Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20. számú  JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2006. november 30. napján megtartott 
közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 9 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Lichtenberger Edit jkv.vezető, 12 fő vendég

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket, vendégeket. dr. Katona Ernő alpolgármestert beteghez hívták, kicsit később érkezik az ülésre. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a mai napon közmeghallgatást tartunk. A jelenlévő állampolgároknak lehetőségük van közérdekű ügyekben kérdést, javaslatot tenni. 
Külön tisztelettel köszöntöm a meghívott közszolgáltatók képviselőit, Pelhős István urat, a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft., Lakatos Zoltán urat az ÉMÁSZ és Jakubecz Tamásnét a Posta képviseletében.

Napirend előtt:

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület a beszámolót 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 2./ Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
dr. Tóth Mária képviselő: Úgy gondolom, mindannyian örömmel értesültünk róla, hogy polgármester urat megválasztották a Rétság Kistérség Társulási Tanács elnökévé. Szeretettel gratulálok, és várjuk, hogy minél hatékonyabban végezze munkáját. Hallhattunk róla, hogy képviselő társunkat, Hegedűs Ferenc urat a Nógrád megyei vállalkozók közül, az Év Vállalkozójává minősítették. Örömmel gratulálok neki is. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Gratulálunk Hegedűs Ferenc úrnak, aki a hétvégén vehette át ezt az elismerést, Rétság város büszkeségére. A képviselő-testület a tájékoztatót 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Javaslatot teszek a mai este napirendi pontjaira. Egyetlen eltérés lenne a kiküldött meghívóhoz képest, mégpedig 10. napirendi pontként Interpelláció című napirendet szeretnék javasolni. 
A javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbiakban tárgyalt. 
 
 
.
Napirend
Előterjesztő
1./ Tájékoztató a közszolgáltatók – Nyugat-Nógrád Vízmű Kft., ÉMÁSZ, Posta – tevékenységéről közszolgáltatást végző szervezetek vezetői
2./  Közszolgáltatási szemétszállítási díj megállapítása Kapecska Ferencné jegyző
3./  2006. évi költségvetés időarányos teljesítése Mezőfi Zoltán polgármester
4./  2007. évi költségvetési koncepció Mezőfi Zoltán polgármester
5./  Volt honvédségi laktanya épületeinek értékesítési pályázata Mezőfi Zoltán polgármester
6./  Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása Kapecska Ferencné jegyző
7./  Óvoda vezetői pályázat kiírása Kapecska Ferencné jegyző
8./  Rétság helységnév használat engedélyezése Kapecska Ferencné jegyző
9./  Kiemelt feladatok állása Mezőfi Zoltán polgármester
10./  Interpelláció Jávorka János képviselő
11./  Egyebek .
Zárt ülés:
1./  A bizottságok külsős tagjainak megválasztása Bizottságok elnökei


1./ Tájékoztató a közszolgáltatók – Nyugat – Nógrád Vízmű Kft., ÉMÁSZ,
Posta – tevékenységéről.
Előterjesztők: közszolgáltatást végző szervezetek vezetői
Mezőfi Zoltán polgármester: A jelenlévő állampolgárok kérdezhetnek a közszolgáltatók képviselőitől is. A képviselő-testület tagjai írásban megkapták a közszolgáltatást végzők tájékoztatóját. Van-e a szolgáltatók képviselőinek esetleg kiegészíteni valójuk? Megállapítom, hogy nincsen. 
Az ÉMÁSZ képviselőjétől kérdezném, hogy a pillanatnyi áramkimaradás, ami szinte naponta sújtja a térségben a fogyasztókat, jelentős kiesést, illetve akár kárt is okozva, ezzel kapcsolatban mikor tudunk előrelépni, illetve mikor szűnik ez meg. 
Lakatos Zoltán ÉMÁSZ képviseletében: Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. A kérdés meglep. Rétság helyzete meglehetősen szerencsés. Részben kábel, részben légvezetéken keresztül történik az áramszolgáltatás. A kábeles ellátással semmi gond, viszont a város peremrészein, ahol légvezetékes az ellátás, az sajnos ki van téve, akár villám, akár szél, akár egy faág ráesése következtében, de akár egy madár jelenlétével okozott kisebb áramkimaradásnak. Ez rendkívül rövid lefolyású. Én megnéztem a város energiaellátását 2006. évre vonatkozóan. Megnéztem a védelmi működéseket is. 2006-ban egyetlen üzemzavart találtam csak, egy 50 percest július 23-án. . Higgyék el, ez éves szinten nagyon jó. Feszültségcsökkenést alig találtam. Kérnék időpontokat, és komolyan utánanézek. Minden dokumentálásra kerül, most meglepettnek éreztem magam. Ettől függetlenül vezeték bejárást fogunk végezni. 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület a közszolgáltatást végző szervezetek tájékoztatóját 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
2./ Közszolgáltatási szemétszállítási díj megállapítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Az előterjesztést és rendelet-tervezetet a bizottság tárgyalta. Kérdésként hangzott el, ha a kommunális adóba kerül beépítésre a szemétszállítási díj, az eddigi kedvezmények érvényesíthetők-e. Válaszként elhangzott, hogy éves szinten nem jelentős, kb. 60.000 Ft szemétszállítási díj támogatás került megállapításra. A kommunális adó rendeletbe is szabályozható kedvezmény. Felvetődött az is, hogy a regionális hulladéklerakó kialakításakor lényegesen magasabb költségre kell számítani. Több településen már most is jóval magasabb a díj, mint nálunk. Pl. Balassagyarmaton évi 24.000 Ft, Romhányban 16.000 Ft, míg Rétságon a szolgáltatói ajánlat alapján jövő évtől évi 6.000 Ft.
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, hogy a kommunális adó megemelésével kerüljön megszüntetésre a lakosság által fizetendő szemétszállítási díj. Az előterjesztésben szereplő 9.000 Ft/lakás helyett 8.500 Ft kommunális adó megállapítását javasolja a bizottság. Jelenleg lakásonként 2.500 Ft a kommunális adó, a szemétszállítási díj jövőre 6.000 Ft lenne, így ezek együttes összegével azonos mértékű kommunális adót javasolunk. A rendelet tervezet elfogadását a szemétszállítási díj megszüntetésével, kommunális adóba történő beépítésével támogatjuk.
Mezőfi Zoltán polgármester: A 700 Ft-os emelkedés jó része a kormány által megemelt áfa emelés miatt következik be. Jelentős részét ez teszi ki.
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Azért célszerű elfogadni ezt a változatot, hogy kommunális adó megnevezés legyen, mert így az adminisztrációs költség felére csökkenhet. Eddig két nyilvántartást kellett vezetni. Így a szociális rászorultság is követhetőbb. 
Jávorka János képviselő: A bizottság javaslatát támogatom. Az előterjesztés is tartalmazza, hogy a szelektív hulladékgyűjtéshez műanyag zsákokat lehet igénylés alapján a szolgáltatónál kérni. Erről a lakosságot részletesen tájékoztatni kell.
Mezőfi Zoltán polgármester: Fontos momentum történt a plusz szolgáltatás bevezetésével. A zsákokat az URÁNUSZ Kft-nél térítésmentesen lehet átvenni január 1-től. A szelektív hulladékot tartalmazó zsákokat a minden hónap utolsó hétfőjén szállítja el a szolgáltató, azt az előző napon lehet kitenni az utcára. Ha így nézzük, igazából díj emelés nincs is. Az összes fórumon, Rétság város lapjában, akár szórólapon is, akár a városi TV-ben közzé kell tenni a lakossággal.
dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottságok által támogatott rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét. Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra bocsátom a közszolgáltatással és kommunális adó módosítás előkészítésével kapcsolatos határozati javaslatot. A határozati javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta, és meghozta alábbi határozatát. 89/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közszolgáltatási szemétszállítási díj megállapításra vonatkozó előterjesztést.
1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 2007. január 1. napjától a lakossági szemétszállítási díj megszüntetésre kerüljön. A háztartási hulladék gyűjtés, szállítás és hulladék elhelyezés költségét az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel terhére átvállalja. A kommunális adó mértékének jelenlegi 2.500 Ft/ingatlan mértékről 8.500 Ft/ingatlan mértékre történő emelésére vonatkozó, a kedvezmény lehetőségeit is tartalmazó rendelet-tervezetet a képviselő-testület decemberi ülésén elő kell terjeszteni.
2.) A képviselő-testület a kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó háztartási szilárd hulladék gyűjtés és szállítás 2007. évi költségére vonatkozó – 110 l űrtartalmú tartály egyszeri 96,20 Ft + 19,20 Ft áfa, összesen 115,40 Ft- szolgáltatói árajánlatot elfogadja.
Hozzájárul, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást végző URÁNUSZ Kft-vel 2007. január 1. napjától a lakossági háztartási hulladék heti egy alkalommal történő gyűjtésére és szállítására vonatkozó szerződést az egyszeri ürítés díjtételét figyelembe véve, évi 5.000 Ft + 1.000 Ft áfa = összesen 6.000 Ft/lakott ingatlanra megkösse.
