Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18. számú  JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2006. október 26. napján megtartott képviselő-testületi ülésen

Jelen vannak: 8 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Lichtenberger Edit jkv.vezető, 16 fő vendég.

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket, vendégeket. Dr. Dobos Attila képviselő előre jelezte távolmaradását. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. 

Napirend előtt:

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt. A beszámolót a képviselő-testüket 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Mezőfi Zoltán polgármester: A két ülés közötti fontosabb eseményekről, és a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztató a következő ülésen kerül előterjesztésre, tekintettel arra, hogy a frissen választott képviselők nem régiben alakították meg az önkormányzatot.
     A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdése alapján a meghívón nem szereplő napirend felvételéről, illetve meghívón szereplő napirend levételéről a napirend elfogadása előtt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt.
     Javasolom 6. napirendként felvenni a "Tűzoltó gépkocsi csere" című napirendet, melyet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. A meghívón nem szereplő napirend felvételét a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
     A kiegészített napirendi javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
     Bizottságok javaslatára kezdeményezem, hogy a 7. napirend tárgyalása, a bizottságok külsős tagjainak megválasztása zárt ülésen, titkos szavazással történjen. A javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

.
Napirend
Előterjesztő
1./ 2006. évi költségvetés módosítás Mezőfi Zoltán polgármester
2./ Beszámoló a 2005/2006-os tanévről és 2006/2007-es tanév indításának tapasztalatairól Holman Ferenc iskolaigazgató
3./ Átmeneti hitel felvétele Kapecska Ferencné jegyző
4./ Adás-vételi szerződéssel kapcsolatos peres ügy Mezőfi Zoltán polgármester
5./ Támogatási kérelem Kapecska Ferencné jegyző
6./ Tűzoltó gépkocsi csere Mezőfi Zoltán polgármester
7./ Egyebek  
. Zárt ülés:  
1./ Bizottságok külsős tagjainak megválasztása Bizottságok elnökei


1./ 2006. évi költségvetés módosítás
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
A rendelettervezet mellékletei innen letölthetők:

Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A költségvetés módosítás nagy része a központi támogatás, átvett pénzeszköz kötelező átvezetését, valamint a testületi kötelezettségvállalások hatását tartalmazza. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A bizottság 5 igen szavazattal a rendelet tervezet elfogadását javasolja. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a 2006. évi költségvetés módosítással kapcsolatos rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.


2./ Beszámoló a 2005/2006-os tanévről és 2006/2007-es tanév indításának tapasztalatairól
Előterjesztő: Holman Ferenc iskolaigazgató


Gál Gábor Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A beszámolót a bizottság október 25-i ülésén tárgyalta. Több kérdés és vélemény hangzott el Holman Ferenc iskolaigazgató úr felé. Ezek közül a legfontosabbak, a pályázatokról, illetve azok eredményességéről. A versenyeken, pályázatokon részt vett tanulók felkészítő tanáraival kapcsolatban. Felvetésre került a pedagógusok minősítésének kérdése. Egységes értékelési szempontrendszer kialakításának lehetősége. Az iskola térségi szerepköre, a tanulók szociális támogatása. Felvetésre került az iskola fegyelmi helyzete, ami a beszámolóban nem szerepelt. Az alsó tagozatos iskola út menti fekvése, egészségkárosító hatása is említésre került. Ünnepségek megszervezésében való aktív és dicséretes részvételhez gratulált a bizottság az iskolának. A bizottság javasolja a beszámoló elfogadását, 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással. A bizottság nevében a gyermekeknek örömteli pillanatokban gazdag, a szülőknek türelemben és példamutatásban kiemelkedő, a tanári karnak összetartásban és kiegyensúlyozott vezetésbeni tanévet kívánok. Köszönöm a munkájukat. 
Hegedűs Ferenc képviselő: Hiányolok egy beruházási programot, amiből tudnánk követni, hogy mire van szüksége az iskolának. Ezek szerint minden feltétel adott, az iskola jól működik, meg vannak elégedve a szülők? 
dr. Katona Ernő alpolgármester: A jelen szituációban az oktatás kiemelten fontos. Az erőket koncentrálni kell. A jövőnkről van szó, gyermekeinkről. Minél több lehetőséget kell keresni, aki valamit tud, keresse az intézményvezetőt, vagy a képviselőket, minél tágabb körben tudjunk az iskolának segíteni. 
Jávorka János képviselő: Némi vita azért volt a bizottsági ülésen. Az a véleményem, hogy nincs meghatározva, hogy miről szóljon ez a beszámoló, szempont rendszer nincs felállítva, így szerteágazó, próbál minden témára kiterjedni. Javasolom, hogy a jövőben szempontrendszert állítsunk fel, a beszámoló elkészítéséhez. A beszámolót elfogadhatónak tartom. Példaértékű a szülők, pedagógusok és a város részéről az összefogás. A tárgyi, személyi feltételeket elfogadhatónak lehet mondani. A pályázati lehetőségeket próbálják kihasználni, bár gyengébb az idén az eredmény, mint az elmúlt években. A követelmények, elvárások szigorodnak. Minden eredménynek örülni kell. Emberek vagyunk, a hibákat fel kell tárni, és segíteni azok megoldásában, ehhez sok sikert kívánok. 
Gál Gábor képviselő: A szempontrendszer kialakításával egyetértek. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Én tegnap magánbeszélgetések során pedagógusokkal beszélgettem, és arra kértem őket, hogy a kérdéseikkel, problémáikkal, igényeikkel forduljanak a képviselő-testülethez, meghatározott időszakonként, meghatározott rendben. 
Fodor László képviselő: Maximálisan egyetértettem Dobos képviselő úrral a bizottsági ülésen, hogy ugyan nem tér ki részletesen a beszámoló az iskola épület, valamint a berendezési tárgyak állagának a helyzetére, de közös a felelősség a városvezetés és iskola között. Nem szabad csak az iskolára hárítani. Közösen oda kell mennünk, nézzük meg a helyszínen, mik a legfontosabb feladatok. A testületnek foglalkozni kell a témával, a pályázati lehetőségeket keresni kell. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szeptember 30-i határidővel a norvég alapra egy pályázat kerül benyújtásra, Nézsa, Szendehely és Diósjenő önkormányzatával közösen. A 3 évre vonatkozó fejlesztési koncepció, összesen mintegy 160 millió forintos igényt tartalmaz. Az elbírálás januárban fog megtörténni várhatóan. Ennek a pályázatnak viszonylag jó a statisztikája. Nem hazánkban bírálják el, itt egy előkészítő hatóság van.
A 2-es főút felújítása kapcsán felemlíteném, hogy a biztonságot növelő szalagkorlát nem magától került oda, eredetileg a beruházásnak nem volt szerves része. Igen jelentős ez a dolog biztonsági szempontból. Megkaptuk a viacolor szigeteket, amik a vasútnál voltak úgynevezett zajkeltőknek beépítve, lepucoltuk a téglákat, és kb. 100-150 m2-ben be van raklapozva, az általános iskola udvarában a bejáratot ezzel lehet lerakni. Van szakemberi, szülői felajánlás erre a munkára. Ez gyalogos forgalomra lesz méretezve. Jelentősváltozás a középiskola megjelenése. Nagyobb problémáról nem hallottam ezzel kapcsolatban a tanári kar részéről. Több mint 1 millió forintos eszközfejlesztést jelent ez az általános iskola számára. 
Jávorka János képviselő: A norvég pályázat alapvetően nem épület fejlesztésre szolgál, hanem szakmai pályázati lehetőségeket rejt. Reméljük eredményesek leszünk.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a 2005/2006-os tanévről, és 2006/2007-es tanév indításának tapasztalatairól szóló beszámolót és határozati javaslatot. A képviselő-testület a beszámolót 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.

