Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2007. (III.30) rendelete
A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról
 Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §. /1/ bekezdése alapján a 2006. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
1 .§ (1) A képviselő-testület a 2006. évi költségvetés végrehajtását
592.892 eFt bevételi főösszeggel596.408 eFt kiadási főösszeggel- 3.081 eFt módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) Az átfutó bevétel összege –2.589 eFt, az átfutó kiadás összege –2.294 eFt.
2. § A 2006. évi költségvetési bevételek teljesítésének
- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 1/A., 7. és a 8. számú,- kisebbségi önkormányzatok bevételeit az 1/B számú,- szakfeladatonkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,- központi támogatások elszámolását a 5. számú,- részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. számú
melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.
3.§. A 2006. évi költségvetési kiadások teljesítésének
- kiadás nemenkénti és önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 1/A., és a 8. számú,- kisebbségi önkormányzatok kiadásait az 1/B. számú,- szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. és 4. számú,- részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. számú- felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet 
részletezésének megfelelően jóváhagyja.
4.§. (1) A költségvetési kiadások 596.408 eFt-os főösszegéből: (1000 Ft-ban)
-
Polgármesteri
Hivatal
Művelődési
Központ
Összesen
Működési célú kiadás:
- Személyi jellegű juttatás
242.433
20.806
263.239
- Munkaadót terhelő járulék
77.250
6.740
83.990
- Dologi és egyéb kiadás
149.826
19.022
168.848
- Szociálpolitikai juttatás
27.379
-
27.379
- Működési célú pénzeszköz átadások
4.341
-
4.341
Működési jellegű kiadás összesen
501.229
46.568
547.797
Előzőből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat
753
-
753
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
577
-
13301
Fejlesztési célú kiadás
- Intézmények felhalmozási kiadása
5.449
302
5.751
- Beruházás
7.268
-
7.268
- Felújítás
1.469
-
1.469
- Felhalmozási célú pénzeszk.átadás
4.423
-
4.423
- Fejlesztési célú hitel törlesztés
25.200
-
25.200
- Tárgyi eszköz áfa befizetés
4.500
-
4.500
Fejlesztési célú kiadás összesen
48.309
302
48.611
Kiadás összesen
549.538
46.870
596.408

(2) Az önkormányzat intézményeinek 2006. évi tényleges átlaglétszámát a 9. számú melléklet szerint elfogadja.

5. § Az önkormányzat mérleg szerinti vagyonának 2.648.115 eFt -os nettó értékét a 10. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

6.§ Az önkormányzat 2006. évi

- egyszerűsített mérlegét a 12. számú,- egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 13. számú,- egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 14. számú melléklet szerint jóváhagyja.
7. § A 2006. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 1.143 eFt-tal együtt, - 3.081 eFt-tal a 15. számú melléklet szerint jóváhagyja. A pénzmaradványból a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 63 eFt, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 319 eFt.8. § A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása, folyószámla hitel igénybevételével biztosított volt.9. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
 
Mezőfi Zoltán
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
˙
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja:  2007. március  30.
 
-------
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-