Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3. számú  JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2006. február 9. napján megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak:  12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Bulejka András főmunkatárs, Lichtenberger Edit jegyzőkönyvvezető, 4 fő rétsági lakos

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket, intézményvezetőket, rétsági polgárokat. Külön köszöntöm Farkas Sándorné dr. könyvvizsgáló asszonyt. Megállapítom, hogy valamennyi képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

Napirend előtt:

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
dr. Szájbely Ernő képviselő: A Földhivatallal a helyiség csere megvalósult-e?
Kapecska Ferencné jegyző: A testületi döntésről értesítettük a Földhivatalt, de választ a mai napig nem kaptunk. Tekintettel arra, hogy a Kincstárral további egyeztetés van, gyanítom, hogy nem is fog létrejönni a csere, mert ha alaposan megnézzük ennek vonzatait, akkor az önkormányzat számára lett volna kedvezőbb. Eddig sem pozitív, sem negatív választ nem kaptunk. 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta.
2./ Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Pénzügyi Bizottság bízott meg azzal, hogy napirend előtt mondjam el a következőket. Nyomatékosan felhívjuk a polgármester úr figyelmét arra, hogy az ülésvezetés közben az SZMSZ előírásait tartsa be, hallgassa végig a hozzászólásokat, ne szóljon közbe. Ez a Pénzügyi Bizottság javaslata.
Mocsári Gergely képviselő: Kiegészíteném ezt azzal, hogy mi magunk, képviselők is tartsuk be az SZMSZ szabályait. 

Mezőfi Zoltán polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. §. /3/ bekezdése alapján a meghívón nem szereplő napirend felvételéről a napirend elfogadása előtt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt.
Javasolom 1. napirendként tárgyalni a “Zrínyi út felújítása” című napirendet, mivel az érinti a költségvetést. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a témát. Továbbá javasolom “Szülői Munkaközösség támogatási kérelmét” 11. napirendként tárgyalni. A témát a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. 

A napirendi javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt. 
 

-
Napirend
Előterjesztő
1./ Zrínyi út felújítása Mezőfi Zoltán polgármester
2./ Megbízási szerződés módosítás Kapecska Ferencné jegyző
3./ 13. havi illetmény időarányos kifizetése Kapecska Ferencné jegyző
4./ 2006. évi költségvetés Mezőfi Zoltán polgármester
5./ Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2006. évi költségvetése Kapecska Ferencné jegyző
6./ Volt laktanya állapotfelmérés, hasznosítási lehetőség és értékbecslés Majnik László Pü.b.elnöke
7./ Beszámoló a folyamatban lévő szerződésekről Mezőfi Zoltán polgármester
8./ Területvásárlási kérelem Mezőfi Zoltán polgármester
9./ Bérleti díj módosítás Kapecska Ferencné jegyző 
10./ Rétság helységnév használatának engedélyezéséről Kapecska Ferencné jegyző
11./ Szülői Munkaközösség támogatási kérelme Majnik László Pü.b.elnöke
12./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról Mezőfi Zoltán polgármester
13./ Egyebek  -


1./ Zrínyi út felújítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elhangzott, hogy a tervdokumentáció megrendeléséről a múltkori testületi ülésen döntöttünk. A pályázatot 15-ig kell benyújtani, az előkészítés állapota jó. Csak arra használható fel a pályázati pénz, amit az elismer. Bármilyen más elvégzett munkát kifizetett számlákkal, szerződésekkel kell igazolni, különben a szigorú feltételek következtében elveszíthetjük a pénzt. Ez a megoldás egy első lépés lehet a további felújításra nézve, csak és kizárólag 140 fm útfelület felújítását tartalmazza, járda, parkoló stb. nem lehet benne.
A bizottság javasolja a testületnek, hogy a költségvetés a konkrét összegekkel a Zrínyi út felújítását tartalmazza.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Nagyrészt a bizottság véleménye egybehangzó a Pénzügyi bizottság véleményével. Nagyon szerencsésnek tűnik, hogy az útfelújítás egybeeshet, amennyiben eredményesen pályázunk, a 2-es út felújításával. Ez jelentheti, hogy a Zrínyi utca és 2-es út torkolata is jobb minőségűvé válhat. Egységes állapotú utat nyerhetünk. A bizottság támogatja a költségvetésben történő szerepeltetését a felújítás költségeinek. 
Girasek Károly képviselő: Kérdésem, hogy miért csak a Zrínyi út terveztetése került előkészítésre, hiszen más útjaink is vannak, amikre pályázni lehetne. Sőt sokkal égetőbb gondjaink is vannak, olyanok, amik a pályázati feltételeknek megfelelnek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Girasek úr véleményt is villantott fel, nem tudok ezzel egyetérteni. Két bizottság tárgyalta a témát részletesen. Nagyon érthetően el lett mondva szakemberek segítségével, hogy bár számos utca felújításra szorul, de a kiírt pályázati feltételeknek csakis a Zrínyi utca fér bele. Pl. települési gyűjtő útnak kell lennie. Nem érintkezhet az út külterülettel, ebből a szempontból sem fér bele számos felújításra váró utca a pályázati kiírásba. Más útfelújítási pályázat jelen pillanatban nincsen. 
Girasek Károly képviselő: Minden pályázati lehetőséggel élni kell, ennél fogva magam is támogatom a Zrínyi út felújítását. Egészen pontosan a burkolat felújításáról van szó, bizonyos szakaszon. Fontos ezt hangsúlyozni, nehogy félreértés legyen. Olyan helyzetben kellene a testületnek lennie, hogy kész tervek legyenek a többi utca felújítására, hogy amikor a pályázat kijön, akkor legyen döntési lehetőségünk, hogy melyik utcákat újítjuk fel. Tekintettel arra, hogy jelenleg csak egy ilyen pályázat van, és bizottsági ülés elé is ez került csak. A lakosság már korábban is kifogásolta pl. a Kossuth utca állapotát. A Kossuth utcán nem lehet közlekedni, a Zrínyi utcán normális személyautóval lehet. Nagy teherautókkal nehezen lehet. A Kossuth utca véleményem szerint belefér a kiírásba. Furcsállom, hogy csak egyedül a Zrínyi út került kiemelésre, mert azt nem kérdezte meg senki, hogy a testület melyik utat szeretné felújítani. A 2-es út csatlakozásáig nem lesz felújítva a Zrínyi út, hanem a Piac téri kihajtótól a Lomen üzletig, a régi rossz szakasz lesz felújítva. A burkolat felújítás nem jelent padka képzést, nem jelenthet útszélesítést. Mindazokat a problémákat, amik a Zrínyi utca jelent, az önkormányzat ezzel a felújítással nem tudja megoldani. A néhány kátyút, ami ott van, azt fogja csak kijavítani. Meggyőződésem, ha ezen az úton ilyen forgalom van, nehéz gépkocsik járnak rajta, a felújított út néhány év alatt ugyanilyen lesz, mint most. Nem oldja meg a Mikszáth úti csatlakozás kérdését sem. Ez a pályázat csak arra elegendő, hogy egy burkolatot kapjon a jelenlegi út. A nagy járművek miatt az út széle is letöredezik. A lakások felé lévő ároknak a szegélyezése sem oldódik meg. A kisparkoló ki-behajtója sem oldódik meg. És sok minden más sem oldódik meg, ezt tisztán kell látni. Mindamellett kétségtelen, hogy az öt méter szélesség melletti burkolat felújítással az a szakasz, ami jelenleg tart aszfalttól aszfaltig, az egy szép burkolatot kap. Felvetettem a bizottsági ülésen, hogy meg kell nézni, saját erőből tudunk-e szélesíteni rajta, kisparkoló ki-bejárást megcsinálni. Azt a választ kaptam, nincs rá lehetőség, pedig a Zrínyi utat úgy lehetne igazán rendbe tenni. Ismét arra kérem a pályázat előkészítőket, hogy ne hozzák a testületet ilyen helyzetbe. Egyrészt legyenek kész, pályázatra alkalmas terveink, máshol is így van. Legyen tervünk a Kossuth utca felújítására, ha bárhonnan lenne egy pályázat, akkor felújíthassuk, azért is, mert a Piac téren keresztül sokan itt hajtanak ki. Fontos a felújítása, és meggyőződésem, hogy bele is fért volna. Ezekkel az aggályokkal együtt is mondom, hogy minden pályázatra reagálnunk kell, ezzel a lehetőséggel is élni kell. 
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A bizottság megismerte és elfogadta a műszaki szakember véleményét, miszerint a 2-es úti bejárótól a 6-os számig, a jelenlegi útfelület olyan minőségű, hogy a jelenlegi pályázattal felújítani nem lehet. Ez nem zárja ki, hogy ne használjuk ki ezt a lehetőséget. 
dr. Tóth Mária képviselő: Szakembertől szereztünk tudomást az előkészületekről, én megbízom a szakemberekben. Egyértelmű, hogy nem terveztethetünk előre útfelújítást, gondolva arra, hogy jó lesz majd valamilyen pályázathoz. Az aktuális állapotát kell az utcáknak felmérni, gondolom én, a pályázaton azt kell szerepeltetni, és nincs annyi pénzünk, hogy tervezéseket rendeljünk meg ott, ahol nem szükséges.
Mezőfi Zoltán polgármester: Elmondom lassabban, és szótagolva, amit a szakemberek elmondtak, hogy miért nem készült számos utcáról felújításos előterjesztés, és választási lehetőséget miért nem kapott a képviselő-testület. A Kossuth utca nem településrészi gyűjtő út, nem fér bele a pályázatba. A felújításra szoruló utcák közül egyedül a Zrínyi utca a településrészi belső gyűjtő út. Egyetértek azzal, hogy valamennyi utcát fel kell újítani. Ismerve az árakat, ha 10 utcára előre terveket készíttetünk, közel 1 millió forintos nagyságrendet tenne ki. Semmi kifogásom nincs ez ellen, de erről a képviselő-testületnek kell dönteni. Továbbá nem értek egyet azzal, amit Girasek képviselő úr mondott, hogy nem rendelkezünk felújítási munkák előkészületeiben építési tervekkel, igenis rendelkezünk. A Jászteleki utcára jogerős építési engedélyünk van. A testület fogadta el, és rendelte meg. Éppen ezért azt kérem a tisztelt képviselőktől, hogy megértve az aggályokat, előre ne vegyük el a jó szája ízét ennek a munkálatnak, hiszen még csak a pályázat benyújtásánál tartunk, még az sem biztos, hogy ezen a pályázaton nyerni fogunk. Várjuk ki a végét, ez hamarosan ki fog derülni. A Piac tér és kisparkoló felújítása nagyon nagy gond, valamennyiünk szívügye, külön előterjesztésben kell idehozni. Ez az előterjesztés konkrétan a Zrínyi útról szól. Kérem, hogy aki az előterjesztéssel, és a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Zrínyi út felújítására vonatkozó határozati javaslatot, és meghozta alábbi határozatát.  12/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zrínyi út pályázati támogatással történő felújításra vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
Egyetért azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú Zrínyi út felújításra kerüljön.
A bruttó 3.838.320 Ft összköltségű Zrínyi út felújítása érdekében 1.650.920 Ft vissza nem térítendő támogatásra pályázatot nyújt be, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt TEUT 2006. pályázatra.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a 2.187.400 Ft saját erő biztosítására, azt az önkormányzat 2006. évi költségvetésében ütemezi.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2006. február 15.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

2./ Megbízási szerződés módosítás
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság rövid vita után a határozati javaslat “A” változata szerint, január 1-jétől visszamenőleges hatállyal javasolja elfogadni a megbízási szerződés módosítását.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom a megbízási szerződésre vonatkozó határozati javaslat Pénzügyi Bizottság által támogatott “A változatát”, a január 1-től történő 3 %-os emelést. A javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát. 13/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanya őrzésére az Árgus-Szem Biztonsági és Magánnyomozó Kft-vel határozatlan időre kötött megbízási szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
A megbízási szerződés II/3. pontja alapján hozzájárul, hogy a megbízási díj 2006. január 1-től 3 %-kal emelkedjen és 496 Ft/óra+áfa díjra módosuljon. 
Felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerint módosított megbízási szerződés aláírására.
Határidő: február 15.
Felelős előkészítésért: Kapecska Ferencné jegyző