83/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2005/2006. oktatási évről és a 2006/2007. oktatási év indításáról szóló beszámolót, azt elfogadja. 
Megállapítja, hogy a tanév indítás tárgyi és személyi feltételei összességében biztosítottak, de a fizika tantárgy szakos ellátása továbbra sem megoldott. 
A Pedagógiai Programban meghatározott feladatok színvonalas ellátását, valamint az intézményi beszámolóban a tanévre meghatározott feladatok végrehajtását biztosítani kell. 
Határidő: folyamatos
Felelős : Holman Ferenc igazgató

3./ Átmeneti hitel felvétele
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző


Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Az 50 millió forint átmeneti hitel felvétele az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében indokolt, mivel az üzleti év szerinti adózást választó két vállalkozás II. félévi 58 millió forint iparűzési adóelőlege csak december 15-én esedékes. A hitel az adó befizetését követően visszafizetésre kerül. Kérdésként vetődött fel, hogy csak a számlavezető OTP-től vehető-e fel hitel? Válaszként elhangzott, hogy a jogszabály nem tiltja más pénzintézettől a hitel felvételét, de a kiemelt ügyfélnek minősülő önkormányzat kedvezőbb feltétellel jut hitelhez a számlavezető OTP-től. A bizottság 5 igen szavazattal az 50 millió forint átmeneti hitel felvétel elfogadását javasolja.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az átmeneti hitel felvételével kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 

84/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az átmeneti hitel igénybevételére vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
Az önkormányzati feladatok ellátásának, az intézmények működésének finanszírozása érdekében, a költségvetési hiányt, és a december 15-ig esedékes helyi iparűzési adót figyelembe véve hozzájárul, hogy a számlavezető OTP Bank Rt-től 2006. december 31-ig 50.000 eFt átmeneti hitel kerüljön igénybe vételre. 
Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére.
Határidő: azonnal, és szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és Kapecska Ferencné jegyző

