Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1. számú  JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2007.  január 15. napján megtartott ülésen. 


Jelen vannak: 9 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján Mezőfi Zoltán polgármester Kapecska Ferencné jegyző Vargáné Fodor Rita jegyzőkönyvvezető 12 fő vendég

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom.

Mezőfi Zoltán polgármester: Az SZMSZ 22. § (3) bekezdése alapján a meghívón szereplő “Településrendezési terv módosítás” előterjesztés napirendről történő levételét javaslom a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság kezdeményezésére. A bizottság január 12-én pénteken tárgyalta a napirendet és kialakította a testület elé terjesztendő, a kiadott anyag alapjait nem érintő javaslatát is. Az egyes témákra javasolt kiegészítések, illetve pontosítások érintik a rendelet tervezetet, a szabályozási terv műszaki leírását, valamint a szerkezeti terv műszaki leírását is, melyek átvezetésére és kiadására az idő rövidsége miatt nem kerülhetett sor. 
     A februári ülésre a bizottsági javaslatot tartalmazó anyag kiadásra kerül, és a testületi tárgyalás, illetőleg szavazás áttekinthetően történhet. Szavazásra bocsátom a településrendezési terv tárgyalásának napirendből való levételét. 
     A képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pont levételét. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Javaslom, a. 8.) napirendi pont Volt honvédségi laktanya épületeinek értékesítésre benyújtott pályázatok elbírálása és a 9.) napirendi pont Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása napirend zárt ülésen kerüljön tárgyalásra. A zárt ülésre vonatkozó javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. Szavazásra bocsátom a módosított napirendi pontok elfogadását. 
A képviselő-testület a módosított napirendi javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és az alábbiak szerint tárgyalta.

Napirend Előterjesztő
1.) 2006. évi költségvetés módosítása Mezőfi Zoltán polgármester
2.) Művelődési Központ és Könyvtár 2007. évi munka és rendezvényterve, a 2006. évi munka és rendezvényterv végrehajtása Végh József igazgató
3.) Önkormányzati média – Városi Televízió, Hangadó, honlapműködtetési lehetőségei Végh József igazgató
4.) Körjegyzőség társulási megállapodása Kapecska Ferencné jegyző
5.) Jegyzői pályázat kiírása Mezőfi Zoltán polgármester
6.) Iskolatej program folytatása  Kapecska Ferencné jegyző
7.) Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriumi tag delegálás Mezőfi Zoltán polgármester
Zárt ülésen:
8.) Volt honvédségi laktanya épületeinek értékesítésre benyújtott pályázatok elbírálása  Mezőfi Zoltán polgármester
9.) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztása  Mezőfi Zoltán polgármester


1./ 2006. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester


Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Tisztelettel köszöntök minden jelen lévőt. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet. A központi támogatás, az átvett pénzeszközök előirányzatainak, valamint a kiadási tételek változása indokolja a költségvetés módosítását. A módosítást a Bizottság 6 igen szavazattal elfogadta. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság kérése Jegyző Asszonyhoz az, hogy a táblák jelenlegi rendszere bonyolult, azt szeretnénk kérni, hogy a következő időszakban a testületi tagok részére egyszerűbb szerkezetű táblák kerüljenek kiadásra, amelyek átláthatóbbak. Ebben képviselő társunk segít. Más kifogás nem volt. Magam nevében tartózkodni fogok a szavazástól, mivel ez a módosítás az elmúlt időszak adatait tartalmazza és sok helyen van olyan dolog, amit odafigyeléssel meg lehet takarítani. A rendelet elfogadását javasolja a bizottság.
Majnik László képviselő: a működési hiány 36, 5 millió forinttal csökkent a tervezethez képest, az iparűzési adó a tervezethez képest 23,5 millió forinttal nőtt, ezen felül egyéb bevételek is nőttek. A költségvetés helyzetére nézve szükséges megállapítani, hogy a tervezettől jobban alakult. Év közben folyószámlahitel és egyéb finanszírozási problémák előfordultak. Úgy gondolom, hogy mindazok, akik ebben a költségvetésben tevékenykedtek, és sokat tettek a helyzet javulásáért, azok köszönetet érdemelnek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom a 2006. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet tervezet. A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta és megalkotta következő rendeletét.
 


2./ Művelődési Központ és könyvtár 2007. évi munka és rendezvényterve, a 2006. évi munka és rendezvényterv végrehajtása
Előterjesztő: Végh József igazgató


