Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2007. március 29. napján megtartott ülésen.
A piros színnel kiemelt sorok nem szerepelnek a jegyzőkönyvben, 
azok az internetes szerkesztő megjegyzései, kommentárjai
Az ülés meghívója a letölthető anyagokkal addig is innen megnyitható >>> 
-
Jelen vannak: 9 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján Mezőfi Zoltán polgármester,  Kapecska Ferencné jegyző, Vargáné Fodor Rita jegyzőkönyvvezető,16 fő vendég
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket, intézményvezetőket, vendégeket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 tagja jelen van. Dr. Katona Ernő alpolgármester úr később érkezik. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

Napirend előtt: 

A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról szóló tájékoztató
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Az előterjesztés innen letölthető >>>
    Videofelvétel a tárgyalásról >>>
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
   Az Önkormányzati törvényben, az SZMSZ-ben, illetve az önkormányzat saját maga által jóváhagyott éves munkatervében az az előírás szerepel, hogy minden ülés előtt a polgármester számoljon be a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
     Ennek ellenére a polgármester sem ilyen előterjesztést nem készített, sem szóban ki nem mentette mulasztását, de a fontosabb kötelezettségről sem tájékoztatta a testületet.
     Pedig jó néhány döntés volt, aminek lejárt a határideje, és nem lett végrehajtva. Teljes felsorolásra nincs mód, csak kiemelnék néhányat:
- Február 15-re kellett volna benyújtania a helyi médiák szervezeti szabályzatát. Nem készítette el, nem nyújtotta be, és nem számolt be róla. De arról sem, miért nem hajtja végre a testület utasításait. Ugyancsak nem terjesztett be indítványt a szerkesztő bizottság választásának módjáról, és a konkrét személyi javaslatokról (3/2007, illetve 10/2007 sz. határozat.)
- Az átvilágító bizottság február 15-i határidőt kapott jelentése beterjesztésére. Ezt nem hajtotta végre. Ennek elmaradásáról, és az esetleges felelősség megállapításáról ugyancsak tájékoztatót kellett volna adni. (2/2007 határozat)
     És akkor azokról még nem is beszéltünk, ami az előző évből maradt végrehajtatlan feladat.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról szóló tájékoztató, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 

Mezőfi Zoltán polgármester: A következő napirendek felvételét javaslom a kiadottakon kívül. 
A Közmunkaprogram pályázat, amit a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalt javaslom 10. napirendi pontként. Együttműködési megállapodás a Baptista Szeretetszolgálattal napirendet, amit a Művelődési és Oktatási Bizottság tárgyalt javaslom 11. napirendi pontnak. A Kossuth utca 8. szám alatti ingatlan bérletére vonatkozó kérelmet, melyet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalt javaslom 12. napirendi pontnak. Az óvoda titkári álláshely betöltésére vonatkozó kérelmet, melyet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalt javaslom 13. napirendi pontnak. Az ingatlan felajánlás megvételre című napirendet, melyet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalt javaslom 14. napirendi pontnak. A napirendi pontok felvételét a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalta.
 

-
Napirend Előterjesztő
1./  2006. évi költségvetési beszámoló Mezőfi Zoltán polgármester
2./  Szociális ellátásokra vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása Kapecska Ferencné jegyző
3./  Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás  2006. évi költségvetési beszámolója Kapecska Ferencné jegyző
4./  Volt honvédségi laktanya épületére benyújtott vételi ajánlat Mezőfi Zoltán polgármester
5./  Ingatlan vásárlási kérelmek Mezőfi Zoltán polgármester
6./  Ivóvíz szolgalmi jog alapítás Mezőfi Zoltán polgármester
7./  Település rendezési terv módosítás árajánlatai Mezőfi Zoltán polgármester
8./  Laktanya hasznosítás előkészítő munkáinak lebonyolítási árajánlatai Mezőfi Zoltán polgármester
9./  Út felújítási pályázat benyújtása  Mezőfi Zoltán polgármester
10./  Közmunkaprogram pályázat Mezőfi Zoltán polgármester
11./ Együttműködési megállapodás a Baptista Szeretszolgálat Alapítvánnyal Mezőfi Zoltán polgármester
12./  Kossuth u. 8. szám alatti ingatlan bérlete Kapecska Ferencné jegyző
13./  Óvodatitkári hely betöltése Mezőfi Zoltán polgármester
14./  Ingatlan felajánlás vételre  Mezőfi Zoltán polgármester
15./  Egyebek
16./  Zárt ülésen Jegyzői pályázatok elbírálása Mezőfi Zoltán polgármester
-
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
    Lépten nyomon jogsértésbe botlik az ülés menetét figyelmesen szemlélő. Itt például abba, hogy az SZMSZ előírása szerint meg kell szavaztatni, azokat a nepirendeket, amelyek nem szerepeltek munkatervben, de azok levételét is amelyek szerepeltek, és nem kerülnek beterjesztésre. Ezt a szabályt annak idején Dr. Tóth Mária tetette bele az SZMSZ-be. 22. §. 3. Ugyanakkor a polgármester munkatervben, és testületi határozattal kötelezve van rá, hogy minden ülésre készítsen tájékoztatót a kiemelt feladatok állásáról. Sem a tájékozatót nem készült el, de a szavaztatásnál "ezt az apróságot" elfelejtette bejelenteni, és az elhagyást - esetleges következményekkel együtt - megszavaztatni. Ez az előterjesztés már az előző ülésre sem készült el, pedig ez havi feladata a polgármesternek.
    És ugyancsak nem szóltr egy szót sem, miért is maradt el a "Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálata, amelyet ugyancsak Mezőfi Zoltán polgármesternek kellett előkészíteni és beterjeszteni. Ezt sem tudta végrehajtani? Pedug ez a napirend már így is többször halasztott. Ha felelős érte, miért nem készítette el? 
-
 1./ 2006. évi költségvetési beszámoló
 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Az előterjesztés innen letölthető >>>
    A rendelettervezet innen letölthető >>>
    Mellékletek egy Excel munkafüzet lapjain >>>
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a könyvvizsgáló asszonyt és megkérem, hogy foglaljon mellettünk helyet. 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A költségvetési tárgyalásánál az éves feladatainkat, tennivalóinkat vesszük számba, és ehhez rendelünk hozzá pénzügyi kereteket. Ezzel teremtjük meg a város működtetését. A zárszámadás, vagy a költségvetés végrehajtása, számadás a ránk bízott állami támogatások, és a helyben képződő anyagi javak felhasználásáról. A gazdálkodásnál szerzett tapasztalatok, útmutatást jelenthetnek a jövőbeli feladataink hatékonyabb megvalósításához. Mindezeken túl a pénzügyi törvény, zárszámadásra vonatkozó, előírásait is teljesíteni kell. 
     A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen az előterjesztőkkel közösen ennek szerettünk volna eleget tenni. El kell ismerni, hogy ez részben sikerült. Miért? Hosszú éveken keresztül, beidegződve, elégséges volt az, ha felsoroljuk a költségvetésben tervezett összegek felhasználását, sok-sok módosítással kiegészítve. Ezzel úgy gondoljuk, hogy a pénzügyi törvényben, - erre vonatkozóan – előírt feltételeknek megfeleltünk. Sajnos, a település, valós helyzetét, és ennek, a település általános fejlődésére ható körülményeit, elődeink, nem tartották szükségesnek a beszámolóban megfogalmazni. Azt hangoztatták, hogy nincs elég pénz, így nincs más tennivalónk, mint valamilyen szinten, de működtessük a várost. Próbáljuk meg legalább szinten tartani az elérteket. Ez egy álságos magyarázat. Fejlesztések hiányában nem lehet még szinten tartás sem. Az egész városban látszatra szinten tartásra törekszünk az egyes szakfeladatoknál és egyes intézményeknél azonban van visszaesés és lehet némi fejlődés is. Erre azonban az eddigi testületek és szakigazgatási szervek nem is akartak választ adni. Nem volt érdekük. Például: az elmaradt minimális karbantartások a szükséges felújítások hiánya csak visszaesést eredményezhet. Valamennyien szégyenkezve szemléljük, hogy a napközi konyha olyan színvonalon működik, mint ahogy. Roppant nagy értéket képviselő ingatlanjaink állapota siralmasak. A szükséges karbantartások sem valósulnak meg. Ez nem színvonal visszaesés? Dehogy nem. Erről mégsem adtak eddig számot. Ez nem vall felelős gazdálkodásra. Közben most, hogy értékesíteni akarunk a vagyonból, melyre már nincs szükségünk, és újabb bevételre tehetünk szert, további fejlesztésekhez, anyagi eszközöket teremtve, arról írnak jóakaróink a fórumon, hogy elkótyavetyéljük a vagyont és átmentjük a haveri körnek. Ez aztán egy abszurd megközelítés. Inkább menjen kárba, mintsem, az új gazda hasznosítsa, a város érdekeit is szolgálva. Ez nem más, mint irigység és ötlethiány. A fejlődést eddig biztosítani nem tudók, vagy nem akarók szemében a látványos változtatás igénye már nem népszerű. Ígérhetem, hogy a jövőben racionális gazdálkodással a végrehajtott költségvetés átfogó tapasztalatainak felhasználásával, alakítjuk ki a programjainkat, és nem a szinten tartást biztosítjuk, hanem a fejlődést. Ehhez azonban olyan társakra, vezetőkre van szükség akikben van akarat felkészültség és kreativitás a város fejlődése érdekében, az adott helyzet elfogadásával, új módszerek bevezetésére. Aki ezt nem tudja magáévá tenni, annak javasoljuk, hogy adja át a helyét a város érdekében tenni akaróknak. Tartósan nem elfogadható, hogy a kötelezően ellátandó feladatokhoz biztosított normatív támogatásokat, jelentős helyi forrásokkal egészítsük ki. Az ellátás színvonala pedig jelentősen elmarad, nincs arányban a támogatás nagyságával. Például: az iskola egy tanuló csoportjára jutó támogatás nálunk 410 ezer Ft. Az államtitkártól, városunkban tartott előadásában hallottuk, hogy az országos átlag 300, és 350 ezer Ft/fő. Joggal kérdezhetem, hogy az oktatás színvonala is országos átlag feletti? Ebben már erősen kételkedem. Sajnos csak gyaníthatom, hogy sok hasonló példánk is lehetnek, mert az előterjesztők erre nem is akartak kitérni és így nincs elemzésen alapuló tapasztalatunk. A jelenleg folyamatban lévő átvilágítás minden bizonnyal segítségünkre lesz. Az előterjesztés és a szerzett tapasztalatok, valamint a bizottsági üléseken elhangzottak figyelembevételével egy–két konkrét megállapítást teszek. Kezdeném azzal, hogy abszurd az a helyzet, hogy tegnap este volt bizottsági ülés, ma pedig a testülettől az várják, hogy ma felelősségteljes döntést hozzunk. Meg sem emésztettük a bizottsági ülésen elhangzottakat, nem hogy az előterjesztésben átdolgozásra kerüljön. Erre ugye nincs idő, dönteni kell azoknak is, akik a bizottsági ülésen nem voltak ott. Ezt nem nevezném átgondolt tudatos döntéshozásnak. Ezen a rendszeren azonnal változtatni kell. Minden bizonnyal örülni kell, hogy az adóerőképesség számításnál ez évre hozzájutunk 10,5 millió Ft-hoz. Mégis azt kell hogy mondjam ebben az ügyben kell találni valamilyen megoldást. Számításainknak átgondoltabbnak kell lenni. Ez azért változik, mert a tervezetthez képest a befolyt bevételek is megváltoztak. Az érintett vállalkozásokkal szorosabb munkakapcsolaton keresztül, reálisabb bevételi tervet lehet készíteni. Valószínűleg át kell értékelni, az ellátandó feladatokhoz kapcsolható színvonal nagyságát is. Választ kell adni a színvonalas ellátás, és a tartósan takarékos ellátás kapcsolatára. Nehezen párosítható igény a színvonal megtartása és a folyamatosan elvárt takarékosság. Azt a vizsgálódásaink során több helyen is megállapítottuk, hogy a teljesített feladatokhoz nagyobb anyagi eszközök kerültek lebontásra. Ebből lehet spórolva működni. A gond az, hogy ugyanakkor fejlesztési feladatokra – ami alapja a színvonaljavulásnak – nem kerültek anyagi források elkülönítésre. Belenyugodtunk abba a magyarázatba, hogy nincs pénz. Eredményesnek minősíthető az intézmények pályázati tevékenysége. Ezek a pályázatok azonban nem fejlesztéseket, hanem a működés feltételeit javították, mintegy 4 millió Ft-os nagyságban. A közhasznúak foglalkoztatására mintegy 8 millió forint érkezett. Amennyiben ezek a pályázatok nem sikeresek (mert ilyen is volt például út felújítás), akkor nem szinten tartás, hanem ellátási színvonal csökkenés következik be. Nem volt sok elképzelés az elmúlt évben sem arra, hogy lehetne fejlesztési feladatoknak anyagi hátteret megteremteni. Ez a gyakorlat sem folytatható tovább. A most befejezés előtt álló átvilágítási bizottsági munka már kecsegtet eredménnyel. Megvalósításához azonban meg kell keresni a jogi és hatósági lehetőségeket. Úgy érezzük, hogy ebben a munkában is nagyobb az ellenállás, mint a segítőkészség. 
     A bevételekről kívánok szólni. Hiányolom, hogy a bevételekről a forrásuk helyének és befolyt összegének felsorolásán túl nem történt minősítés. Az érintett költséghelyeken megjelenő bevételek arányban vannak-e az adott területen realizálható bevételekkel? Lett volna mód esetleg magasabb összeg begyűjtésére? Léteznek- e tartalékok? A fejlesztési alap megteremtésének ez lehetne az egyik feltétele. Külön kellett volna foglalkozni a legjelentősebb bevételi források város életére gyakorolt hatásával. Melyekre gondolok: a helyi adókra, átengedett adókra és a központi támogatásokra (állami támogatásokra). E három területen képződött bevételek határozzák meg a város működésének lehetőségeit. Ennek elemzését évről-évre fontos lett volna elvégezni. Mivel ez most sem történt meg, nem tudhatjuk, hogy ez évre vetítve lehetne-e mindennek pozitív üzenete. A működéshez kapcsolódóan felvetődhet az iparűzési adót fizetőkkel létező vagy nem létező együttműködés kérdése. Legalább utalni kellett volna ennek színvonalára és az esetleges tennivalókra. Jó kezdeményezés lehet a Jávorka képviselő úr által a vállalkozók tájékoztatását szolgáló összejövetel szervezése. Mindezt szélesebb körben is általánossá kellene tenni. Miért nem történt mindez már meg a korábbi években is? Az átengedett bevételek és az állami hozzájárulás a normatív támogatáshoz kapcsolódó feladatokra ad pénzügyi fedezetet. Mindenképpen meg kellett volna állapítani, hogy ezen bevételi forrásokból milyen kötelező feladatok ellátását lehet biztosítani. A saját forrásokból kiegészített támogatást követően milyen ellátási színvonalat várunk el. A helyi támogatású kiegészítés mennyire ösztönző a színvonal javítása. Választ kapni erre, mindeddig nem sikerült. Tovább kell keresni, a megfelelő választ. Bevétel növekedésre látok lehetőséget a működési célú pénzeszközök átvételének területén. A magánszemélyektől és vállalkozásoktól átvett 141 ezer Ft joggal adhat biztatást ezen bevételi lehetőség szélesítésére. Az óvodánál folyó gyűjtési munka is jó példázza ezt az állításomat. Dicséret a szervezőknek. A felhalmozási bevételek költséghelyen realizált mintegy 27 millió Ft bevétel is eredményes munkát tételez fel. Tervszerűséget azonban nem biztos, hogy igazolni lehet. Nem érzékelhető, hogy az ingatlangazdálkodásunk tudatos és szervezett munkának az eredménye. Annál is inkább igaz lehet a megállapítás, mivel a napirenden lévő ingatlanértékesítések jelentős ellenszenvvel találkozunk. Ezt érzékeljük a magán honlapon megjelenő, egy sor csúsztatással megfogalmazott véleményben. Természetesen a város érdekeit szolgáló értékesítést támogatunk, amelynek bevétele további fejlesztéseknek lehet alapja. Az önkormányzat esetleges többletráfordítása csak azt meghaladó mértékű többletbevétel realizálása esetén támogatható. A feltételeket pedig a jelenlegi testületnek kell kialakítani és jóváhagyni. Mi pedig tesszük a dolgunkat. Arra fogunk törekedni, hogy a város bevételei folyamatosan növekedjenek, mert a fejlesztéseknek az egyik lehetősége. Ennyit a bevételekről.
A fejlesztések fedezetét, a költségek kiadások mérséklésének területén lehet keresni. Tehát most a 2006. évi költségvetési kiadások teljesítéséhez kívánok észrevételt tenni. Egyenlőre csak az átvilágító bizottság eddig elkészült értékelése alapján kísérelem meg ezt a területet is, sajnos nem átfogó módon minősíteni. Erre az előterjesztés és a bizottsági ülésen elhangzottak sem adtak elkényeztetett segítséget. El kell fogadnunk az előterjesztés summázott, összesen egy mondatos megállapítását, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása az intézmények működtetése biztosított volt. Arra az előterjesztés nem ad választ, hogy ez az ellátás és működtetés milyen színvonalat jelent. Mit jelent az, hogy az intézmények szinten tartott működése biztosított volt. Ez a szinten tartás az egyes intézmények esetében nagyon is differenciált. Milyen színvonalú az az iskola, ahol a bejárati szélfogó életveszélyes, a mellékhelységek állapota évek óta siralmas. Az óvoda felújításához gyűjtésbe kell kezdeni, mert hosszú éveken keresztül nem volt felújításra pénzügyi keret. Engedjék meg, hogy megemlítsem a Városházán uralkodó körülményeket. Irodai eszközök fejlesztésére nem is emlékszenek mikor volt lehetőség. Említhetném a központi fűtés műszaki állapotát, a radiátorok és csővezetékek rendszeres és csak átmenetileg megoldott állapotát. Kérdezzék meg a körülményekről azokat, akiknek irodáit hétvégén elöntötte a víz. Az elázott akták a rozsdától szennyezett falak nem tükröznek dicsérhető színvonalat. Az épület állagát már említeni sem szükséges. A lehulló cserepek önmagukért beszélnek. A napközis konyháról már említést is fölösleges tenni. Természetesen pozitív példám is. Igaz, olyan mint a fehér holló. Ez pedig a fogorvosi rendelő állapota és felszereltsége. Ennek valamennyien örülünk, de különösen az ellátásra szorulók lehetnek elégedettek. A Főorvos úr mint korábbi képviselő, tudott élni a tisztségéhez kapcsolódó lehetőségekkel. Szinte mindent megkapott, amire a jobb ellátáshoz szüksége volt. Szépséghibája csak az, hogy mint intézményvezető az egyéb rendelők esetében ezt nem tudta érvényesíteni. Ezekre a helyekre méltatlanul kevesebb került. Az előterjesztésben olvasható, hogy egyes intézmények és szakfeladatok milyen arányban részesültek a múlt évi költségvetésből. Azt érzékeljük, hogy a finanszírozott arányok tartalékokat is tartalmaznak. Ez minden bizonnyal differenciált képet mutat. Az átvilágítás eddigi tapasztalataira és nem az előterjesztésben történő megállapítás alapján kijelenthető, hogy eltérő mértékben, de 10-től 15 %-ig volt működési tartalék. Ezzel az érintettek többsége sem vitatkozott. Ezért szükségesnek tartjuk a működtetési arányok felülvizsgálatát is. A tények felsorolásán túl átfogó elemzésre lenne szükség a legnagyobb összegeket magukba foglaló költséghelyeken. Természetesen a személyi jellegű kiadásokra, munkaadót terhelő járulékokra, a dologi és egyéb kiadásokra gondolok. Ez a három tételhely az egész költségvetésből 516 millió Ft-ot tett ki. Képzeljék el, ha ebből a korábban említett 10-15 %-ot sikerülne megtakarítani úgy, hogy az ellátási színvonal az előző évek színvonalán maradjon, a felszabadított összeget pedig átgondolt fejlesztésekre fordítanánk, pályáznánk. Ekkor az általános színvonal emelkedés biztosítható lehetne. Ebben kellene körültekintő döntést hozni és a végrehajtáshoz aktívan segítők közreműködését igénybe venni. A szociális segélyezésnek kialakult rendszere és a kitűzött célok érvényesítése közmegelégedéssel történik. Jó lenne tudni, hogy a segélyezettek életfeltételei a támogatással érzékelhetően pozitív irányban változik-e? Ebben azért reménykedünk. Olvasható az előterjesztésben, hogy a működési célú és felhalmozási célú előirányzatok terhére, támogatások kiutalásra került sor. Ennek összege mintegy 8,5 millió Ft nagyságú. Bízunk benne, hogy az önkormányzat szűkös lehetőségeinek ismeretében a kapott támogatások közvetve is jól szolgálják a városban élők érdekeit. Szerencsés lett volna aha az előterjesztők a támogatás nagyságának részletes felsorolását túl, egy átfogó értékelést helyeztek volna el az előterjesztésben. Ez vonatkozhatna az önkormányzati munka eddig nem említett területeire is. Mert egyes városban élők megítélése az intézményeink tevékenységét illetően - mint ahogy a település üzemeltetésének színvonaláról is - megoszlanak a vélemények. Ezekről a kérdésekről a bizottsági ülésen kifejtettem a véleményem. Az előterjesztésben azonban az idő rövidsége miatt nem kerülhetett bedolgozásra. Szerettem volna, ha az önkormányzati vagyon helyzetéről, kezeléséről is számot adunk, mert mintegy 2 milliárd 650 millió Ft-ról van szó. Az adófizető választópolgárok ezt a tevékenységet is joggal szeretnék ismerni. 
Gál Gábor MOS Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Településfejlesztési, illetve a Művelődési, Oktatási, Sport bizottság összevont ülése 10 bizottsági tag részvételével határozatképes volt. A 2006. évi költségvetési beszámoló napirendi pontnál elhangzott, hogy az óvoda által benyújtott pályázatok aránya megfelelő, az iskola tekintetében ez gyenge. Említést érdemelt, hogy a sportegyesületek nem mind vették igénybe a részükre megállapított támogatást. Az intézményekre vonatkozóan kérésként fogalmazódott meg, hogy a kiadások realizálásáról bizottsági beszámoltatásuk, évértékelő munkájuk keretén belül is nyilatkozzanak. A pénzügyi bizottság elnöke átfogó, részletekre kiterjedő szempontok szerint értékelt. A hangsúlyt a tényszerű számadatok helyett az előremutató, gazdálkodást értékelő és javító számadásra, konkrétabban a szöveges értékelésre kell a jövőben helyezni. Az előterjesztést ennek figyelembevételével javasolt elkészíteni. Erről bővebben Hegedűs Úr már beszámolt.
A jegyzőasszony elmondta, hogy eredményesebb évet zártunk a vártnál, a formai észrevételeket a szerkezeti kötöttségek adják, a bérek és járulékok aránya nagyon magas. Költségcsökkentési javaslatokat az átvilágító bizottság fog megfogalmazni. Elhangzott, hogy az ésszerűséget kell szem előtt tartani és felmérni azt, hogy mely területen dolgoznak sokan, illetve kevesen. 
A polgármester úr utalt arra, hogy a 2007. évi gazdálkodási feltételek még kedvezőbben alakulnak. A könyvvizsgáló a beszámolót pontosnak, szakszerűnek és a jogszabályi előírásokra vonatkozóan megfelelőnek minősítette. 
A bizottságok egyhangúlag elfogadták az előterjesztést. 
Farkas Sándorné Dr. Könyvvizsgáló: Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat Polgármestere társaságunkat a Kontroll Plussz Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Bt-t (1039 Budapest, Jós u. 4. I/4.) bízta meg az önkormányzat 2006. évi zárszámadási rendeletének és egyszerűsített beszámolójának könyvvizsgálati felülvizsgálatára. A könyvvizsgálatot személy szerint én végeztem, a társaság könyvvizsgálója vagyok. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálati tevékenységről szóló 1997. évi LV. törvényben foglaltak alapján végeztem el az önkormányzat 2006. évi költségvetési beszámolójának vizsgálatát. 
A könyvvizsgálat során vizsgáltam
 • Rétság Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet, valamint 
 • az Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített beszámolóját. 