4./ Adás-vételi szerződéssel kapcsolatos peres ügy
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság ülésén részt vett dr. Szabó Sándor ügyvéd úr, aki az árverésen megvásárolt volt honvédségi ingatlan adás-vételi szerződésének érvénytelenítésére Tolmács Községi Önkormányzat által indított perben az önkormányzat képviseletét ellátja. 
A bizottsági vitában elhangzott, hogy a peres ügy állásával kapcsolatos ügyvédi összefoglaló több lehetőséget tartalmaz. Indokolt lenne megvárni a december 14-i tárgyalás eredményét, addig nem kellene módosítani az ügyvédi megbízás tartalmát. Civil szervezetekkel is történt egyeztetés, akik a tulajdonjog megszerzését tartják indokoltnak. Elhangzott, hogy a polgármester úr tárgyaljon és egyeztessen a tolmácsi polgármesterrel a közös rendezésről, esetleg a pertől történő elállás érdekében.
Elhangzott az is, hogy a lakosság többsége a vételár visszakérésével ért egyet. Az önkormányzat költségvetésének működési hiánya, a megoldandó feladatok, pályázathoz szükséges saját erő fedezetének biztosítása is a konkrét koncepció nélkül megvásárolt telephely vételárának mielőbbi visszaszerzését indokolja. 
Kérdésként hangzott el az is, hogy milyen formában van befolyása az ügyvédnek a per kimenetelére. Válaszként elhangzott, hogy más jogi magatartást igényel a tulajdonjog megszerzése, illetőleg az adás-vételi szerződés érvénytelenítésének képviselete. 
A bizottság 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal a határozati javaslat “A” változatának elfogadását javasolja. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Mi az esélye annak, ha a pénzt kérjük vissza, holnap meg is kapjuk azt?
dr. Szabó Sándor ügyvéd: Semmi. Nem rólunk szól a per. Nem úgy működik, hogy visszakérem-e a pénzt vagy sem, ez nem a mi perünk. Ez a per a tolmácsi önkormányzat és az ÁPV Rt. között folyik. A tolmácsi önkormányzat tulajdonszerzése a per tárgya. Mi csak a következményei vagyunk ennek a pernek, nem nagyon tudjuk befolyásolni azt. Sajátos jogi eszközökkel tudok odaállni az ÁPV Rt. mellé, nekem kötött a pozícióm, én nem tudok Tolmács mellé ülni, mert II. rendű alperes vagyok, nem ellenem folyik a per. Engem tűrésre kíván köteleztetni a tolmácsi önkormányzat. Nem arról szól a per, hogy visszakérem a pénzt, vagy nem kérem vissza a pénzt, hanem arról, hogy az ÁPV Rt-Tolmács szerződés érvényes, vagy nem érvényes. Az ÁPV Rt. azzal védekezik, hogy az adott jogi helyzetben ő nem tudott mást adni a tolmácsi önkormányzatnak, mint azt az osztatlan nagy ingatlant, ami az eljárás során derült ki, hogy mindenféle olyan vagyon elemeket tartalmaz, amelyeknek nem lehetett kezelője az ÁPV Rt. Az én álláspontom szerint vagy részben, vagy teljesen semmis a tolmácsi önkormányzat és az ÁPV Rt. megállapodása. A kérdés, hogy a bíróság a részleges, vagy teljes semmisséget állapítja-e meg. Ennek lesz a következménye, hogy akkor majd valamikor jövök én a rétsági önkormányzat, hogy az én tulajdonszerzésemmel mi van. A felől semmi gond nincs, hogy az én tulajdonszerzésem érvényes. Ha az én eladóm tulajdonos volt, vagy nem volt tulajdonos már, mert amikor én vettem tőle már nem az övé volt, akkor megdőlt ez az egész koncepció, és marad az, hogy én megkapom a pénzemet, kapom a kárigényt, az elmaradt hasznomat, és kapok sok mindent. A kérdés csak az, hogy mit akar a képviselő-testület elsődlegesen, nekem úgy kell ezt az ügyet vinnem szakmailag, hogy lehetőség szerint vagy az ÁPV Rt. vagy a tolmácsi önkormányzat igyekezzen segíteni a cél elérésében. Szóval nem a pénz visszakapásáról van szó, nem ez a per tárgya. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Én értem az ügyvéd úr fejtegetését, de nekünk a célunk az, hogy a pénzünket minél hamarabb megkapjuk, és ahogy Hegedűs úr elmondta, hogy ezt majd minél hamarabb fejlesztésre használhassuk fel. Ha a két szék közül a földre esünk, és nem lesz tulajdonjogunk sem, és pénzünk sem, akkor mit csinálunk? Erre is meg van az esély. Idővel megkapjuk a pénzt, de mi azt szeretnénk, ha minél előbb megkaphatnánk azt. 
Hegedűs Ferenc képviselő: Egy bíróságot nem lehet befolyásolni, hogy holnap kapjuk meg a pénzt. Egy tyúktolvajlási ügy elbírálása is időbe kerül. Természetesen arra kell ösztönözni a dolgokat, hogy a legrövidebb idő alatt kapjuk vissza a pénzünket. 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Mi lesz, ha két szék közül a földre esünk, a pénzünket meg megkapjuk mondjuk három év múlva, mert erre az esély meg van. Lehet, hogy azt mondja az ÁPV Rt., hogy addig amíg az ügyet nem tárgyalják végig, addig nem fog nekünk pénzt adni.
dr. Szabó Sándor ügyvéd: Ez nem célja senkinek. A célja mindenkinek, hogy tiszta jogi helyzetet teremtsen. Jogkérdésről van szó. Sok mindent ebben az ügyben bizonyítani nem kell. Iratok vannak, azokat kell összeolvasni. Ha a jogkérdést el tudja dönteni a bíróság, hogy érvényes, vagy érvénytelen az ÁPV Rt. és Tolmács szerződése, ha igen, én csak a pénzt kaphatom meg. Ha nem, akkor ketté válik a dolog, hogy orvosolható –e a részleges érvénytelenség, mert ha nem, akkor megint más a tényállás. Hozzáállás kérdése, azt kell eldönteni, mit akarunk. De nem rólunk szól a per. Arról szól, hogy én ott ülök, de nem az én szerződésem a per tárgya. 
Jávorka János képviselő: Három kérdésem lenne, ebből kettő a polgármester úrra vonatkozik. A polgármester úr megkereste-e Tolmács polgármesterét, tárgyaltak-e hivatalosan a kérdésben? Megkerestük-e írásban, vagy személyesen az ÁPV Rt-t, hogy hogyan állnak a dologhoz, mi a szándékuk? Harmadik kérdésem pedig, hogy elhangzott Hegedűs bizottsági elnök úr részéről, hogy lakosság többségének ez a véleménye? Ezt mire alapozza, milyen adatok állnak rendelkezésre? Felmérés, vagy közvélemény kutatás volt, ugyanis én erről most hallok először. A lakosság véleménye szerintem megosztott ebben a kérdésben. Ez súlyos ügy, ebben reálisan kellene látnunk, ne pedig csak vaktában lövöldözzünk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az önkormányzati gazdálkodás szabályos működéséért a polgármester felelős, természetesen a jegyzővel együttműködve. Azonban az önkormányzat biztonságos gazdálkodásáért a képviselő-testület felelős. Többször is elhangzott, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete 2004. novemberében indult meg a lejtőn, amikor egy előre nem tervezett, költségvetésben nem tervezett kiadásba kényszerült bele, az eredetileg meghirdetett összesen 26 millió forintos árra licitálva, 76.300 millió forintra kerekedett fel. Ez olyan plusz költség, ami a mai napig kihat a város költségvetésére. Én értem a dilemmákat. Múlt pénteken volt bejárás az új tolmácsi polgármesterrel, írásos nyoma ennek nem keletkezett. Ők mindenképpen részt vesznek a decemberi bírósági tárgyaláson. Én mondtam, hogy a mi testületünk most fogja tárgyalni az ügyet. Én akkor még nem ismerhettem a testület döntését, ezért előre, egy héttel korábban nem nyilatkozhattam az ügyben. Én elmondtam a lehetőséget, amiket ők is kezdtek megérteni. Nyitottak voltak, átlátták, hogy egyedül, Rétság nélkül ők sem fogják tudni kezelni. Itt Rétság a zászlóvivő ebben a történetben, már ami egy későbbi hasznosítást illet. Az ÁPV Rt-vel már jóval korábban szintén szóban beszéltem, azt mondták, hogy jóval rövidebb idővel vissza lehet kapni a pénzt, mint amennyivel hosszabb ideig fog tartani várhatóan a peres ügy. Ügyvéd úr szépen elmondta, le is írta, hogy akár évekig is elhúzódhat a per. A jogi lehetőségek viszont meg vannak arra, hogy a szerződés érvénytelensége után Rétság a pénzéhez juthasson. 
Hegedűs Ferenc képviselő: A lakosság nagy része alatt azt értettem, hogy reggel 7-től este 5-ig az utcán az emberek között vagyok. Sokan mondják, hogy Hegedűs Feri mekkorát vállaltál be stb. Azt is mondják, hogy tudnom kell, hogy saját erő nélkül nem megyünk semmire. Ezt tudom is. Beszéltem a tolmácsi polgármesterrel, aki arra ösztönzött, hogy vegyük vissza a pénzünket, mert ők azon vannak, hogy megnyerjék a pert, és az övéké legyen a vagyon. Sokkal egyszerűbb lesz, és olcsóbb, ha a tolmácsi önkormányzat megadja nekünk azt a lehetőséget, hogy tőlük megvásároljuk a kérdéses területet. Akkor Tolmácsnak adnánk a kevesebb pénzt, nem az ÁPV Rt-nek. Én is azt mondom, hogy maximálisan ragaszkodni kell a területhez, bár nem tudom elképzelni a hasznosítását. Én szívem vágya, hogy ott csináljunk előbb utóbb egy szép stadiont, nem futball pályát. Vagy beépíteni lakóparkkal, hogy fejlődjön ez a város. 
Jávorka János képviselő: Az ÁPV Rt-nél név szerint kivel beszélt a polgármester úr? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem gondolom, hogy a jegyzőkönyvbe ezt bele kell-e mondanom, el fogom mondani.
Jávorka János képviselő: Nem elégít ki a válasz, de mindegy. Véleményem szerint azt kijelenteni, hogy a lakosság többsége ezt kéri, elég kemény dolog. 
Hegedűs Ferenc képviselő: Nem a 3000 emberrel beszéltem, felmérés úgy történt, hogy beszéltem 100 emberrel, és abból következtettem. Természetesen nem a 3000 ember mondta a szemembe, hogy Feri hozzátok vissza a pénzt. 
dr. Tóth Mária képviselő: Én voltam az a bátor ember, aki a Pénzügyi Bizottság ülésén azt a merész kijelentést mertem tenni, hogy nagyon sok rétsági állampolgárral beszéltem, bizony valószínűleg én is 100-150 emberrel, és az a véleményem, hogy a városiak többsége azt szeretné, amit a Pénzügyi bizottsági tagok többsége megszavazott. Én viszont nem beszéltem civil szervezetekkel, akikkel viszont beszélt más képviselő társam. Az ÁPV Rt-nél az ügy vitelére meghatalmazott ügyvédünk van, ha szükség van rá, az ÁPV Rt-vel ő tárgyal. A polgármester beszélhet az ÁPV Rt. ügyintézőjével, és nem köteles megmondani, személy szerint kivel. Egyes képviselők szokása, ahogy az elmúlt négy évben hallottam, hogy a képviselő-testület meghatalmazása nélkül állítólag a bírósági folyosókon nehéz, és fontos beszélgetést folytatott az ÁPV Rt. ügyintézőjével. Ez teljesen törvénytelen. Senki nem hatalmazta fel egyik képviselő társunkat sem, hogy az ÁPV Rt., vagy Tolmács képviselőjével tárgyaljon. Gyakran vagyunk kénytelenek tárgyalni az önkormányzat költségvetésének módosítását, ezzel a napirenddel szoktunk a leggyorsabban végezni minden esetben, holott valójában talán a legfontosabb napirendi pont. Most sem volt hozzászólás, mert minek lenne. Minek véleményeznénk külön-külön, amikor tudjuk, hogy hol tartunk. Tudjuk, hogy ahhoz, hogy a béreket ki tudjuk fizetni, és a villanyszámlát, ahhoz bizony hitelt kell felvenni. Bőven benne van, ez a 100 millió forint, amit erre a területre fordítottunk, hogy ebben az anyagi helyzetben van ez a város. Nem hiszem, hogy firtatni kellene az ügyvéd úrnál, hogy vajon mikor lesz vége a második ügynek. Mert az első van egyenlőre folyamatban. Az ügyvéd úr világosan elmondta, hogy ez a per nem arról szól, hogy nekünk majd a bíróság megítél egy forintot is. Először le kell tisztázni, hogy tulajdonba jutunk-e, vagy sem. Hogy visszakérhetjük-e a pénzünket, vagy nem kérhetjük vissza. Mindenki tudja közülünk, hogy a két szék közül nem eshetünk a földre, mert vagy tulajdonba leszünk, vagy a pénzünket megkapjuk. A pénzt kibővítve kell, hogy megkapjuk, ezt ki merem mondani., kártérítést és kamatokat kaphatunk. Nagyon nagy szükség van erre a pénzre, amiből egy fillért sem kellett volna kiadnunk annak idején, mert semmi szükségünk nincs rá. 
