Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14. számú  JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2006. augusztus 31. napján megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Bulejka András főmunkatárs, Lichtenberger Edit jkv.vezető, 5 fő rétsági lakos

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket. Valamennyi képviselő jelen van. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom. Napirend előtt:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mocsári Gergely képviselő: Laktanya adás-vétellel kapcsolatban kérdezném, bár tudom, hogy választ erre nem igen lehet adni, hogy ha ilyen ütemben zajlanak majd a dolgok, a végkimenetelre mikor lehet számítani? Félévente lesz egy tárgyalás?
Havas Vilmosné képviselő: A beiskolázási segéllyel kapcsolatos határozatok elkészültek, a héten kifizetésre került az általános iskolások részére, és azoknak a gyerekeknek, akik középiskolai vagy felsőfokú oktatásban vesznek részt. A szülők örültek, hogy kicsit tudtunk emelni, és az idén 3.000 Ft-ot kaphattak. Reméljük, hogy ez lesz magasabb is. A bizottság kéri azokat a középiskolai és felsőfokú tanulókat, hogy akik nappali tagozaton tanulnak, hozzák az iskolalátogatási igazolásukat. 
Mocsári Gergely képviselő: Rétságon és Tolmácson is új összetételű testület fog felállni október 1-től, úgy gondolom nem jó senkinek, ha évekig el fog húzódni a peres ügyünk Tolmáccsal. Javasolom, hogy a következő testület kezdeményezze a tárgyalásokat a tolmácsi testülettel, és zárják le ezt a kérdést. 
A beszámolót a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

2./ Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mocsári Gergely képviselő: A kistérséghez új alkalmazott került felvételre, milyen szakképesítésű szakembert vettek fel? Azért kérdezem, mert tudtommal alapfeladat az oktatás is, vajon ezirányú szakembert vettek-e fel. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A kistérségi társulás legutóbbi ülésén döntött arról, hogy egy szakember felvételét teszi lehetővé. A kistérségi társulás egy szakembert vett fel, állami támogatása biztosított. Tudtommal gazdasági szakemberről van szó, nem oktatásiról.
Mocsári Gergely képviselő: A kistérségekben rengeteg lehetőség rejlik. Tanácsként szeretném mondani, hogy az oktatás területére, a több pályázati lehetőség kihasználása érdekében oktatási irányú szakembert is jó lenne alkalmazni. Tudomásom szerint a rétsági kistérség oktatás terén is teszi a dolgát. Az Eu-s pályázat egyértelműsítése miatt szeretném elmondani, hogy az a.) pont, a hátrányos helyzetű gyerekek integrált nevelése, 6-18 éves korosztályt jelenti elsősorban. Ez azonban nem mutat ilyen szoros korlátokat, mert túlmutat a 18 éves koron, és érinti a település egészét is. Nagyértékű eszköz rendszerhez juthatnak, amit saját erőből nem tudnának megvalósítani. Értelemzavaró lehet, említi polgármester úr, a kötelező óraszámmal kapcsolatos témát. A két dolog nem vonható össze. Csak a kiesett jövedelmet pótolhatja, ami a kötelező óraszám miatt kiesik. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: A kistérségi társulásnál voltam, a munkaszervezet vezetőjével Gresina István úrral megbeszélést folytattam. Elsődleges cél volt, hogy megismerjem a munkaszervezetet, munkakörülményeit, megismerjem tagjaikat. Nagy örömmel láttam, hogy rétsági emberek dolgoznak ott. Munkaszervezet vezető Gresina István úr, vidékfejlesztési menedzser Jávorka János úr, és nagy örömmel találkoztam Szép Antal gazdasági szakemberrel is. Pár baráti szó váltása után tájékozódtam arról, hogy milyen munkaterületen, hogyan szeretnének dolgozni. Megelégedésemre szolgált, hogy mindannyian szem előtt tartják, hogy Rétság vezető szerepét kell erősíteni. Úgy gondolom, hogy mivel rétsági emberek dolgoznak a szervezetben, ez mindannyiunk és a város előrelépésére szolgál. 
Majnik László képviselő: HI-LEX elnökének és a Rétsági Ipari Park ügyvezetőjének befektetéssel kapcsolatos információs megbeszélésére én is meghívást kaptam dr. Szájbely Ernő képviselő társammal együtt. Ezen tájékoztatást kaptunk mind a cég elnökétől, mind az Ipari Park ügyvezetőjétől arról, hogy hosszú tárgyalások után eljutottak abba a stádiumba, hogy a befektető döntött egy rétsági gyár építésében, mely autóipari alkatrészeket fog gyártani. Nagyon fontos, hogy újabb munkahelyek jönnek létre, első ütemben is több mint száz főt kívánnak foglalkoztatni, később a második ütemet is meg kívánják valósítani. Köszönet illeti az Ipari Park ügyvezető igazgatóját, hogy sikeres tárgyalások után újabb munkahelyek teremtődnek Rétságon. Az sem mellékes, hogy a megépült gyár az első perctől kezdve helyi adót fog fizetni, sőt már a kivitelező cég is a helyi adóbevételeket fogja növelni. 
Mocsári Gergely képviselő: Július hónapban 4 rendezvény volt Rétságon, büszke lehet az a település, támogatásként a ahol ilyen nívós, kiemelkedő és tartalmas rendezvényekkel bír, még akkor is, ha nem mindegyiknek voltunk szervezői. Sok olyan rendezvény volt, ami túlmutat a megyén is, szinte országos jelentőségű, és példamutató. Kicsengése pozitív, köszönet, akik ezeket felvállalják, Rétságot erősítve.
Girasek Károly képviselő: Furcsának tartom, fel van sorolva repülősnap, Trabantosok találkozója, roma-nap, mentős nap, ami mind fontos rendezvény is, a de a 25-én keltezett tájékoztatóból augusztus 20-a kimaradt. Azt gondolom, hogy köszönet illeti a szervezőket, előkészítőket. Sokszínű program volt, magam nevében kifejezem köszönetemet, a hagyományosan jó színvonalú ünnepért. Megütötte a fülemet, ahogy polgármester úr mondotta, hogy a kistérség közgyűlése újabb alkalmazott felvételét fogadta el. A közgyűlés a polgármesterekből áll. Polgármester úr azt mondta, úgy tudom, hogy gazdasági szakembert vettek fel. Ha a polgármesterek összessége úgy szavaz, hogy oktatási legyen, akkor olyat vesznek fel. Ezt a polgármestereknek kell azon a fórumon hangsúlyozni, amit egyébként én is fontosnak tartok, hogy ilyen profil is legyen. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A polgármesterek ha szavaznak ha nem, állami támogatásként a fedezete meg volt egy alkalmazott felvételének, ezzel kapcsolatban többet nem tudok elmondani.
Girasek Károly képviselő: Nem vontam kétségbe a fedezetet, ez le is van írva. Ezt nem kérdésként tettem fel. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Meg van a lehetősége annak a kistérségi munkaszervezet vezetőjének, hogy felvegyen egy alkalmazottat, amennyiben meg van ennek a fedezete.
Havas Vilmosné képviselő: Én is úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy van annyi bölcsesség a kistérségi vezetőkben, hogy rétságiakat alkalmaznak. Van itt sok oktatási szakember, és tudomásom szerint már meg is kerestek közülük többet. Én úgy gondolom, hogy nem kell attól félnünk, hogy az oktatás valahogy háttérbe fog szorulni. 
Jávorka János képviselő: Gresina úr konzultált már számtalan esetben és jelenlegi is konzultál oktatási szakemberrel. 
Mocsári Gergely képviselő: Én nem kifogásolok, csak felhívtam a figyelmet erre a dologra, nem kritizálni akartam, elnézést kérek. 
dr. Tóth Mária képviselő: Köszönet illeti az egyházi tanács tagjait, a fiatal plébános urat, hogy egy ilyen nagy volumenű dolgot meg tudtak oldani, viszonylag rövid idő alatt. Óriási dolognak tartom, szerintem országos hírűnek is mondható, hogy a templomunkat, és a parókiát ilyen szépen rendbe hozták. Bízom benne, hogy lesz olyan pénzügyi helyzet még, hogy a belső renoválást is meg tudják majd oldani.
Mezőfi Zoltán polgármester: Közölni szeretném Önökkel, hogy a HI-LEX japán gyár valóban megkezdte a tereprendezési munkálatokat az Ipari Parkban, ahogy Majnik úr mondta, 100-120 új munkahely teremtésére lesz lehetőség.
A két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 


Mezőfi Zoltán polgármester: Kérném, hogy napirend előtt dr. Kapitány László úr tájékoztatását hallgassuk meg, aki egy szociális intézmény létrehozásával kapcsolatban szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag lehetőséget biztosított a napirend előtti tájékoztatóra.
dr. Kapitány László Senior Kft. ügyvezetője: Cégünk szociális intézményeknek tervezésével, menedzselésével, illetve üzemeltetésével foglalkozik. Örömmel tapasztaltuk, hogy Rétság város volt laktanyáját elsősorban szociális, illetve egészségügyi intézmény céljaira szeretnék használni. Munkatársaimmal kint voltam, és felmértük a lehetőségeket. Azt állapítottuk meg, hogy a legénységi épület és a konyha lehetőséget nyújt arra, hogy mind a város, mind a kistérség, sőt a régiónak egy integrált szociális létesítménye valósítható meg. Egy bentlakásos idős otthonnak adna helyet, amire felfűzhető az összes szociális alap, illetve szakellátás is. Itt arra kell gondolni, hogy nemcsak egy idős otthon jönne létre, hanem idősek napközije, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogatói szolgálatok kialakítása. Sőt egészségügyi részleggel is lehetne mindezt bővíteni. Ahogy mérlegeltük a kistérség illetve régió lehetőségeit az is felvetődött, hogy ebben az épületben helyet kaphatna akár éjszakai orvosi ügyelet, akár esetlegesen mentőállomás. Így Rétság város a kistérségben feljebb emelkedhetne, hisz olyan szolgáltatást tudna nyújtani a területen, ami magasabb szint ahhoz, ami jelenleg éppen van. Egy 400 fős intézmény, ahol élnek emberek, nemcsak a város, a kistérség, hanem a régióból, illetve országból bárhonnan fogadhatna bentlakó időseket. A város lélekszáma is határozottan növekedhetne. De gondoljunk bele 400 fő ellátásához komoly személyzetre is szükség van. Ellátásuk 100-140 főt igényelne. A helyi szakképzett káderekre lehetne alapozni, sőt a Munkaügyi Központtal egyezségben átképzésekben is lehetne gondolkodni. Azontúl, hogy munkalehetőség, a szolgáltatókat is bekapcsolná az intézmény, hisz étkeztetni kell, fodrászat, kozmetika, és még több plusz szolgáltatásra is szükség lenne. Ehhez a cégünk tőkét hozna, az ajánlat, amit tettünk szándékosan nem határozza meg a működési formát, mert úgy gondoltuk, hogy ezt a testülettel közösen, a város érdekeit szem előtt tartva kellene meghatározni. Lehetőség van arra, hogy cégünk működtetné az intézményt, de ha az igények olyanok, akkor a város is üzemeltetheti. Még számtalan lehetőség is van, ami megállapodás kérdése. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönjük Kapitány úr tájékoztatását. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdése alapján a meghívón nem szereplő napirend felvételéről, illetve a munkatervben szereplő napirend levételéről a napirend elfogadása előtt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt.
Javasolom 9. napirendként tárgyalni a meghívón nem szereplő Támogatási kérelem című napirendet, amit a Pénzügyi Bizottság tárgyalt. A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
Kezdeményezem továbbá a következő, módosított munkatervben szereplő napirendek levételét.
1.) Településrendezési terv felülvizsgálat szakhatósági hozzájárulás hiánya, illetőleg szakhatósági előírás miatt most nem tárgyalható. A szakhatóságoknak 45 nap áll rendelkezésre a vélemény nyilvánításra, ami még nem telt le. Egyébként csak az ÁNTSZ szakvélemény hiányzik. Az Észak-Magyarországi Területi Főépítészeti Iroda állásfoglalása alapján a Szőlő utca végén, suvadásos területen kialakítandó lakótelkek beépíthetőségét csak további szakértői vizsgálatok eredményeitől teszik függővé. 
2.) Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terv felülvizsgálata napirend levételét a pedagógiai szakszolgálati feladat ellátásra vonatkozó jogszabályi változások, illetőleg a többcélú kistérségi társulás keretében ellátható feladatokra vonatkozó, még folyamatban lévő egyeztetések indokolják.
A javasolt napirendek levételét a képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta.
A módosított napirendi javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt. 
 

