RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
11. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2004. június 24. napján megtartott testületi ülésen

Jelen vannak:
12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján
Mezőfi Zoltán polgármester
Makrai Piroska aljegyző
Bulejka András csoportvezető 
Lichtenberger Edit jkv.vezető 
7 fő vendég 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Dr. Katona Ernő alpolgármester és Pusztai Edgár képviselő később érkezik az ülésre. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Napirend előtt:
1./  Tájékoztató a két ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Patterman Józsefné képviselő: A váci oktatásfejlesztési értekezletről szeretne bővebben hallani. Mezőfi Zoltán polgármester: Vácott történt konferenciának fő érdeke a felsőoktatás megteremtése. Számítanak a rétsági tanulókra. Vácon élő oktatók, nevelők tapasztalatainak figyelembevételével zajlott az értekezlet. 
Girasek Károly képviselő: A polgármester úr igyekezett összefoglalni a fontosabb eseményeket. Furcsállja, hogy betekintett Urbán Árpád országgyűlési képviselő protokoll-listájába, a repülőnapi meghívandók apropóján. Spektiva ügyében mi történt? Az EU választás bele sem került a fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóba. A hivatalos hirdetőre sem került ki az eredmény. Felháborítónak tartja, hogy nincs nyilvánosságra hozva. Súlyos törvénysértés. Szinte megint csak protokollról van szó.
Mezőfi Zoltán polgármester: Melyik oldalon szerepel, hogy belenézett Urbán képviselő úr noteszába?
Girasek Károly képviselő: A választás előtt bőven került ki hirdetmény szabálytalanul a pártok részéről. Nagyobb részt a FIDESZ, kisebb részt az MSZP részéről. Saját költségen kellene eltakarítaniuk, ehelyett a hivatal dolgozói, a közhasznúak takarítják azokat. Fizetnek a pártok ezért? Politikai tevékenységnek minősül. Erre a feladatra közmunkásokat alkalmazni tilos. Horn Gyula rétsági látogatása pozitív, gratulál Patterman Józsefnek, aki fogadta Horn Gyulát. A június 4-i pedagógus napi rendezvényt említi polgármester úr, de sem a pedagógusok, sem az óvónők munkáját nem köszöni meg. Viszont köszöni Vargáné Fodor Rita munkáját, hogy az üdvözlőkártyákat elkészítette, munkaidőben, a hivatal pénzén. Ilyen anyagban egy nevet kiemelni visszásságot teremt. A Szlovák Nemzetiségi nap jól sikerült rendezvény volt. 2 óra 10 perces program volt. Egy résztvevő jelezte, hogy micsoda dolog, hogy a polgármester a „sleppjével” kivonul a kiállító terembe inni. A látszatra is illik adni. Az emberek ilyenre érzékenyek.
Mezőfi Zoltán polgármester: A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat önállóan tevékenykedik. Tudomása szerint az ő meghívása sem volt először egyértelmű. Végül is meghívást kapott, mivel Ipolyság alpolgármestere, és Balla Mihály országgyűlési képviselő is elfogadta a meghívást. Kis ideig tudtak csak jelen lenni, az ő tiszte volt fogadni őket, elköszönni tőlük, éppen ezért mentek be a kiállító terembe egy fél pohár pezsgőre. A polgármesternek, mint házigazdának kötelessége volt ezt megtenni. A pedagógusok és óvónők munkáját már több fórumon megköszönte. Véleménye szerint ennek a beszámolónak az SZMSZ szerint szabadon választott a tárgya. Pusztai Edgár képviselő megérkezett az ülésre.
Girasek Károly képviselő: Nem szabadon választott, hanem önkormányzati törvény írja elő. A két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Mezőfi Zoltán polgármester: A Szervezeti és Működési szabályzat 22. §./3/ bekezdése alapján a meghívón szereplő napirend felvételéről, illetve munkatervben szereplő napirend levételéről a napirend elfogadása előtt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül dönt. Javasolja a következő napirend felvételét.
Miért nem válaszol Polgármester Úr! Az interpelláció előterjesztője Girasek Károly képviselő. A napirendet 12. napirendként javasolja tárgyalni. A javaslatot a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre.
Girasek Károly képviselő: A meghívón 7. napirendként szereplő témában ne „bonyolításának”, hanem „lebonyolításának” megfogalmazás szerepeljen. A napirend helyesen így hangzik: Meglévő szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkáinak engedélyeztetése és lebonyolításának biztosítása. A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
Mezőfi Zoltán polgármester javaslatot tesz a napirendekre, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbiak szerint tárgyalt.
 
.
Napirend
Előterjesztő
1. 2004. évi költségvetés módosítása Mezőfi Zoltán polgármester
2. Állattartás rendje Makrai Piroska aljegyző
3. Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet Vargáné Fodor Rita
4. Tájékoztató a sport egyesületek, nyugdíjas klubok tevékenységéről Egyesületek, klubok vezetői
5. Közbeszerzési Szabályzat Bulejka András csoportvezető
6. Közbeszerzési eljárás megindítása Mezőfi Zoltán polgármester
7. Meglévő szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkáinak engedélyeztetése és lebonyolításának biztosítása Bulejka András csoportvezető
8. Közérdekű kötelezettség vállalás Makrai Piroska aljegyző
9. Terület használati kérelem Makrai Piroska aljegyző
10. „Közművelődés-pártoló Önkormányzat – 2004” pályázat Makrai Piroska aljegyző
11. Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról Mezőfi Zoltán polgármester
12. Miért nem válaszol Polgármester Úr! interpelláció Girasek Károly képviselő
13. Egyebek .
Zárt ülés: .
1. „Vállalkozók a Városért” elismerés adományozás Dr. Szájbely Ernő EMOSBizottság Elnöke


1./  2004. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság szerint az előterjesztés precíz, testületi döntésekkel alátámasztott. Rövid vita az óvoda felújítás forrása körül alakult ki, ennek megvalósítását fontosnak tartják. Az előterjesztést elfogadásra javasolják. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Véleményét a Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta. Nagyon sajnálatos, hogy szinte havonta kell a költségvetést módosítani, bár általában a központi módosítások miatt van erre szükség. Elfogadhatatlannak tartja, hogy az óvoda felújítása 18 millió forint, ez nagyon magas költség, egy kisebb óvodát lehetne építeni belőle. Évekkel ezelőtt meg kellett volna az óvodát csinálni, sokkal kevesebb összegből kikerült volna. 
Havas Vilmosné képviselő: Amikor a rangsoroló bizottság összeült, úgy döntött, hogy egy-egy intézményt teljesen felújít. A terasz az óvodában balesetveszélyes, nyílászárók cseréje is szükséges, és szükséges a vízelvezetés megoldása, ami jelenleg nem biztosított. Szóval, hogy miért éppen az óvoda felújításáról van szó, nem hiszi, hogy ez így felmerülhet. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Ne magyarázzák őt félre, nem mondott olyat, hogy miért pont az óvoda. Ha valaki úgy értette, hogy miért pont az óvoda, az rosszul értette. Ezt nem mondta. Elejétől fogva azon van, hogy az óvoda és iskola fel legyen újítva, és ne a Művelődési Ház és a CISZ-ház. 
Havas Vilmosné képviselő: Nem hagyják, hogy végigmondja, amit szeretne. Ő arra akart válaszolni, hogy miért pont az óvoda, azért az óvoda, mert az van most olyan lerobbant állapotban, hogy bizonyos helyiségeket nem tudnak használni. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Megint visszautasítja, mert megint elhangzott, hogy miért pont az óvoda, ő pedig ezt nem mondta. Örül neki, hogy az óvodát felújítják, már régen meg kellett volna csinálni. Az ő kérdése az, hogy miért nem csinálták eddig meg. Sokallja a 18 millió forintot.  
Girasek Károly képviselő: Két egymástól is független szakértő adott javaslatot, de tekintve, hogy közbeszerzési eljárás lesz, elvileg olcsóbb is lehet az óvoda felújítás. Egyébiránt elfogadásra javasolja a 2004. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a 2004. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.
 