Gál Gábor a Művelődési, Oktatási, Sport Bizottság elnöke:  A Művelődési Központ és Könyvtár 2007. évi munka és rendezvényterve, a 2006 évi munka és rendezvényterv végrehajtása tekintetében, az ülésen elhangzott vélemények, állásfoglalások részletes, széleskörű figyelembevételével az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt képviselő-testületet!
     A Művelődési, Oktatási, Sport bizottság ülése hét fővel határozatképes volt. A napirendi pontok elfogadásra kerültek. Végh József igazgató úr által leadott beszámolók alaki, formai és tartalmi tekintetben is hiányosnak bizonyultak. Hiányoltuk a 2006-os tervezet kivonatos, táblázatos meglétét, a terv és a tény adatok összehasonlíthatósága érdekében. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy nem egyezik meg az előző testületi ülésre leadott beszámoló költségvetés tekintetében a jelenlegi munkatervvel, valamint a honlapon közzétett változattal sem. Az irányszámokban komoly eltérések mutatkoznak.
     A kiscsoportos foglalkozások tekintetében több kérdés is felmerült:
     - Miért nincsen kidolgozott szempontrendszer, hogy mely körök vezetői részesülnek tiszteletdíjban? 
     - Miért személyekre szabott a megállapított tiszteletdíj?
     - Milyen szerveződésekben működnek, milyen részvételi díjakkal, mekkora a felmerülő anyagköltség, milyen mértékű az anyagi háttér?
     - Miért szerepelnek a tervben már régen megszűnt foglalkoztatási formák?
     - A gyermek-foglalkozások miért fizetősek, ha a felnőtt-programok nem azok?
     - Miért szegényesek a programok, miért nincsenek kellőképpen reklámozva, propagálva?
     - A Művelődési Központ által szervezett rendezvények miért nincsenek arányban, a csak és kizárólagos helybiztosítással?
     - Az összes foglalkozás keddtől-péntekig tart, illetve délelőtt egyáltalán nincsen, akkor a heti 65 óra nyitva tartás indokolatlan lenne?
     A tájékoztatásból megtudtuk, hogy a kézművesek fizetnek tagdíjat, a tűzzománcosok nem. A gyermek-fotókör, a reiki, a video klub, a kosárfonó szakkör, illetve a számítástechnika tanfolyam volt tiszteletdíjas. Az Igazgató úr hangsúlyozta, hogy nem volt olyan civil kezdeményezés, amit a művelődési ház ne vállalt volna fel, hiszen a gazdagabb programkínálatra törekednek. A sportfoglalkozásokat az iskolának át kell adni, gondol itt elsősorban a bizottság a thai-boksz, a női torna és az asztalitenisz foglalkozásokra. Elhangzott, hogy köszönjük meg a kiscsoportos foglalkozások vezetőinek egységes rendszerben a szabadidejükből feláldozott időt.
     Kiemelten foglalkoztunk az informatika terem kérdésével.
     Lehetőség szerint biztosítani szükséges, hogy a nappali tagozatos középiskolai oktatás informatikai része ott megvalósulhasson. Más jellegű rendezvényekre a terem egyébként sem alkalmas. “Felvállalás kérdése az iskola támogatása” -fejtette ki álláspontját az Igazgató úr. Célszerűnek és megfontolandónak mutatkozik, hogy a városnak egy rendszergazdája legyen, aki minden számítástechnikai eszköz felügyeletét el tudja látni és egységesen karban tudja tartani azokat.
     Az intézmények jelenleg külön foglalkoztatnak informatikusokat, technikusokat.
     A Hangadó bér és járulékköltségeit, egyéb jogdíjat illetően több kérdés is elhangzott. A lap szerkesztési munkafázisainak díjai -főszerkesztői, tipográfiai, nyomdaelőkészítési- meglehetősen magasak és aránytalanok. A lap oldalankénti díja nem egyértelmű. Külön kérés volt, hogy a “góg” kezdetű sor a költségvetésből kerüljön ki, mert szégyenteljes. A lap egyoldalú cenzúrázását több képviselő is problémaként vetette fel. Örömmel fogadta a bizottság, hogy volt pályázati bevétel is a hangadóval kapcsolatosan. Továbbá, hogy a Börzsönyi Helikon olyan irodalmi jellegű többletszolgáltatás, ami nem kerül pénzébe a városnak.
     A honlap törvénytelenül - külön jogdíjjal - tükörszerverként is üzemel. Megállapítást nyert, hogy ár és színvonal tekintetében a weblap jogdíja aránytalanul magas.
     A városi televízió tekintetében a kérdések a következők voltak:
     - A betervezett költség hány ember bérét takarja?
     - Megoldott-e a teljes költségbiztosítás?
     - Hány aktivista van jelenleg?
     - Az aktivisták milyen eszközöket nem kölcsönöznek?
     - Mely eszközöket vitték el?
     - Indokolják e a beszámolóban ismertetett problémák az üzemeltetés esetleges leállítását?
     A válasz kitért arra, hogy egy főállású és kb. tíz aktivista dolgozik. A munkatárs operatőri, vágási munkálatokat lát el alapfeladatául, míg a számos segítő: operatőri, gyártásvezetői, bemondói és riporteri feladatokat végez. Az aktivisták saját eszközöket használnak az áldatlan helyzet megoldására. Tisztázásra szorult, hogy csak egy aktivista távozott, aki a választások másnapján elvitte felszerelését. Girasek Károly személyes megbántottságára hivatkozva távozott.
     A költségek kihatása a városi televízió működésének tekintetében a 2007-es évre legkevesebb 500 e. Ft,-. Javaslat hangzott el, hogy 2 millió forinttal támogassuk a képi médiát.
     A könyvtár esetében sajnos egyelőre a fénymásolási költségek az értelmiségiek részére sem csökkenhetnek, mert a gép állandó javításra szorul, technikailag elavult. A könyvtár bevételeit a létszámcsökkentés nem érinti. A 2007. évi költségvetésbe jubileumi jutalmak vannak betervezve. A könyvtári munka színvonalas és rendkívül értékes. Pályázat útján 4órás, külön az ügyfélkapu rendszerrel foglalkozó munkatársat is alkalmaznak.
     A színházi előadások sajnos csak ünnepnapok alkalmával vannak ütemezve. Érdeklődésre számottartó színvonalat kell elérni, a közönséget vonzani kell. Célorientált reklámtevékenységet kell folytatni, a kezdési időpontokat pedig a lakossági igényeknek megfelelően kell kialakítani. A gyermekek részére a tanítási szünetekben is programkínálattal kell rendelkezni.
     Zenei rendezvényekre ismertebb előadókat kell meghívni. A könnyűzenei és a komolyzenei előadásokat arányban kell tartani, számukat növelni célszerű. A nyári rendezvényeket az Igazgató úr szerint érdemesebb a nagyszínpadon tartani, mert így a jegyszedés könnyebben megoldható, valamint a feljelentések száma korlátozható.
     A polgármester úr elmondta, hogy a 2003-2004-es évben megrendezett nyári zenés estéket méltán folytatni érdemes, és ez lehetőleg ne közpénzből történjen.
     Elhangzott továbbá, hogy a rétsági gyermekek és a helyi tehetséges fiatalok sokszor különb és értékesebb műsort állítanak össze, mint a meghívott vendégek. Segíteni kell a kibontakozásukat! A pályázati lehetőségeket továbbra is széleskörűen ki kell használni. A működés tárgyi és személyi feltételeit biztosítani kell. Szóba került a művelődési ház és a könyvtár szétválasztása vezetés és működés tekintetében. Tájékoztatást kaptunk, hogy ez a téma már többször felvetődött, de a költségesebb adminisztráció, karbantartás tekintetében el lett vetve.
     Vitatható ugyan az együttlét, hiszen szakmailag más munkát igényel a kettő.
     A művelődési ház dolgozói között akad, aki kisebb festésekkel, padlóburkolással, bútorkészítéssel is csökkentette a kiadásokat. Elhangzott, hogy inkább ilyen szakemberekre lenne szükség, mint rokonok, ismerősök alkalmazására, annál is inkább, mert a Művelődési Központ nem szociális jellegű jótékonysági intézmény. Ismertetésre került, hogy a Művelődési Központ egyszer már 100.000 Ft,-os bírságot fizetett, mert a dolgozók túllépték a napi nyolc óra munkaidőkeretet. Fontos kérdésként hangzott el, hogy a munkaterv változás mit jelent a létszámváltozás függvényében? Végh Úr kifejtette: Minden hétfő szünnap lesz. A könyvtári nyitva tartásokat is csökkenteni kell. Nem lesz délelőtti nyitva tartás. A szabadságok miatt és az országos trendre való hivatkozással nyáron egy hónapig zárva lesz a ház. Az állományellenőrzés újabb egy hónapos szünetet kíván.
     A jegyzőasszony tájékoztatójában is elhangzott, hogy a bér és közteher 89,5 %-os, így a konkrét megtakarítás csak létszámcsökkentéssel érhető el. A végkielégítések egy része visszaszerezhető állami támogatással.
     A CISZ házzal kapcsolatosan a 2007-es évben a munkaterv szerint a duplájára emelkedtek a fenntartási költségek, így a ház működését ideiglenesen fel kell függeszteni, és minden bérleti költséget fel kell számítani. A díjbeszedés mértéke legyen minden bérlő számára egységes. Egyetértésben javasoltuk Tömösvári Sándornak, hogy az általa készített részletes jegyzetet, mint tanulmányt, illetve annak megismerését biztosítsa az átvilágító-vizsgáló bizottság részére. Lehetőségeihez mérten segítse ezen bizottság munkáját is.
     Összefoglalásul: A 2006-os munka és rendezvénytervet a bizottság nem fogadta el: 2 igen, 3 nem szavazat és 2 tartózkodás volt.
     A 2007-es munka és rendezvényterv esetében az ismertetett kiegészítések figyelembevételével és költségvetés nélkül sem született döntés. 3 igen, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás volt az állásfoglalás eredménye.
Jávorka János képviselő: A múltkori testületi ülésen megválasztásra került egy átvilágító bizottság, szeretném tudni, hogy mit állapított meg ez a bizottság a művelődési ház tekintetében.
Hegedűs Ferenc képviselő: nem látom, hogy a lakosságra nézve szórakoztató feladatok megfelelőek lennének, vagy bővülnének. Egy ideje naponta bemegyek a művelődési házba, vállalkozói szemmel nézem az intézményt. A fűtési rendszere elavult a háznak, a nagyteremben helyezkedik el a hőfokszabályozó, ott is folyamatosan 20 fokon van. A távozó személyzettől kérdeztem, hogy munkaidő végén, amikor mindenki elmegy haza, mi történik a fűtéssel. Mi történik akkor, ha nincs rendezvény? Képzeljétek el, az egész házat 20 fokon fűtik éjjel-nappal. A mai rendszerben, ilyen energia árak mellett nem gondolom, hogy ez megengedhető. Most korszerűsítettem saját vállalkozásom épületében a fűtést, van tapasztalatom. Szakember segítségét is lehet kérni. Szerintem 1,5 milliós befektetéssel, szakaszolással meg lehet valósítani egy korszerű rendszert. Egy cirko is működhetne például a könyvtárba. A ház első részében egy normális kazán beépítésével, szakaszolva kellene átalakítani, hogy ott legyen fűtés, ahol tartózkodnak, így rengeteg pénzt meg lehetne takarítani.
     Az intézmény hiányának csökkentése érdekében lehet, hogy egy személyt fel kell venni, és azoknak a személyeknek elfoglaltságot kell adni. Működtetni kell az intézményt szórakoztató funkciójában és a helyiségek kihasználásával. Erre majd az átvilágító bizottság biztosan megadja a választ. Én is bizottsági tag vagyok. A bizottságnak a következő testületi ülés előtt javaslatot kell tennie, ezt a munkát nagyon gyorsan el kell kezdeni, a dolgok végére kell járni. Én az energiában látom a megtakarítási lehetőséget.
     Civil Szervezet háza esetében egyetértek Gál Gáborral, amikor nincs rendezvény, le kell zárni. A művelődési ház jelenlegi kihasználtsága mellett nem látom indokoltnak, hogy a CISZ ház is nyitva legyen. Ha nem önkormányzati feladatot lát el, szerintem egy jó számítással megalapozott bérleti díj beszedésével lehet gazdaságosan működtetni. A Hangadóval kapcsolatban azt kérem, hogy a mindenkori szerkesztő elsődleges dolga legyen az objektivitás és azokról az emberekről szóljon, akik ebben a városban élnek és adót fizetnek, és az ő részükre adjon megfelelő, korrekt információt. Jávorka János képviselő:  Nem véletlenül kérdeztem ezt a bizottságot, hogy 15-ig elkészítik a javaslatot, és ezt követően dolgozza ki a Művelődéi Ház a feladattervét. Ez a munka ez idáig nem lett elvégezve, így lehet, hogy az igazgató most fölöslegesen dolgozott. Nem értek egyet összességében a bizottság megállapításával, hogy nem fogadja el a beszámolót. 21. oldalon keresztül részletesen kifejti az Igazgató úr, hogy milyen rendezvényeket tartottak. Voltak színházi előadások, gyermekprogramok, állami ünnepségek, egyéb rendezvények. a könyvtári munkát én is magas színvonalúnak tartom. Nem értem, hogy a bizottság miért javasolja azt, hogy ne fogadjuk el a beszámolót. A képviselő-testület tagjai között nincs művelődési szakember, én sem vagyok az, szakmai témában nem tudom, hogyan tudjuk megítélni a művelődési ház munkáját. Az ott dolgozóknak az éves tevékenységét kérdőjelezzük meg azzal, ha a beszámolót nem fogadjuk el. Biztosan követtek el hibát, de ezeket normálisan leülve meg lehet beszélni. A képviselő-testületnek az a feladata, hogy az intézmények munkáját segítsük, a lakosság és a közszolgáltatás érdekében. Magam részéről megköszönöm a művelődéi ház dolgozóinak a munkáját. Lehet kritikát megfogalmazni, lehet, hogy az Igazgató úr személye közülünk egyeseknek nem szimpatikus, de ezt vele kell megbeszélni. De hogy a művelődési ház munkáját így minősítsük, azt nem tartom elfogadhatónak és jónak. Javaslom, hogy a képviselő-testület a bizottság javaslatát ne fogadja el, fogadja el az Igazgató úr 2006-os évre vonatkozó beszámolóját.
     A művelődési ház költségvetése alapján megállapítható, hogy munkabér és járulék a művelődési ház esetében 11.466 eFt , a könyvtárra vetítve 11.560 eFt , ez összesen 23.126 eFt. A művelődéi ház költségvetésének többségét a munkabér és járulékai viszik el. A fenntartási költség a művelődési ház esetében 5.089 eFt, a könyvtár esetében pedig 2.160 eFt, összesen 7.249 eFt. A bér és járulékai, valamint a fenntartási költség összesen 30.256 eFt, a 2006. évi költségvetése az intézménynek 46 millió forint volt, marad 16 millió forint a szakmai dolgokra.
     A CISZ házhoz annyit mondanék, hogy ha levíztelenítjük és jelentkezik valaki, aki bérbe venné, akkor mi lesz. Ismét felöltjük a rendszert, felfűtjük, de nem biztos, hogy ez a gazdaságos. Véleményem szerint költségcsökkentést elérni a munkabéren keresztül lehet. Fel kell tenni a kérdést a Képviselőtestületnek, hogy óhajtunk-e ezzel a létszámmal a térségi szerepünket is erősítve Művelődési Házat szerepeltetni, vagy fel kell áldoznunk dolgokat, munkaerőt, rendezvényeket, színvonalat. Javaslom a beszámoló elfogadását.
Majnik László képviselő: A CISZ házat pontosan azért alakítottuk, hogy a városban működő különböző egyesületek a rendezvényeiket ott megtudják tartani. Az elmúlt évben szép számban igénybe is lett véve a CISZ ház. Mindenképpen azt erősíteném, hogy továbbra is tartsuk fenn. Azzal egyetértek, hogy ha az önkormányzati körön kívül szeretne ott rendezvényt tartani valaki, az fizessen bérleti díjat. Ott van két kiállítás, amelyek folyamatosak, bármikor megnézhetők. Tudomásom szerint, amikor nem működik a CISZ ház, akkor ott 5-10 fokra van beállítva a fűtés.
     A Művelődési Házzal kapcsolatban az önkormányzatnak lehetősége van arra, sőt az önkormányzat eldöntheti, hogy a művelődési házat milyen formában kívánja üzemeltetni. A követelményeknek megfelelően kell finanszírozni az intézményt, ne többet, annyit. Azzal is egyetértek, hogy a helyi fellépőket, helyi előadókat erősítsük, legalább a saját rendezvényeinken. Annyit kérjünk számon, amennyit adni is tudunk, ez nem csak anyagiakban értendő, hanem elvárásokban is. A beszámolót tényszerűnek tartom, persze lehetnek olyan részei, amelyekkel nem ért mindenki egyet. A beszámolót a magam részéről el fogom fogadni.
Gál Gábor képviselő: Jávorka képviselő társamnak szeretném mondani, hogy az értelmes eszmecsere lehetősége adott, erre van a bizottsági ülés, részt kell venni rajta.
Mezőfi Zoltán polgármester: a bizottság megfogalmazott egy ajánlást, továbbá a 2007. évi munkatervvel kapcsolatosan is született egy ajánlás, mely szerint az átvilágító bizottság véleménye előtt nem dönt ebben a kérdésben. További részletekbe nem mennék most bele. Az átvilágító bizottság munkája komoly feladatnak tűnik és elhangzott, hogy megválasztásra kerüljenek külsős bizottsági tagok, olyan szakmákkal, amelyek segíthetik a bizottság munkáját. Van konkrét javaslatom az átvilágító bizottságot kiegészítésére. Javaslom Tömösvári Sándor urat, aki a bizottsági ülésen is nagyon komoly, kimunkált javaslattal állt elő. Javaslom továbbá Dr. Horváthné Balla Erzsébet asszonyt.
Hegedűs Ferenc képviselő: Jávorka képviselő társamnak válaszolva úgy érzem, hogy a művelődési házban vannak szakemberek, és lesz olyan, aki ebbe a bizottságba részt vesz. Művelődési ház dolgozójának a bizottság munkájában mindenképpen részt kell vennie.
Mezőfi Zoltán polgármester: az átvilágító bizottság elnöke nem került megválasztásra, így javaslom Hegedűs Ferenc urat elnöknek megválasztani.
Javaslom Tömösvári Sándor urat és Dr. Horvátné Balla Erzsébet asszonyt bizottsági tagnak megválasztani.
Szavazásra bocsátom a bizottság tagjainak kiegészítését és az elnök személyének megválasztását. A képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot és meghozta következő határozatát.

