Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2004. november 09. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 11 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján  Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Bulejka András csoportvezető, Lichtenberger Edit jkv.vezető, 14 fő vendég

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Dr. Szabó Mariann hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Napirendként javasolja a volt honvédségi ingatlanok november 2-i árverés alapján történő megvásárlását, valamint a  hitel felvételének  megtárgyalását,  amit a  képviselő-testület  12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbiak szerint tárgyalt. 
 
 

Napirend Előterjesztő
1./ Volt  honvédségi ingatlanok  november 2-i árverés  Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke alapján  történő megvásárlása 
2./  Hitel felvétel  Kapecska Ferencné jegyző


 
1./ Volt honvédségi ingatlanok november  2-i árverés  alapján történő  megvásárlása
Előterjesztő: Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Rétság Város Önkormányzatának képviselő testülete arra hatalmazott fel, hogy az érintett földterületek árverésén eredményesen képviseljem, és azzal bízott meg, hogy ezeket a földterületeket, figyelembe véve a költségvetés, a város anyagi lehetőségeit, szerezzem meg.
Ezt a felhatalmazást, ezt a megbízást teljesítettem, a földterületeket megszereztem. Ez nyilvános, törvényes árverésen történt meg, 2004. november 2-án, az ÁPVRT székházában. Az árverésen ketten indultunk és licitáltunk. Havas Péter a vállalkozása nevében és én az önkormányzat nevében. Az árverésen megjelent a polgármester úr, alpolgármester úr, Jávorka János képviselő úr, Bulejka András úr, valamint Havai László Tolmács polgármestere és Vas Imre úr is, aki a később kezdődő Misik-féle terület árverésén indult. Ők mindannyian tanúsíthatják, hogy az árverés folyamata törvényes és korrekt keretek között zajlott.
A sportkombinát területét végül 18,1 millió forintért, a laktanya telephely területét 58,2 millió forintért sikerült megszerezni. Ha a területeket négyzetméter árra osztjuk vissza, kb. 620-630 Ft/m2 ár jön ki, ami végül is nem rossz. Ha azt is hozzá tesszük, hogy a kikiáltási ár kb. az értékbecslés szerinti  ár 1/3 részéről indult, akkor nem is csináltunk olyan rossz üzletet.
Felvetődhet a kérdés, mint ahogy fel is vetődött, hogy mennyi lehetett az az összeg, ameddig az önkormányzat nevében elmehettem volna. Nem kérdeztem senkitől és nem is mondta senki. A testület ebben nem foglalt állást. Ki lehetett volna akkor az, aki nekem ebben bármilyen határt szabhatott volna? Talán a jegyző asszony, de ő sem ajánlott semmilyen felső határt. Azt közölte, hogy van egy bizonyos összeg a számlánkon, ami erre a célra használható, ezt figyelembe lehet venni. A jövő évi költségvetés már sokkal kedvezőbb lesz, mint az idei és a hitelfelvétel sem kizárt. Mindezeket összekalkuláltam és felvállaltam ennek egyszemélyi felelősségét, és akár hiszi valaki, akár nem, talán még magamnak sem szabtam határt. Ez csak zavart volna. A polgármester úrnak, amikor megkérdezte, hogy meddig szándékozom elmenni, azt válaszoltam: ezt még magamnak sem mondom meg. (Ugye?)
A lényeg viszont az: ezt nem anyagi kérdésként kezeltem, hanem Rétság város hosszú távú fejlődési lehetőségeit szem előtt tartva. Mint városi önkormányzati képviselőnek, három fontos érdeket kellett képviselnem: 1. a város hosszú távú érdekeit; 2. a városban élő, működő, elsősorban sport jellegű közösségek érdekeit; 3. a városban lakó állampolgárok érdekeit. A sorrendet nem véletlenül állítottam fel. Ha az 1. érdek nem érvényesül, nem érvényesülhet a második sem és a harmadik sem. Ebben a konkrét esetben: ha a területeket nem szerezzük meg, akkor azok igazán nem Rétság hosszú távú fejlődését szolgálták volna, egy sor további feszültséget keltettek volna stb. stb. Tehát az első feltétel, érdek nem teljesül. Konkrétan a második érdek sem, azaz konkrétan: hogy az Árpád Íjász Egylet birtokon belül maradhasson, vagy a sportkombinát területét sport- és szabadidős célokra használjuk és fejlesszük. Lehet, hogy birtokon belül maradt volna, esetleg jó pénzért, lehet, hogy nem. Ma már semmire sem lehet kötelezni egy tulajdonos vállalkozót. Szemükbe nézhettünk volna? Nekik, ugyanúgy, mint más sportegyesületeknek a városban, kezelési jogot kell adni a létesítmény térítésmentes használatához. Nem ez a dolgunk? És ha ez az érdek sem érvényesül, akkor hogyan érvényesülhet a harmadik? Ha nem tud közösségi formákhoz kapcsolódni az egyes állampolgár, a közösségek sem működnek.
Elemezhetném tovább, de most nem erről van szó. Arról van szó, hogy döntenünk kell abban, hogy az adásvételi szerződést aláírjuk, az árverésen megszerzett területeket ki is fizessük. Ehhez hitelt kell felvenni. Ennek előkészítése napok óta zajlik, magam is részt vettem az OTP képviselőivel való megbeszélésen, pl. ma délelőtt. Nagyon jó feltételekkel tudunk hitelt felvenni, biztosítani tudjuk a hitel mielőbbi, akár 2 éven belüli visszafizetését is. Természetesen ezt a hitelfelvételt meg is fogom szavazni, és képviselő társaimat is erre kérem.