2./ Állattartás rendje
Előterjesztő: Makrai Piroska aljegyző
Makrai Piroska aljegyző: Szöveg kiegészítést szeretne ismertetni. Az írásbeli előterjesztés második bekezdésben a felsorolásánál kimaradt az „építésügyi” és „természetvédelmi” jogszabályokra való hivatkozás. A rendelet tervezet 6.§./2/ bekezdés első mondat kiegészítése: „új állattartó által”. A mondat helyesen: „Falusias övezetben új állattartó által nagy haszonállat nem tartható”. A melléklet Pusztaszántóval kapcsolatos rendeleti hivatkozás helyesen 6. §./2/ bekezdés, nem pedig 7.§./2/ bekezdés.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A bizottsági ülésen hosszú, néha parttalan vita alakult ki. Az EU csatlakozás miatt felül kell eddigi rendeletet vizsgálni, illetve változtatni szükséges abban. A leírt szabályozásokat jó lenne, ha be lehetne tartatni. Az állattartási rendelet nemcsak az állattartók érdekeit védik, hanem azokat is, akik nem tartanak állatot. Az egész lakosság érdekét szolgálja. Felvetődött a vitában, mit is jelent az, hogy „szaporulat”. Az állatorvos úr szerint ne konkrét számot jelöljenek, hanem szaporulat megfogalmazás legyen. Jó lenne, ha úgy kerülne a szabályozásba, hogy egy család életfenntartásához szükséges db számú sertést tarthasson. Nehéz ezeket a dolgokat meghatározni. Egyértelművé vált, hogy az önkormányzat szakigazgatási szervének a feladata az, hogy érvényt szerezzen az összes olyan rendeletnek, ami az állattartást szabályozza. Ha nem teljesülnek az előírások, szankcióval érje el annak betartását a szakigazgatási szerv. Ne csak írott szöveg legyen a rendelet. A szerzett joggal kapcsolatban az EU jogharmonizáció miatt türelmi időt kell adni az állattartónak, a feltétel rendszer kialakítására. A bizottság döntése, hogy konkrét számokkal határozzák meg a rendeletben foglaltakat. Vannak állattartók, akik a szabályoknak nem tesznek eleget, bejelentések is érkeznek, bár nem nagy számban. A bizottság alternatívákat javasol bizonyos kérdésekben. Ennek alapján javasolják a 6.§./2/ bekezdésében „Falusias övezetben, új állattartó által nagy haszonállat nem tartható. Az állattartási feltételek biztosítása mellett legfeljebb kis haszonállat 2 db sertés, 10 db házinyúl és 20 db szárnyas tartható” Javasolják 2. változatként: „kishaszonállat csak családi szükséglet kielégítésére tartható.” A másik alternatív javaslat a 9.§./2/ bekezdésében a bizottság javasolja a 3 db eb helyett 2 db eb tartásának engedélyezését, és 4 db macskáét. 9.§./4/ bekezdés a következőképpen módosulna: Nem minden oldalról zárt udvaron kutyát tartani csak megkötve (kifeszített huzal, futólánc/ szabad. Ez a pont kikerülne, az EU jogszabálynak nem megfelelő. /5/ bekezdés lenne: Az eb tartó a kennelt (az udvar akár zárt, akár nem) úgy köteles elhelyezni, hogy a szomszéd lakóépületétől minimum 15 m távolságban legyen. A bekezdések így módosulnak. Összesen 8 bekezdés lenne a 9.§-ban.
Girasek Károly képviselő: Részt vett a TK Bizottság ülésén. Az EU harmonizáció kapcsán került ide a rendelet. Örvendetes, hogy nem minden rendelet előterjesztője a jegyző, szükséges megosztani a feladatokat. Olyat szabályozni nem lehet helyileg, amit más rendelet szabályoz. Ami szabályozva van, annak konkrétnak kell lennie. Nem lehet olyan belefogalmazni, hogy „családi szükséglet.” Ez nem konkrét. Ezt nem javasolja. Az Állattartási törvény 800-nál több §-ból áll. Szakértők azt vallják, hogy haszonállat tartást helyi szinten nem szabad szabályozni. Másik szakértő úgy nyilatkozott, mindegy mit szabályoznak, mert az udvarra jegyzőt, aljegyzőt, közterület felügyelőt úgysem engednek be. A szerzett joggal kapcsolatban észrevétele, ha nem felel meg a feltételeknek, nem működhet tovább. Van türelmi idő, de ahol nem felel meg a feltételeknek, szankcionálni lehet. Mind emellett fontos a helyi szabályozás. Finomítsák, és fogadják el a rendeletet, és tartassák be.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: A bizottsági ülésen nem vett részt. Eddig különösebb észrevétele nem is volt a rendelettel kapcsolatban, de most már van. A 8.§. ezzel a bizonyos kiegészítéssel az értelmét teljesen elveszíti. Abban biztos, hogy egészségügyi létesítményekben, gyógyszertárakban, vagy élelmiszerüzletben semmilyen állat nem tartható, nemcsak haszonállat, semmilyen állat. Ha kiegészítésként a haszonállat szerepel, akkor ezt a 8. §-t ketté kellene bontani. Ezt úgy tudja elképzelni, hogy „A nevelési-, oktatási-, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, gyógyszertár, temető, élelmiszerbolt, élelmiszeripari üzem és vendéglátó egység területén tilos állatot tartani.” Azt el tudja fogadni, hogy 50 méteres körzeten belül haszonállatot tartani tilos. Kéri, úgy módosítsák, hogy az intézmények területén értelemszerűen nem lehet állatot tartani, de az 50 m-es körzetben haszonállatot nem lehet tartani. 
Makrai Piroska aljegyző: Javasolja, hogy a 8.§. ugyanazzal a szöveggel maradjon a rendeletben. Amennyiben új jogszabályi változásokat követően konkrét lesz, hogy mely állatok tartásának tiltására vonatkozik a kitétel, a helyi rendelet módosításra kerül annak megfelelően. 
Jávorka János képviselő: Úgy látja ő is, hogy nehéz ezt a kérdést szabályozni. Sok a gond, főleg az állattartókkal. Körültekintően kell kezelni a kérdést. Az állattartónak saját magára, de nem utolsó sorban a szomszédjára, körülötte élőkre is figyelemmel kell lennie. Javasolja, ha történnek bejelentések, az önkormányzat, mint hatóság minden esetben a jogszabályoknak megfelelően járjanak el. Először figyelmeztessék az állattartót, ha ez nem használ, pénzbírsággal kell sújtani.
Havas Vilmosné képviselő: A 15 m-es távolság rendeletben szabályozott-e, vagy a rétsági telkekhez van mérve. 
Makrai Piroska aljegyző: Az építésügyi jogszabályok adnak egy alapot, ami 12 m-t jelöl, melytől el lehet térni. Nem egyformán történtek az építkezések, a telkek között is van hosszúkásabb, és kevésbé hosszúkás. 
Havas Vilmosné képviselő: Akárhogy nézi a saját esetét, valamelyik szomszédtól biztos, hogy 15 m-en belül van a kennel. Ahol hosszúkás a telek, nem lehet betartani a 15 m-t. Olyan rendeletet ne hozzanak, ami nem tartható be. 
Mocsári Gergely TK Bizottság elnöke: 40 m a legkisebb telekhatár. Az épület 15 m, marad hátra 25 méter. Az eddig megépített kenneleket lehet használni, de az újak az előírásoknak megfelelően épülhessenek csak fel, erre kell figyelni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a bizottság konkrét javaslatát, miszerint a 6.§./2/ bek-ben a.) változatként legfeljebb 2 db sertés, 10 db házinyúl, 20 db szárnyas tartható, a javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással elfogadta. A 9.§. /2/ bekezdés, miszerint maximum 2 db eb legyen tartható, a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással elfogadta. A /4/ bekezdésben, nem minden oldalról zárt udvaron kutyát, csak biztonságosan, zártan, kennelben szabad tartani, a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta. /5/ bekezdés, az ebtartó a kennelt – akár zárt, akár nem minden oldalon zárt udvaron – a vonatkozó jogszabályi előírások mellett úgy köteles elhelyezni, hogy az a szomszéd lakóépületétől minimum 15 m távolságra legyen, a képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 7 tartózkodással nem fogadta el. 
Majnik László képviselő: Javasolja a minimum 12 m távolság meghatározását.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Majnik képviselő úr konkrét javaslatát, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. Szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet a kiegészítésekkel, módosításokkal, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.
 