Határidő: 1.) pont szöveg szerint
2.) pont szerződés kötésre december 15.
Felelős : előkészítésért Kapecska Ferencné jegyző

3./ 2006. évi költségvetés időarányos teljesítése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Az időarányos teljesítésről szóló beszámolót a bizottság tárgyalta. Elhangzott, hogy a módosított költségvetés 37.125 eFt-tal haladja meg az eredetit. A fizetőképesség folyószámla hitel igénybevétellel biztosított volt. A következő évre átvitelre kerülő folyószámla hitel összege a 2007. évi gazdálkodás feltételeit nehezíti, ez az előzetes költségvetésben beépítésre került. A bizottság 5 igen szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek. 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a 2006. évi költségvetés időarányos teljesítésére vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 90/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetés időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.
Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények folyamatos működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya csak folyószámla hitel igénybevétellel volt biztosítható.
A költségvetési hiány előirányzatának további csökkentésére a tervezett kiadások és bevételek előirányzatának pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: folyamatos, majd december 31.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármest

4./ 2007. évi költségvetési koncepció
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A 2007. évi költségvetési koncepciót a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság november 28-i együttes ülésén tárgyalta. 
Kérdésként vetődött fel, hogy az előzetes költségvetés tartalmazza-e a honvédségi telephely visszakért 76 millió Ft-os vételárát. Válaszként elhangzott, hogy a tervezet ezt nem tartalmazza, mivel az árverésen megvásárolt telephely per alatt van, a bíróság döntésétől függ a tulajdonjog megszerzése vagy a vételár visszautalása.
A vitában a következők hangzottak el: Az önkormányzat hitelállománya csökkent, a tervezet 44 millió Ft fejlesztési keretet is tartalmaz. 2008. évben az iparűzési adóból származó bevétel tovább emelkedik, lényegesen kedvezőbb lesz az önkormányzat gazdálkodási lehetősége. Az adómentességek megszűnése és új vállalkozások letelepülése növeli az adóbevételt, de ugyanakkor az adóerőképesség számítás miatt az elvonás is fog emelkedni. Jelenlegi információk alapján kb. 40 millió Ft-tal több bevételre lehet számítani. 
A konyha vállalkozásba adásával a képviselő-testület már több alkalommal foglalkozott, de a saját konyha fenntartását támogatta, a magasabb rezsi költség ellenére is. Várható, hogy belátható időn belül a laktanyában szociális intézmény kerül kialakításra. A gyermekétkeztetés az ottani konyháról majd biztosítható, és a konyhai dolgozók átvételére is lesz lehetőség, ugyanis ez a testület, amennyire lehet, azon van, hogy fejeket ne veszítsen, munkát ne vegyen el az emberektől. Elhangzott az is, hogy az iskola térségi szerepének növelésével fejlesztés, a konyha és étkezde kulturáltabb kialakítása is elképzelhető.
Műszaki csoport szükségessége is már többször szerepelt napirenden. Szervezettség, kihasználtság terén lényeges javulás nem tapasztalható. Az azonnali meghibásodások kijavítása vállalkozásban nem biztos, hogy megoldható lenne, ezért a csoport fenntartása indokolt. Munkájukra szükség van, de a kapacitás jobb kihasználását, akár lakosság részére végzett szolgáltatás bővítésével is javítani szükséges. A kapacitás jobb kihasználtságát és megtakarítást jelenthetne, ha a laktanya nappali őrzését 1-1 fővel a csoport látná el. Én még hozzátenném, hogy nem csak őrizni, de mivel a laktanya környezete eléggé rossz állapotban van , így a fűkaszálást is a nappali órákban meg lehet oldani. Így gazdaságos lenne a dolgozók munkaideje.
Az intézményi létszám csökkentési javaslatokra elhangzott, hogy az intézményvezetők tegyenek javaslatot a költségek csökkentésére. Az intézményvezetők jogkörének elvonására ne kerüljön sor. Elhangzott az is, hogy nem szabad úgy dönteni, hogy nem láttunk bele az intézmények gazdálkodásába. Bizottság létrehozásával, külső szakember bevonásával át kellene világítani az intézmények működését és azt követően lehetne dönteni a létszám csökkenésről. Egy-egy intézménynél alkalmazandók minimális létszámát jogszabály is előírja. Az oktatási intézményeknél a kötelező óraszám, az egészségügyi intézményeknél a minimum feltételek meghatározzák az alkalmazottak létszámát. dr. Katona Ernő alpolgármester úgy adta elő, hogy a háziorvosi és fogorvosi ellátásnál 1 fő asszisztens a kötelező előírás. Más intézménynél kötelező előírás nincs, az ellátandó feladatok mértéke határozza meg a dolgozók számát. Egy háziorvosi szolgálat és a gyermekorvosi szolgálat privatizációjával a korábban erre fordított önkormányzati hozzájárulás megszűnt, a privatizációval az önkormányzat megtakarítást ért el. 
A Művelődési Központ és Könyvtár gazdálkodási jogkörének módosításáról megoszlottak a vélemények. Részben önállóan gazdálkodó jogkör esetén meg kell oldani a hétvégi rendezvényekhez kapcsolódó kifizetések teljesítését.
A Hangadó, Honlap kezelése, költsége is visszatérő kérdés. Ebben személyes gondok is láthatók, előbb ezeket kellene helyre tenni. Tudni kell, hogy az új honlapot készítünk, az mennyibe kerül, milyen formában, hogy működtethető megfelelő színvonalon. Több változat kidolgozása is indokolt. Elhangzott, hogy minden költségtakarékos megoldást támogatni kell. A fiatalokat is be kell vonni a Hangadó és Honlap szerkesztésébe, részükre is lehetőséget kell adni, a megtakarítást eredményező felajánlásokat el kell fogadni. A Hangadó költségének akár a fele is megtakarítható a színvonal csökkenése nélkül. 
A bizottság a határozati javaslat:
 • 3.) pontjának B változatát, miszerint a saját konyhát továbbra is fenntartja, 7 igen szavazattal támogatta,
 • 6.) pontjának A változatát, a Művelődési Központ és Könyvtár önálló gazdálkodási jogkörének módosítását 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el,
 • 7.) pontjának A változatát, a Honlap és Hangadó költségcsökkentésére vonatkozó javaslatok kidolgozását 7 igen szavazattal támogatta,
 • 4.) pontjának módosítására vonatkozó javaslatot, miszerint az intézményvezetők tegyenek javaslatot a költségcsökkentésekre, a bizottság 7 igen szavazattal támogatta,
 • 9.) pontjának módosítási javaslatát, hogy a laktanya nappali őrzését a műszaki csoport lássa el, 7 igen szavazattal támogatta. 
A bizottság az elhangzott változatokkal és módosítással együtt a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Jávorka János képviselő: Jegyző asszonytól és polgármester úrtól kérdezném, hogy a laktanya őrzés témájában történt-e már valamilyen számvetés, hogyan lehet a műszaki csoportot ebbe bevonni. Hány váltásban, hétvégén, ugyanis különböző problémák merülnek fel ebben a témában. Ha valaki betegállományba, vagy szabadságra megy, hogyan lehet megoldani az őrzést.
Kapecska Ferencné jegyző: Pontos számítások még nem történtek, ugyanis tegnapelőtt volt a bizottsági ülés. A Pénzügyi bizottság módosító indítványa alapján elkészített határozati javaslat 9. pontja tartalmazza az erre vonatkozó előkészítési feladatokat is. Meg kell nézni, hogy a közalkalmazottként foglalkoztatott dolgozókat hogyan tudjuk ilyen feladatra berakni, illetve hogyan biztosítható az őrzési feladat, illetve portaszolgálat és karbantartás mellett, az alaptevékenységek elvégzése. A laktanya őrzését jelenleg határozatlan idejű szerződéssel végzi a kft., egyeztetni kell velük is, hogy csak az éjszakai, illetve hétvégi őrzést tudják-e vállalni. A kiosztott határozati javaslat az erre vonatkozó előkészítési feladatokat úgy gondolom, pontosan tartalmazza. A decemberi testületi ülésen kell előterjeszteni a témát. 