Jávorka János képviselő: Az ÁPV Rt. jogtanácsosával a szünetben beszélgettem, ezt sem a képviselő asszony, sem más nem tilthatja meg nekem. Ugyanúgy a Hegedűs képviselő úr is tárgyalt a tolmácsi polgármester úrral. Ezt egyikünknek sem lehet megtiltani sem így, sem úgy. Sőt azt mondom, hogy a képviselőnek kötelessége tájékozódni a témát illetően. Én most is azt mondom, hogy célszerű lenne megvárni a decemberi tárgyalás kimenetelét. Akkor kialakul egy helyzet, lehet hogy lesz ítélet, lehet hogy nem lesz. A tolmácsi önkormányzat ennek megfelelően fog viszonyulni a kérdéshez. Ha lesz ítélet és az ÁPV Rt. mellett ítélkezik a bíróság, akkor egyértelmű a dolog, ha viszont az ÁPV Rt. ellen szólnak, akkor már nincs is miről beszélni, mert jogosan követelhetjük vissza a pénzünket kamatos kamattal, sőt kártérítési igénnyel is fel kell lépnünk az ÁPV Rt. ellen. Azt javasolom, hogy várjuk meg a decemberi bírósági döntést. Szerintem az ügyvéd úr véleménye is ez. Alig egy hónapja a választási hadjáratban a polgármester úr is azt mondta, hogy a telephelyet, sportpályát meg kell tartani, ott milyen nagy lehetőségek vannak. Ezt nyilatkozta ki Hegedűs képviselő úr is. Így most nem értem a 180 fokos fordulatot, polgármester úr és Hegedűs úr részéről. Mert ha vissza kérjük most a pénzünket, gyakorlatilag lemondunk erről a területről. Javasolom, hogy felelős döntést hozzunk, és ne erőből próbáljuk megoldani ezt az ügyet. Nem lesz egyszerű kérdés a pénzünket visszaszerezni, ha elállunk most a tulajdonszerzéstől. Javasolom, hogy várjuk meg a decemberi tárgyalást, utána döntsünk.
Mezőfi Zoltán polgármester: Az ügyvéd úr ragaszkodik ahhoz, hogy kapjon megbízást, hogy december 14-én hogyan álljon hozzá az ügyhöz. Az ügyvéd úrnak utasítást kell adnunk. Hegedűs Ferenc úrnak biztos, hogy nem változott meg a véleménye, de a tulajdonszerzés 26 millió forintról szólt. 
Hegedűs Ferenc képviselő: Valóban 26 millió forintról volt szó, örültem is, hogy az önkormányzat hajlandóságot mutat a megvételre. De annak nem örültem, hogy 76 millióért vették meg. De ráadásul olyat vettek meg, amit előtte másnak odaajánlottak. Teljesen más helyzet alakult ki. Én csak a város érdekében mondom ezt. A másik, amiért mondom ezt, ha valóban összejön Tolmáccsal kapcsolatban az ajándékozás, nem mindegy hogy 76 millió forintot és egy évig kamatot fizetünk érte, vagy kevesebbért hozzá tudunk jutni, mert mindenképpen kell ez a városnak. Most van egy olyan lehetőség, hogy nem mindegy, mennyiért vesszük meg. 
Fodor László képviselő: Teljesen véletlen itt voltam, amikor nem azt hagyta jóvá a testület, hogy 26 millióért vegyék meg a területet, hanem a 13 képviselőből 10-en arra emelték fel a kezüket, hogy 76 millióért jóvá hagyják a megvételét. Szerintem egy irányba megyünk, mindenki a város érdekét akarja. Ez egy belterületi rész. Azt is értem, amit mondotok, hogy ha Tolmács megnyeri a pert másképp is birtokunkba kerülhet a terület. Ha ez így történne, egyet is értenék. De erre semmiféle garancia nincsen. Lehet a harmadik eset is, ha mi most döntünk, és visszakérjük a pénzt a decemberi tárgyalás előtt, Tolmács nem nyeri meg a pert, visszakerül a terület az ÁPV Rt. tulajdonába, ők valamikor majd utalják nekünk a pénzt. Akkor viszont az ÁPV Rt. valószínű, hogy újra értékesíteni fogja a területet, akkor végképp nem tudja nekünk senki garantálni, hogy ki veszi meg. Olyan nem lesz, hogy mi majd akkor kiköthetjük, hogy mit engedünk itt meg, vagy mit nem. El ne felejtsük, hogy Tolmács közigazgatási területe. Nem tőlünk fognak engedélyt kérni, hanem Tolmácstól. 
Mezőfi Zoltán polgármester: De a hasznosíthatósághoz kell Rétság, mert a megközelíthetősége innen van. 
Fodor László képviselő: Ez nem feltétlenül biztos. Körbe kell járni ezt a témát nagyon. Biztos vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy én azért ragaszkodom a területhez, mert ott van a lőtér. Nem erről szól a dolog, egy kis segítséggel lőteret ki tudunk alakítani. Hiszen a gyerekekért ezt úgyis megtennénk. Felelősen döntött annak idején a testület két harmados aránnyal, hogy ezt a területet Rétságnak meg kell szerezni. Az ügyvéd úr szerint milyen esély van rá, hogy Tolmács vagy az ÁPV Rt. nyeri a pert, és a másik kérdés, hogy Havai László pereli az ÁPV Rt-t, vagy Tolmács önkormányzata. Ugyanis annyi mindent lehet hallani, jó lenne biztosat tudni. 
dr. Szabó Sándor ügyvéd: Tolmács Községi Önkormányzata a felperes, APV Rt. az I. rendű, Rétság Városi Önkormányzat a II. rendű alperes. Nem személyekről szól a dolog. Ha tudnám ki nyeri a pert, nem kellene perelni. Ez menetközben szokott alakulgatni, jelen esetben is három kimenetele lehet a dolognak. Nemcsak az, hogy Tolmács nyer 100 %-ban, és az ÁPV Rt. veszít 100 %-ban, hanem részleges érvénytelenség esetén, az is benne lehet, hogy a mezőgazdasági jellegű területek kivételével átadják Tolmácsnak ingyenesen, ha úgy tetszik ajándékba a maradék területeket. Nem egészen úgy néz ki a dolog, hogy üljünk, és várjuk meg, mi lesz december 14-én. Már most kell tudnom, mit akarunk december 14-én, én nem melegedni megyek oda. Elő kell készíteni ezt a tárgyalást olyan igénnyel, hogy tudjam, melyik úton akarok menni. Dönteni kell, mert ha megvárjuk 14-ét, kényszerpályára kerülhetünk. Ha nem lesz ítélet, a következő tárgyalás májusban lesz, akkor ülünk és várunk. El kell dönteni, mit akarunk. Tudnom kell, melyik irányba kell dolgozni. 
Majnik László képviselő: Két dolog lehet amivel az ügyvéd urat meg lehet bízni. Az egyik, hogy változatlanul azt képviselje, amit eddig, hogy tulajdonba akarunk kerülni. A másik pedig, hogy a szerződést semmissé akarjuk tenni, hogy a pénzünkhöz jussunk. Én amellett vagyok, ugyanaz az álláspontom, mint eddig, hogy a tulajdonba kerülés mellett legyünk. Ezekre a területekre Rétságnak hosszútávon szüksége van. Amennyiben a tulajdonról lemondunk, semmi garancia nem lesz, hogy kinek a kezébe kerül a terület. Szerintem ne változtassunk a megbízáson, maradjon az, ami eddig volt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyetértek, hosszú távon mindenképpen szüksége van a városnak arra a területre. Viszont rövid távon meg csődhelyzet van a város költségvetésében. Én abban a reményben szavaztam két évvel ezelőtt, hogy eleve nem tudhattam, hogy ebből pereskedés lesz. A másik, hogy akkora egyetértés volt testületen belül ebben a kérdésben, hogy biztos voltam abban, hogy akik elővezették ezt a témát, konkrét koncepciójuk van arra a területre. Mert nekem ilyen nem volt a tarsolyomban. A licit utáni napokban vártam, hogy előjöjjenek ezek a koncepciók. Sajnos ezekkel nem tudtunk összeismerkedni. Sajnos jelen pillanatban is azt kell mondanom, hogy a képviselő-testület felelős az önkormányzat biztonságos gazdálkodásáért. 
Jávorka János képviselő: Én is úgy tapasztalom, hogy bizonyos személyek azt hiszik, hogy nekem és néhány rétsági lakosnak a személyes kérdése, ez nem így van, a köz érdekét látom ebben az ügyben. Igenis erről a területről (még ha Tolmács közigazgatási területe is, ami egy őrület, de ne mutogassunk vissza, hogy ki ezért a felelős), ha az “A” variációt választjuk, végképp lemond az önkormányzat. A “B” variációt támogatom, hogy az ügyvéd úr továbbra is abban az irányban képviselje az önkormányzatot, hogy tulajdonba juthassunk. A decemberi tárgyalás kimenetelének függvényében lehetne tovább lépni az ügyben. Semmiféle garanciát nem látok arra, hogy az állam ingyen odaadja a területet Tolmácsnak. Rétságnak nagy szerencséje volt annak idején, hogy a laktanyát megkapta térítésmentesen, bizonyos korlátokkal, amik már feloldódtak. 
Gál Gábor képviselő: Manyi nénivel és Hegedűs úrral egyetértésben az “A” változatot javasolnám, hiszen Jávorka úrral ellentétben nem szabad ennyire pesszimistán gondolkodni, hiszen aki hisz és remél, úgy gondolom az már a jövőben él. 
dr. Tóth Mária képviselő: Megerősítem azt a véleményemet, amit az előbb már elmondtam. Egyikünk sem tárgyalhat sem az ÁPV Rt-vel, sem Tolmács községgel, a testület felhatalmazása nélkül. Nincs rá jogosítványunk. Azt, hogy választási hadjárat volt-e vagy nem, nem kívánom eldönteni. Ha volt az egyesek részéről volt, akik lerohanták a falut, és bekapkodták az ajánló szelvényeket. Nem kímélve közeli rokonainkat, közeli barátainkat, tudván, hogy pl. én is indulok, és a közeli rokonomhoz azonnal elmentek beszedni a cédulákat. A választás eredményét pedig tudjuk. Felejtsük el az előző négy évet, ami arról szólt, hogy ki a polgármester. Most megint Mezőfi lett a polgármester. Kérem mindegyikünket, magamat is, felejtsük el az úgynevezett választási hadjáratot. Én abban nem vettem részt.
Jávorka János képviselő: Csak annyit szeretnék elmondani, hogy én nem jártam a várost egész nap.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, hogy ne menjünk vissza a választásokra, maradjunk a témánál. 
Fodor László képviselő: A budapesti Mátyásföldi orosz laktanyát pályázati pénzből hasznosították, ma adták át oktatási központ, szociális intézmény lett belőle. Gondolkozzunk abba az irányba, ha ennyi pénzt, energiát már belefektettünk az ügybe, hogy a város érdekében tudjuk hasznosítani, azzal a válasszal nem elégedek meg, hogy polgármester úr is egyetértett annak idején, hogy legyen a város tulajdonában a terület, és akkor várni, hogy koncepciót is kapjak hozzá. Végig kell ezt közösen vinni, a város érdekében. Értem, hogy rosszul áll a költségvetés, de a környező települések hiányai mellett mi aránylag még jól is állunk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nagyon sokat lehet hallani a pályázatokról, lehetőségekről. Ha mínusz 50 millióban vagyunk, és áthidaló hitelt kell felvenni, ez azt is jelenti, hogy a pályázatokba nem tudunk pénzt betenni önrészbe. Sokan azt mondják, hogy akkor további hitelt kell felvenni az önrészre. Csakhogy a bank nekünk már nem ad hitelt, mert minden egyes ingatlanon pecsét van, a csatorna hitel, (ami tervezve volt) és a laktanya telephelyének megvásárlása miatt. További hiteleket nem tudunk felvenni, legalábbis 2007-ben. El kell dönteni, hogy az ügyvéd úrnak milyen utasítást adunk. 
Szavazásra teszem fel az adás-vételi szerződéssel kapcsolatos peres üggyel kapcsolatos határozati javaslat “A” változatát, amit a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