 •  A vizsgálat arra terjedt ki, hogy: 
 • az Önkormányzat 2006. évi zárszámadási rendelete megfelel-e az államháztartásról szóló többször módosított 1992, évi XXXVIII. törvényben foglalt előírásoknak, 
 • az Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített beszámolója a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásai szerint készül-e és ennek megfelelően, 
 • a 2006. évi egyszerűsített beszámoló meghízható és valós képet ad-e az Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, 
 • a 2006. évi költségvetési gazdálkodás során a költségvetési rendelet módosításai összhangban voltak-e a vonatkozó jogszabályi előírásokkal, 
 • az Önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűsége, megfelel-e a szabályozottság követelményeinek.
 • A megbízásban foglalt feladatokat helyszíni ellenőrzésekkel, az intézményi beszámolók szúrópróbaszerű vizsgálatával, a Polgármesteri Hivatal beszámolójának ellenőrzésével, az év végi zárszámadási rendelet ellenőrzésével végeztem el.

 • Az ellenőrzés kiterjedt:
 • az immateriális javak, tárgyi eszközök összefüggő vizsgálatára, ezekről készített leltárfelvételi ívekre, az évi értékcsökkentés elszámolására, az ingatlankataszterrel való összehasonlításra, 
 • az üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök nyilvántartásra, értékcsökkentésének elszámolására, 
 • a mérlegben szereplő készletek leltározására, annak megállapítására, 
 • a követelésállomány részletes vizsgálatára, különös tekintettel a helyi adó és az Önkormányzat sajátos bevételével összefüggő tételekre, 
 • az aktív pénzügyi elszámolások állományának tartalmára, 
 • a tárgyévi pénzmaradvány megállapítására, 
 • a kötelezettségek év végi állományának alakulására,
 • a passzív pénzügyi elszámolások állományának belső tartalmára, 
 • a pénzforgalmi adatok tartalmának szúrópróbaszerű ellenőrzésére.
A költségvetési beszámolóról és a zárszámadási rendeletről:
    A beszámolót a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveinek könyvviteli adatai, nyilvántartásai, valamint az államháztartás információs rendszere felé – a Magyar Államkincstárhoz – továbbított beszámoló alapján állították össze. Tartalma a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 11. §-ának megfelelően könyvviteli mérlegből, pénzforgalmi jelentésből, pénzmaradvány kimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.
     A rendelet összhangban van az államháztartásról szóló törvény előírásaival, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható. Módosított előirányzatként a költségvetés utolsó módosítását vették figyelembe.
     A bevételi, kiadási pénzforgalmi adatokat intézményi szinten, szakfeladat mélységben mutatja be, ezen kívül tájékoztatást ad az Önkormányzat vagyoni helyzetéről, a gazdálkodás eredményeiről. 
     A Képviselő-testület elé terjesztett rendelet tervezet teljes mértékben megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, tartalmazza: az Önkormányzat bevételeit, kiadásait címenként, önállóan- és részben önállóan gazdálkodó intézményeként, kiemelt előirányzatonként, a felújítási, beruházási feladatokat, az Önkormányzat vagyonmérlegét és vagyonkimutatását, a központi támogatással, az állami normatívákkal való elszámolást, a 2006. évi pénzmaradvány elszámolását, az Önkormányzat által foglalkoztatott létszámot, az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját (mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás), a kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegét, 
     A költségvetés 2006. évi teljesítéséről: Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetését a 3/2006. (II.10.) számú rendeletével hagyta jóvá, 580.129 eFt kiadási és bevételi előirányzattal, valamint 53.503.eFt hitelfelvételt tervezettek a működési költségvetés forráshiányának finanszírozására. Év közben több esetben történt az eredeti előirányzat módosítása, a különböző állami feladatok ellátására kapott pénzeszköz, saját bevétel többletének, illetőleg a várható bevétel kiesés ismeretében. Az előbbiekkel összefüggésben a Képviselő-testület módosította a költségvetést, minden esetben rendelettel. A módosított kiadási és bevételi előirányzat ennek megfelelően 605.965 eFt- ra módosult. A módosított bevételi előirányzatot önkormányzati szinten ténylegesen 97,4 % -ra teljesítették. Év közben munkabér- és folyószámla hitel felvételre került sor. A tervezetthez képest a hiány kedvezőbben alakult, év végén 20.475 eFt-ot tett ki. A módosított kiadási előirányzat felhasználása 98,04 %-os, a fejlesztési célú kiadások teljesítése 98,5 % -os, összhangban a tényleges megvalósulással. A működési célú kiadások teljesítése 98,4 %-os. 
     Az alapfeladatok ellátásához az intézményi működéshez az előirányzatok rendelkezésre álltak. A kiemelt előirányzatokat betartották mind a Polgármesteri hivatalnál, mind a Művelődési Központnál. Összességében az Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványa – 3.081 eFt-ot tesz ki.
     Vagyoni helyzet alakulása, vagyon-nyilvántartási rendszer
     Az Önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő eszközérték 2.743.753 eFt-ról 2.648.115 eFt-ra csökkent, az előző év végi állományhoz képest közel 3,5 %-kal alacsonyabb. A csökkenés alapvetően az értékcsökkenéssel függ össze, amelyet a vagyon bővülése nem ellensúlyozott. Az önkormányzatoknak – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 78. §. (2) bekezdése értelmében - vagyoni állapotukat az éves költségvetési zárszámadás során vagyonkimutatásban kell bemutatni. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásai szerint a könyvvizsgálatnak egyeztetnie kell a számviteli analitikus nyilvántartásokat az ingatlanvagyon kataszterrel. Ennek megfelelően a költségvetési beszámoló felülvizsgálata során ellenőrzésre került az Önkormányzat költségvetési beszámolójának részét képező, a könyvviteli mérleget alátámasztó vagyonleltár az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartással. A rendelethez csatolt 11. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat vagyonkimutatását. Az ingatlankataszteri nyilvántartások vezetésére számítógépes programot alkalmaznak, amelynek részletezettsége megfelel a hivatkozott kormányrendelet előírásainak. A számviteli nyilvántartásokból megállapítható az önkormányzati törzsvagyon, ezen belül a forgalomképtelen, a korlátozottan forgalomképes- és a forgalomképes vagyon, valamint a nem törzsvagyon részét képező eszközök bruttó értéke, értékcsökkenése és nettó értéke.
     A főkönyvi könyvelésben is megbontásra kerültek az egyes vagyonelemek: az összhang e tekintetben biztosított az analitikus nyilvántartásokkal. A számviteli nyilvántartások, az analitikus könyvelés követi a pénzforgalmi változásokat. Az értékcsökkenés elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően, szabályosan történt. Az analitikus, illetőleg a főkönyvi könyvelés adatai megegyeznek a mérleg adataival.
     Az önkormányzatnál az ingatlanleltár, illetőleg az ingatlankataszter nyilvántartási rendszere megfelel az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.16.) Korm. rendelet és a módosításról szóló 48/2001. (III. 27.) Korm. rendelet előírásainak. Megállapítható, hogy valamennyi az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékkel szerepel a nyilvántartásban.
     A beszámoló felülvizsgálata
     Az Önkormányzat 2006. évi éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálata során az abban szereplő pénzforgalmi adatokat egyeztettem a 2006. december31-i főkönyvi kivonattal, szúrópróbaszerűen a főkönyvi számlákkal, illetőleg az analitikus nyilvántartásokkal. A szükséges egyezőség minden esetben biztosított volt. Az önállóan gazdálkodó intézmények (Polgármesteri Hivatal, Művelődési Központ) a jogszabályi előírásoknak megfelelően állították össze a 2006. évi költségvetéséről beszámolójukat. Az intézményi beszámolók pénzforgalmi adatainak felülvizsgálata szúrópróbaszerűen történt, eltérést nem tapasztaltam. A beszámoló ellenőrzése során megvizsgáltam a 2006. évi éves beszámoló részeként összeállított mérleget, amely kiterjedt a beszámoló 10. számú Mérleg űrlap, . az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 38. sz. űrlap, a 2006. december 31-i főkönyvi kivonat, a mérleg egyes tételeit alátámasztó részletes leltárak és leltárösszesítők, a kapcsolódó analitikus nyilvántartások ellenőrzésére.
     A mérleg dokumentálása megfelel az előírásoknak, a mérleg egyes tételeinek alátámasztása a kapcsolódó nyilvántartásokkal, a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokkal szabályszerű.
     Az egyszerűsített beszámoló adatainak felülvizsgálata
     A könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet szerint egyszerűsített beszámolót kötelesek készíteni.
     Ezen beszámoló könyvvizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:
 • az egyszerűsített mérleg adatai leltárral (analitikus nyilvántartással) alátámasztottak, azzal egyezőek, az előbbiekben jelzett eltérésekkel, 
 • az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés a főkönyvi kivonat alapján, azzal egyezően került összeállításra,
 • az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás a könyvviteli adatok alapján, azzal egyezően, a vonatkozó kormányrendelet előírásainak megfelelően történt.
     A gazdálkodás szabályszerűsége
     A költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok évközi módosítására a Képviselő-testület hatáskörében került sor. A költségvetés féléves és háromnegyed éves teljesítésének alakulásáról készített beszámolót a Képviselő-testület megtárgyalta. Az államháztartás információ-szolgáltatási kötelezettségének az Önkormányzat évközben határidőben tett eleget. A központi támogatások igénylése megfelelt az előírásoknak, az intézményi finanszírozás az a feladatok teljesítésével összhangban történt. A Polgármesteri hivatal a saját gazdálkodási feladatai mellett ellátja a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodási feladatait. A számviteli feladatok ellátása, a könyvvezetés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, a főkönyvi könyvelés adatai összhangban vannak a vonatkozó analitikus nyilvántartás adataival. 
     Független könyvvizsgálói jelentés Rétság Városi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálatáról (Rétság Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 2651 Rétság Rákóczi út 20.)
     Az Önkormányzat megbízása alapján társaságunk a Kontroll Plussz Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Bt (1039) Budapest Jós u. 4. I.4.) megvizsgálta Rétság Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásáról 2006. december 31-i fordulónappal készült egyszerűsített éves beszámolóját, mely egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, egyszerűsített pénzmaradvány – kimutatást tartalmaz. A könyvvizsgálat az egyszerűsített beszámoló megbízható és valós összkép megállapítására terjed ki, ennek érdekében a vizsgálat az éves beszámoló részeire, adataira, a főkönyvi kivonatra, valamint az analitikus nyilvántartásokra terjed ki. Az egyszerűsített mérleg főösszege 2.648.115. eFt, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés bevételi főösszege 630.009 eFt, a kiadási főösszege 633.820 eFt, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásban szereplő összeg –3.081 eFt.
     Az egyszerűsített beszámoló a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. tv. 178. §-ának (1) bekezdése a. pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben előírtak szerint készült.
      A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szereztem arról, hogy az éves beszámoló lényeges hibákat nem tartalmaz. 
      Könyvvizsgálói záradék: A könyvvizsgálat során a Rétság Város Önkormányzat 2006. év egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylatai alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről a 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről, a költségvetés teljesítéséről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad. 
     Köszönöm az apparátusnak a munkáját és a polgármester úrnak a segítő támogatását a könyvvizsgálathoz, illetőleg ezúton szeretném megköszönni a jegyzőasszonynak, hiszen nem fogok ilyen minőségben találkozni, azt a segítő minden esetben olyan támogatást biztosító munkáját, hogy minden információ határidőben, pontosan, megfelelő részletezettséggel rendelkezésember bocsátottak. Ami nagyon lényeges feladat, hiszen a könyvvizsgálatot másképpen nem lehet végrehajtani. Engedjék meg a személyes véleményemet elmondjam: több évtizede ismerem a jegyzőasszonyt. Kívánok neki az elkövetkezendőkben derűs boldog éveket, jó egészséget és találja meg elképzelésének megfelelő feladatot. Köszönöm a megbízatást és a testületnek eredményes jó munkát kívánok, köszönöm a figyelmet. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönjük a könyvvizsgáló asszony. Összefoglalva egy mondatban tehát az önkormányzat gazdálkodása törvényes és jogszerű volt. 
Majnik László képviselő: Amikor költségvetést készítünk, akkor megnézzük mik a feladataink, és azt hogy lehet pénzügyi szempontból finanszírozni, ez a lényege a tervezésnek. Amikor meg a végrehajtásról beszámolunk, azt mondjuk meg, hogyan valósult meg a költségvetés. Egy költségvetésnek igazából nem kell minden dologban részletekbe menően foglalkozni. Azt, hogy például a pályázatok hogyan működnek, vagy hogyan alakult segélyek hatására a szociális helyzet, mindegyik megér egy napirendi pontot elemzés szempontjából. Azoknál a napirendi pontoknál lehet határozni az irányokat, hogy merre akarunk menni. Azt tartom fontosnak, hogy tisztán lássunk. Nyilvánvaló, hogy ésszerűen, racionálisan költségtakarékosan kell gazdálkodnunk. Ha felvetne a pénz, akkor is így kellene gazdálkodnunk. Tudomásul kell venni, hogy az önkormányzat egyik legnagyobb foglalkoztató a városban. Ide tartozik az iskola, az óvoda, az egészségügy és a hivatal. Nyilvánvaló, hogy vannak benne olyan tartalékok. Egy megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy soha ne felejtsük el azt, hogy a számok mögött emberek vannak. És lehetőleg úgy tegyük meg ezeket a lépéseket, hogy azok a legésszerűbbek legyenek, figyelve arra is, hogy esetleg milyen más problémákat okozhatunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy meghatározzuk milyen feladatokat végzünk el, és ezekről a feladatokról pontos ismeretekről kell rendelkeznünk. Ezt azért jegyzem meg, mert kívülről nagyon sok dolog másképpen látszik. Kívülről lehet azt mondani, hogy nem jól végzik a munkát. Ha megismerjük, hogy mivel foglalkoznak, hogyan csinálják miért úgy, mi a szükséglet, mi a feltétel rendszer, hogyan lehet ezt megvalósítani, akkor pontosabb információ birtokába jutunk és jobban tudunk dönteni benne. Én azt mondom, hogy minden évben voltak olyan elemzések, áttekintések különböző dolgokban. Ezek az elemzések arra irányultak, hogy jobban végezzük a munkát és én abban biztos vagyok, hogy a költségvetési területen nagyon fegyelmezett, nagyon pontos, nagyon racionális, nagy odafigyelést, nagyon felelősségteljes munka volt. Jegyzőasszony munkáját csak megköszönni lehet. A fejlesztésekkel kapcsolatban az a véleményem, hogy mindig az kerül sokba ami elmarad. Amit nem időben csinálunk meg, azt próbáljuk később pótolni. Igazából nem elhatározáson múlik ez, hanem mindig a rendelkezésre álló lehetőségeket. Az persze meg nyilvánvaló a döntés kérdése melyik és milyen rangsorba, milyen területeken akarnak előre lépni. Ezzel kellene konkrétabban foglalkozni. 
 Ez a költségvetési év jobban sikerült, mint ahogyan terveztük. Az, hogy lényegesen csökkent a hiány arra mutat, voltak ebben olyan tartalékok, amiket év közben ki lehetett használni. Azt hiszem, hogy ezekre valamint jegyzőasszony eddigi munkájára alapozva, a következőkben folytatható ez a fegyelmezett és racionális gazdálkodás. A beszámolót elfogadásra javaslom. 
 ( Dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett)
Kapecska Ferencné jegyző: Szeretnék reagálni a Hegedűs úr által elmondottakra. A költségvetési beszámoló a 2006. évi testület által jóváhagyott, illetőleg módosított költségvetésen alapul. Képviselő-testület az önkormányzat feladatellátást figyelembe vételével határozta meg a feladatokat. Jelenleg a tavaly meglévő szerkezetben a tavaly jóváhagyott létszámnak megfelelően. Az éves változásokat minden esetben a képviselő-testület tudomására hoztuk, ennek megfelelően a költségvetés módosításra került. A költségvetési beszámolónak a költségvetésen kell alapulnia. Nem feltétlenül azt jelenti – természetesen, ha a képviselő-testület erre tart igényt, ehhez joga van- hogy a beszámoló keretében kell elemezni, például azt, hogy az Általános Iskolában milyen az oktatás színvonala. Az iskola minden évben külön napirend keretében a tevékenységről beszámol, amikor a szakmai munkához hozzá lehet rendelni az önkormányzat, mint fenntartó által biztosított forint felhasználásáról szóló beszámolót, illetőleg annak részletezését is. Azt, hogy az állami támogatás, átengedett adó és a helyi adó hogyan hasznosul, az gyakorlatilag a költségvetési beszámolóból kiderül. 
     Az állami támogatást feladatmutatókhoz kapcsolódva használhatjuk fel. Köztudott, hogy nem fedezi az ellátandó feladatokat nem csak Rétság vonatkozásában, hanem más települések vonatkozásában sem. Az intézmények mindegyiknél saját erőből, helyi adóból vagy átengedett adóból ezt ki kell egészíteni. Azt, hogy milyen feladatellátás mennyiben kerül az önkormányzatnak, mennyi a működési bevétel, mennyi az átengedett adó, helyi adó, egyéb felhasználás, ezt a költségvetés melléklete pontosan tartalmazza. Kimutatásra került az is, hogy az önkormányzatnak mennyi támogatást kellett az adott feladat ellátáshoz biztosítani. Egyértelmű, hogy a bér és járulék aránya költségvetésünk 60 %-át meghaladja. Ha megtakarítást kell elérni, azt nem a minimális dologi kiadásokból lehetne megtenni, hanem az átvilágító bizottság javaslata alapján a létszámok alakulására vonatkozó testületi döntést kell hozni. A döntést követően lehet a 2007. évi költségvetést módosítani és különböző megtakarításokat elérni. Az adóerőképességre utalva annyit szeretnék mondani, hogy az eltérést nem számítási hiba okozta, nem emiatt kerülhet visszaigénylésre több, mint a 10 millió forint. A költségvetési törvény 4.sz. melléklete tartalmazza, hogy az adóerőképesség jogcímen elvont összeg maximum 25 % -a a fejlesztési feladatokra visszaigényelhető. Tehát nem számítási hibából ered az összeg, bár számítási hiba is természetesen előfordulhat. Az önkormányzat akkor tudja, hogy mennyi a helyi adóból, iparűzési adóból származó bevétel, amikor a december 20-i feltöltési kötelezettségre a vállalkozók teljesítik a befizetést. 
     Még egy dologra szeretnék kitérni. Elhangzott, hogy nincs fejlesztés, erre lehetőségünk nem sok volt, de azt mindig elfelejtjük, hogy a szennyvízberuházás lebonyolításához igénybe vett hitelt fizetnünk kell. 2006 évben is 30 millió Ft-ot fizettünk hiteltörlesztésre, illetőleg kamatra. Amikor elkészül egy beruházás akkor nagyon jó és tényleg ellátási színvonal emelését jelenti. A következő évben mikor a hitelt kell törleszteni és másra nem jut, akkor fogalmazódik meg az a kérdés, hogy fejlesztési feladatra miért nem fordítunk. A fejlesztési feladatok finanszírozása a legtöbb esetben hitelfelvétellel valósulhat meg, de számolni kell azzal is, hogy a hitelt több éven keresztül fizetnie kell az önkormányzatnak.
Gál Gábor MOS Bizottság elnöke: Jegyzőasszony véleményéhez csatlakozva szeretném elmondani , hogy nem csak a szokásos garancia kérdésekkel kell foglalkozni Majnik úrnak is mondanám a népszerűtlen döntéseket is fel kell tudni vállalni, hogy ha azok a város érdekében előrelépést jelentenek. 
Jávorka János képviselő: Szakmailag nagyon részletesen jellemezte a könyvvizsgáló asszony és a jegyzőasszony is a költségvetésben szereplő előterjesztést. Kettős a helyzet, történt tavaly egy önkormányzati választás és gyakorlatilag október 1-jétől a mostani felállású testület döntött a költségvetési módosításról. 
     Nekem is az a véleményem, hogy összességében valós helyzetet tükröz a költségvetés, illetve a beszámoló. Felelősségteljesen döntött a régi testület és az új testület is jelen pillanatban is. Mindig arról panaszkodunk, hogy nem lesz jó ez az év sem, költségvetési hiánnyal kell tervezni a költségvetést. Igy volt ez tavaly is, és ha visszaemlékezünk így volt ez idei költségvetésnél is. Ha jól emlékszem 50 millió forint mínusszal terveztük a 2007 évet is. Nagyon egyetértek a jegyzőasszony véleményével, elkészültek különböző beruházások az elmúlt években, melyek eredményesen a közjavát szolgálják. A felvett hitelt nyűgnek érezzük, mert törleszteni kell. Az alapfeladatokat el kell végeznie az önkormányzatnak, mint egészségügyi ellátást, oktatást. Állami normatívák közel sem fedezik a kiadásokat, ezért valahonnan az önkormányzatnak hozzá kell tennie ezekhez. Az Ipari Park adóbevételéből és egyéb vállalkozások bevételéből a kiegészítésekhez fedezet teremtődik, ha nem lenne ez a kiegészítési lehetőség akkor kellene igazán elgondolkodni azon, hogy mit is csináljunk és miből fejlesszünk a jövőben. Képviselőtársaimmal egyet értek, hogy a fejlesztéssel foglalkozni kell. Összességében csak azt tudom elmondani, hogy amit a költségvetés is megállapít, hogy az elmúlt évben a tervezetthez képest a hiány kedvezőbben alakult. A mínusz 50 millió volt tervezve és mínusz 3 millióval zárni, szerintem az a munkát dicséri. Nem akarom a jegyzőasszony munkáját felnagyítani még is az ő tevékenysége szakmailag meghatározó. 
      Pályázatokhoz az önerőt meg kell teremteni. Valamilyen úton-módon lehetőséget kell biztosítani. Lehet, hogy ezt is hitelből tudjuk megvalósítani. Orvosi-egészségügyi szolgáltatás területén én merem azt állítani, hogy jó színvonalúnak lehet megítélni Rétság egészségügyi szolgáltatását. Oktatásunk színvonalának biztos vannak hibái, de ezt az iskolában lévő pedagógusok sokkal jobban tudják. Azon kell lennünk, hogy előbbre lépjünk. Összességében szeretném mondani, hogy a költségvetés fedi a valóságot, törvényességi vizsgálat megtörtént és eredményes volt, köszönöm a munkát. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kiemelten megköszönjük jegyzőasszony munkáját. Az előttünk lévő közelgő napirendi pontból hat fejlesztési napirend van. Nem látom olyan rossznak a helyzetet e tekintetben. Egyetértek azzal, hogy a pályázatok benyújtása kiemelt feladat. Ebben már régen is egyet értettünk a korábbi képviselőkkel, hogy ha szükséges hitelből is finanszírozni kell a pályázati önerő részeket. Továbbá szeretnék arra is figyelmeztetni, hogy csatornázás kapcsán jelentős hitel felvételre kényszerült Rétság Város önkormányzata. Itt szeretném azt is hangsúlyozni, hogy lehet 50.000 Ft/ háztartási hozzájárulással is csatornázni, és lehet 300.000 Ft/ háztartási hozzájárulással is csatornázni. Tudomásom szerint a környezetünkben lévő egyik településen a napokban fog csatorna beruházás kezdődni, 300.000 Ft/háztartás hozzájárulás összeggel. A képviselő-testület bevállalta a különbözetet jelentős hitel felvétellel. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a 2006.évi beszámoló rendelet tervezetet, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és megalkotta következő rendeletétét. - 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
     Ide számtalan észrevételt füzhet a jegyzőkönyv olvasója, de az is, aki csak a tv-adást nézte.
     Először is Hegedűs Ferenc pénzügyi bizottság elnöke súlyos szerepzevarban volt, amikor felolvasta a számára valaki más által előkészített több mint 20 perces előadását. Az is érdekes, hogy a polgármester - mint az ülés vezetője - nem figyelmeztette, hogy mondandója nem a tárgyhoz tartozik, és lejárt az ideje. (Más alkalommal Jávorka János képviselőt már 6 perc után figyelmeztette, pedig neki is 10 perc áll rendelkezésre.) Úgy tűnik, vannak akiknek nem kell betartani a közösen megszavazott szabályokat.
     Ennél sokkal lényegesebb dolog, hogy az elnök úr által felolvasottaknak semmi köze nem volt a pénzügyi beszámolóhoz. Itt ugyanis arról kellett számot adni, hogy a korábban jóváhagyott terv hogyan teljesült.
     Amit felolvasott érdekes okfejtés - bár véleményem szerint tele üres közhelyekkel - de ha komolyan gondolta volna, akkor mindezt a január 15-i ülésen, a költségvetés tervezésekor kellett volna felvetnie. Nem is általánosságban, hanem azt konkrét tételekhez rendelt összegek megjelölésével módosító indítványként, és - mint a pénzügyi bizottság vezetője - eleve kiküntetett szerepet kapott a költségvetés tervezésében. De még mint ad-hoc bizottsági elnök sem tett semmit, hogy a szép alapelvek megvalósuljanak. Nem adta be határidőre jelentését. Amit akkor nem tett meg, akkor itt nem reklamálhatja.
     Hozzáteszem ebben az évben később sem, hiszen maga is megszavazta a 2007 évi költségvetést. Onnan kezdve a hivatalnak és az intézményeknek azt kell végrehajtani. Felvetéseit hasznosíthatja a 2008 évi költségvetésnél, vagy valamiféle gazdasági program, vagy ciklusprogram megalkotásánál. Ezeket elkészíteni, vagy elkészíttetni - mint PÜ Biz elnök - kötelessége. S ha javalatait beépítteti a 2008-as költségvetésbe, akkor 2009-ben teljes joggal számonkéreheti ha nem hajtják végre.
--
2./ Szociális ellátásokra vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
    Az előterjesztés és a rendelettervezet innen letölthető >>>
Dr. Tóth Mária Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Nem akarom különösebben részletezni és hosszúra nyújtani a dolgot. A Szociális Bizottság tárgyalta a rendelet módosítással kapcsolatos írásbeli anyagot és úgy döntöttünk, hogy az “A” változat kerüljön támogatásra. Végeredményben arról szól, hogy a 10.000 Ft-os támogatás a hivatalos értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül kerül hivatalból az édesanya részére kiutalásra. 