dr. Tóth Mária képviselő: A most tárgyalt napirend anyaga a képviselő-testületnek lényeges problémákat hozott. Ezek évtizedes problémák. 15-20 személy sorsáról van szó ebben az anyagban. Úgy gondolom, hogy nem úgy kellene nekifogni, hogy lehet ezeket az embereket elküldeni, bár nem vagyunk szociális intézmény. Azt kell megoldani, hogy minél kevesebb költséget kiadni ezekre a problémákra, hogy tudjuk a legegyszerűbben, a legjobban megoldani a konyha működését, és minden mást. Én javasoltam, hogy bízzuk rá az intézmény vezetőkre, hiszen ők nálunk jobban tudják, hol tudnak gazdaságosabban működni, hiszen ezért kapják a fizetésüket. Tegyenek javaslatot minél ésszerűbb megoldásokra. Én javasoltam azt is, hogy a műszaki csoport tagjai, és esetleg még mások is, a közalkalmazottak közül, végezzék el a laktanya nappali portai szolgálatát. Nem úgy kell nekifogni se a jegyző asszonynak, se a képviselőknek, hogy hogy nem lehet megoldani. Tessék megoldani kérem. Az iskolánál is van olyan beosztású közalkalmazott, akit ebbe be lehet vonni. Aztán van a Művelődési Központban is olyan dolgozó akit be lehet ebbe vonni, aztán ott van az Imre. Nem úgy kell megközelíteni, miért nem lehet megoldani, hanem úgy, hogy meg kell oldani. Mégpedig azért, mert nagyon drága a laktanya őrzése. Az őrzés nélkül viszont nem lehetünk meg az elkövetkezendő időkben sem. Amikor négy évvel ezelőtt idekerültem a képviselő-testületbe, az első legnagyobb meglepetést az okozta számomra, természetesen a költségeket tekintve, hogy évi 10 millió forintért őrizte a kft. a laktanyát. Én voltam az, had dicsekedjem el vele, bár nagyon sok helyen emiatt nem dicséretet kaptam, odamentem a polgármesterhez, és azt mondtam, hogy nagyon drága az őrzés. Aztán a polgármester úr ezt az ügyet kellően előkészítette, és kb. 8 perc alatt megegyeztünk a kft-vel, hogy a felére csökkentette, 5 millió forintra az éves őrzés költségét. Nagyon büszke vagyok rá. Csak azon csodálkoztam, ha ilyen könnyen meg lehetett oldani, hogy előtte valakinek ez miért nem jutott eszébe. Most megint nekem jutott eszembe az az átkos dolog, hogy még ezt is csökkenteni kell, és csökkenteni is fogjuk, és ha nem a jelenlegi céggel, akkor itt vannak körülöttünk, Balassagyarmaton, Vácon, őrző – védő cégek. Akik esetleg elvállalnák az éjszakai őrzést. Nem tudom milyen akadálya lehetne. Nem tudom jegyző asszony, hogy itt van-e az ideje, mert egy módosítást szeretnék benyújtani. Elkerülte a figyelmemet a bizottsági ülésen, hogy az általam módosításra javasolt 4. pontból kimaradt, a mostani anyag szerint, a polgármesteri hivatalt érintő rész. Szerintem nincs benne a határozati javaslatban.
Mezőfi Zoltán polgármester: Benne van, és Hegedűs Ferenc el is mondta.
dr. Tóth Mária képviselő: A polgármesteri hivatal nem intézmény, és kérem, hogy külön vegyük bele a polgármesteri hivatalt érintő esetleges változást, sőt bízom benne, hogy nem esetleges ez a változás. Legalább három éve meg kellett volna ezt lépni polgármester úr. Szavazást kérek, hogy külön tegyük bele a határozati javaslatba, a polgármesteri hivatalra eredetileg vonatkozó javaslatot. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Konkrétan az összes intézmény vezetője szerepel a felelősök között.
dr. Tóth Mária képviselő: Kiegészítésként kérem a 4. pontba belevenni a polgármesteri hivatallal kapcsolatban, hogy a polgármesteri hivatal 1 ügyintézői és 1 ügykezelői állás megszüntetésre kerüljön. Az SZMSZ módosításával együtt a decemberi ülésen elő kell terjeszteni a létszám csökkentést és szervezeti változást is tartalmazó ügyrendet. Ezt kérem szavazásra bocsátani.
Jávorka János képviselő: A bizottsági ülésen elég nagy vita volt ebben a témában. 2007-ben mindenfajta kedvezmény megszűnik az ipari parkban lévő vállalkozásoknak. Várható az iparűzési adó bevétel emelkedése ez miatt, és egy új cég is letelepedik még pluszban. A laktanya épületeinek önálló hasznosításai is jelentős bevételt eredményezhet. A 15-20 fős létszámleépítést a lehetőségekhez mérten pozitívan kell kezelni. Nem húszéves hölgyekről és urakról van szó, nyugdíjhoz közelállókról. Nem lesz egyszerű az elhelyezkedésük. Én azt javaslom (attól függetlenül hogy kell takarékoskodni, hisz otthon is ezt tesszük), ésszerűen járjunk el. A laktanya őrzésével kapcsolatban én nem a problémákat keresem, csak azt szeretném világossá tenni, hogy a közalkalmazottakra a közalkalmazotti törvény vonatkozik. Ennek vannak vonzatai, szabadság jár nekik, betegek lehetnek, hétvégi munkát is kezeli a törvény, pihenőidőt stb. Ezek olyan kérdéseket vetnek fel, amivel számolnunk kell. Maximálisan egyetértek, hogy feladatokba be kell vonni őket, de ne szaladjunk fejjel a falnak. Azt hozzá kell tennem, hogy amikor a laktanya őrzés költség csökkentésére sor került, a szolgáltatás is változott, szóval nem ugyanazért a munkáért kellett fele annyit fizetni. A létszámokkal óvatosan kell bánni, az intézmény vezetőkkel kell átbeszélni, hogyan tudnak működni gazdaságosan. 
A Hangadó ügyében csak egy dolgot szeretnék mondani, a szerkesztésre tervezett összeghez a Rétsági Évkönyv szerkesztése is hozzátartozik. A decemberi ülésen majd ezzel is kell foglalkozni. 
Majnik László képviselő: A figyelmet szeretném felhívni, hogy fontos lenne, ha decemberben azt is tudnánk, hogy milyen fontos fejlesztési feladataink, elképzeléseink vannak, amire majd pályázni lehet. Rendelkezni kell valamilyen elképzelésekkel. 
Hegedűs Ferenc képviselő: Kérem az intézményvezetőket, mivel tudjuk, hogy az Európai pénzek most fognak megjönni, alaptőkére van szükség. A következő 1-2 évben húzzuk össze a nadrágszíjat, majd valamikor ki lehet azt oldani. Tudjuk, milyen állapotban vannak az intézményekbe a vizes blokkok, az útjaink stb. Szeretném, ha négy év múlva elmondhatnánk, hogy megváltoztattuk a város képét. Most kell megszerezni az önerőt, hogy a pályázatokra valóban tudjunk pályázni. A laktanya hasznosítás is tervünk, de megnézném ilyen környezettel ki fog szóba állni velünk. Gondozatlan, katasztrófális a kinézete. A fűtől, szutyoktól, piszoktól meg kell takarítani, erre kérem a polgármester urat. Erre szervezzünk rá, iskola segítségét is kérhetjük, majd viszonozzuk nekik. 
Gál Gábor képviselő: Ezúton is köszönöm a bizottsági tagoknak, hogy egyhangúlag támogatták a fiatalok lehetőségeinek bővülési esélyeit, és a testületet is erre kérem.
dr. Katona Ernő alpolgármester: A színvonal csökkenésről sem lehet megfeledkezni, a költségmegtakarítás mellett. A szociális és egészségügyi ellátásra van jobban rálátásom. Megvizsgálva a törvényi lehetőségeket, és jelenlegi felállásokat, arra jutottam, ha elbocsátással akarjuk elérni a költségmegtakarítást, akkor feltehetően a színvonal romlás fog bekövetkezni. Ez a terület igen érzékeny a lakosság szempontjából. Az esetleges törvényi előírások, és a jelenlegi létszámproblémákat, ha elbocsátásokkal akarjuk megoldani, feltehetőleg a színvonal romlását kell elviselnünk. Egyrészt komoly adóbevételre számíthatunk, másrészt van egy komolynak tűnő érdeklődő a laktanyára. A célkitűzései alapján a közétkeztetés, az egészségügyi, és bizonyos mértékig a szociális ellátás is a más alapokra helyezhető.. Mindaddig, amíg ebben konkrétum nem születik, nem kellene foglalkoznunk a konyha változtatásával, mert hamarosan ki fog derülni, milyen változások lesznek, és annak tükrében kell majd módosítanunk. Az egészségügyi ellátást mindaddig ezen a szinten kell működtetnünk, amíg más alapokra nem helyeződik. A fogorvosi szolgálatot és egy háziorvosi szolgálatot mi működtetünk. A II-es körben várhatóan fog történni változás olyan szempontból, hogy aki jelenleg betölti az orvosi állást, feltehetően egy idő után nem fogja tudni ezt ellátni, kívánok neki jó erőt, egészséget, de feltehetően az ő ereje is véges. Ekkor ki lehet írni egy más feltételrendszerrel, vállalkozásba. Elég jelentős összeget költ a két körre az önkormányzat, míg a másik két körzet, a gyermekorvosi és az I-es kör némi költségtérítésbe be tud szállni. Nem szabad felvállalni a színvonal csökkenést. Nem szabad ezt a területet mindaddig bolygatni, míg ennél jobb, vagy legalább ilyen színvonalat nem tudunk tartani. 