3./   Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló rendelet
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző távollétében Vargáné Fodor Rita 
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottsági ülésen már az első hozzászólásban több kifogás merült fel. A bizottság úgy foglalt állást, hogy mivel a jegyző asszony nincs jelen, a kifogásolt és a kifogásolandó kérdéskörökben jelenleg nincsenek döntésképes helyzetben, az anyag jobb előkészítést igényel, ezért kezdeményezik a napirend elnapolását. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet elnapolására vonatkozó javaslatát, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
52/2004. számú képviselő-testületi határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadva, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet tervezetet következő ülésén tárgyalja.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

4./ Tájékoztató a sportegyesületek, nyugdíjas klubok tevékenységéről Előterjesztő: Egyesületek, klubok vezetői 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tanácskozási joggal rendelkeznek a szervezetek vezetői. Ha van kiegészíteni valójuk, amit írásbeli tájékoztatójuk nem tartalmaz, kéri, tegyék meg. 
Riczler József Hunyadi János Nyugállományúak Klubja Elnöke: Elképzelésük, hogy közelebb jussanak a szomszédos országokban működő klubokkal. A lévai harckocsi ezreddel kezdeményezik a kapcsolatot. Sajnos a közeljövőben ők is megszűnnek. A Balassi évfordulón belül pályázni lehetett. Zólyomba szeretnének az idén eljutni a klubbal. 
Salgai György Rétság VSE. képviseletében: Köszöni a képviselő-testület egész éves segítségét. Jelképesen szeretné átadni a képviselő-testületnek keretbe foglalt érmeket, okleveleket. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Megyei I. osztályba lép a labdarúgó csapat szeptembertől. Ez feladatokat ró nemcsak a labdarúgó egyesületre, hanem az önkormányzatra is. 
Kozma Gábor Rétsági Judo Club elnöke: Körvonalazódnak a szeptemberi versenyek feltételei. Nemzetközi, 80-100 fős verseny lesz. Októberben Budapesten világbajnokság lesz. Tóth Imre versenyző remélhetőleg bekerül, és képviselni tudja Rétságot. TDK idén sajnos már nem tud támogatást adni. Köszöni az önkormányzat és az iskola támogatását. Folyamatosan pályáznak. Júliusi repülőnapon 20 perces bemutatót tart a Judo Club. 
Havas Vilmosné képviselő: Nagy öröm, hogy a nyugdíjas klubok ilyen jó programokkal szerepelnek. Az sajnálatos, hogy a Városi Klubnak el kell utasítania az új jelentkezőket, hely hiány miatt. Kérdése, hogy csak rétságiak lettek elutasítva? 
Patterman József Városi Nyugdíjas Klub elnöke: Sajnos rétsági jelentkezőket nem tudott felvenni, egy-egy rendezvényen leültetni sem tudja már őket. Ezért kellett létszám stoppot csinálni. Bánkról 5, Tolmácsról 6 fő jár be Rétságra a klubba. A régi tagokat nem zárhatja ki, mégha vidékiek is. Van Tolmácson is klub, de ők idejárnak régebb óta, és itt is szeretnének maradni. 
Havas Vilmosné képviselő: Csodálatos a labdarúgók eredménye. Úgy tűnik a Judo bekerült Rétság vérkeringésébe. Nagy változás következett be. Külön gratulál a versenyzőknek, jó eredményeikért.
Girasek Károly képviselő: Rétság kulturális, sport, és közösségi életét színesítik az egyesületek. A felvételi stoppot érdemes lenne átgondolni. Beleszólni nem kíván, de valami megoldást jó lenne találni. A tájékoztatók színvonalasak, köszöni azokat. Örvendetes a labdarúgók szereplése, helyezése. Az, hogy Megyei I. osztályba kerülnek, azt jelenti, hogy az SE egyedül nem képes ezt teljesíteni anyagilag. Régen az alpolgármester felügyelte, segítette a munkájukat. Segíteni kell őket, hogy a feltételek adottak legyenek az I. osztályba való szereplésüknek. A polgármester maximális támogatását ígérte, kérdezi, milyen elképzelése van erre vonatkozóan.
Jávorka János képviselő: Köszöni a tájékoztatókat. Köszöni azt is, amit a lakosság széles rétegeiért tesznek az egyesületek, klubok, önzetlenül, fáradságos munkával. Reméli a jövőben több anyagi támogatást is tudnak majd adni. Vannak egyesületek, akik most nem számoltak be. Van egy Baráti Kör, bíróság által jegyzett egyesület. Élő kapcsolatuk van a lévai katonákkal, sajnos náluk is megszűnt már az alakulat. A CISZ házban megnyílt a helyőrség katonatörténeti kiállítás. Javasolja, hogy az SE ajándékát a CISZ házban helyezzék el.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Akár a sportegyesületek, akár a nyugdíjas klubok fontos szerepet töltenek be a város életében. Reméli anyagilag a jövőben még jobban tudják támogatni őket. Tiszteletet, és megbecsülést érdemelnek az aktivisták. A helyiségek biztosítása terén a Művelődési Központra hárul nagy szerep. Annak idején elég komoly vitát váltott ki a régi óvoda CISZ házzá alakítása, de az élet igazolta a döntésüket, nagy szükség van rá. A beszámolók tartalmasak. A két nyugdíjas klub működése tartalmas, nagyon jó programokat állítottak össze. Fúzióra nem gondol a két klub. Íjász Egylet nemzetközi hírnevet szerez Rétságnak, sokfelé hívják őket. A Judo Club valóban bekapcsolódott a város életébe, pozitív változás következett be, úgy tűnik az elnök úr megfogadta a jó tanácsokat. Jó irányba indultak el. Sok az újonc, akik most ismerkednek ezzel a sporttal. Az SE-nek gratulál, a bajnokságot végigcsinálni veretlenül, ez elismerésre méltó. Az I. osztályba való szereplés feltételei megteremtődtek-e, tudomása van arról, hogy itt voltak a megyéből. A két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóban várta, hogy a polgármester úr kitérjen erre. Utánpótlás terén is jó a helyzet, a jövő megalapozott a labdarúgás terén. Valamennyi egyesületnek és klubnak gratulál, köszöni munkáját. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az az ígérete nem múlt el, hogy támogatni akarja a sportot, valóban volt egy műfüves program, de ezek a pályázatok, kormányzati fejlesztési programok mintha eltűntek volna. Ez nem annyira az önkormányzat, és a polgármester támogatásán, hanem országos döntéseken múlik. A foci csapat I. osztályba lépésével kapcsolatban elkötelezettséget nem vállalt. Az SE vezetői benyújtottak egy költségvetési javaslatot alapfeladatok ellátására. 10 millió forint költségről van szó. Ez hosszasabb egyeztetést igényel. A közeli jövőben téma lesz. Elég kimerítő egyeztetés folyt a megyeiekkel ennek folytán. Az öltöző állapota a település szégyene, ezt a kérdést is rendezni kell. A Nyugdíjas klubnál felmerült létszám stop elkerülése végett javaslata, hogy a CISZ házban két helyiséget kis költséggel össze lehetne nyitni. Ez kezelhetné a problémát, több funkcióssá válhatna az épület. Lassan az Íjászok sem tudják a tagokat leültetni. Elmozdulást javasol ebben a témában. Támogatni kívánja a sportot, de a pályázati lehetőségek lassan eltűnnek a palettáról. Köszöni a beszámolókat, ez gesztus az elnökök részéről. Az eredményeik mutatják a jó működést. 
Girasek Károly képviselő: Újra meg szeretné kérdezni, bár kétségtelen, hogy a műfüves pálya ügyében történt ígéret, de anélkül is elindulhat a segítségnyújtás. Jó lenne néhány jó szót hallani, milyen forrásból, milyen feltételek mellett kívánják a támogatást megoldani. Konkrétan kidolgozott terv kell. Nem lehet sokat várni, mert ha az osztályba sorolásnak az egyesület meg akar felelni, már augusztusban meccset is kell játszaniuk. Erre lenne kíváncsi, milyen forrásból, mikor lesz erre előterjesztés a testület elé tárva, döntési helyzetre készen?
Mezőfi Zoltán polgármester: Ennek a napirendi pontnak erre a kérdésre való válaszadása messzemenőkig nem tárgya. Ha most nyilatkozna, az előkészítetlen és felelőtlen volna. Elképzeléseit előkészítetlenül nem kívánja a testület elé tárni, esetleg bizottság elé, a közeli jövőben. Tudja, hogy rövid az idő. Ezért a közeli jövőben előkészítetten a testület elé fog kerülni. Szavazásra teszi fel a sportegyesületek, nyugdíjas klubok tevékenységéről szóló tájékoztatókat, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.