1/2007. számú Képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a 100/2006. (XII. 28.) számú határozatával megválasztott - az intézmények működését átvilágító bizottságot Dr. Horváthné Balla Erzsébet és Tömösvári Sándor bizottsági tagokkal kiegészíti. A bizottság elnöki feladatinak ellátásával Hegedűs Ferencet, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét bízza meg.
Határidő: azonnal
Jávorka János képviselő: Egyetértek, hogy a bizottság munkájába a művelődési ház igazgatója bevonásra kerüljön. Fenntartom korábbi kijelentésemet, miszerint nem vagyunk művelődési szakemberek, úgy minősíteni a művelődési ház beszámolóját, hogy nem javasoljuk elfogadásra, ez szerintem nem helytálló.
Dr. Tóth Mária képviselő: Az előttem szólókhoz kapcsolódva szeretnék szólni. Polgármester úr kérem, természetesen beszélgethet Polgármester úr, de kikérem magamnak, hogy ahányszor én beszélek, Ön magánbeszélgetést folytat.
Mezőfi Zoltán polgármester: Bocsánat Képviselő asszony, nem volt magánbeszélgetés.
Dr. Tóth Mária képviselő: A múltkori testületi ülésen is ez folyt, hogy amikor én beszéltem, akkor Ön beszélgetett vagy az alpolgármester úrral, vagy a jegyző asszonnyal. Valószínűleg halaszthatatlan dolgokról beszélnek, de ne mindig akkor, amikor én beszélek, vagy esetleg akkor, amikor a Gál Gábor. Megkérem Önt, tiszteljen meg azzal, ha nem is figyel rám, hogy hallgat, hogy meghallgat. Kapcsolódva mondom az előttem szólókhoz, természetesen nem kell nekünk szakembereknek lenni ahhoz, hogy döntsünk bizonyos ügyekben, ez a kötelezettségünk. Azt mindannyian tudjuk, hogy közel 50 millió forintból gazdálkodik a Művelődési Központ, igen silány eredménnyel. A beszámoló elfogadhatatlan, tévedések és hazugságok vannak benne. Olyan tényeket is említhetek, hogy könnyedén megállapítható, hogy a Végh József igazgató úr haverjai kapják általában a tiszteletdíjat. Megállapítottuk, ahogy Gál Gábor bizottság elnök elmondta, a gyerekeknek fizetős a kiscsoportos foglalkozás, a felnőtteknek nem fizetős. A tűzzománc-kör ami több százezer forintba kerül, néhány résztvevőnek vajon miért ingyenes, ugyanakkor a kézműves műhely, ahol gyerekek foglalkoztatása folyik, közel ezer forint havonta a tagdíj. A kiscsoportos foglalkozások közül van amelyik tisztelet díjas például Videoklub, van amelyik nem. Felháborítónak tartom, hogy megnevezni sem tudják, hogy milyen szakkörök, vagy milyen civil szervezetek vesznek itt részt havi egy alkalommal, aztán kisült, hogy évente kétszer. Aztán ilyet kiscsoportos foglalkozásnak bevenni, hogy Bagyiker autóvezetési tanfolyam, ez nem a művelődési ház rendezvénye, vagy miért rendezvénye a kereskedelmi tanfolyam. A művelődési ház sajnos nincs kihasználva, ott tátong a nagyterem, a 20 fokos fűtés megy állandóan. Az Igazgató úr a feleségét hozza ide Diósjenőről helyettesíteni a könyvtárba, ezért írásbeli figyelmeztetést kellett volna kapnia a polgármestertől. Ha az igazgató nem fejezi be az ilyen tevékenységeit, akkor mondjon fel. Ahogy elmondtam a bizottsági ülésen is, messze nem érdekel, ki áll egyesek mögött, kik a pártfogók, nem félek tőlük. Ha megfélemlítenek sem fogjuk abbahagyni azt, ami a kötelességünk.
Hegedűs Ferenc képviselő: a tárgyi feltételekhez meg kell jegyeznem, hogy az intézmény fűtésének kritikus pontja az, hogy a három kazán közül egy nem működik, ha beállna egy tartós hideg, és ha további egy kazán leáll meghibásodás miatt, az már nem képes felfűteni az épületet. Szükség volna továbbá egy vízforgató szivattyú beépítésére. Egy korrekt kazán kell ide és egy darab cirkóval meg lehetne a ház fűtését oldani. A Rétsági Televízió megindítása behozott eszközök igénybevételével történt. Milyen alapon hozunk be otthonról eszközt? Itt a lehetőség Végh Úr, azt mondta 400 ezer forint kellene, az egyik képviselőtársam azt mondta, hogy kettőmillió forintot ajánlunk fel, senki nem akar elvenni. A feltételeket meg kell teremteni.
Fodor László képviselő: a 2006. évi munkáját megköszönöm a dolgozóknak. A hibákkal együtt a munkájukat, a beszámolójukat javaslom elfogadni. A CISZ házzal kapcsolatban az a véleményem, hogy lehet minimálisra csökkenteni a fűtést, vagy a téli időszakban megszüntetni, de ott olyan rendezvények vannak, amelyeket csak ott lehet megoldani. Javaslom, hogy a továbbiakban is működtetni kell. Az más kérdés, hogy a beszámolóban az Igazgató úr úgy osztotta el a meglévő létszámot és annak vonzatai alapján a költségvetést, hogy az nem egyértelműen a Civil Szervezetek Házának a fűtése, ott soha nem áll a dolgozók közül egy fő reggeltől estig, arra várva, hogy esetleg valaki be szeretne menni. Előre be kell jelentkezni és az igényeknek megfelelően működtetik a házat. A CISZ ház más igényt elégít ki, mint a művelődési ház.
Mezőfi Zoltán polgármester: a bizottság részletesen tárgyalta ezt a témát, a részletekbe ne menjünk bele. Konkrét javaslatok voltak, az átszervezésre és az ésszerűsítésre.
Végh József igazgató: néhány pontban szeretnék reagálni egyrészt arra, ami pontatlanul szerepelt a bizottsági beszámolóba. A 2006. évi munkatervi tervezetben szerepel, azt le is írtuk, hogy a kimutatás nem a Művelődési Központ költségvetése, egy tisztánlátás kedvéért dolgoztunk ki egy számítást, amiben az intézményi általános költségeket is szerepeltettük. Elhangzott, hogy keddtől péntekig zajlanak a kiscsoportos foglalkozások.. Tájékoztatom Önöket, hogy van szombaton is és vasárnap is foglalkozás. Az is el szeretném mondani, hogy amikor erre a testületi ülésre indultam 6 foglalkozás zajlott és hétfői nap van. Tájékoztatásul el szeretném mondani, hogy a 2007-es költségvetési tervezetünkben olyan sor, hogy “Góg” nem szerepel. Azt határozottan visszautasítom, hogy rokonok és ismerősök dolgoznak a Művelődési Központban. Azok dolgoznak, akik értenek egy-egy tevékenységhez. Nem találtunk mást, aki tűzzománc szakkört tudna vezetni, holott ennek az eszközeit pályázati úton szereztük. Az volt a cél, hogy ezt a rendkívüli szép tevékenységet megismertessük és megszerettessük az érdeklődőkkel. A nyári nyitva tartás kizárólag a könyvtárra vonatkozik, abban az esetben, ha a nyugdíjba menők helyett nem vehetünk fel új szakmai munkatársat. A CISZ házra kaptunk olyan ajánlást is, hogy rétságiakat érintő rendezvényért ne kérjünk bérleti díjat, vagy olyan javaslatot is, hogy az Országos Tűzoltóparancsnokság itt zajló országos konferenciájáért sem. Ezért üdvözlöm azt a kezdeményezést, ami itt elhangzott és tisztább képet mutat. Szintén meg kell köszönnöm Hegedűs Ferenc képviselő úrnak azt a segítségét, amellyel a tetemes fűtési költséget csökkenteni tudjuk. Azt tapasztaltuk, ha hétvégén lejjebb vesszük a fűtést, akkor többet kell fogyasztani az újbóli felfűtésre. Örömmel vesszük a megtakarításra vonatkozó javaslatait. Nem tudom, hogy dr. Tóth Mária képviselő asszony miért sorolja itt a Művelődési Központ után a feljelentéseket. Nem tudom, hogy egymillióba kerülne a tűzzománc szakkör, érdemes lenne ennek utána nézni. Kérem a Tisztelt televízió nézőket, hogy a honlapon olvassák el a beszámolómat és ki-ki döntsön maga ezek alapján.
Mezőfi Zoltán polgármester: biztos vagyok benne, hogy Dr. Tóth Mária nem magától találta ki ezt az összeget. Konkrét javaslatom van az intézményvezetők felé. Kiss László Ipoly Erdő Rt. igazgatója közzé tett egy felhívást. A vállalkozásnak van egy saját fejlesztésű tüzeléstechnikai eljárása, amelynek keretében beállítja az erre alkalmas kazánt, az adott intézménybe, az átalakításnak nincsen költsége, viszont jelentős költségmegtakarítást lehet elérni az üzemeltetésével.
Gál Gábor MOS bizottság elnöke: személyes érintettség okán szeretnék reagálni. A bizottság elnöke csak azt mondhatja el, ami a bizottsági ülésen elhangzott. Elvárható lenne, ha egy beszámolót kapunk, hogy abban valahol jelezve van, hogy a reális táblázat nem a tény táblázat, hanem attól eltérő táblázat, mert így erre egy költségvetést alapozni nem lehet.
Mezőfi Zoltán polgármester: javaslom a jövőben a bizottsági ülésekről is készüljön hangfelvétel. Fodor László képviselő: személyes problémák miatt nem sikerült a bizottságnak megkezdeni a munkát, de szerdán 11 órakor kezdünk, ezt az időpontot az intézményvezetőkkel egyeztettük. Mezőfi Zoltán polgármester: javaslom e napirend tekintetében a bizottság ajánlása alapján kétszer szavazzunk.
Az elsőben a Művelődési Központ és Könyvtár 2006. évi beszámolójának az elfogadásáról szól. A bizottság javaslata az, hogy a képviselő-testület ne fogadja el az intézményvezető beszámolóját. Szavazásra bocsátom, a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatát, miszerint a képviselőtestület ne fogadja el a Művelődési Központ és Könyvtár 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
        A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el, a beszámolóról nem döntött.
Szavazásra bocsátom a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatát, miszerint a 2007. évi munka- és rendezvénytervről az átvilágító bizottság javaslatai alapján később döntsön a testület.
A javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta a következő határozatát.
2/2007. számú Képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Központ és Könyvtár 2007. évi munka és rendezvénytervéről az önkormányzati intézmények működésének átvilágításával megbízott bizottság költségcsökkentésre vonatkozó javaslatával együtt februári ülésen dönt.
Határidő: szöveg szerint

Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelt Képviselők! Mielőtt a következő napirendi pontra térnénk át az SZMSZ szerint a képviselő-testületnek lehetősége van arra, hogy két napirendi pont között hallgasson meg tájékoztatót. Kérem Önöket, hogy Dr. Kapitány László úrnak a SENIOR Kft ügyvezető igazgatóját a rétsági laktanya hasznosítására vonatkozó tájékoztatóját hallgassuk meg. Kapitány úr a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén nem tudott megjelenni, mert külföldön tartózkodott.
Dr. Kapitány László ügyvezető igazgató: Köszöntöm önöket. A SENIOR Kft az internetről értesült a testület laktanya hasznosítási tervéről. Kidolgoztuk, felmértük a lehetőséget, hogy alkalmas-e annak az intézménynek a működtetésére amire mi képesek vagyunk. Cégünk Idősotthonok üzemeltetésével foglalkozik. Felmérve az itteni lehetőségeket és a város igényeit úgy gondoltuk, ez egy szélesebb körű ellátásra ad lehetőséget, ez egy integrált szociális központ létrehozása. Ez adódik a laktanya területből, illetve a környék szociális ellátottságának hiányosságaiból. Ez nem csak idősek otthona, de szociális alapellátásnak összekapcsolt működtetésére ad lehetőséget. Idős otthon mellett nappali idősellátást, szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, gyermekjóléti szolgáltatást tudna biztosítani. Ez tovább bővíthető lenne, egészségügyi szolgáltatással is, ami akár háziorvosi rendelő, éjszakai orvosi ügyeletet, esetlegesen mentőállomásként üzemeltethető lenne. Az ajánlatunk egy vázlat egyenlőre. Úgy gondolom, hogy a későbbiekben bizottsági üléseken részleteiben tudjuk ezeket a dolgokat megbeszélni, gondolok itt a lehetőségekre és a szükségletekre. Mit hozna a beruházásunk: biztosítaná Rétság város szociális alapellátását, szakellátását, biztosítaná a kistérség ellátását, ezzel a város egy regionális központtá tudna alakulni. Úgy gondolom, hogy a megye és a régió is támogatna. Milyen előnyöket hoz ez a városnak? Úgy gondolom, a város alacsony lakosságszáma miatt nem tud nagyobb intézményeket működtetni. Olyan külső erőforrásra is szüksége van, hogy ezeket tudja működtetni. Társaságunk ebben tudna segíteni. Ha Önök úgy látják, együtt tudnánk működni ebben a témában, üljünk össze, beszéljük meg és remélem, eredménye lesz. Tehát a városnak létszámnövekedést eredményez, munkahelyet teremt, holt területet integrál a városhoz.
Mezőfi Zoltán polgármester: Hány fő elhelyezésében gondolkodik a vállalkozás és ez hány fő részére teremtene munkahelyet?
Dr. Kaptány László ügyvezető igazgató: A 10-es, 11-es, 20-as, a 19-es és a 22-es épületekre adtunk be pályázatot. Ennek a méretei bentlakásos otthon tekintetében megközelíti a 400 főt, munkaerőigénye megközelíti a 200 főt. Ezen túl szolgáltatásokat is igénybe venne egy ekkora létesítmény, amelyek a települést más szolgáltatóit is bevonná a tevékenységbe. Pl. fodrász, pedikűr, manikűr. Étteremben is, konyhában is gondolkodunk, amely szociális ellátásban is tudna szerepet játszani például az óvoda, iskola vonatkozásában is.
Hegedűs Ferenc képviselő: Meghallgattuk a pályázókat. Bizonyára Ön is tudja, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság álláspontja az, hogy a volt honvédségi ingatlanok jelen állapotukban értékesítésre alkalmatlanok.
Mezőfi Zoltán polgármester: Bocsánat Elnök Úr, de ebben a témában zárt ülést szavazott meg a Képviselő-testület.
Dr. Horváthné Balla Erzsébet Pénzügyi és Településfejlesztési Biztosság tagja: Milyen tőkebevonással tervezik megvalósítani a beruházást?
Dr. Kapitány László ügyvezető igazgató: a tőkét mi hoznánk a beruházáshoz. Banki úton, pályázat útján, vegyes forrásból finanszíroznánk a beruházást.
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönjük a tájékoztatót.
 3./ Önkormányzati média – Városi Televízió, Hangadó, honlap – működtetési lehetőségei
Előterjesztő: Végh József igazgató

