség szerint térjünk vissza a csoportok bontására.
Hegedűs Ferenc képviselő: Kaptam szülőktől egy kérelmet. A levél lényege az, hogy a szülők kis létszámú osztályokat szeretnének az ötödikben, mert az oktatás hatékonyságát segíti elő.
Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi Bizottságnak ugyan a javaslata is ez.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Miért került összevonásra a két negyedik osztály, ha a lehetőség adott volt, hogy a két osztály megmaradjon?
Holman Ferenc igazgató: Hivatalosan két negyedik osztály volt. A készségtárgyaknál történtek összevonások. Három sajátos nevelésű gyermek is jár oda. Felsőben 30 fő felett lehet bontani, alsóban 26 fő felett, ezért került a két osztály összevonásra. A 20 fő alatti létszámra is kapjuk a normatív támogatást, de a plusz egy tanár beállítását a törvény nem támogatná. Azért kértük 14 tanulócsoportra a támogatást, mert kevesebb gyerekre számítottunk az előzetes felmérés alapján. A szülők nem tudták még, amikor a levelüket megfogalmazták, hogy hány gyermek lesz összesen. Utána írattak még be két gyermeket.
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Az igazgató úrtól kérdezem, mi a különbség költségben a kisebb létszámú vagy nagyobb létszámú osztályok között.
Holman Ferenc igazgató: Plusz költséget nem jelent a bontás, de a gyermekek foglalkoztatása jobban megoldható, kontroll
Majnik László képviselő: Ha a szülőknek, az iskolának így a jó, és nem jár plusz költséggel, akkor én is azt támogatom, hogy legyen két osztály.
Jávorka János képviselő: Azt a megoldást kell keresnünk, ami a legjobb a gyerekeknek. Ha két osztály lesz, esetleg később jelentkezőket is fel lehet venni. Ha 33 fős maradna a csoport lehet, hogy el kellene küldeni. Ha a törvény megengedi, ezt a kérdést támogassuk!
Dr. Tóth Mária képviselő: Igazgató úr miért nem mondta el ezeket kedden a bizottsági ülésen, hogy tiszta képet kapjunk? Akkor ott volt egy hozzáértő ember, Mocsári Gergely. Önnek ezt el kellett volna mondania, de nem akart vitába bocsátkozni vele. Véleményem szerint többe fog kerülni, ha két osztály lesz.
Holmann Ferenc igazgató: Írásban beadott kérelmünkben is ezt kértük. A bizottsági ülésen olyan információ hangzott el, amely többünket zavarba ejtett. Ez a költségekre és a normatívára vonatkozott, utána kellett néznünk, hogy hibát ne kövessünk el. A Pénzügyminisztériumtól kaptunk tájékoztatást, ezért maradtunk annál a variációnál, hogy egy osztályban, csoportbontásban kívánjuk elkezdeni az ötödik osztállyal az évet.
Gál Gábor képviselő: A 2007-es év költségvetését nem érinti, ezt elfogadom, de a 2008-as év költségvetési tervére nem fog ez többletköltségetjelenteni?
Holman Ferenc igazgató: Többet fog jelenteni, ha 15 osztályban gondolkodunk, mert akkor már 15 tanulócsoportra számítjuk a kötelezően ellátandó órák számát. A júniusi testületi ülésre a várható osztálylétszámok alapján kértük meg kötelező órák, illetve pedagógusok számát.
Mezőfi Zoltán polgármester: Javasolom kiegészítésként hozzátenni , hogy a 2008-as év költségvetése előtt az iskola vezetése tárja fel a csoportbontásra vonatkozó lehetőségeket. Az összes csoportnál. Eztjavasolta a bizottság is.
Szavazásra bocsátja a kérdést: támogatja-e a Képviselő-testület, hogy a 2007-2008-as tanévben az Általános Iskola 15 osztállyal - tehát az ötödikben két önálló osztállyal - működjön az előbbiekben részletezett kiegészítéssel?
A képviselőtestület az „A" határozati javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és meghozta a következő határozatot:
115/2007. (VIIL30.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Általános Iskola elfogadott osztály és csoportlétszámának módosítására benyújtott előterjesztést, azt támogatja. A 2007/2008-as tanévben az Általános Iskola osztályainak számát 15 osztályban állapítja meg.
