RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
19. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2003. december 30. napján megtartott testületi ülésen


Jelen vannak: 11 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján

Mezőfi Zoltán polgármester

Kapecska Ferencné jegyző

Lichtenberger Edit jegyzőkönyvvezető

3 fő vendég

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Dr. Szabó Mariann képviselő előre jelezte távolmaradását, dr. Katona Ernő képviselő később érkezik az ülésre. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Napirend előtt:

1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Girasek Károly képviselő: A konyhával, és garázs ügyhöz olyan tételek kerültek, amit külön napirendként kellene tárgyalni.

Majnik László képviselő: A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján kezdeményei, hogy a konyha témáját napirendként tárgyaljuk.

Havas Vilmosné képviselő: Konyhai dolgozókkal a döntés előtt le kell ülni.

Mezőfi Zoltán polgármester: Véleménye szerint egyebekben is lehet tárgyalni a konyha ügyéről.

Girasek Károly képviselő: Javasolja, hogy Egyebek előtt tárgyalják napirendként a konyha kérdését.

Patterman Józsefné képviselő: A konyha ügyében dönteni kell mielőbb, bizonytalanságban vannak az ott dolgozók.

Havas Vilmosné képviselő: A Szociális Bizottsághoz tartozó segélykeretből kb. 300 eFt maradt, így a decemberi ülésen úgy döntöttek, hogy 18 főiskolás és egyetemista 5-5 eFt támogatást kap hivatalból. A 18 tanuló a Bursa Hungarica támogatásban nem részesült. Itt köszönné meg a Szociális Bizottság tagjainak lelkiismeretes, jó munkáját.

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

2./ Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Girasek Károly képviselő: A Vízmű közgyűlésén végig jelen volt-e a polgármester? A tájékoztatóba olyan adat került, ami nem igaz, ugyanis az szerepel, hogy a vízdíj emelés az 5 %-ot nem éri el. Ez így nem igaz, mert a vízdíj megállapításra vonatkozó előterjesztésben 5,5 % szerepel. A Cigány kisebbségi ülésekre eljár a polgármester, a Szlovák kisebbségi ülésekre miért nem? November 20-tól ennyi volt a polgármester összes tennivalója, amit a tájékoztató tartalmaz?

Patterman Józsefné képviselő: Rétsági illetőségű vállalkozó érdekelt volt-e az év vállalkozója keretében tartott salgótarjáni ünnepségen?

Mezőfi Zoltán polgármester: Rétsági vállalkozó nem szerepelt az idén. Decemberben sok a protokolláris rendezvény országszerte, és néhány nap szabadságon is volt. Szlovák önkormányzati ülésre meghívót mostanában nem kapott. A Vízmű ülésén végig ott volt, az ebédről jött csak el.

Girasek Károly képviselő: Megdöbbenéssel látja, hogy nagy betűkkel kellett írni a két testületi között történt fontosabb eseményeket, hogy egy oldal beteljen. Nem a protokolláris rendezvények érdeklik, az érdekli, mit tett a polgármester a település érdekében az egy hónap alatt. Érdemi munka csak a Vízmű rendezvénye volt, de úgy értesült, hogy a polgármester folyamatában ott hagyta azt. A szabadságra a polgármesternek is joga van, nem vitatja. Szegényesnek, elégtelennek tartja a tájékoztatást.

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással a két ülés között tett fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadta.

Mezőfi Zoltán polgármester: Javasolja a meghívón szereplő napirendek tárgyalását.

Girasek Károly képviselő: Javasolja napirendként tárgyalni a vezetői jutalom keret című napirendet is, amit a bizottságok tárgyaltak.

Majnik László képviselő: Javasolja a Napközis konyha kérdését napirendként tárgyalni.

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó két módosítást 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

A polgármester szavazásra teszi fel a módosításokkal a napirendek tárgyalását, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és az alábbiak szerint tárgyalt:

Napirend
Előterjesztő
1.
2004. évi víz és csatornaszolgáltatási díj megállapítása
Mezőfi Zoltán polgármester
2.
Gyermekétkeztetés és szociális ellátás térítési díjának megállatása
Kapecska Ferencné jegyző
3.
Közszolgáltatási szemétszállítási díj megállapítása
Kapecska Ferencné jegyző
4.
Helyi adó rendeletek módosítása
Kapecska Ferencné jegyző
5.
2003. évi költségvetés módosítása
Mezőfi Zoltán polgármester
6.
Képviselő-testület 2004. évi munkaterve
Mezőfi Zoltán polgármester
7.
Beszámoló az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény működéséről
Dr. Szájbely Ernő igazgató
8.
Tájékoztató az oktatási intézmények kötelező eszköz beszerzéséről
Sztavrov Lazoné igazgató
Sztruhár Istvánné óvodavezető
9.
Polgármester illetményének megállapítása
Kapecska Ferencné jegyző
10.
Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Mezőfi Zoltán polgármester
11.
Napközis konyha működtetése
Majnik László Pü.Biz.elnöke
12.
Vezetői jutalom keret megállapítása
Majnik László Pü.Biz.elnöke
13.
Egyebek

1./ 2004. évi víz és csatornaszolgáltatási díj megállapítása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elfogadható mértékű az emelés. Megjegyzendő, hogy a nagyobb forgalom is bevétel növelő, nem csak a díjemelés. A lakossági díjat összegszerűen még nem tudják, az Áfa emelés is érinti a lakosságot. Az is megjegyzendő, hogy pl. Dejtárhoz, Érsekdvadkerthez képest lényegesen alacsonyabb a csatornadíj Rétságon. A bizottság a rendelet elfogadását javasolja.