 
Napirend
Előterjesztő
1./ 2006. évi költségvetés féléves teljesítése Mezőfi Zoltán polgármester
2./ Laktanya hasznosítás lehetőségei Mezőfi Zoltán polgármester
3./ Önkormányzat által benyújtott fejlesztési pályázatok eredményessége Mezőfi Zoltán polgármester
4./ Ivóvízvezeték szolgalmi jog alapítás Kapecska Ferencné jegyző
5./ Közterület vásárlási kérelem Kapecska Ferencné jegyző 
6./ Terület használati kérelem  Kapecska Ferencné jegyző
7./ Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat kiírása Kapecska Ferencné jegyző
8./ Iskolatej program folytatása Kapecska Ferencné jegyző
9./ Támogatási kérelem Kapecska Ferencné jegyző
10./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról Mezőfi Zoltán polgármester
11./ Egyebek  -
Zárt ülés:
1./ Szociális segély fellebbezés Kapecska Ferencné jegyző


1./ 2006. évi költségvetés féléves teljesítése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elhangzott a vitában, hogy mintegy szokásos és kötelező rutinfeladat, ami a szokásos módon nagyon alaposan és precízen mutatja be a féléves teljesítést. Konkrét megjegyzés a szennyvíz-kezeléssel, a művelődési ház bevételi teljesítésével és az általános iskola kistérségi támogatásával kapcsolatban hangzott el. A bevételek és kiadások alakulása egy picivel kedvezőbb a vártnál, de továbbra is hiánnyal küzdünk. A helyzetünk szeptember 15. után, illetve december végére javulhat, de amíg a hiányt le nem dolgozzuk, az addig valós hiány marad. Minden további takarékosságra szükség van.
A bizottság az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását javasolja.
Farkas Sándorné dr. bejegyzett könyvvizsgáló: Az önkormányzat könyvvizsgálója a 2006. I. félévi gazdálkodásról készített előterjesztést megismerve véleményemet a következők szerint alakítottam ki: Az előterjesztést az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.tv. 79. §. (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nyújtotta be a polgármester a képviselő-testületnek. 
Az előterjesztés tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek alapján a Képviselő-testület megfelelő mértékben tájékozódhat az önkormányzat 2006. első félévi gazdálkodásáról. A bevételekről jogcímenkénti részletezésben, a kiadásokról szakfeladatonkénti, kiemelt előirányzatonként, feladatonként, intézményenként készült az előterjesztés. Bemutatva az eredeti, a módosított, valamint az első félévi pénzforgalmi teljesítést. A költségvetésben megállapított bevételi-kiadási előirányzatot az első félévben módosították, aminek nagyságrendje 10.686 eFt, ez összességében 1,9 %-os növekedést eredményezett. Az előirányzat növekedése döntően a központi támogatás, az átvett pénzeszköz és a mínusz pénzmaradvány figyelembe vételével, valamint a működési hitel előirányzat növekedésével függ össze. A módosított bevételi előirányzat összességében közel 56,5 %-ra teljesült. Az időarányost meghaladja a működési célú bevétel teljesítése. A bevételeken belül ki kell emelni az iparűzési adóbevétel 59,6 %-os teljesülését, meghaladja az időarányost az építményadó és kommunális adóbevétel, valamint a működési célú pénzeszköz átvétel. Jelentős mértékben realizálódott a fejlesztési célú pénzeszköz átvétel. Az intézmények működési bevétele kedvező, 53,6 %-os. A tervezett működési bevétel a Művelődési Központnál is meghaladja az időarányos szintet. A központi támogatás féléves szinten 60,5 %-ban realizálódott, amely likviditást kedvezően befolyásolta. Kiemelést érdemelnek az intézmények által benyújtott eredményes pályázatok, amely révén a Művelődési Központ 762 eFt többlet bevételhez jutotta, az Általános Iskolánál pedig 226 eFt többletet eredményezett. A realizálódott bevételek és a költségvetési hiány finanszírozása miatt az első félévben igénybe vett hitel biztosította a likviditást, a költségvetésben tervezett feladatok időarányos megvalósítását. A kiadási előirányzat teljesítése 54,8 %-os, az időarányos meghaladó, ebben a hitel-műveletek torzítást eredményeztek. A működési célú kiadások 56,7 %-os szinten alakultak, a fejlesztési célú kiadások teljesítése alacsony, mindössze 35,8 %-os. A dologi kiadások felhasználása meghaladja az időarányos szintet, a személyi jellegű kiadások és a kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok előirányzatainak teljesítése közel időarányos szintű.
Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat 2006. első félévi gazdálkodásáról készített előterjesztés reálisan mutatja be az előirányzatok alakulását. Összhangban van az államháztartás információs rendszere keretében a Magyar Államkincstárhoz megküldött beszámolóval, továbbá megegyezik a számviteli nyilvántartások adataival. A feladatok teljesítéséhez szükséges forrás a saját bevételek mellett csak hitel igénybevételével volt biztosítható. A finanszírozás a pénzügyi helyzet folyamatos – szinte napi – figyelemmel kísérését tette szükségessé, ezzel biztosították a likviditást. A pénzügyi egyensúly éves szintű biztosítása érdekében a II. félévben a kiadási kötelezettségvállalást a várható bevételi teljesítés alapján lehet megtenni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a 2006. évi költségvetés féléves teljesítésével kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.  64/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.
Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények folyamatos működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya csak folyószámla hitel igénybevétellel volt biztosítható.
A költségvetési hiány csökkentésére a tervezett kiadások és bevételek pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: folyamatos, majd december 31.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