Felkéri az iskola igazgatóját, hogy a rendelkezésre álló pedagógus létszámmal - a költségvetésben meghatározott keretszámokon belül - lássa el a feladatot. Felkéri az iskola igazgatóját, hogy a 2008-as évi költségvetés előkészítésekor az iskola vezetősége tárja fel a csoportbontási lehetőségeket az összes tanulócsoportvonatkozásában.
Határidő: azonnal, illetve szöveg szerint 
Felelős az értesítésre: Huszár Zoltánjegyző a végrehajtásra: Holman Ferenc igazgató

13. Együttműködési megállapodás a Rózsavölgyi Márk Zeneművészeti Iskola megmaradása érdekében
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Gál Gábor, a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: a bizottság véleményét ismertetem. Az iskola kistérségi szerepét erősíteni kellene, minden lehetséges megoldást figyelembe véve: tekintettel arra, hogy pályázati úton ki lehessen lépni a költségvetésvetésre komoly terhet jelentő támogatási rendszerből. Választási lehetőségünk nincs. Vagy belépünk, vagy megszűnik a művészeti oktatás. Az egyeztető tárgyalásokról már az előzőekben döntöttünk, így került konkrét pénzügyi javaslat a bizottságok elé. Az iskola igazgatóját már megkerestük annak érdekében, hogy a közmű és egyéb költségeket számítsa ki, hiszen az iskola a Képviselő-testület részéről ebben a tekintetben eddig is támogatásban részesült. A Nógrád Megyei Önkormányzat a bizottsági ülés napján tételesen megküldte polgármester úr részére, hogy a korábbanjelzett 2 millió Ft támogatás módosul, a 2007. évben 111 ezer forint önrészt kellene fizetnünk a zeneiskola fenntartásához. Megállapodást kell kötni a fenntartóval, a megállapodás azonban felmondható. Az alapfokú művészeti oktatásra a gyermekek és a szülők részéről igény van. Kérdésként fogalmazódott meg, hogy nem lenne-e olcsóbb, ha az
iskola alkalmazna zenetanárt. A bizottságok közös javaslata a 2007-es évre a 111 ezer forintos támogatás biztosítása.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kiegészítés a határozati javaslathoz. Tudomásom van arról, hogy számos település inkasszó nélkül fogadta el az együttműködési megállapodást. Idén 111 ezer forintot fizetünk be azért, hogy a zeneiskola fennmaradjon. A következő esztendőkben arányosan ez több, mint fél millió Ft lesz, és így fogjuk 6 év alatt elérni azt az összeget, amely a normatív támogatás és különbözet között van. Az Önkormányzatok, akik ezt akarják, teljes egészében felvállalják terhet. Az állam igyekszik kivonulni. Lesz tehát zeneiskola szeptember 1-től. Kérdés, inkasszóval, vagy anélkül fogadjuk el. Javasolom inkasszó nélkül elfogadni a megállapodást azzal a kiegészítéssel, hogy tételes elszámolást kérünk mindegy egyes etapra.
Szavazásra bocsátja a inkasszó nélkül és tételes elszámolás kérésével kiegészített együttműködési megállapodást.
A képviselőtestület az együttműködési megállapodást 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta a következő határozatot:
116/2007. (VIIL30.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az alapfolt/ művészeti oktatás támogatásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület vállalja, hogy éves költségvetésében a Nógrád Megye Önkormányzat által működési kiadások fedezetésre kért összeget biztosítja. A megállapodásban 8. pontjában szereplő - feltételként megjelölt -, a Nógrád Megyei Önkormányzat által azonnali beszedési megbízás benyújtás lehetőségéhez nemjárul hozzá. Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás összegéről kérjen elszámolást a fenntartótól, mind terv, mind beszámolási szinten.
A meghatározott feltételekkel felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, a hozzájárulásról szóló megállapodás aláírására.
A 2007. Évi költségvetés módosításakor a működési hitel terhére 111.000 Ft támogatást biztosít az alapfokú művészeti oktatás biztosítása céljára. Határidő: a megállapodás megkötésére 2007. szeptember 19.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes kommentárunk itt  olvasható el >>>
Az előzetes kommentáron kívül készülnek a már elhangzottakról részletes elemzések, amelyeket elkészültük után folyamatosan feltültünk e jegyzőkönyv kiegészítéseként.