Girasek Károly képviselő: Az emelés szolid, mértéktartó. A kéttényezős rendszer feszültségeket okozhat a társasházaknál, ahol nem rendezettek a viszonyok. Ez a főmérő szerinti alapdíj fizetés.

Havas Vilmosné képviselő: Balassagyarmaton és Rétságon a legalacsonyabb az emelés, és a díj is. Tudja, hogy ez csekély vigasz, hisz minden emelkedni fog.

Mezőfi Zoltán polgármester: Girasek úr véleményét Vogel úrnak el fogják juttatni. Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi rendeletét.

2./ Gyermekétkeztetés és szociális ellátás térítési díjának megállapítása

Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Havas Vilmosné Szociális Bizottság Elnöke: A bizottság december 10-i ülésén a térítési díjak emelését tárgyalta. Az étkezés minőségének megtartása, esetleges emelése miatt szükséges a norma, illetve a térítési díj emelés. Az önkormányzati hozzájárulás megszüntetésével kapcsolatban az a vélemény, hogy azért volt fontos az egyforma támogatás, mert a mutatók nem mindig mutatják a család anyagi helyzetét reálisan. Két kedvezmény nem illet meg senkit. Sokoldalú állami támogatás van már. A bizottság egyetértett azzal, hogy szüntessék meg az egyformán adott támogatást, de akkor az elkülönített 700 eFt, amit idáig az önkormányzat adott, maradjon bizottsági hatáskörben, hogy akikről tudják, hogy nehéz anyagi körülmények között élnek, de mégsem esnek bele a gyermekvédelmi támogatásba, támogathatóak legyenek. A másik szempont, ami nagyon fontos, hogy az 1.500 Ft-os beiskolázási segélyt szeretnék megemelni. Ez azért is fontos, mert a gyermekvédelmi támogatásban részesülők idáig is kapták a 13. havi kiegészítést, ami 4.200 Ft, ugyanakkor, akik nem estek ebbe bele, az önkormányzattól 1.500 Ft-ot kaptak. A bizottság így az előterjesztést elfogadásra javasolja. A külső étkezők térítési díjának megállapítását javasolja személy szerint.

Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: Hangsúlyt kapott, hogy az egységes támogatás megszüntetése indokolt, ezzel a bizottság tagjai teljes mértékben egyetértettek, azzal is, hogy az így megmaradó összeg maradjon ebben a szférában. Nagyobb vita a külsős étkezés díja körül alakult ki, a 31 %-os emelkedést többen soknak tartották. Érvek hangzottak el ellene és mellette egyaránt, végül a bizottsági szavazásban az a javaslat, hogy a 470 Ft-ot csökkentsék 450 Ft-ra, nem kapott többséget. A bizottság a rendelet elfogadását javasolja. 

Havas Vilmosné képviselő: Részéről javasolja a 450 Ft megállapítását.

Girasek Károly képviselő: Pénzügyi bizottságon volt konkrét javaslata, 450 Ft-ban, nem nyert támogatást. Javaslatát fenntartja. Az itt étkezők számát tekintve, nem jelent túl nagy veszteséget a 450 Ft megállapítása, de növelheti az étkezést igénylők számát. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a külső étkezők 450 Ft térítési díj megállapítását, amit a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadott. Szavazásra teszi fel továbbá a Gyermekétkeztetés és szociális ellátás térítési díjának megállapításával kapcsolatos rendelet-tervezetet az elfogadott módosító javaslattal együtt,  amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.

3./ Közszolgáltatási szemétszállítási díj megállapítása

Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elhangzott, hogy a cég nem csak a lakossági szemétszállításból él, a közületi díj jóval magasabb. Be kell kalkulálni azt is, hogy 3 évig nem volt díjemelés. Erőfeszítések történtek arra vonatkozóan, hogy a szeméttelep kezelésében legyen rend. Gondot okoz, hogy a konténeres lehetőséget egyesek nem arra és nem úgy használják, amire és ahogyan szolgál. A bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy fontos a telepre kerülő szemét ellenőrzése abból a szempontból, hogy valóban csak a rétsági lakossági szemét kerüljön oda. A bizottság a rendelet elfogadását javasolja.

Girasek Károly képviselő: Az év vége a díjemelések időszaka. Az önkormányzat sokat finanszíroz, nem ennyibe kerül a szemét kezelés, a telep működési költségeit átvállalja. Arra figyelni kell, hogy a szeméttelep ne odavaló szeméttel teljen meg. 

Havas Vilmosné Szociális Bizottság Elnöke: A bizottságnak egy bizonyos összeg rendelkezésre áll, amiből kérelemre, szociális körülmények, egyedülállóság figyelembevételével támogatni tudják a szemétszállítás díj befizetőt. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a közszolgáltatási szemétszállítási díj megállapítására vonatkozó rendeletet-tervezetet, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.

4./ Helyi adó rendeletek módosítása

Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Miután az adórendeletek módosítása a szövegmódosításokra terjed ki, az adó mértékeket nem változtatja meg, a bizottság úgy látja, hogy logikus és célszerű ezeknek a módosításoknak a megtétele. A bizottság a rendeletek elfogadását javasolja.

Girasek Károly képviselő: Jó dolog, hogy egységes szerkezetben kapták meg a rendeletet, a többit is így kellene.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az építményadóra vonatkozó rendelet-tervezetet, amit a képviselő- testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és megalkotta  alábbi rendeletét.

Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra bocsátja  a magánszemélyek kommunális adójáról szóló  rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület  11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és megalkotta következő rendeletét.

Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra bocsátja  a iparűzési  adóról szóló  rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület  11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és megalkotta következő rendeletét. 

5./ 2003. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: A módosított módosító rendeletet megkapta a testület, ez a 23-án megküldött előirányzat módosításokat figyelembe véve készült. Kérdések a pedagógiai szakszolgálat, a csatorna hozzájárulás, bekötési befizetések aránya, a gyors hitel igénybevétel és visszafizetés tárgyában hangzottak el. Terjedelmes vita alakult ki a művelődési ház tevékenységével és a tervezett elfonással kapcsolatban. Az a vélemény alakult ki, hogy az intézmény tervezése nem volt megalapozott. Elhangzott vélemény arról is, hogy az intézmény túlfinanszírozott és nagyobb elvonás kellene. Kevés a rendezvény, a minőség nem megfelelő. Másrészről viszont az elvonás csökkentésére született javaslat, elhangzott az is, hogy irreális olyan teltházas rendezvényt elképzelni is, amely ne lenne ráfizetéses. Akár 1.000 Ft-os belépővel. 2.000 Ft-os rendezvényre meg el se menne senki. Az első javaslat, amely szerint a pénzmaradvány elszámolásakor döntsenek a művelődési ház elvonásra tervezett összegének felhasználásáról, nem kapott többséget. A második javaslatot, amely arról szólt, hogy az elvonásra tervezett összegből 500 ezer forintot hagyjanak ott megnevesítve arra a célra, hogy a volt bérlemény helyrehozására legyen felhasználva, a bizottság elfogadásra javasolja.

A költségvetés egészével kapcsolatban a bizottság megnyugtatónak tartja, hogy a működés egész évben biztosítva volt, az előterjesztéseken keresztül egész évben részleteiben nyomon követhették a teljesítést, ezt a munkát meg is köszönik elsősorban és mindenek előtt a jegyző asszonynak.

A bizottság az előterjesztést, a rendeletet a művelődési házzal kapcsolatban javasolt módosítással elfogadásra javasolja.

Girasek Károly képviselő: Reális tervezésre van szükség a művelődési központtal kapcsolatban. Túl magas bevételt terveznek. Az önkormányzat tényleges pénzmaradvánnyal zárta az évet, pedig a csatorna-beruházás is folyamatban van. Nincs az önkormányzat eladósodva.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság módosító indítványát, miszerint 500 eFt kerüljön megnevesítésre a művelődési házban lévő volt bérlemény helyrehozására. A képviselő- testület az indítványt 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta.

A polgármester szavazásra teszi fel a módosító indítvánnyal együtt a 2003. évi költségvetés módosítás rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.

/Dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre./

6./ Képviselő-testület 2004. évi munkaterve

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Általános vélemény alakult ki arról, hogy azokkal a kérdésekkel foglalkozzanak, amelyek valóban fontosak. Amúgy is lesznek olyan napirendek, a korábbi évek tapasztalatai is ezt mutatják, amelyeket ma még nem tudnak előre, és nem is tervezhetőek, viszont megtárgyalásuk fontos lesz. Éppen ezért a javaslatok szinte mindegyike arról szólt, hogy a napirendi pontok közül melyek megtárgyalása nem indokolt, nem szükséges és maradjon is ki. Konkrét javaslataik: Január hónapban 1. napirendnél elütés van, természetesen 2004-es évről van szó. 3. napirend: a 2003. évi munka- és rendezvényterv végrehajtásáról is kapjanak beszámolót. Április hónapban 5. napirendnél kerüljön be májusról az 5. napirend. A Választási Bizottságok felülvizsgálatáról (a május túl közelinek tűnik a választás időpontjához. Május hónapban a 2. napirend maradjon ki, ebben az évben volt beszámolója, ugyanúgy a 3. napirend is. Augusztus hónapban a 2. napirend maradjon ki, nemrégen volt a beszámolójuk. Szeptemberben a 2. napirendi pont maradjon ki, nem indokolt. November hónapban a 3. napirend maradjon ki, indokolatlan. A lakossági fórum időpontjára az áprilist javasolják, az alaposabb előkészítés érdekében. Vita alakult ki a júniusi 2. napirend témakörben, végül az eredeti javaslatot támogatták. Ezekkel a módosításokkal javasolják a munkaterv elfogadását.

Girasek Károly képviselő: Minimálisan kötelező feladatok szerepelnek a munkatervben, ez örvendetes. Fenntartja javaslatát, ha korlát nem köti az időpontot, 4-5 alkalommal a hónap 3. csütörtökjén legyen az ülés. A Hangadó megjelentetése okán is kéri ezt. Az sajnálatos, hogy nincs ciklusprogram. Nincs olyan napirend, ami a város fejlesztéséről szólna. A módosításokkal elfogadásra javasolja a napirendet. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a módosító indítványt, ami a hónap 3. csütörtökjén tartandó testületi ülésekre vonatkozik, amit a képviselő-testület 1 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 7 tartózkodással nem fogadott el.