Kérdés, vélemény nem volt.
Mezőfi Zoltán polgármester: A képviselő-testület korábbi döntése kerül beépítésre. Szavazásra teszem fel a Szociális ellátásokra vonatkozó önkormányzati rendelet tervezet módosítását bizottság által támogatott “A” változatát, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és megalkotta alábbi rendeletét. 

-
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
     Az ötlet jó, de ha már ez a javaslat felmerül, lehetett volna tisztességesebb összeget megállapítani. Egyáltalán felmérni, hogy a városban a születések száma hogyan alakul. Úgy sincs olyan nagy születésszám, amely jelentős megterhelést jelentene a költségvetésre. Ha meg igen, és takarékoskodás a fő szempont, akkor nem kell ilyen népszerűsködő látszatjavaslatokkal máshol megspórolt pénzeket osztogatni.
     Ugyanakkor az is tény, hogy a rendelet nincs eléggé körültekintősen előkészítve és meghatározva a kedvezményezettek köre. Nem derül ki világosan, hogy ki a születési támogatás kedvezményezettje. A gyermek, a szülő, vagy a szülők, esetleg együtt hárman. Ez nem elhagyagolható kérdés. Az odáig rendben van, hogy az újszülött gyermek a jogosult, és az édesanya, mint törvényes képviselője átveheti. (Lehetnek esetek amikor ez nem teljesíthető, akár már tartósabb kórházi bennmaradás alkalmával is.)
     A rendelet szerint annak hatálya a Rétságon állandó lakással rendelkező, életvitelszerűen itt élő személyre vonatkozik. Mivel a kedvezmény alanya a gyermek, ennek alapján már születése előtt Rétságon kellene életvitelszerűen tartózkodnia? Ez nonszensz. És azt is tudjuk, hogy a lakásbejelentő és a tényleges lakcím sokszor nem azonos. Sem néhány tartósan itt élő - akár ideiglenes lakóként bejelentkezve - sem azok esetében akik ugyan itt vannak bejelentve, de állandó jelleggel nem élnek itt, de mondjuk a születéskor felkeresik a nagyszülőket. (Az esetleg várható, hogy megnövekszik a szülés előtt bejelentkezők száma, mert az nincs meghatározva, hogy hány hónappanal előtt kellene életvitelszerűen itt lakni. Akár egy hét is elég?) Ez tehát túl általános, és ellenőrizhetetlen.
     És nem eléggé körültekintő a rendelet azért sem, mert deklaráltan kerülre a segély szót. Születési támogatást állapít meg, egy jogász képviselő javaslatára. Viszont a vonatkozó szabályok értelmében a segély nem jövedelemadóköteles, de olyat az SZJA törvény nem ismer, hogy születési, vagy bárakármilyen önkormányzati támogatás. Mert akkor az jövedelem, amely után vagy az önkormányzatnak, vagy a gyermeknek, vagy a szülőnek adóznia kell, járulékot kell fizetni. Mennyi fog akkor maradni? Ha az önkormányzat átvállalja a kötelezettségeket, ennek fedezete hol van a költségvetésben?
     Az is aggályos, hogy ennyi tisztázatlan vizsgálandó tény mellett ezt a jogkört a testület a polgármeterre ruházta át. Ennek pedig az lesz a következménye, hogy közpénzen lehet polgármesteri kampányt folytatni az újszülöttek szüleinél, hiszen a támogatást - figyelembe véve a körülményeket, vagy eltekintve a tartós ittlakástól - a polgármester állapítja meg, és egészen biztos személyesen is adja át. Ha személyes adatokat, lakcimnyilvántartást, egyebet kell ellenőrizni, akkor már miért nem a jegyzőre lett ruházva ez a jogkör? (A polgármesternek ugyanis nem sok köze van a nyilvántartott személyes adatokhoz.)
-
3./ Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2006. évi költségvetési beszámolója
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
    Az előterjesztés innen letölthető >>>
Gál Gábor MOS Bizottság elnöke: Az összevont bizottsági ülés második napirendi pontjaként szerepelt az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2006. évi költségvetési beszámolója. Javaslatként hangzott el, hogy fizessen mindkét önkormányzat, Bánk és Tolmács is. A közös gondolkodást a terhekben is együttesen kell megvalósítani. Az oktatási törvény oldaláról nincsen és nem lehet más alternatíva, hiszen előírás a szerepvállalás. Nem 100%-ot kell kérni, de az anyagi kötelezettségre is törekedni kell. A polgármester úr tájékoztatta a bizottságokat, hogy külön piac a társulási szerződések kötése, nem lehet kikényszeríteni az előbb vázoltakat, mert válaszként elviszik a diákokat. 
    A sajátos nevelési igényű iskolai nevelésre fordított költségekről a bizottság hosszasan vélekedett. Elhangzott, hogy a feladat félállásban is megoldható lenne az iskolára és az ovódára vonatkozóan, ez nem lehet más, mint lefoglaltság és hozzáállás kérdése. A túlórák számának nagyságrendjét több képviselő is megkérdőjelezte. A törvényesség kérdése is megfogalmazódott. A témakör jelenleg 17 fő diákot érint. A polgármester úr elmondta, hogy a kistérségnél külön intézménnyé fog válni a logopédiai szakszolgálat és a gyógytestnevelés. Ennek előnye, hogy nagyobb álami támogatás igényelhető. Holman Ferenc iskolaigazgató úr felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy a sajátos nevelést igénylő gyermekek száma emelkedő tendenciát mutat.
A bizottságok a B változatot támogatták: 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással.
Dr. Dobos Attila képviselő: Egy gondolatot és egy kérdést szeretnék feltenni. Nem tudom mennyire vagy informálva. A bánki diákok hány százaléka jár a Romhányi Általános Iskolába, illetve hogyan oszlanak meg a bánki tanukók Romhány és Rétság között? Valamivel több mint 50 %-a aki idejár általános iskolába Rétságra? Egy gondolkodtatónak szántam ezt a kérdést. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Romhányba nem fizetnek. Mérlegelve a bizottságnak azt a javaslatát, hogy különös tekintettel a jó viszonyra, a kistelepülések szintén sanyarú helyzetét nem kérünk hozzájárulást, illetve kérni kérhetünk, de kapni nem fogunk. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Egy dolgot említenék. A bizottsági ülésen egy nagyon súlyos dolog került megemlítésre az egyik képviselő társam részéről. Engem ez nagyon mellbe vágott, hogy egy pedagógus a berkenyei polgármester asszony kérésére tulajdonképpen hogy reagált. Vettem magamnak azt a fáradságot és felhívtam a berkenyei polgármester asszonyt és megkérdeztem tőle, hogy a sajátos nevelésű gyerekekkel kapcsolatosan milyen gondjuk van és milyen kéréssel fordult Moldvay Ica kollegánk felé. A polgármester asszony meg volt lepődve, mert ő kéréssel nem fordult Horváthné Moldvay Ilonához. Azok a kijelentések, melyek a bizottsági ülésen hangzottak el, azok a súlyos kijelentések és a polgármester asszony részéről nem történtek meg a képviselő úr felé. Azokat a súlyos szavakat, amiket ő itt elmondott a bizottsági ülésen, én is azt mondom, hogy nagyon súlyos szavak, amikor egy pedagógust ilyen dolgokkal - kimondhatom hogy - rágalmazunk. Az a kérésem, hogy mind bizottsági üléseken, mind a testületi üléseken olyan dolgok hangozzanak el amik a valóságot takarják nem pedig olyanok, amelyekkel másokat akarunk befeketíteni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Konkrét javaslatom lenne ennek kapcsán. Ha személyi kérdések kerülnek elő, mindenképpen javaslom zárt ülést kezdeményezését. A tegnapi ülést nem én vezettem, de ezt mindenféleképpen javaslom akár a levezető elnökök számára. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2006. évi költségvetés beszámolójában a B változatot. A javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és meghozta következő határozatát. 
24/2007. számú Képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2006. évi költségvetési beszámolóját 145.692 eFt költséggel és 96.717 eFt bevétellel az alábbiak szerinti részletezéssel jóváhagyja. 
Az általános iskolai ellátás egy tanulóra eső 403.595 Ft működési költségéből az 1 főre eső szakmai tevékenység költsége 333.679 Ft, az 1 tanulóra jutó társulási megállapodás alapján számított 273.705 Ft bevétel 59.974 Ft-os különbözetét meghaladja az intézményfenntartó társulás és bejáró tanulók 60.000 Ft-os normatívája, így a társult önkormányzatoknak fizetési kötelezettsége nincs. 
A napközis ellátást és iskolai intézményi étkeztetést igénybe vevő bánki tanulók után Bánk Községi Önkormányzatnak 2006. évi elszámolás alapján összesen 740 eFt fizetési kötelezettsége van, mely összeget a társulási megállapodás alapján a beszámoló jóváhagyását követő 15 napon belül kell megfizetni. 
Határidő: szöveg szerint
 