14. Képviselői kérelmek 
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző
Huszár Zoltán jegyző: A kiosztott anyag idő közben módosult az alábbi módon. Dr. Tóth Mária 2 havi, Gál Gábor 3 havi tiszteletdíjáról mondott le. Dr. Tóth Mária első havi tiszteletdíját az Rétsági Általános Iskola Sportköre részére, második havi tiszteletdíját a Rétsági Római Katolikus Templom javára kívánja felajánlani. Gál Gábor 3 havi tiszteletdíját ~5 egyenlő arányban a Rétsági Árpád Egylet, a Rétsági Öregfiúk szakosztály, Motoros Szakosztály, a Rétsági Judo Klub, Főnix ÁSE, Szondi Sportlövő Egylet, az Általános Iskola sporttevékenység és az Extrém Légisport Egyesület részére kéri átutalni. A mellékelt táblázat a következőképpen alakul. Tiszteletdíj és járulékai 1.119. ezer Ft-tal csökken, Sportegyesületek támogatása 472 ezer Ft, a nonprofit szervezetek támogatása 118 ezer Ft-tal és a képviselői tartalék 529 ezer Ft-tal nőne. Javasolom a határozatijavaslatot elfogadni ezzel a módosítással.
Hegedűs Ferenc képviselő: szeretném a javaslatomat 4 havi tiszteletdíjamat ajánlottam fel, ebből az iskolában végzett munkákra már kifizettek egy összeget, de amennyi megmaradt a két ember munkadíjának a kifizetése után, azt az óvoda részére játszóterének elkészítése céljából szeretném átutaltatni.
Gál Gábor képviselő: Az alpolgármesternek az volt a kérése, hogy a Hangadóban jelenjenek meg a sportegyesületek részére felajánlott tiszteletdíjakról szóló jelentések. Javasolom, hogy minden felajánlás jelenjen meg ilyen módon.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a képviselői kérelmekről szóló előterjesztést.
A képviselőtestület az előterjesztést 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
117/2007. (VIIL30.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a képviselői kérelmekről készített előterjesztést, azt támogatja.
Tudomásul veszi, hogy Hegedűs Ferenc és Dr. Dobos Attila 5-5 havi, Fodor László, Jávorka János, Kotroczóné Somosi Éva és Majnik László képviselők 1-1 havi, Dr. Tóth Mária képviselő 2 havi, Gál Gábor képviselő 3 havi tiszteletdíjukról lemondanak. Hozzájárul, hogy a megtakarítás összege a képviselők kérése szerinti kiadásokra legyenek fordítva, a megtakarítások átutalása a költségvetés módosítása előtt átutalásra kerüljenek.
Megbízza a jegyzőt a megtakarításokról készített nyilvántartások vezetésére, a polgármestert a költségvetés módosításának előkészítésére.
A költségvetés előirányzatainak átvezetését a szeptemberi testületi ülésen a 2007. évi költségvetés módosítása napirend keretében elő kell terjeszteni.
A megállapodásokat a támogatásokról a határozatijavaslat elfogadását követő 15 napon belül meg kell kötni az érintettekkel.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Huszár Zoltán jegyző
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
A témával összefüggő cikkünk- Rétság sportja lefejezve >>>
RVSE Megye I - Viharos közgyűlés, kedvező döntés >>>
Az előzetes kommentáron kívül készülnek a már elhangzottakról részletes elemzések, amelyeket elkészültük után folyamatosan feltültünk e jegyzőkönyv kiegészítéseként.

15. Fábián János tűzoltóparancsnok felmentési kérelme 
Előterjesztő: Huszár Zoltánjegyző
Hegedűs Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Megköszönjük a tűzoltóparancsnok munkáját és jó egészséget kívánunk.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a Fábián János tűzoltóparancsnok nyugdíjba vonulása miatti felmentési kérelmével kapcsolatos határozatijavaslatot.
A képviselőtestület az kérelmet 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
118/2007. (VIIL30.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fábián János tűzoltóparancsnok nyugállományba vonulása miatt kérelmét, azt támogatja. Hozzájárul, hogy Fábián János tűzoltóparancsnok 2007. december 15-i hatállyal parancsnoki beosztásából felmentésre kerüljön.
Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert és Huszár Zoltán jegyzőt a parancsnoki álláshely betöltésének előkészítésére (szakmai állásfoglalások beszerzése, stb.).
Határidő: 2007. szeptember havi munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Huszár Zoltán jegyző 

16. Törvényességi észrevétel
Huszár Zoltán jegyző: A szóban előterjesztett törvényességi észrevételem az önkormányzati adatok kezelésére vonatkozik. A hatályos SZMSZ-ünk szerint Rétság város hivatalos honlapja a www.retsag.hu. Minden, az Önkormányzat működését érintő adat Rétság város tulajdonát képezi. Az adat kezelője, aki jelen esetben a jegyző, egyéni kérelem alapján minden esetben egyedileg köteles vizsgálni, hogy a kért adat közérdekű-e. A törvényes előírásoknak megfelelően, a közérdekű adatok bárki számára hozzáférhetőek Rétságon. Ezeket az adatokat azonban bármilyen formában nyilvánosságra hozni csak az adat kezelőjének előzetes hozzájárulásával lehet. Üzemel a városban egy magánkézben lévő honlap, a www.retsag.net, amely az Önkormányzat tulajdonában lévő közérdekű, és hangsúlyozni kívánom, nem közérdekű adatokat engedély nélkül hozza nyilvánosságra, illetve teszi közzé. Álláspontom szerint ez súlyosan jogsértő. A retsag.net honlapot egy kívülálló látogató könnyen hivatalos honlapként azonosíthatja, tekintettel a honlap formájára és tartalmára. A honlapon megjelenő mocskolódó és hangulatkeltő megnyilvánulások sértik Rétság város Önkormányzatának az érdekeit is. Egy másik peres ügyben született ítéletben a Nógrád Megyei Bíróság megállapítja, hogy a www.retsag.net működése jogsértő. Kérem, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a jegyzőt, hogy polgári peres eljárás megindítására a jogsértés megszüntetése érdekében. A teljes körű jogi képviselet, amelyet dr. Szabó Sándor ügyvéd látna el, 200 ezer Ft-+ába kerülne
az Önkormányzatnak. Mivel költségvetést érintő módosításról van szó, minőségi többségre van szükség.
Jávorka János képviselő: Nem értem a Jegyző úr javaslatát. Ha egy honlapon megjelenik ugyanazon anyag, mint ami a hivatalos honlapon, mi abban a jogsértő? Inkább örülni kellene, hogy több fórumon megjelenik. Megelőzhetnénk a problémát, azzal, hogy az anyagot kapja meg inkább mindkét honlap. A „Rétság.hu" sokkal szegényesebb tartalmú, késik stb. Versenyezhetne egymással a két honlap.
Mezőfi Zoltán polgármester: A jegyző törvényességi észrevételt tett, megtámogatva szakemberek véleményével is. Jogerős bírósági ítélet is van már arról, hogy jogellenes a honlap működése.
Huszár Zoltán jegyző: Nem lehet szó versengésről a két honlap között.
Jávorka János képviselő: Kérésem, hogy időben jelenjen meg minden anyag a városi honlapon.
Huszár Zoltán jegyző: A testületi tárgyalásig nem közérdekűek az anyagok, az előterjesztések kizárólag a testületi ülés után válnak - ha válnak - azzá. Bármilyen önkormányzati tulajdonú anyagot nyilvánosságra hozni kizárólag az Önkormányzat engedélyével szabad. Rétság Város Önkormányzatának és Képviselő-testületének kötelessége jogi úton megvédeni az érdekeltséget.
Hegedűs Ferenc, képviselő: Maximálisan támogatom Jegyző úr kezdeményezését. Az ember családját, személyét, vállalkozását veszélyezteti időnként a honlapon megjelenő cikkel. Nem használ a városnak, hogy ország-világ előtt név nélkül, jellemtelenül mocskolódnak. Mindenki vállalja a felelősséget azért, amit állít. Amikor a testületről beszélnek, mind a 10 emberről van szó. Valamennyiünket érintik.