5./  Közbeszerzési Szabályzat
Előterjesztő: Bulejka András csoportvezető
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A napirend tárgyalásánál részt vett Márkus Pál, a Márkus és Tsa. Bt. képviseletében. Rövid kérdések merültek fel, amelyek a „szervezetünk…” fogalomra, a felállítandó team-re, bíráló bizottságra, néhány pontosításra vonatkoztak. A „szervezet…” minden esetben az önkormányzatot jelenti. A vitában kialakult az az álláspont, hogy ez a szabályzat további karbantartást igényel, ugyanis az eddigitől eltérő, más logikájú. Az alacsony összeghatárok miatt szinte napi tevékenységgé válik, több tekintetben még hiányoznak központi szabályozások, meg a gyakorlat is bizonyára több hiányosságot fel fog deríteni. Ahhoz viszont, hogy a szennyvízhálózat rekonstrukciójában sürgősen lépni tudjanak, a szabályzat elfogadása döntő fontosságú. A szabályzat biztosítja a megfelelő önkormányzati kontrollt, mivel az indítástól a végső döntésig minden folyamatban benne van az ellenőrzési lehetőség. A szabályzat szövegével kapcsolatban merültek fel pontosítások és hibajavítások. Pl. III. 3.3.. nincs (ennek)…helyett …nincs(enek)… A VII.3. … felbontásakor és az azt követő értékelések időszakában … - mivel beszűkíti a lehetőséget, nem kivitelezhető, később is kiderülhet kizáró ok. A VII. 12. …31. napjáig meg kell küldeni - - kell kimaradt. XII. … évi … helyett … éri. A 3. pont 4-nél van „vele szemben nem áll fenn”, innen a „nem” szó kimaradt. A 4. oldalon a „részére” szó kerüljön be. Ezekkel a módosításokkal a bizottság a szabályzatot elfogadásra javasolja.
Girasek Károly képviselő: Javasolja a nyilvánosság fokozása miatt a helyi internetes WEB lapra, és a Hangadóba is kerüljön be az anyag. Ez konkrét javaslata. Ha terjedelmes, legalább a ténye legyen és az eredménye kihírdetve. Valahová a szabályzaton belül ezt fogalmazzák bele. Természetesen országos fórumokon való megjelenést követően kerülhet erre sor. Ezzel együtt elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Elvileg egyetért Girasek úr javaslatával, de így, hogy valahova tegyék be a javaslatot, nem elfogadható. Jelöljék meg, hányas pont, hányadik bekezdésbe, hol szerepeljen ez a javaslat. Jelen eljárást ez nem érinti, a későbbiek folyamán kerüljön beépítésre.
Girasek Károly képviselő: Ő mondott a bizottsági ülésen paragrafusokat is, ez kimaradt az összefoglalóból. Elfogadja, ha a gyarkorlatban úgy csinálják szabályzat nélkül is.
Mezőfi Zoltán polgármester: Technikai helyesbítések, vélemények hangzottak el. Szavazásra teszi fel a Közbeszerzési Szabályzatot a kiigazításokkal, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
6./   Közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Bulejka András csoportvezető
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A szabályzatot elfogadták, az ehhez szükséges volt. Az egész szennyvízberuházás befejezéséhez viszont a rekonstrukciós munkákat feltétlenül el kell végezni, ahhoz viszont az új szabályozás értelmében a közbeszerzési eljárást meg kell indítani. Nagyon fontos, az idő sürget. Az is fontos, hogy most az ajánlatkérőt megillető jogokat – természetesen a döntést kivéve, a megbízásra kerülő bizottságnak meg kell adni, éppen az idő rövidsége miatt, nyári időszak miatt, nem tudunk sűrűn ülésezni. Így is július 20 körül rendkívüli testületi ülésen kell majd meghozni a döntést. Ennél korábban nem lehet, később viszont nem szabad, mert akkor viszont időt veszítünk. Konkrét módosító javaslat, amely pontosabbá és egyértelműbbé teszi a határozati javaslatot. A 2. pont változni így: … hoz létre. Felhatalmazza a Bírálóbizottságot, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása során … - az utolsó bekezdés szövege kerül ide. 3. pontban kerülne megfogalmazásra az, hogy … Felkéri a Bírálóbizottságot, hogy a … Ezekkel a módosításokkal elfogadásra javasolják az előterjesztést. Miután a közbeszerzési eljárás megindításáról döntöttek, a bizottság javaslatot tett a 3 tagú bírálóbizottság összetételére. Elnök: Majnik László, tagjai mint szakértők: Márkus Pál, Bárczi János.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság sorrendi változtatásra tett javaslatát, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
54/2004. számú képviselő-testületi határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést, és mint ajánlatkérő egyetért azzal, hogy a város régi csatornahálózatának rekonstrukciós munkái elvégzése céljából egyszerű közbeszerzési eljárás induljon.  1./ A közbeszerzési eljárás lefolytatására három tagú Bírálóbizottságot hoz létre. Felhatalmazza a Bírálóbizottságot, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a Közbeszerzési Szabályzat szerint az ajánlatkérőt megillető jogokat gyakorolja.  2./ Felkéri a Bírálóbizottságot, hogy a közbeszerzési eljárást folytassa le és döntési javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: szöveg szerint
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Bírálóbizottság tagjaira tett javaslatot, miszerint: elnök: Majnik László, tagjai mint szakértők: Márkus Pál, Bárczi János, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
55/2004. számú képviselő-testületi határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2004.(VI.24.) számú határozata alapján a Bírálóbizottság elnökének Majnik Lászlót a Pénzügyi Bizottság elnökét, tagjainak Márkus Pál szakértőt és Bárczi János Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági tagját megválasztja. Határidő: azonnal

7./  Meglévő szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkáinak engedélyeztetése és lebonyolításának biztosítása
Előterjesztő: Bulejka András csoportvezető
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Méltányos összegek hangzottak el. Előkészített dolog, támogatandó és szükséges. A bizottság javasolja elfogadni az előterjesztést. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a meglévő szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkáinak engedélyeztetésére és lebonyolításának biztosítására vonatkozó előterjesztést, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
56/2004. számú képviselő-testületi határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a meglévő szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkáinak engedélyeztetéséhez és lebonyolításához szükséges előterjesztést, azt jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Computer GM Kft-vel (Salgótarján, Május 1. út 64.) a rekonstrukciós engedélyeztetési terv elkészítésére, 1.875.000 Ft+ 25 % Áfa összeghatárig a szerződést megkösse. Felhatalmazza a polgármestert, hogy kösse meg a szerződést a Computer GM Kft-vel (Salgótarján, Május 1. őt 64.), hogy készítse el a közmű szakági térképet, a rekonstrukciós munka elkészülte után, 1.125.000 Ft + 25 % Áfa összegben.Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a meglévő szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkáival kapcsolatos Közbeszerzési eljárás lefolytatásával és teljes körű lebonyolításával Márkus és Társa Bt-vel (Salgótarján, Csehov u. 6.) a szerződést kösse meg, 800.000 Ft+ 25 % Áfa összegben.
Határidő: június 30.Felelős: 
Mezőfi Zoltán polgármester

8./   Közérdekű kötelezettség vállalás
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző távollétében Makrai Piroska aljegyző 
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Észrevételként – a korábbi évekhez hasonlóan a bizottsági ülésen – elhangzott, hogy más formában is adottak lehetnének a feltételek, régóta indítványozott a Rétság Kultúrájáért Alapítvány létrehozása, amely eddig nem történt meg, a bíróság pótlásra visszaadta a beadványt. A bizottság ezzel együtt is az előterjesztés elfogadását javasolja. 
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Technikai módosításra tenne javaslatot, miszerint módosítaná a felhívást, amely azt tartalmazza, hogy „a személyi jövedelemadóról szóló módosított 1995. évi CXVII. törvény 41.§.(4) bekezdése alapján a közcélú adomány kedvezménye közérdekű kötelezettségvállalás esetén a befizetett összeg 30 %-a, maximum 50 ezer Ft, mely igazolás alapján az adóalapból levonható.” Nem az adóalapból vonható le, hanem az adóból. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a közérdekű kötelezettség vállalással kapcsolatos előterjesztést, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:
57/2004. számú képviselő-testületi határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében megtartandó augusztus 20-i, hagyományteremtő városi kulturális rendezvényre közérdekű kötelezettségvállalást hoz létre.
Határidő: augusztus 20.
Felelős:   Kapecska Ferencné jegyző, Végh József intézményigazgató