Gál Gábor Művelődési, Oktatási, Sport Bizottság elnöke: Az önkormányzati média – Városi Televízió, Hangadó, honlap – működtetési lehetőségei napirendi pontnál a MOS bizottság az alábbiakat tárgyalta.
     A Hangadó tekintetében említést érdemel, hogy a szerkesztőbizottság tagjai lassan elfogytak. Korábban Majnik László, Szávai Attila, majd Faggyas Szabolcs és Rauscher Gyuláné is kiléptek a szerkesztők közül. Az önkormányzathoz panaszlevelek sora érkezett, melyben Végh József igazgató úr önös érdektelenségére és a formálisan rossz döntési rendszerre hívják fel a figyelmet. Valamint arra, hogy nem az alapító okiratának megfelelően működik a lapösszeállítás. Elhangzott, hogy tartalommal kell megtölteni a szerkesztőbizottság munkáját A főszerkesztőnek ugyan döntési joga van, de mindazonáltal egyben köteles figyelembe venni a szerkesztő tagok észrevételeit, javaslatait, véleményeiket. Annál is inkább, mert a sajtótörvény értelmében közvetlen döntési jogkör nem adható a szerkesztőknek. Ismertetésre került, hogy az utóbbi időben szándékosnak vélt félretájékoztatás folyik a város önkormányzati lapjában a városházi tudósítások rovatban. A Hangadóban a főszerkesztőnek helyreigazítást kell tenni Jávorka János képviselő interpellációját illetően. A színtiszta lejáratást korrigálni kell, amely a polgármester úr és személyem ellen irányult. A többszöri kérésnek kötelező és egyben etikus is eleget tenni. Ennek értelmében a főszerkesztő Végh József intézkedését jogosan várja el a bizottság. A főszerkesztőt ezentúl felelősségre kell vonni, fegyelmi eljárásban kell részesíteni, ha nem a valóságnak megfelelően tájékoztat, a jogorvoslat lehetőségét az érintetteknek mindenféleképpen biztosítani kell. A városházi tudósítások mellett a többi tudósításnak érdemes csak fél oldalt biztosítani, így megduplázódhat a tartalom. Maximálni szükséges az oldalszámot: 6-8 oldalra. Amennyiben a fizetett hirdetések bővítésre kerülnek, annyiban érdemes a lapszámot is növelni, csökkentve ezáltal a kiadásokat. Hangsúlyozta a bizottság, hogy a politikai hovatartozást félre kell tenni és a város érdekében pártatlan, objektív, hiteles és tényközlő lapként kell fenntartani a Hangadót. Felmerült, hogy a lapterjesztés megoldásával is foglalkozzon az Igazgató úr, a lakosság ezt a szolgáltatást jogosan várja és várhatja el. A jegyzőasszony tájékoztatta a bizottságot, hogy a megfelelő működés gátja a hangadó szervezeti és működési szabályzata, amely túlszabályozottságot jelent. A sajtótörvény az irányadó e tekintetben. Az 5/2003-mas a hangadó működésére vonatkozó többször módosított határozatot javasolja a bizottság, hogy a testület hatályon kívül helyezze. Annak függvényében, hogy a bizottság jogosult a felelős szerkesztőt kinevezni, valamint megválaszthatja a szerkesztőbizottság tagjait, továbbá működési keretet szabhat. Kiegészítve azzal, hogy a jegyzőkönyvek megjelenése után lehet csak nyomdakész a Hangadó. Ezen határozati javaslatot a bizottság 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta. Itt ismertetném röviden Faggyas Szabolcs volt Hangadó szerkesztőségi tag levelét, melynek keltezési dátuma 2006. október 16. Tisztelt Polgármester Úr és  Tisztelt Képviselő-testületi tagok! Alulírott, mint a Hangadó Rétság Város Lapja Szerkesztő bizottság tagja a mai naptól lemondok bizottsági tagságomról. meggyőződésem, hogy a Hangadó Szervezeti és működési szabályzatának hiányosságaiból a szerkesztőbizottság működéséből, valamint a felelős szerkesztő önös érdektelenségéből kifolyólag a helyi médiumok objektív közszolgálati arculata hatékony működése és kistérségi médiumokká fejlődésének lehetősége nem biztosított, lemondásom tüntető jellegű mindezekkel szemben. Az önkormányzat testület megértésében bízva a szerkesztői bizottságnak az eddigieknél hatékonyabb és sokkal eredményesebb munkát kívánok, üdvözlettel Faggyas Szabolcs.
A Rétsági Televízió tekintetében megállapítást nyert, hogy komoly anyagi gondokkal küzd. A képújság szegényes összeállítású, a híradót - természetesen a rendelkezésre álló műsoridőben - több tartalommal kell megtölteni és magasabb színvonalon célszerű kivitelezni. Ennek alapfeltétele az, hogy az aktivisták megfelelő motivációban részesüljenek, valamint hogy ne saját eszközeiket kelljen elsősorban alkalmazniuk. Hiszen ez a magatartás nem várható el, továbbá a munkaidőbe bele kell hogy férjen a teljes műsor-összeállítási folyamat. Elhangzott, hogy a kiscsoportos működési formákat önköltségi áron fenntartva, biztosítva látszik a kellő technika megléte. A bizottság mérlegelve a tárgyhoz történt építő jellegű hozzászólásokat, határozati javaslatot hozott, hogy egyelőre nem konkrét összeggel támogatja, de a költségvetésbe külön összeggel betervezi a televízió technikai felszereltségének biztosítását. Ezen határozati javaslatot 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással a bizottság elfogadta.
     Az internetes honlap esetében elhangzott, hogy a jelenlegit ebben a formában meg kell szüntetni. A jóízlésű embereknek a névtelen mocskolódások színterére nincsen szüksége. A fent lévő hírek javarésze őskori. A nem önkormányzati tulajdonú, Girasek Károly által bejegyzett, törvénytelen keretek között üzemeltetett www.retsag.net oldalról az önkormányzati tulajdont le kell vetetni, a tulajdonos a Rétság név használatát engedélyeztetni köteles. Jelenleg olyan adatok kerültek fel ezen honlapra, melyek kimeríthetik az adatlopás tényét, hiszen Végh József a bizottság előtt nem tudott számot adni arról, hogy az adatok miként kerültek át nem önkormányzati tulajdonba. Hogyan lett először nem hivatalos weblapja, majd tükörszervere Rétság városának.
     Elhangzott, hogy az elektronikus ügyintézés feltételeit meg kell alapozni, ügyfélkapu rendszert célszerű kialakítani. A WNET Internet Kft. által az önkormányzathoz érkezett árajánlat számos új szolgáltatást tartalmaz a jelenlegihez képest, mely a közérdekű adatok közzétételére teljes mértékben alkalmas, és költséghatékonyság tekintetében is előrelépést jelenthet. Elfogadása legkevesebb félmilliós megtakarítást eredményezhet. A határozati javaslat három pontból állt össze:
     1. A november 30-ai testületi ülésen elhangzottaknak megfelelően vissza kell állítani a jelenlegi honlap arculatát, adattartalmát, másolhatóságát.
     2. Az első pont végrehajtása után -melynek határideje ma déli 12 óra volt- önkormányzati hatáskörbe kell visszavenni a www.retsag.hu városi honlapot és ki kell adni azt a WNET Internet Kft-nek üzemeltetés jogcímen. Az adatok megküldését továbbra is az intézmények biztosítják, fenntartva ezáltal a honlap naprakészségét.
     3. A honlaphoz kapcsolódó aldomain és e-mail címek kiadását csak és kizárólag a mindenkori jegyző engedélyezheti.
     Ezen határozati javaslat 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra került.
     Felhívnám a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a 2-es pontban foglaltak nem lettek a meghatározott időpontig végrehajtva, ezért javaslom, hogy Végh József igazgató ellen fegyelmi eljárást indítsunk, vagy függesszük fel a munkájából. Köszönöm szépen.
Hegedűs Ferenc képviselő: azt javaslom, hogy a Rétsági Televíziót tegyük olyanná, hogy az megfelelő nívóban közvetítsen a lakosság számára. Az átvilágítás erre is vonatkozni fog. Ha kell technikát vásárolni vásároljunk, ami kell azt pótolni kell. A weblap a város szégyene, háromezer ember adóján egymást pocskondiázzák. Nem értek a működéséhez, de szakember segítsen. Megvan a lehetősége annak, hogy saját interneten próbálkozzon mindenki a mocskolódással. Nem értek azzal egyet, hogy embereket érdemtelenül, a független honlapon lejáratnak. A mocsokódás legyen törölhető és az objektív dolgok kerüljenek fel a honlapra.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Üdvözlök mindenkit. Részt vettem a televízióval kapcsolatos munkában, ezzel kapcsolatban komoly tapasztalatot szereztem. Volt egy javaslatom, hogy a városban működik egy magán televízió, akinek a tulajdonosa a segítségét a technikai eszközök tekintetében is felajánlotta. Ennek a nyomát nem látom. A beszámoló utal Girasek Károly jogaira, Mik ezek a jogok? A munkáját kértem, és elismerésre érdemes az a munka amit végzett, köszönjük is neki. De nem értem mik azok a jogok, amelyek az Ő nevéhez kötődnek. Úgy tudom, hogy a Rétsági Televízió Rétság városé és üzemeltetésre a Művelődési Központ részére került átadásra.
Végh József igazgató: először a helyreigazításról szeretnék szólni. a Hangadó készséggel áll ennek elébe, de nem értem mi a teendő. Az amiről a helyreigazítást kérték, az az, hogy a Jegyző asszony utasította a Művelődési Központ vezetőjét, hogy a retsag.net című honlapot szüntesse meg. A retsag.net honlap egy magánszerveren lévő magán honlap. Nekem nincs kapcsolatom, szerződésem ezzel a lappal. Ezzel kapcsolatban írásban is kértem Jegyző asszony segítségét. Furcsán hallom, hogy az intézmény hibájaként szerepel a fórum. Ez bizony valóban időnként undorító hozzászólásokat tartalmaz, de a fórum létrehozását feladatul kapta az intézmény. Ha a testület kimondja, hogy erre nincs szükség, ezt megszüntetjük. A hírek javarésze, hogy ősrégi, ez szerintem erény. Egy nagyon komoly archívummal rendelkezik a honlap. Rendezvények nem maradnak ki a tudósítások közül és gyakorta előfordul az, hogy még folyik a rendezvény, fényképes tudósítás már látható az interneten. A múlt csütörtöki bizottsági ülésen ugyanez hangzott el, ott hangzott el az is, hogy a letöltéseket vissza kell állítani. Természetesen utána is néztem ennek, a webmester tájékoztatója szerint a jegyzőkönyvek letölthetők, kinyomtathatók voltak már akkor is. Ma én is letöltöttem egy anyagot és kinyomtattam egy anyagot. Dr. Katona Ernő kérdésére azt tudom válaszolni, hogy az RTV-nek volt egy előző periódusa, amikor Girasek Károly magánkezdeményezése és önzetlen segítsége révén működött kb. 8 hónapon keresztül, az említett magáncég segítségével kerül adásra. Ezt követően szünetelt kb. 10 hónapot az RTV adása. A jogok az arculati formák, embléma amelyekkel ma is dolgozunk, Girasek Károly munkái.
Mezőfi Zoltán polgármester: akkor ebből az is következhet, hogy az egy éves szünetet megelőzően keletkeztek már olyan jogok, melyeket Girasek Károly magának tudhat? Miért nem került ez leírásra annak idején, miért nem lett ez a testület elé tárva? Ezek szerint egy olyan televízió indult el, aminek van már egy jogelődje?
Végh József igazgató: Ez teljesen nyilvánvaló volt, volt egy jogelőd. Az újraindításban is oroszlánrésze volt Girasek Károlynak, önzetlenül segített.
Mezőfi Zoltán polgármester: nem vitatja ezt senki, meg is köszönjük neki ezt a munkáját. Szerintem arról van jegyzőkönyv is, hogy Rétsági Televízió újraindítására a Kölyöksziget Alapítvány tett egy felajánlást, hogy a helyi nyilvánosság kiszélesítése céljából valamennyi közintézmény részére csatlakozási pontot épít ki a kábeltévé hálózatnak, hogy minden intézmény rendezvényéről akár élőben is lehessen tudósítani. Alpolgármester úr ragaszkodott ahhoz, hogy a képviselő-testület ülései egyenes közvetítésben vágatlanul kerüljenek a nézők elé. Ez is Girasek Károly akkori képviselőnek a szellemi termékévé válhat?
Végh József igazgató: Nem gondolom, hogy Girasek úr ezzel élne, de kétségtelen tény, hogy volt ennek egy nyolc hónapos előzetes időszaka. E tekintetben nagyon sokat tanultunk tőle. Ennek köszönhető, hogy ez most tovább tud működni.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Hogy tudjuk ezt úgy lezárni, hogy ez jogtiszta legyen, hogy ez csak Rétság Városáé legyen, minden egyéb segítséget, felajánlást köszönünk. Tudni kell, ha ebbe betesz valaki, az önzetlenül történik-e, és az ezzel járó összes jogáról lemond, esetleg úgy, hogy szerzőként van feltüntetve, vagy pedig vannak itt lezáratlan dolgok jogi követelésre. Most jelenleg le van-e tisztázva, hogy azok a szerzői jogok, amelyeket felkarolt a Művelődési Központ, az hogy történt, milyen együttműködés keretében. Úgy tudom, hogy a Rétsági televízió Rétság városáé, és üzemeltetője a rétsági Művelődési Központ és Könyvtár.
Végh József igazgató: a jelenlegi Rétsági Televízió Rétság városé. Javaslom, fektessük írásba a jogokat még azt is, amit a Kölyöksziget Alapítvány támogatott.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A Kölyöksziget Alapítvány semmilyen jogot nem kért, egy támogatást adott. Ugyanez a kérdés vonatkozik a weblapra is. Az most Rétság Városáé, vagy valaki másé? Ki milyen tulajdoni hányadban és hogy részesül ebből. Ezek nem tiszták. Kinek milyen jogalapja van?
Végh József igazgató: az a megjelenési forma, amivel a honlap megjelenik, az szerzői joggal védett. Szerzői jogdíjat fizettünk webmesternek, mert az így anyagilag előnyösebb volt. Pillanatnyilag tovább fizetjük a szerzői jogdíjat. Szerződésünk van, ami – mint minden szerződés – felbontható 3 hónapos felmondási idővel.
