Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2004. (VI.28.) rendelete
Az állattartás rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. /1/  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az állattartás rendjéről a következő rendeletet alkotja.

I. Általános rendelkezések

1. §.  A rendelet célja, hogy a település-, valamint a lakókörnyezet védelme érdekében, a helyi viszonyok figyelembe vételével szabályozza Rétság város közigazgatási területén az állattartást, az állattartók jogait és kötelezettségeit.

2. §. (1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kiterjed Rétság Város Önkormányzata (a továbbiakban:  Önkormányzat) közigazgatási területén belül  valamennyi jogi személyre, jogi személyiséggel  nem rendelkező gazdasági szervekre, és természetes személyekre, minden olyan ingatlanra, épületre, építményre, ahol kisüzemi állattartás folyik.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az egészségügyi és állategészségügyi szerveknél, valamint fegyveres erőknél és rendészeti szerveknél folytatott állattartásra, nagy létszámú állattenyésztő és állattartó telepre.

3. §. Az Önkormányzat közigazgatási területén állatot tartani a jogszabályokban előírt közegészségügyi-, állategészségügyi-, építésügyi-, állatvédelmi-, környezet- és természetvédelmi szabályok betartása mellett, e rendeletben megfogalmazott feltételekkel lehet.

4. §.  E rendelet alkalmazása szempontjából:

  1. / Állattartás: olyan tevékenység, amelynél az állat tartása állati eredető termék előállítására (pl.: hús, tej, tojás, gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére, kedvtelésre irányul. Nem minősül állattartásnak a családi szükségletek kielégítése vagy feldolgozás céljából vásárolt vagy beszállított állatok három nap időtartamot meg nem haladó alkalmi, átmeneti tartása.
  2. / Nagy haszonállat: szarvasmarha, ló, öszvér, szamár.
  3. / Kis haszonállat: sertés, juh, kecske, házinyúl, szárnyas, sport-, dísz- és haszongalamb, más prémes állat stb.
  4. / Kedvtelésből tartott állatok: eb, macska, galamb, éneklő és díszmadarak, tengerimalac, stb.
  5. / Egyéb kedvtelésből tartott potenciálisan veszélyes állatok: mindazoknak a nem háziállat fajoknak az egyedei, amelyek biológiai tulajdonságaik /méret, testalkat támadó természet, mérgező csípés, marás lehetősége/ miatt az emberek életére, testi épségére veszélyt jelentenek, továbbá a kutyák közül a harci kutyák, amelyeket ezzel a célzattal tenyésztenek.


II. Állattartás szabályozása

5. §. (1)   Rétság város területrendezési terve a város belterületét lakóövezetekre bontja. Ezek az övezeti besorolások a vonatkozó építési előírásokkal egyben az állatok tartását is meghatározzák.

(2) Az építési övezetek határait és utca szerinti felsorolását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

6. §. (1)   Település központi, kisvárosias és kertvárosias lakóterületen, kereskedelmi és szolgáltató, valamint ipari övezetben haszonállat nem tartható.

(2) Falusias övezetben új állattartó által nagy haszonállat nem tartható. Az állattartási feltételek biztosítása mellett legfeljebb 2 db sertés, 5 db házinyúl és 20 db szárnyas tartható.

7. §.  Nagy létszámú (kis- és nagy) haszonállat a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett, a város külterületén tartható.

8. §.  A nevelési-, oktatási-, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, gyógyszertár, temető, élelmiszerbolt, élelmiszeripari üzem és vendéglátó egység területén és annak 50 méteres körzetén belül - függetlenül attól, hogy az intézmény illetőleg az ingatlan a 6.§. értelmében melyik építési övezetbe tartozik - tilos állatot tartani.

III. Kedvtelésből tartott állatok tartási szabályai

9. §.(1)   Többlakásos lakóépületben:

a./ lakásonként 1 db. eb és 1 db. macska tartható, valamint 3 hónapos korukig szaporulata.
b./ eb, macska erkélyen, loggián nem tartható.


(2) Belterületen lévő családi házas és sorházas beépítéső lakótelken maximum 2 db eb és 4 db macska tartható.

(3) Kutya szabadon csak minden oldalról megfelelő kerítéssel határolt, zárt udvarban tartható. A kapura /bejáratra/ az eb szabadon tartására figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

(4) Nem minden oldalról zárt udvaron kutyát tartani csak biztonságosan zártan kennelben szabad.

(5) Az ebtartó a kennelt - akár zárt, akár nem minden oldalon zárt udvarban - a vonatkozó jogszabályi előírások mellett úgy köteles elhelyezni, hogy az a szomszéd lakóépületétől minimum 12 méter távolságra legyen. 

(6) Az eb tulajdonosa vagy tartója (továbbiakban: tulajdonos) nyilvántartásba vétel céljából köteles Rétság város jegyzőjének 30 napon belül bejelenteni, ha az állat:

a./ a 3 hónapos kort elérte,
b./ elhullott, vagy elveszett,
c./ új tulajdonoshoz került,
(7) Az eb tartója köteles a 3 hónaposnál idősebb ebet - majd 6 hónapon belül ismételten - ezt követően évente veszettség ellen a hatósági állatorvossal beoltatni.

(8) Közterületen ebet csak pórázon, és az emberre, más állatokra való veszélyességet maggátoló módon lehet vezetni, azt a közterületen felügyelet nélkül hagyni tilos.

10. §. (1) Háziállatnak nem tekinthető, potenciálisan veszélyes állat csak az önkormányzat jegyzőjének - a rendőrséggel egyetértésben - adott engedélyével tartható. Az engedélyezés speciális, életvédelemre vonatkozó feltételek biztosításához köthető

(2) Az egyéb kedvtelésből tartott veszélyes állatot zárt helyen, úgy kell tartani, hogy emberi életet, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen.

(3) Többlakásos épületben kedvtelésből tartott kisállat csak lakásban helyezhető el, erkélyen, loggián nem tartható.

IV. Vegyes és záró rendelkezések

11. §.  Aki a rendelet 6. §, 7. §., 8. §., 9. §., és 10. §.-ában foglalt előírásokat megszegi és cselekménye vagy mulasztása súlyosabb, büntetőrendelkezés hatálya alá nem esik, szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

12. §.  E rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejőleg az állattartásról szóló 11/1999. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
 

Mezőfi Zoltán
polgármester
Kapecska Ferencné
jegyző

Kihiredetési záradék:
A rendelet 2004.06.28-án kihirdetve.

Kapecska Ferencné
jegyző

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-