4./ Volt honvédségi laktanya épületére benyújtott vételi ajánlat
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Az előterjesztés innen letölthető >>>
Hegedűs Ferenc Pénzügyi bizottság elnöke: Elég nehéz eset volt és figyelembe kellett venni az előző tájékoztatóját, mire most már birtokunkba került egy határozati javaslat amibe végül is tegnap döntöttünk. Ezt a határozati javaslatot felolvasnám amit tegnap döntésre került és ennek figyelembe vételével tudnának dönteni a testületi tagok az értékesítésről. A 8/2007. számú határozatával a testület úgy döntött, hogy a értékesítésre kijelölt 6-7-10-11-12-és 22-es épületekre vételi ajánlatot benyújtókkal tovább kell folytatni az egyeztetést. Pontosítani kell az ajánlat tartalmát, amiben tájékozódni kell az ajánlatban megjelölt hasznosítási cél megvalósításának tényleges lehetőségéről. A vételi ajánlatok benyújtását követően hangzott el a bejelentés, miszerint a egészségügyi programjában szerepel, hogy Rétságon térségi járóbeteg szakrendelő kialakítására lesz lehetőség. Erre a célra paraméterek alapján a volt laktanya 7-es és 6-as épületet, valamint a 22-es épületet felel meg. Tehát azok az épületek amelyre már történt vételi ajánlat benyújtás. Az előírt egyeztetéseket követően sem lenne indokolt az épületek értékesítéséről dönteni addig, amíg a járóbeteg szakrendelő helyének kijelölése nem történik meg. A bizottság javasolja, hogy a határozatban kerüljön feltüntetésre ez a tény is és erről korábban vételi ajánlat benyújtókat írásban kell tájékoztatni. A határozati javaslatunk az “A” változat, hogy a felértékelt 16.000.000 Ft + áfá-ért az épületet, valamint a 1300 m2 nagyságú hozzácsatlakozó telek részt 1.300.000 Ft áron értékesítsük Ceminvest Fővállalkozó Kft-nek. A vállalkozás parkolási lehetőséget szeretne kialakítani. Mi szeretnénk, ha minél előbb elmenne az első rész. A CEMINVEST Kft a bejárat melletti épületet szeretné megvásárolni. Mást mutat majd az összkép, ha úgy fogadja a látogatót, hogy egy szép rendezett épület kialakult és talán könnyebb volna az egésznek az értékesítése. Ennek figyelembevételével kérném a testületet, hogy a most kiadott határozati javaslat alapján döntsön az értékesítésről. Az “A” változatot javasoljuk elfogadásra. 
Dr. Dobos Attila képviselő: Jegyzőasszonyhoz lenne kérdésem. Korábban vételi ajánlatot benyújtók közül kerestek meg engem telefonon, az ajánlattétel a 6-os vagy a 7-es és a 22-esre épületre szólt. A kérdés az volt, hogy kizárhatók-e most ebből az újabb épület vásárlásból ők, mivel nem lettek teljesen korrektül tájékoztatva arról, hogy erre a 3-as számú épületre milyen feltételekkel, hogyan lehet vételi ajánlatot tenni. Ha ki lettek volna értesítve, ők is ugyan erre az épületre megtették volna az ajánlatukat. A kérdésem az, hogy a pályázat lezárása után erre, ilyen előzmények alapján teljesen jogszerű lesz-e az épület eladása. 
Kapecska Ferencné jegyző: Az elnök úr által elmondottak tartalmazzák gyakorlatilag a választ is. Szó nincs arról, hogy a képviselő-testület korábban már benyújtott pályázatokat kizárta volna. Hisz a 6-os, 7-es, 10-11-es 19-es 22-es épületre adtak be vételi ajánlatot. A 10-11-es épület vonatkozásában részletfizetést ajánlottak, ami nem volt egyértelmű. A másik két pályázó megajánlotta az értékbecslés szerinti összeget. A képviselő-testület akkor úgy döntött, hogy további egyeztetés folytatnak velünk. Nincs elutasítva egyetlen pályázat sem, csak nem született benne testületi döntés. A 3-as számú épületre nem volt korábban vételi ajánlat. Valóban az ingatlan értékesítési pályázatban, novemberben úgy került meghatározásra, hogy december 31-ig várjuk a pályázat benyújtását. A képviselő-testületnek volt egy olyan döntése is, hogy a laktanyával kapcsolatos bármilyen befektetői igény vagy vételi ajánlat bármikor kerüljön testület elé. Az egészségügyi szakellátó központ kialakítása ezt követően jött elő. Erre vonatkozóan írásos értesítésünk azonban még a mai napig nincs. Két épületet javasoltak erre a célra, ami megfelel a feltételeknek, eléri kb. 2000 m2-t
Jávorka János képviselő: Nagyfokú szervezetlenséget és kapkodást látok ebben a témában. Kezdjük az elejéről. Novemberi testületi ülésen, ha jól emlékszem volt egy előterjesztés, amelyben volt honvédségi laktanya területén hirdettünk meg pályázatra épületeket. A pályázatok benyújtási határideje november 30. volt. A tavalyi határozat alapján 3., 6., 7., 10., 11, 19, és 22. számú épületeket meghirdetjük, megpályáztatjuk értékesítésre majd eladásra. A hirdetmény így szól Rétság város önkormányzat képviselő-testülete pályázatot hirdet az önkormányzati tulajdonú 356/26-os hrsz-ú volt honvédségi ingatlan 3,6,7,10,11,19 és 22-es számú úszótelkes épületeinek értékesítésére. Az ingatlanok közműellátása teljes felújításra szorul. A pályázatnak tartalmaznia kell a vételár elfogadását, a megfizetés módját. A hirdetményben szerepel, hogy az épület megjelölését, a kivitelezés várható kezdését és befejezés idejét, 2006. december 31-ig lehet írásban benyújtani a Polgármesteri Hivatal címére. A pályázatokról a képviselő-testület dönt. Ezt követően beérkezett három pályázat, amelyet tárgyaltunk volna a januári ülésen. Ez a három pályázó: a Senior Idősek Otthona, megpályázta a 10 –es és 11-es számú épületet. A másik, helyi pályázó, a Regionális Ingatlankereskedelmi Kft. a 6-os és 22-es épületeket pályázta meg. Túl is licitálta pár százezer forinttal az értékbecslés szerinti árat. A harmadik pályázó is rétsági, a Rebeka és Panni Bt., pedig pályázott a 7.számú épületre.
    A januári testületi ülésen véleményem szerint ezekről a pályázatokról döntenünk kellett volna. Eszerint az történt, hogy a bizottsági elnök úr javaslata alapján, hogy a testület nem foglalkozott a kérdéssel, levette napirendről a pályázatok elbírálását. Az indok az volt, hogy ahhoz, hogy a laktanyát jobban tudjuk értékesíteni, a közműveket ki kell építeni. Elkövettük azt a hibát és én a múltkori testületi ülésen rákérdeztem, hogy történt–e érdembeli tájékoztatás a pályázók részére az eddig történtekről. Azt a választ kaptam, hogy igen. Ezzel szemben meglepett, hogy a pályázókat még nem tájékoztattuk korrekt módon a fennálló helyzetről a lehetőségekről. Ha tovább gondoljuk a kérdést, itt van előttünk egy ajánlat Ceminvest Kft váci érdekeltségű cég ajánlata. Az előterjesztésből is kitűnik, hogy a pályázati felhívásra hivatkozik az ajánlattevő. A pályázati felhívásra december 31-ig lehetett beadni a különböző vételi ajánlatokat. Furcsának találom, hogy ezzel most foglalkozunk. Az előzőekkel nem foglalkozunk, érdemben nem tárgyalunk az érintettekkel. Megmondom őszintén, hogy szégyellem és restellem magam, hogy ilyen helyzetbe kerültünk és kerültem én magam is. Annak idején elfogadtuk a laktanya közművesítésének kérdését. A jelen helyzetből még bírósági peres kérdés is lehet, ami nem vetne jó fényt az önkormányzatra. Magam részéről a Ceminvest Kft. ajánlatát nem támogatom. Nem a vételárral van a bajom, mert a vételár becsült érték azt én is elfogadom. A másik részével nem értek egyet. A vevő vesz magának egy területet a 3-as számú épület körül, holott a laktanya egy helyrajzi száma van. 10 ha –os terület, egy helyrajzi száma van, és most itt azzal találjuk szembe magunkat, hogy a vevő teljesen önhatalmúlag bekerített magának vagy berajzolt magának egy részt a területből. (A TV nézők kedvéért mondom az a terület a Mindszenty emlékmű és a Pallavicsini kopjafától az épület alatti vasút felé lévő kerítésig tart.) Felteszem a kérdést, hogy ha nem rendezzük ezt a kérdést akkor jönnek majd a vevők és mindenki kihasít magának egy területet? Ebből káosz lesz. Rendezni kell ezt a kérdést. Én felettébb nem tartom elfogadhatónak azt, hogy egy vevő önhatalmúlag kijelöli magának egy területrészt az adott épülethez, hogy ő arra igényt tart 1000 Ft/m2-es áron. Hozzáteszem, hogy enyhén szólva eléggé alacsonynak tartom ezt az 1000 Ft/m2-es árat. A laktanya a város legszebb pontján van. Nem külterületről van szó, hanem egy olyan belterületi részről, amelynek - szerintem - ára van. Visszaemlékszünk arra, hogy a CBA területet nem egész 1 ha 6000 Ft/m2 áron adtuk el. Az érték az érték. Vegyük figyelembe, hogy a laktanya milyen területen van, és igen is ezt részletesen át kell gondolnunk. Az egész pályázat kérdés december óta egy időzített bombaként ketyeg alattunk. A másik pedig az, hogy ha így fogjuk folytatni nem rendezett viszonyok hanem teljesen rendezetlen viszonyok lesznek.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi bizottság elnök: Én annyit szeretnék hozzászólni, hogy nem tudom pontosan megszabni kb. 10-12 éve áll itt ez az intézmény a város szívében. Idáig senkinek nem volt fontos, hogy ennek az ára felfelé menjen. Szerintem közel 60 millió forintba - de lehet, hogy keveset mondok de lehet, hogy valamivel többet- belekerült, az őrzése az évi fűtése ahhoz, hogy szét legyen rabolva és így lepusztuljon. Végre eljutottunk oda, hogy elindítottunk az értékesítést. Csak példa, hogy 4-5 millióért lett felértékeltetve, de egy energia terv nem készült hozzá. Ez a testület mindenképpen döntött, hogy kimozduljon valamiből. Szerintem senki nem akarja azt, hogy törvénytelen módszerekkel legyen értékelve, meg el legyen prédálva. De már valahová egyszer jussunk el, hogy valóban ez a városnak a célját és a városnak a zsebét hasznosítsa. Szerintem egyikünknek sem érdeke, ahogy mondta Jávorka társam, hogy bírósági ügy legyen, azért van a jegyző és vannak az okos emberek a jogászok, hogy mederbe kerüljön az ügy és valahová mozduljon el a hasznosítás. Erre kérem a testületet, mert én most itt esküszöm az élő istenre, hogy senkihez kötődésem nincs. Én annak örülnék, ha bárki holnap hozna jobb igényt. Nekem ebbe a városba 3000 ember az érdekeltségem. Senki személyhez nem kötődök és nem is fogok, de mindenkivel szemben megyek a 3000 ember vagyonáért. Arra kérlek benneteket, hogy valahová mozduljon ki ez a dolog. Én azt mondom, hogy a jegyzőasszony próbálja meg összefoglalni, hogy most amiről tudunk egyáltalán szabad-e vele foglalkozni. Törvényesek vagyunk, vagy nem vagyunk törvényesek. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdezem Jávorka János képviselőtől konkrét javaslata van-e az elmondottak kapcsán. Határozati javaslat vagy módosító javaslat?
Jávorka János képviselő: Nehéz kérdés ez polgármester úr .
Mezőfi Zoltán polgármester: Tegyél javaslatot. Azért kérdeztem, hogy módosító indítvány van-e? Megfogom szavaztatni a képviselő-testülettel.
Jávorka János képviselő: Azért nehéz kérdés mert nehéz rá válaszolni. Először is érdemben tárgyalni kellene azt december 31-ig benyújtott pályázatokat. Nem tudom mi az ő álláspontjuk, lemondanak, vagy fenntartják ajánlataikat. Valahol az egész laktanyát valahogy másképpen kellene kezelni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Határozati javaslatot kértünk. A jegyzőasszonynak adom meg a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Utána visszaadom a szót. 
Jávorka János képviselő: Javaslatom az lenne, vissza kell térnünk a január 15-i testületi ülésünkhöz, amikor gyakorlatilag levettük napirendről az addig beérkezett pályázatokat. Január 15-től lehetne folytatni. Megbeszélve, rendezve. Nem tudom milyen jogi lehetőségek vannak.
Mezőfi Zoltán polgármester: A jegyzőasszonyhoz az a kérésem, hogy válaszoljon arra, amit Hegedűs Ferenc képviselő úr feltett. Ez így törvényes vagy nem törvényes. Még mielőtt megadom a szót kiegészítésem is lenne. További kérdésként, hogy abban segítsen nekünk jegyzőasszony, hogy az ajánlattevők beadott ajánlatai között milyen különbségek vannak annak a fizetési módok tekintetében. Ha jól emlékszem a különböző fizetési módok között különbségek voltak. Volt készpénzes fizetés azonnali határidővel és halasztott határidejű ajánlat is. A szociális otthonos ajánlattevőnél az okozta a vitát, hogy hány éves részletfizetést ajánlott, és más ajánlattevőnél is az volt, hogy halasztott fizetés a pályázatában, mert bankhitelt kell felvennie. Ugyanakkor egy harmadik ajánlattevő egy másik épületnél pedig azonnali fizetést ajánlott. A kérdésem tehát az, hogy ennek tükrében előttünk itt van a Ceminvest Kft ajánlata is, ami megfelel a pályázati kiírásnak. Az értékbecsült áron és azonnali készpénzfizetést ajánlott. Jávorka úr felvetésére pedig úgy gondolom, hogy nem keverhetjük össze a CBA–t a laktanya értékesítéssel. Akkor 5000 Ft/m2 –es áron értékesítettük a területet. Az értékbecslés 1000 Ft-ban javasolja a terület négyzetméterenkéni árát. A különbség az, hogy a CBA számára értékesített terület összközműves (csatorna, víz, gáz, villany világítás), a laktanya esetében pedig mindezek hiányoznak. A kettő között óriási különbség van. Egyébként tisztelt Jávorka János képviselő úr a képviselő-testületi ülésen nem a TV-nézőknek szól elsősorban az önkormányzat munkájának.
Dr. Tóth Mária képviselő: Néhány szót szeretnék az előttem elhangzottakra vonatkozóan. Polgármester úr is említette, hogy értékbecslő által került megállapításra az 1000 Ft/m2. Most itt a Ceminvest Kft ajánlatáról beszélünk, tulajdonképpen amire azt tudom mondani, hogy nem vagyunk kötelesek elfogadni ezt az ajánlatot. Beleértve azt is, hogy az esetlegesen jövendő vevő megjelölte azt a területet amelyre igényt tart. Az eladó és a vevő kölcsönösen egyezkedik. Amikor már végképp megegyeztek akkor szoktak szerződést kötni. Külön felhívom a képviselő társaim figyelmét arra még egyszer, hogy ez a salgótarjáni cég amely 4,3 millió Ft-ért készítette el ezt a kitűnő anyagot 992 Ft/m2 értékben határozta meg a laktanya területét. Aztán, hogy mi 10.000 Ft–ért eltudjuk-e adni, az kérdés. Törekedni kell arra, hogy ne 992/m2 Ft-ot kérjünk, hanem ennek többszörösét. Aztán kérdés, lesz-e rá vevő. Mert arra itt különösen törekedni kell, hogy végre elkezdődjön valami a laktanyával. Természetesen nem koncepció és nem ész nélküli módon, hanem úgy ahogy a városunknak jó. Nem szeretnék visszatérni az előző négy évre, és nem kívánok hosszas előadást folytatni, de kérem mindannyiukat, hogy próbáljunk megegyezésre jutni végre. Próbáljunk összhangot teremteni. Nem akarok hangzatos mondatokat itt előadni, de próbáljunk együtt előzetes megbeszéléseket folytatni, mint ahogy ez normális testületeknél lenni szokott. Ezért említeném, hogy próbáljunk békességet teremteni egymás között. Vonatkozik ez különösen a vagyoni dolgokra, különösen vonatkozik a laktanya vagyoni helyzetére. Nagyon jó lenne - és meg kell érteni a már pályázóknak vagy a pályázni szándékozóknak is- , hogy amit a Miniszterelnök úr az Országgyűlésen előadott azt mi készpénznek vesszük. És biztosnak kell, hogy legyünk abban, hogy Rétságon a laktanyában meg fog valósulni a járóbeteg ellátás. Óriási dolog lenne, ezért ezt kell előtérbe helyezni, és utána jöhetnek az esetleges többi pályázók. Persze, velük is kell foglalkozni. Ez a váci cég nem olyan épületre adta be a pályázatát - majd a jegyzőasszony elmondja -, hogy törvényesség szempontjából vizsgálni kellene. Az ajánlat nem érinti a Gyurcsány miniszterelnök úr által bejelentett járóbeteg ellátásra esetleg szóba jöhető épületeket, amelyeket megjelöltünk. A laktanyában volt bejárás, ahol megtekintésre kerültek az épületek. Még egyszer hadd mondjam el, mert a szakmámhoz is tartozik, attól, hogy a váci cég vagy bárki más 1000 Ft/m2 ígér nekünk egy m2-ért, mi mondhatjuk azt, hogy kérünk érte 3000 Ft/m2.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság Elnöke: Két dologra szeretnék reagálni. A területnek hasznosításához tudnia kellene a bizottságnak, hogy a lakásokhoz szükség van olyan területekre, ahol az autókat el lehet helyezni. A megfelelő területet hozzá kellett volna tenni az épülethez. Polgármester úr véleményét szeretném megerősítnek, hogy a területnek az értéke a közművek kialakítására természetesen meg fog emelkedni. A m2-re kivetített ár más lesz, de a közművek árát nem az önkormányzat fogja kifizetni, vagy ha kifizeti akkor a vásárlók közművesített áron vásárolják meg. Hozzatok jobbat, nem haragszom meg, a jobbat fogom megszavazni, csak több legyen akkor. 
Kapecska Ferencné jegyző: Úgy gondolom, hogy a vételi ajánlattal foglalkozni nem törvénytelen eljárás, de mindenképpen nem korrekt az, hogy a korábban ajánlatot benyújtókkal az egyeztetések tovább nem folytak, és az nem került ide a képviselő-testület elé. Emlékezetem szerint azért nem született döntés az eladásra vonatkozóan, mert néhány dolog nem volt egyértelmű. Három ajánlat került benyújtásra. Két pályázó esetébe a finanszírozás, illetőleg a részletfizetés mellett nem volt meggyőző az ajánlat. Amit el kellett volna végeznünk, az a további egyeztetés és ezeknek a nem egyértelmű dolgoknak a pontosítása. Korrekt az lenne, hogy valamennyi vételi ajánlat egybe kerülne ide. Az ajánlatok benyújtását követően derült ki, hogy járóbeteg központ kialakítás szerepel a központi tervben, amire vonatkozóan írásbeli értesítésünk még mindig nincs. A képviselő-testületnek el kell dönteni azt, hogy foglalkozik az ingatlan értékesítésekkel, függetlenül attól, hogy lesz itt egy járóbeteg ellátó központ, vagy nem lesz, vagy pedig azt mondja, csak akkor foglalkozik vele, hogy ha ez egyértelműen eldőlt. Lehet, hogy megint évek telnek és tovább romlik az állag, és ezzel együtt tovább romlik a hasznosítás lehetősége is. A laktanya 1 helyrajzi számon van, de ez nem akadálya annak, hogy az épületek értékesítésre kerüljenek. Több, mint 6 hektár az egész terület. A telekalakítás kapcsán 9 hektáros részből egy jó darab ki lett hasítva, melynek hasznosítása érdekében szintén nem sikerült előbbre lépnünk. Amennyiben az eladások sorban jönnek akkor természetes, hogy meg kell osztani az ingatlant. Úgy kell megosztani, ahogy a vevő azt igényli, ugyanakkor illeszthetőnek kell lennie az egész hasznosítási elképzelésbe. Van aki területet is akar majd venni, van aki nem. Előre teljesen felesleges, hogy külön helyrajzi számra legyen minden megosztva, utána meg összevonva, hisz ez a későbbiekben is megoldható. Nem született arra vonatkozó testületi döntés, hogy az önkormányzat a közművet kiépíti. Több alkalommal elhangzott erre vonatkozó javaslat, de testületi döntés még nincs. Arra vonatkozó testületi döntés volt, hogy egyáltalán fel lehessen mérni, hogy mennyi lesz a közműkiépítés költsége. A vételi ajánlatot benyújtók bizottsági meghallgatásán is elhangzott, hogy mire lehet számítani, mennyibe kerül majd a közmű? Nyilvánvaló, csak az épületek árát tartalmazta az értékbecslés szerinti ár, kikötve azt, hogy a közmű teljes felújítási költségét azon felül kell megfizetnie a vevőnek. Jelenleg hozzávetőleges árat sem tudunk mondani. A területre vonatkozó ár a 992 Ft/m2, ez szerepel az értékbecslésben. Arra vonatkozólag sem született még döntés, hogy a területeket a Képviselő-testület hajlandó-e értékesíteni, vagy fenntartja az önkormányzati tulajdont és vállalja a parkosítás, karbantartás költségét, ugyankkor mindenki részére biztosítja az adott hasznosítási célhoz szükséges területet. Gondolok itt parkolóra vagy áruberakó helyre vagy egyebekre. Az hogy a Ceminvest Kft ajánlatában földterületet is megjelölt, a testület joga eldönteni, hogy foglalkozni akar-e a földterület eladásával, vagy csak az épületet adja el. Szerződésben kell majd rögzíteni, hogy milyen feltétellel ad majd el a testület parkoló vagy egyéb célra területeket. Elsődlegesnek azt tartanám, hogy döntse el a testület, hogy az egészségügyi szakellátó központ miatt a döntéseket elnapolja, vagy pedig ettől függetlenül a már benyújtott ajánlatokkal érdemben foglalkozik. A korrekt az lenne, hogy ha egyeztetés megtörténne a korábbi ajánlatbenyújtókkal és egy napirend keretében foglalkozna ezzel a testület. 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi bizottság elnöke: Az én javaslatom, innentől ezt a napirendi pontot felejtsük el, de sajnos már késő. Ezt az előterjesztést, a törvényességet megvédve, nem is lett volna szabad a testület elé adni. Én nagyon szégyellem, hogy ennyit dolgozunk és most derül ki, hogy nem is kellett volna róla beszélni. A jegyzőasszonyt meghallgatva az a korrekt, és igaza van neki, meg kell hallgatni az érintetteket. Miért került napirendre? Ez a lejáratásunk. 
Jávorka János képviselő: Senki nem akarok lejáratni, sem magamat sem a testületet, sem Rétság lakosságát. Azért vetettem fel ezt a kérdést ilyen részletesen, mert az adott állampolgárok a rétsági lakosok vagy nem rétsági lakosok, de beadtak különböző épületre vételi szándékot. Ha nem rendezzük ezt normálisan, korrekt módon, együtt, közösen akkor ebből később valószínű problémák lesznek. Még egyszer mondom, itt van előttem egy hirdetmény. Gyakorlatilag úszótelkes értékesítést hirdettünk meg. Azért mondom ezt, mert egyet értettem Dr. Tóth Mária képviselőtársammal, hogy a területnek az értékét mi határozzuk meg. Ne a vevő határozza meg nekünk. hogy ő ennyit ad érte aztán kész, úgy, hogy kihasítja magának azt a területet amit gondolt. A másik, nincs megállapítva helyrajzi szám szerint az épület és a hozzá tartozó terület. Szerintem elkerülhetetlen az a dolog, és már régen kellett volna, az egész laktanya témával egy önálló napirendként foglalkozni. Közművek a laktanyában vannak. Mondok egy példát, a meglévő szennyvízrendszer a Petőfi út, a Bem út egy része a volt laktanyai szennyvíztisztítóra van rákötve, onnan üzemel. Mi lesz ezekkel? A vevő kijelöl magának egy területet, meg akarja vásárolni – amit például a Munkaügyi Központ vásárolt meg - ott jön keresztül a szennyvíz. Most akkor azon a magánterületen lesz szolgalmi jog, kezelés, használat, mi lesz vele? Vannak olyan kérdések, amelyeket nem lehet megkerülni. A laktanya és a laktanyai terület nem szerepel a városrendezési tervében, ez egy fehér, holt terület. Elkerülhetetlen, hogy a laktanya területére ne készüljön rendezési terv, vagy a meglévő rendezési tervbe kell beépítenünk a latanyát. A rendezési terv hivatott arra többek között, hogy megszabjon vagy meghatározzon különböző feladatokat. Közműveket, jelleget, funkciót, stb. Építész szakemberrel beszéltem ezekben az ügyekben. Az a véleményem, hogy ezt szakemberekre kell bízni. Majd ők letesznek elénk javaslatot. Javaslatuk alapján a testület ráfordít valamennyi időt, egy napot, úgy ahogy ezt tettük más témákban is. Akkor azt hiszem, hogy eltudunk jutni ötről a hatra és nem kerülünk olyan helyzetbe, hogy egymásra mutogatunk. 
Dr. Dobos Attila képviselő: Egy nagyon fontos dolog: az egész képviselő-testület hibás abban, hogy ez így alakult. Gyakorlatilag nekem lenne egy alternatív javaslatom, “C” változatként. Nem kell egyértelműen elutasítani, a vételi ajánlatról később kellene dönteni - nyilván majd a következő testületi ülésen. Fontos dolgokat kellene meghatározni. Az önkormányzatnak a legegyszerűbb megoldást kell választani. A közművek kérdése, a telekkialakítások kérdése megérne egy vitát. Nem volt teljesen korrekt a kiírás: az előző pályázatban úszótelek, most már rögtön telek. Gyakorlatilag az önkormányzat feladata lenne meghatározni a pontokat. Úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb megoldást kell választanunk. Pénzébe már ne kerüljön az önkormányzatnak, nyilvánvaló aki oda befektet az akkor invesztáljon bele. Mindenféleképpen korrektebbül kell eljárnunk minden vásárlóval szemben. Picit visszatérnék, mert én úgy gondolom megint itt nem döntött valamiben a testület. A 6-os, 7-es épület ha jól hallom, a járóbeteg ellátással kapcsolatosan felmerült. Miért halasztódik el az egész dolog? Jelenleg Magyarországon a kórházaknak a bezárása folyik, amikor Magyarországon az orvosok, nővérek elbocsátása folyik, nem tudom, hogy valaki komolyan veszi ezt, hogy Rétságon járóbeteg ellátás fog kialakulni. Én nem hiszem el. Ha mi erre várunk, megint értékes évek fognak elveszni ebben az ügyben és lehet, hogy ezekre az ingatlanokra beadott vételi ajánlatok is szépen elúsznak. Ugyan ott tartunk még három év múlva is, mint ahol elkezdtük. Először is dönteni kellene a testületnek, hogy szüneteltetjük-e az adásvételeket az egészségügyi központ miatt. Arról kellene dönteni, hogy a képviselő-testület ebben az épület együttesben kíván – e biztosítani helyet ennek az úgymond járóbeteg ellátó központnak. Amennyiben nem, akkor minél előbb, a következő testületi ülésre a polgármester úr készítse elő a laktanya minél előbbi, minél gyorsabb eladásának az összes javaslatát. Beérkezett pályázatokkal és mindennel együtt, ez legyen egy fő napirend, mert azt hiszem ez az egyik legfontosabb ennek a városnak. Ne mindig csak visszatérjünk, belekapjunk valamibe, ezzel tulajdonképpen saját magunkat járatjuk le. Ezzel most ne foglalkozzunk tovább. Úgy gondolom, javaslom, a testület döntsön később az ajánlatról. Lehetne itt minden, de az előző pályázókat nem kizárva, korrektül kell eljárni. Egy következő ülésen csak a laktanya valamennyi témájával alaposan kell foglalkozni. Nem tudom egyetértenek a képviselőtársaim.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Úgy gondolom, hogy mindenféle megvalósulásnak akadálya az, hogy nincs közműhálózat. Ez nagyon fontos dolog. Gyakorlatilag most majd a bejárásoknál derül ki, hogy most vagyunk a 24. órában az épületekkel kapcsolatban. Ott tartunk, hogy most hasznosítunk vagy soha. Ezek konkrétumok. Építészek, szakértők jelezték ezt. A 10-11-es épülettel senkinek sincs problémája, ezeket önállóan is el lehet adni. Ennek a megvalósulásához is közműfejlesztést kell végrehajtanunk. A közműfejlesztés úgy készülne, hogy az egész területre vonatkozóan - beleértve a rajta jelenleg is áthaladó közműveket - amit lehet hasznosítani azt hasznosítunk. A 6-os és 7-es és 22-es épületek felelnek járóbeteg ellátásra. Szakemberek a megvalósulásáról beszéltek már. 
 Egybehangzó vélemények szerint a beruházást a minisztériumban komolyan gondolják. A másik, és számos értékelést folyt arról, hogy egy kórház ágy kiváltásával hány szakorvosi ellátást lehet megvalósítani. Ezek tények, koncepcióban le vannak fektetve. Nekünk a 10-11-es épület a legnagyobb falat. Erre van egy konkrét javaslatunk. Azt, hogy járóbeteg ellátásra milyen koncepció valósul meg a 6-os és 7-es épület vagy a 22-es épület. nem tudjuk. A 6-os, 7-es épület lenne a legjobb. Minden egyes megvalósulásnál fel merül a területi igénye. Az idősek otthonának is van területi igénye akár úszótelkes formában akár megvásárlási formában, ezt később döntsük el. Az egy technikai rész, hogy a közműfejlesztést praktikusan, minél gyorsabban, minél egyszerűbben kell megcsinálni. Az egy következő lépés, hogy mikor alakítjuk ki a telkeket, vagy marad úszótelek vagy nem marad úszótelek. Az majd az akkori helyzet fogja eldönteni. Számomra egyértelmű és világos, hogy a laktanyával foglalkoznunk kell. A laktanyában az elkezdett megvalósulásokat támogatni kell, a közműfejlesztést meg kell csinálni, vagy meg kell csináltatni. A közműfejlesztés természetesen a laktanya egészére vonatkozik. Ez vonatkozik a lakásokra, vonatkozik az idősek otthonára és vonatkozik a szakrendelőkre is. Mindegyiknek lesznek megfelelő területi igényei is. Ha készítik a közmű felmérését, gondolom, a szakemberek mindenre ki fognak térni. Nekünk úgy gondolom, az a célunk, hogy közműfelmérést minél hamarább megcsinálják, és akkor kapunk válaszokat ezekre a technikai részletekre. És hiszünk a miniszterelnöknek, vagy nem hiszünk a miniszterelnöknek - sajnos ezt a világot éljük-, de nekünk minden lehetőséget meg kell ragadni. Ráadásul azért egy csomó megvalósulás függ attól, hogy ez a bejelentés valós vagy nem valós. Én úgy gondolom, hogy erre májusig talán választ kapunk. 
Világosak a célok. Találjunk már ki, hogy hol, mit akarunk, és mik a feltételeink. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a közműfejlesztéssel nem lehet várni. Én úgy gondolom, hogy ezt nekünk kell felvállalni, a vételi ajánlatokba ezt érvényesíteni, vagy közműfejlesztési hozzájárulás formájában beszedni. Úgy gondolom, hogy ennek is megvannak a technikai feltételei, részletei, ez akkor válik világossá, ha felmértük, hogy mit kell csinálni. 
Fodor László képviselő: Kérdésem lenne a polgármester úrhoz, és utána mondanék véleményt és javaslatot. Kérdésem a következő. Hogy áll a közmű kiépítés tervezése az ezzel kapcsolatos költségek? Úgy emlékszem, hogy a polgármester úr ezzel meg lett bízva testületi ülésen, határidő is lett szabva, hogy meddig kell nagyon gyorsan felmérni és elkészíteni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az a szomorú tapasztalatom alakult ki ennek a napirendnek a kapcsán, hogy nagyon sok képviselő nem olvas. Először is ti elfogadtátok a mai napirendi javaslatot, ha röviden akarok válaszolni a 8. napirendi pont erről szól. De már egy félórája 3-4-5 napirendi pont van ide bekeverve. Nem csatornázunk ennél a napirendnél tisztelt Jávorka képviselő úr, nem építünk ki közműveket. A képviselő-testület arra kérte, illetve utasította a polgármestert, hogy kerüljön ide a közművesítéssel kapcsolatos ajánlatkérési előterjesztés. Ez fog majd következni négy napirenddel később. Továbbá önök előtt tisztelt képviselők egy úgynevezett hármas számú épületre vonatkozó előterjesztés van. Itt már mindenki hasznosította a 6-ost a 7-est a 8-ast a 22-est. Végig beszéltük az egészet, de még a 3-asról nem esett szó. Nagyon fontos és kérem szépen, szeretném hangsúlyozni, ne keltsünk zavart. Az ajánlattevő nem kerített el semmit, nem hasított el semmit. Mindenki számára elérhető a korábbi testület által megrendelt állapot és értékbecslési dokumentumot átnézve, mely nyilvános dokumentum bárki számára, a hivatalban elérhető és elolvasható, ennek alapján ajánlatot tett. Az ott lévő Mindszenty park nem érintettje ennek a javaslatnak. Igaza van Dr. Tóth Máriának, valószínű a többi képviselő ezt el tudja fogadni, hogy 1000 Ft-os értékbecsült árat határozott meg az értékbecslő de nem tilos nekünk 2-3000-5000 Ft –ot is kérni, meglátjuk, hogy ki ad érte ennyit. Én azt kérem a tisztelt képviselőktől, hogy amikor majd döntésre kerül ez az egész problémakör, ami valóban nagyon komoly falat és nem az első napirend, amikor tárgyaljuk és nem is az utolsó, azért arra is gondoljanak és azt is mérlegeljék, hogy fog ebben a laktanyában történni valami. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a 3-as számú épületre senki más nem adott ajánlatot egyedül ez a Ceminvest Kft. Nem tilos, és nem volt tilos erre ajánlatot tenni.
Fodor László képviselő: A kioktatást hadd dobjam vissza. A napirendi pontoknak a sorrendjét nem én állapítottam meg. Igaz, hogy négy napirenddel később következik, - mi olvastuk, régóta megtanultunk olvasni - tudjuk, hogy ez így van, mivel kapcsolódik ehhez a napirendi ponthoz is, akkor már célszerű lett volna ezt a napirendi pontot előre venni. Javaslom, aki összeállítja a napirendi pontokat így tegye. A kormányfő járóbeteg ellátó intézmény kijelentésével kapcsolatban már nekem is kétségeim vannak. Én azt mondom, hogy nem lehet ezzel húzni az időt. Egyetértek a Dr. Dobos Attilával, Dr. Katona Ernővel ugyanis ha erre várunk még itt hónapokig és évekig, akkor semmi nem fog történni. Ez így van, és ez nem jó a városnak. Voltak már különböző ígérgetések jobbról-balról. Erről egy hivatalos írásos megkeresés nem történt. Ki fogja finanszírozni ha lesz ilyen járóbeteg ellátó, mennyibe fog ez kerülni a városnak? Nem egyszerű kérdés ez. Ki fogja fenntartani ezt az intézményt, kinek a pénzéből, ez komolyabb dolog. De ezen szerintem lépjünk túl, és én is azt mondom, hogy csak ezzel a témával foglalkozó akár rendkívüli bizottsági ülést, illetve azt követő testületi ülést hívjunk össze. Erről akár már most állapodjunk meg. Hívjunk meg minden eddigi pályázót és tájékoztassuk mindannyiukat korrekt módon, hogy most mi a helyzet, hogy áll. Hogy áll a közművekkel kapcsolatos dolog. Szóban is tájékoztassunk, de természetesen írásban is mindenképp tájékoztatunk kell. Egyetértek azzal, amit lehet, adjuk el. Jávorka Jani barátommal is egyetértek, mit szólnak azok a rétsági pályázók akik engem is megkerestek, a pályázatot benyújtotta az illető, túllicitálta az árat, de egy választ nem kapott még az ajánlatra, arról, hol tart az ügy? Most eladjuk ezt az objektumot, ami nagyon helyes és nagyon jó, támogatom. Csak mit mondjak ennek az embereknek? Hogy Vácról idejött valaki, annak gyorsan döntöttünk, eladtuk az épületet, ő meg nem kapott még egy választ sem? Nagyon rövid időn belül - egy hónapon belül - hívjunk egy össze testületi ülést. Ne várjuk meg a következő testületi ülést sem, rendezzük le. A másik véleményem, a területet bele kell vonni településrendezési tervbe. Vannak ott örökölt épületek, stb, amire lesznek jelentkezők, nem tudjuk őket mindenáron befolyásolni. Nem mondhatjuk, hogy ide rózsakertet kell csinálni, oda orvosi rendelőt, stb. A vállalkozó hasznosítani akarja az egészet és nem azt fogja csinálni, amit mondunk. A vége az lesz, hogy ott marad parlagon a terület. Javaslom, a rendezés érdekében a döntést meghozni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Mindjárt lefogjuk zárni, mert tényleg számos problémát érintettünk Azt szeretném kérni a képviselőktől, ne keltsünk már zavart ezzel a járóbeteg ellátó központtal, hogy a miniszterelnök igazat mondott vagy nem. Ez ki fog derülni hamarosan. A polgármesternek viszont azt is megbízásul adta a testület, hogy ennek kinyomozásában járjon el. A következő történt. Benne van a tájékoztatóban, mindjárt a legelején azzal kezdődik a kiküldött anyag, hogy a rétsági polgármester fölkereste mind a két országgyűlési képviselőt, hogy utána járjon, mi a miniszterelnöki bejelentés valóságtartalma. Egymástól függetlenül egybehangzóan nyilatkoztak mind Lombos István és Balla Mihály képviselők, hogy van valóságtere a bejelentésnek. Az Egészségügyi Minisztériumban zajlik az előkészítése. Türelmet kérnek - kb. 1 hónapot - a hivatalos értesítésig. Abban kérjük a türelmet, hogy most megy a világhírű kórház reform és a súlyponti kórházi térképnek az átrajzolása, majd erről is egy mondatos tájékoztatót szeretnék adni, mert ezen a téren komoly gondok vannak. Eddig úgy tűnt egészen érdekes módon, hogy sürgősségi ellátás kapcsán Rétságot Salgótarjánhoz csatolták jogszabály ellenesen, mert földrajzilag Váchoz kellene tartoznunk. Ne mossuk össze a dolgokat. Egy kórház mérnökkel bejártuk a laktanyát, aki már konkrétan tudta javasolni, hogy melyek azok az épületek amelyek szóba jöhetnek a járóbeteg ellátó központ kapcsán. 