Girasek Károly képviselő: Nagy izgalommal várta az árverés eredményét. Illúziói viszont nem voltak. Elfogadható áron sikerült licitálni az objektumra. Külön köszönet illeti az ezzel a feladattal megbízott Majnik László urat. Nem kis teher volt ezt felvállalni. Helyesen járt el a testület, amikor előre nem döntött az összegben. Ma kell szentesíteni, hogy ezt a licitet elfogadják-e, vagy sem. Számára egyértelmű, hogy elfogadják, a többször, több helyen elmondott városi érdekek miatt. Korábban zárt ülésen tárgyaltak erről, ezért azt szeretné elmondani, hogy Rétságnak azért is elemi érdeke a terület megszerzése, mert bárki más szerzi meg, Rétságnak a most kifizetendő összegnél nagyobb költségei merülnének fel, hogy a bejárhatóságot stb. biztosítsa. Persze nem egyszerű a jogi helyzet, mert ezek a területek Tolmács területén vannak, viszont onnan nem megközelíthetők. Útépítéstől kezdve, közműrákötés igények jelentkezhetnének, amit az önkormányzat kénytelen lenne teljesíteni. Ez legalább olyan költségbe kerülne, minthogy megszerzik a tulajdonjogot. Álmok lehettek, az alacsonyabb árra vonatkozóan, de erre találták ki a licitet, hogy aki a legtöbbet adja érte, az viszi. Majnik úr a lehető legkevesebbet adta érte, hogy az önkormányzat megszerezhesse a területeket. Támogatja a megvásárlását ezen az áron. 

Jávorka János képviselő: Személyesen részt vett az árverésen. Törvényes, szabályos volt. Ha lemondanának a területről, soha többé Rétság városé nem lehetett volna. Ezek a területek szervesen illeszkednek egyrészt a laktanyához, másrészt a városhoz, attól függetlenül, hogy Tolmács közigazgatási területéhez tartozik. Ha magánszemély kezébe kerülne, valószínű, hogy a "pálya szélén állhatna” a város. Hosszú távon biztos, hogy a város érdekét szolgálja a terület. Élni kell a lehetőséggel, hitelt kell felvenni, meg kell vásárolni. Az üzemektől befolyó adók jövőre realizálódnak. Alapvetően kezelhető a hitel. Támogatja a szerződés-tervezet aláírását. 