3./ 13. havi illetmény időarányos kifizetése
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában elhangzott, hogy sikerült összekuszálni a helyzete, a “nulladik havira” kereszteléssel és egyéb variációkkal, emiatt alakult ki az, hogy egyesek hátrányos helyzetbe kerültek. Rendezni lehet és rendezni is kell, erre az önkormányzatnak van jogosultsága és lehetősége. Ugyanakkor az az álláspont alakult ki, hogy egységesen mindazokra alkalmazni kell ezt a megoldást, akik 2005-ben az önkormányzatnál ebben a kérdésben érintettek lehetnek. (Iskolánál 3 pedagógus, akik fél évet dolgoztak.) Elhangzott véleményként, hogy olyan központi szabályozásból eredő anomáliákat, igazságtalanságokat, amelyek hátrányos helyzeteket teremtenek, nem kellene, hogy korrigálja az önkormányzat, mert sokkal több méltánytalan helyzet is van. Ráadásul az egyéb jogcímen történő kifizetés talán nem is szabályos. Ha az Alkotmánybíróság úgy dönt, akkor újra ki kellene fizetnünk? Elhangzott, hogy törvény nem kötelez a kifizetésre, ez az önkormányzat döntésére tartozik és teljesen törvényes, és nem kell akkor sem újra kifizetnünk. Felvetődött, hogy mivel két különböző helyzetű csoportot érint a kifizetés, mi legyen az alapja. 
Végül a bizottság 3 igen és 2 tartózkodás mellett azt javasolja, egy “C” változatként, hogy valamennyi érintett esetében kerüljön kifizetésre a 13. havi bér és ennek alapja a júniusban kifizetett bér legyen.
Patterman Józsefné képviselő: Mi volt az oka, hogy az igazgató úr 2 pedagógusnak a munkaviszonyát megszüntette, akiket utána újra alkalmazott. Az elbocsátás rossz döntés volt?
Holman Ferenc igazgató: A munkaviszony megszüntetés oka nyugdíjaztatás volt, az újraalkalmazásnak az oka pedig létszám hiány. A szakos ellátás érdekében vált szükségessé az ismételt alkalmazás. 
Jávorka János képviselő: Az előterjesztés 3 főt tartalmaz, érint-e még mást is? Összesen hány főt érint?
Kapecska Ferencné jegyző: Kigyűjtésre került, hogy kiket érint a téma. Négy olyan pedagógus van, az előterjesztésben szereplő kettőn kívül, akik jogviszonya június 30-án szűnt meg, tehát ők is a Pénzügyi Bizottság javaslatának megfelelően részesülnének az időarányos juttatásban és a hivatalnál egy főt érint, aki szintén szerepel az előterjesztésben. A költségvetési javaslatban nem szereplő + 4 főn időarányos juttatása járulékokkal együtt 437 eFt, ezt a költségvetés módosító javaslatait tartalmazó kiosztott táblázat szakfeladatonként tartalmazza. 
dr. Tóth Mária képviselő: Az igazgató úr válaszára szeretnék néhány szót szólni. Az igazgató úrnak tudnia kell, hogy ahhoz, hogy valaki nyugdíjba kerüljön, nem kell a munkaviszonyát olyan módon megszüntetni, hogy augusztus 8-án megszünteti, és szeptember 1-től újra alkalmazta. Ezt lehet folyamatosan is csinálni. Annak idején én meglepetéssel vettem tudomásul, hogy egyszerre 6 fő pedagógus nyugdíjazásra került, ezt nem tartottam helyesnek. De amikor kimentünk a szünetre, valaki mondta nekem, hogy “Te teljesen hülye vagy, hiszen tudhatnád, hogy ezekből az emberekből vissza lesznek véve”. Mondtam, hogy lehet, hogy teljesen hülye vagyok, de nem tudom, hogy vissza lesznek- e ezekből az emberekből véve. Akkor nem is arról volt szó. Úgyhogy az a meglátásom, hogy az igazgató úr, hogy finom legyek, megint csúsztatott, vagy mellébeszélt, vagy nem ismeri a nyugdíjazással kapcsolatos rendelkezéseket. 
Jávorka János képviselő: Az fontos, hogy nyitott kérdés ne legyen, minden érintett fél kapja meg a 13. havi illetmény időarányos részét. Nem lenne jó, ha 3-4 ember ügyét rendeznénk, és valaki kimaradna, és nem részesülne a kifizetésből. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi Bizottság javaslatában benne van, hogy az érintetteket egységesen kell a júniusi illetmény alapján ebben az elmaradt juttatásban részesíteni.
Girasek Károly képviselő: Szó nincs elmaradt juttatásról. Pontosan kell látni. Sajnos egy törvényi rendelkezés miatt állt elő ez a helyzet. Senkinek semmilyen juttatása nem maradt el. Az, hogy a törvény rossz, arról nem tehetünk. Számtalan törvény van, ami naponta teremt méltánytalan helyzetet. Ezeket sem orvosolhatjuk. Most egyetlen pontot kiemelünk, amivel 4-6 embernek orvosoljuk az igazságtalanságát, holott erre az önkormányzat nem köteles, ezt azért tisztázni kell. Alkotmánybíróság vizsgálja az ügyet, lehet hogy ők is orvosolják ezt a kérdést. Az a gondom minden ilyennel, hogy egyedi esetekben döntünk, és számtalan olyan méltánytalanság fordul elő a törvénykezés során, amit nem tudunk orvosolni, akár a szociális törvény, akár más törvény változása kapcsán. Ez elég veszélyes folyamat, mert ha valaki jön, hogy hátrányosabb helyzetbe került a szociális törvény változása miatt, akkor annak is módosítanunk kellene, amit nem tudunk megtenni. De mindenesetre le kell szögezni, hogy szó nincs elmaradt juttatásról. Éppen, hogy fordítva van, egy nem kötelezően járó méltányosságból biztosított, egyéb juttatásról van szó. Nem maradt el semmi, nem hibázott senki, nem helyi intézkedés miatt nem lett kifizetve, hanem a törvények miatt nem lett kifizetve. Mi most a törvénynél leszünk okosabbak. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Először a bizottság javaslatát teszem fel szavazásra. Aki egyetért a Pénzügyi Bizottság javaslatával, mely szerint valamennyi érintettnek kerüljön kifizetésre a 13. havi illetmény időarányos része, az előbb már említett méltányossági alapon, a kifizetés alapja a júniusi illetmény legyen. A javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.  14/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 13. havi illetmény időarányos kifizetésére vonatkozó előterjesztést, azt támogatja. 
A közalkalmazottak és köztisztviselők 13. havi illetményre vonatkozó törvényi szabályozást figyelembe véve hozzájárul, hogy azon közalkalmazottak és köztisztviselő részére, akik jogviszonya 2005. január 1-én követően szűnt meg és legalább 6 havi jogviszonnyal rendelkeztek a 2005. évi 13. havi illetmény jogviszonnyal időarányos része egyéb juttatásként kifizetésre kerüljön.
Határidő: február 15.
Felelős : Holman Ferenc iskola igazgató
Kapecska Ferencné jegyző

4./ 2006. évi költségvetés
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A pénzügyi bizottság külön és az EMOS bizottsággal együtt is két fordulóban tárgyalta a 2006. évi költségvetést. Az EMOS bizottsággal közösen az intézmények költségvetés tervezeteit tekintettük át és alakítottuk ki az állásfoglalásainkat.
A bizottságok egyhangúlag elfogadták azt az alapelvet, hogy a fejlesztési, felújítási feladatok minden intézménytől kerüljenek egy külön táblázatba, mint fedezet nélküli feladatok, és egy kijelölendő bizottság tekintse át és rangsorolja a feladatokat, majd készítsen javaslatot a testület részére. Azt is elfogadták a bizottságok, hogy a kisebb értékű beszerzések esetében jobban támaszkodjunk a különböző alapítványok anyagi lehetőségeire.
A 15000 Ft/fős jutalmak költségvetési tervezésében az együttes ülésen nem alakult ki többségi vélemény. Az intézmények költségvetéseivel kapcsolatban több észrevétel, megjegyzés mellett a következő érdemi megállapítások és javaslatok hangzottak el:

Önkormányzati igazgatási tevékenység:

 • csak a szükséges kiadásokat vette figyelembe, nincs lényeges növekedés; a műszaki csoport gyakorlatilag a tavalyival megegyezően tervezett; a Toyota javításra szorul, 17 éves. Figyelembe kellett venni az április 1-től (tűzoltóknál január 1-től) esedékes illetményalap változást;
 • vélemények között felvetődött pl.: alternatív telefonmegoldások, közületi programcsomagok lehetőségei; futárszolgálat bevezetése; elektronikus ügyintézés feltételeinek kialakítása; olyan beruházások, amelyek gyorsan megtérülnének – egyszóval az innovatív megoldások keresése; ezeket a jelenlegi költségvetés nem kezeli;
 • az okmányirodai számítógép, fénymásoló, porszívó szükséges kiadások, maradjanak a költségvetésben.
Óvodai költségvetés:
 • A világítótestek korszerűsítésére nagy szükség lenne, nem biztonságosak, ami kb. 200 ezer Ft kiadást jelent. ANTSZ előírásai alapján festést és több más karbantartást el kell végezni. Az udvari eszközök pótlása nagyon fontos, a tányérok beszerzése ugyancsak. Az Internet fejlesztés a telefonköltségbe belefér.
 • Konkrét állásfoglalások a vita alapján: a mosógép és a zuhanytálcák beszerzése maradjon a költségvetésben; a mosókonyha csempézése más megoldásban megspórolható; a pályázati önrészt javasoljuk megtartani az óvoda költségvetésében; a világítás felújítása kerüljön a rangsorolt feladatok közé.
Általános iskola:
 • Sajnos nagyon romlik az iskola állaga és nem lesz lehetőség a szükséges fejlesztésre. A költségvetésben jelzett megoldások feltétlenül szükségesek. A nyílászáról “szellőznek”, égető kérdés; minden felújítási igény már a muszáj kategóriába tartozik. Az összegek reálisan vannak tervezve szakemberek szerint. Évente egy tanterem felújításra kerül. A gimnázium fénymásolóját használják, szükséges lenne egy saját, mert a jelenlegi nem javítható, és a közös használatból adódnak kényelmetlen helyzetek. A konyhára sütő kell, mert a jelenlegi már alkalmatlan. A WC felújításához 12 m Ft körüli összegre lenne szükség.
 • Felvetődött, hogy hiányzik a középiskola indításával kapcsolatos költségvetési rész; se bevétel, se kiadás; másrészt a középiskolára nem lehet tervezni, amíg nincs aláírt szerződés;
 • Konkrétan a bizottságok javaslata: a villanysütő beszerzés 280 e Ft-tal maradjon a költségvetésben; az 5. oldalon feltüntetett rekonstrukciók (1263) maradjanak a költségvetésben; a fénymásolót próbálják meg alapítványi forrásból beszerezni (megtörtént)
 • Egészségügyi intézmények:
  semmi plusz nincs tervezve a költségvetésben; a kiegészítő orvosi épület festése, mázolása szükséges; egyéb felújítások nem szerepelnek a költségvetésben; a bizottságok nem javasolnak módosításokat.
  Művelődési ház és könyvtár:
  • a reklámbevétel eddig 200 e Ft volt, további lehetőségeit ki kell használni; élnek a pályázati kiírási lehetőségekkel, amennyire csak lehet, a múlt évben is szép összegeket nyertek különböző célokra; ezek mindig valami plusz célokhoz kapcsolódnak, nem a napi feladatokhoz A kiírókkal előzetesen egyeztetnek. Önrész nincs tervezve, a tervezett kiadásokból megoldják. 
  • A WEB lap szerzői jogdíja jobb és olcsóbb megoldás, mintha ugyanazt bérezés vagy más formában oldanák meg. AZ egyéb bevételekhez külön kiadásokat nem terveztek. A TV-hez, ha színvonalasan akarjuk működtetni, feltétlenül szükséges egy önálló személy beállítása, eszközök fejlesztése is égető, mert kölcsönkamerával és – eszközökkel dolgoznak, ez hosszú távon nem megoldás; összesenben reálisabb a tervezés mint korábbi években. A munkabérek és a járulékok nagy hányadát teszik ki a költségvetésnek.
  • A könyvtári állományfejlesztés fontos, bár több pénzeszköz ehhez nem lesz a költségvetésben;
  • Vélemény volt, hogy változatlanul sok az a pénz, amit a művelődési házra fordítunk, nem hasonlítható össze ez a nem kötelező feladat az iskolával, amely viszont kötelező; 
  • a bizottság azt javasolja, hogy a tervezett fejlesztések (vizesblokk, CISZ, gáz égőfej, kazán kerüljenek a rangsorolt feladatok közé; a TV kamerára, kimenetre, számítógépre tervezett 230 e Ft maradjon az intézmény költségvetésében.
  A hétfői pénzügyi bizottsági ülésen a bevezetőben elhangzott, hogy a múlt héten is több olyan változás történt, amelyek mind befolyásolják a költségvetést: pl. a regionális lerakó teljes 5,7 m Ft-os díját ez évben kell kifizetni; a közcélú foglalkoztatásra kisebb lesz a keret, tehát kevesebb ilyen foglalkoztatásra lesz lehetőség;