2./ Laktanya hasznosítás lehetőségei
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vita során sokféle megközelítésben hangzottak el vélemények és érvek. Volt, aki hiányolta magát a konkrét előterjesztést, kijelentve, hogy nincs is miről tárgyalnunk és nem is tudunk miben dönteni, mivel határozati javaslat sincs. Akár le is vehetnénk napirendről. Elhangzott az is, hogy párhuzamos vonalakon halad a laktanya hasznosítási történet, az egyedi bejelentkezéseket nem lehet ad hoc módon kezelni. Komoly előterjesztések a hasznosításra eddig nem voltak, nem is tudtunk benne előrelépni.
A további hosszas vita során az az álláspont körvonalazódott, hogy a testület által megrendelt felmérés, értékbecslés, hasznosítási elképzelések komplex és sokrétű anyag jó kiindulópont a további lépésekhez. Végre van olyan alapunk, amire építkezhetünk. Szükségesnek tartjuk, hogy ennek a hasznosítási javaslat része, mind a nyolc lehetőséget kiajánlva, kapjon széles nyilvánosságot, kerüljön fel az Internetre, jelenjen meg a HANGADÓ-ban egy felhívás ezzel kapcsolatban és kezdődjön meg egy lakossági fórum előkészítése; ismerjük meg a település lakóinak véleményét, a helyi vállalkozások véleményét is. Ez megéri a teljes nyilvánosságot, hiszen a város vagyonáról van szó. Így fog majd kiderülni, hogy melyik változatra milyen és mennyi ajánlat lesz; és ebben kellene felhasználni mindenféle ismeretséget, kapcsolatot. Csak az ajánlatok megismerése után lehet konkrét tárgyalásokat folytatni. 
A laktanya hasznosítás ügye a kistérségi és a megyei tervekben is szerepel és szerepelni is fog, több más feladattal együtt, hiszen így lehet majd pályázatokon indulni.
Az előterjesztéshez mellékelt ajánlattal kapcsolatban több egymásnak ellentmondó vélemény és álláspont hangzott el, amely személyeskedéstől sem volt mentes, végül a bizottság arról nem tárgyalt.
Összefoglalva: a bizottság az utóbb kiadott határozati javaslat szerint javasolja a hasznosítással kapcsolatos további lépéseket megtenni, azzal a megjegyzéssel, hogy természetesen valamennyi eddig beérkezett ajánlatot ezzel együtt is és továbbra is komolyan kell kezelni.
Tehát: az interneten valamennyi hasznosítási javaslatot kiajánlani; három hónap határidővel; a HANGADÓ-ban felhívást tegyünk közzé, és készítsünk elő a témával kapcsolatos lakossági fórumot.
Mocsári Gergely Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: Arról van szó, hogy a képviselő-testület megbízást adott a Pannon Forrás Kft-nek, hogy készítsen laktanya állapotfelmérés és hasznosítási tervet. Ennek a megbízott cég eleget tett. A rövid kivonat került a testület elé. 2003-ban került fel az anyag az Internetre. Ez globális anyagot tartalmazott, nem ilyen mélyrehatóan és szerteágazóan mutatta be ezt a rendszert. A most elkészült anyag tartalmasabb, részletesebb, műszaki tartalma van. Megfogalmazza a lehetőségeket. Az anyag alapos, sokrétű, műszaki, szakmai anyag, ami alkalmas arra, hogy az érdeklődést felkeltse. Mindenképpen fontos, hogy minden fórumot fel kell használni, hogy a helyi lakosság, és a vállalkozók informáltabbak lehessenek, és a későbbiekben minél több lehetőséget ki tudjanak használni. Kiderült a vitában, hogy a hirdetés kötelező amúgy is, hiszen közvagyonról van szó. Mindenféle megvalósulási projekt számít a rétsági vállalkozókra, és munkalehetőséget is biztosít. Az eseményeket kicsit fel kellene pörgetni, két hónapra rövidítené a bizottságunk a kiajánlási időt, amit a Pénzügyi bizottság 3 hónapban javasol megállapítani.
dr. Katona Ernő alpolgármester: A bizottsági elnök urakhoz tenném fel kérdésemet, hogy azáltal, ha elfogadjuk és feltesszük az anyagot az Internetre, és erre ajánlatok érkeznek akár külön-külön, akár együttesen, a 2 vagy 3 hónap elteltével döntési helyzetbe kerülünk? Ha igen, akkor milyen módon bonyolítjuk ezt a nem közömbös tárgyalás sorozatot, hogy mihamarabb a megvalósulás megtörténhessen. Ha jól értem a részletes anyag felkerül az Internetre, utána dönteni kell, és elkezdhetjük az érdemi munkát? Jól gondolom én ezt?
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A testület most dönteni fog, hogy a 2 vagy 3 hónap kiajánlási időt fogadja-e el, a beérkezett ajánlatokat megvizsgálja a testület, és utána indulhatnak el a tárgyalások, aminek eredményeképpen döntésképes anyag kerül a testület elé. 
Mocsári Gergely képviselő: Magánvéleményem az, hogy különleges helyzetbe kerültünk, hogy október 1-én választások lesznek. A megoldás már átnyúlik a következő testület tevékenységébe. 
Havas Vilmosné képviselő: Ez nagyon nagy dolog, kell, hogy a lakosságnak is legyen beleszólása. Ha többféle irányú javaslat érkezik, akkor meg kell a lakosságot kérdezni. 
dr. Tóth Mária képviselő: Arra szeretném kérni a jegyző asszonyt, hogy törvényességi szempontból a ránk nézve kötelező pontokról tájékoztasson, hogy mi kötelező a testületre, a polgármesterre nézve, hogy döntési helyzetbe juthassunk. 
Kapecska Ferencné jegyző: Az önkormányzat vagyonáról természetesen a képviselő-testület dönt. A vagyon hasznosítás formáit, értékesítés lehetőségeit érvényes önkormányzati rendelet tartalmazza. A Pénzügyi bizottsági ülésen is megfogalmazódott, hogy éppen azért nem ingatlanértékesítés vagy bérlet mint hasznosítási forma kerül kiírásra, hanem az összes hasznosítási javaslat kerüljön közzétételre, hiszen elképzelhető olyan befektetői ajánlat, ami nem azzal fog járni, hogy a képviselő-testület az épületegyüttest, vagy annak egy részeit értékesíti, hanem esetleg más közös megoldásban történik a hasznosítás. Az, hogy a határozati javaslat szerint igény felmérés és lakossági vélemények bekérése érdekében közzétételre kerül az anyag, ez a vagyonrendeletünknek megfelel, hisz most nem arról döntött a képviselő-testület, hogy eladja, vagy bérbe adja, hanem egyenlőre keresi azokat a megoldásokat, aminek alapján a lakosság és a város érdekében a volt laktanya hasznosításának a módja megtalálható lenne. Én úgy gondolom, hogy függetlenül attól, hogy október 1-én választás lesz, új képviselő-testület fog felállni, attól függetlenül a korábbi testület által vállalt kötelezettségek, döntések vonatkoznak rájuk is. Nem kell meghatározni, hogy az új testület ekkor és ekkor döntsön. Ha letelik a most megszavazott kiajánlási idő, az természetes, hogy a testület elé kell vinni, és valamilyen formában ezzel a képviselő-testületnek foglalkoznia kell. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Most eldöntésre kerül, hogy 2 vagy 3 hónap a kiajánlási idő, utána az ügynek újratárgyalására kerül sor. Ha fórumot hívunk össze, pontrendszert kellene létrehozni, hogy kinek melyik megoldás lenne a legszimpatikusabb. Ez csak tájékozódás jellegű lenne. 
Jávorka János képviselő: Sajnálom, hogy a napirend most került csak ide elénk. A felhasználási javaslatban 8 variáció szerepel. A lakossággal, és a befektetni szándékozókkal is meg kell ezt ismertetni, mivel nem mindegy, hogy börtön, vagy esetleg szórakoztató központ létesül. Az imént Kapitány úrtól hallott javaslat lehetne az egyes számú javaslat, és ha letelik a 2-3 hónap, össze kell a szándékokat egyeztetni. Nagyon hosszú, komoly munka előtt áll az új testület.
dr. Szájbely Ernő képviselő: Úgy érzékelem, hogy kezdünk egy nyelven beszélni ebben a témában. Nagyon fontos kérdésről van szó, ezt eddig is tudta mindenki. A város jövőjét alapvetően meghatározó kérdés. Súlyánál fogva kell kezelni. Végre eljutottunk odáig, hogy van egy olyan anyag a kezünkben, ami valóban nagyon részletesen taglalja a felhasználás lehetőségeit. 8 variáció van, nagyon pontosan bemutatja a létesítményt, nagyon pontos értékbecslést tartalmaz, valamint mind a 27 épület vonatkozásában átalakítási költségeket is tartalmaz. Bebizonyosodott, hogy ez az anyag (amin annak idején vita kerekedett, hogy kell-e vagy sem) alkalmas arra, hogy rámutasson, hogy innen lehet elindulni most már érdemben a laktanya hasznosításának. Ezt már fel lehet tenni hirdetésre, fel lehet tenni az Internetre, közzé lehet tenni, és be lehet erre kérni befektetői ajánlatokat. A vitából is kiderült, hogy az eddigi jelentkezők közül sincs senki leírva, elutasítva. Most már lesz mód az egyéni kérelmekkel foglalkozni, az eddigi anyag erre nem volt alkalmas. Nagyon fontos az is, pontosan azért, mert ez a közvagyon egyik igen fontos része, hogy valóban a város lakosságának a véleményét meg kell ismerni, ebben a vonatkozásban. Mind a 8 hasznosítási javaslatot meg kell ismertetni az emberekkel. A 8. javaslat egy városhoz való csatolás tartalmaz, pl. fiataloknak garzon lakás stb. Kíváncsi vagyok a lakosság véleményében melyik javaslat lesz többségben. Ezt majdan az új testületnek figyelembe kell vennie a döntésnél. Nagyon érdekesek ezek a javaslatok, a lakosságnak bizonyára meg fog oszlani a véleménye. Amit konkrétan szeretnék javasolni, az az, hogy az Internetről ne vegyük le három hónap múlva se a kiajánlást, ezzel nem veszítünk semmit. Menet közben, ha érkezik egy komoly ajánlat azzal foglalkozni kell, ez természetes. Nem rövid tárgyalásokra kell számítani. Nincs értelme szerintem a határidőt megszabni. Úgy javasolom a határozati javaslat módosítását, hogy “legalább három hónap időtartamra, illetve azt követően is teljes terjedelmében közzé kell tenni.” Nem venném le három hónap múlva a kiajánlást. Nem látom értelmét, hogy meghúzzuk ma a határt, hogy 2 vagy 3 hónap. Ez konkrét módosítási javaslatom.
Girasek Károly képviselő: El tudom fogadni a módosítási javaslatot, amit dr. Szájbely képviselő társam javasol. Valóban egy rendkívül fontos állomáshoz érkeztünk a laktanya hasznosításban. Valamikor vagy 1500 ember életfeltételeit biztosította a laktanya, tehát fél városnyi ember élt ott. Nekünk nem egy jó, és egy tárgyalóképes alternatívát kell keresnünk, nem egy komoly befektetőt, hanem a lehető legjobb befektetőt. Ez következik a vagyonrendeletünkből is. Ennek a pályáztatás a legjobb módja. A lehető legjobbat, ami a legjobb anyagi, vagy legjobb tartalmi dolgot hozza, de ha lehet a kettőt együtt. Kötelességünk a lehető legjobb ajánlatot megtalálni. Ez valóban nem könnyű. Egyrészt örülök az előterjesztésnek, másrészt viszont szomorú vagyok. Azért örülök, mert egy hosszú folyamat végén vagyunk itt, jó lett volna, ha már régebben készült volna előterjesztés. Azt mondhatom, hogy ez az első komoly, megalapozott előterjesztés, ami a testület előtt van. Társadalmi vitára kell bocsátani ezt az anyagot, mert annak sokféle hozadéka lehet. Jelenhetnek meg új szempontok is. Egy szavazógépet megpróbálok megprogramoztatni. A lakossági vita rendkívül fontos. Minden ajánlatot be kell fogadni, mert egyféle orientációt ad, hogy milyen érdeklődések vannak. A lakossági véleményeket is össze kell gyűjteni. Nem feltétlenül a laktanya egybe kezelését tartom fontosnak, hiszen a javaslatban szerepel olyan, ami bizonyos részeket külön is kezel. Ebből a bevételből arra is lehet gondolni, hogy melyik épületrészt tartsuk meg magunknak. De most még nem vagyunk ebben a helyzetben. Mély elemzést érdemel ez a dolog. Még ha csúszásban is vagyunk az ügyben, nem lenne szerencsés, ha elkapkodnánk a döntést. A Pénzügyi Bizottság javaslatát támogatom, Szájbely képviselő társam javaslatával együtt. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Három éve fent van az interneten az anyag. Nem kritizálom ezt a munkát, mert tartalmas, elsősorban a műszaki paraméterei miatt is. A felhasználási javaslatok ismertek voltak. A felhasználási javaslat nem tartalmaz többet, nem nyújt új információt, hanem egy jó szövegszerkesztésben tárja elénk a lehetőségeket. Az, hogy az épületek műszaki leírása milyen, az hogy az értéke jelenleg milyen, ez nagyon fontos szempont. Az időtényező azért sürget minket, mert közben állagromlás történik, ezáltal az érték is csökken. A majdani befektetőnek jelent majd precíz adatokat az állapotfelmérés, és értékbecslés. Számunkra a döntéshozatalnál nem feltétlenül ezek a mérvadóak, hanem hogy a javaslatok közül mi a városnak a megfelelő. Fent kell hagyni a döntésig az interneten az anyagot, de egyszer a jelentkezési határidőt le kell zárnunk. El kell kezdeni az érdemi munkát, és ha döntési helyzetbe jutunk, le kell venni az Internetről az anyagot. De meg kell határoznunk azt az időszakot, ameddig jelentkezhetnek. Sürget az idő, nem tolhatjuk az érdemi munkát tovább, mert tönkremennek az épületek. Volt arról szó, hogy bérlakásokat építünk, volt arról szó, hogy maga a város el kezdi elfoglalni a különböző hivatalokat beviszik az objektumba. A hivatal épületére pl. rengeteg pénzt kellene fordítani, jobban járunk, ha a laktanyába egy hivatali rész ki lenne alakítva. Most kell arról dönteni, mennyi ideig hirdetjük, és mikor kezdjük az érdemi munkát, a lehető legrövidebb időt kell meghatározni.
Kapecska Ferencné jegyző: Konkrét időtartamban javasolnám meghatározni a kiajánlást, két dolog miatt. Mindkét bizottság és a testületnek is az a véleménye, hogy a lakosság véleményét ki szeretnék kérni. Ennek is kell időt adni, véleményem szerint a 2-3 hónap idő elegendő ahhoz, hogy felmérjék a befektetői igényeket, és a lakosság véleményét is. Amennyiben nem lenne jelentkező, még egy időpontot ki lehet tűzni, meghosszabbításra lehetőség lesz. A lakossági vélemény kapcsán talán még a hasznosítási javaslat módosítása is indokolttá válhat. A tényleges hasznosítást a befektetői igények fogják meghatározni.
dr. Tóth Mária képviselő: Az elképzelhetetlen, és nem is jogszabályszerű, hogy az idők végtelenségéig hirdessük ezt az anyagot. A jegyző asszony röviden összefoglalta annak a lehetetlenségét, és képtelenségét is. Időhúzásnak tűnne, ha várnánk még fél évet, vagy többet. Természetesen ki kell kérni a rétságiak véleményét is, még pedig minél előbb, annál jobb. Az időt nem kell húzni, hanem most döntsünk arról is, ha lehetséges, hogy mikor lesz az ezzel kapcsolatos lakossági fórum. Javasolom, döntsünk ennek az időpontjában is. 
Mocsári Gergely képviselő: Az első kör 2- vagy 3 hónap legyen, utána döntés legyen. A lakossági fórumot nem kellene elhalasztani október 1 utánra, mert ez a testület van most olyan helyzetben, hogy a kérdésekre a választ meg tudja adni. Szeptember második felére javasolnám a lakossági fórum összehívását. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Minden év szeptember 30-ig kell azokat a szociális intézményeket beterjeszteni, hogy megkapják az állami finanszírozást. Ez azt jelenti, hogy el kell kezdeni a munkát ahhoz, hogy jövő év szeptember 30-ig megfelelő engedélyekkel rendelkezzen a beruházó, hogy az állami támogatáshoz hozzá juthasson, és a következő év január 1-től finanszírozhatóvá váljon.
Havas Vilmosné képviselő: Nem értem a szeptemberi fórumi dolgot, mert a lakosságot akkor kell majd tájékoztatni, amikor már pályázatok érkeztek be a kiajánlásra. Addig miből választhatna a lakosság? Amíg nincs mire szavazni, hiába mondjuk, hogy ezt vagy azt szeretnénk, ha arra ajánlat nem is fog érkezni. 
Girasek Károly képviselő: Ha szeptember 8-ig feltesszük Internetre az anyagot, és komolyan gondoljuk a lakossági fórumot, olyat nem érdemes összehívni, ahol közhelyek fognak elhangzani, mivel ajánlatok közül a lakosság még nem fog tudni választani. Egy hét alatt nem lehet felkészülni a témában való döntésre. Általánosságok pufogtatása miatt pedig nem érdemes összehívni fórumot. Egyetértek azzal, hogy szorít az idő, bár annyira nem, hogy 1-2 hetes időre hagyatkozva, érdemi lényeget figyelmen kívül hagyva döntsünk.
dr. Szabó Mariann képviselő: Az Internetet nem nézi mindenki, a Hangadóban és a kábel Tv-ben is ismertessük az anyagot.
dr. Szájbely Ernő képviselő: Két malomban őrlünk az internetes időponttal kapcsolatban. Ha konkrét pályázati kiírás történik, akkor természetesen kell időhatár, ezzel egyetértünk. Most egyenlőre feltesszük az Internetre, hogy ilyen lehetőségek vannak. Aztán lesznek érdeklődők, vagy nem lesznek. Ha lesznek érdeklődők, utána lehet a konkrét pályázatot kiírni. Erre szól a vagyonrendeletünk. A két dolog nem ugyanaz. Ha konkrét pályázati kiírás van, akkor természetesen van határidő. Ha bejönnek ajánlatok, utána lehet a konkrét pályázati kiírást feltenni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat Pénzügyi Bizottság által támogatott változatát, miszerint 3 hónapon keresztül közzé kell tenni az anyagot, és utána folyamatosan az interneten tartani. A javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.  65/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanya állapotfelmérésére és hasznosítási javaslataira vonatkozó előterjesztést.
A képviselő-testület felhasználási javaslatban szereplő
  1. Szociális otthon és idősek otthona,
  2. Börtön komplexum,
  3. Laboratórium – Kutatóintézet,
  4. Levéltár – Szórakoztató központ,
  5. Logisztikai központ
  6. Oktatási központ,
  7. Sport – és wellness központ,
  8. Városrész rehabilitáció
hasznosítási lehetőségeket elfogadja, azok megvalósíthatóságáról a hasznosításra vonatkozó lakossági vélemények és befektetői igények ismeretében később dönt.
A hasznosítási javaslatokat azok lakossági véleményezése, illetőleg befektetői igények felmérése érdekében a város honlapján három hónap időtartamra teljes terjedelmében közzé kell tenni. 
A HANGADÓ-ban közzé kell tenni, hogy a hasznosítási javaslatok a város honlapján, vagy a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.
Határidő: közzétételre: szeptember 8.
Felelős közzétételért: Bulejka András főmunkatárs
Kapcsolódó internetes anyagok
 • A hasznosítási tervek közzététele honlapunkon >>>
 • Hozzászólási lehetőség a retsag.hu fórumán >>>
 • A volt laktanya értékbecslés és hasznosítási tanulmány megrendelése a képviselő-testület 2006  februári ülésének jegyzőkönyvében >>> 
 • Volt laktanya értékbecslési pályázata a testület 2005. október 27-i ülésén >>> 
 • Volt laktanya értékbecslési és vételi ajánlat tárgyalása a testület 2005 augusztus 25-i ülésén >>> 
 • A laktanya régebbi ismertetése és befektetési felhívása honlapunkon >>> 