9./   Terület használati kérelem
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző távollétében Makrai Piroska aljegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában több aggály és hiányosság merült fel a kéréssel kapcsolatban. Nem állt rendelkezésre maga a kérelem, nem tudják, hogy mi az, amit konkrétan azon a területen végezni akar a kérelmező, nem készült mellékelt térképvázlat. Felvetődnek forgalomtechnikai kérdések, a balesetveszély lehetősége, további engedélyek beszerzése stb. Május 20-án készült szakvélemény a Börzsönyi és a Jászteleki út, illetve az egész terület vízelvezetésének megoldásáról, amely ezt a területet vélhetően teljességében érinti, mivel a szakvélemény szerint nincs is más lehetőség, mint ezen a területen megoldani. Mindezek alapján a bizottság úgy foglalt állást, hogy nincsenek döntési helyzetben, kevés információ áll rendelkezésükre, az anyag nincs jól előkészítve. ezért az elnapolását és a fent elmondottak tükrében későbbi időpontban való tárgyalását kezdeményezik. A vita kapcsán hangzottak el észrevételek többek között arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetséges, hogy nincs meg egy kérelem, milyen az iktatás, az ügyiratkezelés? Kényelmetlen helyzeteket kerülhetnének el akkor, ha a kérelmezőket már az első alkalommal felvilágosítanák az illetékes szakemberek arról, hogy kéréseiknek milyen akadályai, következményei, összetevői vannak, és nem a testületnek kellene kimondania az elutasítást. Ezeket figyelemfelhívó jelleggel szükségesnek tartják megjegyezni.
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: A bizottság véleménye egyrészt egyezik a Pénzügyi Bizottság véleményével. Az anyag nagyon kevés információt tartalmaz. A pontos cél nem ismert, parkolást, behajtást hogyan gondolja. Forgalomtechnikai dolgok merülnek fel. Másrészt felmerült az is, hogy a kérelmezőt nem szabad olyan helyzetbe hozni – és magukat sem - , hogy utólag megoldhatatlan feladat elé álljon. Vízelvezetési probléma is van. Haladéktalanul meg kell oldani a Börzsönyi és a Jászteleki út vízelvezetését. Miért csak most derült ki, hogy három utca úgy létesült, hogy a vízelvezetés nincs megoldva. A bizottság véleménye, hogy először ezt a kérdést kell körülírni. Szakértő véleménye, hogy az elvezetést pont azon a területen tudja elképzelni. A megoldást a következő testületi ülésre be kell terjeszteni. Felmerült előzőleg, hogy a Jászteleki utcának úttest engedélyezése sincs. Ez pedig valahol érinti a remények szerint hamarosan megvalósuló CBA üzletet is. Együtt kellene kezelni a problémát. Körültekintően kell eljárni, utána lehet csak dönteni. A bizottság véleménye, hogy a vízelvezetésre vonatkozó tervet el kell készíttetni. Utána lehet továbblépni. Olyanra nem tehetnek ígérvényt, amit később esetleg vissza kellene vonni. A Közút Kezelőtől a kérelmezőnek kell kikérni a véleményt, a forgalomtechnikai kérdések vonatkozásában.
Jávorka János képviselő: A csapadékvíz elvezetést meg kell oldani. Történtek lépések. Május hónapban történt bejárás. A munkálatok érintik majd a bér beadni kívánt területet. Szabó urat korrekten tájékoztatni kell, mi előtt állnak. Véleménye, hogy most ne foglaljanak állást.
Girasek Károly képviselő: Egyetért a bizottsági véleményekkel, hogy nincsenek döntési helyzetben. Sajnos nem először fordul elő, hogy nem megfelelően előkészített anyag kerül a testület elé. Az ülés napirendjére a polgármester tesz javaslatot, az SZMSZ 26.§-a tételesen előírja, hogy milyen előterjesztés kerülhet be, hogy kell annak kinézni. Ha a jegyző, vagy szakember nem jól készít elő valamit, a polgármesternek lehetősége és kötelessége mondani, hogy nem SZMSZ szerinti előterjesztés ne kerüljön testület elé. Többedszerre fordul elő, hogy ahelyett, hogy a hivatal tájékoztatná a kérelmezőt, hogy rendezési tervi akadály, útbejárási akadály van, ez az ügy nem járható, ehelyett a testület elé kerül, és a testület mondja ki, hogy nem járul hozzá. Ennélfogva, az aki a hivatalnál nem végzi a dolgát, szimpatikusan akar a kérelmező előtt feltűnni, a testületet pedig megjegyzések illetik, hogy már megint nem támogatja a kérelmet. Kéri, hogy a polgármester az SZMSZ 26.§-át olvassa el, és az annak nem megfelelő előterjesztést a testület elé ne hozzák be. Le van írva, hogy előzményekkel, térképvázlatokkal, jogszabályi előírásokkal alátámasztott előterjesztést kell az ülésre hozni. Kérnek tájékoztatást, milyen kérvény érkezett be, és erre illetékes mit válaszolt.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: A jövőben a kérelmet is jó lenne csatolni az előterjesztéshez. Mivel ez május 26-án kelt kérelem, a szakemberek feladata lett volna a kérelmezőt felvilágosítani, bizonyos dolgokról. Ebből az előterjesztésből szinte semmi nem derül ki. Valószínű, ha ezeket a problémákat a kérelmező megtudja, el is áll kérelmétől. Vízelvezetés kapcsán is elhangzott, hogy egy utcát vízelvezetési megoldás nélkül alakítottak ki. Ez véleménye szerint több mint furcsa. A tanulságokat a jövőre nézve le kell vonni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Rövidesen visszakerül a testület elé egészében kezelve egy vízelvezetési koncepció. A fejlesztési tervbe kell illeszteni a feladatot, és az ezzel járó költségeket. Tudomásul veszi a két bizottság véleményét. Azzal viszont nem ért egyet, hogy ne rabolják ezzel az időt, egy helyi vállalkozó kérelméről van szó. Szép fejlesztési gondolatról szól a kérelem. Szavazásra teszi fel a két bizottság véleményét, miszerint az előterjesztés elnapolását kérik. A képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.
58/2004. számú képviselő-testületi határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Miklós vállalkozó - Rétság, Nógrádi u. 15. szám alatti lakos - 568 hrsz-ú terület használati kérelméről a Jászteleki és Börzsönyi út vízelvezetési koncepciójának kidolgozását követően dönt.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: előterjesztésért Kapecska Ferencné jegyző

10./ „Közművelődés-pártoló Önkormányzat – 2004” pályázat
Előterjesztő: Makrai Piroska aljegyző 
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja. 
Girasek Károly képviselő: Nem árt hangsúlyozni, hogy ez egy különleges pályázat, nem arra kell pályázni, hogy ebből a pénzből majd valamit vesznek, hanem a döntők azt mérlegelik, hogy az önkormányzat mennyire jó gazdája a közművelődésnek. Támogatandó a pályázat.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Közművelődés-pártoló Önkormányzat – 2004 pályázatról szóló előterjesztést, azt a képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.
59/2004. számú képviselő-testületi határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Közművelődés-pártoló Önkormányzat-2004” cím elnyerésére kiírt pályázati felhívást, azt támogatja.A Képviselő-testület a „Közművelődés-pártoló Önkormányzat – 2004” cím elnyerésére pályázatot nyújt be.Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
Határidő: pályázat benyújtására azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

