Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2004.(VI.30) rendelete
A 2004. évi költségvetésről szóló 1/2004.(II. 5.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képvisel?-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §. /1/ bekezdése alapján, a 2004. évi költségvetés módosításáról - a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz és pénzmaradvány elszámolás el?irányzatának átvezetéséről - az alábbi  rendeletet alkotja.

1. §.  /1/ A képviselő-testület  a Polgármesteri Hivatal és az  intézmények együttes 2004. évi költségvetésének  bevételi és kiadási főösszegét:  26.636.000 Ft -tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát  807.636.000 Ft-ban állapítja meg.

/2/ A 26.636 ezer Ft bevételei előirányzat növekedésből
- felhalmozási célú bevétel növekedés  12.541 ezer Ft
- működési célú bevétel növekedés 14.095 ezer Ft

2. §. /1/ Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadási el?irányzata 26.636 ezer Ft-tal, az alábbiak szerint módosul. 

 
Polgármesteri Hivatal
Művelődési
Központ
Önkorm.
összesen
Felhalmozási kiadás összesen
11.731 ezer Ft
810 ezer Ft
12.541 ezer Ft
előzőből:      
- egyéb beruházás
-500 ezer Ft
 
-500 ezer Ft
- felújítás
8.090 ezer Ft
810 ezer Ft
8.900 ezer Ft
- intézményi felhalmozási kiadás
-4.200 ezer Ft
 
-4.200 ezer Ft
- felhalm. célú pénzeszköz átad. 
1.260 ezer Ft
 
1.260 ezer Ft
- tartalék 
7.081 ezer Ft
 
7.081 ezer Ft
Működési célú kiadás összesen
14.095 ezer Ft
 
14.095 ezer Ft
előzőből:       
- személyi jellegű kiadás
580 ezer Ft
 
580 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék
73 ezer Ft
 
73 ezer Ft
- dologi kiadás
1.097 ezer Ft
 
1.097 ezer Ft
- szociálpolitikai juttatás
11.443 ezer Ft
 
11.443 ezer Ft
- pénzeszköz átadás
696 ezer Ft
 
696 ezer Ft
- tartalék
206 ezer Ft
 
206 ezer Ft
Kiadások mindösszesen
25.826 ezer Ft
810 ezer Ft
26.636 ezer Ft

/2/ A működési célú tartalék előirányzata 206 eFt-tal növekszik és 330 eFt-ra módosul, melyből 238 ezer Ft a cigány kisebbségi önkormányzat, 92 ezer Ft a szlovák kisebbségi önkormányzat tartaléka.

3. §.  Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzat változás

  • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a m?ködési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A. számú,
  • intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú
  • központi támogatást jogcímenként a 4. számú melléklet tartalmazza.
4. §.  Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás
  • önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A. számú,
  • költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza
5. §.  Felhalmozási kiadások előirányzat változását feladatonként /címenként/ az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. §.  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
 

Mezőfi Zoltán
polgármester
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-