Szavazásra teszi fel a Munkaterv-tervezet január 29-i ülés 3. napirendjének kibővítését, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. A képviselő-testület az áprilisi ülés 5. napirendként a Választási Bizottságok felülvizsgálatát tárgyalja, 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. Május hónapban 2. és 3. napirend kivételét a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. Augusztusi ülés 2. napirend kivételét a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Szeptemberi ülés 2. napirend kivételét a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. November 25-én tartandó ülés 3. napirend kivételét a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. A lakossági fórum áprilisi megtartását a képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta. A fenti módosításokkal a 2004. évi munkatervet a képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta, és meghozta alábbi határozatát:

 
7./ Beszámoló az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény működéséről

Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő intézményvezető

Girasek Károly képviselő: Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság elnöke érintett a napirendben, így mint alelnök ráhárult a feladat, hogy a bizottság véleményét összefoglalja. A két orvosi körzetben számottevő a statisztikából kiolvasható eltérés. Ennek több oka is van, pl. az orvosok eltérő munkája. Három felügyeleti szerve van a körzeteknek, az ÁNTSZ, a táppénzes felülvizsgáló főorvos, és az OEP ellenőrző főorvosi szolgálata. A beszámoló részletes, alapos. Hosszú idő óta stabilan, jól működik az intézmény. Jók az intézményvezető kezdeményezései. Elfogadásra javasolja a bizottság a beszámolót. Az új orvos beállítása fontos. Pályázat még nem érkezett a kiírásra. A privatizációval kapcsolatos szerződés két esetben megtörtént.

Patterman Józsefné képviselő: A statisztikát nem érti. A folyamatos ellátás fogalma sem tiszta. Nyilvántartott gondozottak száma 2096, de 1420 a leadott kártya, ez hogyan lehetséges? 15 fő terhes nő volt, de 623 a nyilvántartottak száma. Hányszor kell megjelennie egy kismamának?

Dr. Tóth Mária képviselő: Hasonló kérdések vetődtek fel benne is, ez így elfogadhatatlan. Szembetűnők az adat eltérések a két körnél. Kiegészítő alapellátásnál a kisegítő mit takar? Az ügyintézőnek mi a feladata? A jelentősebb munkák körében a külső vízvezeték felújítás mikor volt?

Dr. Szájbely Ernő intézményvezető: Statisztika érdekes dolog, a rejtelmeit nem igazán érti ő sem, de ez nem is feladata. Szakmai kérdés, így ezekben a számokban nem „kutakodik”. Jobb lenne, ha itt lennének az ezért felelős háziorvosok, és megadnák a választ. A következő ülésen számot ad a statisztika pontos jelentéséről. A folyamatos ellátás a háznál végzett tevékenység. Nyilvántartott gondozottak száma, feltehetőleg egy beteg többször van felvéve a különböző gondozásnak megfelelően. A terhes tanácsadás száma változik, szakmai elbírálás kérdése, és nem az ő feladata. A kisegítő munkakör megnevezés, takarítást, postázást, beszerzést, ebédhordást jelent. Az ügyintéző munkáltatói joggal kapcsolatos feladatok ellátását végzi. Az ő intézménye ilyen téren a legtakarékosabb intézmény, nincs helyettes sem. Egy ügyintézővel dolgozik. Külső vízvezeték felújítása a tavalyi év során történt meg.

Dr. Katona Ernő alpolgármester: Mutatók vannak, a KSH küldi le a statisztikai lapokat, teljesítményt valamilyen mód szerint kérik. Egy gondozott különböző diagnózissal is számon tartható. Kér egy névsort, ki mit csinál, kinek mi a beosztása az intézményben?

Girasek Károly képviselő: 29 fő a létszám, 27 betöltött álláshely van. Az intézményvezető a 8 órás munkája mellett látja el feladatát. Órakedvezmény nélkül végzi feladatát, jó színvonalon. Ez a beszámoló nem Rétság teljes egészségügyi ellátásáról szól, hanem magáról az egészségügyi intézményről. Az intézményvezetői munka hosszú évek óta stabilan, jól biztosított. Az intézményvezető alapítványt hozott létre, folyamatos az eszközbeszerzés. Elfogadásra javasolja a beszámolót.

Havas Vilmosné képviselő: Az EMOS bizottság ülésén ott voltak az egészségügyi dolgozók is. Az egészségügy rohamos fejlődésen ment keresztül, minden egyes dolgozónak köszöni ezt, és természetesen az intézményvezetőnek is. Az alapítvány nagy segítséget nyújt, és az önkormányzat is. Üzemek is segítenek az egészségügynek. A labor, a fizikoterápia, a nőgyógyászat, reumatológia, hallásvizsgálat mind elősegítik az időben fellelhető betegségek korai kezelését. A beszámoló elfogadását javasolja.

Dr. Katona Ernő alpolgármester: Kiegészítő alapellátás nagyon jó megoldás. Az egészségügy csapatmunka, egymásra vannak utalva. Elfogadásra javasolja a beszámolót. Nem javasolja viszont, hogy a határozatban pontok legyenek meghatározva.

Dr. Tóth Mária képviselő: Sajnálja, hogy dr. Szabó Mariann képviselő nincs itt a mai ülésen. Sok a panasz a rendelési idő be nem tartása miatt, kivételt képez a gyermekorvosi rendelés. „Idegen betegek” jelennek meg a rendeléseken, Bánkiak, Tolmácsiak. A város pénzén maszek betegeket fogadnak az orvosok.

Mezőfi Zoltán polgármester: El tudja fogadni azt is, ha nem szabályozzák határozatban a döntést.

