Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2005. január 5. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 10 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Lichtenberger Edit jkv.vezető

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. dr. Szabó Mariann szabadságát tölti, dr. Szájbely Ernő képviselő előre jelezte távolmaradását. dr. Katona Ernő hivatalos elfoglaltsága miatt késve érkezik az ülésre. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Javaslatot tesz a két napirendi pontra, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott, és az alábbiak szerint tárgyalt.
 

  Napirend Előterjesztő
1./  Iskolatej program folytatása  Kapecska Ferencné jegyző
2./  Módosított közalkalmazotti és köztisztviselői bér számfejtése Mezőfi Zoltán polgármester
3./  Egyebek


1./ Iskolatej program folytatása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Kapecska Ferencné jegyző: A képviselők többségével megbeszélte az iskolatej program további folytatásának lehetőségét, de más ügyben is indokolt volt, hogy a rendkívüli testületi ülést összehívják, így jó lenne, ha ebben a témában a határozati javaslat elfogadásra kerülne. December 23-án hirdették ki az iskolatej program folytatására vonatkozó rendeletet, amit szilveszter előtt kaptak meg. Támogatási feltételek nem változnak. Továbbra is poharanként 30 Ft lehet a szállítói szerződés szerinti nettó beszerzési ár, a támogatást eddig a mértékig ismerik el. Az áfa  önkormányzatot terheli. A Naszálytej továbbra is vállalja a szállítást, ahogy eddig, de  a 26,10 Ft/db-ról 27,50 Ft-ra emelték a poharankénti árat, ami megfelel az inflációnak. Az általános iskolával egyeztetve, az eddigi tapasztalatokat leszűrve, csak az alsó tagozatosok részére kérik az iskolatej szállítást, ami azt jelenti, hogy heti 3 alkalommal 150 pohár tej kerül kiszállításra. A visszatérítésre vonatkozó rendelkezések sem változtak. A  jóváhagyási kérelmet követően 15 napon belül kellene átutalni az önkormányzat által megelőlegezett összeget, de a szeptember, október havi igénylésre a mai napig a pénzt nem kaptuk  meg, de remélhetőleg erre azért sor kerül. Ha minden másnap szállítják a 150 pohár tejet, az kb. 400.000 Ft körüli összegbe kerül. Az áfa, ami kb. 64 eFt körül van, az önkormányzatot terheli. Továbbra is lehetőség van arra, hogy a mennyiséget módosítsuk. A rendelet értelmében, ugyanúgy, mint eddig is, lehetne kakaót illetve ömlesztett sajtot is igényelni, de olyan alacsonyan állapították meg a sajt támogatható árát, hogy nincs olyan szállító, aki ennyiért vállalná. Tekintettel, hogy az alsó tagozatban az igény megvan, kéri a testület hozzájárulását az iskolatej program folytatására. 
Patterman Józsefné képviselő: A rádióban is foglalkoztak az iskolatej  támogatással. Debrecenben is gond, hogy nem kapták  még meg a megelőlegezett összeget. 
Mocsári Gergely képviselő: Furcsállja, hogy a felső tagozatban nem igénylik a tejet, másutt jobban működik a program.  Ő nem az anyagi oldalát nézi, hogy mikor fizetik ki az összeget, hanem, hogy ez szociális támogatás.
Kapecska Ferencné jegyző: Mi  sem aggályoskodunk a pénz miatt, csak szerette volna tájékoztatni erről a testületet. Nem ez az oka, hogy csak az alsó tagozatosok részére  akar az iskola tejet  rendelni, hanem az, hogy a felső tagozatban  nem  igénylik a tanulók.  Végül is naponta  lehet a megrendelt mennyiséget módosítani. 
Majnik László képviselő: Módosító indítványa, hogy a határozati javaslatból vegyék ki, hogy az alsó tagozatos tanulók részére biztosítanak csak tejet, rugalmasan kell kezelni a kérdést.
dr. Tóth Mária képviselő: Az iskolatej program folytatására vonatkozó  megkeresés után tájékozódott a sajt  árakról.  A Gál-kertben már 700 Ft/kg árért lehet sajtot vásárolni, igaz nem a  legjobb minőséget.