85/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tolmács Községi Önkormányzat felperes által az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. I. rendű és Rétság Városi Önkormányzat II. rendű alperesek ellen adás-vételi szerződés érvénytelensége iránt indított, a Fővárosi Bíróság előtt folyamatban lévő perre vonatkozó előterjesztést.
A Képviselő-testület az ÁPV Rt. eladótól nyilvános árverésen megvásárolt Tolmács külterület 02/3 hrsz. alatt felvett 3,8883 ha területű sportpálya megnevezésű, valamint a 02/4 hrsz. alatt felvett 8,8848 ha területű telephely megnevezésű és a 02/9 hrsz. alatt felvett 2532 m2 területű telephely megnevezésű ingatlanok adás-vételi szerződésével kapcsolatos peres ügyre vonatkozó 22/2006. (II.23.) számú határozatát megváltoztatja. 
A Képviselő-testület kötelezi az önkormányzat peres képviseletét ellátó dr. Szabó Sándor ügyvédet, hogy a folyamatban lévő, a Tolmács Községi Önkormányzat felperes által az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. I. rendű és Rétság Város Önkormányzat II. rendű alperesek ellen adás-vételi szerződés érvénytelensége iránt a Fővárosi Bíróságon folyó 18.P.23.182/2005. számú perben az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése helyett a továbbiakban a vételár visszaszerzése iránt fejtsen ki jogi tevékenységet, és törekedjen a peres eljárás lehető legrövidebb időn belül történő lezárására. 
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