Dr. Szájbely Ernő intézményvezető: Köszöni az elismerő szavakat. Nem tett le arról, hogy a helyben igénybe vehető ellátások körét tovább bővítse. A rendelési idő megkezdésénél minden egyes alkalommal nem lehet jelen, de a maga részéről ezt visszautasítja, ugyanis „kényes” arra, hogy a kiírt rendelési időt betartsa. A felnőtt rendelőknél egy láda van kitéve, ha bárkinek panasza van, abba beleteheti, névvel, vagy akár név nélkül is. Egy orvost már emiatt részesített írásbeli figyelmeztetésben. Az is lehet azonban, hogy sürgős beteghez hívás miatt késik a rendelés kezdete. „Idegen betegek” jövetelével kapcsolatban annyit, hogy az ország bármely részéről ideérkező beteget köteles az orvos ellátni, joguk van az ellátást igénybe venni. Privát betegek fogalmát nem tudja hova tenni. Ebben nyilatkozni nem tud. Kiemelten köszöni az alapítvány támogatását, köszöni továbbá a műszaki csoport munkáját, segítségét.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény működéséről szóló beszámolót, valamint a meghatározott három feladat elfogadását, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:

106/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény tevékenységéről szóló beszámolót, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy az egészségügyi alapellátás feltételei összességében biztosítottak.

A költségvetés anyagi lehetőségeinek függvényében továbbra is biztosítani kell:

a.a szakmai színvonal folyamatos emelését, a szükséges továbbképzéséket

b.felszereltség, műszerezettség további átgondolt fejlesztését, a meglévő eszközpark, gépek és készülékek gondos megóvását, karbantartását.

c.épületek karbantartását, a szükséges felújítások elvégzését

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Szájbely Ernő intézményvezető

8./ Tájékoztató az oktatási intézmények kötelező eszköz beszerzéséről

Előterjesztő: Sztavrov Lazoné iskolaigazgató, Sztruhár Istvánné óvodavezető

Dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: Az oktatási miniszter 1/1998.(VII.24.) számú rendelete írta elő 2003. december 31-i határidővel azokat a kötelező eszközöket és felszereléseket, melyekkel rendelkezni kell az oktatási intézményeknek. Ennek alapján készült el a két érintett intézmény beszerzési ütemezési terve, 2000-2001-2002 és 2003. évekre lebontva. Az ebben foglaltak teljesítéséről számol be a két intézmény az általuk előterjesztett beszámolóban. Az EMOS Bizottság a tegnapi ülésén tárgyalta a beszámolókat, kissé felemás helyzetben, ugyanis a két érintett intézmény részéről senki nem jelent meg a bizottsági ülésen, az iskola igazgatója délután jelezte felé, hogy betegsége miatt nem tud eljönni, az óvoda vezetője hasonló okok miatt nem jött el. Így a felmerült kérdésekre válaszokat nem kapott a bizottság.

Ezzel együtt a Bizottság a beszámolók alapján a következő véleményt alakította ki:

Az óvoda beszámolója szerint a rendeletben előírt valamennyi eszköz beszerzése megtörtént, az 5-ik csoport megszüntetése kapcsán valószínűleg túl is vannak a kötelezően előírtakon. (Néhány eszköz beszerzése a táblázat szerint elmaradt). Dicséretes az, hogy a beszerzések túlnyomó részét pályázatokból, illetve alapítványi támogatásokból sikerült teljesíteni, bár itt kételyként elhangzott, hogy a költségvetési forrásként megjelölt 140 eFt valós-e? A beszámolót a Bizottság elfogadásra javasolja.

Az iskola beszámolója kapcsán az alábbiak hangzottak el: A leadott táblázatok kissé nehezen áttekinthetőek, jó lett volna egy táblázatban látni a tervezés ütemezését és a teljesítéseket. Nem derül ki, hogy a helyiségek bútorzatával, berendezési tárgyaival kapcsolatban elmaradtaknak mi az oka, illetve ezekkel kapcsolatban mi az elképzelése az iskolának. A tantárgyak taneszköz igényét úgy tűnik az iskola teljesítette, remélhetőleg ez az egyes szaktárgyakat oktatók véleménye is, az anyag szerint a videokamera kivételével minden beszerzésre került. Itt is dicséretként hangzott el, hogy a kb. 7.400 eFt-os beszerzési érték döntő része alapítványi támogatásból, illetve sikeres pályázatok eredményeképpen realizálódott. A Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.

Tárgyalta még a Bizottság a beszámoló 1-el, 2-vel, illetve 3-al jelzett fejezetét is, röviden szólna erről is. Az 1-es pontot a Bizottság tudomásul vette, ugyanígy a 3-as pont alatt leírtakat is. A 2-es ponttal kapcsolatban, mely a tantermek és egyéb helyiségek kihasználtságáról szól, már vita alakult ki, hiszen ebből nem derül ki pontosan – és ezt több hozzászóló is kifogásolta – hogy végül is az egyes rendelkezésre álló termek és helyiségek napi kihasználtsága konkrétan milyen is, napi hány órában van igénybe véve, és milyen célra. E kérdést ezért a Bizottság nem tekinti lezártnak, a pontos kimutatást továbbra is szükségesnek tartaná konkrét áttekinthető formában.

Mocsári Gergely képviselő: A kötelező eszköz beszerzés 10 millió Ft-ot jelent Rétság vonatkozásában. A fedezet nem látszott, de mindkét intézményben teljesült az előírás, köszönhető annak, hogy Rétságról van szó. Az üzemi támogatások, helyi, alapítványi források segítették a feladat elvégzését. Szinten kell a jövőben is tartani, és foglalkozni a témával.