Kapecska Ferencné jegyző: Csak olyan szállítóval lehet szerződést kötni,  aki az EU. szabályoknak megfelel. A szállítók jelezték, hogy a még támogatható áron  az ömlesztett sajt  szállítást nem tudják vállalni. Úgy kerülhetne be a határozatba, hogy “igény szerint”, heti alkalommal  kérik a tej szállítást. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Majnik László képviselő módosító indítványát, miszerint a határozati javaslatban, az alsó tagozat helyett, igény szerinti iskolatej ellátás kerüljön.    A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és meghozta alábbi határozatát:
1/2005.  számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az iskolatej program folytatására vonatkozó előterjesztést, azt támogatja. 
A 2005. évi iskolatej program tavaszi időszakának szabályozásáról szóló 171/2004. (XII.23.) FVM rendelet feltételei szerint 2005. január 10-től – június 15-ig terjedő tanítási időszakra az általános iskola tanulói részére, igény szerint, heti három napon 1 db 2 dl-es tejet biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az iskolatej szállításra vonatkozó szerződést az iskolatejet eddig is szállító Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Rt-vel megkösse.
Az iskolatej ellátásra vonatkozó nyilvántartásokat és visszaigényléseket a rendelet szerint biztosítani kell. 
Határidő. szerződés kötésre január 6., majd folyamatos.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester Kapecska Ferencné jegyző

2./ Módosított közalkalmazotti és köztisztviselői bér számfejtése
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: Nem baj, ha erről a témáról  a testület is dönt, bár szerinte ennek alkalmazása egyértelmű. A   költségvetés jóváhagyásáig jelentősebb, nem tervezett kiadást nem illik eszközölni, de a költségvetés jóváhagyásáig az elengedhetetlenül szükséges költségeket ki kell fizetni. A bér és a bérnek a törvény szerinti emelése is elengedhetetlenül szükséges, szóval az ő olvasatában, testületi döntés nélkül is meg kell lépni. Természetesen támogatja, hogy a dolgozók a február 3-i fizetéssel megkapják a január 1-től érvényes bértábla szerinti illetményüket. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a módosított közalkalmazotti és köztisztviselői bér számfejtésével kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő- testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
2/2005. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közalkalmazotti bértábla és köztisztviselői illetményalap január 1-i változása miatti átsorolások elkészítésére vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
Hozzájárul, hogy a Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvénnyel módosított közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 1. számú mellékletében foglalt bértábla, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. §. (1) bekezdésében foglalt illetményalap szerint január 1-i hatállyal az átsorolások január 7-ig elkészítésre kerüljenek.
Határidő: szöveg szerint
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

3./ Egyebek
Mezőfi Zoltán polgármester: Tekintettel arra, hogy jövő héten - a képviselő-testület múlt havi ülésén elfogadott határozat szerint -, újév köszöntő lesz, a holnapi nap folyamán Girasek úr által elkészített meghívók postára is kerülnek. A bizottság döntésével nem mindenben ért egyet. Megérti, hogy hely hiányában egész Rétságot nem hívhatják meg, ugyanakkor nem került fel a meghívottak listájára számos olyan vállalkozó, akik egyébként korábban  meg voltak hívva, és akikre minden esetben számíthatnak is. Ezzel együtt a bizottság véleményét tudomásul kell vennie. Amit viszont fontosnak tart, – és ez pénzügyi kérdés – a mai nap folyamán két árajánlatot kapott az állófogadás lebonyolítására. Az egyik egy váci vállalkozó, 2.300 Ft/fő az ajánlata, a helyi Anna étteremnek pedig 1.200 Ft/fő. A rendezvény időtartamára is vonatkozik a bizottság ajánlata, nem egy éjszakába nyúló, parttalan rendezvényről van szó. Ennek megfelelően a vendéglátás keretei kordában tarthatóak. 