Dr. Tóth Mária képviselő: Jegyző asszonytól kérdezem, hogy a Rétsági Televízió mikor alakult?
Kapecska Ferencné jegyző: 2005. I. negyedévben indult az adás, a Művelődési Központ lett megbízva a kiadói jogokkal. .
Dr. Tóth Mária képviselő: Én is úgy emlékszem, hogy 2005. április 1-től, vagy április 30-tól. Előtte milyen körbe tartozott? Girasek Károlyhoz, vagy a városhoz tartozott-e, vagy valamilyen más felajánlás, megmozdulás volt? Még egyet szeretnék kérni, ha szükséges arról szavazni, a művelődési ház igazgatója részletezze, részletesen számoljon be erről, tájékoztasson minket róla, hogy tisztán lássunk. A mi kérdéseinkre adott válaszai semmit nem érnek, mert azokat senki nem érti. Kérem a Jegyző asszonyt, tájékoztasson minket.
Kapecska Ferencné jegyző: Nem emlékszem pontosan melyik hónapban, az alpolgármester úr felajánlotta, hogy a képviselő-testületi ülések közvetítése, intézmények megfelelő tájékoztatása érdekében a Kölyöksziget Alapítvány támogatást biztosít a végpontok kiépítésére. A Művelődési Központ lett megbízva azzal, hogy a városi televízióhoz a szükséges engedélyeket beszerezze és a működését a költségvetés terhére oldja meg. Ez 2005. év elejétől indult, ekkor született erről testületi döntés. Korábban az önkormányzat városi tévével nem foglalkozott. Az RKSZ-el volt egy megállapodás, aki egy csatornát biztosított a Művelődési Központ részére, de mint önkormányzati, városi televízió nem működött.
Dr. Tóth Mária képviselő: Én is így emlékszem.
Majnik László képviselő: Ami jogi oldalról felmerülhet, az az, hogy a logó és a bevezető képsor lehet szellemi termékként szerződi jogdíjas. De az, hogy Városi televízió és a tartalma az nem. Ugyanúgy a honlapnál is a megjelenési formája, szerkezete, ahogyan az egész működik, az lehet szerzői jogdíjas, de a tartalma nem. Ha úgy dönt a Képviselő-testület, hogy nem a jelenlegi formájában, hanem más szolgáltatóval végezteti a honlap készítését, meglehet tenni, csak át kell alakítani az egész megjelenési formáját.
Mezőfi Zoltán polgármester: A különböző személyektől vonatkoztassunk el.
Dr. Tóth Mária képviselő: Ha a Majnik úr ez nekem szánta, nagyjából ismerem a jogi részt. Mivel nem vagyok jártas a szerzői jogdíjakban, de a jogszabályoknak utána néztem, sőt szakemberrel is beszéltem. Arra szeretnék visszatérni, amit az Igazgató úr a sajtóbeli kiigazításról mondott, hogy nem érti miről van szó. Már többször elmondtam, teljesen egyértelműen. Ha nem értette, miért nem szólt nekem, hogy nem érti. Eddig erről szó sem volt. Én azt kértem, hogy az interpellációnak és az arra való válasznak ne csak az első részét közölje le. Azt kértem, hogy az interpellációt és az arra adott választ közölje le az újságban. Nem tudom, ez miért nem volt érthető. Bízom benne, hogy most már teljesen érthető lesz.
Gál Gábor képviselő: Végh József igazgató úr teljes mértékben a bizottságin is és most a testületi ülésen is megerősített abban a magán honlapra vonatkozóan - és itt személyeskedni kell, mert a webmesternek létezik személye, nevezetesen Girasek Károly - az adatlopás ténye fennáll, ha Végh József úr nem tud elszámolni azzal, hogy hogyan kerültek át a másik honlapra az önkormányzati adatok, a város neve, logója, címere, testületi ülések anyagai, videók, hangfelvételek, többek között az enyém is. Én nem járultam ehhez hozzá, de szerintem a képviselő-testület sem. 
Hegedűs Ferenc képviselő: Létezik-e olyan szerződés, a művelődési ház és valaki között, aki esetleg tőlünk valami formában az önkormányzattól pénzt követelhet?
Végh József igazgató: A webmesterrel egy szerzői jogdíjfizetési megállapodásunk van, amelynek a felmondási ideje 3 hónap. Ez anyagilag előnyösebb változat volt. Amennyiben ugyanezt a formát kívánja a továbbiakban is használni a város, akkor a szerzői jogdíj továbbra is jár. Meg lehet szüntetni, ha egy teljesen új honlap létrejön. Ilyen értelemben, hogy a feltöltési munka ilyen színvonalú, az Girasek Károly munkamániájának köszönhető, amit meg kell köszönni. Visszatérve a retsag.net –re, amely betűről-betűre teljesen megegyezik a város honlapjával, ez egy az egyben ugyanaz, még az is lehet, hogy meg kellene köszönni, hogy a város hírnevét szélesebb körben igyekszik terjeszteni.
Dr. Dobos Attila képviselő: Igazgató úr tett-e intézkedést, illetve milyen intézkedést tett az irányba, hogy a másik honlapra ne kerüljenek fel Rétság hivatalos honlapjáról adatok?
Végh József igazgató: Tájékoztattam a webmestert, hogy milyen határozat született, illetve arról hogy milyen állásfoglalás született. Rendszeresen konzultáltunk erről a Jegyző asszonnyal, aki szintén azt hangsúlyozta, hogy egy magán honlapról van szó.
Gál Gábor képviselő: Ugyanez lenne nagyban, ha mondjuk én az Országháznak, vagy a www.magyarorszag.hu-t, vagy akármelyik pártnak, vagy bármi másnak önállóan működtetném a honlapját. Az jogi felelősségre vonást vonna maga után. Nem hiszem, ha a bűncselekmény elkövetésének gyanúja fennáll, azt külön meg kellene szavaztatni. Jegyző asszony véleményét várom.
Mezőfi Zoltán polgármester: november 30-i 20. számú jegyzőkönyvben megtalálható, hogy jegyző asszony felszólította Végh Józsefet, azonnal intézkedjen az impresszumban foglaltak végrehajtásáról, valamint a retsag.net magán honlap a retsag.hu tükörszervereként nem jelenjen meg a város hivatalos honlapja. Azóta másfél hónap telt el. Történ-e valami ebben az ügyben?
Végh József igazgató: Kérem a Jegyző Asszony segítségét.
Kapecska Ferencné jegyző: Úgy gondolom, ezzel a honlappal már lassan többet foglalkozunk, mint a településfejlesztéssel. Nem értek a weblapok kezeléséhez, ez egy speciális jogi ismeretet követel, nem feltétlenül kell egy jegyzőnek ebben otthon lenni. Amit tudok, a retsag.net magánszemély tulajdona, a Rétság helyiségnév bejegyzéséhez a szolgáltató, mivel net-ként van bejegyezve nem kell, hogy kérje a helyiségnév használatához az engedélyt. A retsag.hu tekintetében ez fennáll. A retsag.hu Rétság város hivatalos lapja, az önkormányzat tulajdona, az üzemeltetésével a képviselő-testület a Művelődési Központot bízta meg, biztosítva a költségvetésében a működtetéshez szükséges keretet. A Művelődési Központ kötött egy szerződést az üzemeltetésre vonatkozóan, ami szerzői jogdíjra vonatkozik. A szerződés három hónap felmondási határidővel felmondható. Feltételezem, ha az új honlapot más kezeli, a két szolgáltató közötti átirányítás nem valósítható meg, de nem vagyok ebbe szakember. Gál képviselő úr felvetette, hogy fegyelmi eljárást kezdeményez, szeretném felhívni az önkormányzati törvényre és az SZMSZ-re is a képviselő-testület figyelmét, hogy fegyelmi eljárás kezdeményezésére zárt ülés keretében van lehetőség, amennyiben az érintett nem egyezik bele a nyílt ülésbe, bár erre irányuló kérdést nem hallottam. A képviselő-testület kezdeményezhet fegyelmi eljárást, de ennek tartalmáról konkrétan kell az érintettet is értesíteni és megfelelő eljárást kell lefolytatni, úgy gondolom nem ma és nem a nyílt ülés keretében kell megtárgyalni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Van konkrét javaslata a bizottságnak. Egyrészt a hiteles tájékoztatás igénye, másrészt az eddig ez ügyben felhalmozott iratok mégiscsak arra intenek bennünket, hogy tisztábban lássunk. Féloldalas tájékoztatás nem biztos, hogy megállja a helyét. A jegyzői válaszban benne van, az interpellációban adott válaszában, hogy fennállhat az illetéktelen hozzáférés gyanúja. Azt kérem a szerkesztő úrtól, ha már helyreigazítunk legyen benne a teljes válasz. Felvállalom ami az én saram, de legyenek benne a további tények is. Azt látom a weblap üzemeltetésére nem egy szokványos szerződés született, elvárható lett volna, hogy kérdezze meg szakemberek vagy bizottság véleményét. Nem kértük, hogy Rétság Városnak tükörszervere legyen. A webtárhely mindig bővíthető volt, így nem tudom elfogadni az a választ, hogy a tükörszerver azért kellett, mert nem volt elegendő hely a szerveren.
Kapecska Ferencné jegyző: a csütörtöki bizottsági ülésen a bizottság megfogalmazta Igazgató úr felé, hogy hétfőn 12-ig intézkedjen arról, hogy Rétság Város honlapjáról jegyzőkönyvek és rendeletek letölthetők legyenek. Igazgató úr azt mondja, hogy letölthető, Gál képviselő úr azt mondja, hogy nem tölthető le. Kérem Polgármester Urat, hogy tanácskozási szünetet elrendelni szíveskedjen és győződjön meg mindenki arról, hogy letölthető, vagy nem tölthető le az anyag. A honlap törvényes helyreállításaként a bizottsági ülésen ez a feltétel lett megfogalmazva.
Gál Gábor MOS bizottság elnöke: semmi akadályát nem látom, hogy ezt megnézzük, továbbra sem lehet a jegyzőkönyvekből másolni, kiemelni, beilleszteni. Jegyző asszonytól nem kaptam választ az adatlopás tényének fennállásáról, úgy gondolom, hogy Jegyző asszony kezdeményezzen eljárást az adatlopás miatt.
Mezőfi Zoltán polgármester: javaslom, hogy ezt a napirendi pontot zárt ülés keretében folytassuk, fejezzük be.
Jávorka János képviselő: szeretném a TV nyilvánossága előtt folytatni az ülést, mindenki elmondta a véleményét nyíltan, én is ragaszkodom ehhez.
     A témával többet foglalkoztunk, mint bármi mással. Nem kérdés, hogy szükség van a Rétsági televízióra, a Hangadóra és a honlapra. Személyes problémákat látok. Javaslom: le kellene ülni az érintetteknek és ezt korrekt módon meg kellene beszélni, hogy az érdeklődők szélesebb körben hozzá tudjanak jutni az információhoz. A fórum, igen ez egy érdekes vesszőparipa. Szerintem minden honlapon van fórum, az más kérdés, hogy az egymással beszélgető partnerek mennyire korrektek egymással. Annak vagyok a híve, hogy névvel mondjanak véleményt. El szoktam olvasni a honlapon megjelent írásokat, írni nem írtam és nem is fogok. Azt kell eldöntenie a testületnek, hogy a régi kell, vagy új kell, valamilyen formában. Az előrehaladás érdekében javaslom, hogy az érintettek üljenek le, a problémákat összefogva megbeszélni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ezzel mindenki egyetért. Kezemben tartom az interpellációt és az arra adott november 30-i jegyzői választ. Képviselő úr a választ elfogadta, de azért vannak abban nagyon súlyos mondatok, mely szerint az internetes honalap tartalmának megváltoztatása miatt fennállhat az illetéktelen hozzáférés gyanúja. November 28-án a Jegyző asszony felszólította az intézmény vezetőjét, hogy mit oldjon meg. Ma január 15-e van, azóta ezzel küszködünk. Valóban a fejlesztési feladatokkal kellene a képviselő-testületnek foglalkoznia, nem ezzel.
Jávorka János képviselő: Azért kellett volna leülniük az érintetteknek és 10 perc alatt rendezni. Mezőfi Zoltán polgármester: Ezt 10 perc alatt nem lehet rendezni. Ha valakinek a főnöke ad egy utasítást, azt végre kellene hajtani.
Gál Gábor képviselő: a jogszabály betartásának megkövetelése az nem személyeskedés, hanem törvénykövető magatartás.
Mezőfi Zoltán polgármester: A bizottság javaslatáról majd a zárt ülésen fogunk szavazni.
Kapecska Ferencné jegyző: A napirendet le kell zárni. Az a napirend tárgyalása, ami nem választás, nem kinevezés, nem fegyelmi, nem önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szó, nem lehet zárt ülést tartani. Az önkormányzati média helyzete a napirendi pont, ezt nyilvános ülésen kell tárgyalni. Azt megteheti a képviselő-testület, hogy nem dönt benne, de akkor ezt ki kell mondani. Ez nem személyi ügy.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom a bizottság javaslatait, miszerint, a városi televízió működésére szükség van, és annak fejlesztési lehetőségeit át kell gondolni A javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Szavazásra bocsátom a bizottság javaslatát, miszerint a képviselő-testület indokoltnak tartja, hogy a Hangadó szerkesztését 5 tagú szerkesztői bizottság végezze, a szerkesztőbizottság tagjainak megválasztásáról a jövő havi ülésen dönt, és visszavonja a Hangadó SZMSZ-t jóváhagyó határozatát.
A javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Szavazásra bocsátom a bizottság javaslatát, miszerint a képviselő-testület a honlap kiadói jogát a Városi Művelődési Központ és Könyvtártól visszavonja, a kiadói jogok gyakorlásával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg, január 19-től, és az üzemeltetésre vonatkozó szerződés a WNET Internet szolgáltatóval kerüljön megkötésre. Más javaslat?
Fodor László képviselő: Várjuk meg a bizottság átvilágítását és annak ismeretében döntsünk. Több féle véleményt hallottunk, szerintem senki nem lát tisztán.
Mezőfi Zoltán polgármester: Pontosan arra irányul a bizottság javaslata, hogy ezért kerüljön a Polgármesteri Hivatalhoz a honlap, a tisztánlátás kedvéért. Szavazásra bocsátom az előbb ismertetett bizottsági javaslatot.
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással elfogadta és meghozta a következő határozatát.