dr. Szájbely Ernő képviselő: Az elmúlt ülésen felsorakoztatott kb. 15 érvet amellett, hogy meg kell vásárolni a területeket. Ellenérvként akkor csupán egyet tudott felhozni, azt, hogy pénzbe fog kerülni. Akkor még nem volt tudott, hogy pontosan mennyibe. Volt egy meghirdetési ár, de lehetett arra számítani, mivel licitálásra került a dolog, hogy nem fog ott megállni az összeg. Ha megnézik Rétság fejlesztési terveit, illetve a városnak a lehetőségeit, egyetlenegy irányba tud fejlődni, az a megcélzott 34 hektár, ami még ugyan nincs az önkormányzat tulajdonában, de már Rétság közigazgatási területén van, a rendezési tervben a majdani lakópark helyét képezi. A honvédségi sporttelep, pedig szervesen illeszkedik ahhoz a 34 hektárhoz. Tehát alapját képezheti egy jövendőbeli szabadidő központnak, amire szintén szüksége van a városnak. A másik részre is szükség van, ugyanis anélkül torzó lenne, ha ez a terület más tulajdonába kerülne, a laktanya későbbi hasznosítását is igen hátrányosan befolyásolná. Ezek a döntő érvek, amik mellett szó nélkül nem lehet elmenni. A két területet az önkormányzat vásárolja meg, az összes érv emellett szól. Itt jelenleg a pénzről van szó elsősorban. Az Árpád Sportegyesület, akik az elmúlt években igen jó tevékenységet folytattak, itt működik. 1997-től mindenáron próbálták megszerezni a lőtér tulajdonjogát, illetve megpróbálták azt, hogy külön helyrajzi számon megvásárolhassák. Ez nem sikerült. Itt a lehetőség arra, ha az önkormányzat jól lép, ennek a területnek a későbbi sorsa is rendeződhet. Ez is egy érv a megvásárlás mellett. Mindkét területen nyer az önkormányzat hosszútávon. 

Mocsári Gergely képviselő: Az összeget kétféleképpen is meg lehet közelíteni, vagy soknak, vagy kevésnek is lehet tartani. Úgy gondolja, kár dilemmázni. Köszöni Majnik úrnak a közreműködését, hogy felvállalta ezt a feladatot. Sok idő nem volt gondolkozni, konzultálásra sem volt idő. Ez a lépés szolgálja Rétság jövőjét, a jelenben és a közeljövőben sem okoz tragédiát. Ennek a bizonyos összegnek egy része saját erőből, másik része hitelből fedezhető. Intézmény működtetéseket nem veszélyezteti a területek megvásárlása.  Az igazán nagy dolog még hátra van, ki kell dolgozni a területek hasznosulási terveit. Támogatja a területek önkormányzat általi megvásárlását. 

Dr. Katona Ernő alpolgármester: Köszöni ő is Majnik úr munkáját. Különösen azért is, mert a versenytársként szereplő cég képviselője a licit előtt megkereste őket. A sportkombinát jövőjéről furcsa helyzetet vázolt fel. Gyakorlatilag ultimátumot kaptak, és javaslatokat, ami számára elfogadhatatlan. Nem teljesen érezte azt, hogy ez a város érdekét szolgálta volna. Az ultimátumra Girasek úr úgy reagált, hogy a város mindenféleképpen meg fogja szerezni a területeket, és utána ha valakinek elképzelése van, a város nyitott lesz a tárgyalásokra. Az ultimátum azt takarta, hogy álljon félre az önkormányzat, úgyis ők fogják a területet megszerezni, és utána azt és úgy csinálnak, amit akarnak. Ezért köszöni Majnik úr munkáját. 

dr. Tóth Mária képviselő: Azt értelmezi az előző felszólalásokból, mintha egy óriási győzelem született volna. Neki az ellenkezője a véleménye. Zárt ülésen szavaztak külön-külön a két ingatlan megszerzése vonatkozásában. Ő akkor is és most is támogatja a sportkombinát megvételét. Ezt természetesnek is veszi. Különösen nem is drágállja. De feleslegesnek tartja a másik terület megvételét, nincs rá szükséges a városnak. Ennyi pénzből rendbe hozhatták volna az összes közintézményt, az iskolákat, az utakat, és ezt az épületet is, ami  “trágyadomb” a mai igényekhez képest. Győzelemként könyvelik el, hogy kb. 600 Ft összeg jut egy négyzetméterre. Ez egy hektárként számolva kb. 6 MFt. Ez külterület, és egy ha külterületért még a Balaton környékén sem adnak ekkora összeget. Nincs rá szüksége a városnak. A licitnél egy ellenfele volt az Önkormányzatnak, ha ő szerezte volna meg, nem biztos, sőt valószínűleg nem zárta volna ki a lőtér használatát, természetesen megfelelő ellenszolgáltatásért. Nem tartja igaznak, hogy egy Sportklub érdeke mindenképpen fölébe helyezendő a város érdekeinek. Ő szereti a sportokat, erejéhez mérten támogatja is, bár nem szokta magát hirdettetni, és fényképeztetni, ha ad néhány ezer forintot rá. Sőt kifejezetten megtiltja, másokkal együtt ő is, hogy a nevét leírják. Ennek a területnek a megszerzése némely képviselő társnak azért szükséges, hogy magának választókat szerezzen. Fel vannak az emberek háborodva, ahogy meghallották ezt az összeget. Nem fogja megszavazni a közel 60 millió forintért megvásárlandó területet. De neki csak 1 szavazata van. Ennek természetesen sokan örülnek, sokan nem örülnek. Nem tudja, miért kell az elnök úrnak azzal dicsekedni, hogy ő saját magának sem szabott határt a licitálásban. Ez nagyon helytelen, a testület nem szabott határt. Ez nem az ő felelőssége. Nincs szükség erre a területre, ott van nekik a 34 ha, ami még nincs rendbe téve, még nincs a nevükön, nincs a falunak egyetlen egy építési telke. Óriási szégyen, hogy Rétságon nem lehet egyetlen egy családi házat sem építeni, mert nincs telek. Felesleges a nagyobbik terület megvétele, nagyon-nagyon drága, a sportkombinát területét javasolja megvenni. 