Girasek Károly képviselő: A soron következő ülésen tájékoztatta volna  bizottságuk a testületet. A bizottság felmérte a dolgokat, és döntött. Nem elsősorban az ár kérdést vették figyelembe, bár törekedtek, hogy kedvező árak alakuljanak ki. Egy olyan beltartalmú fogadást, amit kértek a vállalkozóktól, 4.000 Ft/fő körül szervíroznak, de a tartós, jó együttműködésre tekintettel a váci vállalkozó 2.300 Ft/fő árat ajánlott meg. Ebben hideg, meleg étel, desszert, pezsgő, fehér és vörös bor van. Erről a bizottság döntött, nem hiszi, hogy itt most a testületnek ebben döntenie kellene. A tájékoztatás helyes. Elkészítette a meghívókat, ez az ő felajánlása, nem fogja leszámlázni. Lehetett volna mondani, hogy nem kérik a minőséget, de nem így döntöttek. A cél az volt, hogy mérsékelt költségvetés mellett, de minőségi megoldások szülessenek. 12-én szerdán, este 6 órakor lesz a képviselő-testület köszöntője. A meghívotti listáról annyit, hogy abból indultak ki, hogy ez a testület köszöntője. A meghívottak a testület tagjai, bizottsági külsős tagok, az összes kitüntetett rétsági, amibe vállalkozók, pedagógusok köztisztviselők is tartoznak. Intézmények dolgozói közül is és a vállalkozók közül is csak a kitüntetettek vesznek részt. Országgyűlési képviselők, egyházak képviselői, civil szervezetek, nyugdíjas klubok vezetői, sportegyesületek vezetői, a közvetlen szomszédos  együttműködésben résztvevő polgármesterek, nevezetesen a bánki  és tolmácsi polgármester, és a kistérségi társulás  elnöke, Nagyoroszi polgármestere kap meghívást. A helyi intézmények vezetői, a balassagyarmati kórház igazgatója, rendőrkapitányság vezetője, Földhivatal vezetője, ÁNTSZ vezetője, Munkaügyi Központ vezetője lesz még jelen. Ezt követően azok a vállalkozások, akikkel szerződéses, tartós együttműködése van az önkormányzatnak, mint pl. az Árgus Szem Kft., és URÁNUSZ Kft. Nem az volt a szempont, hogy a vállalkozók legyenek itt. 7-8 éve úgy indult, hogy hívják meg a vállalkozókat egy köszöntőre. Ez is helyes volt, de megváltozott a dolog tartalma. Elég akkurátusan végignézték, hogy a megnevezett körből ne maradjon ki senki. Tudomásul kell venni, hogy ennyi a lehetőségük. 
dr.Tóth Mária képviselő: Hely hiányra nem kellene hivatkozni, a művelődési központ alkalmas lenne több száz ember befogadására is. Teljesen felesleges erre hivatkozni. 
Jávorka János képviselő: 280 vállalkozó van Rétságon.  Azt képviselte, vagy mindenkit meghívnak, vagy senkit. Aztán kikötötték, mi alapján hívják meg a vendégeket, és ezt hagyta jóvá a bizottságuk. Mindenkit sajnos nem lehet meghívni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az összeget fontosnak tartja. Az egyik ajánlat mintegy 100.000 Ft, és rétsági vállalkozó tette, a másik ajánlat  200 eFt, és váci a vállalkozó. Nagyságrendi különbségről van szó, ez a képviselő-testületre tartozik. Senki nem kérdezte őt meg, hogy tavaly milyen szempontok alapján történt a meghívás, illetve a meghívottak körének a kiválasztása. Tavaly 220 meghívó került postára, kb. 130-an voltak, kicsit sűrűn voltak, de egyetért azzal, hogy a Művelődési Központ is alkalmas ilyen rendezvény megtartására. A vállalkozókkal kapcsolatban csak a hagyományt követte, ami az addigiakban volt, és valamennyi vállalkozás kapott meghívót. Aki 5.000 Ft éves iparűzési adót befizetett, meghívást kapott. 120 eFt-ba került tavaly a rendezvény. Tavaly dr. Katona Ernőnek volt egy felajánlása, az idén nem tartott a bizottság rá igényt. Kéri, a két összegről szavazzon a testület.
Girasek Károly képviselő: Ha ez a bizottság felhatalmazást kapott, akkor nincsenek most olyan helyzetben, hogy erről szavazzanak, mert így hatáskör elvonás történne. 
Majnik László képviselő: Akkor nem kellett volna bizottságot létrehozni, ha most ebben a testület akarna dönteni. Ő nem vállalja most át a felelősséget ebben a döntésben, vállalja azt fel a létrehozott bizottság. Tartózkodni fog ebben a kérdésben.
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem szerepelt összegszerű korlát a bizottság működésére vonatkozóan, de úgy gondolja, nem mindegy mennyibe kerül a rendezvény. Célszerű összegről dönteni. Indítványa, hogy szavazni kell, a 2.300 Ft/fő, és a 1.200 Ft/fő vonatkozásában. 