Gál Gábor képviselő: Már régebben felmerült, hogy túl sokat foglalkozunk ezzel a problémával. Most derült ki hogy nem. A Retsag.hu-nak előnye, hogy mocskolódástól mentes.
Dr. Tóth Mária képviselő: Nem olvasom ezt a honlapot, de néhány mocskolódás hozzám is eljut. Azokat az írásbeli anyagokat, amiket láttam, teljesen megdöbbentőnek tartom. Véleményem a névtelenségről az, hogy az embernek van neve. Nálunk kutyának, macskának, papagájnak is van, csak a tetűnek nincs neve. Ha bárkinek véleménye van, adja elő bátran. A rólam írtakról: tehén vagyok, (szent tehén), trampli, nagyasszony. Természetesen névtelenül. Tudom nagyjából, hogy kik írják. A stílusukról fel lehet ismerni az embereket. Akik ezeket írták, névvel vagy nélkül, sikertelen, kudarcos emberek, és ebben élik ki a silány, ócska ösztönüket, mert másokat irigyelnek, olyanokat, akiket különbnek gondolnak. Nem csak engem sértenek a megjelent írások, hanem az egész Képviselő-testületet. Bármikor jogunk lenne, mint testület, beperelni az ilyeneket. Erről a fórumról szólítom fel a gyalázkodókat, sértő megjegyzéseket, rágalmazó kijelentéseket megjelentetőket, hogy hagyják abba, mert komoly következményei lesznek, ezt nem tűrjük tovább.
Majnik László képviselő: Ez a kérdés 2002-ben indult. Vagyunk itt hárman, akiknek négy éven keresztül ugyanezeket kellett eltűrnünk. Mérjünk egyenlő mércével. Meggyőződésem, hogy rosszul sikerült dolog a „retsag.hu". Nem az lett, amire számítani lehetett volna. Akármilyen nézetű emberekkel találkozom, mind azt mondják, hogy ez már szinte megcsúfolása a demokráciának, hogy a „Retsag.hu"-ról rendszeresen le vannak törölve az írások. Ezért írnak a „Retsag.net"-re. Az ocsmányságokat elítélem, azokat jogi úton lehet orvosolni.
Huszár Zoltán jegyző: Majnik úr válaszára: szó nincs semmiféle sérelemről. Az, hogy egy magán honlapon, ki mit ír magánjellegű dolgokat, az a magánügye, az elfogadott napjainkban. De az Önkormányzatnak van joga csupán nyilvánosságra hozni az Önkormányzat tulajdonát képező adatokat.
Hegedűs Ferenc, képviselő: Arra kérek minden képviselőt, hogy akinek sértő volt bármi, jelentse fel az írót. Ha engem valaki itt azzal vádol, hogy rosszul döntök, az nem érdekel, de a családomat érintő, sértő, megalázó megjegyzésekhez senkinek nincs joga.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem a képviselőket, hogy most kizárólag a jegyző észrevételeihez szóljanak hozzá, ne térjünk el a témától.
Jávorka János képviselő: Én is az egyenlő elbírálás mellett vagyok. Egyre többen jutnak hozzá az internethez. Elítélem azt, aki a másikat gyalázva, becsmérelve írja le a véleményét vagy állít dolgokat. Nem kell mindenben egyetérteni. Az visz előre, hogyha elmondjuk egymásnak a véleményünket. Aki úgy gondolja, nyugodt szívvel jelentse fel, akit akar. Törvényes eszközökkel lehet élni törvénysértéssel szemben.
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem is tehetünk más, csak amit a jegyző mondott.
Dr. Tóth Mária képviselő: Két képviselőtársam is azzal rukkolt elő, hogy 2002-ben mi és hogy kezdődött. A Rétsági Levél impresszumban hozza, hogy ki a szerkesztő és kik írják. Az óriási különbség a névtelenek írásaival szemben. Elhoztak nekem egy olyan iratot is, amit Majnik képviselőtársam egy másik képviselőről ír. Nem az a megfelelő fórum. Ez itt a megfelelő fórum. Itt mondja el a véleményét.
Jávorka János képviselő: A Rétsági Levélben jelentek meg álnéven cikkek rólam is. Nem foglalkoztam vele sértett, de túltettem magam rajta. Sajnos ez egy ilyen világ.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Ajegyző úr megtette törvényességi észrevételét. Nemcsak egyoldalúan történtek gyalázkodások. Ha nincs megfelelő érdeklődés, akkor elvész az egész. 