 • 3./ Önkormányzat által benyújtott fejlesztési pályázatok eredményessége
  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában elhangzott, hogy a korábbinál reálisabb az előterjesztés. Tudomásul kell venni, hogy ma már a pályázati források ugyanolyan részét képezik az önkormányzatoknak is mint a központi támogatások vagy a helyi bevételek. Pályázat nélkül nem lehet fennmaradni. Csak az a település tud fejlődni, amelyik pályázik, és a pályázatokon nyer is.
  Ennek a folyamatnak fontos szereplője, lobbizója a polgármester, aki főállásban foglalkozhat ezekkel a kérdésekkel. Nem a képviselő dolga. A képviselő előterjesztésekről dönthet. 
  Más települések, amelyek ugyancsak hiánnyal küzdenek, mint pl. Balassagyarmat is, az elmúlt négy évben jelentős fejlesztési pénzekhez jutottak és fejlődni tudtak. 3 buszpályaudvar épült önrész nélkül többek között; de önrészre is lehet pályázni. Tény, hogy ebben Rétság lemaradt. Összehasonlítva az előző ciklus számaival, a különbség többszörös. 
  Elhangzott az a vélemény is, hogy nem látszik Rétságon, mennyit nyert az előző ciklusban, ugyanolyan lerohadt állapotban van; a képviselőnek kötelessége, hogy javaslatot tegyen, ha pályázatról értesül; kidobtunk 70 valahány milliót és a többség elzárkózott attól, hogy ezt visszaszerezzük.
  A vita további részében az a vélemény alakult ki, hogy a következőkben a pályázatok még nagyobb fontossággal bírnak, sokkal komolyabban kell venni. A fejlesztési pályázat egy más kategória, az után menni, lobbizni kell. Az önrész különböző formákban biztosítható. Ha valamit fontosnak tartunk, akkor akár hitelből is finanszírozható, de még pályázni is lehet egyes esetekben önrészre. Nem lehet a felelősséget a bizottságokra, a képviselőkre hárítani. A bizottság vélemény mond, javaslatot tesz, a testület dönt. Hozzá kell tenni, hogy valamennyi pályázatról szóló előterjesztést a testület szinte mindig egyöntetűen megszavazott. 
  Le kell vonni a következtetéseket, és meg kell szívlelni a tanulságokat a jövőre nézve. 
  A bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja. 
  Girasek Károly képviselő: Annak idején a Munkaterv összeállításánál én kezdeményeztem hogy legyen ilyen napirend, ahol számba vesszük a fejlesztési pályázatok eredményességét. Örömmel üdvözlöm, hogy végül is készült ilyen áttekintés. A tartalmával már nem vagyok ilyen elégedett. Ma már pályázatok nélkül települést fejleszteni nem lehet. Minden egyes költségvetési vitánál elmondtam, hogy rossz a pályázati eredményesség. Többet kell ezért tenni, többet kell pályázni. A képviselőnek erre van lehetősége, hogy sürgeti történjen valami. Ennek ellenére az itt leírt összeg 62 millió forintot szerzett a város fejlesztési feladatokra, ebben a ciklusban. Ez a szennyvízcsatorna befejezéséhez, ( ami áthúzódó feladat) és a közvilágításra került felhasználásra. A Nógrádban jelent meg egy cikk, ami bemutatja Szécsény polgármesterét, aki elmondja, hogy négy éve, amikor átvette a város vezetését, nemcsak hitelük volt, hanem 90 millió forint kifizetetlen számlájuk is. Ez már csődhelyzet. Elment minden fórumra, rentábilissá tette a várost, 1 milliárd forint vagyongyarapodást értek el a négy év alatt. Pásztó város elmúlt két ciklusban 2,5 milliárd forintot nyert fejlesztési pályázatokon. A lobbizás nem etikátlan dolog, hanem szükséges része a pályázati munkának. Ha egy pályázat beadásra kerül, utána még van vele munka. Lobbi törvény készült, nem törvény ellenes dolog, hanem szükséges velejárója ennek a munkának. Egy település költségvetése három lábon áll. Az első a normatív támogatás. Ez a kormány dolga. A második saját bevételekre szert tenni. Ez az önkormányzat feladata. A harmadik a pályázatok benyújtása, ehhez elfogadott koncepciók kellenek, legyenek kész tervek, ezeket szervezni, organizálni a polgármester kötelessége. Voltak pályázataink, de azok nem nyertek. Minden olyan pályázat, ami a testület elé került, nagy többséggel meg lett szavazva. Aktívabb pályázati munkát kell, és kötelező folytatni. Ismétlem, településeken fejleszteni csak pályázatból lehet. Ha nem pályázik, és nem éri el, hogy pályázathoz jusson, akkor nem tud fejleszteni. Ehhez az is kell, hogy el kell menni a Megyei Közgyűlés Elnökéhez, elmenni a Területfejlesztési Tanács ülésére, és érvelni kell, hogy négy éve nem kaptunk semmit. Nem elég a pályázatot benyújtani. Tény, hogy Rétság az utóbbi három és fél évben nem nyert pályázatot, és ami le van írva az szerény eredmény, két ciklus átmenetén nyerte Rétság a csatorna befejezésére. 
  dr. Katona Ernő alpolgármester: Nem az elégedettségemet akarom kifejezni az eddigi pályázati eredményeinkkel, ugyanakkor hozzáteszem, hogy a mi településünk 3000 fős. Az útpályázattal kapcsolatban kritériumok voltak, milyen utat és hogyan lehet pályáztatni, más utunk nem fért bele a kritériumokba. Volt egy egyéni kezdeményezés a Lottózó melletti kis utcácskával kapcsolatban, a testület ezt nem támogatta. Úgy gondolom, nem lehetünk elégedettek, de ezt a beszámolót el kell fogadnunk, nemcsak a polgármester felelősségére róható, a kapcsolatrendszerét a képviselő is hasznosíthatja. 
  dr. Tóth Mária képviselő: Valóban nyerhettünk volna többet pályázatokon. Már megszoktam, hogy néhány képviselő társam (zárójelbe hozzátéve, különösen azok, akik már nagyon hosszú ideje képviselők) ezt számtalanszor elmondták már, hogy az előző ciklusokban milyen eredményességgel dolgozott a polgármester és a képviselő-testület. Szeretném azért azt elmondani, hogy a város jelenlegi állapota nem ebben a négy évben képződött. Nem mentegetve ezzel a polgármester urat, sem magamat. Sem az iskola, sem a játszóterek, sem az óvoda problémája nem most képződött. Képződött viszont az a hitelállomány, amit bizony nehezen tudunk visszafizetni. Nem ragozom miből, hisz mindannyian tudjuk, hogy egy felesleges vásárlásból. Számtalanszor elmondják a lobbizást, mert az olyan divatos szó. Nem ott kellene lobbiznunk annyira, amennyire Girasek úr mondja. Lobbizni akkor kellett volna, amikor elvitték innen a városi bíróságot, a közjegyzőséget, az ügyészséget. Bizony akkor kellett volna lobbizni, és azért, hogy ezeket visszakapjuk, az az igazi lobbizás. Nem kellett volna messzire menni, csak a szomszéd vármegyébe, vagy Borsodba, vagy a Dunántúlra, ahonnan elvitték a városi bíróságokat később pedig a polgármester és a képviselő-testület eredményes lobbizása folytán visszakapták a kisvárosok. Akkor kellett volna lobbizni, amikor a laktanyát, ami nagyon jelentős volt országos viszonylatban is (ezt mindenki tudja), akkor kellett volna lobbizni, amikor az elsők között elvitték Rétságról 1996-ban. Tapolcán, Szabadszálláson, Szombathelyen és Lentiben csak most szüntették meg a laktanyákat. Akkor kellett volna lobbizni az akkori polgármesternek, nem csak az újságban nyilatkozni a legutolsó laktanya parancsnokkal együtt. Semmi eredménye nem lett. Pedig akkor szocialista kormányunk volt. Akkor kellett volna lobbiznunk, amikor az a szörnyű baleset történt 2001-ben. Mert teljesen mindegy, milyen színű kormánya volt akkor az országnak, nincs olyan kormány, amely akkor ha a helyi vezetés nem fordul hozzá, valamilyen módon ne támogatta volna az autóbusz pályaudvar áthelyezését. Hát ebben látom én a lobbizás jelentőségét, ilyeneket kellett volna akkor, annak idején kiharcolni. Külön megemlítem ha szabad, hogy az igazságügyi minisztériumban olyan helyettes államtitkár dolgozott az Orbán kormány idején, aki Rétságon a tanácson dolgozott előtte. Megnézném az irattárban szívesen, hogy az akkori polgármester hány levelet írt, hány beadvánnyal fordult az igazságügyi miniszter úrhoz felhasználva ezt az ismeretségét is, hogy adják már nekünk vissza a bíróságunkat. Adják vissza a közjegyzőt, az ügyészséget. Nem hiszem, hogy túl sok papírt találnék ezzel kapcsolatban. Tetszenek tudni ez lenne az igazi lobbizás, amikor ilyesmiket érünk el. A pályázatokkal kapcsolatban még annyit, hogy a polgármesterünk és a testület is nagy ellenszélben dolgozott. A polgármester különösen, nem jutott egyetértésre szinte semmiben. Ennek okát nem firtatom, a következményeit láthatjuk, és érezhetjük.
  dr. Szájbely Ernő képviselő: Elhangzott, hogy az elmúlt fél évszázadban miben kellett volna lobbizni. Valószínű, hogy lobbiztak annak idején, csak kevés sikerrel. Nem minden lobbizás járhat eredménnyel, de úgy gondolom, ez nem is a mai napirend témája. Az viszont idetartozik, hogy hallom megint ezt az “ellenszelet”. Pontosan hivatkoznék arra, amit Girasek úr mondott, ami pályázat a testület elé be lett adva, mind a 12 vagy 14 a négy év alatt, valamennyi pályázatot a testület egyhangúlag megszavazott. Sőt biztosította hozzá az önrészt is. Akkor innentől kezdve nem értem, milyen “ellenszélről” van szó. Gyakorlatilag amit a polgármester úr beterjesztett pályázatot, ha nem lettek volna megszavazva, akkor lehetne “ellenszélről” beszélni. Meg volt szavazva, itt “ellenszélről” szó sem lehet. Az más kérdés, hogy a pályázatok nem nyertek, de erről már nem a testület dönt. 
  Jávorka János képviselő: Biztos vagyok benne, hogy lobbiztak a korábbi vezetők is. A laktanya 1997. június 30-án lett bezárva véglegesen. Annak eredményeképpen, hogy az önkormányzat 2001-ben utánajárt a témának, az akkori polgármester és testület lobbizott, megkapta az államtól ingyenesen a város az objektumot. Valószínű, hogy több helyre kellett volna bekopogtatni annak érdekében, hogy Rétság a pályázatok vonatkozásában segítséget kapjon. Ami pályázat idekerült a testület elé, mind meg lett szavazva.
  dr. Tóth Mária képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondtam, hogy valamennyien felesküdtünk, hogy amit tudunk, megteszünk Rétságért. A képviselőknek javaslattevő joga van a polgármester úr felé, sőt véleményezési joga is. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: 2001-ben a laktanyát valóban megkapta az önkormányzat, de a földhivatalban lévő tulajdoni lapra az állam elidegenítési tilalmat jegyzett be, ami azt jelenti, hogy sem eladni, sem pályázni nem lehetett. Egészen 2005. áprilisáig, amikor lekerült a pecsét a tulajdoni lapról. Azt kérném Önöktől, hogy ne becsüljék le a saját maguk munkáját, hiszen ez a testület kezdte meg a laktanya hasznosítását. Nem olyan régen a Nógrád megyei Munkaügyi központtal létrejött egy szerződés, ami azt jelenti, hogy nem sokára meg fog kezdődni egy jelentős rekonstrukció. Ezt ez a testület döntötte el, erre nyugodtan lehetnek is büszkék. Éjszakákig tudnánk azon vitatkozni, hogy különböző települések miket nyertek. De ezek a települések nem vásároltak önerőből laktanya telephelyet. A Pénzügyi Bizottság tagjai nagyon jól tudják, hogy amikor hitelfelvételről van szó, akár egy pályázati önrész kapcsán, ne felejtsék el Önök, hogy az OTP Nógrád Meyei Fiók közölte, hogy amíg a laktanya vásárlással kapcsolatos hitel, és a csatornahitel nem jár le, addig nem vagyunk hitelképesek, mert folyószámla hitelből gazdálkodunk, és nincsen már olyan ingatlan, ami fedezetet nyújtana. 2007-ben le fog járni az egyik hitel.
  Szavazásra teszem fel a Pénzügyi Bizottság által támogatott határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 66/2006. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat által benyújtott fejlesztési pályázatok eredményességéről szóló tájékoztatót, azt elfogadja.
  Megállapítja, hogy a támogatott fejlesztési pályázatok száma és eredménye elmaradt a lehetőségektől. 
  A jelenlegi önkormányzati finanszírozási rendszerben a város fejlesztési feladatainak megvalósítása, csak eredményes pályázatokkal valósítható meg. A saját bevétel és központi támogatás kiegészítéseként a pályázati lehetőségek teljes kihasználásával kell biztosítani a fejlesztési feladatok megvalósításának fedezetét. A pályázati felhívások figyelemmel kisérését, a pályázatok előkészítését és benyújtását, valamint a benyújtott pályázatok eredményességének biztosítását kiemelten kell kezelni.
  Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
  Határidő: folyamatos