Jávorka János képviselő: A színvonalat semmi esetre ne csökkentsük sehol, és az egészségügyben főleg ne.
dr. Dobos Attila képviselő: A műszaki csoport helyzetét elnézve kicsit érdekes az ő jogviszonyuk. El kellene indítani, a közalkalmazotti jogviszonyok megszüntetését, és a Munka törvénykönyve alá helyezésüket. Ez fontos dolog lenne. Az intézményvezetőkre túlzottan nem lehet hárítani, hogy ők tegyenek javaslatokat arra, hogyan tudják elképzelni a létszám leépítést. Nem láttam még olyan intézményvezetőt, aki jó szándékkal nekiáll és önmaga kidolgoz olyan javaslatot, ami kevesebb költség, kevesebb létszám szerepel. Nagyjából a képviselő-testületnek kell meghatároznia a főbb paramétereket, és ebben most kell dönteni. A laktanya őrzése mit jelent, abban a formában szükséges-e, ahogy most van? Ez elég komoly, mi a haszna, mi a pro és kontra, nem egészen tisztán látom. 
Fodor László képviselő: Véleményem szerint az intézményvezetők bevonásával, akár bizottság létrehozásával kellene átvilágítani az intézményeket. Külső szakértők másként látják a dolgokat, lehet hogy jobb a rálátásuk. A kettőt kellene összehangolni. Ha felére esik mondjuk tíz év múlva a gyerekek száma, és pedagógus még mindig annyi lesz, mint ennél a létszámnál. Ez nyilván érthető, hogy tarthatatlan ez a módszer. Nem arra gondolok, hogy valakit 57 évesen utcára kell tenni. Erről szó sincsen. Ezt át kell gondolni nagyon alaposan. Tisztességes álláspontot kell kialakítani. A műszaki csoporttal kapcsolatban konkrét javaslatom lenne. Ki kell dolgozni egy feladattervet a testületnek, a műszaki csoport részére. A végrehajtást folyamatosan kontrollálni lehetne. Ez a csoport nem azért van, ha véletlenül eltörik valahol egy vízcső, akkor szaladjunk csináljuk meg, és ha nem törik el semmi, akkor meg nincs mit csinálni. Biztosan dolgoznak ők, azt nem feltételezem, hogy nem, de a közvéleménynek is az a véleménye, hogy nem vezetett, irányított, és igazából nem számonkérhető ez a munka. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az az előterjesztés, amit a bizottságok már átnéztek, átrágták magukat rajta, nyilvánvalóan nem kőbe vésett határozat, hanem a lehetőségek tárháza. Különböző lehetőségeket tartalmaz, a költségek csökkentésére. A költségvetési vita fog pontot tenni ezekre a kérdésekre. Ez az előterjesztés tartalmazza azt is, hogy az intézményvezetőkkel egyeztetni kell. Szeretném hangsúlyozni, hogy a képviselő-testületnek, ismerve a képviselők véleményét, egyáltalán nem célja az emberek elbocsátása, legfőképpen a rétsági itt dolgozó polgároknak az ellehetetlenítése. Az átvilágítás lehetőségét értem, de semmiféle ad-hoc bizottság nem kell ehhez.
Szavazásra teszem fel a költségvetési koncepció bizottságok által támogatott határozati javaslatának pontjait. A határozati javaslat 1. pontját, a képviselő-testület 10 igen szavazattal, a 2. pontját 10 igen szavazattal, 3. pontját 10 igen szavazattal elfogadta. 
A 4. pontnál kérném jegyző asszony segítségét, hogy dr. Tóth Mária képviselő kiegészítését hogyan kezeljük.
Kapecska Ferencné jegyző: A kiadott anyag a bizottsági ülésen elhangzott, és a bizottság által támogatott javaslatot tartalmazza. Az eredeti határozati javaslatban az szerepelt, hogy intézményekre lebontott tervezett létszámcsökkentés támogatása esetén, a végleges döntésről a képviselő-testület a decemberi ülésen az intézményvezetők által kidolgozott, a feladat ellátás színvonalát érintő esetleges hatásai alapján fog dönteni. Ez szerepelt az eredeti előterjesztésben. A bizottság úgy foglalt állást, hogy ne az intézményvezetők feje felett történjen meg ez a döntés, hanem az ő állásfoglalásuk után kerüljön az anyag a decemberi ülés elé. A polgármesteri hivatal is intézménynek tekintendő, az önkormányzat intézménye, mind a belső ellenőrzés és egyéb kimutatások során a hivatalt is intézményként kell szerepeltetni. A képviselő asszony módosító javaslata arra irányul, hogy a polgármesteri hivatalt teljesen másként kell kezelni, mint a többi intézményt. Míg a többi intézménynél elfogadott, hogy az intézményvezető tegyen javaslatot különböző költségcsökkentő megoldásokra, a polgármesteri hivatalnál ez nem áll fenn, hanem kategórikusan mondja ki a képviselő-testület, mindenféle feladatellátásra vagy egyéb dologra vonatkozó számítások, elemzések elkészítése nélkül, hogy a polgármesteri hivatal létszáma kettő fővel csökken, egy ügyintézővel, és egy ügykezelővel. Erre vonatkozik a módosító javaslat, vagy kiegészítés, teljesen mindegy, hogy minek nevezzük. 
dr. Tóth Mária képviselő: Nem az volt a lényege a módosító javaslatomnak, hogy abban döntsünk, hogy a polgármesteri hivatalból két fő menjen el. Ugyanúgy nem most döntünk ebben az ügyben, ahogy az intézmények esetében sem. Azt mondtam, hogy elkülönítve kell kezelni az intézményektől a polgármesteri hivatalt. Nem vagyok hajlandó tovább várni ebben az ügyben, és azt halasztgatni. Az intézményvezetők közé soha nem szoktuk besorolni a jegyzőt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Felkérem dr. Tóth Máriát, hogy a módosító javaslatát szíveskedjen még egyszer elmondani.
dr. Tóth Mária képviselő: Kérem külön bekezdésben szerepeltetni: Polgármesteri Hivatal egy ügyintézői és egy ügykezelői álláshely megszüntetése. Az SZMSZ módosításával együtt a decemberi ülésen elő kell terjeszteni a létszám csökkentést és szervezeti változást tartalmazó ügyrendet. Ez kizárólag a polgármesteri hivatalra vonatkozik, ez a második mondat.
Kapecska Ferencné jegyző: Szeretném javasolni, hogy a határozati javaslatba külön pontban szerepeljen az eredeti megfogalmazás szerint, egyértelmű szövegkörnyezetbe kerüljön be a képviselő asszony módosító javaslata. Legyen ez az 5. pont, és a következők számozása értelemszerűen módosul.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a képviselő asszony javaslatával, miszerint a polgármesteri hivatal 1 ügyintézői és 1 ügykezelői létszámcsökkentését is tartalmazó ügyrendet az SZMSZ módosításával együtt a decemberi ülésen elő kell terjeszteni. A javaslatot képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal elfogadta. 
Szavazásra teszem fel továbbá az 5. pontot, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 6. pontot a képviselő-testület 10 igen szavazattal, a 7. pontot a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 8. pontot 10 igen szavazattal, 9. pontot 10 igen szavazattal, 10. pontot a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.  91/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta, azt elfogadja. A határozat háttérszámításait az 1-4. számú mellékletek tartalmazzák. 
A képviselő-testület a végleges költségvetés összeállítása érdekében az alábbi feladatokat határozza meg. 
1.) Önkormányzati alapfeladatok ellátása, intézmények működtetése: 
  • A bizottságok részletesen vizsgálják felül az intézményi költségvetéseket és tegyenek javaslatot a belső tartalékok feltárására, a működéshez még nélkülözhető előirányzat csökkentésre.
  • Az intézményi felújítási és karbantartási feladatok rangsorolt megvalósítására javaslatot kell tenni. 
Határidő: 2007. január 5. 
Felelős: Intézményvezetők
2.) Az intézményi eszköz beszerzések és felújítások, út építés és felújítás, játszótér kialakítás, urnafal, ravatalozó fedett rész kialakítás költségét és pályázati lehetőségeit fel kell mérni.
Határidő: 2007. január 5.
Felelős: intézményvezetők, Bulejka András főmunkatárs. 
3.) A képviselő-testület a gyermek és szociális étkeztetés vállalkozás keretében történő ellátását nem támogatja, a saját konyhát továbbra is fenntartja. 
4.) A költségvetési hiány csökkentése, a fejlesztési feladatok fedezetének megteremtése érdekében működési költségek lényeges csökkentése indokolt. 
Az önkormányzati intézmények vezetői dolgozzák ki a feladat ellátás színvonalát nem érintő költségcsökkentést, a belső tartalékok kihasználási lehetőségét, az ellátott feladatkör esetleges módosítását, annak hatását. Tegyenek konkrét javaslatot az intézményi költségvetések csökkentésére. 