Girasek Károly képviselő: Ez így félrevezető. Az árajánlatnak nincs beltartalma. Kérjék be tételesen, mit ad ezért az összegért a vállalkozó. Ő az Anna étteremben ebédel, abban kiválóak, a legjobbak a városban. Az étterem vezetője neki mondta 2-3 éve, hogy azért, hogy egy évben van egy ilyen rendezvény, ő arra nem tud felkészülni. Nincs edényzete pl. Úgy gondolja, ha a bizottság megbízást, felhatalmazást kapott, úgy jogelvonás történik, ha szavaznak. Nem csak az összegről, hanem a beltartalomról lenne itt szó.
Mezőfi Zoltán polgármester: Mindenkinek van bizonyos tapasztalata az elmúlt évekből kifolyólag. Mindenki lát, mindenkinek van élménye. Azonban úgy gondolja, ez a rendezvény Rétságon a rétságiakról szól. Éppen ezért nem tartja feltétlenül fontosnak, hogy a Rétságon a rétságiaknak egy nem rétsági vállalkozó csinálja meg a rendezvényt. Próbáljanak abból megélni, ami van, adott körülmények között. Számára ez a fő szempont. Természetesen a szavazás végeredményét tudomásul fogja venni.
Havas Vilmosné képviselő: A bizottság azzal lett megbízva, hogy egy minőségi rendezvényt szervezzen meg. Arról nem volt szó, hogy 100 eFt-ba, vagy mennyibe kerül. Most így az összegekről dönteni nehéz, mert semmit nem tudnak, hogy ezek az összegek mit fednek le. Egy biztos, ha arról a váci vállalkozóról van szó, aki a nagy üzemek átadásánál, és több esetben már itt is bonyolította az állófogadást, egy nagyon korrekt, jól szervezett ünnepséget csinált. A bizottság fel lett hatalmazva a szervezésre. A bizottságban maximálisan megbízik, és döntésükhöz fogja magát tartani.
dr. Tóth Mária képviselő: Ő ugyan nem tud különbséget tenni, hisz a régi rendezvényeken nem volt jelen. Ő elégedett volt tavaly is a kiszolgálással, a körülményekkel, mint pedig az étel minőségével. Utólag jó visszhangot is hallott az ott megjelentektől. Nem tudja miért kellene váci vállalkozót hozni, amikor van Rétságon megfelelő. Ráadásul jóval olcsóbban, mint a váci. Őt nem érdekli, három fiú fogja –e felszolgálni az italt, vagy esetleg ő magát szolgálja ki magát,  és szerinte az ott jelenlévők nagy részét sem fogja érdekelni. 
Patterman Józsefné képviselő: Ő több köszöntőn részt vett már. Látta mindkét minőséget, soha senki nem foglalkozott azzal, hogy most ilyen különleges felszolgálás, ilyen különleges ételek legyenek. Ő inkább a zsúfoltságot nem tartotta helyesnek, ami most sem lenne jó. Ő korábban is azt mondta, hogy a helyi vállalkozókat támogatja, ő Rétságon is vásárol, mert ezek az emberek itt akarnak megélni. Úgy látja a bizottság nem tesz különbséget, ki mennyi adót fizet, mert az természetes, hogy akinek jól megy a vállalkozása, az több adót tud fizetni. A kis vállalkozók küszködnek, dolgoznak, hogy ne kelljen segélyért jönni a hivatalba. 4 éve még ő is minimál bérért dolgozott. Azért jó, hogy a bizottság megállapította a köröket, hogy kiket hív meg. Tavaly nem az ételminőségnek volt rossz visszhangja, hanem voltak vállalkozók, akik sérelmezték, hogy őket miért nem hívták meg. Fél, hogy most is ez lesz. Véleménye szerint, ha kell is a rendezvény, egy pohár pezsgővel is lehet köszönteni. Ő nem híve ennek a roppant nagy felszolgálásnak, mert ezt  a lakosok szóvá fogják tenni. Azt mondják, Rétság központja  évek óta nem fejlődik, mi van itt Rétságon? Mindig azt mondják, nincs pénz, ugyanakkor erre meg van, hogy váci vállalkozó bonyolítsa a rendezvényt. Ő ennek nem híve, nem is támogatja. A tavalyi sem volt annyira szerény. 
dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre.