Jávorka János képviselő: Én is szoktam olvasni, de ha jól látom az előterjesztéseket ezeket az előterjesztéseket a polgármester jegyzi. Visszakérdezek én is, ahogy a Fodor kollegám mondta. Az összetartozó témákat célszerű lenne egy csoportba tenni, hiszen elválaszthatatlanok egymástól. 
 Szennyvíztől kezdve a terület, a telek a kerítés és nem részletezem és nem is akarok belebonyolódni. Azért mondtam el ezeket a problémákat, mert élő, valós problémák a laktanya területében a kerítésen belül. A csatorna ott megy ahol megy, nem tudunk vele mit csinálni. A villanyvezeték ott nem megy ahol nem megy, mert nincsen. Tehát az egész dolgot rendezni kell valami úton módon, valamilyen formában mert ez nem fog eredményhez vezetni. Ebből csak káosz, cirkusz és botrány lesz, hogy ha nem lépünk előre korrekt módon. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Elhangzott módosító javaslat zárjuk le a vitát. Felcímkézném ezt konkrét dátummal. Dobos képviselő úr nyomán április 15-ét javaslom, hogy az érintettekkel leülve történjen meg az egyeztetés, és akár rendkívüli testületi, illetve azt megelőző bizottsági ülésen ezt a képviselő-testület tárgyalja. Tehát két hét van hátra. 
Dr. Tóth Mária képviselő: a mostani kérelmező, illetve az ajánlattevők javaslatáról szavazunk?
Mezőfi Zoltán polgármester: Igen, így van.
Mezőfi Zoltán képviselő: Szavazásra teszem fel a Volt honvédségi laktanya épületére benyújtott vételi ajánlat című előterjesztés elnapolását, azzal, hogy a vételi ajánlatot benyújtókkal történt egyeztetés után, azokról egyszerre dönt. A javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és meghozta következő határozatát
25/2007. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanya 3. számú épületére a CEMINVEST Cementipari Fővállalkozási Kft. ( Vác, Zrínyi u. 39/b) pályázati felhívás alapján benyújtott vételi ajánlatát.
A képviselő-testület a 356/26 hrsz—ú ingatlan 3. számú épületére benyújtott vételi ajánlatról a 
- SENIOR Idősotthon Közvetítő és Tanácsadó Kft ( 2128 Dány, Szabadás u. 79.) 
- Rebeka és Panni Könyvkiadó Bt. ( Rétság, Nagypakoló tér 11.)
- Regionális Ingatlan Kereskedelmi és Fejlesztő Kft ( Rétság, Kossuthút 4.) vállalkozásokkal által korábban benyújtott vételi ajánlattal együtt, következő ülésén dönt. 
A vételi ajánlatot benyújtókkal - a 8/2007. (I. 15.) számú határozatban foglaltak szerint- az ajánlat tartalmát, a hasznosítási cél megvalósítását pontosítani kell.
Határidő: egyeztetésre április 15.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
-
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
    Ez az egész eljárás a helyi közélet beteg lova. A belinkelt cikkekből is kiderül, hogy koncepciótlanul, össze vissza születnek egymást ütő döntések laktanya ügyben és azt sem tartják be. Más cikkekben leírtakat nem ismételném meg, el lehet olvasni.
    Van viszont egy vagyonrendelet, (15/2004) ami nem szabadon választott, hanem kötelező előírásokat tartalmaz. Ez egyértelműen előírja az önkormányzati vagyon pályázati kiírását, ha már a testület döntött arról, hogy mit, milyen feltételekkel, és hogyan akar értékesíteni.
    Tessék már tudomásul venni, hogy fordítva nem megy! Valaki bead egy szándékot, hogy ő mit akar, és melyik helyet akarja megvenni, ami nem is volt pályázatban meghirdetve, tehát nem eladó. Például az ingatlan melletti földterület. Szabadon tárgyalni bármikor is csak ugyanazon ügyben két eredménytelen pályázat után szabadna. Tehát a testületnek tudnia kellene, hogy mit akar. Eladni, vagy közművesíteni, egyben, vagy külön-külön, és egyáltalán mit akar. Akkor innen kellene elkezdeni - törvényesen - a lépéseket, és a koncepciónak megfelelő módon meghirdetni. Ha pedig valaki jelentkezett, akkor annak a hirdetés szerinti áron eladni.
    Hegedűs úr felháborodását senki nem érti. Mi az, hogy az ülésen derül ki, hogy esetleg törvénytelen az előterjesztés, és ez csak az ő lejáratásukra jó? Ki is terjesztette elő az anyagot? A polgármester. Ki is a pénzügyi bizottság elnöke, akinek az a dolga, hogy részletesen megvizsgálja egy-egy ügy törvényességét, hasznosságát, a város érdekében valóságát. Hegedűs Ferenc ezen bizottság elnöke! Azt is elárulom - hogy mivel nincs külön jogi bizottság, még a jogi ügyek is a pénzügyi bizottságra tartoznak. Akkor nem ismeri a törvényeket, a rendeleteket, nem néz utána, és úgy vezeti az ülést, és úgy tesz javaslatot? Majd amikor ez aggályos, akkor úgy tesz, mintha nem maga támogatta volna a Ceminveszt vásárlását. Ha pedig nem ért ezekhez az ügyekhez, miért vállal elnöki pozíciót egy igen nagy tájékozottságot és hozzáértést, jogi és gazdasági ismereteket igénylő bizottságban. Vagy ha már vállalt, miért nem kérdez meg hozzáértőt.
     Van itt még egy aranyos kis történet, ami a jegyzőkönyvből érdekes módon kimaradt, illetve másként került feltüntetésre. A videoszalagon (második rész végén) mindenki megnézheti. Ott egyértelműen az hangzott el a polgármester szájából, hogy április 15-én soronkívüli testületi ülésen kell tárgyalni ezekről az ügyekről. Azon már nem is lehet meglepődni, hogy persze a döntés egy csöppet sem lett végrehajtva, ugyanúgy mint már azon sem lepődik meg a rétsági átlagember, hogy a polgármester úgy dobálózik dátumokkal, hogy a naptárjára sem néz. Április 15 vasárnap. Nem volt ezen a napon testületi ülés, de előtte és utána sem. Nem lett végrehajtva a döntés.
--
5./ Ingatlan vásárlási kérelmek
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Az előterjesztés innen letölthető >>>
Hegedűs Ferenc Pénzügy bizottság elnöke: Uránusz Kft-nél odáig jutottunk, hogy különösebben nem foglalkoztunk vele mert egy más hozzáállásból kell a kérdést megközelíteni. Idő közben tudomására jutott a bizottságnak, hogy nem megvásárolni, hanem eladni akarnak. Azt hallottam vissza, hogy én ezt szeretném kijátszani ezt a területet. Tegnap a bizottsági ülésen elmondtam, hogy nem megszeretném venni a területet, hanem föl szeretném ajánlani megvételre a piacon lévő építményt, a piac térnek a beton területét, a kerítését meg a WC-ét. Ugyanis a piacon lévő terület az önkormányzaté az épületek az Uránusz Kft-é és közbe a földet eladják mellőle. A bizottság javaslata, hogy vegyük le napirendről az előterjesztést, jelen beadvánnyal ne foglalkozzunk. 
A Lomen és Társa Kft. ingatlan vásárlásával kapcsolatban a bizottság azt javasolja, hogy amíg tűzoltószertár céljára megfelelő ingatlan nem kerül kijelölésre ne foglalkozzunk az ajánlattal. Természetesen nem kell elutasítani az ajánlatot, később kell rá visszatérni. Tudomásunkra jutott az elmúlt tűzoltó ülésen, hogy Diósjenő pályázik vonulós tűzoltóság létrehozására. Én szégyellném Rétság nevében, hogy mi nem, de Diósjenő bevállalja ezt a feladatot, ahol van két szatócs bolt és két kocsma, nálunk meg itt vannak a nagyüzemek és itt lehetnek problémák, katasztrófák és a rétságiak nem vállalják be. Kérem a testületet, hogy ebben bölcs döntést hozzunk, hogy igen is vállaljuk a vonulós tűzoltóságot, megfelelő épületet keressük meg rá, és utána minden további nélkül a testület döntése alapján szóba jöhet a Lomen és Társa Kft-nek a vásárlási lehetősége. Ezt javasolta a bizottság. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Konkrét határozati javaslat került kiosztásra a bizottság tegnapi ülése után. Azzal a kiegészítéssel szeretném ezt figyelmetekbe ajánlani, hogy köszönjük meg a Lomen és Társa Kft –nek, hogy ebben az együttműködésben gondolkodik. Ott van a határozati javaslatban, hogy következő, tehát áprilisi testületi ülésre a konkrét épület kijelölésével, amelyben a későbbiekben a tűzoltószertár kialakításra kerül. Célozza meg a testület a vonulós tűzoltóság kialakítását, konkrétan megnevezve a laktanyába lehetséges épületek közül a legalkalmasabbat. Határidők következő testületi ülésre, tehát április.
Jávorka János képviselő: Nagyon rövid véleményem lenne. Egyetértek a javaslatnak azzal a részével, hogy amennyiben megteremtjük a lehetőséget az új tűzoltószertár létrehozására akkor szó lehet a mostani tűzoltószertár értékesítéséről Lomen és Társa Kft részére. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet - és megint a laktanyánál kötünk ki. Minden mindennel összefügg, ahogy szokták mondani. Én azt kérném nagy tisztelettel polgármester úrtól, az illetékesektől, hogy ez a tűzoltószertáros dolog úgy legyen előkészítve, hogy átgondoltan, egyeztetve a vezetőséggel, annak egész tagságával. Társadalmi szervezetről van szó, jelentős feladatot, nem is akármilyen feladatot oldanak meg önszántukból, társadalmi munkával, szabadidejükből a településen. Ne kerüljünk olyan helyzetbe mint korábban, beszélünk, beszélünk és nem tudjuk, hogy miről beszélünk. Legyen elképzelés, legyen költségvetés, ütemezés, legyen forint érték. Megint a költségvetésre kell visszakanyarodni, a pénzhez. Ezeket a feladatokat csak pénzből lehet megvalósítani. Valóban a diósjenőiek is pályáznak erre a köztestületi dologra és előrébb járnak mint mi. Nekik van egy jó tűzoltó szertáruk, van benne víz, gáz fűtés. A tetőteret kell nekik beépíteni és ennyi. Nekünk meg gyakorlatilag a laktanyában vannak lerobbant, lepusztult épületeink ahol nincs semmi, még villany sem. Ne a középkor felé haladjunk, hanem ha lehet, előre. Ezt kérném nagy tisztelettel, legyen érdemben előkészítve a lehetőség. Ha kell ne ragaszkodjunk ebben a témában az április 15. naphoz, az idő az rövid, itt a húsvét, lehet, hogy megint nem fogunk tudni érdemben konkrétan a témáról beszélni és ennek megfelelően dönteni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az ingatlan vásárlási kérelemmel kapcsolatos, bizottság által támogatott határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 9 igen és 1 tartózkodással elfogadott és meghozta következő határozatát.
26/2007. számú képviselő-testületi számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Lomen és Társa Kereskedelmi Kft. által benyújtott, az önkormányzati tulajdonú 189/2 hrsz-ú tűzoltószertár és előtte lévő közterületre vonatkozó vételi ajánlatról a tűzoltószertár áthelyezésére vonatkozó testületi döntés követően később dönt. 
A képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot mérje fel - a hivatal és Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság illetékes dolgozóinak bevonásával- hogy a volt laktanya értékesítésre ki nem jelölt épületei közül melyik, milyen költséggel alkalmas tűzoltószertár kialakítására. 
Pályázati lehetőségek alapján ki kell dolgozni, hogy milyen támogatással, mennyi saját erővel lehetne a tűzoltószertár áthelyezését biztosítani. 
A javaslatot a testület következő ülésén kell előterjeszteni. 
Határidő: értesítésre: április 5. és szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc bizottság elnöke
-
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
     Eléggé furcsa, hogy a képviselő-testület elé kerülhetnek ilyenféle vásárlási kérelmek. Az önkormányzat vagyonrendelete ugyanis ilyet nem ismer. (15/2004) Azt viszont ismeri, hogy önkormányzati vagyont csak pályázat útján lehet értékesíteni, bérbe vagy üzemeltetésbe adni, stb. Az a fogalom tehát felejtős, hogy valaki meg akar venni valamit, amit az önkormányzat nem is tervezett eladni. Ilyen esetekben a testület tájékoztatása mellett a kérelmet eleve hivatalból el kellene utasítani. Ha pedig a testület mégis úgy dönt, hogy valamely kezdeményező javaslatára - és nem neki - egy vagyontárgyat értékesíteni akar, akkor azt csakis pályázat útján teheti meg. És az vásárolhatja meg, aki a legtöbbet adja érte.
     Azt is rendkívül furcsállom, ahogyan Hegedűs Ferenc nyilatkozott a saját résztulajdonában lévő cég vásárlási szándékával kapcsolatban. Ha ugyanis felajánlani akarnak, akkor nem vételi szándékot jelent be az üzlettársa. Ha ettől elállnak, akkor a körülményeknek ki kell derülni a bizottsági ülésen.
     Az pedig végképp furcsa, hogy nem tudja, miről is van szó. Ugyanis két területre szólt vételi szándék. Ő viszont csak a piactérről beszélt, hogy az már garázsoknak el van adva. A piactér nincs eladva garázsoknak, az a másik megvenni szándékozott rész (Az előterjesztésből kiderül) A piactéren nincsenek garázsok. Ezt pedig ugyancsak pontosan kellene tudnia, vagy a kérelmezőnek tudni, hiszen a piactérre maguk kötöttek szerődést. Abban pontosan rögzítve van, mi a használatbaadás tárgya, és mi nem.
--
6./ Ivóvíz vezeték szolgalmi jog alapítás
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Az előterjesztés innen letölthető >>>
Hegedűs Ferenc Pénzügyi bizottság elnöke: Ez a téma volt már az előző testületi ülésen. Kikötések voltak, hogy a infrastruktúra, az út megvalósítása a vízelvezetés meglegyen. Személyesen végigjártam ezt az utat, valójában ez megvan ahhoz, hogy itt egy komplett lezárt útburkolat legyen. A kft-nek le kellene fektetni ezt a vízrendszert és a bizottság azt javasolta, hogy az “A” változatot támogassuk, a szolgalmi jog alapítást. 
Jávorka János képviselő: Nagyon röviden az előzményekről nem tudom mennyire ismerősök a testület tagjainak, Az előzmény az, hogy 2006. augusztusában volt egy napirend a testületi ülésen, hogy szolgalmi jog legyen bejegyezve, a vállalkozó telkeket kíván kialakítani. Született erre egy határozat és elindult a folyamat. Ott tartunk, hogy a kérelmező, a befektető kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy módosítsuk a kérvényt. Én is kimentem a helyszínre bejártam az egész területet. Valóban lehet látni, hogy folynak különböző munkálatok, földmunkák, kőterítés az útra, jobb és bal oldalon ahol tervezik a nyomvonalat. Ott van a dilemma, hogy mi arra köteleztük annak idején -a tavalyi határozatunkkal- a befektetőt, hogy készítse el a szilárd útburkolatot, készítse el a csapadékvíz elvezetést és készítsen közvilágítást. Ha mindezt megcsinálja akkor kapja meg a mi engedélyünket a szolgalmi jog bejegyzéshez. Akkor kapja meg az egyéb hatóságoktól magára a vízvezeték építésére az engedélyt, utána kezdhet a munkához. A probléma az, hogy akkor már elkészített közműveket, utat, árkot, bizonyos helyeken meg kell bontani, és ez így többlet kiadást okoz. Azt kérdezem milyen megállapodás került megkötésre ezzel a vállalkozóval tavaly augusztus óta, készült egyáltalán ilyen, az önkormányzat részéről, volt-e valaki felelős, aki ezt a munkálatokat egyeztette, koordinálta, pontosította? Látta-e valaki ennek a vállalkozó befektetőnek a különböző terveit építésre, világításra, csatornázásra vonatkoztatva, mert akkor most nem lennénk ilyen helyzetben. Ugyanis megint felmerül részemre az a probléma, hogy milyen garanciákat kaptunk arra a vállalkozótól, hogy most megadjuk a szolgalmi jogot, ő lefekteti a vízvezetékrendszert, és utána megcsinálja az utat, villanyt, árkot. 
Garancia fontos kérdés, sajnos vannak rá példák az egész országban, hogy bizony nem történnek meg azok a dolgok, amiben megállapodás történt. Utána lehet bírósághoz fordulni, pereskedni, stb. Valahol én azt tudnám elképzelni, hogy támogassuk a kérelmezőnek az ez irányú szándékát. De valamilyen garanciát még is kellene tőle kérni. El tudok képzelni egy olyan verziót, ügyvéd által elkészített megállapodás szerződés alapján, bizonyos összeget kaucióba letesz valamelyik pénzintézethez. Amennyiben nem készíti el a vízvezeték építése után a közműveket, utat, villanyt, csapadék vízelvezető rendszert, akkor abból a pénzből az önkormányzat el tudja készíttetni a vállalkozó helyett azokat. Én ilyen garanciát látnák alapvető megoldásnak de mindenki elmondhatja természetesen a véleményét. 
Kapecska Ferencné jegyző: A Jávorka úr által elmondott testületi döntés valóba így volt, ezt tartalmazza a kiadott előterjesztés is, azért adtuk részletesen az előzményeket, hogy azok a képviselők akik a korábbi ciklusban nem voltak a testület tagjai ők is pontos képet lássanak. A megállapodás nem születhetett a vállalkozóval, a testületi döntés arra vonatkozik, hogy a szolgalmi jogra vonatkozó megállapodást csak abban az esetben köthetjük meg, amikor a közművek elkészülnek. Értelemszerűen nem kötöttük meg a megállapodást. Az értesítést természetesen megkapta és megkapta a testületi döntés alapján azokat a tulajdonosi hozzájárulásokat, ami az önkormányzati ingatlanokat érintően a víztervhez, az úttervhez, a közvilágításhoz és egyebekhez kellettek. Én is voltam a helyszínen megnézni, hogy mi az, ami elkészült. Az, hogy milyen garancia van ezt követően, azt az előterjesztés tartalmazza. Nem gondoltunk arra, hogy valamilyen összeg letételével ezt ösztönözzük, szóba jöhet, amennyiben a testület így dönt. Azért volt az augusztusi döntés így megfogalmazva, hogy ne az önkormányzat nyakába maradjon utána a közművek a kiépítése. Költség takarékossági szempontból a kivitelezés sorrendjének logikája is azt diktálná, hogy előbb fektessék a vezetéket és utána készüljön az árok és út burkolat. 
Jávorka János képviselő: Elfogadom a jegyzőasszony válaszát, és ahogyan kivettem, a garanciát valóban abban látom, hogy ha elkészülnek a közművek, akkor rendbe lesz a dolog. De most megfordult a helyzet. Ebben a helyzetben a vállalkozónak azért valamilyen garanciát is csak be kellene építenünk ebbe a kérelembe, mert ha ez nem történik meg részünkről akkor bekövetkezhet az, ami eddig nem következik be. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelt képviselő úr ne vedd tiszteletlenségnek, de ez olyan fontos kérdés amit felvetettél, hogy ezért be kellett volna jönnöd tegnap pénzügyi bizottsági ülésre, mert ezzel így nem fogunk tudni mit kezdeni. Ez így előkészítetlen. Egyébként érthető teljesen, ez a gondom leginkább ezzel a véleménnyel. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Sajnos én sem voltam a tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen, nekem az jutott az eszembe, hogy ezek a telkek értékesítésre kerülnek. Az önkormányzatnak nincs arra lehetősége, hogy a földhivatalba széljegyzetként bekerüljön, hogy az önkormányzat a közművekért nem felel? Valamilyen módon tájékoztatni kellene a vásárlókat, hogy az önkormányzat nem felel ezekét a közművek megvalósulásáért. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Nem látom előkészítetlennek ezt a dolgot, amit Jani felvetett, mert miért ne lehetne őt értesíteni erről, hogy igen megfogjuk adni a lehetőséget, de akkor nekünk kell egy biztosíték. Tegyen le valamennyi pénzt kaucióba. Ő kéri, hogy adjuk meg hamarább az engedélyt, hát akkor részünkről is változott a helyzet, hogy biztosítékunk legyen.
Mezőfi Zoltán polgármester: Akkor viszont javaslom tanácskozási szünet tartását.
Jávorka János képviselő: Azt javasolnám polgármester úr, hogy ne döntsünk most ez fölött, hozunk egy olyan döntést, hogy folytasson a polgármester úr és az illetékes szakemberek, jegyzőasszony, a vállalkozóval egy megbeszélést, ahol tájékoztatnánk a vállalkozót erről a lehetőségről. Meglátjuk, hogy mi lesz a véleménye, esetleg milyen más alternatívát tud a befektető részünkre elmondani. A következő testületi ülésen dönthetünk benne. Mennyi pénzt tegyen le kaucióba, ezt nem tudhatjuk most, mert nem tudjuk milyen anyagi vonzata van. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Azért mert Jávorka János, vagy bárki közülünk nem jelenik meg egy bizottsági ülésen, tehet indítványt, javaslatot. A másik része a dolognak, arra reagálva még amit Jávorka úr mondott, hogy a polgármester viszont nem határozhatja meg önállóan azt az összeget, amit ettől a vállalkozótól esetleg kérünk, hogy tegye le. Ahhoz nekünk dönteni kell. A polgármesternek nincs ilyen jogosultsága. Miért ne dönthetnénk most abban, hogy Jávorka Jánosnak van egy ilyen indítványa, amit most elmondott, ebben lehet dönteni és most még tanácskozási szünet sem kell hozzá. 
Mezőfi Zoltán képviselő: Összegszerűségét tekintve ez az annál komolyabb, arra vonatkozó javaslat pedig nem hangzott el.
Dr. Tóth Mária képviselő: De elhangzott és javasoltam. 
Jávorka János képviselő: Forint összeget nem javasolnék, mert nagy bátorság lenne részemről, felelőtlenség is egyben. Ezért azt javaslom, amit az előbb is mondtam, hogy ne döntsünk most ebben az ügyben, hanem folytasson a polgármester és az illetékesek egyeztető megbeszélést a befektetőkkel. Biztos ők is többen vannak, és meglátjuk, hogy mit fognak mondani. A következő testületi ülésen is tudunk dönteni. Ők mondják meg számban kifejezve azt, hogy mennyi pénzbe kerülhet az útnak a kivitelezése, a világítás elkészítése, a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése stb. Nagy felelőtlenség lenne részemről is összeget mondani. Én ezt látom célra vezető megoldásnak. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Összefoglalva a képviselő úrnak az a módosító indítványa, hogy ne döntsön most a képviselő-testület. A hivatal folytasson tárgyalásokat a kaució összegszerűsége tekintetében. Szavazásra bocsátom a módosító javaslatot, miszerint tárgyalásokat kell folytatni a kérelmezővel, hogy milyen garanciát, letét tud felajánlani a közműkiépítés befejezésére, és azt az a testület áprilisi ülésén elő kell terjeszteni. A javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadta és meghozta következő határozatát.
27/ 2007. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Als 96 Kft (Rétság, Börzsönyi u. 41.) ivóvíz szolgalmi jog alapítással kapcsolatos, 67/2006.(VIII.31.) számú képviselő-testületi határozat módosítására irányuló beadványát. 
A képviselő-testület az ivóvíz szolgalmi joga alapításra vonatkozó 67/2006. (VIII.31.) számú határozat módosításáról a magánforgalomban történő telekalakításhoz vállalt közművek kiépítésére vonatkozó garanciák ismeretében áprilisi ülésén dönt. 
Felkéri a polgármestert, hogy az Als 96 Kft-vel ügyvezetőjével folytasson egyezetést annak érdekében, hogy a vállalt, de még el nem készült út, közvilágítás, vízelvezetés kivitelezésének biztosítékaként milyen garanciát, letétet tud felajánlani. 
A testület áprilisi ülésén a kérelmezővel egyeztetett, felajánlott garanciát, letét összegét elő kell terjeszteni. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
    A képlet látszólag tiszta. A képviselő-testület felelős döntést hozott  még az előző ciklusban arra, hogy egy vállalkozó kérelmének eleget tegyen, de garanciákat kapjon a város érdekében a szerződés megvalósulására. Mostani testület - nem tudni miért - ezeket a város érdekében hozott garanciákat akarja eltörölni, vagy legalábbis megváltoztatni. Van egy megkötött szerződés. A vállalkozónak amikor aláírta tudnia kellett mit vállal. Ezt egyoldalúan nem volna szabad megváltoztatni és még olyan kérelmet sem illik benyújtani, ami csak az egyik fél előnyére változtana a szerződésen igazából ellentételezési ajánlat nélkül. Ez - ha komolyan vesszük - ebben a formában nem is tárgyalható. Nem csoda, hogy a testületi ülések parttalan vitákba torkollanak, és alternatíva nélküli döntésképtelenségek állanak elő.
    Mikor lesz már egyszer egy ilyen ügy úgy előkészítve, hogy a testület tagjai megnyugtató és rövid úton szavazhatnak a beterjesztett, részletesen kidolgozott döntési alternatívára. Ugyanis ez az előterjesztő kötelessége, és a bizottságok feladata. Azért, hogy ilyen helyzet ne legyen a bizottság elnöke ugyanúgy felelős, mint az azt előkészítetlenül beterjesztő polgármester.
     Érdemben pedig azt lehet elmondani az ügyről: Senkinek nem jutott eszébe, hogy az csak kifogás, hogy az út építése előtt kell a szerződés szerinti közművet megépíteni! Hiszen ezt korábban is lehetett tudni. Viszont a közműveket lehet - és szerintem célszerű is - nem az út aszfaltozott része alatt vezetni, hanem mondjuk az útpaka vonalában. Ez a későbbi karbantartást, javítást is megkönnyíti. Ez nem jutott eszébe senkinek? De! csak nem mondják, mert akkor ilyen mondvacsinált indokkal, nem lehetne a város érdekeit szem előtt tartó szerződést nem a város, hanem a kérelmező igénye szerint módosítani. Egyébiránt éppen ezért kell előbb közműterv és utána bármi más.
-
7./ Településrendezési terv módosítás árajánlatai
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
     Az alőterjesztés innen letölthető >>>
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke: Tárgyalta a pénzügyi bizottság a két ajánlatot, Nógrádterv Salgótarjánból, valamint a Városépítő Budapestről. Felvetődött két gond. A Nógrádterv Kft-t ajánlatát javasoljuk elfogadásra. De Tömösvári Ildikónak volt egy felvetése, a Sporttelep módosítást illetően. Ugyan is nem volt kérés, hogy ott lakóparkot - majd jegyzőasszony helyesbít - alakítson ki a tervező. Hanem csak az, hogy ne sportpálya, hanem lakóterület legyen valamikor. Ezt kértük előkészíteni. Így miután nem kell lakóparkot tervezni, ebben a tételben lesz megtakarítás. Én kértem a jegyzőasszonyt, hogy a mai nap folyamán módosítsunk a Rétság-Pusztaszántón közötti közút kialakításával kapcsolatos javaslatot, ugyan is van a birtokunkban egy olyan papír - ezt már biztos látta a testület - amibe Csuhaj Ernő a teljes költséget felvállalja ennek a kivitelezésében. A 648.000 Ft végül is 576.000 Ft–ra módosult, amiből az önkormányzatot 72.000 Ft terheli, és ennek az elfogadását javasoljuk a testületnek. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Mindenki előtt ott van a határozati javaslat.
Kapecska Ferencné jegyző: A képviselő-testület február 15-én már támogatta az előkészítést. A Pusztaszántót érintő telekalakítás magánszemély kezdeményezésére került be a rendezés terv koncepciójába. Már akkor beadta a kérelmező, hogy az ezzel kapcsolatos rendezési tervmódosítás költségét vállalja. Erre vonatkozó nyilatkozat megvolt. A képviselő-testület bizottsági javaslatra fogadta azt el és került be a koncepcióba, hogy a 2-es számú főúton kívüli közlekedés feltételeit biztosításának lehetőségét Rétság és Pusztaszántó között is meg kell vizsgálni. Nem út kiépítésről, hanem rendezési terv kialakításáról, előkészítéséről volt szó. A képviselő-testületi határozatba úgy került megfogalmazásra, hogy a magánszemély kérelmező csak az ő kérelmét tartalmazó rendezési terv módosítás költsége terheli teljes egészében. A Kölcsey utca vonatkozásában, a Kölcsey utca és a Sportpálya közötti tartalék sportterület lakóterület célú hasznosításának lehetősége, telkek kialakíthatóságának a felmérése képezte az árajánlat kérés alapján. A Nógrádterv tájékoztatása alapján a 144.000 Ft bruttó költséget, mely telekalakítást is tartalmazott volna, 50 %-kal e feladat vonatkozásában csökkentették és az 72.000 Ft-ra módosult. A Pusztaszántói telekalakítást kezdeményező Csuhaj Ernő mai nap megküldött írásbeli nyilatkozatában vállalta, hogy a 2. sz. főúton kívüli közlekedés lehetőség feltárásának a költségét is vállalja. Ennek megfelelően a módosított határozati javaslat úgy alakult, hogy a teljes költségből 504.000 Ft terheli a kérelmezőt és a többi az önkormányzatot. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Település rendezési terv módosítás árajánlataira vonatkozó, kiadott módosító határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és meghozta következő határozatát.
28/2007. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 17/2006. (II.15.) számú határozatban meghatározott a település rendezési terv módosítási feladatokra vonatkozó tervezői árajánlatokat. 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a településrendezési terv módosítás elkészítésére a kedvezőbb árajánlatot benyújtó NÓGRÁDTERV Kft-vel (3100 Salgótarján, Kossuth u. 8.) az árajánlattal egyező, bruttó 576.000 Ft-os áron, 3 hónapos tervszállítási határidővel a szerződés megkötésre kerüljön. A vállalási díj 50 %-a az egyeztetési dokumentáció elkészítése után, az 50 % a teljes terv leszállítása után fizethető. 
A településrendezési terv módosítás költségéből bruttó 504.000 Ft a pusztaszántói telekalakítást kezdeményező Csuhaj Ernő Budapest, Bajtárs köz 26. szám alatti lakost terheli. A költségek viselésére vonatkozó nyilatkozata alapján a rendezési terv módosítás költségének viselésére vonatkozó megállapodást a rendezési terv megrendelése előtt meg kell kötni, úgy hogy egyidejűleg a 504.000 Ft az önkormányzat számlájára befizetésre kerüljön. 
A rendezési terv módosítás önkormányzatot terhelő 72.000 Ft-os fedezetét a képviselő-testület a 2007. évi költségvetésben fejlesztési tartalékra tervezett előirányzatból átcsoportosítással biztosítja. 
A költségvetés módosításakor az átvett pénzeszközből és fejlesztési tartalékból finanszírozott rendezési terv módosítás előirányzatát át kell vezetni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy fentiek szerint a megállapodást, és tervezői szerződést megkösse. 
Határidő: megállapodás megkötésre április 4., tervezői szerződés megkötésre április 12, és szöveg szerint. 
Felelős: előkészítésért: jegyző
-
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
    Csak annyit, hogy figyelje meg a Kedves Olvasó. milyen rafinált módon terelik el a figyelmet a lényegről. A polgármester nyilatkozata szerint itt nem a tervről, hanem az árajánlatról van csupán szó. És ez - mint nem fontos momentum - a jegyzőkönyvből kimarad, de a videón megnézhető. Aztán a tervről mikor lesz szó? Mert az árajánlat konkrét dolog tervezésre vonatkozik, amit legutóbb meg azért nem részleteztek, mert előbb árajánlatot kell kérni. Nos a döntés egyértelműen nem csak az árajánlatról, hanem a terv bizonyos paraméterek kapcsán való elkészítéséről szól.
    Megjegyzem, ezt is illett volna pályáztatni és nem csak un. "meghívásos", hanem nyít pályázatot kiírni, hogy valóban a legolcsóbb és legalkalmasabb tervezőt lehessen megbízni. Az is aggályos, hogy nem lehet tudni, mire is hatalmazta fel a testület a polgármestert, hogy aláírja. Mert a megállapodás nincs becsatolva. Azt sem lehet tudni milyen réshatáridők vannak, milyen formában - pl. digitálisan, hány példányban, stb. - kell elkészíteni a tervet. És mire is a 3 hónapos határidő? Az július 4-én jár le. Júliusban nincs testületi ülés, és emmiatt nincs is oka a soronkívüli összehívásnak. Legközelebb augusztus 30-án kerülhet testület elé. Akkor pedig akár 4 hónap is lehetne a határidő, hiszen a jóvá nem hagyott - hozzáteszem, kifüggesztés és  lakossági véleménnylivánítás után jóvá nem hagyott - terv semmire sem jó.
   Az viszont benne van, hogy amíg készen sincs, már ki kell fizetni 50%-ot. A korábbi tervező soha nem kért előre pénzt, csak ha a munka teljesen készen van. Ez ekkora nagyságrendben egy cégnek nem jelenthet problémát. Vagy mégis?
--
8./ Laktanya hasznosítás előkészítő munkáinak lebonyolítási árajánlatai 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
     Az alőterjesztés innen letölthető >>>
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Itt is szintén két ajánlat volt. Ceminvest Kft és Pannonforrás Kft. Mindjárt a számokból látjuk, hogy az egyik bruttó 1.500.000 Ft a másik 3.200.000 Ft-os ajánlatot adott ugyan ezért a munkáért. A bizottság úgy döntött, hogy az A változatot a Ceminvest Kft. ajánlatát javasolja. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Annyi pontosítás, hogy több helyről lett kérve ajánlat de kettő érkezett. 
Jávorka János képviselő: Azt kérdezném a jegyzőasszonytól, hogy a Ceminvest Kft –vel már másodszor találkozunk. Az előző napirendnél vásárló és leendő tulajdonos, hogy ha úgy döntöttünk volna ahogy elfogadjuk az ajánlatát, akkor most a tulajdonossal kell számolni. Összeegyeztethető-e a jegyzőasszony véleménye szerint, hogy a Ceminvest Kft mint tulajdonos részt vesz a laktanya közmű terv lebonyolításában, rendezésében. 
Kapecska Ferencné jegyző: Szerintem nem ellentétes.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Laktanya hasznosítás előkészítő munkáinak lebonyolítására vonatkozó, a bizottság által támogatott határozati javaslat “A” változatát, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadott és meghozta következő határozatát
29/2007. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta laktanya hasznosítás előkészítő munkáinak lebonyolítására vonatkozó árajánlatokat.