Az intézményvezetők által kidolgozott, az illetékes bizottsággal egyeztetet költségcsökkentési lehetőségeket a képviselő-testület decemberi ülésén elő kell terjeszteni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Dr. Szájbely Ernő intézményvezető, Végh József igazgató, Holman Ferenc iskola igazgató, Sztruhár Istvánné óvoda vezető, Miklián Attila csoportvezető 
5.) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a működési költségek csökkentése érdekében 2007. január 1-től a Polgármesteri Hivatal egy ügyintézői és egy ügykezelői álláshelye megszüntetésre kerüljön.
Fel kell mérni a csökkentett létszámmal történő feladat ellátás hatását, a létszámcsökkentés anyagi vonzatát. 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával együtt a decemberi ülésen elő kell terjeszteni a megszüntetésre kerülő egy ügyintézői és egy ügykezelői álláshely miatt szükséges szervezeti változások átvezetését is tartalmazó ügyrendet.
A létszám csökkentés végrehajtásáról és annak időpontjáról a képviselő-testület decemberi ülésén dönt. 
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző
6.) A képviselő-testület az önkormányzati intézményekben nyugdíjazás vagy egyé ok miatt megüresedő álláshelyeket átmenetileg zárolja. Azok betöltésére a munkáltatói jog gyakorlására jogosul intézményvezetők csak a képviselő-testület erre vonatkozó döntését követően intézkedhetnek. 
Határidő: december 1.
Felelős: intézményvezetők 
7.) A képviselő-testület a Művelődési Központ és Könyvtár gazdálkodási jogkörét nem módosítja.
8.) Fel kell mérni új honlap létrehozásának, a honlap munkaköri kötelezettség keretében történő kezelésének lehetőségeit, feltételeit és költségeit. 
A Hangadó éves költségének csökkentésére - nyomda költség, szerkesztő bizottság jogkörének bővítése, szerkesztői díj, kisebb terjedelem stb. – javaslatot kell tenni. 
A honlap és Hangadó költségcsökkentésére vonatkozó javaslatot a testület decemberi ülésén elő kell terjeszteni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Végh József igazgató 
9.) Az önkormányzati intézmények munkavédelmi feladatinak ellátásra vonatkozó megbízási szerződést december 31. napjával fel kell mondai.
Határidő: felmondás közlésére december 4.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
10.) Költség csökkentés és kapacitás kihasználtság javítása érdekében a képviselő-testület támogatja, hogy az önkormányzati tulajdonú volt honvédségi laktanya nappali őrzését a műszaki csoport lássa el.
Ki kell dolgozni, és képviselő-testület decemberi ülésén elő kell terjeszteni, hogy a műszaki csoport közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott dolgozói az alapfeladat ellátás elsődlegességének biztosítása mellett milyen feltételekkel tudják ellátni 6 órától 22 óráig tartó őrzési feladatot. 
A laktanya őrzését határozatlan idejű szerződés alapján végző szolgáltatóval egyeztetni kell, hogy a megváltozott időtartamú, éjszakai és hétvégi őrzést milyen feltételekkel vállalja. 
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Miklián Attila csoportvezető
11.)A vonatkozó jogszabályok alapján elkészített, bizottságok által felülvizsgált intézményi költségvetések és egyéb szakfeladatok előirányzatait tartalmazó 2007. évi költségvetést az állami költségvetés jóváhagyását követő 45 napon belül testület elé kell terjeszteni. 
Határidő: szöveg szerint.
Felelős: Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke, Dr. Tóth Mária Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Gál Gábor Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző és Intézményvezetők

5./ Volt honvédségi laktanya épületeinek értékesítési pályázata
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen felvetődött, hogy a kidolgozott hasznosítási javaslatokra vonatkozó lakossági vélemény ismeretében kellene az értékesítési pályázatot kiírni. Elhangzott, hogy a tényleges hasznosítást nem a kidolgozott javaslat, hanem a kereslet fogja meghatározni. Az értékesítési pályázat kiírásával nem kell várni. Az értékesítésre javasolt épületekre már volt érdeklődés, a megjelölt hasznosítási formákat valamennyi javaslat tartalmazza. A bizottság 5 igen szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja. 
Jávorka János képviselő: Az előterjesztésben benne van, az első bekezdés utolsó két sorában, hogy az épületek külön értékesítése esetén önálló helyrajzi számú bejegyzést biztosítani kell. Milyen alternatívát tudunk felajánlani, behajtás, kihajtás, ezt ki fogja finanszírozni? Közműellátást hogyan lehet biztosítani? Ott mindent ki kell építeni, víz, gáz, szennyvíz stb. Ezek nagyon fontos kérdések.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szeretném, ha mindenki az eredeti előterjesztésre figyelne. Ez az előterjesztés arról szól, hogy az a megrendelés, mely szerint elkészült a laktanya állapot és értékbecslése, itt annak teszünk eleget, hogy értékbecsült áron közzé tesszük. A jelenlegi meghirdetett értékbecsült áron közzétett épületek úszótelekkel értendők. Az értékbecslés is így készült. Valamennyi közműcsatlakozás a telekhatáron található. Ez már egyeztetés kérdése lesz, hogy a különböző gerincvezetékeket hogyan kell kialakítani.
dr. Dobos Attila képviselő: Módosító javaslatom,. hogy a 4-es pontban, a 10-es számú épület esetében a hasznosítási javaslatok közül a “börtön” megjelölés törlésre kerüljön. Ez a lehetőség a továbbiakban ne szerepeljen.
A javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a volt laktanya épületeinek értékesítésével kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 92/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanya egyes épületeinek pályázati úton történő értékesítésére vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
  1. A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 356/26 hrsz-ú telephely megjelölésű volt honvédségi ingatlan 3., 6., 7., 10., 11., 19., és 22. számú épületeit értékesítésre kijelöli. 
  2. A képviselő-testület pályázatot hirdet az önkormányzati tulajdonú 356/26 hrsz-ú telephely megjelölésű volt honvédségi ingatlan 3., 6., 7., 10., 11., 19., és 22. számú úszótelkes épületeinek értékesítésére. Az ingatlanok közmű ellátása teljes felújításra szorul. 
1.) 3. számú épület: szolgáltatóház, lakások, egészségügyi létesítmény, irodák kialakítására alkalmas. A két emeletes, részben alápincézett épület összes alapterülete 1231,5 m2. Induló eladási ára: 16.010.000 Ft + áfa.
2.) 6. számú épület iroda, lakások, egészségügyi létesítmény kialakítására alkalmas. Az I. emeletes, alápincézett épület összes alapterülete 857,7 m2. Induló eladási ár: 11.153.000 Ft + áfa
3.) 7. számú épület iroda és lakás kialakítására alkalmas. A két emeletes épület teljes alapterülete 864,8 m2. Induló eladási ára: 11.243.000 Ft + áfa
4.) 10. számú épület szociális otthon, nyugdíjas ház, laboratóriumok, irodák, levéltár, kollégium, szállások, tantermek, lakások kialakítására, az ehhez közvetlenül kapcsolódó 11. számú épület konyha és étterem kialakítására alkalmas. A 10. számú épület teljes alapterülete 6.686,8 m2, a 11 számú épület teljes alapterülete: 660,5 m2. Az épületek együttes induló eladási ára: 95.510.000 Ft + áfa.
5.) 19. számú épület egészségügyi létesítmény, foglalkoztató helyiségek, lakások, szálláslehetőség, irattár, kollégium kialakítására alkalmas. A II. emeletes épület teljes alapterülete: 2.398,9 m2. Induló eladási ára : 30.833.000 Ft + áfa.
6.) 22. számú épület egészségügyi létesítmény, tanterem, lakások, vendégszálló, raktárak kialakítására alkalmas. A két emeletes épület teljes alapterülete 1.674,2 m2. Induló eladási ára: 21.771.000 Ft + áfa. 
Az épületek állapotfelmérése, alaprajza és homlokzati tervei igény esetén 5.000 Ft + áfá-ért megvásárolható.
Az ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást a város internetes honlapján, valamint a Hangadóban kell közzétenni. A vételi ajánlatok december 31-ig nyújthatók be. A pályázatokról a képviselő-testület dönt.