Havas Vilmosné képviselő: Bár a Kft. részéről nincs felhatalmazva, hogy a Kft. nevében nyilatkozzon, de személy szerint, mivel a fia neve elhangzott, úgy gondolja, úgy korrekt, ha véleményét ő is elmondja. Az elhangzott dolgokban nem minden esetben egyezik a véleménye. Egy biztos, hogy Majnik úr nagyon korrektül járt el. Viszont visszautasítja Katona doktor úrnak azt a megjegyzését, hogy a vállalkozónak olyan elképzelései voltak, amik Rétság város fejlődését esetleg gátolta volna. Nem hiszi, hiszen a vállalkozó, aki a saját pénzét viszi a vásárra, komoly összegekért költségvetést, fúrásokat és egyebeket végzett, hogy megnézze, meddig éri meg elmenni a licitnél. Tehát addig ment el a licitben, amíg neki megérte. Megtehette volna, ha ki akart volna szúrni Rétság város önkormányzatával, hogy elment volna tovább is, mivel látta, hogy Rétság város mindenféleképpen meg akarja venni a területet. Nem tette meg, korrekt volt, mert eljött az önkormányzathoz is, és az önkormányzatnál jelezte, milyen célja, és elképzelése van. Ezt csak azért mondja el, mert nem szeretné, ha egyesekben olyan dolgok fogalmazódnának meg, hogy ez az egész licit nem egy korrekt és egy törvényileg előírt licit volt. Igenis az volt. A legnehezebb helyzetben természetesen Majnik úr volt, mert neki kellett döntenie bizonyos dolgokban, hogy meddig megy el. De nem mondhatják, hogy teljes egészében az ő döntése volt, mert a képviselő-testület hatalmazta fel, hogy licitáljon, nemcsak az ő felelőssége, hanem mindannyiuké. Annak idején megszavazta, és most is meg fogja szavazni, mert nem Rétság város ellensége, és nem is szeretne az lenni, hanem a Rétság város jövőjét szeretné szolgálni, erre esküdött fel annak idején, ezt továbbra is fenntartja. Azt viszont mindenféleképpen visszautasítja, hogy a Kft-t és képviselőjét itt olyan dolgokkal gyanúsítsák meg, ami nem felel meg a valóságnak. 

dr. Szájbely Ernő képviselő: Majnik úr szerepe többször felmerült. Majnik úr egyetlenegy dolga volt, hogy a megbízásának eleget tegyen. Nem ő hozta a döntést, nem volt felelőtlen, volt egy megbízása, hogy Rétság város önkormányzat meg kívánja a területeket vásárolni, ebben szavazott a testület. A döntést most fogják meghozni, hisz nem Majnik úr döntött, ő emelgette a tárcsát, amíg ki nem hirdették, hogy az önkormányzat az első a licitben. A döntést most fogják meghozni, hogy az az ár ami a licit alapján kialakult, megfelel-e az önkormányzatnak, vagy sem. Majnik úr annyit kockáztatott, ha most a testület nemet mond, akkor az 1.800.000 Ft bánatpénz elveszik. Más dolga nem volt. Őt felelőtlenséggel, vagy egyéb mással vádolni nem lehet. Nem a saját szakállára licitált. Volt egy döntés, hogy szerezze meg a területet, ennek eleget is tett, hogy a testület szentesíti-e, most kell, hogy eldőljön. 