5./ Támogatási kérelem
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság elnöke: Az általános iskolai úszásoktatás támogatására vonatkozó kérelem a bizottsági ülésen pontosításra került. A második osztályból 12 fő, a 3-6. osztályból 8 fő, az óvodából 1 fő, összesen 21 fő vesz részt az úszásoktatáson. A résztvevők közül 5 fő bánki tanuló, akik részére Bánk Község Önkormányzata 2.000 Ft/fő támogatást biztosít. Az önkormányzat 2004. évben 14.000 Ft, a 2005. I. félévében 20.000 Ft és II. félévében is 20.000 Ft támogatást biztosított.
A bizottság úszásoktatás és bérlet költséghez a rétsági tanulók részére 2.000 Ft/fő, összesen 32.000 Ft támogatás megállapítását javasolja, 5 igen szavazattal.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az általános iskolai úszásoktatás támogatási kérelemmel kapcsolatos Pénzügyi bizottsági javaslatot, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

86/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az úszásoktatás támogatására vonatkozó kérelmet.
A Képviselő-testület az Általános Iskola 2. osztályos tanulóinak úszásoktatásához rétsági tanulónként 2.000 Ft/fő, összesen 32.000 Ft támogatást nyújt elszámolási kötelezettséggel a nyári programok és kulturális alap előirányzat terhére. 
A megállapított támogatás elszámolására vonatkozó megállapodást meg kell kötni.
Határidő: értesítésre október 31.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