Határidő: közzétételre december 5.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester
Videó a tanácskozásról >>>
Az értékesítésre történő meghirdetés honlapunkon >>>
A hasznosítási tervek közzététele honlapunkon >>>
A laktanya hasznosítási lehetőségeiről szóló tárgyalás jegyzőkönyve 2006 szeptemberi ülésen >>>
Hozzászólási lehetőség a retsag.hu fórumán >>>
Szavazás, illetve a szavazás állása honlapunkon >>>
A volt laktanya értékbecslés és hasznosítási tanulmány megrendelése 
a képviselő-testület 2006  februári ülésének jegyzőkönyvében >>> 
Volt laktanya értékbecslési pályázata a testület 2005. október 27-i ülésén >>> 
Volt laktanya értékbecslési és vételi ajánlat tárgyalása a testület 2005 augusztus 25-i ülésén >>> 
A laktanya régebbi ismertetése és befektetési felhívása honlapunkon >>> 

6./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
dr. Tóth Mária Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Alaposan körbejártuk a témát. Valamennyiünk véleménye az volt, hogy a fiatalokat segíteni kell. A vélemények abban tértek el, hogy volt olyan álláspont is, hogy ne legyen valamennyi pályázó támogatva, egy bizonyos határnál a kereseti viszonyokra tekintettel álljunk meg. A többség ezt ellenezte. Ennek a támogatásnak a lényege az lenne, hogy a szociális körülményekre tekintettel legyünk. A múlt évihez képest emelkedett a pályázók száma, 5 fővel. Kidolgozott pontrendszer alapján ítéltük meg, hogy ki mennyi támogatást kapjon. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Ez a pontrendszer nyilvános – e, az igénylők tudják-e, mi alapján számították ki nekik a támogatást.
dr. Tóth Mária bizottsági elnök: Erre nem tudok választ adni. Megkérem a jegyző asszonyt, segítsen ebben.
Kapecska Ferencné jegyző: A pályázati feltételek között, amit a központi előírás alapján írtunk ki, nem került meghatározásra, hogy milyen feltételrendszert vegyen figyelembe a képviselő-testület. A pályázati űrlap tartalmazza, van-e a családban munkanélküli, árva vagy félárva –e valaki, tartós beteg van-e, van-e még tanuló testvér a családban, vagy éppen egyedülálló szülő tartja el a gyermeket. . A bizottsági ülésen is megfogalmazódott, hogy jövőre ha újra csatlakozik a képviselő-testület a kiíráshoz, már meg kell határozni az elbírálási feltételeket is. A képviselő-testületnek szociális rászorultság alapján kell elbírálni a pályázatokat. A szociális rászorultságot az egy főre eső jövedelmen túl egyéb körülmények, tartós betegség, munkanélküliség stb. is befolyásolja. Havi 62 eFt-os keret lett figyelembe véve, ami magasabb, mint tavaly volt. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Ha ez a pontrendszer objektív, van-e akadálya, hogy ezt ismertessük, hogy a találgatásokat elkerüljük.
Kapecska Ferencné jegyző: Nem tiltja semmi, de nem kötelező. Döntést indokolni a pályázó felé nem kell.
Jávorka János képviselő: Alaposan körbejártuk ezt a kérdést. A bizottság a pontrendszeres megoldást találta járható útnak. Fontos, hogy a tavalyi összeg felemelésre került, 25 %-kal. Természetesen örülnénk, ha még nagyobb emelést tudnánk biztosítani. Tudni kell, hogy a most megítélt összeget az állam kiegészíti, így átlagban 3-4-5, esetenként 10 eFt-ot is el fog érni a támogatás. A rangsor alapján pár főnek a Nógrád Megyei Önkormányzat is kiegészíti még a támogatását. 
dr. Dobos Attila képviselő: Én nem értek egyet az ilyen elbírálással, mert pont az, amiért ez létrejött, mégpedig hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiataloknak nyújtson tényleges anyagi segítséget, nem valósul meg. Nagyon sajnálom Rétságot, hogy itt mindenki, aki egyetemre, főiskolára jár, szociálisan rászoruló. Tehát itt a városban valamilyen probléma lehet. Azért nem fogom megszavazni, mert pont azt a részét nem teljesíti, hogy aki valóban szociálisan rászorult, az egy komolyabb összeget kapjon. Így elaprózódik az összeg. Így nevetségessé is válik a képviselő-testület valamilyen szinten. A jövő évben valamilyen sokkal objektívabb, és sokkal korlátozottabb létszámot kell megállapítani. Át kellene ezt dolgozni. Ki kell tenni a pontrendszert is, hogy lássák, ki milyen rászorultsága miatt kap annyit, amennyit kap. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Nem egészen értek egyet Dobos úrral. Fel kellene mérni, hogy itt Rétságon hány fő jár felsőoktatási intézménybe, felmérni azok szociális helyzetét. Az volna a cél, hogy minél szélesebb körben jussanak hozzá a fiatalok a támogatáshoz. Azon kellene elgondolkodnunk, honnan tudunk ehhez forrást teremteni, hogy megemeljük ezt az összeget. Találni kell megoldást, hogy a ténylegesen rászorulókat más formában támogassuk. Az állami támogatást mindenki számára el kell hozni.
Hegedűs Ferenc képviselő: Alpolgármester úrhoz csatlakoznék. Meg kellene azt is nézni, a gyerekek hogyan tanulnak. Arra is gondolni kell, hogy ezek a gyerekek talán itt a városban fognak dolgozni. Ha máshol is dolgozni, az adója ide fog csapódni. Jó kapcsolatot teremthetünk velük, mert lehet, hogy minisztériumban, vagy egyéb helyen fognak dolgozni. A lehetőséghez viszonyítva ezek a gyerekek kapják a maximumot. 
Jávorka János képviselő: 23 személyről van szó, én azon vagyok, hogy adjunk mindenkinek. Ha megnézzük az egy főre jutó jövedelmet, igen szerény eredmények születnek. Még ha kevesebb összeg is jut, de mindenkinek adjunk. A pontrendszer szerintem a legigazságosabb, amit ebben az esetben alkalmazni lehetett. A keretösszeg emeléséhez forrást kell keresni. 
dr. Tóth Mária képviselő: Dobos úr mondandójához kapcsolódva, hogy milyen szegények Rétságon, hogy minden hallgató kér támogatást. Merem mondani, hogy a pályázók a felét sem teszik ki a felsőoktatási intézményben tanulókból. Sokan nem pályáztak. Még olyanok sem, akik kevesebb jövedelemmel rendelkeznek, mint akik benyújtották a pályázatukat. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nehéz ezzel a napirendi ponttal megbirkózni, ugyanis igazából mindenkinek igaza van. Statisztikai hivatal átlagszáma, hogy egy egyetemista havi átlag költsége kb. 60-80 eFt. . Magukat az iskolásokat támogatjuk, nem a szülőket. Módosító indítványom, hogy 10 eFt / hó – val emeljük fel a keretet, és arányosan legyen felosztva a Szociális Bizottság által javasolt pontrendszer szerint. Ez éves szinten 100 eFt- ot tesz ki. Az egy pontra jutó érték 287 Ft-ról 333 Ft-ra emelkedne, mindenkinél magasabb összeg lenne megállapítható. A bizottság által javasolt rangsor nem változik, de mindenkinek emelkedik az ösztöndíja.. 
Szavazásra teszem fel, hogy a keretet havi 10.000 Ft-tal, éves szinten 100 eFt-tal emeljük meg. A javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Szavazásra bocsátom a bizottság által javasolt pontrendszer elfogadását és 333 Ft/pontérték szerinti számított havi ösztöndíj megállapítását. A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a határozati javaslatot és a táblázatban pályázók szerint kimutatott, 333 Ft/pontértékkel számított, 100 Ft-ra kerekített ösztöndíjat, és meghozta alábbi határozatát.  93/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat, és az alábbiak szerint döntött.
