HANGADÓ
2006. SZEPTEMBER ..

Pályázati kiírás - Bursa Hungarica ösztöndíjra

Rétság Városi Önkormányzat az Oktatási Minisztériummal együttműködve, 2007. évre ezennel kiírja Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot a felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatra azok a rétsági állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik: 

  1. államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

  2. Nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói, a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók, valamint a külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók. 
  3. a 2006/2007. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek., ha 2007/2008. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű ( nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 
Az ösztöndíj időtartama:
  1. felső oktatási hallgatók részére 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév
  2. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév
Az ösztöndíj folyósításának kezdete:
  1. felsőoktatási hallgatók számára 2007. március 
  2. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 2007/2008. tanév első félév
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb. járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

A pályázatokat a – polgármesteri hivatalban, illetve a város honlapján hozzáférhető – pályázati űrlapon 2006. november 2-ig lehet benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a pályázó és a vele egy háztartásban élők havi jövedelmének igazolását, valamint A típusú pályázónál a hallgatói jogviszony igazolását. A pályázat eredménye nyilvános. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul, hogy a felsőoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyáról, illetve a felsőoktatási intézményben történő felvételi vizsgájának eredményéről az Országos Felvételi Iroda a Felsőoktatási Pályázatok Irodájának, illetőleg a helyi önkormányzatnak tájékoztatást adjon.

A B.) pályázó írásban köteles 2007. augusztus 31-ig az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóság Felsőoktatási Pályázati Osztálya részére bejelenteni, hogy a 2007/2008. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó írásban köteles nyilatkozni arról, hogy a 2007-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az írásbeli értesítés elmulasztása esetén az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. Az önkormányzat döntés ellen a pályázó fellebbezéssel nem élhet. Az önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2006. december 5-ig értesíti a pályázót. A támogatásban részesítettek névsora és az ösztöndíj mértéke 2006. december 5-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján is közzétételre kerül. 

Polgármesteri Hivatal
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-