  Kérdésekre adott válaszokban elhangzott, hogy 

  • a 2005 évi kötelező tartalékra nem volt intézkedés, de a pénzt sem kaptuk meg;
  • az iskolai fénymásoló alapítványi pénzből meg lett véve;
  • az Ady utcai játszótér tervei készülnek;
  • a 13. melléklet egy gördülőtervezés, a kalkulált összegeket tartalmazza, nem koncepción alapul;
  • a műszaki csoportnál a 600 ezer ill. 630 ezer Ft kisösszegű, szükséges beszerzéseket takar;
  • a konténerbérleti díj az URÁNUSZ-nak van fizetve;
  • a lakáseladások bevétele az 50%-ot tartalmazza, mert a megyei RK az 50%-ra igényt tart;
  A vitában elhangzott, hogy a költségvetés immár hagyományosan alapos, részletes munka, ez a részletesség helyes, aki akar az jól tájékozódhat és jól is használható. Sajnos, a több mint évtizedes tendencia most sem tört meg: az önkormányzatok nagy része ellehetetlenülés szélén áll, eladósodik, egyre nehezebb az alapfeladatok finanszírozása is; a központból leadott feladatok, a bérfejlesztés most már sorra fedezetlenül kerülnek le, de meg kell oldanunk; az adóerő képesség miatti elvonás több mint amennyi a kimutatott hiányiunk; A helyi adóbevétel 200 m Ft fölött van. E nélkül még sokkal rosszabb helyzetben lennénk; Dr. Szájbeli Ernő utalva arra, hogy az együttes ülésen a jutalom tervezés kérdésében patthelyzet alakult ki, azt javasolta, hogy a jutalomkeretet 30 ezer Ft/fő összegben szerepeltessük a költségvetésben. Szintén javasolta a sporttámogatás összegének 3,2 m Ft-ra emelését, valamint a nyugdíjas klubok támogatásának 200 e Ft-ra emelését;

  Girasek úr felvetette, hogy a testületi ülésen elég lenne csak a rendelettel és a fő lapokkal foglalkozni; Az SZMSZ alapján a különböző bizottságok hatásköri ütközését említette, ezekre jobban oda kell figyelni. Hiányolta a ciklusprogramot, a koncepciót, amely egy költségvetés tervezéshez elengedhetetlen. Nem azt kellene a 13. táblázatban megtervezni, hogy hogyan nyomorogjunk, hanem azt, hogy mit akarunk tenni. A költségvetés egyszerre pazarló és szűkös is; nem figyelünk az innovatív ráfordításokra, amelyek gyorsan megtérülnek és megtakarításokat eredményeznek; pl. fűtjük az utcát; nincs elég számítástechnikai fejlesztés, holott egyre inkább fel kell készülnünk az elektronikus ügyintézésre; racionalizálni lehetne a telefon felhasználást; nem biztos, hogy nekünk kellene fizetni a konténerhasználatért bizonyos esetekben, ha pl. egy vállalkozó rendszeresen használja; a közkutakra sokat költünk.

  A felvetésekre válaszként elhangzott, hogy a bizottságok között nem tapasztalható hatásköri ütközés, véleményező, javaslattevő szerepet töltenek be; az állam a körzeti feladatokat nem honorálja, csak a lakosságszámot veszi alapul; a különböző hitelek miatt nem tudunk elegendő saját erőt biztosítani a nagyobb pályázatokhoz; a fűtésre, hó eltakarításra tervezett összegekből, ha marad, azokat át lehet csoportosítani.

  Dr. Tóth Mária véleménye szerint a hiánnyal induló költségvetést nem lehet megszavazni, különösen, mert a művelődési ház 18%-os növekedése ebben a költségvetési helyzetben nem indokolt, ez nem kötelező feladat. A háziorvosi szolgálattal kapcsolatban felvetette, hogy az ellátást kell támogatni, nem az orvosok támogatásáról van szó, szükségesnek tartja a támogatást. Erre Dr. Szájbely Ernő részéről elhangzott, hogy nem hasonlítható össze az önkormányzati és a magánpraxis, a privatizálás nem volt kényszer, szabadon választhatta bármelyik orvos, a rendelkezésre bocsátott adatok alapján. Szerződésmódosítást bármikor lehet kezdeményezni.

  Szót kért a könyvvizsgáló és ismertette a megállapításait: 