  4./ Ivóvízvezeték szolgalmi jog alapítás
  Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vita az ellentételezés és akörül folyt, hogy miként lehetne biztosítani azt, hogy a további közművek is, legalábbis nagy részben megépüljenek. Az építési engedély kiadásának csak a víz és a villany az előfeltétele. A vita során végül az a változat kapott többséget, hogy a szolgalmi jog alapítását kössük feltételekhez, a szilárd burkolatú út, közvilágítás és csapadékvíz elvezetés megoldásához. A Bizottság javaslata alapján elkészült, és kiosztott határozati javaslat ezt a változatot tartalmazza. A bizottság ennek elfogadását javasolja.
  Mocsári Gergely Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: Az Als 96 Kft. Pusztaszántó területén építési telkeket kíván kialakítani, aminek előfeltétele ennek a kérelemnek az elfogadása. Ugyanazok a kérdések merültek fel a bizottsági ülésünkön, mint a Pénzügyi Bizottsági ülésen.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a kiosztott határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 67/2006. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság, Pusztaszántó 906, 911 és 915 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területeket érintő szolgalmi jog alapításra vonatkozó előterjesztést.
  Az ALS 96 Kft. (Rétság, Börzsönyi u. 41.) kérelmére, a Pusztaszántón magánforgalomban kialakított lakótelkek biztonságos megközelítését szolgáló szilárd burkolatú út, csapadékvíz elvezetés és közvilágítás biztosítását követően hozzájárul, hogy az önkormányzati tulajdonú 906, 911 és 915 hrsz-ú ingatlanokon – a V301-01/5664 számú, MV-1 rajzszámú terv szerint – az ivóvízvezeték szolgalmi jog bejegyzésre kerüljön.
  A település rendezési terv szerint falusias lakóövezetbe tartozó, magánforgalomban kialakított lakótelkek megközelítése érdekében a kérelmezőnek saját költségén a 915 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú utat szilárd burkolattal kell ellátnia és ki kell építtetnie a közvilágítást. A 915 hrsz-ú út szilárdburkolattal történő ellátásához és közvilágítás létesítéséhez a képviselő-testület a tulajdonosi hozzájárulást megadja.
  A szilárdburkolatú út, csapadékvíz elvezetés és közvilágítás elkészülte után a 906, 911 és 915 hrsz-ú ingatlanokat érintő vízvezeték szolgalmi jog alapításra vonatkozó megállapodás megköthető.
  Határidő: értesítésre szeptember 8.
  Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