6./ Tűzoltó gépkocsi csere
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság Fábián János tűzoltóparancsnok szóbeli előterjesztés alapján tárgyalta a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1998. évben beszerzett OPEL típusú gépkocsijának cseréjét. Az előterjesztés arra irányult, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 500.000 Ft pályázati nyereménnyel megvásárolná az OPEL gépkocsit. A vételár és a Hivatásos Tűzoltóság ez évi költségvetési terhére a kezdő részlet befizetésével 4-5 év futamidőre részletre vásárolná meg a Mitsubicsi gépkocsit. A havi törlesztő részlet 30-40.000 Ft között lenne, mely összeget a hivatásos tűzoltóság részére biztosított központi támogatásból évente ki lehet gazdálkodni. Az önkéntes tűzoltó egyesület a pályázati támogatással megvásárolt Opel gépkocsit tudja üzemeltetni, abba a feszítő vágó, szivattyú elhelyezhető és kevesebbet kell igénybe venni a költségesebben üzemeltethető tűzoltó gépjárművet.
A bizottság 5 igen szavazattal támogatta, hogy a Hivatásos Tűzoltóság saját költségvetése terhére részletre vásárolja meg a gépkocsit.
Fodor László képviselő: Maximálisan támogatni tudom a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 
Jávorka János képviselő: A javaslattal egyetértek, azt támogatom. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a tűzoltó gépkocsi cseréjével kapcsolatos Pénzügyi Bizottsági javaslatot, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.  87/2006. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Opel típusú gépkocsi cseréjére vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a részben önállóan gazdálkodó Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság az 1998. évben megvásárolt Opel személygépkocsit a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére értékesíti. A gépkocsi vételárából, alapítványi támogatásból és saját költségvetési előirányzat maradványából a kb. 3.100 eFt értékű új gépkocsit 5 éves részletfizetésre, havi 35-40 eFt törlesztő részlettel megvásárolja. A személygépkocsi vásárlás kezdő részletét és a törlesztő részleteket a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság központi támogatással és saját bevétellel fedezett költségvetése terhére kell évente biztosítani. 
A 206. évi költségvetés módosításakor a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésén belül a felhalmozási célú előirányzat fedezetét többlet bevétel és a kiadási megtakarítások átcsoportosításával biztosítani kell. A részletfizetés időtartamára az évenkénti törlesztési kötelezettséget a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság költségvetésében ütemezni kell.
Határidő: december 31., és folyamatos
Felelős : Fábián János tü. parancsnok
költségvetés módosítás előkészítéséért: Kapecska Ferencné jegyző  