  • a rendelet és mellékletei minden jogszabályi követelménynek megfelelnek;
  • szűkösek a lehetőségek, a hiányt hitellel kell finanszírozni, mert a bevételi és kiadási oldalnak egyeznie kell;
  • az előző évek tapasztalatai a tervezésnél figyelembe lettek véve;
  • az előterjesztés kellő mélységű, részletes, áttekinthető, lehetővé teszi a megalapozott döntést;
  • a felhasználási ütemterv előírás;
  • a szükséges módosításokat természetesen majd az év során el kell végezni;
  A bizottság ebben a körben tárgyalta a Zrínyi utca pályázatát is, hogy a költségvetéssel kapcsolatban állást tudjon foglalni;
  Konkrét javaslatok, amelyeket a bizottság többségi szavazással elfogadásra javasol a testületnek:
  • a sporttámogatás összegét 3,2 m Ft-ban javasoljuk megállapítani;
  • a két nyugdíjas klub támogatását 200 e Ft-ban javasoljuk megállapítani;
  • a jutalmazási keretet 30000 Ft/fő összegben javasoljuk tervezni azzal a kikötéssel, hogy felhasználása a költségvetési helyzet ismeretében, testületi döntéssel lehetséges;
  • a Zrínyi utca a kialakult számokkal kerüljön be a költségvetésbe;
  • a Jászteleki utca, mivel még pályázat nincs, az összegek nem ismertek, a rangsorolt feladatok között szerepeljen;
  Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A bizottság hosszan, tartalmasan tárgyalta a 2006. évi költségvetés tervezetet. Elhangzott, hogy többletbevétel az alábbi területeken képzelhetők el. Pl. laktanya hasznosítás, iparűzési adó többlet, központi támogatások esetleges növekedése, kistérségi társulástól átvett pénzeszköz. Elhangzott az is, hogy a művelődési központ 18,5 %-os költségvetés növekedését a Városi Tv működtetés jelenti. Ehhez jogdíjak, eszközök beszerzése, és a személyi feltételek biztosítása kapcsolódik. Kérdésként vetődött fel, hogy miért külső embereket foglalkoztatnak a művelődési központban, tiszteletdíjjal? Miért nem a saját alkalmazottjaik vezetik a szakköröket, foglalkozásokat? Ilyen nehéz gazdasági helyzetben miért kell felvállalni nem feltétlenül szükséges feladatokat? Pl. Spangár kör, WEB oldal? Egyes rendezvények túlzó összeggel szerepelnek, pl. szüreti felvonulás 100 eFt-tal. Kérdésként vetődött fel az is, hogy mi indokolja a sportpálya 3 mFt-os felújítás vállalását? Válaszként elhangzott, hogy kötelezettségvállalásról van szó, ebben az elmúlt évben döntött a testület. Illetve a felújítás alapvető feltétel ahhoz, hogy a város labdarúgó csapata a megyei versenyeken szerepelhessen, és nem utolsó sorban a sportpálya illetve az ott lévő épület az önkormányzat tulajdona. Elhangzott, hogy a szociális ellátásra kevésnek tűnik az összeg. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formája megváltozott január 1-től. Ez addig központi forrásból az önkormányzat feladata volt, ezentúl a családi pótlékban jelenik meg ez a támogatási forma. Ugyanakkor a közgyógyellátásra több juthat. Felvetődött kérdésként, hogy az általános iskola költségvetésében csökkent a sajátos nevelési tanulók fejlesztésére fordított összeg. Ennek magyarázata, hogy az ellátás ugyanúgy biztosított, és kötelező órában is ellátják ezt a feladatot. Az elmúlt években ezt túlórákkal látták el. Tudott dolog, hogy a laktanya vásárlás, illetve a tulajdonjog megszerzésében Tolmács irányából fellebbezés került benyújtásra. Bírósági ügy van jelenleg is folyamatban. Ennek az első tárgyalása február 6-án volt, döntés nem született. A bíróság a tárgyalást július 11-re elnapolta, és Tolmácsot felszólította további bizonyítékok benyújtására. A bizottság ehhez kapcsolódó javaslatát is el fogom mondani. Többen megfogalmazták, a művelődési ház költségvetése igen soknak tűnik, túlzott, a 18,5 %-os növekedés nem feltétlenül indokolt. Megfogalmazódott, hogy a költségvetés nagyon átgondolt, takarékos gazdálkodást követel. Év közben azt nyomon kell követni, esetleg takarékoskodási intézkedéseket kell hozni. A fejlesztések ugyan szerepelnek a költségvetésben meghatározott összegekkel, (ezt a 14.sz. táblázat tartalmazza), de ezeket csak részben tartalmazza fedezettel a költségvetés. Tartalmazza a szennyvízcsatorna beruházás hiteltörlesztését, ingatlanvásárláshoz kapcsolódó hiteltörlesztés, a játszótér kialakítása, valamint a Zrínyi út felújítását. A többi megjelölt felújítási és fejlesztési feladatra a források függvényében kerülhet majd sor, ennek sorrendiségét a testület határozza majd meg. A kötelező feladatok ellátása, az intézmények működése a 2006. évi költségvetési tervezetben biztosított. Egy bizottsági tag megfogalmazta, hogy a 2006. évi hiányos költségvetés következményes költségvetés. Következményes olyan vonatkozásban, hogy következményei bizonyos országos tendenciáknak. A csökkenő központi támogatásnak, a normatívák csökkenése okozza. Az adóerőképesség beszámítás is negatívan érinti a várost. Bizonyos feladatok az önkormányzatnak átadásra kerültek az utóbbi években, források nélkül. Ugyanakkor az önkormányzat saját döntésének is következményei vannak, amelyeket a költségvetés hordoz magában. Ilyen pl. a laktanya vásárláshoz kapcsolódó hitel felvétel is. A bizottság három módosítási javaslatot tárgyalt. Ebből kettőt a bizottság egyhangúlag támogat. Javasolja a bizottság, hogy a temetési segélyt az eddigi 15 eFt-ról 25 eFt-ra növeljük, a beiskolázási segélyt 1.000 Ft-tal növeljük. Ehhez rendelet módosítás is kapcsolódik nyilvánvalóan. Javasolja a bizottság, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg a laktanya terület birtokba vétel, illetőleg adás-vételi szerződés problémáját a bírósági eljárás kapcsán kialakult helyzetet a következő testületi ülésen. A 2006. évi költségvetést a módosításokkal a bizottság többsége elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
  Farkas Sándorné dr. könyvvizsgáló: A könyvvizsgálatot a megbízásnak megfelelően végeztem el. Megállapítottam, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített rendelet tervezetet a polgármester a jogszabályban előírt határidőn (a tárgyév február 15-e) belül benyújtotta a Képviselő-testületnek. A rendelet-tervezet megfelel a költségvetés készítésére vonatkozó előírásoknak, a költségvetési koncepció megtárgyalása alapján hozott határozatnak. A tervezési folyamatban érvényesültek a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályi előírások. A rendelet-tervezet tartalmazza továbbá a költségvetés végrehajtásának szabályait. Az előterjesztés szöveges indokolása, valamint a táblázatok, számítások kellő mélységgel alátámasztják a rendelet-tervezetben szereplő bevételi, kiadási előirányzatok megalapozottságát. A költségvetési javaslat összeállítása során lefolytatták azokat az egyeztetéseket, konzultációkat, amelyeket a jogszabályok előírnak. A költségvetési javaslat kidolgozásánál figyelembe vették a költségvetési törvény előírásait, valamint mindazokat a jogszabályi változásokat, amelyek az önkormányzatokat érintik. A rendelet tervezetből megállapítható, hogy az önkormányzat feladatellátására megfelelő forrást biztosítanak. Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat 2006. évi költségvetési rendelettervezete megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Megfogalmazza a költségvetés végrehajtásának szabályait. A rendelet-tervezet bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen megegyeznek. A tervezett feladatok megvalósításához megfelelő kiadási előirányzatot tartalmaz a javaslat. A forráshiány finanszírozása hitelfelvétellel lehetséges. Véleményem szerint a 2006. évi költségvetési rendelet tervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal, nem jutott tudomásomra olyan információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené, a rendelet-tervezet rendelet alkotásra alkalmas. Részletes jelentésemet a polgármester úrnak átadtam. Köszönetemet fejezem ki, hogy a könyvvizsgálat elvégzéséhez mindent időben kézhez kaphattam.
  Havas Vilmosné képviselő: A jegyző asszonytól szeretném kérdezni, hogy a lakásfenntartási támogatás, ami tavaly nem volt betervezve, hanem a szociális ellátásokból lett fedezve. Most ugyanannyi lett tervezve, ami tavaly felhasználásra került, ez a bizottság véleménye szerint emelkedni fog, tehát valamilyen módon megint mínuszba megy a bizottság. Kérdésem lenne, hogy volt két-három cukorbeteg gyerek, akiknek a bizottság méltányossági alapon állapította meg a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, amit az önkormányzat fizetett. Január 1. után ugyanebben a kedvezményben részesülhetnek –e? A közgyógy igazolványra 19.350 Ft lett tervezve, amikor tudjuk, hogy július 1-től ha a maximumot veszem, akkor 43.200 Ft lesz, tehát ez megint egy akkora különbség, ha nem lesz megváltoztatva, akkor a bizottságnak nem lesz lehetősége arra, hogy a beiskolázási segélyt emelje. Kérem, hogy ebben a testület foglaljon állást.
  Kapecska Ferencné jegyző: A lakásfenntartási támogatásnál valóban a megállapított kereteket vettük figyelembe. Pontosan kiszámítani nem lehet, hogy hány ilyen kérelmet nyújtanak be. A tavaly megállapított lakásfenntartási támogatások 1 évig érvényesek, meglehetősen sok kérelmezőnél le fog telni az egy év. A megállapított összeg 10 %-a került ütemezésre, tekintettel arra, hogy 90 %-ot kifizetés után visszaigényelhetünk. A közgyógyellátás tervezett összege felmerült a bizottsági ülésen is. Ez is olyan ellátási forma, amit pontosan nem tudunk még meghatározni, felmérni. A tervezett összeg kb. 500 eFt, több, mint a 2005. évi felhasználás, hisz kalkulálva van a fizetés alapját képező nyugdíjminimum emelkedése is. Azért nem tudjuk megmondani, hogy mennyi lesz az összeg, mert június 1-től változik az erre vonatkozó szabályozás. A most kiadott közgyógy igazolványok 1 évig érvényesek, legkésőbb 2007. június 30-ig felhasználhatóak. Ezekre az idén megfizetett összeg a nyugdíjminimum 75 %-a. Nem állapítható most meg, kik lesznek olyanok, akik július 1-e után fogják beadni a közgyógy igazolvány iránti kérelmet, és nem esnek bele a június 30-ig kiadásra kerülő egy évig érvényes közgyógy igazolványba, miután a nyugdíjminimum 75 %-át kell fizetni. A megszűnt gyermekvédelmi támogatásról és a gyermeknevelési kedvezményre való jogosultságról minden érintettet értesítettünk.
  dr. Katona Ernő alpolgármester: Látom, hogy a háziorvosi ellátás, az egészségügy és fogorvosi ellátás kap támogatást. A háziorvosi ellátásban benne van mindhárom érintett fél, az I-es II-es és gyermekorvosi szolgálat? A támogatás az érintettekre együttesen vonatkozik?
  Kapecska Ferencné jegyző: A költségvetési javaslatban szereplő valamennyi tábla és a tételes költségvetés is az önkormányzat által közvetlenül ellátott feladatokra vonatkozik, hisz csak erre vonatkozhat. Ebből következően (a 7-es tábla tartalmazza) az önkormányzat által ellátott egy háziorvosi szolgálatnak a kiadásait, valamint a MEP finanszírozás, illetve saját bevétel különbözeteként az önkormányzat támogatását tartalmazza. Ebben a költségvetésben csak az mutatható ki, amit az önkormányzat intézmények útján lát el. A vállalkozásban ellátott háziorvosi tevékenység nem képezi a mi költségvetésünk alapját. 
  dr. Katona Ernő alpolgármester: Nekem az a furcsa az egészben, hogy mind a három szolgálat azt a betegkört látja el, amit eddig ellátott. Nem értem a megkülönböztetést, mivel megkülönböztetjük a háziorvosokat a működés szempontjából. Tudunk-e olyas valamit találni, hogy valamilyen módon azok a betegek, akik másik körhöz tartoznak, részesüljenek ugyanabból az önkormányzati támogatásból, amit megkap a másik kör. A fogorvosi szolgálatnál is plusz 4 millió forint jelentkezik, ezek a tevékenységek folytathatók vállalkozásban is. Ezeket a tevékenységeket az önállóság irányába kellene próbálni terelni, hogy az önállóság jobban megérje annak a háziorvosnak, aki ezt vállalta. 
  Kapecska Ferencné jegyző: A háziorvosi szolgálatok vállalkozásba adásához a képviselő testület 2004-ben járult hozzá. A kiválni kívánó háziorvosok kérelmére került erre sor. Erre vonatkozóan megbízási szerződés van érvényben, és a szerződés figyelembe vételével került összeállításra a költségvetés. Mint ahogy már mondtam, a költségvetési javaslat nem tartalmazza a vállalkozó háziorvosoknak az esetleges veszteséges gazdálkodásra vonatkozó támogatását. Ez nem is lehet ennek a napirendnek a témája véleményem szerint. Van egy érvényes szerződésünk, aminek a módosításáról lenne gyakorlatilag szó, ha az önkormányzat támogatni akarná a vállalkozó háziorvosokat. Sajnos ugyanúgy, mint a többi önkormányzati feladat ellátásnál, (oktatás és egyéb feladatok) a központi támogatás vagy egyéb támogatás nem fedezi a működési kiadásokat. Ugyanez vonatkozik az egészségügyi ellátásra is. A MEP által biztosított finanszírozás nem fedezi teljes egészében a szükséges kiadásokat, ebből következően az önkormányzatnak más forrásból ki kell egészíteni az erre rendelkezésre álló keretet. Az egészségügyi alapellátás vállalkozásban történő ellátása természetesen megoldható, ez a háziorvosok kérelme alapján került vállalkozásba adásra. Senki nem lett arra kényszerítve, hogy az addigi közalkalmazotti jogviszonyát és az egészségügyi feladat teljes fedezetének biztosításának feladása mellett menjen vállalkozásba, ez a háziorvosok szabad döntése volt. Nem úgy működött, hogy az önkormányzat kényszerítette az orvosokat, hogy vállalkozásban dolgozzanak tovább.
  Jávorka János képviselő: El szeretném mondani, hogy elmentem 6-án a bírósági tárgyalásra, ami a laktanya vásárlással kapcsolatos volt. dr. Szabó Sándor ügyvéd úr korrekten, tisztességesen képviselte az önkormányzat érdekeit. Teljesen szinkronban az ÁPV Rt. képviselőivel. Tolmács mint felperes két tanút idéztetett be, egyik a rétsági Földhivatal volt, a másik egy magánszemély, akinek a meghallgatására végül is nem került sor. A tárgyalás elnapolásra került, az új időpont július 11-e. Véleményem, hogy ne foglalkozzunk most ezzel a kérdéssel, várjuk meg az első fokú ítéletet. Az önkormányzatunk véleményem szerint jól fog kijönni a dologból, ha teljes mértékben elveszíti az ÁPV Rt. a pert, kártérítési perrel kell fellépnünk akkor az ÁPV Rt-vel szemben. Ha az ÁPV Rt. nyer, akkor is nyerünk. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: Elhangzott a bizottságok részéről több módosító indítvány.
  dr. Tóth Mária képviselő: Véleményt szeretnék mondani.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Eddig arra vártam. Akkor legyenek kedvesek gyorsan mondani. dr. Tóth Máriáé a szó. 
  dr. Tóth Mária képviselő: Polgármester úr, valószínűleg öreg korom miatt hosszabb a reagálási időm, valószínűleg ezt Ön el fogja nekem nézni. Ha Ön úgy gondolta, hogy én most későn jelentkeztem. Én voltam az egyik természetesen a tegnapi Településfejlesztési Bizottsági ülésen, aki sokalltam a művelődési központ költségvetését. Ezt változatlanul fenntartom. Nem akarok hosszan beszélni róla, de véleményem szerint, 13,65 fő létszám nagyon sok a Művelődési Központhoz. A könyvtárnál indokolt. 3000 fős település ilyen intézményt nem képes fenntartani. Hiánnyal indulunk ennek az évnek is, kb. annyi a költségvetési hiány, mint amennyi a költségvetése a művelődési intézménynek. Indokolatlannak tartom az egy fő létszámnövelést, akkor is, ha ez a televízió működtetéséhez szükséges. Akkor talán másként kellene megoldani, ezt már mondtam többször. Talán azokat a személyeket, akik nem indokoltan vannak ott, mert szerintem egymást érik, azokat el kellene onnan küldeni, és a televízióst pedig felvenni. Mindannyian látjuk ebből a költségvetési tervezetből, hogy nagyon kevés jut az egészségügyre. Különösen azokra az ellátásokra, amikről az alpolgármester úr szólt. Engem egyáltalán nem érdekel ebben a vonatkozásban az orvos személye, az érdekel, hogy minél jobb legyen a városban a betegellátás. Gondolom, ebben a vonatkozásban a lakosságot sem érdekli az orvos személye. Nem érdekel, mennyit keresnek, vagy mennyit nem keresnek. A másik amit el szeretnék mondani, és azt hiszem nem hangzik dicsekvésnek, hogy én javasoltam a méltánytalanul kevés beiskolázási segély összegének felemelését és a temetési segély összegének megemelését. Nem merek többet javasolni, mert nincs miből. Különösen nem merem javasolni, indítványozni azt, hogy csökkentsük a művelődési központ költségvetési kiadásait, mert reménytelen eset lenne, hogy ezt nekem megszavazzák. Ebben léphetünk a jövőben is. 
  Girasek Károly képviselő: Azt gondolom, veszélyes dolog korábbi döntéseinket megkérdőjelezve a költségvetést átalakítani, mert annak más a módja. Mikor döntöttünk akár a szociális rendeletünkről, akkor kellett volna javaslatot tenni. Annak idején amikor döntöttünk, rendkívül méltányos áron döntöttük el a sírhely díjakat, és meghosszabbítottuk az idejét. Az önkormányzatunk lényegesen kedvezőbb feltételeket biztosít a temető használatra, mint bármelyik település. Ez vonatkozik a művelődési ház kérdéskörre, amikor annak munkatervét tárgyaltuk, és elfogadtuk, hogy mire kötelezünk. Annak megfelelően kell a működési feltételeket biztosítani. Van ahol bezárták a művelődési házat, azok nem költenek 50 milliót rá, de szerintem semmit a kultúrára. Rétságnak ez, ha már város, nem alternatíva. Ugyanez vonatkozik a sportpályával kapcsolatban, ami rendezési terven alapszik. A jegyző asszony, aki összeállítja a költségvetést, nem tehet mást, minthogy ezeket a kötelezettségeket betervezi. De ha előkészítő szakasz van, akkor előző év végén a szükséges rendeleteinket módosítani kellene, és akkor lehet a költségvetésben azokat megtervezni. Ez fordítva nem működik. Többször visszaköszön az a probléma, hogy a város mindig egyfajta szükségköltségvetést csinál, ennek több oka van. Egyik okát én abban látom, hogy nincs gazdasági koncepciója a településnek, noha erre törvény is kötelez. Az önkormányzat is kötelezte a polgármester urat, hogy készíttesse el, nem készült el. Az Állami Számvevőszék is felhívta erre a figyelmet. Ennek ellenére nincs a városnak gazdasági koncepciója. Ebből következik, hogy évről évre élő költségvetést készítünk. Semmiféle előretekintés, innováció nem nyilvánul meg a költségvetésben. Ezt nem csak a pénzszűkével lehet magyarázni. Kénytelen vagyok elmondani, hogy fűtjük az utcát, az ablakok nyitva vannak tartósan mínusz 10 fokos hidegben, nagyobb összeget meg lehetne takarítani, ha fűtéskorszerűsítés megtörténne. Ezekre legyen innovatív költségünk, legyen rá pénzünk. A következő ilyen probléma a költségvetés központi befolyásoltsága. Az egyik az adóerőképességgel kapcsolatban, hogy Rétság 210 millió forint helyi adóbevételt tervezett iparűzési adóból. Az adóbevétel jelentős részét az ipari park ittléte teszi ki. Az viszont furcsa és szomorú, hogy ebből az állam 57 millió forintot elvesz, miközben más forrásokat is kevésbé enged meg. Pontosan ez hiányzik a költségvetésből, hogy az itt megtermelt iparűzési adó helyben maradjon, 57 milliót elvesznek ebből. Az itt lévő üzemek nyűgjeit, közlekedési és egyéb gondjait elviseljük, ebből elvesz az állam. Azontúl sem biztosítja a normatív támogatásokat, hogy a költségvetés egyre inkább több elemből kell, hogy épüljön, és nem egyedül az állami támogatásból. Az önkormányzati törvény nekünk ad feladatokat, amiket nem is fed le, egyre jobban kell törekedni saját bevételekre, illetve pályázati lehetőségeket megragadni. Ebben nem jeleskedik a költségvetésünk, és évek óta az intézmények szépen tudnak pályázati eredményeket elérni, az önkormányzat településfejlesztésre nem. Erre a válasz mindig, hogy kell önrész. Az intézményeknek is kell. Egyre jobban a pályázati alapokra kell építeni. Ez is gazdasági koncepció kérdése. Azt kommunikálták, hogy az önkormányzatok jobban járnak az idén, mint tavaly. Ez nem nagyon látszik, de azt is mondták, hogy ez arra vonatkozik, akik EU-s és egyéb pályázatokat fognak nyerni. Majdhogynem kötelezővé tevődik ez a dolog. A költségvetés gondosan, precízen van összeállítva. A korrigált, módosított költségvetést elfogadásra javaslom, magam is el fogom fogadni.
  Patterman Józsefné képviselő: A 2006. évi költségvetés szöveges indoklásába, mellékleteibe beletemetkezve az volt az első gondolatom, hogy ez az év sem lesz könnyebb, mint az előző volt. Az iparűzési adóról szeretnék szólni, nagyon fájó az nekünk, hogy az adóerőképesség számítás hátrányt jelent nekünk. Ugyanez vonatkozik a személyi jövedelemadóra is, a központi támogatás több mint 26 millióval marad el az előző évitől. A közelmúltban hallottam a rádióban, hogy az önkormányzatok mindent megkapnak amire csak szükségük van, a kötelező és a működéshez szükséges feladatok ellátásához. Csodálkoztam, amikor látom, hogy az önkormányzatok hasonló gondokkal küzdenek, mint mi. Az elvonások után nem volt könnyű ezt a költségvetést összeállítani. Tegnap is felvetettem a bizottsági ülésen, hogy bár a szociális ellátásokra valamivel több jut, és annak ellenére hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatás kikerült a rendszerből, kevésnek tartottam, ami a szociális ellátásokra jut. A jegyző asszony megnyugtatott, hogy 550 eFt-tal több lesz a keret. A beiskolázási segély bizonyos fokú emelkedése (bár így is megalázóan kevés), ugyanígy a méltányossági ápolással, a szemétdíj támogatási kérelmekkel nem tudunk számolni, a közgyógyellátást szintén emelni kell. Nagyon szeretnénk, ha ebből a tervezett összegből a Bursa Hungaricára a szociális rászorultság miatt több jutna. Akik pedig ebbe a körbe nem férnek bele, azok kapjanak egyszeri támogatást, hogy érezzék, hogy a rétsági önkormányzat figyel rájuk, és várják őket vissza. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján említem meg, hogy egyre több személy van településünkön (kortól függetlenül) akik átmeneti megsegítésre szorulnak. A Művelődési Központ és Könyvtár működésével kapcsolatban hasonló a véleményem, hogy a bevétel évről évre csökken, a kiadások emelkednek. Sok az összeg amivel ki kell egészíteni, ha egy személy felvételével számolnunk kell. Éppen elég az önkormányzatnak a felvett hitel és kamatainak visszafizetése 2010-ig. Rétságon van egy olyan utca, illetve két kicsi mellette, és nem tudok elmenni amellett, hogy ne említsem meg, hogy a 14-es számú mellékletben fedezet nélküli útépítésként szerepel. Ismerem az útviszonyokat, szerintem égetően fontos lenne, akár hosszú lejáratú hitel felvételével is az útépítést megépíteni. Javaslom, hogy a várható pályázati támogatással együtt kerüljön beépítésre, mert úgy gondolom, ha ez nem történik meg, nem lesz lehetőségünk pályázni, mert nem tudjuk csatolni a feladatot és a fedezetét igazoló költségvetési rendeletet. Reménykedjünk, hogy év közben többlet bevételre tehetünk szert, amit sajnos tervezni nem lehet. A lakosságot nem vigasztalja, hogy az önkormányzat a kötelező alapfeladatait ellátja, fejlesztéseket várnak, a városkép megváltoztatását, élhetőbb Rétságot, ahol fiataljainknak és másoknak is legyen kedve letelepedni.
  Havas Vilmosné képviselő: Bizottsági ülésen az intézmények költségvetését megtárgyaltuk, tehát ahhoz nem kívánok hozzászólni. De nem véletlenül tettem fel kérdéseimet a szociális kiadások tervezésével kapcsolatban, hiszen hiába, hogy megszűnt a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, de ugyanakkor a tervezett költségek ugyanazok maradtak. Ugyanannyi maradt a rendkívüli szociális segélyre az 500 eFt, ami tavaly is ennyi volt, és az 1.800.000 Ft pedig a betegségekre, és a beiskolázási segélyre. Mi már tavaly is gondolkoztunk rajta, és örülök neki, hogy nyitott kapukat döngetett a Településfejlesztési Bizottság, mert tavaly is szerettük volna megemelni a beiskolázási segélyt, és sikerült is 500 Ft-tal. Tudjuk, hogy ez nagyon kevés, de amikor ezek a számok meg lettek állapítva, és a költségvetésben tervezve lettek, nem számoltak azzal még, hogy 1-2000 Ft-ot is lehet adni, a mai világban ez már nem járja. Ha valakinek komoly betegsége van, még az 5 eFt is nagyon kevés. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: A vitát lezárom. A módosító javaslatokat fogom egyenként szavazásra bocsátani. Szeretném megköszönni a jegyző asszonynak, és kollégáinak, a hivatal dolgozóinak a munkáját, aki részt vett a költségvetés elkészítésében. Az önkormányzat az állami feladatok és állami normatívák tükrében költségvetési kényszerpályán mozog. Girasek képviselő úr véleményével jórészt egyet is értettem, két dologban viszont nem. Ő is jól tudja, hogy valóban a pályázatokhoz önrész kell. Az is igaz, hogy az intézmények tényleg sikeresen pályáznak, 2-300 eFt-os pályázatokra, sokszor millió forintos pályázatokra, azonban az arányokat sem szabad összetéveszteni, hiszen a Jászteleki út költsége 80 millió forint környékén van. Itt csak egy 20 %-os önrészes pályázat ha megjelenne, ami még nem jelent meg, az is 16 millió forintot jelentene ebben az esetben. Nem kell hangsúlyoznom, hogy 50 millió forintos hiánnyal van tervezve a 2006. évi költségvetés. Igazolással ma már nem lehet pályázni. Valóságos önrészt kell tudni bemutatni. Nem szerencsések azok a csúsztatások, hogy kevés innovációt tartalmaz, a kényszerpálya miatt túl nagy mozgás lehetősége az önkormányzatnak nincsen. Valamennyi testületi ülésen van fejlesztési javaslat. Minden egyes olyan lehetőség, legyen az pályázat, vagy egyéb támogatás, ami a településfejlesztésével kapcsolatos, idekerül Önök elé vagy előterjesztésben, vagy tájékoztatásban. Köszönöm a munkájukat. A módosító javaslatokat az elhangzások sorrendjében fogom szavazásra tenni. 
 • Pénzügyi bizottság részéről érkezett módosító javaslat, mely szerint a sporttámogatás a 2006-os évben 3.200.000 Ft legyen a költségvetésben. A javaslatot a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
 • A következő módosító javaslat: a nyugdíjas klubok támogatása 200.000 Ft legyen 2006-ban. A javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. 
 • A harmadik javaslat az önkormányzati dolgozók esetében 2006-os évben kerüljön tervezésre 30.000 Ft/fő jutalom, azzal a kiegészítéssel, hogy külön testületi döntés után fizethető ki. Ennek vonzata 4.671.000 Ft. A javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
 • A következő javaslat, bár az előző napirendi pontnál már elfogadta a testület, de technikai szempontból fontosnak tartanám a 13. havi juttatás időarányos kifizetését, ennek költségvetési többlet vonzata 437.000 Ft. A javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. 
 • A Településfejlesztési bizottság javaslata: a temetési segély 15.000 Ft-ról 25.000 Ft-ra történő emelése. A javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
 • A beiskolázási segély 2.000 Ft-ról, 3.000 Ft-ra történő emelését a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
 • Képviselői javaslat a Jászteleki út megépítésének várható 80 millió Ft-os költsége költségvetésben szerepeljen: a javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 8 tartózkodással nem fogadta el.
 • dr. Szájbely Ernő képviselő: A Pénzügyi bizottság ülésén is felvetődött ugyanez a javaslat és kérdés a Jászteleki utca építésével kapcsolatban. Azért nem láttuk értelmét, mert ez a 80 millió forint ma még csak egy becsült összeg. Ezt csak valaki mondta, hogy ennyi lesz. Ha pályázatot erre kiírnak, akkor úgyis kell testületi ülést tartani, és dönteni, a kiírás feltételeinek ismeretében. Akkor tudjuk meghatározni, hogy mekkora önrészt kell betervezni a költségvetésbe. Úgyis kell módosítani költségvetést. Ezért vetettük el ezt a témát, nem azért, mert nem fontos, hanem technikailag csak később tudjuk kezelni. 
  Kapecska Ferencné jegyző: Tekintettel arra, hogy a módosító javaslatokat a képviselő-testület elfogadta, a költségvetés bevételi és kiadási színvonala 580.129.000 Ft, ebből a hitel összege 53.503.000 Ft. Ez mind a bevételnél, mind a kiadásnál kiemelt előirányzatonként megjelennek az átdolgozott költségvetésben. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a módosításokkal együtt a 2006. évi költségvetési rendeletet, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét. 
  5./ Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2006. évi költségvetése
  Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
  Kapecska Ferencné jegyző: Kiegészítést szeretnék tenni a bizottsági állásfoglalás előtt, hogy természetesen a határozati javaslatban, illetve a mellékletekben rögzített kiadási előirányzat módosulni fog, az elfogadott jutalmazási kerettel. Tehát a költségvetésből lesz átemelve az iskolának a jóváhagyott előirányzat.
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A pénzügyi bizottság vita nélkül az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását javasolja.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2006. évi költségvetésére vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
  15/2006. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általános Iskola Intézményfenntartó társulás 2006. évi költségvetését 90.551 eFt bevétellel, 54.446 eFt önkormányzati támogatással és 144.997 ezer Ft költséggel az alábbiak szerint jóváhagyja.
  Cím
  Intézmény
  Költség 1000 Ft-ban
  al-
  cím
  Feladat
  Szem. jell.
  költség
  Munka-
  adót
  terh. 
  jár.
  Dologi
  kiadás
  Pénz-
  eszk.
  át-
  adás
  Műkö-
  dési
  ktg. 
  össz.
  Fel-
  halm.
  kia-
  dás
  Mind-
  össze-
  sen
  3 1 Általános iskola nevelés
  67285
  21326
  7370
  475
  96456
  -
  96456
  3 2  Sajátos nev. igényű tan. oktatása
  4787
  1531
  388
  -
  6706
  -
  6706
  3 3  Napközis ellátás
  5707
  1825
  141
  -
  7673
  -
  7673
  3 4 Iskolai intézményi. étkezés - -
  693
  -
  693
  -
  6936
  - Közvetett költség
  4695
  1493
  7218
  -
  13406
  -
  13406
  - Iskolai int. étkezés összesen:
  4695
  1493
  7911
  -
  14099
  -
  14099
  3 5 Iskolai int. vagyon műk.
  7373
  2396
  8883
  -
  18652
  -
  18652
  - Közvetett költség
  889
  287
  235
  -
  1411
  -
  1411
  3 Iskolai ellátás összesen
  90736
  28858
  24928
  475
  143791
  0
  144997
  -
  Költség 1000 Ft-ban
  Bevétel 1000 Ft-ban
  -
  Cím
  Intézmény, feladat
  Köz-
  vetlen
  költség
  Közv.
  költ-
  ség
  Fel-
  hal-
  mo-
  zás
  Össze-
  sen
  Műk.
  be-
  vétel
  Át-
  vett
  pénz-
  e.
  Köz-
  ponti
  támog.
  össze-
  sen
  Ön-
  korm.
  támo-
  gatás
  Lét-
  szám
  3 1 Általános iskola nevelés
  96456
  -
  -
  96456
  -
  8654
  65359
  74013
  22443
  25,60
  3 2  Sajátos nev. ig. tan. nev.
  6706
  -
  -
  6706
  -
  -
  6032
  6032
  674
  1.60
  3 3  Napközis ellátás
  7673
  -
  -
  7673
  -
  -
  2300
  2300
  5373
  3,00
  3 4  Iskolai int. étkeztetés
  693
  13406
  -
  14099
  5561
  -
  2365
  7926
  6173
  6,00
  3 5 Iskolai int.vagyon műk.
  18652
  1411
  -
  20063
  280
  -
  -
  280
  19783
  6,00
  3
  Iskolai ellátás összesen
  130180
  14817
  0
  144997
  5841
  8654
  76056
  90551
  54446
  42,20
  A társulási megállapodás alapján az intézményfenntartó társulás költségvetésének 2 számú melléklete alapján az ellátotti létszámok szerint 2006. évben Bánk Községi Önkormányzat hozzájárulása 249 eFt, Tolmács Községi Önkormányzat hozzájárulása 411 eFt. 
  Az év közben várható támogatásokat figyelembe véve az általános iskolai nevelés és gyermekétkeztetés létszám alapján kimutatott különbözetére a társult önkormányzatoknak előleget fizetni nem kell. 
  A napközis ellátás bevételének és kiadásának különbözete alapján Bánk Község Önkormányzata az ellátott 7 főre jutó 376 eFt-ot havi részletekben fizeti meg, mely végleges elszámolására a 2006. évi költségvetési beszámoló keretében kerül sor. 
  Határidő: folyamatos