Girasek Károly képviselő: Adhattak volna Majnik úrnak olyan megbízást, hogy ott írja alá a szerződést, de nem ezt tette a testület. Éppen azért nem, hogy a testület elé kerüljön a már ismert összeg, és a testület mérlegelni tudjon. Most már nem a licitről kell beszélni, hanem arról, hogy a kialakult helyzetben hogyan döntenek. A licit törvényes volt, megfelelt az előírásoknak. Ha most nemet mondanak, ellehetetlenítik magukat, mert az biztos, hogy ennél csak magasabb áron kerül eladásra. Kétségtelen, hogy volt egy beszélgetés, egy vállalkozó megkereste őket, megállapodás vele nem született. Különféle elképzeléseket vázolt fel, a sportkombinát területére pl. lakóparkot célzott meg a vállalkozó. Nem biztos, hogy rossz elképzelések voltak ezek. A liciten túl vannak, közjegyző rögzítette, hogy törvényesen zajlott az le. Javasolja a területek megvásárlását. 

dr.Tóth Mária képviselő: Van-e valós alapja annak, hogy Tolmács önkormányzat tulajdonjogi igény pert fog indítani a nagyobbik területért? Polgármester úr tud-e erről valamit mondani?

Mezőfi Zoltán polgármester: Fél hivatalosan tud erre válaszolni, a kettő egymást nem érinti. Amennyiben Tolmács település a korábbiakra visszamenően igényt tart a laktanya ezen részére, jogorvoslattal élhet, ez nem Rétság ügye, ezt külön kell az ÁPV Rt-vel bonyolítania. Ez az önkormányzat és az ÁPV Rt érvényes licitjét nem befolyásolhatja. Erre külön eljárási lehetősége van Tolmácsnak. 

dr.Tóth Mária képviselő: Lehet hogy nem volt elég érthető a kérdése, azt kérdezte, hogy a polgármester úr mit tud erről hivatalosan? Az érdekli, hogy Tolmács kezdett-e valamit, vagy nem? Azzal tisztában van, hogy ők jóhiszeműen szereznek tulajdonjogot, ezt nem vonja kétségbe. 

Majnik László képviselő: Havai László tolmácsi polgármester ott a helyszínen rögtön bejelentette, hogy van neki egy adás-vételi szerződése, ami egy bizonyos területről szól. Tehát csak egy kisebb területről szól. Ez jegyzőkönyvbe van foglalva, közjegyző által. Amit jelenleg erről tudni lehet, hogy nem lett bejegyezve ez a terület a Földhivatalnál, mert van rajta olyan tényező, ami miatt az ÁPV Rt. egy ilyen szerződés megkötésére nem lett volna jogosult. 

dr.Tóth Mária képviselő: Ha jól érti ott tart a dolog, Tolmács részéről, hogy erre a bizonyos területre tulajdonjogi igényt tart. Erre felvetése nélkül is ki kellett volna térni, ezt a polgármester úrnak is mondja. Ez egy lényeges dolog, tájékoztatni kellett volna a testületet. 

Mezőfi Zoltán polgármester: ÁPV Rt. képviselője részéről a következő mondat hangzott el, bármi történik Tolmács beadványa kapcsán, ennek halasztó hatálya nem várható Rétságra nézve. Ez hangzott el, természetesen a bíróságon akár más vélemény is kialakulhat. Többször is elhangzott, hogy ott közjegyző előtt, egy érvényes licitálás volt. Ebből a szempontból Rétság városát nem érheti akár halasztó hatályú akadály sem.

Girasek Károly képviselő: Most hall Tolmáccsal kapcsolatban először, bár mindenféle utcai beszélgetésekben már említették. Azt gondolja, hogy az ÁPV Rt. egy felelős magyar állami hivatal, ha ő azt mondja, hogy valami a tulajdonában van, és azt értékesíti, ez az ő felelőssége. Bizonyára megvizsgálta ezeket az ingatlanokat, mielőtt kihirdette és közzétette a licitet. A szóban forgó terület nem az, amit Rétság meg kíván vásárolni, hanem mellette lévő terület. Tolmács ügyének elbírálása nem teszi semmissé Rétság terület vásárlását. 

dr.Tóth Mária képviselő: Nem érti, miért bizonygatják folyamatosan, hogy törvényes volt az eljárás az árverés. Önöknek ez szokatlan, hogy valami törvényes? Ki merné feltételezni, hogy ahol közjegyző van, törvénysértő módon zajlik le? A kérdése arról szólt, hogy van-e, vagy lesz-e egy tulajdoni igény per Tolmács részéről?