7./ Egyebek
Jávorka János képviselő: Többen is kérdezik, hogy az őszi lomtalanítás mikorra várható? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az őszi lomtalanítás november 14-én és 15-én lesz.
Jávorka János képviselő: Készült-e olyan felmérés a településen, ahol a 2-es számú főút végigmegy, hogy hol vannak hibás szakaszok, ami rossz minőségben készült el. Ha igen, van-e az EGÚT felé igény bejelentve azok kijavítására, a lehető legrövidebb időn belül, a rossz idő beállta előtt?
Mezőfi Zoltán polgármester: Hiánypótlási jegyzőkönyvben rögzítve lettek a hibák, folyamatosan végzik a javításokat.
Hegedűs Ferenc képviselő: Elindult egy akció a város tisztaságáért. Én ezt, együttműködve a hivatallal, saját embereimmel csinálgatom. Megvásároltam egy IFA tehergépkocsit is. Úgy beszéltem meg jegyző asszonnyal, amiről majd valamikor határozatot is hozunk, hogy a hivatal a lakosságot értesíteni fogja, hogy minden hónap első hétfőjére a gallyakat, faleveleket, amit komposztálni lehet, rakják ki, és elszállítjuk. A cél, hogy ne más háza elé, és ne az önkormányzat területére tegye ki senki a szemetét. Szép élhető város legyen Rétság. Én ezért saját erőmből is mindent el fogok követni, de úgy érzem nagyon sok partnerem lesz. Én ígérem, hogy minden hónap első hétfőjén a gallyak, falevelek el lesznek szállítva. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ide kapcsolódik az égetés. Amit Hegedűs úr elmondott, az az égetés megelőzésére is szolgál. Itt szeretnék mindenkit megkérni, - majd rendelet módosításra is sor kerül – hogy ne tegyük hétvégére sem lakhatatlanná a várost. Majdhogynem szmog riadót kell elrendelni. Kérem mindenki türelmét, és jó indulatát, hogy nem éget állandóan, hanem majd kirakja a szemetét. 
dr. Tóth Mária képviselő: Nyárfa utcai rendőrségi szolgálati lakás beázásával kapcsolatban történt-e intézkedés? Ezt év elején vetettem fel. A másik téma, amit másfél éve vetettem fel, hogy próbáljunk lépni abban az ügyben, hogy Balassagyarmatra egy autóbusz úgy induljon, hogy aki 6 órás műszakkezdésben dolgozik, be tudjon jutni kezdésre. Érsekvadkertől van ilyen busz, ami beér 6 órára. 
Jávorka János képviselő: Hegedűs úrral egyetértek. Én is kérem a lakosságtól, hogy a szemetet oda tegyék ki, ahova való. Mi magunk is jó példával kell, hogy eljárjunk, hogy környezetünk tiszta lehessen. A Polgárőrség segítségét is fel tudom ajánlani, mi is végzünk alkalomszerűen különböző karbantartási, takarítási feladatokat.
Gál Gábor képviselő: A fiatalok kezdeményezésével a Művelődési Központtal együttműködve, természetjáró szakkört, illetve Végh Józseffel egyeztetve természetjáró kört alapítottunk, ennek keretében csatlakoznánk a környezetvédelemhez, melynek alapvetően két fő pontja lenne. Az egyik a parlagfű irtás, a másik a szemét gyűjtés, ami a környezetvédelmet érinti.
Hegedűs Ferenc képviselő: A Kossuth u. végén az Uránusz Kft-nél három konténer van a területen. Sajnos vannak emberek, akik a kuka mellé rakják a szemetet, áldatlan állapotok vannak. A másik, hogy nem azért van ott, hogy 3 m3 sittet odavigyenek, és lerakják. Ha konténerre van szükség, akkor kérjenek, ne mellé tegyék le. 
Fodor László képviselő: Ne csak abban fogjunk össze, hogy szedjük össze a szemetet, hanem a szemetelők ellen is össze kell fogni. Reptér fele mentek megpakolva autóval, Jávorka képviselő társammal megállítottuk őket, és azt mondták, hogy a kisfiával a repülőket nézik, pedig repülő egy db nem volt a közelben. Az ilyenek ellen közösen kell fellépni, így talán a környékünk is tisztább lesz, nem csak a város központja.

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.kmft.
Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-