  6./ Volt laktanya állapotfelmérés, hasznosítási lehetőség és értékbecslés
  Előterjesztő: Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság vita nélkül az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását javasolja 4 igen és 1 tartózkodás mellett javasolja, hogy a Pannon Forrás Kft-vel a szerződés megkötésre kerüljön. 
  Girasek Károly képviselő: 6 érintett céget szólítottunk meg. Sajnálom, hogy a korábban a pályázatban jeleskedő nem adott be pályázatot, ezt nem nagyon értem. Korábban döntöttünk a közbeszerzési eljárás elindításáról, gyakorlatilag hitelesíteni kell, hogy beérkezett a pályázat, megfelelően folyt a közbeszerzési eljárás, és ennek alapján született döntés. Elfogadásra javasolom a határozati javaslatot. 
  dr. Tóth Mária képviselő: A Pénzügyi bizottsági ülésen én voltam, aki nem szavazta meg a határozati javaslatot. Egyértelműen azért, mert az eredeti elképzelésünk és határozati tervezetünk arról szólt, hogy a laktanyában állapotfelmérést végeztetünk. Ami kb. néhány százezer forintba került volna. Teljesen feleslegesnek tartom a közel 4 millió Ft-os kiadást, azért, hogy hasznosítási lehetőséget dolgoztassunk ki, a laktanya értékesítésére, én most sem fogom megszavazni.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a közbeszerzési bizottság javaslatát, amit a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 16/2006. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a rétsági volt honvédségi laktanya állapotfelmérése, hasznosítási lehetőségeinek kidolgozása és értékbecslése tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárást eredményesnek tekinti.
  A határidőig benyújtott, érvényes ajánlatoknak a köözbeszerzési törvény és az ajánlattételi felhívás szerinti elbírálása alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a legalacsonyabb összegű, 3.600.000 Ft + 720.000 Ft Áfa tartalmú ajánlatot benyújtó PANNON-FORRÁS Kft-vel kösse meg a szerződést a feladat elvégzésére. 
  Határidő: 2005. február 15.
  Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