11./  Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Jávorka János képviselő: A 34 ha-s területtel kapcsolatban volt javaslata, hogy az ÁPV Rt-től kérjék meg az elővásárlási jogot. Örömmel tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Földhivatal az önkormányzat részére az elővásárlási jogot bejegyezte. Megköszöni képviselő társainak, hogy javaslatát támogatták. 
Girasek Károly képviselő: Ismét azt kell, hogy mondja, hogy a szennyvízcsatorna kivételével, kevés eredményről ad számot a tájékoztató. A 34 ha-s területtel kapcsolatban a polgármester úr azt írja, hogy az írásbeli állásfoglalás még nem érkezett meg, a közeli napokban várható. Nem tudja, miért kell ilyen pesszimistán megfogalmazni, hogy további gondot az jelenthet, hogy az átadott területre milyen tilalmat jegyez be az állam az elidegenítésre vonatkozóan. Ilyet lefektetni felesleges, nincs rá törvényi előírás. A szerződést amúgy is a testület fogja tárgyalni, és akkor foglalkoznak majd vele. Ekkora procedúra után, ami az átadással kapcsolatban volt, nem hiszi, hogy elidegenítési tilalmat jegyeznének be. Törvényesség és szakszerűséggel kapcsolatban el kell mondja, hogy amikor felvetődött az elővásárlási jog bejegyzés kérdése, többen határozottan állították, hogy ezt nem lehet, és felesleges is. A jegyző asszony sem adott pontos tájékoztatást. Miből tudja a képviselő-testület, mikor dönt törvényesen, ha a jogszabályokról nem kapnak pontos kivonatot, hogy adott esetben mi a törvényes, és mi nem. Ha nem annyira kitartóak ebben a kérdésben, akkor azt kell hogy mondja, hogy félre vannak vezetve, mert az hangzott el, hogy nem lehetséges elővásárlási jogot bejegyeztetni, nincs rá lehetőség. Lám a törvények ezt lehetővé teszik. Tanulságokat kéri levonni, és pontos tájékoztatást kér a jövőre nézve, és a 26. §. betartását kéri. A szindikátusi szerződés ajánlatáról érdeklődött a polgármester úr, melyet a Települési Bizottság véleményezett. Tisztelettel kérdezi, melyik határozatszámon véleményezte a kérdést a Települési Bizottság? Ugyanis nem volt napirend, nem véleményezett a bizottság. Néhány ember „beszélgetett” róla. Ez az amit az előző ülésen kifejezetten kért, hogy ne legyenek ilyen „kúszó előterjesztések”. Ha ezt valaki előveszi 2-3 hónap múlva, akkor azt látja, hogy igenis véleményezte a bizottság és mégsem történt lépés az ügyben. Semmi nem történt ebben a dologban. Kéri, ne legyenek ilyen megfogalmazások. Azzal lehetne csökkenteni a képviselők munkáját, ha csak törvényesen járnának el, felesleges dolgokról nem írnának előterjesztést. Időt nyernek, ha jó előterjesztések kerülnének csak eléjük. Bizottság véleményt csak a testület részére alakíthat ki. A bizottság nem véleményezte a témát. Rétság történelem könyvébe íródnak ezek a tájékoztatók is, hogy mi fejlődött a városban. A csatorna építés jó ütemben halad, anomáliák vannak, de rövid időn belül teljesen elkészül a beruházás. A rendőrségnek kellene biztosítást adni a balesetek elkerülése végett.
Dr. Szájbely Ernő képviselő: A 3. ponthoz szól hozzá. Hosszú évek után eljutottak oda, hogy lassan befejeződik a csatornahálózat kiépítése. Élő gond, amit az anyag is említ, hogy elvitték az utcákba a csatornát, és minden ingatlanra beágazót építettek. Van olyan lakó, aki megcsinálja azt a trükköt, hogy nem köt rá a csatornára, hanem az emésztő gödréből búvárszivattyúval a csatorna csonkba beengedi a szennyvizet. Ezáltal megspórolja a szippantási díjat, és csak vízdíjat fizet, csatornadíjat nem. Az ülepedett szennyvíz növeli majd a becsületesen fizető lakosság terhét. A tisztítómű a friss szennyvíz piszkát tudja tisztítani, ülepedett szennyvíz baktériumait nem. A Búzavirág utcában ugyanaz az állapot uralkodik, mint amikor nem volt csatornahálózat. Sajnos nem ellenőrizhető, mert a föld alatt zajlik a dolog. A többség érdekében fel kell lépni az ilyen lakók ellen. Kéri, a hivatal nézzen utána annak, hogy milyen jogszabályi lehetőségek vannak ennek elhárítására, lehet-e kötelezni a lakót a csatorna rákötésre, van-e jogi lehetőség az anomáliák kezelésére, mert az úgynevezett talajterhelési díj olyan alacsony, hogy nem fogja inspirálni ezeket a lakókat arra, hogy ténylegesen rákössenek a csatornára, mert így a vízdíj a felébe kerül. Ráadásul a szippantást is megspórolja. A közösség így nagyon rosszul jár. Fel kell venni a Vízművel ebben a kérdésben a kapcsolatot, hogy esetleg valamilyen plombás megoldást találjanak, valamilyen úton-módon ezt az illegális tevékenységet meg kell akadályozni. Úgy tudja, ahol társulás van, ott kötelezhetik a rákötésre a lakókat. Itt társulás nem alakult, így ennek a jogi útját nem ismeri, ezért kéri a hivatal utánajárását, hogy hathatós intézkedéssel meg lehessen ezt a típusú visszaélést akadályozni.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Ő személy szerint kétséggel fogadta az 34 ha-s terület elővásárlási jogának bejegyzéssel kapcsolatos javaslatot, nem ellene volt, csak a kétségeit fogalmazta meg.
Mezőfi Zoltán polgármester: Konkrétan le van írva, mi történt. Íródik valóban Rétság történelme, de ezt Károly nélkül fogják írni, ha a valóságnak ilyen eltorzításával lép fel. Úgy tűnik mindenféleképpen el akarja torzítani a képviselő úr a valóságot. Utasításként kapta a testülettől, hogy járjon el a kiemelt feladatok ügyében, három meghatározott ügy vonatkozásában. Az egyik a lakóterület bővítés, illetve annak a területnek a megszerzése. Ide van írva, hogy van lehetőség arra, hogy az önkormányzat térítésmentesen megkapja ezt a területet. Girasek úr azt mondta, hogy pesszimista dilemmákat vet fel a polgármester. Az előzetes faxot azért nem írta bele a tájékoztatóba, mert még mindig nem hivatalos. Azért kérte előzetesen a faxot, hogy a képviselőket az ülésen már tudja tájékoztatni a dologról. Feketén-fehéren leírásra került a faxban, hogy milyen rendeletre hivatkozva kérje a polgármester a testületi felhatalmazással a birtokában ezen említett területek átadását. Tulajdonképpen a testületi felhatalmazás már meg is van. Nem pesszimista dilemmákat vetett fel, hiszen a Kincstári Vagyonigazgatóságnak van egy olyan feltétele, hogy igenis létezik tilalom, hiszen az eladás kapcsán elképzelhető, hogy a vételár 50 %-át be kell fizetni. De erről nem kíván állást foglalni, hisz előkészítetlen a dolog, és nagyon friss. Mindenki fog értesülni a naprakész adatokról. Ahogy a tájékoztatóban le van írva az úgy van, és úgy igaz. Kéri a képviselő urat, hogy ennek megfelelően legyen szíves tájékoztatni a képviselőket, és a megjelent lakókat. Kéri a képviselőt a mértéktartásra.
Girasek Károly képviselő: Véleményt mondott, a jelenlévők el tudják dönteni, hogy az ő véleménye helytálló-e vagy sem. A véleménye szerint nem állja meg a helyét, hogy tilalmat jelöl meg az állam az elidegenítésre. Nem kell lépten-nyomon őt kiigazítani. Fordított a helyzet, ő kérhet számon a polgármestertől a testülettel együtt. A polgármester teljesítéseket tőle nem kérhet számon. A csatornával kapcsolatban elhangzottakat komoly problémának tartja. A Vízmű illetékeseit be kell vonni. Ha valaki a vízaknát az udvarára beviszi, de a lakásába nem vezeti azt be, attól még az alapdíjat fizetni kell, bekötöttnek tekintik. Ha valakinek az udvarán bent van a szennyvízakna, és átadja a Vízmű, a szolgáltatás rendelkezésére áll, innentől kezdve fizesse a szennyvízdíjat. De ebben a kérdésben a Vízmű szakemberei jártasabbak, ezért kell felvenni velük a kapcsolatot.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót, azt a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.