Mezőfi Zoltán polgármester: Tolmács beadványa nem tárgya a mai ülésnek. A következő javaslata lenne, kérjenek állásfoglalást az ÁPV Rt-től ez ügyben, addig kéri a türelmet. 

dr.Tóth Mária képviselő: Ezt a választ el tudja fogadni, nem kell állásfoglalást kérni.

Jávorka János képviselő: A felelősség a képviselő-testületé, és most kell dönteni a továbbiakra vonatkozóan. 

Mocsári Gergely képviselő: Ilyen nagy összeg vonatkozásában természetes, hogy kérdések merülnek fel a lakosságban, pláne, hogy még hitelfelvétellel is jár. Ez egy felelősségteljes döntés volt. Fontos, hogy a lakosság milyen információt kap, mert ha azt hallják, hogy a város nem fog ezáltal továbbgazdagodni, akkor természetes, hogy nem helyesli a döntést. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Érthető vélemények hangzottak el. Minden véleménynek más-más olvasata van, ebből talán összerakható az egész történetsor. Saját véleményét szeretné elmondani, több szempontból. Elvárja a Tisztelt Képviselő társaktól, hogy amikor véleményüket elmondják, akkor y a vélemények elhangzása sértődés nélkül, tudomásul vétessék. Az egyik szeme sír, a másik nevet. Nem szeretne visszamenni az elmúlt időszak történéseire, a zárt ülés szavazási arányaira. Tudomásul vette a szavazati arányokat, a képviselő-testület többségi döntését, és ennek megfelelően részt vett a november 2-i licitáláson. Egyszemélyi felhatalmazást Majnik úr kapott, beleszólni nem volt lehetőség. Nagyon korrekt volt, amikor elvállalta a felelősséget. Véleménye a következő: 76 millió 300 e Ft-ról van szó. Ami az eredeti kiindulási összeghez képest durván 50 millió forinttal több. Ezt a plusz összeget lehet különböző képen értelmezni, lehet másképpen olvasni, lehet sikerként, vagy kudarcként elkönyvelni. Tudomásul kell venni az érintett sport, civil szervezetek, és a területen dolgozók érdekeit, a területhez való vonzódásukat. Azt is meg kell érteni, hogy a képviselő-testület abbéli jó szándékában döntött többségileg úgy, hogy a rétsági polgároknak próbálja megszerezni ezt a területet. Köszöni, hogy itt vannak az Íjász klub tagjai, hiszen nem először beszéltek arról, hogy ez a terület lassan 10 éve elérkezett ahhoz a pillanathoz, hogy talán megnyugtató megoldás lehet. Azzal is egyetért, hogy a magántőke magában nem rosszindulatú, arra törekszik, hogy profitot szerezzen, és lehetőség szerint egyeztessen a lehetséges partnerekkel. Az a véleménye, hogy erre az összegre Rétság város polgáraitól nem volt felhatalmazásuk. Ez az összeg nem szerepel a költségvetésben. Sokat lehet arról hallani, hogy felelőtlen gazdálkodás gondolata is felmerül. Ennek tükrében azt kéri a képviselőktől,  azt a közeli feladatot szabja, hogy amennyiben így alakult, akkor a tulajdonjog tisztázása után, vegye fel a kapcsolatot mihamarabb azokkal a tőkeerős, akár vállalkozásokkal, akár civil szervezetekkel, akik képesek odahatni ennek a területnek a mihamarabbi hasznosítására. Ugyanis ezt az összeget, ezt a 76 millió forintot jórészt hitelből fogják finanszírozni, ezt Rétság város 3000 polgárától kapták kölcsön. Kötelességük ezt nekik mihamarabb visszajuttatni. Azt hiszi, ebbe a képviselő társak egyet fognak érteni, és elvárja tőlük, hogy ebben a közeli jövőben együttműködjenek. Elvárja azt, hogy sértődés nélkül mondhassák el a véleményüket, erre bármikor hajlandó. Sokat beszéltek erről nemcsak testületi ülésen, hanem informális ülésen is. Nem kevés indulat, érzelem és vélemény halmozódott fel ennek kapcsán. Mindazonáltal azt gondolja, az idősek iránti tisztelet mellett, hogy Havas Vilmosné képviselő társától is azt várja a későbbiekben, hogy leszűrve ennek következményeit, és elgondolkodjon annak mentén, hogy mint képviselő a későbbiek folyamán sértődés nélkül, hogyan képzeli el az együttműködést Rétság város érdekében. Egyetért dr. Tóth Máriával azzal kapcsolatban, hogy ez egy akkora összeg, hogy Rétság város összes leromlott közterületét, középületét rendbe lehetne tenni. De még egyszer hangsúlyozza, hogy egyik szeme sír, a másik nevet. Ez az összeg nem volt a költségvetésben, de ettől függetlenül meg fogja szavazni azt, hogy ez kerüljön Rétság város tulajdonába, amennyiben ez így történt, hiszen a hosszú távú stratégiával együtt tud érteni. Azt is el kell mondja, hogy Rétság város polgárai nagyon sokat hallottak arról, hogy hosszú távú elképzeléseket tervez az önkormányzat. Szerinte 2004-ben arra is oda kell figyelni, hogy az emberek ma szeretnének esetleg jól élni, vagy ma szeretnének a városban beruházásokat tenni, és nem mindig a jövőben. Az emberek ma is szeretnék jól érezni magukat, és nem egy bizonytalan jövőben, de ezzel nem azt kívánja mondani, hogy a jövőt el kell herdálni. Kéri véleményének a sértődésmentes tudomásulvételét. Támogatni fogja a terület megvásárlását. 