A képviselő-testület a volt honvédségi laktanya hasznosítása érdekében indokoltnak tartja, hogy a telekalakítás, közműépítés előkészítő munkáira bonyolítási szerződés kerüljön megkötésre. 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a 356/26 hrsz-ú volt honvédségi ingatlant érintő telekalakítás, közmű tervezés és kivitelezés bonyolítására a kedvezőbb árajánlatot benyújtó CEMINVEST Kft-vel ( 2600 Vác, Zrínyi u. 39/b) az ajánlatban meghatározott műszaki tartalomra, összesen bruttó 1.500.000 Ft-tal a megbízási szerződés megkötésre kerüljön. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést fentiek szerint megkösse. 
A költségvetés módosításakor a fejlesztési célú tartalék előirányzatból történő átcsoportosítással kell biztosítani a fedezetet. 
Határidő: értesítésre április 5. / szerződéskötésre 2007. április 15.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Kapcsolódó internetes anyagok: 
Videofelvétel a napirend tárgyalásáról >>> 
-
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
    A többször, több helyen már leírt kapkodáson, és egymást ütő intézkedéseken túl, azért vannak itt még kommentlást igénylő dolgok. (A többit a Tisztelt Olvasó megtalálja a várostervező interjúban, illetve a döntés előtti cikkünkben)
    Az azonban érdekes, milyen módon van nyertesnek kikiáltva a Ceminveszt. Ha jól látom, a Ceminveszt általi  ajánlat elsősorban a telekalakítás és a közműtervezésre vonatkozik. Ugyanezt a tartalmat a másik pályázó 100000 Ft-al olcsóbban ajánlotta, de ő még a kivitelezés - ha egyáltalán lesz valamikor - irányítását, a műszaki ellenőrzését, és a beruházás lebonyolítását is elvégezni ajánlotta, amire plusz pénzeket tervezett be. Aztán a teljes ajánlat került összehasonlításra a beltartalom vizsgálata nélkül. Olyan ez mint a honlap. Nem baj ha tizede a réginek, de legalább jó drága. Ha nincs mihez viszonyítani, hogyan lehet összemérni, hogy az olcsóbbnak feltüntetett valójában olcsóbb-e, azonos-e? Nem! Az a drágább!
    Ismét nem látható a szerződés, hogy az pontosan mire is szól, milyen teljesítési határidőkkel és fizetési ütemzéssel. Mart ha komolyan gondoljuk, hogy ebben a munkában csak a befejezés után lesz kifizetés, akkor soha nem lesz, vagy legalább a közeljövőben nem! Ugyanis, ha jól értem, a feladat akkor van befejezve, amikor a közművek műszaki átadással működésbe lépnek. Ekkor jár a megbízottnak az összeg. Csak akkor! hiszen ez a feladat, üztemzett fizetésről itt nem döntött a testület.
    Na mármost. Ez csak akkor következhet be, ha a terv elfogadása után - érdekes, erről sincs döntés, hogy a tervet el is kellene fogadni, csak azután nekiesni a laktanya feltúrásának, de még meghatároztott programot sem kapott a tervező - no de lépjünk túl ilyen "apróságokon". A kivitelezés, és a műszaki átadás természetesen csak akkor fejezhető be, ha egyáltalán el lehet kezdeni. Magyarul, ha lesz 50-100 millió forint a közművek elkészítésére. Mert jelenleg erre sem pénz sem terv nincsen. (Ezzel ellentétes tervek vannak az értékesítésre) Addig pedig a megbízott nem kaphatna pénzt. Ezért lett volna célszerű külön meghatározni a tervezési feladatot, és külön meghatározni a kivitelezés irányítását a lebonyolítást, és külön is díjazni. A testület nem így tett. Kiváncsi vagyok mi lesz a szerződésben.
   És az is aggályos, hogy nincs rendezési terv, és úgy esik neki a tervező egy közműhálózat felrajzolásához, hogy a város képviselő-testülete egyetlen szóval meg nem mondta, hogy mit is akar ott tulajdonképpen? Milyen közművek milyen telekalakítás, hová? Hol legyen utca és hol lehet vezetni ezeket. Avagy zárt ajtók mögött megmondja más ...? Ebben csak a testület illetékes!
--
9./ Út felújítási pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
     Az alőterjesztés innen letölthető >>>
     A TEUT2007 pályázati kiírás szövege >>>
Hegedűs Ferenc Pénzügyi bizottság elnöke: A Zrínyi Miklós utca és a Nógrádi utca felújításáról van szó. Ennél a határozati javaslatnál szintén az “A” változatot támogattuk. Valósítsuk meg ennek a kivitelezését. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a Zrínyi utca és a Nógrádi utca felújítására. 
Jávorka János képviselő: Azt kérdezném a polgármester úrtól és a jegyzőasszonytól történt-e felmérés valamennyi utcára vonatkozóan és van e valamilyen sorrend. Első, második, harmadik ? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Igen képviselő úr a hivatal mögötti parkolótól kezdve a volt gázcsere telepre vezető rendőrség melletti utat is beleértve a Kossuth Lajos utcát is beleértve a már említett Nógrádi és Zrínyi utcák kerültek felmérésre. Miért pont ez a két utca került kijelölésre a pályázat benyújtásához? Egy, mert ezekre szólt a kiírás, kettő várhatóan a lepusztult ipartelepek felé vezető utak felújítására külön pályázat várható, hogy kiírásra kerül. A Kossuth utca ebbe a kategóriába esett, különös tekintettel arra, hogy az Uránusz Kft az ipartelepnek számít és összekötő út a Kossuth Lajos utca Rétság központjával. Ugyan ez a helyzet a gáz-cseretelep esetében is, továbbá azt is mérlegelni kell, hogy az érintett lakosság száma, vagyis az egyes utcákban lévő népsűrűség mekkora. Nem kell bemutatni, hogy ezekben az utcákban jelentős. Hangsúlyozom, hogy szakemberek által felállított sorrend volt. 
Jávorka János képviselő: Hellyel-közzel elfogadom azért kérdeztem, mert a gáz-cseretelepre vezető utat legutoljára sorolta. De miért. Mert ha megnézzük a Rózsavölgyi utat, a Kossuth utat és még lehetne sorolni, elég rossz állapotban vannak azok is tehát valamilyen sorrendet kellene kialakítani. Ha lesznek pályázati lehetőségek akkor pályázni kellene. Az előterjesztések kapcsán 44-53 %-os támogatás érhető el. Ez így van, vagy elírás? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem, ez úgynevezett - úgy szokták hívni - , hogy 1 + 1 forintos pályázat. A támogatás mértéke valóban a két szélső határ között mozog. 
Jávorka János képviselő: Megnéztem a normákat a pályázati témáknál és 50-58 % önrészt tartalmaz. Mivel Rétság az 50 %-ba esik bele, a hátrányos helyzetben lévő települések azok 58 % támogatást kapnak. Lehet, hogy elírás. Keveslem a mi elérhető támogatásunkat. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nógrád megyében két kategória van e tekintetben. Van az úgynevezett halmozottan hátrányosan helyzetű kistérség, Salgótarján, Bátornyterenye, és Szécsény. Pásztó és Balassagyarmat nem a halmozottan, csak hátrányos helyzetűek közé tartozik. Ettől függően változnak a pályázati támogatottság mértékek. 
Jávorka János képviselő: Azért kérdezem a polgármestertől, hogy itt a kiírás 50 % és 58 % -ról szól. Nem 44 % és 53 % -ról. 
Mezőfi Zoltán Én azt hiszem semmi gond nincs ezzel, értem ezt a dilemmát. A pályázat elkészítését a Nógrád megyei Önkormányzat Közútkezelő Kht. végzi. A Kht-nak eddig tagdíjfizető tagja Rétság város önkormányzata, és ebben a tagdíjban az is szerepel, hogy az összegért elkészítik a pályázatot, felfogjuk hívni a szakemberek figyelmét. 
Kapecska Ferencné jegyző: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy 2006-évben a Zrínyi útra beadott egyébként eredménytelen felújítási pályázat ugyanez a TEUT keretében került kiírásra. Tavaly is a saját erő magasabb volt mint az 50 % . Állítólag nem minden tartalmat kezel a pályázat, meg van határozva, hogy mi az amit be lehet tenni és elszámolni a pályázat keretében. Nem a teljesen költségnek az 50 % -a a támogatás összege.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ebben az előterjesztésben a képviselő-testületnek arról kell dönteniük, hogy beadjuk, vagy nem adjuk be a pályázatot. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Örülök és támogatni fogom ezt a pályázatot mert ha kicsit is, de ha sikerül, előrébb juthat a város. Azért felhívnám a figyelmünket arra, hogy a fejlesztési céljainkba több minden szerepel. Én úgy gondolom, hogy az óvoda és az iskola legyen az elsődleges, ahol a fejlesztési céljainkat megvalósítsuk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Rövid tájékoztatásként reagálva a képviselő-testület költségvetésben a fejlesztési tartaléknál 20.000.000 Ft–ot különített el az alapfokú oktatási intézmények várható pályázatára.
Fodor László képviselő: Az a véleményem, hogy minden pályázat amibe csak tudunk lépni, kapunk pénzt legyen út, legyen iskola, vagy óvoda, mindenben részt kell venni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az út felújítási pályázat benyújtására vonatkozó, bizottság által támogatott határozati javaslat “A” változatát, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott a és meghozta következő határozatát.
30/2007. ( III. 29.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zrínyi Miklós és Nógrádi utca pályázati támogatással történő felújítására vonatkozó előterjesztést, azt támogatja. 
Egyetért azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú Zrínyi Miklós és Nógrádi utca pályázati támogatással felújításra kerüljön. 
A képviselő-testület
- a Zrínyi Miklós utca 3.430 eFt összköltségű felújítására 1.507 eFt, 
- a Nógrádi utca 6.785 eF összköltségű felújítására 3.179 eFt, összesen 4.686 eFt vissza nem térítendő támogatásra pályázatot nyújt be az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt TEUT 2007. pályázatra. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Zrínyi Miklós utca felújításához szükséges 1.923 eFt, valamint a Nógrádi utca felújításához szükséges 3.606 eFt saját erőt a az önkormányzat 2007. évi költségvetésében fejlesztési célú tartalékként tervezett 59.384 eFt tartalékból történő átcsoportosítással biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zrínyi Miklós utca felújítási tervének felülvizsgálatát 10 eFt-os értékben, a Nógrádi u. felújítási tervének elkészítését 100 eFt-os értékben megrendelje. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
A tervköltség összesen 110 eFt-os összegét, valamint az út felújításokhoz szükséges összesen 5.529 eFt saját erő fedezetét a költségvetés módosításakor a fejlesztési célú tartalék előirányzatból történő átcsoportosítással biztosítani kell. 
Határidő. pályázat benyújtására: április 15.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
-
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
    Azzal már nem is érdemes vesződni, hogy az előkészítés során nem a lakosság érdekeit tekintik a  pályázandó utak kiválasztásánál. A helyben lakók tudni vélik, hogy azért ezek lettek megjelölve, mert egyes testületi képviselők ezen közlekednek. A Tölgyfa utca, a Piactér, a Kossuth utca, a Rózsavölgy út és a többi, nem lett volna a város érdeke?
    De az már mindennek a teteje, hogy az előterjesztő úgy terjeszt elő, hogy magát a pályázatot el sem olvassa! Azzal ellentmondásos adartokat közöl, majd azt mondja, hogy 44% ugyanannyi mint az ötven, ez nem lényeges kérdés. Fogalma sem volt, mit és miért ír a testület elé kerülő anyagba. Az eltérés jó néhány százezer forint. Ilyenkor nem kell költséghatékonynak lennei? És a határozat szerint nem is igényli meg az elérhető 50%-ot! Tessék csak megnézni! A pályázati kiírás szerint erre a feladatra 5,1 millió forintot lehet pályázni.  Mi takarékoskodunk, és nagyvonalúan nem kérünk jó 400 ezret. Mert erről szól a határozat! Ez a takarékoskodás? Figyelmetlenségből kidobálni a város lehetséges 400 ezer forintnyi bevételét bevételét?
   A pályázat, ha máshonnan nem a retsag.net honlapon, a napired mellől már az ülés elől megnyitható volt. Meg kellett volna nézni! (Most is ott van a napirend címe alatti linken)
    Az is érdekes, hogy felhatalmazást kért és kapott a polgármester, hogy az útfelújítás tervezését megrendelje, arról azonban mély csönd van, hogy ezt kinél is kell megrendelni, és nem lenne-e olcsóbb tervező. Azt se mondják, hogy nem volt idő, hiszen a pályázat már jó régen közzétételre került - február elején -, nem szükséges az utolsó pillanatban bevinni a testületre, hogy aztán ha valakinek kifogása merül fel, bűnbakként megjelölni, hogy miatta nem lenne pályázat. Ez régi módszer, de eléggé átlátszó.
    Az már csak hab a tortán, hogy a pályázat benyújtásához 1% pályázati díjat kell fizetni (46000 Ft.) Erről pedig a testület nem is döntött, ilyen tétel a költségvetésben sem szerepel.
    Időközben (április 16) lejárt a pályázati határidő. Kiváncsian várom, hogy elkészült-e a pályázat és formai hiba nélkül benyújtásra kerül-e? Egy biztos. A tavalyi pályázathoz magam készítettem fotókat, amelyeket az akkori benyújtáshoz díjmentesen felajánlottam. Az akkoriakhoz, és nem a mostanihoz. Erre nem kértek engedélyt, remélem akkor nem is használták fel.
--
10./ Közmunka program pályázat beadása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidőben a  kiadandó írásbeli előterjesztés nem készült el. Az ülés napján kiadott
   Előterjesztés innen letölthető >>>
Dr. Tóth Mária Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A pályázati lehetősége egyhangú döntéssel támogatta a bizottság. Reméljük a képviselő-testület is így foglal állást. Elhangzottak vélemények, örülünk a lehetőségnek, nagyjából arról szól a vasutas pályázat, hogy hét fő foglalkoztatására lesz lehetőség. Örülünk neki. Elsősorban romákról van szó, de lehet, hogy másokról is. Tulajdonképpen hat hónapig nagyjából hét család valamiféle megélhetését biztosítjuk, hogy ha támogatjuk ezt a pályázatot.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ugyanezt az állásfoglalást fogalmazta meg bizottságunk is. Így tudunk hét családnak segíteni, szinte pénz nélkül. A pénzügyi bizottság javasolja elfogadásra. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tájékoztatásként mondom, hogy - tudjatok róla - a kistérségi társulás is közmunka pályázatot fog benyújtani erdei munkára, ami már előkészítés alatt van.
Szavazásra teszem fel a Közmunka program pályázat beadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és meghozta következő határozatát.
31/2007. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a Salgótarjáni Foglalkoztatási Kht. közmunkaprogramban való részvételre vonatkozó megkeresését, azt támogatja. 
A Salgótarjáni Foglalkoztatási Kht. által a “Nyitott szemafor III.” elnevezésű közmunkaprogram pályázathoz 7 fő rétsági lakos április 1-6-tól – október 16-ig történő foglalkoztatása érdekében csatlakozik.
A közmunkaprogram kerestében 6 hónap időtartamra foglalkoztatott 7 fő költségeihez szükséges 434 eFt-os hozzájárulást vállalja, annak átutalását - eredményes pályázat esetén- április 30-ig biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy közmunkaprogramban való részvételre vonatkozó együttműködési megállapodást a Salgótarjáni Foglalkoztatási Kht-vel megkösse.
Határidő: 2007. március 30, saját erő átutalására április 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
-
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
    Rendkívül kétarcú döntéseket hoz ez a testület. Miközben a saját intézményekben csökkenti a létszámot, máshol is kidob figyelmetlenségből 400-ezret egy nem kötelező - és valószínűleg meg sem valósuló - feladat ellátására  van 434 eFt-ja a városnak. Persze indok van. Szociális segélyként kezelni és néhány embernek megélhetést biztosítani az összegből. Ez szép dolog, de előbb nem a saját intézményekhez - pl. óvoda - kellene biztosítani az ugyancsak támogatott létszámot és csak utána költekezni más népszerűsködő kiadásnemekre?
    Mert az már a legkisebb hiba, hogy a vasúti közlekedés megszűnt, vonat nem jár. Az viszont már nem kis hiba, hogy az előterjesztésben megjelölt Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium nem is létezik(!), és sehol nem lehet találkozni "Nyitott Szemafor III" pályázati kiírásssal. A jelenlegi Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján se, de a megnevezett Kht honlapján se, és sehol másutt.
    Itt is az idővel játszik az előterjesztő, mert az utolsó nap benyújtott írásos anyagon az szerepel, hogy a Foglalkoztatási Kht a mai napon (március 28) kereste meg az önkormányzatot. Hogyan van ez? Százezres összegekről lehet dönteni megfelelő dokumentációk nélkül az utolsó pillanatban bedobott részinformációk alapján?
--
11./ Együttműködési megállapodás a Baptista szeretetszolgálat alapítvánnyal 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
    Az előterjesztés innen letölthető >>>
Dr. Tóth Mária Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Támogatjuk az együttműködést a Szeretetszolgálattal. A véleményeket meghallgatva és egymást meghallgatva némi fenntartással, talán azért örömet fog a támogatás jelenteni azoknak, akik rászorulnak erre a támogatásra. De igen sok munkával, nem is munkával ha nem odafigyeléssel jár a dolog. Én például nehezen tudom követni azt, hogy a szeretetszolgálat küld egy értesítést, és két napon belül vissza kell jelezni, hogy elfogadjuk–e vagy nem. Szinte azonnal kell gondoskodni az elhelyezésről, a kiszállításról. Még azt is problémásnak tartom, hogy majd az esetleges adomány elosztásáról is nehéz lesz dönteni. A bizottság támogatja az együttműködést a szeretetszolgálattal. 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Támogassuk. A polgármester tegnap elmondta, hogy VPOP által lefoglalt cipők, ruhaneműk, egyebek is vannak az adományok között. Örülünk, hogy tudunk ilyen ajándékot adni, és támogassuk az együttműködést. Megoldjuk a szállítást. Lehet még abban is válogatni, ha például olyan élelmiszerről van szó amit nem tudunk kezelni, azt lemondjuk más meg ami hasznosabb, azt elhozzuk, elfogadjuk. Arra kérek mindenkit, hogy ha ez megvalósul, akkor segítsen a képviselő-testület a lebonyolításban. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Vácról kell elszállítani. Ott lesz egy központi raktár. Két nap alatt eltudjuk hozni Vácról az ajándékot. 
Jávorka János képviselő: Amit Tóth képviselő asszony mondott, felvetődtek különböző dilemmák a bizottsági ülésen. Úgy látom, hogy meg kell oldani ezt a dolgot, vegyünk benne részt és operatív, többoldalú, több személy aktív segítségével, közreműködésével megtudjuk oldani. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az Együttműködési megállapodás a Baptista szeretetszolgálat alapítvánnyal kapcsolatot határozati javaslat “A” változatát, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és meghozta következő határozatát.
32/2007. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány együttműködési megállapodás aláírására vonatkozó kezdeményezését, azt támogatja. 
A legrászorultabb személyek EU Élelmiszersegély program keretében történő támogatása érdekében hozzájárul, hogy a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvánnyal ( 2148 Velence, Szabolcsi út 3.) az együttműködési megállapodás megkötésre kerüljön. 
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határidő: április 5.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
-
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
     Itt "csak" egyetlen probléma van. A napirendi előterjesztésen, és különösen a határozaton feltüntetett címen nem működik Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány. Annak - saját honlapja szerint Budapesten van székhelye. Telefonkönyvben is az alapítvány címe: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 40. 
    Mi következik ebből? Tulajdonképpen semmi. Vagy minden! Pontosan az, hogy az anyagokat előkészítőknek esze ágában sincs utánanézni, kivel és mire is szerződnek. És nem számolnak a következményekkel sem, mert egy nemlétező címre megkötött szerződés tulajdonképpen érvénytelen. A határozatban megadott címen működik egy baptista egyházi közösség. Ők viszont nem hirdetnek élelmiszersegély akciót. 
    Amúgy az akció valóban segítséget jelenthet rászorulóknak, de szigorú feltételei vannak. Ugyanezen keretekben másik két szervezet is végez karitatív tevékenységet, például a Gyermekétkeztetési Alapítvány. Ha már szerződés született esetleg meg lehetett volna nézni, melyik számunkra a kedvezőbb, hiszen a Gyermekétkeztetési Alapítvány a környéken jelenleg is támogat településeket és ki is hozzák az élemiszert.
     A lényeg, hogy nem csak elfogadni kell az élelmiszersegélyt, hanem valóban szigorú előírások szerint tárolni, nyilvántartani. Például a csomagokat nem lehet egyszerre átadni, hanem naponta szükséges mennyiségek szerint. Tehát a döntéshez pontsan tudni kellene, hogy hol van Rétságon szabadonálló raktár, amely az ÁNTSZ előírásainak megfelelő engedélyekkel rendelkezik, és alkalmas élelmiszer tárolására, van hozzá kezelőszemélyzet, adminisztráció, és minden egyéb. Ha van ilyen raktár, miért van áldatlan körülmények között például az iskolai konyha? Tehát nem csak elfogadni kell, hanem szabályosan hasznosítani. A döntéselőkészítés során tehát ezzel foglalkozni kellett volna, és felelősen csak úgy csatlakozni, ha a feltételek biztosíthatók.
.-
12./ Kossuth utca 8. szám alatti ingatlan bérlete
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Előzetesen kiadott írásbeli előterjesztés nem készült
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A lottózóban a Bogárdi Béla megszünteti a bérleti szerződést, felmondja azt. Úgy döntött a bizottság, hogy a folyamatos szolgáltatás fenntartása érdekében a következő bérlőnek közérdekből, pályázat nélkül 210 Ft/m2–es ár helyett a bérleti díjat 500 Ft /m2–re módosította. Van benne melléképület annak díját pedig 300 Ft/m2 javasoljuk. Három napon belül meg lehet kötni a szerződést. 
Kérdés, vélemény nem volt.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Kossuth utca 8.sz. alatti ingatlan bérletére vonatkozó, bizottság által támogatott határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és meghozta következő határozatát. 
33/2007. ( III. 29.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kossuth u. 8. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítására vonatkozó előterjesztést. 
A Lottózó folyamatos működése érdekében - az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004. (X.4.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés e) pontja alapján- hozzájárul, hogy a Kossuth u. 8. szám alatti, két helyiségből álló, összesen 56 m2 nagyságú nem lakás céljára szolgáló helyiség lottózó céljára, az erre a tevékenységre engedéllyel rendelkező Enimex - Ker. Bt ( 3100 Salgótarján Ybl Miklós út 29.) részére 2007. április 1-től három év határozott időre - pályázati eljárás nélkül- bérbeadásra kerüljön.
A bérleti díjat a képviselő-testület a 28 m2-es üzletre 500 Ft/m2/hó, a 28 m2-es raktárra 300 Ft/m2/hó mértékben állapítja meg. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a fenti feltételekkel megkösse. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: előkészítésért jegyző.
-
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
    A döntés alapvetően jogsértő, ellentétben áll a város érdekeivel. Mert mi is a város érdeke? Minél magasabb bevételt elérni, és ha lehet helyi vállalkozásoknak lehetőséget biztosítani.
    A lényeg itt is a részletekben rejlik, és még a figyelmes szemlélő sem tudta, miről is van ténylegesen szó. A szokásos és kifogásolt eljárás szerint az előterjesztés nem lett kiadva, nyilvánosságra hozva. Csupán szavazás az "A" változatra szokásos mindent eltakaró szövege mellett a szavazók tudják, a nyilvánosság nem, miről is szól a döntés.
     Arról szól, hogy a város egy frekventált helyén lévő üzlethelyiséget a vagyonrendelet szabályait felrúgva, a lehetséges árnál olcsóbban át lehetett játszani egy salgótarjáni kezdeményezőnek, 3 évre fel sem mondhatóan. Úgymond "közérdekből", mert ugyanazt fogja tovább működtetni, mint eddig. Csakhogy: a régi bérlő is biztosan felmondási idővel mondta fel a bérleményt, tehát ha a folyamatosság fontos, már akkor meg lehetett volna hirdetni a hasznosítást. Akkor folyamatos lehetett volna a szolgáltatás is.
     A vagyonrendelet egyértelműen fogalmaz: Pályáztatni kell! El lehet tekinteni a pályázattól, közérdekből, és önkörmányzati oktatási, kulturális feladat ellátása esetén. Ott van az és! A magyar nyelv szabályai szerint tehát mindkét feltételnek meg kell felelni. Hol itt az önkormányzati feladatellátás? Az nem közérdek, hogy valakit licit nélkül hozzanak kedvező helyzetbe, illetve ezen az alapon minden lehetséges helyi vállalkozó ügye is közérdek. Lett volna a helyiségre magasabb összegért bérlő, az sincs kizárva, hogy éppen Lottózó működtetésére, de mindenképpen lett volna helyi igénylő, aki licitet is vállalt volna. (Talán ha megismerem a kiírást magam is elmentem volna úgy havi 1000 Ft/m2 árig, mert szükségem lenne egy ilyen helyiségre.) Számolják ki, mennyi a különbség! Újabb évi 100-ezrek!
     És ezt az előterjesztést szemrebbenés nélkül felvezeti a pénzügyi bizottság elnöke, és megszavaztatja a polgármester. Más alkalommal is látható, hogy a saját rendeleteket sem kívánják betartani. Ezen az ülésen már többedszerre.
    A polgármester úr azt mondta, hogy egyes képviselők nem olvasnak. Nagy tisztelettel javaslom, hogy a polgármester, és a bizottságok elnökei legalább a saját rendeleteiket olvassák el egy-egy anyag előterjesztése  során. Vagy változtassák meg, vagy tartsák be. Más lehetőség - törvényesen - nincsen.
.-
13./ Óvodatitkár álláshely betöltése.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
     Az előterjesztés innen letölthető >>>
Gál Gábor MOS bizottság elnök: Az összevont bizottsági ülés harmadik napirendi pontjaként szerepelt az óvodatitkári álláshely betöltésére vonatkozó előterjesztés. Az átvilágító bizottság körültekintően és a helyzetet kellő gondossággal értékelve egyeztetett az óvodavezetéssel és közösen arra a megállapításra jutottak, hogy nincsen szükség óvodatitkárra. Indoklása az, hogy a napi adminisztrációt a vezetésnek úgyis ellenőrizni kell, így az nem jelent többletmunkát, feltéve, hogy a térítési díjak beszedését továbbra nem az óvodának kell megoldania. Továbbá, a képviselő testület előzetesen zárolta az álláshelyeket. Fodor úr a tárgyi feltételek biztosítását a színvonal megtartása érdekében, mintegy építve az óvodavezető véleményére, fontosabbnak tartja. Hegedűs úr is a komfortérzet javítását méltatta, példaként felhozva, hogy egy forintból nem kettőt kell elkölteni, hanem felelős döntések mentén takarékoskodnunk kell. Tömösvári úr kifejtette, hogy a bérrel és a járulékokkal való gazdálkodás kérdése elsődleges szempont. Elhangzott, hogy a célt kell megfogalmazni és azt belátva bizony nem könnyű feladat a döntés.
A bizottságok a “B” változatot támogatták, az óvodatitkári álláshely betöltéséhez nem járultak hozzá 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással.
Jávorka János képviselő: Azt kérdezem a Intézményvezető asszonytól, hogy szükség van–e erre a helyre?
Sztruhár Istvánné óvoda vezető: Mindamellett a nevelőtestülettel együttgondolkodva azt mondtuk, hogy áprilisi- májusi hónapokban megoldjuk az adminisztrációs feladatokat. A nyári hónapokban úgy is lényegesen kevesebb a gyerek. Amennyiben az önkormányzat a térítési díjak szedését, kezelését megoldja, így a munkát természetesen egymás között megosztva meg fogjuk csinálni. Hiszen mint a bizottsági ülésen is elhangzott, az óvoda működési költségét csökkenteni kell. 
Jávorka János képviselő: Ki fogja a térítési díjakat beszedni ? 
Kapecska Ferencné jegyző: Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy a polgármesteri hivatal végzi, akkor ő fogja beszedni. 
Fodor László képviselő: Jávorka János képviselő társam miért nem jár bizottsági ülésre? Érdekes helyzet van ezzel a státusszal kapcsolatban. Aki beszedi az óvodában a pénzt, az bizonyos fokig ezzel a tevékenységével bővíti az intézmény munkáját olyan szempontból, hogy az intézményvezetőnek minden alkalommal, minden nap ellenőrizni kell a folyamatot. Ha az önkormányzatnál szedik majd a térítési díjat, amit javaslok is, hogy itt kerüljön beszedésre, akkor erre az ellenőrző tevékenységre fordított idő is másra fordítható. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Amiatt én támogattam a javaslatot, mert, az intézményvezető a Munkaügyi Központtal megbeszélve közhasznúval szeretné ezt a feladatkört elvégeztetni. Ez azt jelenti, hogy nekünk, az önkormányzatnak tulajdonképpen csak 30 % -ot kellene fizetni, a munkabérnek a 30 %-át. 5-6 hónapon keresztül. Aki ezt a munkát fogja végezni, nem csak a pénzbeszedését végzi, hanem más nyilvántartás feladatokat is elvégez. Ne szalajtsuk el ezt a lehetőséget, amit a közmunka program keretében igénybe vehetünk. 
Gál Gábor MOS Bizottság elnöke: Annyit szeretnék hozzáfűzni Jávorka úrnak, hogy örülök, hogy ellenőrzi a bizottságnak a munkáját, illetve a beszámolót, valamint személye kapcsán ellentmondás van köztünk. Ő a rétsági városi sportegyesület fórumán jelezte felém, hogy nem kíván többet a Művelődési Oktatási Sport Bizottsági üléseken részt venni. Ezen kijelentését nyilvánosság előtt tette. Még egy megjegyzésem lenne, hogy rendszeresen nem veszt részt a bizottsági üléseken. Nem ez az első, és gondolom nem is az utolsó alkalom. 
Jávorka János képviselő: Tisztelt képviselő-testület, és tisztelt Gál Gábor úr! Határozottan visszautasítom azt az állítást, hogy a Sportegyesület fórumán kijelentettem, hogy nem veszek részt a bizottság munkájában. Azt mondtam, hogy nem mindegyikben vettem részt, és tegnap sem azért nem vettem részt, mert Ön nem szimpatikus nekem, hanem elfoglaltságom volt. Tessék nekem megengedni, hogy eldöntsem én, önszántamból, saját magam, hogy melyik bizottság munkájában hogyan veszek részt. Amit állít nem is a napirendhez tartozik. Nem is tudom, hogy kerül ez ide. Határozottan visszautasítom! Engedtessék meg, hogy én eldöntsem, melyik bizottságban veszek részt. A napirendhez kapcsolódva ez nem tartozik a napirendhez, egyébként nem véletlenül tettem fel a kérdést a vezetőasszonynak, mert én is így gondoltam az előterjesztésből, hogy a Munkaügyi Központ támogatásával 70-30 %-os arányban lehetőség lenne egy alkalmazottnak a foglalkoztatására. Ha visszakanyarodunk, megint csak ezt kell, hogy mondjam a közmunkaprogramunkhoz, a vasúti pályázathoz az is közmunkával bonyolódik. Az önkormányzatnak be kell szállni x forinttal. Hellyel-közzel majdnem ugyanott vagyunk arányában, mint ennél a témánál. Én magam részéről a közmunkaprogramokat részben elfogadom, részben fenntartásaim vannak. Konkrétan az, hogy a kapott bér, a minimál bér, amit a közmunkás kap, az sajnos nincsen arányban a tervezett munkának az arányával. Szerintem az óvoda a vezetői megtalálják annak a lehetőségét, módját, hogy a közmunkás ott a munkaidejét eredményesen, hasznosan, a közérdekében végezze, és nem utolsó sorban egy családnak megint adunk egy havi fizetést is hónapokon keresztül. Magam részéről támogatom. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Magam részéről is az “A” változatot fogom támogatni. 
Gál Gábor MOS bizottság elnök: Válaszként egy mondatot szeretnék. A bizottságok működésének eredményessége, az minden napirendi ponthoz szervesen kapcsolódik. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Az elmúlt időszak tapasztalatainak alapján mindenhol nagy az adminisztráció annak ellenére, hogy számítógépes rendszer segíti a munkát. Az óvodában sem csökkent az adminisztráció, és én ahogy ezt a munkakört olvastam, tulajdonképpen erről szólt az egész. Javítson ki a vezetőasszony, ha tévednék abban, hogy az adminisztráció csökken. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az Óvodatitkár álláshely betöltésére vonatkozó határozati javaslat bizottság által támogatott “B” változatát, mely szerint nem támogatja az álláshely betöltését. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással a “B” változatot nem fogadta el. 
34/2007. ( III. 29.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a részmunkaidős óvodatitkári álláshely betöltésére vonatkozó előterjesztést. 
Az álláshely közhasznú foglalkoztatás keretében történő betöltéséről döntést nem hozott. 
Határidő: értesítésre március 30.
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző
-
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
    Ide egy rövidebb, és egy hoszabb kommentár tartozik.
    A rövidebb szerint egyszerűen képmutatás az a mód, ahogyan a testület többsége megmagyaráz egyes - talán politikai indíttatású - döntéseket. Takarékosság címén megszüntetnek álláshelyeket, de van kidobni pénz például közmunkaprogramra, nem pályázni 400-ezret, nem bérbeadni 100-ezrekkel többért, stb. Pályázati lehetőségekről beszélnek, és éppen azt hagyják figyelmen kívül, hogy itt a Munkaügyi Hivatal támogatásával csak a bér 30%-át kellett volna kifizetni. A többi nem a város pénzét terhelné és lenne egy munkatárs. Hát igen! Ott ahol a vasút sem jár, kell majd félmillió támogatás az el sem végzendő vasúti pálya karbantartásra, ami nem önkormányzati alapfeladat. De a saját intézmények működtetésére nem kell pénz! Pedig az önkormányzati alapfeladat. A döntés során az amúgy is csökkentett létszámú polgármesteri hivatali apparátust terhelik a térítési díjak beszedésével, pedig már régebben bebizonyosodott, hogy ez a mód igen rossz hatékonyságú. Emmiatt maradnak el más feladatok, nem készülnek el testületi előterjesztések, jegyzőkönyvek időre, és sorolhatnánk.