Jelenleg felsőfokú tanulmányokat folytató – A típusú - pályázók közül, az együtt élő családtagok egy főre eső alacsony jövedelmét, valamint a szociális helyzetet befolyásoló egyéb körülményeket (egyedülálló szülő, családban előforduló tartós betegség, munkanélküliség, tanulmányokat folytató testvér, félárva, árva) figyelembe véve,
  1. Szlavkovszki Edit Rétság, Rákóczi út 43. szám alatti lakos, a Szolnoki Főiskola hallgatója részére havi 5.700 Ft,
  2. Jobbágyi Péter Rétság, Rózsavölgy u. 23. szám alatti lakos, Győri Széchenyi István Egyetem hallgatója részére havi 5.300 Ft,
  3. Nagy Gabriella Rétság, Körtefa u. 19. szám alatti lakos, a Heller Farkas gazd. és Turisztikai Főiskola hallgatója részére havi 5.300 Ft,
  4. Szabó Tamás Rétság, Madách u. 13. szám alatti lakos, a Gábor Dénes Főiskola hallgatója részére havi 5.000 Ft,
  5. Szabó Viktória Rétság, Madách u. 13. szám alatti lakos, a Gyöngyösi Károly Róbert Főiskola hallgatója részére havi 5.000,- Ft,
  6. Fejes Balázs Rétság, Orgona köz 3. fszt. 1. szám alatti lakos, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója részére havi 4.300 Ft,
  7. Hangács Balázs Rétság, Szőlő u. 22. szám alatti lakos, a Győri Széchenyi István Egyetem hallgatója részére havi 4.300,-Ft,
  8. Novák Orsolya Rétság, Rózsavölgy u. 13. szám alatti lakos, a Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatója részére havi, 4.300 Ft,
  9. Bányai Tibor Rétság, Takarék u. 25. I/3. szám alatti lakos, az Eszterházy Károly Főiskola hallgatója részére havi 4.000 Ft,
  10. Hegedűs Andrea Rétság, Rózsavölgy u. 34. szám alatti lakos, a Veszprémi Pannon Egyetem hallgatója részére havi 3.300 Ft,
  11. Hegedűs Péter Rétság, Rózsavölgy u. 34. szám alatti lakos, a Győri Széchenyi István Egyetem hallgatója részére havi 3.300 Ft,
  12. Ferencsik Erika Rétság, Mikszáth u. 7. szám alatti lakos, a Szegedi Tudományegyetem hallgatója részére havi 2.700 Ft,
  13. Tomek Erika Rétság, Nógrádi u. 28. szám alatti lakos, a Győri Széchenyi István Egyetem hallgatója részére havi 2.700 Ft,
  14. Benyó Annamária Rétság, Körtefa u. 8. szám alatti lakos, a Debreceni Egyetem hallgatója részére havi 2.300 Ft,
  15. Ellenbach László Rétság, Hunyadi sor 11. szám alatti lakos, a Győri Széchenyi István Egyetem hallgatója részére havi 2.300 Ft,
  16. Sarankó Hajnalka Rétság, Radnóti u. 9. I/2. szám alatti lakos, az ELTE Természettudományi kar hallgatója részére havi 2.300 Ft,
  17. Balla Gábor Rétság, Rákóczi út 49. szám alatti lakos, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója részére havi 2.000 Ft,
  18. Balla Petra Rétság, Rákóczi út 49. szám alatti lakos, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója részére havi 2.000 Ft,
  19. Lomen Péter Rétság, Körtefa u. 13. szám alatti lakos, a Győri Széchenyi István Egyetem hallgatója részére havi 2.000 Ft,
  20. Kása Ilona Rétság, Rákóczi út 34. szám alatti lakos, az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem hallgatója részére havi 1.700 Ft,
  21. Kása Gergely Rétság, Rákóczi út 34. szám alatti lakos, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója részére havi 1.700 Ft,
  22. Miklián Éva Rétság, Börzsönyi u. 22. szám alatti lakos, a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója részére havi 1.000 Ft ösztöndíjat állapít meg. 
“B” típus:
  1. Körmöczi Gábor Rétság, Mező u. 23. szám alatti lakos, a Váci Piarista Gimnázium, Szakközépiskola hallgatója részére havi 2.300 Ft ösztöndíjat állapít meg, 2007. szeptember 1-től 6 egymást követő tanulmányi félévre.
Az ösztöndíj pályázatokra vonatkozó bírálati lapokat 2006. december 6-ig a Nógrád Megyei Önkormányzat részére meg kell küldeni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

7./ Óvoda vezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Gál Gábor MOS Bizottság elnöke: A bizottság november 28-i ülése nem volt határozatképes. Így az óvodavezetői pályázat feltételeire vonatkozóan érvényes bizottsági javaslatot nem terjeszthetek a testület elé. Az ülésen megjelentek egybehangzóan a határozati javaslat “B” változatát, a 10 éves szakmai gyakorlat elfogadását támogatják. Egyetértettünk a kiegészítéssel is, miszerint a pályázati kiírásban szerepeljen, hogy előnyt jelent a pedagógus szakvizsga. Külön kérésem lenne a jegyző asszony illetve a testület felé, hogy a helyi pályázóknak, amennyiben ez lehetséges, és igénylik, nyújtsunk segédkezet a pályázatok szakszerű összeállításához.
Kapecska Ferencné jegyző: Jogszabály is előírja, hogy valamennyi pályázónak, mind az intézmény, mind a fenntartó köteles minden olyan adatot, információt kiadni, hogy megismerhesse az intézmény munkáját, hogy ennek megfelelően reális pályázatot tudjon benyújtani. De magában a pályázat megírásában nem működhetünk közre. Az előterjesztés is tartalmazza, hogy jogszabályi előírás az, hogy legalább 5 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkezni, tehát ettől kevesebbet megállapítani nem lehet. A képviselő-testület jogköre, hogy milyen feltételeket határoz meg a pályázati kiírásban. A kormányrendelet azt tartalmazza, hogy a pályázatoknál előnybe kell részesíteni azt, aki pedagógus szakvizsgával már rendelkezik. A jogszabály ezt kimondja eleve, de célszerű, ha a pályázati kiírásban is szerepel. 2010. január 1. után már csak pedagógus szakvizsgával rendelkező pályázót lehet majd kinevezni.
Dr. Dobos Attila képviselő: Ennél sokkal komolyabb pályázati kiírásnál is 5 éves szakmai gyakorlatot írnak elő. Nem zár-e ki sok jelentkezőt a továbbiakban, ha 10 éves szakmai gyakorlatot írunk elő? Tanácskozási joggal jelenlévő óvoda vezető asszonyt szeretném megkérdezni, mit javasol?
Sztruhár Istvánné óvoda vezető: Úgy gondolom, hogy 10 éves gyakorlat minimum szükséges, és a vezetői gyakorlat sem árt, ahhoz hogy egy ilyen feladatot el tudjon látni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság által is javasolt határozati javaslat “B” változatát, a 10 éves szakmai gyakorlat előírását, valamint azt, hogy a pedagógus szakvizsga előnyt jelent. A javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. A vezetői megbízás időtartamára, 2007. augusztus 1-től 5 éves időtartamra szóló kinevezést a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát. 94/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Napközi-Otthonos Óvoda, óvoda vezetői állás betöltésére. 
Képesítési és egyéb feltételek:
- szakirányú főiskolai végzettség,
- legalább 10 éves szakmai gyakorlat 
- erkölcsi bizonyítvány
Pedagógus szakvizsga előnyt jelent.
Az óvoda vezetői megbízás 2007. augusztus 1. napjától 5 éves időtartamra szól.
Beosztáshoz kapcsolódó juttatások: Vezetői pótlék a pótlékalap 230 %-a, bérezés Kjt. szerint. 
A pályázatot a többször módosított 138/1992. (X.8.) Korm. számú rendelet 5. §. (8) bekezdése szerint kell elkészíteni.
A pályázat benyújtási határideje a közzétételtől számított harminc nap. 
A pályázatot Rétság Város Önkormányzat Polgármestere – 2651 Rétság, Rákóczi út 20. – címére kell megküldeni.
A pályázat elbírálásának határideje: május 31.
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírás Oktatási és Kulturális Közlönyben való közzétételéről és pályáztatási eljárás előkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: pályázati felhívás megküldésére: 2006. december 15.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

8./ Rétság helységnév használat engedélyezése
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság a helységnév használatára vonatkozó határozati javaslat elfogadását egyhangú szavazattal javasolja a testületnek. Autóház Rétság Kft. lesz a pontos megnevezés.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a helységnév használatával kapcsolatos határozati javaslat “A” változatát, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 95/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság helységnév használattal kapcsolatos kérelmet, azt támogatja.
Hozzájárul, hogy az Autó-Kocsis Kft-t megvásárló, 2613 Rád, Petőfi u. 2. szám alatti székhellyel, továbbra is rétsági telephellyel működő gazdasági társaság elnevezésében a Rétság helységnevet, “Autóház Rétság Kft.” formában használja. 
Határidő: értesítésre december 5.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

9./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. A tájékoztatót a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
10./ Interpelláció: “Ki és hogyan intézkedhet egy képviselő, vagy a polgármester jogszerűtlen eljárása esetén”
Előterjesztő: Jávorka János képviselő
Mezőfi Zoltán polgármester: Ismertetem az interpellációval kapcsolatos szabályokat. Az interpellációt benyújtó képviselő joga ismertetni kérdését, annak körülményeit. Azt követően a válaszol a jegyző asszony, majd a válasz el, vagy nem elfogadásáról nyilatkozhat az interpellációt benyújtó képviselő. Onnantól kezdve vita nélkül szavaz a képviselő-testület. 
Jávorka János képviselő: Néha én is megnézem a Rétság Városi honlapot. Többen jelezték felém, hogy október végétől a honlapon az adatok nem naprakészek, amit addig nem tapasztaltunk. Minden közérdekű dolog naprakészen szerepelt a honlapon. Én megkerestem a művelődési ház igazgatóját, és beszéltem Girasek úrral, aki gyakorlatilag a honlapot kezeli. Azt a választ kaptam, hogy Gál Gábor a MOS bizottság elnöke, és polgármester úr egy levélben kereste meg az internetes szolgáltatót, és letiltották a művelődési ház részére a hozzáférhetést, és állítólag ez az oka annak, hogy nem naprakész a honlap tartalma. Én úgy tudom, hogy annak idején a képviselő-testület bízta meg a honlap kezelésével a művelődési központot. Az a véleményem, hogy így nincs joga senkinek beavatkozni a honlap működésébe, szerkesztésébe, és frissítésébe. Ezért kérdezném a jegyző asszonyt, hogy joga van-e a bizottság elnökének, és esetlegesen a polgármesternek ilyen levelet küldeni a szolgáltatóhoz? Joga van-e letiltani a szolgáltatást, amire a művelődési központ kötött megállapodást? Milyen intézkedés történhet, hogy a honlap legalább olyan minőségű legyen, mint eddig volt?