  7./ Beszámoló a folyamatban lévő szerződésekről 
  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A beszámolóval kapcsolatban feltett kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy a CBA ügyében több egyeztetés volt, de nem történt újabb előrelépés. A Duna-Ipoly társulás kezdeményezte a vállalkozók körében az információs hálózat kialakítását. Költségek nem voltak. A szerződésmódosítást nem küldték meg. A Károly Róbert iskola írásban mondta fel a szerződést. A regionális hulladéklerakó társulás csak a múlt héten közölte a fizetendő összeget. A kistérségnél nem volt olyan szerződés, amelyről be kellett volna számolni. Az RKSZ-nél  több új csatorna állt be, amelyek újabb költségeket is jelentenek, ha a 700 Ft-os díjemelés soknak is tűnik.
  Girasek Károly képviselő csalódásának adott hangot, mert szerinte a beszámoló nem arról szól, amiről ő kérte. Felsorolta ezzel kapcsolatos észrevételeit, hangot adva annak is, hogy kell lennie egy olyan kimutatásnak, amely az érvényes szerződéseket tartalmazza. Több olyan szerződést is felsorolt, amelyeknek a beszámolóban szerepelniük kellett volna. Összegzésképpen a beszámolót nem tartotta alkalmasnak az elfogadásra.
  A bizottság 1 igen 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással a beszámolót nem javasolja elfogadni.
  Jávorka János képviselő: Az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tevékenysége hogy áll? Mit lehet tudni az eddig végzett dolgokról, mert fizetni fizetünk, milyen %-ban lehetne meghatározni a készültségi fokot? 
  Mezőfi Zoltán polgármester: A regionális hulladéklerakó létesítése jelen pillanatban építési szakhatósági engedélyeztetési folyamatban van. A társulás elnökének tájékoztatása szerint reményeik szerint az engedélyeztetési eljárás tavaszra lezárul, utána a beruházás közbeszerzési pályáztatásra kerül. Nyilvánvalóan előre nem lehet megmondani, hogy a szakhatóságok egészen pontosan melyik napon fogják hozzájárulásaikat megadni. 6 milliárd Ft-os beruházásról van szó. Idén 6 milliót kell befizetnie a városnak. Eddig csak tagdíjat fizettünk. A hulladékudvar kijelölésre került. Azért is szorgalmaztam tavaly a szelektív hulladékgyűjtő konténerek kihelyezését, mert egy tanulási folyamatnak az jó, azért, hogy az itt élő lakosok készüljenek erre, hisz amikor majd jogszabályilag is elfogadva, a hivatalos regionális hulladéklerakó megnyílik, ez várhatóan költségnövekedést fog hozni a hulladék kezelésben. Természetese számos szolgáltatást is fog hozni magával. Kérek mindenkit, most is éljen a lehetőséggel, és van a közelében műanyag, illetve papír gyűjtő konténer, azt használja úgy, hogy csak a kijelölt hulladék típus kerüljön bele a konténerbe. Egyéb háztartási hulladék a szelektív gyűjtőkbe nem kerülhet. 
  Girasek Károly képviselő: Ezt a napirendet valamikor én kezdeményeztem, ez az anyag alkalmatlan arra, hogy a képviselő-testület felmérje, hogy egyáltalán milyen szerződésekben van benne, milyen kötelezettségek vannak, és milyen jogok származnának ebből. Legalább 15-18 szerződés van, - amit a polgármesternek hivatalból, az önkormányzati törvény erejénél fogva- aminek a végrehajtását folyamatosan figyelemmel kellene kísérnie, és az önkormányzat érdekében meg kellene tenni azokat a lépéseket, amik a megállapodásban vannak. Ehhez képest azt tapasztaltam, hogy a bizottsági ülésen feltett kérdésekre nemigen kaptam választ, tulajdonképpen azt sem tudjuk, milyen szerződésállományunk van. Ezt furcsának tartom, ezért is javasolom, hogy a beszámolót ne fogadják el, és remélem annak az lesz a következménye, hogy elfogadható módon ismét benyújtásra kerül ez a téma. 6-7 szerződés szerepel, kb. a fele, mint amennyiről szó lehetne. Sok-sok milliós lehetőséget jelentenek a városnak. Érdekesnek találom a Károly Róbert Főiskola ROP 3.3-as felsőoktatási intézmények pályázatával kapcsolatban azt a választ kaptuk, hogy nem nyert, ezért írásban felmondták. A polgármester úr a bizottsági ülésen egyetlen szerződést, és dokumentumot sem tudott felmutatni, hogy írt volna valakinek, hogy hajtsa végre a szerződést, vagy tájékoztatást kért volna arról. Ezzel szemben az internetről azt lehet elolvasni, hogy a ROP 3.3 felsőoktatási intézmények, helyi szereplők együttműködése segítésére a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola 43 millió forintot nyert. Gondolom, hogy abban, amiben mi partnerek vagyunk. Itt az szerepel, hogy nem nyert semmit. Tisztában vagyok azzal, hogy nem a pénz került volna ide. Ebből egy kutatást finanszíroztak volna, ami itt valósul meg, de azért a városnak ebből lett volna értéke. Ha ez így van, akkor legalább pontos tájékoztatást elvárhattunk volna. Másrészről a polgármester úr némely szerződés tekintetében úgy nyilatkozik, mintha nem az önkormányzat érdekeit lenne köteles képviselni, hanem az ellenérdekű félét. Pl. hogy a CBA-nak milyen ügyintézést segítettek, hogy nekik olcsóbb legyen, amiben velünk szerződtek. Másrészt az RKSZ-nél is van egy ilyen mondata, hogy a 4.7 pont érvényesülését nem tartja ésszerűnek és indokoltnak. Erre mondtam, hogy ilyet egy polgármester nem fogalmazhat meg, mert ha a testület jóváhagyott egy szerződést, annak a végrehajtásán kell dolgoznia. Ha a szerződést módosítania kell, akkor azt ide kell hozni testület elé. Kiemelem, hogy az utóbbi időben az intézményi együttműködés az RKSZ-el rendkívül sokat javult, kölcsönösen jó együttműködés alakult ki. A kiemelt példák is mutatják, és az elénk nem hozott szerződések, hogy ezt a munkát az előterjesztő nem végezte el megfelelően. Ezért azt kérem, hogy ne fogadják el a beszámolót, megfelelő módon elkészítve ismét kerüljön benyújtásra. 
  dr. Katona Ernő alpolgármester: Azért, mert a polgármester valamit próbál segíteni azoknak a vállalkozóknak, akik nem teljesítették különböző okokra hivatkozó a szerződést, azzal nem gátját akarja szabni a település fejlesztésének. Inkább arról szól a történet, hogy megvalósuljon végre az a beruházás, amit várunk. Feltételezem, hogy a polgármester urat ez a szándék vezette.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Ez a helyzet a következőkhöz hasonlít. Az iskolában a tanító néni feladja a gyereknek a házi feladatot másnapra úgy, hogy közben nem mondja meg konkrétan, hogy mi a házi feladat. Ezek után a gyereknek esélye nincsen, hogy azt normálisan meg tudja oldani. Az én olvasatomban ezt jelenti ez az előterjesztés, illetve a képviselő-testület Girasek Károly kezdeményezésére annak idején elfogadta, hogy a polgármester készítsen egy ilyen beszámolót a folyamatban lévő szerződésekről, csak azt nem mondták meg konkrétan, mire kíváncsi a képviselő úr. Girasek úr közben dolgozott, de nem mondta meg nekem, hogy erre is kíváncsi vagyok, arra is kíváncsi vagyok. Képviselő úrnak a véleménye hemzseg az erős csúsztatásoktól. Az, hogy az internetről idehozol nekem egy ilyen pályázati nyerteseket felsoroló listát, az rendben van, én azonban utána jártam tisztelt képviselő úr – ne vezessük meg a nyilvánosságot – a Károly Róbert Főiskola erre a ROP 3.3-ra négy pályázatot nyújtott be. Egy pályázathoz kötöttünk együttműködési megállapodást, amit a képviselő-testület döntött el. Ugyanerre a témára még hármat nyújtott be a főiskola ezen kívül, és amire megnyerte a 43 mFt-ot, annak a pályázatnak a címe “Kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése, az Észak-Magyarországi Régióban”. Mi nem ezt a társulási pályázatot írtuk alá, hanem a hét prosperáló kistérségre vonatkozó pályázatot. Mindazonáltal itt a dokumentum, amiben a Károly Róbert Főiskola lemondja a továbbiakban a pályázat elutasítása miatt a velünk való további együttműködést. Csatlakozom alpolgármester úr gondolatához, a polgármester dolga, nem elvtelenül, hanem dolga és kötelessége valamennyi vállalkozónak segíteni, ha már pénzt nem tudunk adni nekik, akkor legalábbis információval, és egyeztetésekkel segíteni, hogy a megvalósulás előtt álló beruházás mihamarabb meg tudjon valósulni. Ha a polgármester tud költségcsökkentő ötletet adni a beruházónak, akkor ezt igenis tegye meg, mindezt a lakosság szolgálatában. A kábel tv. szolgáltatás sokat alakult. Nem kevés viharos időszakot élt meg ez a viszony. Hosszú egyeztetés után a mai napon ott tartunk, hogy a kábelt tv. áremelését én jómagam is indokolatlannak, és túlzónak tartottam. Kezdeményeztem az egyeztetést a kábel tv. szolgáltatóval. Túlzó, inflációt többszörösen meghaladó áremelkedés volt készülőben, több polgármester is keresett ez ügyben. Elmondta a szolgáltató kérdésemre, hogy az áremelés mögött az is áll, hogy az ügyfélszolgálati irodán keresztül csatorna bővítés kérelmekkel halmozták el őket. Így került február 1-től több új csatorna beállításra. Az egyeztetés eredményeképpen az 5.200 Ft-os díj helyett, 4.990 Ft lesz a havi díj. Kértem, hogy kerüljön kidolgozásra több választható csomag. Nagy bajnak tartom, hogy ebben a napirendi pontban fejlesztési program egyetlen sincs. Az előkészítésével elment szépen az idő, legközelebb, határozottan, konkrétan mondják meg a feladatot, és akkor meg fogom oldani, ezt kérem Önöktől. Ezzel együtt kérem, hogy ezt a tájékoztatót fogadják el.
  Girasek Károly képviselő: Érdekesnek tartom polgármester úr által bemutatott papírt, november 16-án érkezett, hogy a Károly Róbert Főiskola tájékoztat valamiről, akkor a november végi ülésen erről tájékoztatni kellett volna bennünket. Hisz a testület 100 milliós forint értékű nyerés érdekében pályázott közösen, itt nem babra megy a játék. Pontosan ez volt az indító oka ennek a napirendnek. Elég pontosan fogalmaztuk meg a feladatot. Egy képviselőnek nem kell tudni, hogy 3-4-5 éve milyen szerződések köttettek, a polgármesternek viszont igen. Pontosan leírtuk, hogy a folyamatban lévő szerződések, és társulási megállapodások, amelyek nem tartoznak a rendszeresen visszatérő beszámoltatási kötelezettség alá. Ennél konkrétabban én nem tudom megfogalmazni, mert pont arra voltunk kíváncsiak, melyek ezek a szerződések. És hogy ez nem tartozik a fejlesztéshez, hát pl. a hulladéklerakó igen. Kistérségi társulásban lévő szerepünk, részvételünk. Fizetünk érte. Indítványomat fenntartom.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Kénytelen vagyok egy mondattal reagálni. Képviselő úr a szelektív memória nem jó tanácsadó. Te voltál az, aki tavaly szeptemberben állandó napirendre javasoltad a Beszámoló a folyamatban lévő szerződésekről. Azért érkezett ez novemberben, mert akkor kérésedre a testület utasítására be kellett számolnom a szerződésekről, és akkor megkértem a főiskolát tájékoztatásra, hogy hol tart most a dolog. Azt a választ kaptuk, hogy éppen elutasították. Le is írták. Szeptember a Gergely-naptárban november előtt szokott lenni, tudomásom szerint. Legyél szíves legközelebb pontosabban felkészülni ebben a tárgyban. Kérem, fogadják el a beszámolót. A vitát lezárom.
  Szavazásra teszem fel a folyamatban lévő szerződésekről szóló beszámolót, amit a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 6 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.  17/2006. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a folyamatban lévő szerződésekről szóló beszámolót, azt elfogadja.
  A szerződésekben, társulási megállapodásokban foglaltak teljesülését folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 
  Határidő: folyamatos
  Felelős: Mezfői Zoltán polgármester 