    A hosszabb az "Átvilágító bizottság" létével, működésével kapcsolatos. Véleményem szerint nem hajtotta végre a feladatát, nem készítette el az előterjesztést, ilyen bizottság tehát már nincs. Akkor pedig ne tessék rá hivatkozni. Ennek részletes taglalásáról szól a következő kommentár:
˙ Az intézmények működését vizsgáló ad-hoc bizottság "tevékenységéről" van szó.
˙ ˙Lehet, hogy a lakosság nagy részét nem érdekli, esetleg nem is tud róla, éppen azért kell a közvéleményt tájékoztatni, mert az intézmények működését lényegében befolyásolja, és így a rétságiak kapnak kevesebb szolgáltatást, rosszabb minőségű ellátást. (Lásd közterületfelügyelet megszüntetése, ovodatitkári, műv házi munkahely befagyasztása, stb.)
˙ ˙A helyzet elég világos. Decemberben megbíztak képviselőket, hogy végezzenek el januári határidővel egy munkát. Nem végezték el! Kaptak még egy határidőt, és kiegészítették a bizottságot. Vezetője Hegedűs Ferenc PÜ biz elnök. A feladatot az új határidőre sem végezték el. A határidő lejártával a bizottság mandátuma megszünt! Ha nem teljesített, nincs tovább!
˙ ˙Mégis vannak akik még mindig a bizottságra, és annak "döntésére" hivatkoznak, holott a bizottság nem is végzett a feladatának megfelelő érdemi munkát. Tény, egy-egy személy elment intézményekbe, tájékozódott, nyiltakozott, javasolt, de a bizottság nem! Pedig várták!
˙ ˙Nos az ilyen eseti bizottság mandátuma a határidő lejártával egyértelműen megszűnik. (Ettől eseti) Munkáját a rábízott vizsgálat alapján készített előterjesztében tárja a testület elé. Mivel semmiben nincs döntési joga mást nem is tehet! Kidolgozott, az összefüggésekre épülő - hangsúlyozom az összefüggésekre épülő - javaslatait azután a testület megvitatja, és dönt arról, hogy elfogadja-e a javaslatokat vagy nem. (Az nem lehet, hogy összefüggéseiből kiszakítva megszüntetünk egy állást, és hogy a feladatellátás milyen gondokat okoz már nem törődünk vele.)
˙ ˙Mert arra sincs semmi garancia, hogy a bizottság jelentésével a testület egyet fog érteni. Volt régebben olyan eset, amikor engem bíztak meg ad-hoc bizottság vezetésével - elemezzem, hogy a művelődési ház hogyan adható válallkozásba - majd a jelentésemre az akkori polgármester azt mondta, hogy ő nem fogadja el. Az volt a megindokolt javaslat, hogy nem adható vállalkozásba. A testület pedig az én eléterjesztésemet fogadta el. Más esetben a bizottsági javaslatot utasította vissza, éppen ugyancsak a művelődési ház racionalizáslása ügyében, mert nem tartotta megalapozottnak, és a város érdekeit képviselőnek.
˙ ˙Ismét mondom, a bizottság csak javasol és semmiben nem intézkedhet! Előre, a jelentés benyújtása előtt pedig különösen nem. Ezt nem tudnák a képviselők? Akkor kérdezzenek, de össze vissza ne beszéljenek! Az önkormányzati törvény alapján is egyértelmű, hogy ilyen bizottság létrehozható, de számára hatáskör át nem ruházható!
˙ ˙No akkor mi a kérdés? Hát csak az, hogy ha a bizottság és annak vezetője Hegedűs Ferenc nem végezte el a rábízott munkát, nem tette le a tőle kért összefoglaló jelentést, nem írtak egyetlen egy fél oldalas előterjesztést sem, tehát a rábízott feladatukat mandátumuk alatt nem teljesítették, akkor miért kerül újra meg újra szóba, hogy "majd a racionalizáslási bizottság módosít, javsol, stb".
˙ ˙Tessék tudomásul venni, hogy leszerepeltek! Javaslataikat a költségvetéshez kérték. Nem adtak! Utólag - a többség és általuk is jóváhagyott költségvetésen - nincs joguk lényeges változásokat javasolni. Az ugyanis helyben törvény. Kellő indokkal persze lehet bármely képviselőnek érdemi javaslata, amikor pl. félév után a végrehajtás tapasztalatairól tárgyalnak. Írásban beadott módosítási indítványa, amit ugyancsak a testület bírálhat el. Mert az is az SZMSZ-ben van rögzítve, hogy rendeletmódosításra csak írásban lehet benyújtani - és megfelelő előkészítés után tárgyalni - javaslatot. Itt pedig az az amatőrség látszik lépten-nyomon, hogy írni nem akarnak, de feldobnak egy-egy témát, és szavaztatnak.
˙ ˙A bizottság megbizatása lejárt!!! Erre tovább ne tessenek hivatkozni! A következtetést pedig vonja le mindenki. Akit megbíztak valamivel és nem teljesíti, miért vállal kéviselői, vagy bizottsági szerepet? Miért? 