Huszár Zoltán jegyző: Felhívom a Képviselő-testület. figyelmét, hogy a törvényességi észrevétel az önkormányzati adatok kezelésre vonatkozik, és az ezzel kapcsolatban az Önkormányzatot érintő törvénysértésre.
Mezőfi Zoltán polgármester: A vitát lezárom. A képviselőktől elvárják, hogy konstruktív módon mondják el véleményüket.
Dr. Tóth Mária képviselő: A peres eljárás során felmerülő az ügyvédi munkadíjra felajánlom egy havi tiszteletdíjamat.
Hegedűs Ferenc, képviselő: Én két havi tiszteletdíjamat ajánlom fel erre a célra. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom a jegyző törvényességi észrevételét. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással a jegyző törvényességi észrevételét a közérdekű adat kezelése tárgyában, és meghozta az alábbi határozatot:
119/2007. (VIIL30.) számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Huszár Zoltán jegyző törvényességi észrevételét egy magán honlap törvénytelen közérdekű adat kezelése tárgyában.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Huszár Zoltán jegyzőt, hogy polgári peres eljárást kezdeményezzen a www.retsag.net elérhetőségű honlap jogellenes működésének megszüntetése érdekében. Egyúttal felhatalmazza a jegyzőt, hogy megbízza Dr. Szabó Sándor ügyvédet a teljes körűjogi képviseletet ellátására, bruttó 200.000 Ft megbízási díjért.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
A témával összefüggő cikkünk itt olvasható >>> 
Újabb pofonok a nyilvánosságnak és a demokráciának >>>
Az előzetes kommentáron kívül készülnek a már elhangzottakról részletes elemzések, amelyeket elkészültük után folyamatosan feltültünk e jegyzőkönyv kiegészítéseként.

17. Egyebek
Gál Gábor, a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A kistérség elnökéhez az
alábbi kérdésekkel fordultam: vannak-e, ha igen, milyen lehetőségek a helyi művelődési ház és könyvár körzetközponti szinten történő működtetésére, pályázatokra, támogatások igénybevételére, különös tekintettel az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetére, illetve megvan-e a lehetősége annak, hogy Végh József, mint felelős intézményvezető folyamatosan tájékozódni tudjon ez ügyben. Az elnök úr részletező válaszában kitért arra, nem kötelező és nem körzeti feladatok ellátása vonatkozó pályázatok voltak. Közösségi fenntartásra irányuló pályázati lehetőségek egyelőre nincsenek. A helyi kiadványok megjelentetésére vonatkozó pályázatra a Művelődési Központ és Könyvtár sikeresen pályázott, ez azt igazolja, hogy a tájékozódási lehetőség az intézmény számára folyamatosan adott.
Fodor László képviselő: A Deli-Trade Kft. elkészítette a viakolor burkolatot, ill. a parkoló rendbe lett téve. Még a dolog nincs elrendezve. Most hivatalos úton vagyon kénytelen kérni a rendezést, mert a cég még az ÁFÁ-t sem tudja visszaigényelni addig. Letelt egy határidő - amit még az előző jegyző vállalt fel - Ígéretet a MOL-kút mögötti házakról, nincs készen az árok Azóta sincs konkrét válasz. Hivatalosan kérek választ arra, hogy áll ez az ügy, mikor lesz az árok kiépítve. Furcsa, hogy a lakott területeken kívül jó árkok vannak, de ott, ahol laknak nincs megoldva. Ebből már konkrét gondok voltak. Hömpölyög a kertekben a víz. Kimentek az Önkormányzattól a nagy esőzésekkor, mégsincs megoldás.
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Nekünk van együttműködési megállapodásunk a Kábeltv-vel. Ha megdörren az ég, megszűnik az adás. Az is előfordult, hogy több hétig nem volt valamelyik adónak hangja. Kérik az emberek, akik hozzám fordultak, tárgyaljunk a tulajdonossal, legyen folyamatos a kábel-tv adása. figyeljenek oda, ha nem adják meg a szerződött szolgáltatást, akkor kérjenek kevesebbet érte.