  8./ Területvásárlási kérelem
  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság rövid vita után az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek, azaz hogy nem értékesítjük a területet. 
  Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Vita nélkül úgy döntött a bizottság, hogy nem támogatjuk a területvásárlási kérelmet.
  dr. Katona Ernő alpolgármester: Miért kell ezt nekünk tárgyalni, ha ez ennyire szakmai kérdés?
  Kapecska Ferencné jegyző: A képviselő-testületnek kell a döntést meghoznia.
  Patterman Józsefné képviselő: Ha így van, ahogy a kérelem is tartalmazza, hogy gazos, elhanyagolt területről van szó, az önkormányzat tartsa lehetőségihez mérten rendben. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szívesen vettem volna, ha a kérelmező felvillantja a hasznosítási lehetőségeket. Szerintem ez jót tett volna, és segítette volna a képviselő-testületet, mert az is lehet, hogy ott a kérelmező olyan megvalósulást tervez, ami igenis belefér a szomszédos objektum működtetésébe. Én arra kérem a kérelmezőt, ha úgy gondolja, ezt tegye meg bátran. Segítse ebben a képviselő-testület döntését. Tiszteletben tartom, hogy a Vízmű Kft. ilyen szakvéleményt küldött, ők a szakembere, ezzel együtt ha megismerhetnénk a kérelmező tervét, az egyébként elhanyagolt, gazos területtel, az igencsak jót tenne a képviselő-testületnek, illetve megkönnyítené a döntést. Jómagam ellene nem mehetek egy szakember véleményének, én azért nem venném le napirendről ezt a kérdést, bíztatnám a kérelmezőt, hogy ha úgy gondolja, hogy megosztja velünk az elképzelését a területtel, akkor ezt tegye meg. A szavazásnál tartózkodni fogok. 
  Szavazásra teszem fel a napirendi ponttal kapcsolatos két bizottsági javaslatot, miszerint nem értékesítjük a területet. A javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta, és meghozta következő határozatát. 18/2006. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Havas Vilmos Rétság, Rózsavölgy út 25. szám alatti lakos, a rétsági 09/2 hrsz-ú, 1.941 m2 nagyságú terület megvásárlására vonatkozó kérelmét, azt nem támogatja.
  A 09/2 hrsz-ú kivett, vízmű megjelölésű ingatlan továbbra is szükséges a város szennyvízrendszerének biztonságos működtetéséhez, ezért a területet nem értékesíti. 
  Határidő: értesítésre 2005. február 15.
  Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

  9./ Bérleti díj módosítás 
  Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vita elsősorban a jogi helyzet körül folyt. Kiinduló pont a megkötött megállapodás. Ez pedig erről szól, hogy a “pártvagyonnal való elszámolásig” biztosít ingyenes irodahasználatot az önkormányzat (akkor még tanács). Ez megtörtént, tehát az ingyenes használat addig tartott. Volt olyan vélemény, hogy állásfoglalást kellene kérni a közigazgatási hivataltól, mert semmiféle pártiroda nem működhet a hivatal épületében. Végül az az álláspont alakult ki, hogy amennyiben a megállapított bérleti díjat az MSZP nem fogadja el, akkor peres úthoz folyamodhat, illetve az önkormányzat ezzel az indokkal felmondhatja a szerződést.
  A bizottság 4 igen szavazattal a határozati javaslat “B” pontját javasolja elfogadni a testületnek, tehát hogy nem módosítja a megállapított bérleti díjat. 
  Jávorka János képviselő: Régi témáról van szó. Az lenne a javaslatom, hogy a polgármester úr keresse meg az MSZP illetékesét, üljenek le, beszéljék át ezt a kérdést, és kössenek egy új megállapodást. 
  Girasek Károly képviselő: Ellent kell mondanom Jávorka úr javaslatának. A Pénzügyi Bizottságon részletesen tárgyaltuk ezt a témát. Van gyakorlatilag érvényes bérleti díj megállapítás, amit a partner nem hajlandó kifizetni. A jogi helyzet az, hogy ilyenkor neki kellene bírósághoz fordulni, de ezt nem tette meg. Tisztázatlan az ügy, de ott tisztázódhatna. Mi, mint bérbeadók nem tudunk mást tenni, minthogy a korábbi döntésünkhöz ragaszkodjunk. Javasolom, hogy fogadjuk el a Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, hogy nem változtatunk a bérleti díjon, ettől függetlenül elfogadom, hogy legyen egyeztetés. Két variáció van, vagy elodázzuk az ügyet, és visszatérünk rá, - ebben nem látok megoldást, - vagy azt mondjuk, hogy a jogszabályok mentén nem csökkentünk. Ha a bérlőnek nem felel meg, akkor neki kell pert indítani, és majd a bíróság megállapítja, mennyit fizet. Jogi szálakat tisztázni kell. 
  Jávorka János képviselő: Elfogadom Girasek úr érvelését. A javaslatomat visszavonom. 
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Kétoldalú érintettség okán nem veszek részt a szavazásban. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem a Pénzügyi bizottság javaslatát, a határozati javaslat B. változatát, miszerint a megállapított bérleti díjat nem módosítja. A javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 7 tartózkodással nem fogadta el. A kérelem nem kapta meg a többséget, marad a bérleti díj összege. 
  Kapecska Ferencné jegyző: Nem értek vele egyet. A bizottság a határozati javaslat B. változatát támogatta, amit a képviselő-testület nem fogadott el, mivel a szükséges többségi szavazatot nem kapta meg. Az “A” változatot is szavazásra kellene bocsátani. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bérleti díj módosításra vonatkozó határozati javaslat “A” változatát, ami a díj csökkentést tartalmazza. A képviselő-testület 13 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el. A képviselő-testület a bérleti díj csökkentési kérelemben érvényes döntést nem hozott, marad a korábban megállapított bérleti díj. 