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Ismerteti a bizottsági ülésen született vásárlással kapcsolatot határozati javaslatot, miszerint: A sportkombinát kérdésében egységes vélemény alakult ki, javasolják, hogy a sportkombinát adás-vételi szerződését írják alá, és annak ellenértékét fizessék ki. A telephely kérdésében nem volt teljesen egységes az álláspont, elhangzott az, hogy ez felelőtlen lépés lenne. 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a bizottsági döntés, hogy javasolják az adás-vételi szerződés aláírását, az ellenértékét fizessék ki. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a területvásárlásokkal kapcsolatos Pénzügyi Bizottsági javaslatokat:  a 02/3 hrsz-ú sportkombinát árversen kialakult 18,1 millió Ft-on történő megvásárlását a  képviselő-testület 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. A 02/4 és 029/2 hrsz- ú telephely árverésen kialakult 56,2 millió Ft-ért történő megvásárlását a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadta, és meghozta alábbi határozatát:
 

108/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete  megtárgyalta  a volt honvédségi ingatlanok, a tolmácsi 02/3 hrsz-ú sportpálya és 02/4 hrsz.ú és 029/2 hrsz-ú telephely  november  2-i árverésén  kialakult árért történő megvásárlását, azt támogatja. 
A képviselő-testület  a 98/2004. /X.14./ számú döntését figyelembe véve   a város belterületéhez közvetlenül kapcsolódó  tolmácsi 02/3 hrsz-ú sportpályát, valamint  02/4 hrsz-ú és 029/2 hrsz-ú telephely ingatlanokat  az árverésen kialakult 18,1 millió Ft, illetve 56,2 millió Ft-ért az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt-től  megvásárolja. 
Felhatalmazza a  polgármestert, hogy a 02/4 hrsz.ú sportpálya 18,1 millió Ft-os, valamint a 02/4 és 029/2 hrsz.ú telephely  56,2 millió Ft-os adás-vételi szerződését  aláírja. 
Határidő: 2004. november 12.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester  

2./ Hitel felvétel 
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző


Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: 40 millió forint hitelfelvételre van szükség. A számla egyenlegen túl figyelembe lett véve, hogy a szennyvíz hitelkeretből  a tavalyi visszafizetés miatt a tervezett  85 millió Ft-ból csak 70 millió Ft vehető már igénybe, de van még fizetési kötelezettség. Figyelembe véve továbbá a jövő évi költségvetést, illetve azt, hogy jó kondíciókkal tud az önkormányzat hitelt kapni, 11,5 %-os kamatra, a futamidőt három évben javasolják elfogadni. Végülis az önkormányzatot ez a hitelfelvétel nem terheli úgy, hogy ne tudná megoldani, sőt talán előbb is tudja rendezni, mint három év. Az se lenne szerencsés, ha a következő testületet majd olyan helyzet elé állítanák, hogy teher lenne az önkormányzaton. A Pénzügyi Bizottság azt javasolja 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,  hogy 40 millió forintot, 3 éves futamidőre hitelként vegyen fel.