3/2007. számú képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati média működtetési lehetőségeire vonatkozó előterjesztést.
1.) A képviselő-testület megállapítja, hogy a Városi Televízió működtetése a jelenlegi formában továbbra is indokolt. A színvonalas működtetés érdekében a technikai feltételeket biztosítani kell. A működtetéshez szükséges, jelenleg még hiányzó eszközök beszerzését támogatja.
A hiányzó eszközök megnevezését, beszerzési árát pontosítani kell, és azt a 2007. évi költségvetési ütemezni kell.
2.) Biztosítani kell, hogy az önkormányzat lapja, a Hangadó hiteles, pontos és gyors tájékoztatást tartalmazzon.
A képviselő-testület indokoltnak tartja, hogy havonta ingyenesen megjelenő lap minden rétsági lakásba a hivatali kézbesítő, vagy közhasznú foglalkoztatottak közreműködésével kézbesítésre kerüljön.
A képviselő-testület a Hangadó Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó 5/2003. (I.23.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
A képviselő-testület indokoltnak tartja, hogy a Hangadó szerkesztését öt tagú szerkesztő bizottság végezze. A szerkesztő bizottság tagjainak megválasztásáról következő ülésén dönt.
3.) A képviselő-testület a város honlapjának, www.retsag.hu kiadói jogára vonatkozó megbízást 2007. január 19. napjától a Városi Művelődési Központ és Könyvtártól visszavonja, a kiadói jogok gyakorlásával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát a feladat változásnak megfelelően módosítani kell.
Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a honlap üzemeltetésére a WNET Internet Távközlési Szolgáltató Kft-vel a szerződés havi 40.000 Ft+áfa összegben megkösse.
Határidő. 1.) pont február 1.
2.) pont azonnal és folyamatos
3.) pont szöveg szerint, alapító okirat módosítás április 27.
Felelős: 1). – 2.) pont Végh József igazgató
3.Végh József igazgató, jegyző