12./ Miért nem válaszol Polgármester Úr! Előterjesztő: Girasek Károly képviselő 
Mezőfi Zoltán polgármester: Megadja a szót az interpellációt benyújtó Girasek Károly képviselő úrnak.
Girasek Károly képviselő: Az SZMSZ 28.§-ának megfelelő interpellációt nyújtott be. Közérdekű kérdéseire sorozatosan nem kapott érdemi választ. Tételes, egyértelmű válaszokat kér. Kérdései a következők: Vonatkoznak-e az SZMSZ előírásai, és a testület munkaterve a polgármesterre is? Ha igen, akkor sorozatosan miért nem tartja be azokat? Ha méltányolható akadály merül fel, miért nem kérte a testülettől, pl. a lakossági fórum időpontjának megváltoztatását (még a márciusi ülésen)? Kötelezőnek tartja-e a képviselő-testület előírását a lakossági fórum napirendjére? Ha igen, miért nem hajtotta azt végre? Miért nem készült fel megfelelően a lakossági fórumra? A megválaszolatlan kérdésekre mikor kíván írásban érdemi választ adni a kérdező állampolgároknak? Ön Rétság város képviseletében kapott megbízást tájékoztató tartására, vagy a SENTRYX Kft, illetve Repülőklub bérelte fel fórum rendezésére? Ha igen, miért az önkormányzat lakossági fórumaként hirdette meg a rendezvényt, és az önkormányzat nevében hívta meg a lakosokat? Megengedhetőnek tartja-e, hogy az önkormányzat és intézménye érdekei ellen – nyilvánvalóan személyes elfogultságból vagy érdekeltségből – a lakossági fórum napirendjéhez nem illeszkedően külső vállalkozásokat reklámoz? Hogyan ítéli meg ebbéli cselekedetét etikailag? Az ebből származó bevétel kiesést és egyéb károkat hogyan kívánja megtéríteni, vagy kompenzálni az intézmények felé? Miért nem kaptak a pro-urbe és díszpolgári kitüntetettek írásos meghívót? Nagy tisztelettel, de kíváncsian várja a polgármester részletes válaszait. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A konkrét kérdésekre kíván válaszolni. Az SZMSZ előírásai, és a testület munkaterve a polgármesterre vonatkoznak-e, válasza: igen. Igyekszik azokat betartani. Valóban méltányolható akadály merült fel, felhalmozódtak a feladatok, kitolódott a Lakossági Fórum időpontja. A jövőben jobban odafigyelnek. Túlterhelt a hivatal, elsősorban kollégái nevében türelmet kér a képviselő-testülettől. Az EU-s választás akkora adminisztrációs túlterheltséget rótt elsősorban a jegyző asszonyra, ami előre nem volt látható. Kötelezőnek tartja a képviselő-testület előírásait a lakossági fórum napirendjére, emlékezteti a képviselő társakat, hogy kért tőlük javaslatokat. Írásbeli javaslat nem érkezett. Egyedül Girasek Károly képviselő úrral egyeztetett. A beszélgetés legemlékezetesebb része számára, az, hogy Girasek úr megkérte őt arra, hogy legyen ez a Lakossági Fórum az árkok betemetésének egyik lehetséges színtere. Ő ezt a tanácsot megfogadta. A Fórumról készített Emlékeztető is bizonyítja ezt. Az Alpolgármester szájából hangzott el: A polgármester és a képviselő-testület együttműködik, kisebb viták természetesen vannak, de ezek építő jellegűek. A város érdekeit tartják szem előtt. Az SZMSZ részleteiben nem köti ki a Lakossági Fórum menetrendjét. Egyetlen konkrét pontja van az SZMSZ-nek, amely szerint tájékoztatást vár a gazdálkodásról. Ő ezt megtette a Fórum első felében. A jelenlévő lakóknak joguk van kérdéseiket feltenni, ez is megvalósult. Az SZMSZ szerint írásbeli válaszadási kötelezettsége nincs a polgármesternek. Ez a kötelezettség a Közmeghallgatásra vonatkozik. Emlékeztetőből kiderül, hogy minden kérdésre adott választ. Adózási kérdésekben adótitkok érvényben vannak, ezért erre nem is kívánt reagálni. Törvény szabályozza azokat a társhatóságokat, akiknek adóval kapcsolatos tájékoztatást ki kell, ki lehet adni. A SENTRYX Kft-vel és a Repülőnappal kapcsolatban nem reklámot csinált, csak tájékoztatta a lakosságot, ami kötelessége is. A jegyzőkönyv tartalmazza, hogy a közeli jövőben milyen más egyéb rendezvény várható a városban, mint pl. Szlovák Nemzetiségi nap. Nem egyoldalú reklám kampány folyt. Nem tud ebből származó bevételkiesésről. Arról nem tud, hogy a Pro-Urbe díjasokat a Lakossági Fórumra külön meg kellene hívni. A hirdetőkön, és forgalmas helyeken a Lakossági Fórum ideje kifüggesztésre került. Elérhető volt valamennyi érdeklődő számára. 
Girasek Károly képviselő: Ezt a választ nem tudja elfogadni, bár kissé pozitívabb, mint amire számított, de cinikusnak tartja. Tűrhetetlennek tartja, hogy a polgármester törvénysértő magatartás után utólag kér türelmet. Éppen dr. Tóth Mária képviselő kezdeményezte, és benne is van az SZMSZ-ben, ha valamelyik napirendet a testület nem tud tárgyalni, vagy más napirendet kezdeményez, azt tessék előre megszavaztatni. No de amikor azt mondja a polgármester úr, senki nem adott tippet, miért is kellene tippet adni, mivel a munkaterv tartalmazza, hogy ez és ez a Fórum napirendje. El kell olvasni a Munkatervet. Vagy az mindenki másra vonatkozik, csak a polgármesterre nem? Le van írva, ez a napirend, más nem napirend, mert akkor megszavazta volna a testület. Hogy milyen kár érte a települést? Annak idején, amikor az önkormányzat 2.000.000 Ft-ot szavazott meg a Művelődési Központnak, saját pénzéből ugyan, de átcsoportosítva, hogy számítógép parkot vegyen, és azon oktatást folytasson, bevételt szerezzen. Ez az intézmény egyik bevételt szerző profilja. Teljesen etikátlan. Legközelebb a polgármester egy maszek iskolába fogja kommentálni a gyerekeket falugyűlés kapcsán, hogy menjenek oda, mert milyen jó, hogy itt egy maszek iskola van. A konkurencia nem baj, csak a hirdetése ilyetén módon nem etikus. Az tilos, hogy a polgármester miközben a saját intézménye ilyen programjáról, fejlesztéséről egy szót nem szól, egy konkurens céget reklámoz. A hivatal belső hirdetőtábláján is ki van téve a SENTRYX Kft. hirdetése. A polgármester nem hajtotta végre a testület azon utasítását, hogy áprilisban legyen a fórum, és eltért a napirendtől. A Pro-Urbe díjasnak és Díszpolgárnak dísz helye kell legyen a Lakossági Fórumon. Sokszor kérte, kapjanak meghívót. A polgármester többszörösen nem tartotta be a testület határozatait. Nem tartja elfogadhatónak, ha egy képviselő kérdez, és nem kap rá választ. Nem szabadon választott a dolog, kötelessége érdemi válaszokat adni. Nem fogadja el az interpellációra adott választ. 
Mezőfi Zoltán polgármester: SZMSZ szerint szavazásra teszi fel a képviselő-testület felé az interpelláció elfogadását. Amennyiben azt nem fogadja el a képviselő-testület, vizsgáló bizottságot kell felállítani. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az interpellációra adott választ nem fogadta el. 
Girasek Károly képviselő: Javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság járjon el vizsgáló bizottságként. A javaslattal a képviselő-testület egyetért, és meghozta alábbi határozatát.
60/2004. számú képviselő-testületi határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Girasek Károly képviselő által „Miért nem válaszol Polgármester Úr?’ címmel benyújtott interpellációra adott választ nem fogadja el. Az interpellációs tárgyának bizottsági kivizsgálására a Pénzügyi Bizottságot kéri fel. A bizottsági vizsgálat eredményéről a képviselő-testületet az augusztusi ülésen tájékoztatni kell.
Határidő: szöveg szerintFelelős: 
Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke

Girasek Károly képviselő: Az SzMSz 29.§./1/-/2/. bekezdése tartalmazza, hogy az Egyebek előtt, a napirendek után a képviselőnek kérdezésre van joga, amire érdemi választ kell kapnia. Miért nem került kifüggesztésre az Unios választás eredménye, és mi a hivatalos eredmény? Hogyan fordulhat elő, hogy önkormányzati dolgozók, közmunkások távolították el a választással kapcsolatos pártok plakátjait, és ezért a pártok milyen arányban, milyen összeget fizetnek az önkormányzatnak? Ez politikai tevékenységnek minősül. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A választás hivatalos eredményeit is jóval később jelentették be, hogy 22 óra után ez miért nem került ki, választ nem tud adni. A polgármesternek nem feladata az, hogy a választáson született, pártokra leadott eredményeket kifüggessze. 
Girasek Károly képviselő: Kinek a feladata, és akinek a feladata, miért nem teljesítette azt? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem feladata, nem volt ilyen napirendi előterjesztés, hogy ő a pártokra leadott szavazatokról informálja a képviselő-testületet. Azok megtalálhatók, tettenérhetők. 
Girasek Károly képviselő: Hol található? Ő nem találta meg sehol. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A plakát eltávolítással kapcsolatban csak annyit, hogy az nem politikai tevékenység, hanem azért végezték a közmunkások, hogy mielőbb legyen rend, politikai pártoktól függetlenül.
Girasek Károly képviselő: Nem elfogadható a válasz. A plakátok, falragaszok eltüntetése nem a hivatal feladata. Törvényben le van írva, hogy a párt saját költségén, x időn belül köteles azt eltakarítani. Ez nem jószívűség, visszásságokat szül. Választási eredmények kihirdetésével kapcsolatban állásfoglalást fog kérni. Törvényesen kell működni.