  5./ Közterület vásárlási kérelem
  Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában volt olyan vélemény, amely nem támogatta a kérelmet, különböző aggályok mentén, a nem egyenlő elbánás elvével érvelve. A bizottság többsége az eladással egyetértett. A beépítéssel kapcsolatosan több kérdés tisztázásra került. Vita folyt arról, hogy a teljes vagy a beépítendő területet adjuk el, valamint az eladási árról. Végül a bizottság azt javasolja, hogy a beépítéshez szükséges mintegy 74 m2 területet adjuk el, a többi használatára bérleti jogviszonyban kerüljön sor. Az eladási árat 6000 Ft/m2 + ÁFA javasoljuk megállapítani.
  Mocsári Gergely Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke: A kérelem egyezik a rendezési tervvel. Megfogalmazásra került, hogy semmiféle érdek nem áll amellett, hogy ne adjuk el az egész területet, ami 126 m2. A bizottság javasolja, hogy az egész területet adjuk el 6.000 Ft/m2 áron. 
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A beépítési kötelezettség két éves. 
  dr. Katona Ernő alpolgármester: A Pénzügyi Bizottság miért a 74 m2 eladását javasolja csak?
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A kialakult vita alapján döntött a bizottság a 74 m2 eladásáról. 
  Havas Vilmosné képviselő: Elmentem megnézni a területet, úgy gondolom, hogy kivételezés nem történik, ha az egész területet eladjuk. Ha nem úgy készítteti el a terveket, a helyi építési hatóság mondhatja, hogy nem építheti úgy meg. Adjuk meg a lehetőséget, ha egy vállalkozó fejlődni tud, akkor fejlődjön.
  Girasek Károly képviselő: Felvetődik bennem több kérdés. A város frekventált területéről van szó, nyilván nem az a kérdés, hogy eladjuk-e vagy sem, hanem annak a további sorsa azért meghatározó. Mindig fontosnak tartottam, hogy valamiféle esélyegyenlőség legyen a településen, a kérelmezők között. Elég furcsának tartom, hogy a rendezési terv itt bővítési lehetőség ad. Ugyanakkor vannak kérelmezők, akinek akár azon a soron azt nem engedte meg az önkormányzat, hogy a teraszt két méterrel kijjebb hozza, mert az nem felelt meg a rendezési tervnek. A Megyeriék kérelmét sem támogattuk, mert a rendezési terv nem engedi meg, bár Szarvas Béla tervező azt mondotta, hogy megengedi a terv. Olybá tűnik, hogy van akinek megengedjük, van akinek nem. Semlegességet biztosítani kell. Hozzá kell tennem, hogy ez nem személyes kérdés számomra, ha más lett volna a kérelmező, ugyanezt elmondtam volna. Nem a kérelmező ellen beszélek, hanem egy helyzettel nem tudok megbékélni. Rendkívül fontosnak tartom, és jónak, ha egy vállalkozónak tervei vannak, beruház. Meggondolandó hogy milyen feltételekkel történjen az értékesítés. Szükségesnek tartanám, hogy készüljön egy látványterv. Nem egyszerű oda építkezni. Nem tudjuk pontosan, hol helyezkedik el a patakmeder. Szembe nézve jobb oldalra azért nem lehetett annak idején építeni, mert az rámegy a patakra. Meggondolandó, hogy városképileg indokolt-e ez az építkezés. Ehhez is kellene a látványterv. A művelődési ház takarásában más lenne az esztétikai hatása, mint ebben az esetben. Nem a parkolót öleli át, hanem annak a közepéhez indul be. Nem biztos, hogy az építési hatóság esztétikai szempontokat mérlegelni fog. Ezt nekünk kellene, és lehetne mérlegelni. Tartózkodni fogok a szavazásnál, mert nem vagyok meggyőződve arról, hogy az elmondottak tekintetében minden részletében átgondolt a dolog. Ellene nem szavazok, mert megfelelő feltételekkel meg tudnám szavazni. Kérem, ha megszavazásra kerül a kérelem, kerüljön tisztázásra a patakmeder holléte, és még mindig kérnék egy látványtervet, bár szavazás után az már teljesen felesleges lesz. A visszavásárlási jog két éves határidővel, beépítési határidővel kerüljön be a szerződésbe.
  Kapecska Ferencné jegyző: A múltban nem ilyen jellegű kérelmek kerültek a testület elé. A szemközti oldalon lévő vendéglátóegység tulajdonosa nem építeni akart, hanem a kerthelyiség használatának lehetőségét kérte biztosítani, ami bérleti szerződés keretében megtörtént. A rajzból is kitűnik egyértelműen, hogy ugyanarról a területről van szó, mint ami a cukrászda előtt jelenleg is kerthelyiségnek van használva. Annak egy része a szemközti oldallal arányosan, addig kerülhet beépítésre. A másik irányú kérelmek az étterem bővítése érdekében került beadásra. Azt azért nem lehetett támogatni, mert az üzlet tulajdonosok egymás közötti átjárása lett volna lezárva, ha ott a testület területet ad el. Ezért született az a döntés, hogy hátul legyen megfelelő hely biztosítva az üzlet bővítéséhez. Az építkezéshez szükséges terület kb. a 74 m2. A megosztás után lehet pontosan meghatározni, hogy mennyi az, ami feltétlenül kell. 
  dr. Szájbely Ernő képviselő: A kérdés nem az, hogy oda a területre lehet-e építeni, mert ezt a tervünk engedi, a kérdés, hogy eladjuk-e a területet. A kérelmező eddig is használta ezt a részt. Én is azt gondolom, hogy örülni kell annak, ha helyi vállalkozó fejleszteni akar, ezt segíteni kell. A Pénzügyi Bizottsági ülésen azt kerekedett ki, hogy a 74 m2 kerüljön eladásra, számomra elfogadható az egész terület eladása, de ebben az esetben azt kérem, illetve indítványozom, hogy a másik oldalon lévő tulajdonosnak is legyen felajánlva ez a vétel, ha esetleg akarna vele élni. A látványterv valóban felmerült. A kérelmezőnek az eddigi építkezései is igényesek. Saját érdeke is, hogy olyat építsen, ami vonzza a tekintetet. Ilyen szempontból támogatni lehet.
  dr. Szabó Mariann képviselő: Nem tudom megérteni, miért nem lehet az egész területet eladni, oda lehet látni ahogy a buszok megállnak, szép lenne látványnak is. 
  Jávorka János képviselő: Támogatom a kérelmet, én is ismerem Rompos úr ízlését, és jó szándékában sem kételkedem.
  dr. Katona Ernő alpolgármester: Ha már eddig rossz gyakorlatot folytattunk, miért ne változtathatnánk ezen. Gondolom az építési hatóság a patak kérdését tisztázzák, innentől kezdve nekünk az a dolgunk, hogy megszavazzuk a vásárlást, vagy a nem vásárlást. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: Módosítások hangzottak el. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság ajánlását teszem fel szavazásra, miszerint a 126 m2 eladását javasolják, 6.000 Ft/m2 áron, két éves beépítési kötelezettséggel, illetve visszavásárlási jog kikötésével. A javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.  68/2006. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az RD Salus Kft. üzlet-bővítéshez szükséges területvásárlási kérelmét, azt támogatja.
  Hozzájárul, hogy az önkormányzati tulajdonú 412/14 hrsz-ú ingatlan térképvázlat szerinti megosztásával kialakuló, kérelmező tulajdonát képező cukrászüzlethez közvetlenül csatlakozó 126 m2 nagyságú terület 6.000 Ft/m23 áfa áron eladásra kerüljön. A szükséges földhivatali megosztási munkarészek költsége a vételáron felül a kérelmezőt terheli. 
  A terület értékestésekor ki kell kötni a két éves beépítési kötelezettséget, és ennek biztosítékaként a visszavásárlási jogot.
  Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést fentiek szerint megkösse.
  Határidő: értesítésre szeptember 8.
  Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

  6./ Terület használati kérelem
  Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság a határozati javaslat szerint a fellebbezést elutasítja.
  Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Volt már egyéb ilyen kérelem, ami úgy szintén elutasításra került, bizottságom véleménye megegyezik a Pénzügyi Bizottságéval.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a két bizottság egybehangzó véleményét, ami megegyezik a határozati javaslattal, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 69/2006. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Matkovics László Sződ, Ady Endre u. 12/b. szám alatti lakos 568 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület használatára vonatkozó kérelmét, azt nem támogatja.
  A Börzsönyi és Jászteleki út csapadékvíz elvezetésének terv szerinti megvalósítása az 568 hrsz-ú ingatlan jelentős részét érinti, ezért a terület tartós bérbeadásához nem járul hozzá.
  Határidő: értesítésre : szeptember 8.
  Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

  7./ Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat kiírása
  Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság egyöntetűen javasolja a kiírását.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat kiírásával kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 70/2006. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. évben is csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű, nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
  Az “Általános Szerződés Feltételek” szerinti pályázati kiírást szeptember 15-ig közzé kell tenni. A pályázatokat november 2-ig lehet benyújtani.
  Határidő: pályázati kiírás közzététele és csatlakozási nyilatkozat megküldése: szeptember 15.
  Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

  8./ Iskolatej program folytatása
  Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság egyöntetűen javasolja a program folytatását a határozati javaslat szerint.
  Girasek Károly képviselő: Jó lenne, ha tájékoztatva lenne a lakosság, hogy pénzügyi vonzata is van a dolognak, az önkormányzat megelőlegezi az összeget. Ami fontosabb, elhangzott egy kérés, hogy jó lenne tájékoztatást kapni arról, hogy hogyan működik az iskolatej program. Az volt az indítvány, hogy amikor az iskola beszámol, erre külön térjenek ki. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az iskolatej program folytatásával kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 71/2006. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolatej program folytatására vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
  A 2006. évi iskolatej program második félévének szabályozásáról szóló 60/2006. (VIII.18.) FVM rendelet feltételei szerint 2006. szeptember 1-től – december 31-ig terjedő tanítási időszakra az általános iskola tanulói részére – heti három tanítási napon – tanulónként 1 db 2 dl-es tejet, vagy azzal egyenértékű tejterméket biztosít.
  Felhatalmazza a polgármestert, hogy az iskolatej szállításra vonatkozó szerződést az iskolatejet eddig is szállító Frisland Hungária Rt-vel megkösse. Hétfőn tej, szerdán kakaó, pénteken ömlesztett sajt biztosítható a tanulók részére.
  Az iskolatej ellátásra vonatkozó nyilvántartásokat és visszaigényléseket a rendelet szerint biztosítani kell.
  A 2006. évi költségvetés módosításakor biztosítani kell az iskolatejjel kapcsolatos, önkormányzatot terhelő kiadások kb. 450 eFt-os előirányzatát.
  Határidő: szerződés kötésre szeptember 2., majd folyamatos
  Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester
  Kapecska Ferencné jegyző
  Holman Ferenc iskolaigazgató

  9./ Támogatási kérelem
  Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesülete nyújtott be támogatási kérelmet. Elhangzott a vitában, hogy számtalan ilyen kérés érkezik. A bizottság véleménye, hogy a helyi szervezeteket kellene inkább támogatnunk. A bizottság végül 5.000 Ft támogatás megszavazását ajánlja a képviselő-testületnek.
  Mocsári Gergely képviselő: Kevésnek tűnik az 5.000 Ft támogatás, legalább 10.000 Ft-ot kellene adni. Ha már elviekben támogatjuk, az összeg is magasabb kellene, hogy legyen. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a módosító javaslatot, miszerint a Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesülete részére 10.000 Ft támogatást állapítson meg a képviselő-testület. A képviselő-testület a módosító javaslatot 7 igen szavazattal, 6 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát. 72/2006. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete támogatási kérelmét, azt támogatja. 
  A Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete részére, rendezvények és segédeszközök bemutató készletének megvásárlásának költségeihez elszámolási kötelezettséggel 10.000 Ft támogatást biztosít. 
  A megállapított támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó megállapodást meg kell kötni.
  Határidő: értesítésre szeptember 8.
  Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