Girasek Károly képviselő: A folyamatos karbantartást biztosítani kell. A 2. ponttal kapcsolatban az a véleménye, hogy az iskola erőforrásait fel kell mérni. Pl. indokolt-e két igazgató helyettes alkalmazása? A termek bizonyos értelemben kihasználatlanok. Ennyi tanulólétszámhoz nem szükséges valamennyi terem használata, fűtése. Az iskola a megfelelő kimutatást nem készítette el, erre vissza kell térni. A terem kihasználásra vonatkozóan nem az iskola ezzel kapcsolatos véleményét, hanem a részletes kimutatást kérték, hogy melyik terembe, konkrétan mikor, milyen foglalkozásokat tartanak. Kéri az egyértelmű, áttekinthető terem kihasználás kimutatását. A tervezett eszközbeszerzések telesítését üdvözli, használják is ezeket az intézményben.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az oktatási intézmények kötelező eszköz beszerzésének teljesítésére vonatkozó  tájékoztatókat, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:

107/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Réság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelési jegyzékének teljesítésére vonatkozó tájékoztatót, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy az óvoda és általános iskola költségvetés, pályázati és alapítványi támogatások terhére a 2000-2003. Az oktatási intézmények rendelkeznek az előírt minimális eszközökkel.

Az ütemezett, de meg nem valósult eszköz cseréket a költségvetés és pályázati támogatás lehetőségének függvényében évente ütemezni kell.

Határidő: folyamatos

Felelős: Sztruhár Istvánné óvoda vezető és Sztavrov Lazóné iskola igazgató

9./ Polgármester illetményének megállapítása

Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elhangzott, hogy ezért az illetményért elvárhatják, hogy a polgármester településmenedzselő életvitelt folytasson, tudják, hogy hol tartózkodik, mit végez. Rétság körzetközpont, ebben az illetményben ez is benne van. Ugyan ez a jegyzőnek okoz többletmunkát elsősorban, nem a polgármesternek. A központi fedezetéről még nem tudnak semmi biztosat, várhatóan talán a minimumra adnak támogatást. Elhangzott az is, hogy a polgármesteri illetmények rendezése időszerű volt, mert voltak anomáliák ezen a terület. Két javaslat hangzott el. Az egyik a törvény szerinti 412.500 Ft  illetmény megállapítására, a másik a 423.000 Ft közép illetmény megállapítására. A bizottság nagy többséggel a 412.500 Ft illetmény megállapítását javasolja a testületnek.

A polgármester költségtérítésének megállapítása tárgyában tartalmát tekintve ugyanez a két javaslat hangzott el. A bizottság nagy többséggel a költségtérítés alsó határának, 20 %-nak a megállapítását javasolja a testületnek elfogadásra.

A bizottság ezen túl, mivel a tiszteletdíj módosításáról szóló javaslat nem kapott többséget, nem is javasolja, hogy a tiszteletdíjról szóló rendeletet módosítsák. Azt azonban szükséges megállapítani, hogy a jelenlegi tiszteletdíj mértéke messze elmarad attól, amire a testületnek lehetősége lenne. A tiszteletdíj összege képviselőnek 138.600 Ft lehetne, bizottsági elnököké pedig 184.800 Ft.

Mezőfi Zoltán polgármester: Ezt az illetményt a Magyar Országgyűlés határozta meg, legalábbis a határait. Alsó határ megállapítását javasolja. 

Girasek Károly képviselő: Helyesnek tartja, hogy a települések vezetői kiemelt bérezést kapjanak. Az is helyes lenne, ha egy munkaterületen dolgozók bérrendezésére egyidőben kerülne sor, gondol a jegyző és köztisztviselők bérére. A polgármestert a menedzseri szinten lévő bérezési színvonalra emelik, kapjon olyan bért, mint az a menedzser, aki reggeltől estig lót-fut, tárgyal, intézkedik. Egy olyan polgármestert, aki ilyen életvitelhez szokott, hátrány ne illesse meg. Sajnos biztos kép nincs, hogy mi a fedezet. Könnyű a kormány részéről rendeletet alkotni, de fedezetet nem biztosít. Ilyenre volt már példa. Bár ez a béremelés kötelező, de évente 4-5 millió Ft-tal növeli Rétság költségvetését. Reméli, legalább egy részét a kormány rendezi, és nem egy az egyben a rétsági adófizető polgárok pénzéből megy. Amiben lehetett volna mértéktartó a polgármester, az a költségtérítés. A menedzser színvonalú bérezéshez menedzser színvonalú munka kell. Reggel 7-től fél 8-tól, ameddig a város érdeke megkívánja dolgozni kell. A menedzser sem napi 8 órában végzi feladatát. Ez jogos elvárás a polgármesterrel szemben. Ezt sajnos nem tapasztalja. Azt tapasztalja, hogy reggelente sem jár be időben a polgármester a hivatalba. Erre nem válasz, hogy esetleg vasárnapi nap protokolláris rendezvényen vesz részt. Az is jogos elvárás, hogy a decemberi hónap ne teljen el érdemi munka végzése nélkül. Ez a magas bér etikai kétségeket kell, hogy felvessen a polgármesterben is.

Mezőfi Zoltán polgármester: Úgy gondolja, ez nem tartozik a tárgyhoz.

Girasek Károly képviselő: Véleménye szerint oda tartozik, de ezzel együtt be is fejezte a témát. Gratulál a béremeléshez, és jó munkát kíván hozzá.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, a 12,5 szorzattal, a havi 412.500 Ft illetmény megállapítását, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogad.

Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, költségátalány havi illetmény 20 %-ában, 82.500 Ft-os összegben történő megállapítását, amit a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogad.