--
14./ Ingatlan felajánlás vételre 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
     Az alőterjesztés innen letölthető >>>
Hegedűs Ferenc Pénzügyiés Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elhangzottak vegyük meg, bontsuk le. Nincs rá pénzünk, az “A” változat elfogadását javasoltuk. 

Kérdés, vélemény nem volt.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az Ingatlan felajánlás vételre című határozati javaslat bizottság által támogatott “A” változatát, miszerint az önkormányzat nem vásárolja meg az ingatlant. A javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és meghozta következő határozatát.

35/2007. ( III. 29.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kossuth u. 19. szám alatti lakás önkormányzat által történő megvásárlására vonatkozó beadványt, azt nem támogatja. Az önkormányzat 2007. évi költségvetése nem teszi lehetővé, hogy a Kossuth u. 19. szám alatti, közös udvarban lévő komfort nélküli lakást megvásárolja.
Határidő: értesítésre március 30.
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

15./ Egyebek
Jávorka János képviselő: Két dolgot szeretnék felvetni. Először is szeretném megköszönni az óvodavezetőnek, hogy egy nagyon színvonalas műsort megszervezett, melynek eredményeként 400.000 Ft ment az óvoda kasszájába. Az SZMSZ hat napot ír elő a testületi ülés anyagának írásbeli eljuttatására a képviselők részére. A mostani ülést megelőzően volt egy kis késés. Az kérem a tisztelt hivataltól, a polgármestertől és a leendő jegyzőtől is, hogy erre figyeljünk oda, ne legyenek ilyenek , mert ha mi nem tartjuk be a szabályokat akkor hogy kérjük, hogy mások is betartsák. -
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
    Hát igen. A kapkodást, koncepciótlanságot legjobban jellemzi, hogy nem készülnek el a szükséges dokumentumok időre. Ez közvetlen következménye annak, amikor a testület úgy döntött, hogy az ebben dolgozó munkatársakat kirúgja. Az akkori hozzászólás szerint nem romolhat a színvonal. Akkor legyenek betartva a szabályok, ne változtassak állandóan a testületi időpontokat, napirendeket, és ne tegyék lehetetlenné a felkészülni szándékozó képviselők munkáját. Vagy van abban valami szándékosság, hogy egyes anyagokat - lásd Lottózó - nem kiadni időben, nehogy utánanézzenek, aztán gyorsan megszavaztatni.
Gál Gábor MOS bizottság elnök: Itt szeretném felhívni a tisztelt képviselő-testület figyelmét és a lakosság, illetve a TV nézők figyelmét, hogy az önkormányzat hivatalos honlapja továbbra is a www.retsag.hu. Innen minden anyag az eredeti változatban letölthető. Gondolok itt például a jegyzőkönyvekre. Lakossági visszajelzések és a statisztika alapján elmondható, hogy a kezdeti nehézségek ellenére városi hivatalos honlap folyamatosan fejlődik. Közszolgálati funkciók kerültek előtérbe az eddigi egyoldalú tájékoztatással szemben, s ezért köszönet jár mind a szolgáltatónak, a WNET INTERNET Kft-nek, illetve Vargáné Fodor Rita felelősszerkesztőnek. Felhívom szíves figyelmét a polgármester úrnak s a jegyzőasszonynak is, hogy az általuk kérésre kiadott jegyzőkönyvek a www.retsag.net honlapon átszerkesztett formában jelennek meg, végén az önök aláírásával és ezt át is nyújtanám. Kérem tekintsék meg, és majd véleményezzék is, mi az álláspontjuk ezzel kapcsolatban.- 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
    Itt szeretném felhívni a MOS Bizottság elnökének figyelmét, hogy a retsag.net oldalon a jegyzőkönyvek nincsenek átszerkesztve! Betű szerint, még a gépelési hibákhoz is híven vannak feltüntetve. Az pedig nem hiba, hanem az internet biztosította prémium szolgáltatás, hogy a kapcsolódó anyagok linkjeivel segítjük az olvasó tájékozódását, segítségére vagyunk az előterjesztések, a korábbi tárgyalások anyaginak azonnali megtaláláshoz. Lehet, hogy a MOS Tisztelt elnöke azt szeretné, hogy az emberek ne lássanak, ne olvassanak el semmit, és ne írhassanak véleményt. (Ez a szándék elég jól megvalósul a város tulajdonát képező - használati értékéhez képest igen drágán üzemeltetett - honlapon.) Tekintve, hogy mi a tájékoztatást szolgáljuk, ezért bőséges választási lehetőséget kínálunk az érdeklődőknek.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Az elmúlt héten egy háromnapos konferencián vettem részt, aminek a címe az volt, hogy a Nemzeti Egészségügyi programok. Arról kaptunk tájékoztatást, hogy a különböző szakterületeken milyen fontos és előremutató változások várhatók. A szakterületeknek sajnos az én véleményem szerint ugyan az a bizonytalansága van meg, mint Rétságon az alapellátásban. 
Gyakorlatilag senki nem látja azt, hogy a rengeteg szakmai program hogy fog majd megvalósulni Magyarországon. Ez az egyik. A másik ami még fontosabb, hogy olyan alapkoncepciókat vázoltak fel nekünk, hogy meg kell változtatnunk az eddigi úgynevezett rossz beidegződésű szokásainkat. Nem az egészségügyi ellátást kell közel vinni a paciensekhez, hanem központokat kell létrehozni, és a betegeket kell mozgatni. Többek között felmerült egy olyan elképzelés is, hogy a háziorvosi szolgálatokat egy központi helyre vonják össze és a betegeket utaztatják. Ezt részleteiben nem fejtették ki. Egyetlen egy szépség hibája volt ennek a dolognak, hogy az előadók, akik ezeket felvázolták, amikor kérdéseket lehetett volna feltenni, akkor már nem voltak jelen a kongresszuson. Úgy érzem, hogy gyakorlatilag az a bizonytalanság, ami az egészségüggyel kapcsolatosan volt, az továbbra is fennáll. Sőt még ez jobban fokozódik, beleértve azokat akik az ellátást joggal elvárják, és törvényileg jár nekik. Beleértve azokat a szakdolgozókat, akik ebben részt vesznek. Azt kérem mindenkitől, türelemmel várjon, és forduljon ahhoz, akiről úgy gondolja, hogy az ő problémájára megoldást tud adni. Én úgy gondolom, hogy a szakma részéről - a magam nevében és a többi egészségügyben dolgozó részéről is mondom - a tudásunk és lehetőségei szerint fogunk továbbra is eljárni. 
Kapecska Ferencné jegyző: Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy óvodavezetői pályázat benyújtási határideje március 26-án telt le. Két pályázat érkezett, mind a kettő a helyi óvoda testületéből. Az előkészítő eljárás keretében a bizottság, a szülői szervezet, és a két kisebbségi önkormányzat jogosult véleményezni a pályázatot, akik részére a pályázat megküldésre került. Harminc nap áll rendelkezésre a véleményezésre, így a májusi testületi ülésen az óvodavezetői pályázatok elbírálhatók. 
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Én jegyzőasszonyt szeretném megkérdezni milyen lehetőség van, ki kaphat és mikor lehetséges kiadni díszpolgári címet? Ugyanis nagyon szeretném ha Lukács főorvos úrnak valamikor ezt kiadnánk. Azt hallottam, hogy előbb vagy utóbb a Lukács főorvos úr el fog menni, és olyan tevékenységet végzett ebben a városban, hogy az elismerést szerintem maximálisan megérdemelné. 
Kapecska Ferencné jegyző: A képviselő-testület által alapított elismerések adományozásának a rendjét önkormányzati rendelet rögzíti. Díszpolgári cím, illetve javaslat és Pénzügyi és MOS bizottság előkészítését követően minősített testületi döntéssel adható, és azt elsősorban a március 15-i város ünnepségen kell átadni. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Szeretném megköszönni a március 15-i ünnepséget a résztvevőknek. Külön köszönet illeti a felkészítő pedagógusokat. Az lenne a javaslatom, ezeken az ünnepségeken szíveskedjen a műsorvezető elmondani a felkészítő pedagógusok, tanárok vagy mások nevét. Emellett a szereplő gyerekek nevét is fel kellene sorolni, legyenek azok iskolások, óvodások. Kb.5-10 perccel tartana tovább az ünnepség és azt hiszem, ha ismertetnék a neveket az ott lévő közönséggel, a gyerekeknek és a szülőknek is és nekünk közönségnek nagy örömet okozna. Külön köszönet illeti még a fellépő fiatalokat Németh Roland, Szájbely Zsolt szép versmondását és a társai szép szereplését. Valószínűleg szépen szerepelt Majnik Tamás is, amiből keveset hallottunk a hangosítás miatt. Több méterre már semmi nem lehetett hallani, amit nagyon sajnálok. Idekapcsolva még egy szomorú dolgot szeretnék elmondani. Szomorú, hogy ismételten tévesen közölte a rétsági televízió, majdnem az utolsó napig a rendezvény időpontját. Polgármester úr igen türelmes ember, mert ezért már írásbeli figyelmezetést, minimum írásbeli figyelmeztetést kellett volna adni az illetékes úrnak, aki ezekért felel. Úgy tudom, hogy az első számú vezető a Művelődési Központ igazgatója. Ugyanis nem először fordul elő. Most már két éves a televízió legalább négyszer fordult elő. Tévesen közölték mind az utolsó percig a rendezvény időpontját, szándékosságot is látunk benne. Külön kérem ismételten a polgármester urat, hogy erre figyeljen oda. Bárki legyen a felelős, de ebben az esetben az intézményvezető a felelős. Nagyon jól sikerült az ünnepség. Köszönöm a szülőknek is a gyerekek felkészítését, nagy siker is volt.   
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
    Abban igaza van a képviselő asszonynak, hogy az programadatok feltüntetése legyen pontos és hibátlan. Abban azonban nincs igaza, hogy ez főbenjáró bűn, és abban különösen nem, hogy ezért az igazgató lenne a felelős. A testület eltörölte a helyi média működési szabályzatát - újat nem alkotott - tehát semmiféle szabálya nincs a helyi TV működésének, felelősségi köröknek.
     Az viszont hibás, aki látja a téves adatot, de nem azt teszi, hogy azonnal jelez az intézménynek. Amikor én ilyen hibát jelzek azonnal kijavítják. Ez esetben is ez történt volna. Már csak azért is vetem ezt fel, mert az intézményvezetőnek a lakásán nem fogható a rétsági adás, és sem az irodájában, sem az intézményben nincs egyetlen hálózatba kötött televízió, amellyel ellenőrizni tudnák a képújságot. (Nem adott rá pénzt az önkormányzat.) Az viszont nem elegáns - és hozzáteszem nem is jogszerű - dolog, hogy nem szólni, de utólag felelősöket keresni. Az intézménynek is az az érdeke, hogy pontos tájékoztatást adjon, ha hibázott mielőbb kijaítsa. Ha tudja, hogy hibázott!
Mezőfi Zoltán polgármester: Külön információ kiegészítésképpen március 12-én tájékozódtam a félretájékoztatásról, ami Rétság város kábel TV-jében megjelent. Nevezzük így a lakosság félretájékoztatása. A hirdetmény úgy nézett ki, és valóban így van ahogyan képviselőasszony mondja, az intézményvezetőjének erről tudnia kell. A március 15-ei ünnepség az március 15-re és 17 órára volt meghirdetve. Nagyon sok telefont kaptam ennek kapcsán, utána kértem az igazgató urat, pontosabban őt nem találtam, ebből az derül ki, hogy bejelentetlenül távol volt a munkahelyéről, ez másik kérdést is felvet, a kollegák viszont azonnal megtették a helyreigazítást és kijavították a hibát. 
Az elmúlt hetekben rengeteget lehetett hallani, hogy a súlyponti kórházak kijelölése kapcsán zavar keletkezett. Különös tekintettel arra, hogy a miniszter úr, az illetékes egészségügyi miniszter saját rendeletével ellentétes körzeteket jelölt ki. Egész pontosan arról van szó, hogy az eredeti rendelet arról szól, hogy minden magyar állampolgárnak jár 50 km–es körzeten belül a kiemelt súlyponti kórházi ellátás. E helyett Rétság város és térsége Szendehelytől Nógrádsápig bezárólag egységesen a Salgótarjáni súlyponti kórházi ellátás alá került a megrajzolt körzetek szerint. Ezt azt jelenti, hogy a 20 km-re lévő Váci kórház helyett a 70 km-re lévő Salgótarjáni kórházhoz lettünk eredetileg kijelölve. Egyeztetve a váci kórházzal, együtt, nemcsak mint rétsági polgármester hanem mint kistérségi elnök megkereséseket küldtünk az illetékesekhez, elsősorban a minisztériumhoz, másodsorban pedig az Észak Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanácshoz. Felhívtuk a figyelmüket erre a visszáságra. Egész pontosan arról van szó, hogy ha most ebben a pillanatban a levezető elnök, a polgármester esetleg szívinfarktust kapna, akkor a mentő nem Vácra hanem Salgótarjánba szállítaná és Őrhalomba valószínűleg sikertelen újraélesztés kellene véghez vinni. Ez nagyon fontos, legyetek szívesek mindenkinek főképpen az érintett betegeknek elmondani, hogy valamennyi fórumon helytállunk, már az ANTSZ előtt van a kérés. Feltehetően felül fogják vizsgálni az illetékesek ezt a döntésüket. Van egy kellemes kötelességem. Tisztelt Képviselő-testület valamennyien jól tudjuk, hogy a jegyzőasszony 39 évi közszolgálat után bejelentette, hogy nyugállományba kíván vonulni. A munkáját kellene minősítenem akkor én azt hiszem, hogy erről órákat lehetne itt szakmai szempontokat elemezve dicsérni, vitatkozni. Nehéz olyan munkáról beszélni, amit egyszerűen nem lehet úgy elvégezni, hogy az mindenkinek megfeleljen. De ha egy mondatba szeretném ezt összefoglalni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a jegyzőnek a dolgát az minősíti, hogy a képviselő-testületet abban az időszakban, amikor jegyzőasszony ellátta ezt a munkát egészen pontosan a rendszerváltás után szinte azonnal, egyetlen egyszer sem kellett, hogy az illetékes hatóságoktól üldöztetve, problémákkal küzdeni a mindenkori testületnek, a képviselőknek és a polgármestereknek. Nem kellett jegyzőasszony munkája miatt a bíróságra járni. Én azt hiszem, ha ezt egy gondolatot így ideillesztem, akkor ez az ami elsősorban egy jegyzőnek a munkáját minősíti. Jegyzőasszonynak jó egészséget kívánunk és fiatal agilis jegyzőről van szó, én azt gondolom, hogy még a későbbiekben az élet más területén, elsősorban az unokával lesznek más teendői is.
Kapecska Ferencné jegyző: Köszönöm szépen és kívánom a képviselő-testületnek, hogy legjobb tudása szerint, a város érdekeit szem előtt tartva, személyeskedés mentesen működjenek, és tényleg elsődlegesen a várost tartsák szem előtt, és annak megfelelően dolgozzanak. Köszönöm és mindenkinek jó erőt és egészséget kívánok. 
-
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
    Kapecska Ferencné jegyző munkáját a szerkesztőség nevében mi is megköszönjük. Tevékeny, de pihentető nyugdíjas éveket kívánunk!
--Több tárgy nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt és a nyílt ülést bezárta. 


Kmf.


 


Az eredeti jeygzőkönyvet aláírta:

Mezőfi Zoltán
polgármester
 Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-