Majnik László képviselő: Az ő elve szerint, ha egy bizottságra bízták ennek a rendezvénynek az előkészítését, most ne vegyék ki a kezükből. Utólag majd értékelhetnek. Ő tartózkodni fog a szavazástól. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ő  szeretné megóvni a képviselő-testületet, mert így-vagy úgy de mindenki értékelni fogja ezt az eseményt. A lehető legkevesebb támadási felületet szeretné adni.
dr. Katona Ernő alpolgármester: Ő mint a bizottság tagja szeretne néhány gondolatot mondani. Túl nagy dolognak tartja ezt Rétságnak, nem egy országos rendezvényről van szó. Ugyanakkor látja, hogy a bizottság két tagja, Bulejka András és Girasek Károly lelkesedéssel, nagyon sokat dolgozott ezen a témán. Meghívottak köréből egyértelműen derüljön ki, hogy ki miért lett meghívva a rendezvényre. Így is lesznek tévedések bizonyára. A másik sarkalatos kérdés, hogy helyi vállalkozó csinálja-e meg az állófogadást. Kicsit túlzónak tartotta, hogy az ízek harmóniája hogyan csatlakozik egymáshoz, stb. Mert szerinte ez a fogadás nem erről szól. Ugyanakkor elfogadta azon emberek javaslatát, akik ezen ténylegesen sokat dolgoztak. A váci vállalkozó rendezvényén vett már részt, azt jónak tartotta, itt is jónak tartaná. A 2.300 Ft-os ár sem durva. A rétsági vállalkozó is rendes, becsületes, de ha tényleg jó színvonalat akarnak, akkor nem biztos, hogy ő kell. Ő más állásponton volt, de tudomásul vette a bizottság javaslatát. A bizottságnak van felhatalmazása arra, hogy döntsön. Ő személy szerint nem érezné sértve magát, ha ennek ellenére a testület más döntést hozna, ugyanakkor, ha a testület felhatalmazásával dolgozott a bizottság, akkor nem ártana egy kis következetesség. Már magának a bizottságnak a létrehozását is túlzónak tartotta, de ha már megbízták, övék a jogosultság. 
dr. Tóth Mária képviselő: Ő nem emlékszik pontosan a határozat szövegére, de ez is egy olyan határozat volt természetesen, ami elő volt készítve, hiszen az előterjesztő a személyekre is tette javaslatát. Le is szavazta, mert éveken keresztül bizottság nélkül zajlott a dolog. De azt hiszi, a határozatban olyan felhatalmazás nem volt, hogy a bizottság pénzügyi dolgokban is dönthet.  Szervezésről volt szó. 
Girasek Károly képviselő: A bizottság kezét nem kötötték meg abban, hogy mennyi lehet maximum a rendezvény költsége. Mondják ki, hogy 200 eFt-nál nem kerülhet többe a rendezvény. Ezt ki lehet mondani, mert valóban nem határozott meg a testület összeget. Egyébként korábban sem. A polgármester úrnak lehetett volna a decemberi ülésre egy előterjesztése ezzel kapcsolatban, és akkor a testület döntött volna.  Ha ez a város fogadása, annak azért van egy minimális külsőségekben való megjelenése legalább. Igyekeznek a zenés fellépéstől kezdve mindennek az olcsó megoldását keresni, ami azért színvonalas is lesz. Indítványa, hogy a polgármester úr szavazásra tegye fel, hogy a 200 eFt-nál a rendezvény ne kerüljön többe. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A bizottság felállítása egyebek napirendben történt. Addig szó sem volt arról, hogy ő tegyen erre vonatkozólag javaslatot. Továbbá szigorúan betartotta az eddig kialakult szokásokat, jegyző asszony tanácsára vonatkozóan a költségekre is. Tavaly is infláció követő éves növekedés volt csak. Ennek a bizottságnak a javaslata azért félrevezető, mert 200 eFt –os limitet kér, nyilvánvalóan nem nehéz kiszámolni, hogy 80 főre alapozva 2.300 Ft-tal megszorozva nem éri el a 200 eFt-ot. Viszont ez a megelőző évekhez képest egyszerre, 80-90 %-os emelést jelent. Nem az összeggel kapcsolatban van kifogása, hanem a nagyságrendi növekedéssel. Más esetekben mindig ragaszkodnak több ajánlat bekéréshez, itt viszont nem. Egyetért azzal, hogy pénzügyi küszöb nem szerepelt a határozatban. 
Méltányolva a bizottság munkáját, a két összeget teszi fel szavazásra. Szavazásra teszi fel a váci vállalkozó által javasolt 2.300 Ft/fő összeget, kéri szavazzon. 