Kapecska Ferencné jegyző:  A 40 millió Ft-os hitel felvétellel az önkormányzat  év végi hitelállománya 110 millió Ft lesz, melyből 85 millió Ft a  szennyvízprogramhoz és rekonstrukcióhoz, 25 millió Ft a volt honvédségi ingatlanok  megvásárlásához kapcsolódik.  A  hitelállományból 70 millió Ft-ot 2008. év végéig, a  most felvételre kerülő 40 millió Ft-ot  2007. december 31-ig kell majd visszafizetni. 
   
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság 40 millió Ft-os, 3 év futamidőre történő  hitelfelvételre vonatkozó javaslatát, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:
 

109/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  a 98/2004. /X.14./ számú határozat alapján a  02/3 hrsz-ú sportpálya,  valamint a 02/4 és 029/2 hrsz-ú telephely tulajdonjogának ÁPV Rt. által meghirdetett  árverésen  megszerzett  ingatlanok  vételár  kifizetésére vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.  
A képviselő-testület az ingatlanok 76 millió Ft-os vételárának kifizetéséhez  40 millió Ft  hitelt vesz fel 3 év futamidőre,  a számla vezető OTP. Bank Rt.-tól.
A 40 millió Ft hitel fedezeteként  a képviselő-testület  mint zálogkötelezett,  a tulajdonában lévő, már jelzáloggal terhelt alábbi  ingatlanokat  ajánlja fel. 
374 hrsz Rétság, Templom u. 16.800 eFt
383/1 hrsz Rétság, Templom u. 9. 21.896 eFt
384 hrsz  Rétság, Templom u. 11. 25.168 eFt
144 hrsz Rétság, Mikszáth u. 41. 4.127 eFt
200 hrsz. Rétság, Kossuth u. 8. 3.120 eFt
395/2 hrsz. Rétság, Korányi u. 1. 15.284 eFt
424 hrsz.  Rétság, Rákóczi út 32. 64.800 eFt 
A képviselő-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlanok nem képezik a törzsvagyon részét, azok forgalomképesek, azok felett rendelkezik.
A képviselő-testület  kijelenti, hogy a 40 millió Ft  hitelfelvétel  nem esik  a  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 88. §. /2/ bekezdésében  rögzített  törvényi korlátozás alá.  
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt 2005-2007. években  a 40 millió Ft hitel és kamatainak visszafizetését éves költségvetéseiben a fejlesztési kiadásokat megelőzően betervezi.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy  a 40 millió Ft-os hitelszerződést  aláírja.  
Határidő: folyamatos
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: Egy rövid észrevétele van.

dr.Tóth Mária képviselő távozik az ülésről.

Girasek Károly képviselő: A polgármester úr nagy ívű összefoglalójával kapcsolatos határozottságát nagyon  becsüli. Az érveit megértették, elfogadták, azt különösen, hogy mindezek érvek mellett megszavazta a döntést. Azt is, hogy kifejtette, hogy a véleményeket sértődés nélkül kell tudomásul venni. De nagy tisztelettel kéri, hogy ne csak, hogy sértődés nélkül fogadják el a véleményeket, de ne is sértsenek meg másokat. Mindaddig, amíg nem nevesített egy képviselőt, aki véleményt fogalmazott meg, és nem látott rajta sértődést, addig minden rendben lett volna. Ezt érdemes lett volna elkerülni, mert ilyen módon a polgármester sértett meg valakit. Ennek indoka és alapja nem volt. Jó szándékú nyilatkozattételnek tekintette mindaddig, amíg nevesítve nem lett a képviselő társa. Maga is azt mondja, hogy sértődés nélkül kell elfogadni egymás véleményét. Nem volt helyes Havas Vilmosnét nevesíteni, mert nem volt sértődés a hozzászólásában.

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta. 

kmft.

Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-