Majnik László Pénzügyi Bizottság elnöke: Az alpolgármester költségtérítésének megállapítása körül terjedelmesebb vita bontakozott ki. Igényként merült fel, hogy a munkájáról szinte semmit sem tudunk. Megbízza-e a polgármester feladatokkal, tartozik-e hozzá konkrétabb terület stb. A bizottság ezt az igényt jogosnak tartja, szükségesnek, hogy az alpolgármester időnként tájékoztassa a testületet a munkájáról. Kérdésre elhangzott válaszként, hogy ez a korábbi években is így volt, az alpolgármesternek konkrét felügyeleti tevékenysége volt az oktatás, kultúra, sport területén, megyei kuratóriumokban vett részt, gyakran képviselte az önkormányzatot különböző helyeken és rendszeresen tájékoztatta a testületet. Elhangzott olyan javaslat, hogy az alpolgármester költségtérítésének megállapítását a képviselői tiszteletdíjak megállapításával együttesen kezeljék. Konkrétan úgy, hogy alpolgármester esetében 5.000 Ft tiszteletdíj és 6.000 Ft költségátalány, képviselők esetében 10.000 Ft tiszteletdíj növelés. Ez a javaslat nem kapott többséget. Az alpolgármester költségtérítésének megállapítására két javaslat volt. Az egyik a 10 % megállapítását javasolta, a másik az alsó és felső határ közötti 15 % megállapítását. A bizottság nagy többséggel a 10 % megállapítását javasolja a testületnek.

Girasek Károly képviselő: A volt alpolgármester Mocsári Gergely idejében annyi tiszteletdíjat kapott, mint a képviselők, és külön 10 eFt volt meghatározva költségtérítésként. A jelenlegi tiszteletdíjban is van költségtérítés.

Mezőfi Zoltán polgármester: Ennek az előterjesztésnek nem része az alpolgármester munkájának megítélése.

Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint az alpolgármester költségátalánya tiszteletdíjának 10 %-ában, havi 5.500 Ft-ban kerüljön megállapításra, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

108/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Ptv.) 3.§. /2/ bekezdése alapján, Mezőfi Zoltán polgármester illetményét 2004. január 1. napjától – a köztisztviselői illetményalap 12,5-szörös szorzata alapján – havi 412.500 Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület Ptv. 18.§. /2/ bekezdése alapján 2004. január 1. napjától

-Mezőfi Zoltán polgármester költségátalányát illetménye 20 %-ában, havi 82.500 Ft-ban,

-Dr. Katona Ernő alpolgármester költségátalányát tiszteletdíja 10 %-ában, havi 5.500 Ft-ban állapítja meg. 

Felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény és költségátalány számfejtése érdekében intézkedjen.

Határidő. 2004. január 5.

Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

10./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Hány, burkolattal lefedett csatorna fedélről tud a hivatal, ami akadályozza a feltárási munkákat.

Girasek Károly képviselő: A polgármester foglalt-e úgy állást, hogy nem kell a leburkolt akna fedelet felszedni?

Mezőfi Zoltán polgármester: Igen, volt ilyen eset. Konszenzusos megoldás született végül is. Azt nem tudja megmondani, hány burkolt akna van.

Girasek Károly képviselő: A csatornázás ügye megnyugtató, a tervezettől jobb a kivitelezés állása. Azt nem fogadja el, hogy a polgármester törvénytelen konszenzust köt. Nem lehet olyan konszenzus, ami felrúg szabályt, és kivételes helyzetbe hoz rétsági állampolgárt. Ilyet egy polgármester nem pártolhat. Azt mondani, hogy ne szedjék fel a munkások a viakolort, nem lehet. Törvénytelen, mert amikor szerződést kötött, szerződésben vállalta, hogy az aknafedelet nem fedi le, mert az tilos. Az aknák kiszabadítását elő kell írni. Fontos biztonsági, adott esetben tűzvédelmi, adott esetben pedig kárelhárítási munkálatok miatt is szabadon kell hagyni az aknát. Azt jó néven veszi, ha magánember szépíti a közterületet, ezt nem kifogásolja, sőt példamutatónak tartja. A konszenzus az lenne, ha az akna fedelet megemeli, és azt körberakja viakolorral.

A laktanya hasznosítással kapcsolatban a tájékoztatóban le van írva, hogy Papp Ferenc bemutatkozó látogatáson volt Rétságon. Kéri hozzászólásának részletes rögzítését. A testület ezt az anyagot, nyilvánosan és jegyzőkönyvileg nem tárgyalta. Úgy tűnik ki, hogy kölcsönös bizalmatlanság jegyében zajlott a bemutatkozás. A közvélemény befolyásolják ezek a szavak, és amik megjelennek más újságokban. A pontatlan, nem teljes információk nagyon alkalmasak arra, hogy a testület többsége nem támogatta a hasznosítást. Nyomatékosan kéri a polgármestert, hogy többé ne forduljon elő olyan testületi ülés – mert ez tulajdonképpen az volt – ahol nem készül jegyzőkönyv, és nem nyilvános, mert ilyen formában törvénysértő. A testület informálisan beszélgetett Papp úrral. Nincs jegyzőkönyvezve, hogy ő 50 millió forintért a teljes laktanyát megvette volna, aminek 30 %-a kerülne az önkormányzathoz, akkor, mikor el sem adhatják, csak engedéllyel. Felháborítóan olcsó árat adott, projektet nem adott, beszélt arról, hogy iskolai oktatás, de a kérdésekre egyértelmű választ adni nem tudott. Sem létszámra, sem egyébre választ nem tudott adni, tulajdonjogot akart szerezni. Ha egy megállapodás létrejön, és különféle kikötéseket tesznek a felek, ez bizalmatlanság? Az üzleti életben olyan, hogy kölcsönös bizalmatlanság, meg sem fogalmazható. Sért mindenkit, akik itt vannak, és akik ott voltak a megbeszélésen. Nagyon kéri, a jövőben ne forduljon elő úgynevezett informális ülés, különösen az ne forduljon elő, hogy a polgármester, vagy valaki a végleges tartalom helyett félretájékoztatja a nyilvánosságot. Jelentek meg nyilatkozatok, senki nem hatalmazott fel senkit, hogy erről sajtóközleményekben nyilatkozzon. Az a szándék, hogy egy vállalkozó megjelent, az helyes, több is jelentkezhetne. A testületi ülésen a képviselő ha véleményt mond, az is helyes. De nem szükséges, hogy az első vállalkozót elfogadják, így pláne, ha a helyzet tisztázatlan. Ide az van írva, hogy a laktanya megvételi szándékról történtek tárgyalások. Nem történt semmi, amit nagyon sajnál. Napirendként kellett volna tárgyalni az illető úr ajánlatát. Ha volt egy anyag, annak ide kellett volna kerülnie, még akkor is, ha már közbe visszavonta az ajánlattevő.