Kapecska Ferencné jegyző: Véleménye szerint keretösszegben kell megállapítani a költséget. A testület a bizottságot megbízta az új év köszöntő megszervezésével, ünnepélyes keretek között. Kétségtelen, hogy nem határozott meg pénzügyi keretet, nem úgy történt, mint a csatorna átadás esetében, ahol ki volt kötve, hogy 50 eFt használható fel arra a célra. Gondolja, ha 80 főre számítanak, akkor 80 főre rendelik az ételt is. Ha a testület a felhatalmazást megadta a bizottságnak, és akkor összeget nem határozott meg, akkor most utólag bekorlátozni meglehetősen nehéz. 
dr. Tóth Mária képviselő: Nem érti a jegyző asszonyt, ha 110 ember hivatalos, akkor 80 főre nem lehet rendelni ételt. Az nem szokás, és nem is lehet, mert lehet, hogy eljön minden meghívott. A férőhelyre nem kell hivatkozni, mire van a Művelődési Központ? Ami a könyvtáron kívül két 00, nem egy. Az mire van? Ott a kávéháznak a helye, oda hány ember befér. Azt mire használják? Azonkívül, hogy a bejárati ajtaja ki van tapétázva Hangadóval? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ő betartotta az eddigi szokásokat, ehhez képes nagyságrendekben más költségek keletkeznek. Ugyanakkor figyelmeztetné a képviselő-testületet, hogy van ennek a hivatalnak egy Szervezési Csoportja, attól is elvonta a testület a hatáskört. Tavaly fele ennyi összegből sikerült a rendezvényt megszervezni, igaz neki háromszor ennyi idejébe került, de úgy gondolta, ez természetes. Ugyanakkor köszöni Girasek úr törekvését a rendezvény színvonalának biztosítása érdekében. Mindazonáltal nem gondolja, hogy közel 100 %-os költségnövelésre lenne szükség. Azt is köszöni, hogy Girasek úr magára vállalta a nyomdai költségeket. 
Girasek Károly képviselő: A csoport vezetője benne van a bizottságban. Abban sem látnak teljesen tisztán, hogy tavaly mennyibe került a fogadás. Ugyanis, hogy mennyi lett az önkormányzatnak leszámlázva, nem biztos, hogy annyiba került. Feltételezi, hogy nem önkormányzati támogatók is befizettek bizonyos összeget,  ezért  köszönet jár, nemes dolog. Most ilyet nem tudtak felsorakoztatni, nem is ez volt a cél. Úgy gondolja, a 2.300 Ft/fő összeg nem túlzó, a minőségi követelmények mellett. Egy város kell, hogy adjon magának. Ha ünnepet tartanak, az ünnep is legyen. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a két összeget.  Szavazásra bocsátja  a 2.300 Ft/fő költségre vonatkozó javaslatot.
Girasek Károly képviselő: Felfoghatjuk úgy, hogy az Egyebekben egy új napirendet nyitott a polgármester. Szóbeli előterjesztésre épülő napirend, amiben döntést akar létrehozni. Nem is szavazták meg, hogy ezt a napirendet tárgyalják. Először azt kellene megszavaztatni. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: Itt a bizottság hozott egy döntést, amit a Girasek úr előterjesztett. Ő mint bizottsági tag, etikátlannak tartaná, ha a bizottság döntése ellen véleményt mondana, mert el is fogadta a döntést. A szavazásban nem kíván részt venni. Ugyanezt javasolja a bizottság többi tagjának is. 
Majnik László képviselő: Ő nem fog szavazni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Neki volt egy módosító indítványa. Szavazásra bocsátja a 2.300 Ft/fő költséget. Aki ezzel egyetért, az szavazzon. A képviselő-testület a 2.300 Ft/fő összeggel kapcsolatban 3 nem szavazattal, 8 tartózkodással döntést nem hozott.
dr. Katona Ernő alpolgármester: A bizottság javaslata ellen nem dőlt el semmi.
Girasek Károly képviselő: Nem dőlt el semmi, neki volt egy összeghatárra javaslata. Az sem dőlt el ezzel a szavazással.
Kapecska Ferencné jegyző: A jövőben csak olyan döntéseket lehet hozni, hogy a keretet is meghatározzák.
Girasek Károly képviselő: A módosító indítványa nem lett szavazásra feltéve.
Mezőfi Zoltán polgármester:  Szavazásra bocsátja az újévköszöntő maximum 200 eFt-os költségére vonatkozó javaslatot,  melyben a  képviselő-testület  1 igen szavazattal, 10 tartózkodással  döntést nem hozott.


Több tárgy nem lévén a polgármester megköszöni az egész évi munkát, az ülést bezárta.

kmft.

Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-