Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2007. (III.30.) rendelete 
A szociális ellátások rendjéről szóló 
többször módosított  14/2003. /VIII. 29./ rendelet módosításáról 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes  szociális tárgyú törvények  módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. törvény 71. § (1) bekezdése, valamint  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  16. § (1) bekezdésében  biztosított felhatalmazás alapján  a szociális ellátások rendjét tartalmazó 14/2003. (VIII.29.) rendeletének (továbbiakban: rendelet.) módosításáról  az  alábbi rendeletet alkotja. 
 
1.§ A rendelet  3. §  (4)  és (5)  bekezdése  helyébe  az alábbi rendelkezés lép.
3. § (4) A polgármester hatáskörébe tartozik:
a.) normatív lakásfenntartási támogatás 
b.) születési támogatás 
c.) köztemetést
d.) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása .
(5) A jegyző hatáskörébe tartozik:
a.) közgyógyellátásra való jogosultság,
b.) rendszeres gyermekvédelmi  kedvezmény, 
c.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak  egyszeri támogatása,
d.) rendszeres szociális segély , 
e.) ápolási díj megállapítása. 


2.§ A rendelet  a következő  20/A §-al egészül ki.
20/A. § (1)  Hivatalból  10.000 Ft támogatásra jogosult  az újszülött gyermek.
           (2) A támogatást  az újszülött   személyi-nyilvántartó lapja alapján  kell megállapítani és az édesanya részére, a személyi-nyilvántartó lap  megérkezését  követő 5 napon belül kifizetni. 

3. § A rendelet  9. §-a  helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
9. §. Az önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosult számára az Szt., Gyvt. és jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat, átmeneti segélyt, születési támogatást, temetési segélyt, köztemetést és  rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg. 

4.§ (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba,  azzal, hogy a  2. § rendelkezéseit  2007. január 1. napjától kell alkalmazni. 
(2)  Ezen  rendelet kihirdetésével egyidejűleg  hatályát veszti a 14/2003. (VIII.29.) önkormányzati  rendelet  3. § (3) bekezdés  i) és j)  pontja, valamint a  14. §-a.

Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja:  2007. március  30.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-