Mezőfi Zoltán polgármester: Az ÉMÁSZ a hibás. A kábel-tv adása a pillanatnyi áramszünetek miatt van. Itt még felhő sem kell ahhoz, hogy áramszünet legyen. Az ÉMÁSZ udvariatlan válasza: az Önkormányzatok ássák be a földbe a légkábeleket, akkor nem lesz áramszünet. 2007-től megnyílt az árampiac, már most is van lehetőségünk más szolgáltatót választani. A megyei jogú városok közül már többen hangot adtak annak, hogy szolgáltatót váltanak. El tudom képzelni, hogy Rétság is, mint nagyfogyasztó más szolgáltatót választ. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Nem biztos, hogy minden esetben áramkimaradás okozza a problémát.
Jávorka János képviselő: Gál Csaba vállalkozó ÁFA visszatérítési problémája hogyan oldódott meg? Elég sok testületi ülés volt az elmúlt időszakban. Hozadéka nem minden esetben volt. Legyenek a testületi ülések előkészítve. Az egyik rendkívüli testületi ülésen elhangzott, hogy az önkormányzatok a kistérségi társulástól nem kapnak elegendő információt. Az elnök úr szerintem maximálisan tájékoztatja az önkormányzatokat.
A lakosság részéről van egy olyan vélemény, hogy az Önkormányzat augusztus 20.-án nem tartott megemlékezést. Mi az oka?
Gondolatébresztőnek szánom a következőt: az elmúlt 11 hónapban többször jeleztem, hogy nem jó irányba halad a testületi munka. Nem tartjuk be az SZMSZ-t, hoztunk határozatokat, amiket nem hajtottuk végre. Több témát többször is napirendre tűzünk, mint ma is. Arról beszélnek az emberek, hogy az Önkormányzat által végzett munka nemjó. Javaslatom: ha ezt komolyan végiggondoljuk, célszerű lenne, ha a testület felállna, lemondanánk. Lehetőséget adnánk a városnak, hogy újra válasszon.
Mezőfi Zoltán polgármester: Augusztus 20-ával kapcsolatban. A korábbi Képviselő-testület
hozott egy határozatot a díjkiosztásokról. Korábban augusztus 20.-án a városi ünnepségen osztotta ki a „Vállalkozók a városért" díjakat a Képviselő-testület, ill. az illetékes elnök. Késöbb a Képviselő-testület. úgy döntött, hogy augusztus 20.-án inkább szórakoztató rendezvényeket tartsunk, s március 15. ill. október 23. alkalmából legyen a városi ünnepség. Szerintem szép hagyománnyá válhat, hogy augusztus 20.-át a római katolikus templom kertjében ünnepeljük. Nem akartam önálló akciókat csinálni, be akartam tartani a rendeletet. A délelőtti méltó ünnepség után főleg szórakoztató programok vannak. A Képviselő-testület munkáját illetően nem becsülném le ennyire a munkánkat. Úgy tegyenek javaslatot, hogy az ne járassa le a Képviselő-testületet, ne terelje el a figyelmet a fontos kérdésekről, igenis vannak érdemi döntések. Önök vita nélkül elfogadták azt a két testületi időszak közötti időszakról szóló beszámolót, ebben pedig szépen van ám szó a fő feladatokról. Pl.: a járóbeteg ellátó központ vagy a bank ügyében folytatott tárgyalások. Egyik sincs túlerőltetve. Amennyiben plusz bevételek merülnek fel, és van lehetőség, vizsgáljuk meg. Továbbá a Baptista szervezet jóvoltából jelentős csomagok kerültek kiosztásra. Itt van a két kórházigazgatóval folytatott beszélgetés is, akik úgy nyilatkozta, hogy szeretnének együttműködni velünk a kistérségi járóbeteg ellátás ügyében. Olyan SZMSZ-ünk van, amely minden egyes lépésre képviselő-testületi döntést ír elő. Sem a polgármesternek, sem a bizottságoknak nincs döntési joga. Létezik ilyen SZMSZ az önkormányzati szférában. Nálunk mindenhez többségi vagy minősített döntés kell. Innen nem lehet elvinni, Ide csak hozni lehet.