13./  Egyebek
Havas Vilmosné képviselő: Spektiva Kft-vel kapcsolatban ismertek a gondok. Megtisztelve érezte magát, amikor kapott egy telefont az önkormányzattól, hogy 29-én lesz egy megbeszélés a négy bizottsági elnök, és a Spektiva képviselője között. A maga részéről úgy döntött, hogy nem a bizottsági elnököknek a hatásköre, ez 13 képviselőre tartozik, jöjjön ide el a testületi ülésre a Spektiva Kft. képviselője. Ez kimondottan a 13 képviselő ügye, nemcsak a bizottság elnökeié. 
Girasek Károly képviselő: Kéri az előző havi jegyzőkönyv kiegészítését, ugyanis a jegyzőkönyvvezető a magnószalag recsegésére hivatkozva, egy szót a Spektiva 2000. Kft. napirendjénél kihagyott. Nem azt mondta, hogy a szerződés teljesen egyoldalú, hanem, hogy „nem” teljesen egyoldalú. Javítását, helyesbítését kéri. A másik figyelemfelhívás, hogy a parlagfűvel kapcsolatban lépéseket kell tenni. Sajnos minden 4. ember allergiás. Bírságolni kell, ha valaki a gazt nem írtja, ahol azt meg kell egyébként törvényileg is tennie. A parlagfű írtására a polgármesteri hivatal a törvényes intézkedéseket tegye meg. Tapasztalata, hogy a közmunkások nem túl jól dolgoznak. 
Jávorka János képviselő: A Mindszenthy emlékműtől el kellene szállítani a lekaszált gazt, és a jövőben folyamatosan karbantartani a környékét. A parancsnoki épület mellett sitt, törmelék van felhalmozódva, nincs elszállítva. Ezt már régebben is jelezte. A közmunkások nem viszik túlzásba a rájuk bízott feladatok végrehajtását. A Jászteleki utcában a csapadék miatt egy földsánccal el lett barikádozva az út, csak nagy kerülővel tudnak kijárni. Kérik az önkormányzat segítségét. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A földsánc szükségmegoldás volt. 
Mocsári Gergely TK Bizottság Elnöke: Úgy tudja, nem csak ő, mint TK Bizottság elnöke, hanem a Pénzügyi Bizottság elnöke is kapott az MSZP-től levelet, ami a bérleti díjjal kapcsolatos. Az a véleményük, hogy egyoldalú a megállapodás módosítása az önkormányzat részéről. Az Elnökségük azt nem fogadja el. Jogszerűtlennek, méltánytalannak tartják azt. Az 1989-es megállapodást tekintik élőnek. A bizottsági ülésen elhangzott, az az észrevétel, az MSZP iroda vonatkozásában, hogy ez legyen az alapja a tárgyalásoknak, nem pedig az, hogy egyértelműen ezt kell megállapítani. Ott is felvetődött, hogy létezik egy ilyen szerződés, akkor azt a jegyző asszony nem tudta bemutatni, nem hozta elő. Ha a jegyző asszony hazajön, ezt a kérdést felül kell vizsgálni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Hozzá szeretné a témához kiegészítésként tenni, hogy az MSZP a TURINFORM iroda használatába adta át a helyiséget, gondolja, hogy térítésmentesen. Nem az MSZP használja ezt a helyiséget. Ő maga nem támogatja a bérleti díjra vonatkozó elképzelést.
Dr. Tóth Mária képviselő: Ő javasolta, hogy az MSZP-től ne kérjenek bérleti díjat, a jegyző elmondta, hogy kötelező. Véleménye, hogy semmiféle párt iroda nem működhetne a városháza épületében. Kénytelen lesz írásba foglalni ezt. Törvénysértő, ki van írva, hogy az épületben MSZP iroda található. Az ügyvédi iroda inkább etikátlan, így helyzeti előnyben van az a jogász, aki városházában bérel irodát, tekintve, hogy itt a Földhivatal is. Nem tűri tovább a megválaszolatlan kérdéseket, a törvénysértő magatartásokat.
Girasek Károly képviselő: Az SZMSZ 26.§-a előírja, hogy egy előterjesztést úgy lehet benyújtani, hogy az előzményeket ismerteti, csatolni kell. Ő úgy emlékszik, feltételesen döntöttek a bizottsági ülésen. Pártot önkormányzat nem támogathat, ez kétségtelen, sem helyiséggel, sem plakát leszedéssel. Ennek a törvénynek érvényt kell szerezni, attól függetlenül, hogy volt egy ilyen megállapodás. Ha olyan rendelet született, hogy nem támogathatja az önkormányzat a pártot, akkor ezt a megállapodást kölcsönösen kell módosítani. Tűrhetetlen, hogy ingyenesen használt helyiséget átmenetileg odaadja más célra. A TURINFORM Irodának legyen helye, de ebben az MSZP nem dönthet. Nincsenek döntési helyzetben. A következő testületi ülésre kerüljön vissza a téma. Most nincsenek döntési helyzetben.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kéri, hogy 29-én a Spektívával történő megbeszélésre minél több képviselő jöjjön el, lesz lehetőség, hogy jegyzőkönyv is készüljön. 
Girasek Károly képviselő: A Spektívával kapcsolatban megint csak informális ülés lesz.
Mezőfi Zoltán polgármester: Vízmű bejárás 30-án, 9 órakor lesz, kéri aki el szeretne jönni, hétfőig jelezze. Július 1-én Köztisztviselők napja lesz. Íjász klub területén, mint ahogy tavaly is. Tisztelettel várja a képviselőket. Július 3-án 12 órára ebédre invitálja a VIP sátorba a képviselőket. A SENTRYX nem konkurenciája az itteni intézménynek, olyan képzést is képesek nyújtani, amit itt helyben nem lehet elérni. Ennek a Kft-nek 200 bejegyzett akkreditált képzésre van engedélye. Készülőben van Szécsény és Rétság város konzorciumi pályázati együttműködése, a hátrányos helyzetűek képzésére vonatkozóan. 2004-2006-os időtartamra vonatkozik a képzés, és a továbbfoglalkoztatás. A pályázat elkészítése most van folyamatban. Jelen pillanatban a kérésük a következő, mindenfajta elkötelezettség nélkül szeretnék felkérni Rétság város önkormányzatát, és Szécsény város önkormányzatát ennek a konzorciumi szerződésnek az aláírására. A pályázat több száz oldalas lesz, ez testület elé fog kerülni megfelelő előkészítéssel. Akkor kell eldöntenie a képviselőknek, hogy az önkormányzat kíván-e a programban részt venni, vagy sem. Pénzt nem kérnek, hanem a továbbfoglalkoztatás kapcsán fognak kérni együttműködést. Ahhoz, hogy el tudják készíteni a pályázatot, egy adatlapon kérik, hogy adják meg az önkormányzat egyébként nyilvános adatait. Amennyiben a testület most beleegyezik, ezt a pár adatot megadják. Folyamatosan tájékoztatni fogja a képviselő-testületet, hol tart a dolog. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Sajnos az úgynevezett „árok temetés” nem sikerült, sőt mélyült az az árok. A vádaskodások időnként nem állják meg a helyüket, sőt kifejezetten hamis a valóságtartalmuk. Ezt nem tartja korrektnek. Azt gondolta a Lakossági Fórum után, hogy nem arra kell már gyanakvóan, hogy mi mögött mi rejlik. Ha hibát követ el, mutassanak arra rá. A Lakossági Fórumot ő vezette, úgy érzi, lezáratlan kérdést nem hagyott. Minden kérdésre adott válasz után a kérdezőtől külön meg is kérdezte, hogy megfelelő-e a válasz, és csak ezután ment tovább. Girasek képviselő úr súlyos szavakat használ, a munka nehezítése folyik, nem a könnyítése. Számára ezek a súlyos szavak, tartalommal rendelkező szavak.

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

kmft.
 

Mezőfi Zoltán
polgármester
Makrai Piroska
aljegyző
 
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-