  10./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
  Kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

  11./ Egyebek
  Jávorka János képviselő: A Radnóti út állapota kritikus. Több lakó kéri az önkormányzat segítségét. Tisztában vannak azzal, hogy honvédségi tulajdonról van szó, ezt tudomásul is veszik. Valami ideiglenes megoldást kellene keresni. A Kossuth utcában a sittes konténer környéke kritikátlan. Rongyok és egyéb szemetek hevernek benne, és körülötte. Rendben kellene tartani. Ebben az esetben állampolgári mulasztások is fennállnak. Az utca végén másfél méteres fű van, intézkedni kellene. A harmadik téma a hivatal melletti parkoló rész. Balesetveszélyesen parkolnak az autók, akadályozzák a 2-es főútra történő biztonságos kihajtást. . Már többször is javasoltam, hogy ezt át kellene gondolni. Az iskola előtti lassító szigetnél van a korábban kihelyezett lámpa, ami nem üzemel, javíttassuk meg. A kamionok és gépkocsik nagy sebességgel jönnek le, ami szintén nagy balesetveszéllyel jár. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: Az 50-es jelzőlámpa a 2-es út építése miatt nem működik. 
  Kapecska Ferencné jegyző: A honvédséget már több téma rendezésének érdekében megkerestük. A Radnóti úton kívül vannak ott közterületek, szennyvízcsatorna, garázshelyek, Munkaügyi Központ parkolásához szükséges területek. Választ kaptunk is rá kivételesen, azt, hogy áttekintik a megoldási lehetőségeket és értesítenek az egyeztetés időpontjáról. Ennek alapján tudjuk majd mi is a testületet tájékoztatni. Sajnos az időpontról még nem értesítettek bennünket.
  Jávorka János képviselő: Itt volt Szekeres úr, javasolnám, hogy az országgyűlési képviselők keressék meg őt ebben a kérdésben.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm a Radnóti úttal kapcsolatos felvetést. Mart aszfalt vásárlási lehetőség van. Most már eljutottunk addig, hogy a közeli napokban a Jásztelek, Szérűskert és Tölgyfa utca mart aszfalttal történő átmenetileg járhatóvá tétele küszöbön áll. Ez kimeríti a költségvetésnek a vonatkozó karbantartási keretét. Én arra kérném a képviselő-testületet, hogy nevezzünk meg egy összeget, a mart aszfalt vásárlásra. A Radnóti út tényleg járhatatlan, legalábbis az első 50-100 métere biztos. A költségvetés terhére egy legalább 100 eFt értékben hatalmazzátok fel a polgármesteri hivatalt arra, hogy ennek a munkának eleget tudjunk tenni. Ez konkrét javaslatom.
  dr. Katona Ernő alpolgármester: A mart aszfalt egy tonnája 2 és fél méter széles, és 10 m hosszú út lefedésére alkalmas. Ugyanez új aszfaltból kb. 75 eFt-ba kerülne. A 75eFt-ba benne van az utak előkészítése, és a bedolgozás.
  Mocsári Gergely képviselő: Az illetékestől kérdezem, és ez valószínűleg az általános iskola igazgatója, milyen lépések történtek a nyár folyamán az iskola bejáratának rendbetételére? 
  Holman Ferenc iskolaigazgató: Szakértők bevonásával megtörtént a felmérés, hogy mekkora összeg szükséges a munkára. A szakértő megállapította, hogy le kell bontani, és újat kell építeni. Anyagi okok miatt az aláducolás az, amit meg lehet tenni, de hosszabb távon le kell cserélni a szélfogót. Meg kell erősíteni az alsó részét is, egyenlőre ács általi megerősítés történt meg. Volt egy ismétlő megerősítés, mert néhány estével ezelőtt lebontották a fiatalok a már aláducolt részt is. 
  Mocsári Gergely képviselő: Nem tudom mikor történt ez a statikai felmérés. Kérdezték tőlem is, miért nem történt meg a nyár folyamán ennek az állapotnak a megszüntetése. Tudott veszélyek vannak, közös a felelősség, közös felelősségünk a gyermekek védelme, de elsősorban az iskolavezetésé. Záros határidőn belül intézkedni kell, konkrét lépéseket kell tenni. A pénzügyi fedezetét elő kell teremteni. 
  Patterman Józsefné képviselő: A múltkor megkérdeztem, hogy a költségvetésnél betervezett 800 eFt a játszóterek felújítására mire volt elég? Akkor azt a választ kaptam, hogy a tervezési munkára. Amikor a rendezési tervben a Börzsönyi út végére játszótér létesítése volt tervezve, akkor a képviselő testület felelősséggel úgy döntött, hogy ezt az összeget, amiért eladtuk ezt a területet, és nem játszótér lett kialakítva, (2.400 eFt) a Széchenyi utcai játszótér megfelelő megépítésére lesz fordítva. Szeretném megkérdezni, hogy akkor a tervezési munkálatok befejezést nyertek, mikorra várható, hogy ezt a játszóteret megépítik, mert ebben az évben a gyerekek csak focizhattak, mert annyira balesetveszélyes. Következő kérdésem, hogy a CBA áruház mikor fog megépülni. Ezt is sokan kérdezik, és nem tudok válaszolni. Amikor az önkormányzat ezt értékesítette, a beépítési kötelezettség elő lett írva, vagy csak egy jó területvásárlásra került sor. 
  Kapecska Ferencné jegyző: A 2006. évi költségvetésünkben a játszótér kialakítás úgy került ütemezésre, hogy pályázati lehetőség figyelembevételével valósulhat meg. Áfá-val együtt 960 eFt szerepel. Ebből nem a tervezésre megy, mert azt társadalmi munkában végzik. A terület megosztási költség 20-30 eFt ami felmerül. Olyan pályázati lehetőség nem volt, amiben labdába tudtunk volna rúgni. A lakótelek a Börzsönyi út végén tavaly került értékesítésre, a nyilvántartás szerint is lakóteleknek volt minősítve. Korábbi években az ott lakók kezdeményezték, hogy ott egy játszótér legyen kialakítva, de lépés ebben nem történt. A lakótelek eladása a költségvetési hiánynak a csökkentésére került úgymond felhasználásra. Az Eu-s követelményeknek megfelelő játszótér kialakítása több millió forintot vesz igénybe, így csak egy fokozatos kiépítést tudunk majd valószínűsíteni, ha a pályázati feltételek ezt lehetővé teszik. 
  Patterman Józsefné képviselő: Félreértés történhetett, mert határozottan emlékszem, hogy az elmúlt ülésen azt a választ kaptam, hogy a 800 eFt-ot tervezésre használtuk fel.
  Kapecska Ferencné jegyző: Bárczi János a tervezést társadalmi munkában felajánlotta. Pályázati önrészként szerepel a tervezett összeg. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: Biztos vagyok abban, hogy a képviselők egyetértenek azzal, amit a képviselő-asszony elmondott. Arra is bíztatom a képviselő asszonyt, hogy ne Egyebekben vesse fel ezt a gondot, hanem adja be az erre vonatkozó költségvetési módosítási indítványát. A CBA-val kapcsolatban annyit, hogy 2004-ben vásárolták meg a területet. Sajnos nem tudjuk a vállalkozót kötelezni arra, hogy építsenek. 5 éves beépítési kötelezettség van a területen, 2009-ig tart. 
  Girasek Károly képviselő: Radnóti úti felvetéssel kapcsolatban megint előjött Egyebekben egy olyan dolog, amit bizottság nem tárgyalt, előterjesztés nincs róla. 100 eFt nem túl nagy összeg ahhoz, hogy megoldjunk egy problémát. De megint azt látom, hogy a honvédség tulajdonában lévő területre akarunk költeni, és a saját útjainkra nem. pedig pl.a Rózsavölgy u. felső része ugyanolyan rossz. Ha már pénzt fordítunk rá, miért nem arra, vagy Nógrádi, Jókai útra. Történhetett volna egy állapotfelmérés. A honvédségnek kötelessége ez ügyben lépni, jóllehet egy gesztus is a tárgyalások előtt. Volt olyan döntésünk, hogy pénzügyi kérdéseket Egyebekben ne hozzunk fel. Ezt a Pénzügyi Bizottság tárgyalja meg. A Kossuth utcát is javítani kellene. Úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben most nem tudunk dönteni. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: Tényleg nem improvizálni akarok, de tényleg rémálom a Radnóti út, azzal is tisztában vagyok, hogy a Rózsavölgy utca vége is az. Sok helyen ég a ház teteje. Valóban a honvédség tulajdona a Radnóti út, de rétságiak lakják, és rétsági gyerekek is nagy számban lakják. Sok rendezvény van a 400-ason, nem csak ők használják azt az utat. A mart aszfalt lassan elfogy, ugyanis a 2-es főút végső átadásának határideje október 2. környékére van kitűzve. 
  Bulejka András főmunkatárs: Véleményem, hogy nem a mart aszfalt költsége a több, hanem kétszer annyiba kerül a gépköltség. Műszakilag a Rózsavölgy utca és hasonló területeken ez nem is oldaná meg a problémát, inkább még rontana rajta. Az utolsó marás tudomásom szerint holnap befejeződik. A 100 eFt gépi költséggel együtt kevés. 1 m3 mart aszfalt kb 2 tonna. A Radnóti utat nem ugyanabban a technológiában lehetne megcsinálni, mint a Jászteleki utat. Felelőtlenség lenne határozott összeget mondani.
  Girasek Károly képviselő: Ezt fel kellett volna a Pénzügyi Bizottságon vetni polgármester úr, ismételten ezt kell, hogy mondjam. Felelősséggel kellene ebben dönteni. Olyan felhatalmazást nem adhatunk, hogy kerül amibe kerül, meg kell oldani. Úgy tűnik, hogy a 100 eFt erre kevés. Ezt a vitát itt abba kell hagyni. Azt is meg kellene mondani, hogy a költségvetésből minek a rovására lenne az összeg biztosítva?
  Mezőfi Zoltán polgármester: Osztottunk szoroztunk, a gépi munkával együtt 200 eFt-ra lenne szükség. Megkérdezem, tudják –e ezt támogatni a képviselők?
  dr. Szabó Mariann képviselő: A Radnóti utcában ugyanolyan rétsági lakosok laknak, mint Rétság egész területén, ugyanakkor azt az utcát hatalmas mértékben igénybe veszik a sport kombinát rendezvényei. 
  dr. Tóth Mária képviselő: A Radnóti út utolsó háza mögötti rész szörnyű gazos, füves, sok gyermek van, intézkedni kell az ügyben. 
  Patterman Józsefné képviselő: Nem kaptam arra választ a jegyző asszonytól, hogy a játszótér tervezési munkáit társadalmi munkában elvégezték-e. Nemcsak a képviselők feladata, hogy a játszóterek felújítását szorgalmazzák, hanem mindenkinek nyitott szemmel kell járnia a városban. Nem azért szorgalmazom a játszóterek felújítását, mert ott is lakom ahol van egy, hanem hogy rendbe legyen, ugyanis a városban egy normális játszótér sincs. Ha a polgármester úr nekem szánta a megjegyzését, elmondom, hogy én már az utókornak fogom meghagyni, hogy a költségvetésben erre biztosítsanak fedezetet.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Radnóti út mart aszfalttal történő karbantartását és az ehhez szükséges 200 eFt előirányzat biztosítását. A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.  73/2006. számú képviselő-testületi határozat:
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a költségvetésben nem tervezett - a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő - Radnóti u. martaszfalttal történő karbantartására 200 eFt kerüljön felhasználásra. 
  A 200 eFt útkarbantartás fedezetének biztosítására a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni. 
  Határidő: karbantartásra: október 31. 
  költségvetés módosításra szöveg szerint
  Felelős: karbantartásért Bulejka András főmunkatárs
  előirányzat módosításrét: Kapecska Ferencné jegyző 
  Girasek Károly képviselő: Sajnos sokszor felvetünk dolgokat, amikben 15 napon belül intézkedési kötelezettsége van a hivatalnak, és nem történik semmi. Felvetettem már, hogy eltűnt egy tábla a Piac tér sarkáról, ami ugyan rosszul volt kihelyezve, de intézkedés nem történt, és választ sem kaptam. Ilyen alapon kár bármiről beszélni, mert semmi foganatja nincs. A polgármester úr sem írja fel a felvetéseket, hogy utána azokban intézkedni tudjon. Ugyanezen a részen, a patak fölött 2 rúd ki van törve. Zrínyi utcában a kresz tábla megfordítva van, ebben történt intézkedés. A Lomen bolt előtt az autók megállásával kapcsolatos bejelentés, ami másfél éve volt kb., nem történt semmi. Új felvetésem, hogy tűrhetetlen dolog, hogy hétvégén többen vagy szemetet, vagy gazt égetnek, ablakot nyitni nem lehet. Nem tudom erre milyen megoldás van, de ha tilos, intézkedni kell. Parlagfű írtással kapcsolatban mi történik Rétságon? A Szőlő domb is tele van, ahol legutóbb is polgármester úr demonstratív módon parlagfű írtást szervezett, sajnos tudtommal az idén nem volt ilyen. Sok elhanyagolt terület van. A Zrínyi u. 1-3. szám alatti lakosok panaszkodnak, hogy hétvégéken nagyon hangos zene szól, nem tudnak pihenni. A közlekedési anomáliák sajnos megmaradtak, van egy csokorra való. Lassan az átadásához kerül a főút, és látom, hogy záróvonal, egyebek festése még hátravannak. De nem vagyok arról meggyőződve, hogy a kijárat ami itt a hivatal mellett van helyre lesz hozva, ugyanis mélyebben van az úttest. A Templom utcánál meg tudták csinálni, itt pedig szabálytalanul megint kimennek az autók jobbra. Ide is kellene járda sziget nyúlvány, mint szembe. Szerintem itt nincs szakszerűen a munka befejezve, kérek intézkedést. A nagyparkoló bejárata-kijáratát nem útcsatlakozásnak minősítették, hanem kapubejárónak minősítették. Pedig ebben volt egyeztetés. Oda letették a vízelvezető köveket, mellette kitörve az aszfalt. Tönkre fog menni a járda is. Ugyanezzel a közlekedési dologgal függ össze, hogy rengeteg kresz táblánk nincs visszahelyezve, viszont kint vannak 30-as táblák, - mikor a kamionok mennek 80-al - amire már nincs szükség. Ebben határozott intézkedést kérek, hogy az EGÚT azokat a táblákat, amire már nincs szükség, szedje össze. A laktanyai szemét ügy kérdésével kapcsolatban mondanám, hogy nagy sajtó visszhanggal bevezetett a polgármester úr egy úgymond szelektív hulladékgyűjtési akciót, ami mint kezdeményezés jó is lett volna. Az volt a fő probléma, hogy a hulladék elszállítására senkivel nem kötött az önkormányzat szerződést, ilyen ide sem került. Magántulajdonban lévő konténerek ki lettek helyezve, helyi rendelet és engedély nélkül. Ugyanakkor ezekben a hulladékgyűjtőkben összegyűlt szemétnek nem volt gazdája. Erre valaki utasítást adott, hogy hordják be a laktanyába. A műanyag veszélyes hulladék. Megjelent erről egy újságcikk és úgy tudom, hogy televíziók is érdeklődnek ez után az ügy után, mivel ez nem egy egyszerű dolog. Ez bűncselekmény. Ki adott engedélyt arra, hogy a laktanyába be lehessen vinni bármit, területfoglalási díj nélkül? A laktanya ugyanis nem a polgármesteré, ő nem adhat engedélyt erre. Ha tudott róla a polgármester úr, miért nem tiltotta meg? Úgy tudom, onnan az újságcikk után már volt elszállítás. Az a kérdésem, hova került elszállításra, bizonylattal igazolható-e, hogy megfelelő helyre? Azóta is került a laktanyába hulladék, miért? Hogyan lesz ez a dolog helyretéve? Nem átmeneti tárolásról van szó, mert újabban szaporodik a hulladék. Szeretnék egyértelmű választ kapni, a nyilvánosság előtt. Igéretet tettem, hogy ezt nem hozom szóba, de újabb fejlemények történtek, és a kérdéseim felvetésével lakossági kérésnek is eleget kellett tennem.
  Mezőfi Zoltán polgármester: Nem kívánok erre a felvetésre most reagálni, mert akkor holnap reggelig itt fogunk ülni.. Girasek úr megígérted a hét elején, hogy ezt nem fogod szóba hozni, így nem készültem fel rá. De nincs gond, mert fontos kérdésről van szó. Másfél éve lett kb. bevezetve különböző összefogással a szelektív hulladékgyűjtés, a lakótelepi övezetekben. Tanulási folyamatnak ez jó kezdeményezés volt. A képviselő-testületnek nem állt módjában támogatni a kezdeményezést, így mást megoldást találtunk. A kezemben tartom - mert engem is bosszant ez a történet -, a dunakeszi vállalkozó levelét, aki a műanyag flakonokat szállítja el. Következőket írja, hogy sajnos baleset miatt az autó használhatatlan, de igyekszik eleget tenni az elszállításnak. (A polgármester ismerteti a levelet szó szerint). Bevállalom, hogy vannak fennakadások, de a lakosság érdekében történt annak idején a kezdeményezés. Semmiféle illegális hulladéklerakás nincs, (egyébként bezsákolva vannak tárolva a műanyag üvegek) átmeneti nehézség volt, meg fog szűnni ez az állapot. 
  Girasek Károly képviselő: Polgármester úr egy dolgot hozzá kell tenni, nem lehet bármilyen jó ügyről is van szó, törvénysértő módon szolgálni. Azt hogy a polgármester úr bevállalja, egy dolog, túl sokat vállal be, nem kellene. A testület annak idején azért nem támogatta, mert a helyi rendelet nincs módosítva, nincs szerződéses partner a jelen pillanatban sem. Ilyen módon egy magánkezdeményezésről van szó. Remélem lesz erre más megoldás, nem csak az, hogy elszállítják, mert az erre fel nem jogosított vállalkozó nem tudjuk hova viszi a hulladékot. Majd a Tv. riporter végigjárja a dolgot. Éppen ezért szerződéses partner nélkül nem lehet csinálni ilyet. Akkor én is kiteszek ide egy zöld kukát, amit már 10 éve szorgalmazok, rakják bele az elemet, aztán majd én kiborítom valahova. Az ez ügyben történt szorgalmat becsülöm, de nem lehet jó szándékkal sem törvénysértő módon eljárni. A testület ezért nem is támogatta, mert nem voltak meg a megfelelő feltételek, partnerek. 
  Mezőfi Zoltán polgármester: Jönnek elő olyan fél mondatok, ami arra utal, hogy engem figyelnek, vagy figyeltetnek. Mert hogy tv. riporter megy végig, majd nyomoznak. Ha napközben bármit is csinálok, és esete hazamegyek, és bekapcsolom a Fórumot, elolvashatnám rajta, mit csináltam aznap reggeltől estig. Azt is hogy ma Hajnis Imrével biciklivel felmentem a laktanyába, pedig csak a biztonsági őrrel találkoztam. Megjegyzem azért mentünk a laktanyába, mert az a viakolort néztük át, amit sikerült megszerezni az iskola udvarára, vagy a temetőbe vezető járdára, vagy olyan célra, ami közcél. 
  Mocsári Gergely képviselő: Méltatlannak tartom az ilyenfajta felvetést. A hulladék zsákolva van, nem szanaszét tárolták. Normál körülmények között volt a szemét, környezet szennyezés nem történt. Ennyi erővel akkor is környezetszennyező, ha a konténerekben tartjuk. Ez messze nem olyan hulladék, ami veszélyes. A lakosság bizonyítottan használja a szelektív hulladéktartókat. Én a fénykép alá pozitív aláírást írtam volna, nem negatívat. Ne keressük már a jóban a rosszat. Bulejka András főmunkatárs: A 2-es főútvonal gyakorlatilag most munkaterület. Amikor a kivitelező átvette a területet, onnantól kezdve az ő kötelessége és felelőssége a táblázás, addig amíg vissza nem adják a műszaki átadáson az utat. Addig ők határozhatják meg, milyen tábla kerüljön ki. A műszaki átadásra kell a végleges helyzetet visszaállítani. Mi nem vagyunk a beruházásnak bonyolítói, csak a Rétság belterületi szakaszán fogunk tudni érdemben a műszaki átadáskor nyilatkozni. Ha a műszaki átadásig nem történik semmi, jegyzőkönyvben lesz rögzítve, hogy az átadáshoz ezek miatt az okok miatt nem tudunk hozzájárulni. dr. Tóth Mária képviselő: A laktanyai szeméttel kapcsolatos újságcikket nem láttam. Megint vissza fogok menni 50 évre. Amikor bekerültem a testületbe, és felmentem egy ügy kapcsán a laktanyába, ott olyan szeméthalmaz volt, hogy minősíteni sem lehet. Akkor nem ez a képviselő testület volt, és nem ez a polgármester. Maga a laktanya és épületeinek kitakarítása is úgy történt, hogy én ezt kértem, és erre külön költségvetési keretet is biztosítottunk. Ugyanakkor volt az a szeméttelep is, a Kossuth utca végén, ami szintén mindenféléből állt, amikor még nem ez a testület és nem ez a polgármester működött. Külön gratulálok annak, aki elintézte, hogy ebből az ügyből újságcikk kerekedjen. 
  dr. Katona Ernő alpolgármester: Bulejka úr beszámolója arról győzött meg, hogy a 2-es út tekintetében a polgármester úr körültekintően járt el. Megbízta azt az embert, aki egyeztet, aki ott van, figyel feljegyzi a történéseket, jegyzőkönyvet készít, bevonja a különböző hatóságokat. Mégiscsak történnek itt dolgok.

  Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.  kmft.
  Mezőfi Zoltán 
  polgármester 
  Kapecska Ferencné
  jegyző
  www.retsag.hu
  ©Copyright
  E-mail
  Webmester
  <vissza
  ^fel-