Ha van egy ilyen tükör, amelyet Jávorka úr elénk tárt, úgy dolgozzunk a következő időszakban, hogy az emberek ne forduljanak el a helyi politikától.
Majnik László képviselő: Hangsúlyosabbá szeretném tenni, hogy katasztrofális vélemények vannak a testületről. Nincsen koncepció, nincs elképzelés, teljesítmény stb. Lehet, hogy akkor teszünk jót Rétságnak, ha felállunk.
Dr. Tóth Mária képviselő: A múlt ciklusban többször javasoltam képviselőtársaimnak, hogy fel lehet a Képviselő-testületet oszlatni. Önök azt mondják le lehet mondani. Csak be kell jelenteni. Le lehet mondani a képviselőségről, de azt visszavonni nem lehet. Tessék kezdeményezni, hogy oszlassa fel magát a testület. Minősített többséggel (6 szavazat) a testület feloszlik.
Hegedűs Ferenc képviselő: Rendezvényekről kérdezik az emberek, hogy Bánk, Szente, Nőtincs, Letkés, Horpács helyeken ugyan mennyi pénzt kaphatnak a művelődésre, hogy olyan szép rendezvényeket csinálnak. Rétságon az 50 millió ellenére nincs semmi. Bánkon egy fél emberrel milyen jó rendezvényeket tartanak. Más: a laktanyában a kémény ledőlt. Összetörte a tetőt, ázik az épület. Ez hűtlen kezelés, ha hagyjuk pusztulni. Vízelvezetés nincs megoldva, ki kellene ásni, takarítani az árkokat. Meg szeretném dicsérni a motorosokat. Két-háromszáz ember két napon keresztül volt itt, sikeres rendezvény volt. Ennek szeretném a fejlesztését javasolni. A polgármester úrnapi köszöntője igenis nagyon szép volt. Minden jóindulatú ember részt vett. Én nagyon büszke voltam rá. Köszönöm. Nekem is mondják, hogy 17 év elmúlt és minden intézményünk lepusztult. Képesek vagyunk karbantartani a vagyonunkat? Eladtuk a bérlakásainkat stb. Ami megmaradt, az lepusztult. Meg tudjuk megtenni, tudunk valamit csinálni, vagy tényleg fel kell állnunk.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kedden, a bizottsági ülésen a költségvetési vitán mindenki ott volt, akinek kellett, Végh József igazgató úr nem. Kérdezem, miért nem?
Végh József művelődési ház igazgató: Nem kaptam meg a meghívót.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szúnyog Pál személyesen vitte el. Minden intézményvezető megkapta, és minden intézményvezetőnek ott kell lennie a pénzügyi bizottsági üléseken. Nem fogadom el a válaszát.
Hegedűs Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Balesetveszélyes a Művelődési Ház kéménye. A legsürgősebb annak a lebontása, amíg nagyobb baj nem lesz. Az intézmény bejárata is javításra szorul.
Dr. Tóth Mária képviselő: Erre nincsenek emberek, hogy odafigyeljenek? Kérem a polgármestertől és a jegyzőtől az azonnali intézkedést.
Mezőfi Zoltán polgármester: A motoros nap sikeres rendezvény volt Az Önkormányzat a támogatók legnagyobbika kellett hogy legyen, készpénzben, helyadással, természetben igyekeztünk részt venni. Nem látványos, de fontos az ilyen segítség.
Ami a koncepciótlanságot érinti, a Képviselő-testület megszavazta az iskolafelújítóst, itt van a járóbeteg ellátás. A kettő együtt megközelítően másfél milliárd forintot hozhat Rétságnak. Tudom, hogy az előkészítés nem látványos. Nem látszik a terveztetés sem. Előkészítés fázisában vagyunk. A választási rendszer olyan, hogy négy évente rotáció van. Most az előkészítés szakaszában vagyunk.
  
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Az előzetes kommentáron kívül készülnek a már elhangzottakról részletes elemzések, amelyeket elkészültük után folyamatosan feltültünk e jegyzőkönyv kiegészítéseként.


Több tárgy nem lévén Mezőfi Zoltán polgármester megköszönte a részvételt és a nyílt ülést bezárta.
Kmf.
Mezőfi Zoltán 
polgármester
Huszár Zoltán
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-