 4./ Körjegyzőség társulási megállapodása Előterjesztő: 
Kapecska Ferencné jegyző

Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke:  A pénzügyi bizottság megtárgyalta a javaslatot. Kiváló szakemberek vettek részt a munkában, akik maximálisan jónak tartják a körjegyzőség gondolatát. Elhangzott a bizottság tagja részéről, hogy bízik abban, hogy ez a szerződés a város javát fogja szolgálni. A bizottság javasolja a megállapodás elfogadását. Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Kistérségi feladatot látunk el, ez igen sok és sokrétű feladatot jelent az önkormányzatnak. Ez a munkamennyiség tetéződik még körjegyzőségi feladattal. A megállapodás biztosan jól előkészített, de - a feladatok halmozódása miatt – a feladatellátás miatt aggályaim vannak. A megállapodást nem fogom megszavazni.
Jávorka János képviselő: A szomszédaink feladják önállóságukat, legyen az Ő dolguk. Az a megállapodás tervezetből is egyértelműen kiderül, hogy a rétsági önkormányzatnál meg fognak növekedni a feladatok. Az előterjesztés tartalmaz 2 fő létszámbővítést, a múlt testületi ülésen elküldtünk 2 főt, most felveszünk majd 2 főt. Hogy mennyit fog az önkormányzat a társuláson nyerni, azt majd évvégén fogjuk meglátni.
Mezőfi Zoltán polgármester: A hivatali átszervezés nem ezt a társulást érintette. A behozott létszámot a társulni kívánó önkormányzatok fizetik. A többletfeladatok ellátásában a két település fizeti arányosan a létszámtöbbletet. Kotroczóné képviselőasszonnyal egyetértek, többletfeladatokat ró a társulás a városra. Én sem számíthatok majd a jövőben a jegyzőre heti 5 napon át, csak 3 napot fog itt tartózkodni, mert egy napot Bánkon, egy napot Tolmácson kell lennie. Ezt a kompromisszumot el kell fogadnunk. A kormányzati ösztönzések, mint körjegyzőségek normatív támogatása, és az iskolatársulások ösztönzése, arra irányítják a településeket, hogy a közös feladatokat közösen lássák el. Ha Rétság város központi feladat ellátásra törekszik, fel kell vállalnunk, mert megkerülnek bennünket a települések és kimaradunk centrum településként. A korábbi együttműködés a két településsel teljesen más rendszerű volt. Javaslom a megállapodás elfogadását. 
Fodor László képviselő: A társulásban semmi kivetni valót nem találok. Bürokratikus dolgok ésszerűsítéséről van szó, nem önállóság feladásáról. Központi támogatásokon keresztül pénzt lehet a társulással a városnak és a kistelepüléseknek megtakarítani. Támogatom a megállapodást.
Dr. Tóth Mária képviselő: Fodor képviselő úrral egyetértek, senki nem adja fel az önállóságát. Mindhárom településnek van önálló önkormányzata, képviselő-testülete, hivatala, a jegyző lesz közös. Bízunk benne, hogy eredményes lesz az összefogás.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom a körjegyzőség társulási megállapodás elfogadását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a elfogadta a javaslatot. és meghozta következő határozatát:

4/2007. (I.15) számú Képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 98/2006. (XII.28.) számú határozat alapján elkészített, Körjegyzőség létrehozására vonatkozó megállapodást, azt támogatja.
Egyetért azzal, hogy Rétság Város Önkormányzata Bánk Község Önkormányzatával és Tolmács Község Önkormányzatával 2007. április 1-től határozatlan időre, Rétság székhellyel körjegyzőséget hozzon létre és tartson fenn, a határozat mellékletét képező megállapodás szerint. A képviselő-testület a körjegyzőség létrehozására és fenntartására vonatkozó megállapodást 8 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással, minősített többséggel jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a körjegyzőség létrehozására és fenntartására vonatkozó megállapodás aláírására.
A körjegyzőség létrehozása miatt szükséges szabályzatok, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítását elő kell készíteni a képviselő-testület áprilisi ülésén előterjeszteni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

5./ Jegyzői pályázat kiírása Előterjesztő: 
Mezőfi Zoltán polgármester

Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság javaslata előtt a magam nevében szeretnék mondani véleményt. Kapecska Ferencné jegyző asszonyunknak, aki 1968- tól az önkormányzat – illetve elődjének – a dolgozója, meg szeretném köszönni a munkáját. A bizottság 6 igen szavazattal a “B” változat elfogadását javasolja, mely szerint körzetközponti, városi jegyző Rétság, Bánk és Tolmács településeken körjegyzői feladatokat lát el. Kérem a Testületet, hogy ezt a változatot fogadja el.
Kapecska Ferencné jegyző: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági javasolt egy kiegészítést, miszerint a az pályázati kiírásba kerüljön bele, hogy “jegyzői gyakorlat előnyt jelent”.
Jávorka János képviselő: Pár kiegészítést szeretnék javasolni. Javasolnám belevenni azt is, hogy kidolgozott szakmai vezetői programot mellékeljen a pályázó, a helyben, Rétságon lakás előnyt jelentene, szintén előnyt jelentene egy vagy két idegen nyelv ismerete, és “B” kategóriás jogosítvány.
Kapecska Ferencné jegyző: A nyelvvizsga előnyként minden további nélkül beírható. Nem tartom célszerűnek a rétsági helyben lakást beleírni. Szakmai programot a pályázat tartalmazza. Előnyt a nyelvvizsgára gépkocsivezetésre be lehet írni. A képviselő-testület nem csak a pályázatokat fogja elolvasni, hanem feltételezhetően a pályázókat személyesen is meg fogja hallgatni.
Hegedűs Ferenc képviselő: Véleményem szerint egy jegyzőnek elsődlegesen nem nyelvtudásra van szüksége, “B” kategóriás jogosítványa szerintem már mindenkinek van.
Dr. Tóth Mária képviselő: Azokat a feltételeket, amelyeket Jávorka János javasolt, fölöslegesnek tartom, elég a gyakorlati előny.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom Jávorka János képviselő úr módosító javaslatát, mely szerint pályázati feltétel legyen a szakmai program ismertetése, előnyként legyen megjelölve az egy-vagy két idegen nyelv ismerete, a helyben, Rétságon lakás és a “B” kategóriás jogosítvány. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 3 tartózkodással nem fogadta el a kiegészítésre vonatkozó módosító javaslatot.
Szavazásra bocsátom a bizottság által javasolt “B” változatot, azzal a kiegészítéssel, hogy “jegyzői gyakorlat előnyt jelent”.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 ellenszavazattal elfogadta a javaslatot, és meghozta következő határozatát.

5/2007. számú Képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a körzetközponti jegyzői álláshely betöltésére. A körzetközponti városi jegyző Bánk és Tolmács településeken körjegyzői feladatot is ellát.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- igazgatásszervezői főiskola vagy állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
- jogi, vagy közigazgatási szakvizsga
- legalább 4 év közigazgatási gyakorlat
Jegyzői gyakorlat előnyt jelent.
Bérezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.
Az állás betölthető: 2007. április 1.napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak a Belügyi Közlönyben történő megjelenését követő 15. nap.
A pályázat elbírálása: a pályázati határidő lejártát követő legközelebbi testületi ülésen történik.
A pályázatot zárt borítékban Mezőfi Zoltán polgármester - 2651 Rétság, Rákóczi út 20. – részére kell megküldeni.
Határidő: pályázati felhívás megküldésére: 2007. január 20.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester


6./ Iskolatej program folytatása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Területfejlesztési bizottság elnöke: A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az iskolatej program folytatásának lehetőségét, azt támogatja.
Kérdés, vélemény nem volt.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom az iskolatej program folytatására vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta javaslatot és meghozta a következő határozatát:

6/2007. számú Képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolatej program folytatására vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
A 2007. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 85/2006. /XII.20./ FVM rendelet feltételei szerint 2007. szeptember 1-től – december 31-ig terjedő tanítási időszakra az általános iskola tanulói részére - heti három tanítási napon - tanulónként 1 db 2 dl-es tejet biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az iskolatej szállításra vonatkozó szerződést az iskolatejet eddig is szállító Naszálytej Rt-vel megkösse.
Az iskolatej ellátásra vonatkozó nyilvántartásokat és visszaigényléseket a rendelet szerint biztosítani kell.
A 2007. évi költségvetésben az iskolatej ellátással kapcsolatos költséget és 2007. évben várható támogatás összegét bevételként ütemezni kell.
Határidő: szerződés kötésre január 17. majd folyamatos
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Kapecska Ferencné jegyző
Holman Ferenc iskola igazgató

7./ Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriumi tag delegálása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Hegedűs Ferenc Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Személyes érintettség miatt kérem Polgármester Urat, hogy a bizottság véleményét ismertesse.
Mezőfi Zoltán polgármester: A Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 13 fős kuratóriumába, mint alapító Rétság Város Önkormányzata egy tag delegálására jogosult. Eddig Bárczi János úr látta el ezt a feladatot, megbízatása lejárt. Egyébként az alapítványtól is megkerestek és kérték, hogy prominens rétsági , ha lehetséges Rétságon vállalkozást gyakorló legyen delegált. Javaslom Hegedűs Ferenc urat delegálni az alapítványba, aki a közelmúltban díjat is vett át tevékenységéért. Ez a tevékenység tiszteletdíjjal, honoráriummal nem jár.
Kérdés, vélemény nem volt.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátom, hogy Hegedűs Ferenc úr kerüljön delegálásra a Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumába. A képviselő-testület 9 igenszavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot és megalkotta a következő határozatát:

7/2007. (I.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési alapítvány Kuratóriumába hegedűs Ferenc képviselőt, Rétság, Szőlő u. 4. szám alatti lakost delegálja.
Határidő: javaslat elküldésre január 17.
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

Több téma nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt, és a nyílt ülést bezárta.
kmf. 
 

Mezőfi Zoltán  
polgármester
Kapecska Ferencné
jegyző

 

www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-