  10./ Rétság helységnév használatának engedélyezéséről
  Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Rövid vitában felvetődött, hogy a címerhasználatot is kérni kellett volna korábban. A bizottság a határozati javaslat ’A” változatának elfogadását javasolja.
  Girasek Károly képviselő: Címerhasználatot most sem kértek, ettől függetlenül örömmel támogatom ezt a kérelmet. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az Árpád Sportlövő és Íjász Egylet Rétság helységnév használatra vonatkozó kérelmét, és a Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint a kérelem támogatást nyerjen. A javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta, és meghozta alábbi határozatát. 19/2006. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság helységnév használattal kapcsolatos kérelmet, azt támogatja.
  Hozzájárul, hogy az átalakuló rétsági székhelyű Árpád Sportlövő és Íjász Egylet 2006. március 1. napjától elnevezésében a település helységnevét, mint “Rétsági Árpád Egylet” használja.
  Határidő: értesítésre február 15.
  Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

  11./ Szülői Munkaközösség támogatási kérelme
  Előterjesztő: Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az SZMK kérése alapján az iskolai farsangi bálok megrendezéséhez a kulturális alap terhére, elszámolási kötelzettséggel 20.000 Ft támogatást javasol a pénzügyi bizottság.
  Havas Vilmosné képviselő: Támogatom a Pénzügyi Bizottság javaslatának elfogadását, az SZMK vállalkozókat nem kért fel jelen esetben a támogatásra.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a szülői Munkaközösség támogatási kérelmére vonatkozó Pénzügyi Bizottsági javaslatot, miszerint a Kulturális Alap terhére 20 eFt-tal támogatják a farsangi bálok megszervezését. A képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a javaslatot és meghozta alábbi határozatát.  20/2006. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szülői Munkaközösség rendezvény támogatására vonatkozó kérelmé, azt támogatja.
  Az általános iskolai farsangbálok költségeihez a kulturális alap terhére, elszámolási kötelezettséggel 20.000 Ft támogatást biztosít. 
  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozó megállapodást megkösse.
  Határidő: értesítésre február 10.
  Felelős: Kapecska Ferencné jegyző
  dr. Katona Ernő alpolgármester távozott az ülésről.

  12./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
  Jávorka János képviselő: A 34 hektáros terület ügyében a két országgyűlési képviselőt meg kell keresni. Levelezés helyett személyes megkeresés kell.
  Girasek Károly képviselő: Nem nagyon értek egyet, szkeptikus vagyok. A kampány időszakban nem fognak a kérésünkkel foglalkozni. Azt prognosztizálom, hogy választásig nem fogunk előbbre jutni ebben a témában. Abban egyetértek, hogy próbálkozni kell, és meg kell ezeket az embereket keresni. 
  dr. Tóth Mária képviselő: Ebben az ügyben már volt interpelláció, amit Balla Mihály úr tett meg. Tanácstalanok vagyunk. Sajnos rajtunk nem sok múlik. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: Állami vagyonkezelő szervezetek között jogszabályi kesze-kusza helyzet van. Nem képesek egymással együttműködni a szabályozatlanság miatt. Ez szépen le van írva, hogy miért nem tudja átadja a HM a Földalapnak, az meg miért nem veszi át. Az egyik állami vagyonkezelő a másiktól kér pénzt. Ez a terület egy hibás döntés miatt termőföld művelési ágba került besorolásra a laktanya megszűnése után, a vonatkozó területen előírja a jogszabály, hogy csak is kármentesített állapotában felmért területet vesz át a Nemzeti földalap kezelő. Ennek a költségeit viszont nem hajlandó megtéríteni. A Honvédelmi Minisztérium sem vállalja ennek a költségeit. Ennek az összege akár 10 milliós nagyságú is lehet, jelen költségvetési helyzetben ezt a rétsági önkormányzat sem tudja felvállalni, arról nem is beszélve, hogy ez igazából állami feladat volna. Ragaszkodom ahhoz, amit leírtam, ez nagyon jól tükrözi, hogy az állami vagyonkezelő szervezetek között jelen pillanatban milyen kapcsolat van. Az önkormányzat a sor legvégén kullog, nemcsak mi, hanem több 10 magyarországi önkormányzat, akik küzdenek a laktanyák hasznosításának terhével. 
  dr. Tóth Mária képviselő: Egy dolgot tudok elképzelni, írjunk a Miniszterelnök úrnak. Keressük meg a Miniszterelnök urat, kifejezetten az ő nevére írjunk kérelmet. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: Semmi akadályát nem látom. Balla Mihály országgyűlési képviselő 4 miniszterhez, illetve állami vagyonkezelőhöz nyújtotta be az interpellációt, egyedül Gráf József földművelésügyi miniszter tudott valamiféle érdemi választ adni, ami azóta sem teljesült. Igényünket jogosnak tartja, és külön eljárás keretében fogja kezdeményezni az illetékeseknél, a kérdés megoldását. Az interpelláció tavaly májusban volt. Eddig is minden kapcsolatot megragadtunk, ezután is ezt fogjuk tenni. Szeretném hozzátenni, hogy az itt említett Sági János alezredes, akivel az elmúlt néhány évben kitünő kapcsolatos sikerült létesíteni, már nem dolgozik azon a helyen. 
  A képviselő-testület a tájékoztatót 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

  13./ Egyebek
  Havas Vilmosné képviselő: Történt-e valami változás a reggel Vác felé induló buszokkal? A pusztaszántói kereszttel kapcsolatban történt-e intézkedés?
  Mezőfi Zoltán polgármester: Kereszt kapcsán kis türelmet kérek, hogy a hó elolvadjon. A Spektívával kell ez ügyben tárgyalni, lássák be, hogy ebben közre kell működniük. A Spektívánál egyébként szintén igazgató váltás volt. 
  Pápai László részlegvezető úr folyamatosan figyelemmel kíséri a reggeli utazást, forgalmat. Tulajdonképpen még egy buszt kellene beállítani, kisebb buszok beállítására sor került. A 90 személyes buszt még nem láttam. Valamit csiszolódik a helyzet, de gyökeres változást nem ígértek. Az tarthatatlan, hogy reggel több diák is lemarad a buszról. Az iskola meg az igazolásukat nem fogadja el. 
  Pusztai Edgár képviselő: Az orvosi rendelőt a mozgáskorlátozottak nem tudják megközelíteni. Kérem, intézkedjenek ez ügyben, mert a kerekes kocsival majdnem balesetet szenvedett egy mozgáskorlátozott ember. Évek óta így van, és senki nem figyel rá. 
  Girasek Károly képviselő: Csak felvetem, mert bizottság a témát nem tárgyalta, így dönteni nem tudunk most abban, hogy az április 10-re betervezett Lakossági Fórumot mikor tartjuk. Április 9-re ki lett közben tűzve a választás első fordulója. Indítványozom, át kellene gondolni, hogy ne 10-én legyen a fórum. El kellene halasztani a két forduló utánra. Kérem a következő ülésre legyen behozva. Hasonlóan meggondolandónak tartom az április 27-i ülést, bár a jegyző asszony azt mondta, hogy nem kell halasztani. 
       Többen kérdezik tőlem, hogy mi épül a DÜFA üzemnél? Aggódnak a lakók, hogy vegyi üzem épül, tűzveszélyes stb. Ebben meg kellene nyugtatni a lakosságot. Két év óta tudom mi lesz ott. Egyrészt egy nagykereskedelmi raktár épül, másrészt valóban lesz egy festékkeverő műhely, ami nem vegyi üzem, mert ez a cég elsősorban vízbázisú diszperzites festékeket állít elő. Mindösszesen az történik, hogy a Németországból hozott nagy tételes festékeket 10-15 literes vödrökben bontják le, esetleg színezik. Ez nem tűzveszélyes. Biztos, hogy az összes szakhatósági engedéllyel rendelkeznek. 
       A hó eltakarítás ügyében is szólnom kell, többen megkerestek ez ügyben. Azt látom, hogy bizonyos előrelépések voltak, különösen ma. A háza előtt mindenki magának köteles a havat eltakarítani. A város hó eltakarításában van egy sorrendiség. Tény, hogy tegnap reggel volt egy túrás, utána pedig a város bizonyos részein nem volt, amikor a több hó esett. A konkrét tapasztalatom, hogy látom az Orgona közben a gyalogjárdát az úttesten, a nyomvonalban ki van takarítva. Olyannyira, hogy autóval éppen azért nem lehet elmenni, mert az út közepére hányták a havat, de a gyalogjárda járható. Ami konkrét probléma, hogy pl. a Mikszáth úton úgy túrták el a havat, hogy az Orgona közbe barikádot építettek. Máshol is így van, hogy a keresztező kis utcákba barikádot építettek. Vannak lakossági panaszok. A nagyparkolóban nincs gyalogos nyomvonal. A közmunkások dolgoznak olyan helyen is, ahol nem nekik kellene, hanem fel kellene szólítani az üzlettulajdonost, vagy lakástulajdonost, hogy végezze el a takarítást. Az iskolába járóknál is gond, hogy nincs nyomvonal az úton. Hathatós intézkedést kérek ezekben a problémákban. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: A DÜFA tervezett beruházása minden hónapban szerepel a tájékoztatómban. A DÜFA épülő üzemcsarnokról a képviselő úr nem tudhatott 2 éve, ugyanis kb. 2 éve merült fel a gondolat, de Gödre tervezték a beruházást, nagy szomorúságunkra. A polgármesteri hivatalunk jó hozzáállása is közrejátszott, hogy nem Gödön, hanem itt Rétságon valósítják meg a beruházást. Eddig nem lehetett nyilatkozni, hisz a konkrét munkálatok kb. 10 napja indultak el. Két évvel ezelőtt képviselő úr nem tudhatott semmit erről a festékkeverő üzemről, ami egy vízalapú vakolatgyártó üzem lesz. Mintegy 2000 m2-es csarnokról beszélhetünk, 20 új munkahely fog létesülni. Ez év júliustól fog üzemelni. Gyökeres tereprendezés, átalakítás történt a területen. Nem környezetszennyező vegyipari üzem épül, ezt nem is tehetnék meg, mert az építési hatóság engedélyt sem adhatott volna erre. 
  Girasek Károly képviselő: Amit a polgármester úr elmondott, az nagyon szép, de ezt elmondta legutóbb is. Az azonban, hogy leírtad ebben az anyagban, az rendben van, én el is olvastam, de a lakosság nem olvasta el. A nagyívű bemutatásból a végén az egy mondat volt lényeges, hogy nem vegyi üzem, és nem környezetszennyező, ami létesül. Pontosan ezt kellett elmondani. 
  Mocsári Gergely képviselő: Hó eltakarítás ügyben ellenkező tapasztalataim vannak. Nem tartom rossznak a helyzetet, sőt példamutatónak. Ismerek több települést, ahol egyáltalán nem is takarítják az utakat, sőt a 2-es út takarítása is hagy maga után kívánni valót. Figyelembe kell venni, hogy korlátozott számú ember dolgozik a járdák takarításán. 1-2 órán belül nem tudnak eljutni mindenhova. Ettől többet a város, az önkormányzat nem tud megtenni. Inkább azt tartom gondnak, hogy nem mindenki tartja be kötelességét, és takarítja a havat az ingatlan előtt. Sajnos azt látni a közlekedésben is, hogy az emberek nem tudnak alkalmazkodni a természet adta változásokhoz.
  Patterman Józsefné képviselő: Meg kell keresni azt a fórumot, ahol a DÜFA tevékenységéről, bővítéséről eshet szó, és dicsekedni lehetne a 20 új munkahelyről. A Hangadó hasábjain kell tájékoztatni a lakosságot. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: Türelmet kérek, magánberuházásról van szó. Csak az engedélyükkel tájékoztathatom a lakosságot. 
  Jávorka János képviselő: Biztos megoldható, hogy a tulajdonost megkeressük, hogy korrekten tájékoztassa a lakosságot a beruházásról.
  dr. Tóth Mária képviselő: Nem értem a polgármester úr aggályát. Nyilvános ülés van, miért nem jelenhet meg a Hangadóban ami itt elhangzott. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: A részletekről a tulajdonosnak kell beszélnie. A klasszikus sajtótájékoztatót a tulajdonossal együtt kell megtartani. 

  Több tárgy nem lévén megköszönöm a részvételt, azt ülést bezárom.  kmft.
  Mezőfi Zoltán 
  polgármester 
  Kapecska Ferencné
  jegyző
  www.retsag.hu
  ©Copyright
  E-mail
  Webmester
  <vissza
  ^fel-