Kapecska Ferencné jegyző: Jávorka János képviselő a város honlapját érintő ügyben interpellációt nyújtott be. Tekintettel arra, hogy a képviselő úr jelezte, hogy az interpellációt a testületi ülésen ismertetni kívánja, csak a feltett kérdésekre szeretnék reagálni. 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának 6.7 pontja az intézmény alaptevékenységeként határozza meg többek között a város internetes honlapjának kezelését. A www.retsag.hu domain név Rétság Város tulajdona, a szolgáltató a WNET Internet Távközlési Szolgáltató Kft, akivel az intézmény kötött szerződést. A honlap ipresszuma tartalmazza, hogy Rétság Város Önkormányzat megbízásából a kiadói jogokat és kötelezettségeket a Városi Művelődési Központ és Könyvtár gyakorolja. 
2006. október 27-én iktatott, átiratban Mezőfi Zoltán polgármester Gál Gábor bizottsági elnök megkereste a szolgáltatót, hogy vizsgálja felöl Rétság város hivatalos weboldalát és az ehhez tartozó hivatalos tárhelyet, mivel felmerül annak gyanúja, hogy azt feltörték, mivel a www.retsag.hu weblap megnyitásakor a freewb.hu ingyenes tárhely szolgáltató oldalai jelennek meg. Kérték a probléma azonnali kivizsgálását és annak eredményétől függően az azonnali adatmentést és az internetes weboldal gyors zárolását. Az átirat tartalmazza “Rétság nemhivatalos honlapja megnevezéssel weww.retsag.net domain néven lévő honlap nyitóoldalának képét is. 
A szolgáltató a megkeresés alapján a felülvizsgálatot elvégezte. Megállapította, hogy 2006. október 22-én 21 óra 24 perckor a www. retsag.hu weboldal nyitó oldalát átirányították a www.retsag.net weboldalra, ami az Interware Internet Szolgáltató ZRT szerverén helyezkedik el “Rétság nemhivatalos honlapja” címen. A www.retsag.net domain név Girasek Károly tulajdona. Mivel az internetes weboldal tartalmát megváltoztatták és más tárhely szolgáltatóhoz irányították, ezért fennállhat az illetéktelen hozzáférés gyanúja. A megkeresés alapján a honlap teljes anyagát 2006. október 27.-én 11 óra 30 perckor archíválták, visszaállították az eredeti állapotot és a módosításhoz és törléshez tartozó hozzáféréseket blokkolták. 
A szolgáltató válasza igazolja, hogy az intézkedés szükséges volt, de arra nem megfelelően került sor. A felelős kiadó, a Művelődési Központ igazgatóját kellett volna felkérni, illetve utasítani az azonnali intézkedés megtételére, mivel a testület felhatalmazása alapján a szerződést Ő kötötte a szolgáltatóval és Girasek Károllyal is.
Az alapító okiratban is rögzített intézményi feladat vonatkozásában közvetlen intézkedés megtételére a polgármester és bizottság elnöke nem jogosult. Erről a polgármester urat és bizottsági elnök urat is tájékoztattam.
Az intézménytől bekért szerződések alapján a város hivatalos honlapjának most már tükörszerverként történő megjelenítésére a retsag.net domain néven nincs utalás.
A felelős kiadóval és szolgáltatóval történt többszöri szóbeli egyeztetés és levélváltást történt. A szolgáltató a hozzáférési jogosultságot – polgármester és jegyző együttes írásbeli megkeresését követően.- november 29-én biztosította. 
Az intézmény igazgatóját írásban kértem, haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a honlap impresszumában foglaltak szerint történjen annak feltöltése és kezelése, illetve a nem önkormányzati tulajdonú www. retsag.net domain néven, más szolgáltató szerverén a retsag.hu tükörszervereként ne jelenjen meg a város hivatalos honlapja. 
A hivatal eleget tett a rendeletek SZMSZ szerinti közzétételi kötelezettségének. Az október 26-i testületi ülésen megalkotott, a 2006. évi költségvetés módosításáról szóló 12/2006. (X.27.) számú önkormányzati rendelet október 27-én 6 óra 40 perckor elektronikus úton átküldésre került, az a retsag.hu honlapon még a hozzáférés zárolása előtt közzétételre került. 
Kérem a Tisztelt Képviselő Urat, hogy a válaszomat fogadja el. 
Jávorka János képviselő: Jegyző asszony válaszát az interpellációra elfogadom, és köszönöm szépen.
11./ Egyebek
Hegedűs Ferenc képviselő: Tóth György úr, aki a Autó-Kocsis Kft-t megvásárolta, nagyon szép kérelmet írt. El szeretném mondani, hogy tervükben több márka értékesítése is szerepel, Mitsubishi, Kia, Tata. Aki ilyen autót akar vásárolni, itt helyben is megteheti.
Jávorka János képviselő: Mindenki Karácsonyával kapcsolatban az idén is szeretnénk a művelődési házzal megszervezni a rendezvényt. Volt egy előzetes megbeszélés, ahol polgármester úr, és alpolgármester úr is jelen volt. Jelen voltak a város sportegyesületeinek vezetői, civil szervezetek, nyugdíjas klub vezetői is. Egy program került kidolgozásra. Maga a rendezvény december 22-én lesz, pénteki napon. 15 órától kezdődik gyerekprogramokkal, 18 órától pedig vendéglátásra kerül sor a város lakossága részére, a parkolóban. Kérem, aki támogatni kívánja a rendezvényt, a művelődési központot keresse meg, ha pénzadományról lesz szó, arról nyugtát kap az adakozó. A Radnóti úttal kapcsolatban lenne egy észrevételem, pontosabban elismerésem az úttal kapcsolatban. A kivitelező és Bulejka úr sokat egyeztetett ebben a kérdésben, és jóval több munka valósult meg, mint amennyit rá tudtunk fordítani. Köszönöm szépen. A kérésem annyi lenne, hogy két oldalt az útpadka feltöltését meg kellene oldani, mert az aszfalt magassága elég nagy, és ha lehajtanak az útról, letörik a széle, és ugye a gépkocsiknak sem tenne jót.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ismerjük a problémát, jól tudjuk, meg fogjuk csinálni. 
Fodor László képviselő: 2007. január 25 – és 27-e között egy Doni Emléktúra néven kerül megszervezésre egy rendezvény. Ez kb. 40 fővel gyalogosan, illetve 4 fő lóval 3 nap alatt szeretnének 16-17 települést érintő túrát megtenni. Aki szeretne csatlakozni, vagy felajánlani egy meleg teát, ételt, azt megköszönnék a szervezők. Másik téma, megkerestek a Rózsavölgy u. 16. szám, illetve attól felfelé lakók azzal a problémával, hogy a 2-es számú főútról a csapadékvíz elvezetés egyáltalán nincs megoldva, ott a kerítések, telkek 3-5 méterre esnek az út szélétől, hömpölyög a víz a házak pincéjébe is. Kérek ebben intézkedést. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérelmünket az ügyben hiánypótlás címszó alatt megküldtük az EGUT-nak. 
dr. Tóth Mária képviselő: Örömmel hallottam, hogy megrendezésre kerül a Mindenki Karácsonya, most már hagyományosan. És had dicsekedjek, hogy egyébként az én fiam még a Nóra idejében kezdte el ezt csinálni. Nemcsak a vállalkozók fognak adakozni, hanem magánszemélyek is, ahogy sokan tettük eddig is, és nemcsak a művelődési ház szervezi ezt, hanem mi is, hiszen az év elején megszavaztunk rá 70 eFt keretet is. Kezdő pénzünk van már hozzá. Én úgy tudtam, hogy 23-án lesz a rendezvény. Én nem láttam, de a televízió megint rosszul írja az időpontot, ez tavaly is így volt.
Mezőfi Zoltán polgármester: Hogy pontos legyen a tájékoztatás, december 22-én, pénteken 18 órakor, egy rétsági Mindenki Karácsonya lesz. 
Gál Gábor képviselő: Sérelmezem, hogy a Mindszenti emléknapi rendezvényről a művelődési központ kivonult, konferáló személyt sem tudtak előzetes megkeresésünk alkalmával biztosítani. Az intézmény részéről teljes érdektelenség mutatkozott. Itt jegyezném meg, hogy köszönet és tisztelet jár azoknak a lelkes fiataloknak, akik segítették a méltóságteljes megemlékezést. Remélem a továbbiakban is szívesen részt vesznek a rendezvények akadálymentes, és színvonalas lebonyolításában. Érdekesség, hogy az ország lekülönbözőbb tájairól érkeztek szép számmal látogatók.
Jávorka János képviselő: Először 23-át javasolta a művelődési központ vezetősége, de egybehangzó vélemény volt, hogy 22-e megfelelőbb lenne. 
Több tárgy nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta. 
kmft.
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-