Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2006. (II.10.) rendelete 
az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

Rétság Város  Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján az önkormányzat  2006. évi költségvetésről az alábbi ren-deletet alkotja:
A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya  a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként működő intézmé-nyek – külön-külön –  a  3. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet. 
(3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.
(4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások a  3. sz. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.
 


A költségvetés bevételei és kiadásai


 


3. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes  2006. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét  580.129  ezer Ft-ban állapítja meg.

4. § (1)  A Képviselő-testület az 580.129 ezer Ft  bevételi főösszegből 

  • a felhalmozási célú  bevételt 41.442 ezer Ft-ban 
  • a működési célú bevételt 538.687 ezer Ft-ban 
  • ezen belül a működési hitelt  53.503 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az 580.129 ezer Ft kiadási főösszeg  megoszlását önállóan gazdálkodó  költségvetési szer-venként és  kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg. (1000 Ft-ban)
 
Kiadás megnevezése  Polgármesteri
Hivatal
Művelődési
Központ
Önkormányzat
összesen
Beruházás 14 449 276 14 725
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 11 221   11 221
Fejlesztési célú hitel visszafizetés 25 333   25 333
Fejlesztési célú kiadás összesen 51 003 276 51 279
Személyi jellegű kiadás 250 479 22 034 272 513
Munkaadót terhelő járulék 79 131 7 099 86 230
Dologi és egyéb kiadás 134 449 22 090 156 539
Szociális ellátás 6 955   6 955
Támogatások 4 220   4 220
Kötelező tartalék 2 393   2 393
Működési célú kiadás összesen  477 627 51 223 528 850
Költségvetési kiadások összesen 528 630 51 499 580 129
Előzőből kisebbségi önkormányzatok 1 280   1 280

(3) Az önkormányzat  intézményeinek létszám keretét  a 9. számú melléklet részletezése szerint 135,55  főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma  12 fő, a közcélú foglalkoztatottak létszáma 3,5 fő. 

5. § A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi és  kiadási  előirányzata (1000 Ft-ban)
 

Kiadás megnevezése  Cigány 
Kisebbs.
önkormányzat
Szlovák 
Kisebbs.
önkormányzat
Kisebbségi
önkorm,
összesen
Dologi kiadás 350 640 990
Támogatások 290   290
Működési kiadás összesen  640 640 1 280
Központi támogatás 640 640 1 280
Bevételek mindösszesen 640 640 1 280

6. § Az önkormányzat  költségvetési mérlegét  az 1. számú, a kisebbségi önkormányzatok mérlegét az 1/B. melléklet tartalmazza. 
 


Az önkormányzat bevételei


 


7. § (1) A  Képviselő-testület a  4. §-ban megállapított bevételi főösszeg

  • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti  megoszlását   1, 1/A., 1/C, 2., 7. és 8 számú melléklet,
  • intézményenkénti és címenkénti  megoszlását a 2. számú,
  • működési és fejlesztési célú  megoszlását az 1/A. számú, 
  • központi  támogatást az 5. számú melléklet részletezése szerint  állapítja meg. 
(2)  A tervezett 53.503 eFt  hiány finanszírozása  hitellel történik. 
(3) A költségvetési évben  keletkező  bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 
Az önkormányzat kiadásai

8. § (1) A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg 

  • önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1., 1/A., 1/C,  3. 4., 7. és 8. számú,
  • működési és fejlesztési célú kiadásait  az 1., 1/A, és  1/C. számú ,
  • az intézményi támogatásokat a   7. és  8. számú  melléklet szerint állapítja meg.


9. § A Képviselő-testület a fejlesztési  előirányzatokat feladatonként  a 6.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
 


Kötelező  tartalék


 


10. § A Képviselő-testület az önkormányzat  kötelező államháztartási tartalékát 2.393 ezer Ft összegben tudomásul veszi.
 


Több éves  kihatással járó feladatok


 


11. § Az  önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és hitel fajta  szerinti bontásban a 11. sz. melléklet tartalmazza.
 


Közvetett támogatások


 


12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
 


A 2006. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


 


13. § (1) A  tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képviselő –testület  a költségvetést évközben módosítja. 
(2)  A  kiemelt előirányzatok és  címek  közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület hatáskö-rébe tartozik. 

14. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti  költségvetési rendelet  módosításáról  a Képviselő-testület  dönt. 

15. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

16. § A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 13. számú melléklet szerint állapítja meg.

17. § Az önállóan gazdálkodó Művelődési Központ  nettósított költségvetési támogatását a Képviselő-testület  havi 1/13 szerinti  ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak  pályázati támogatáshoz kapcsolódó előfinanszírozás miatt lehet. 

18. § A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott  összeggel egyezően, 2006. évre 36.800 Ft-ban állapítja meg.

19. § A 14. számú mellékletben kimutatott, fedezet hiányában a költségvetésben nem szereplő felújítási és beruházási feladatok rangsorolt megvalósításáról pályázati lehetőségek és egyéb forrásokból  biztosítható fedezet megteremtése után a Képviselő-testület külön dönt. 

20. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

21. § (1)  Az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében  a helyi iparűzési adó bevallá-sok  feldolgozásáig csak  az alapfeladatok ellátásához  és intézmények  szinten tartott  működéséhez nélkülözhetetlen kiadások  teljesíthetők. 
(2) Az intézményi dolgozók jutalmazására tervezett előirányzat  csak   a Képviselő-testület  döntését  követően  használható fel. 
 


Záró rendelkezések


 


22. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet  18. §-a  2006. április 1-én lép hatályba. 

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2006. február 10.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-