Kérné, hogy telek kialakítás terén hathatós intézkedések történnének.

Jávorka János képviselő: Megjelent a „Rétsági levél”, szerinte féligazságot tartalmaz. Nem bizalmatlanság volt a megbeszélésen, hanem garanciák keresése, mindkét fél részéről, pontosabban az önkormányzat és képviselő-testület részéről. Úgy lett volna igazán teljes a tájékoztatás, ha folytatódott volna, és leírták volna, hogy Papp úr 50 millió forintot ajánlott a teljes laktanyáért, aminek 70 %-át be kell fizetni, a városnak maradna 30 %. Ő is kért garanciát, mert az elgondolás nem rossz, de garanciát nem kaptak. Papp úr szó szerinti válasza, hogy „a garancia az Ő személye”. Neki ez kevés. A mai világban ilyen nincs, itt bármi történhet. A Penta Kft. a csatornázással kapcsolatban 200 millió forintot helyezett letétbe, ha hibájukból nem valósulna meg a kivitelezés. Régen sem történtek garancia nélkül semmik, szerinte a jövőben sem történhet. A városnak a laktanya közérdek. Minden egyes rétsági lakosra 34 m2 terület esik a laktanya területéből. Ha bárki megkapja a tulajdonjogot, a városnak semmi beleszólása nem lesz a további lépésekben. Nem korrekt a cikk. Kéri a jövőben aki nyilatkozik, ne csak részigazságot mondjon el.

Dr. Tóth Mária képviselő: A cikkel kapcsolatban úgy gondolja, hogy Szávai Attilának nincs köze a dologhoz. A nyilatkozó felelőssége, mi jelenik meg. Ingyen odaadná a laktanyát, ha a városnak hasznos dolog valósulna meg.

Havas Vilmosné képviselő: Béketűrő, de megsértették. Azzal a mondattal, hogy „majd három év múlva elszámolunk, hogy ki mit csinált, és ki mit nem csinált”. Ő úgy gondolja, hogyha ez a vállalkozó komolyan gondolta, hogy egy több milliárdos beruházást fog csinálni, az nem fog felállni, és megsértődni attól, hogy megmeri kérdezni tőle a testület, hogy mégis van erre pénz, hogy fogja csinálni, hogy fog kinézni? Ő nem gondolta komolyan, és egyre inkább ez a véleménye, ha ez komoly, nem ijedt volna meg a garanciakéréstől. Kérdezi a polgármester urat, hogy szó szerint ezt nyilatkozta?

Mezőfi Zoltán polgármester: Ez a véleménye, de anélkül, hogy bárkit megsértsen. Nem nevezett meg benne senkit. Ez személyére is vonatkozik.

Dr. Katona Ernő alpolgármester: Érkezett egy javaslat, ennek mentén körbejárta a témát. Akkor publikus egy dolog, amikor már tényekkel állhat elő. Egy ilyen projektet elő kell készíteni. Sok energiát vesz igénybe, sok embert kell megkeresni. Kereste a megoldást arra is, hogy a 70 %-ot ne kelljen odaadni. Több helyen is váltás történt.

Mezőfi Zoltán polgármester: Ismerteti Papp Ferenc levelét, amiben lemond szándékáról.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Akár ingyen odaadná ő is a laktanyát, olyannak, aki megfelelő garanciát tud adni arra, hogy hasznos dologra hasznosítja azt. De nem mindegy a sorrend. Úgy, hogy garanciát nem tesz le valaki, de előre kéri a tulajdonjogot, nem jó megoldásnak tűnik. A megvételi szándék az egész laktanyára vonatkozott. Nem kétli a jó szándékot. De nem lehet elvárni, hogy a városnak a vagyonát (mindegy mennyit ér) kockára tegyék. Az önkormányzat részéről nem a bevétel a fő hangsúly, hanem tényleg jó dologra hasznosuljon a laktanya. A középiskola, a szociális intézmény, a kollégium jó cél lett volna. A kérés annyi volt, hogy megvalósulási vázrajzot kaphassanak, és ne kérje egyszerre egyben a laktanyát, hanem folyamatos megvalósulás útján. Valóban nem szerencsés ez a nyilatkozat, ami az újságban megjelent. Ezt a lakók elolvassák, és azt látják, hogy kialakulhatott volna egy nagyszerű dolog, amit egyes képviselők megakadályoztak. Ebből a polgár levonja a következtetést, nem is ismerve a valós dolgokat. A jövőben objektivitást vár.

Girasek Károly képviselő: Kéri a polgármestertől, hogy a testület nevében olyan ügyben nyilatkozzon csak, amiben a testület tárgyalt, döntött. Nincs joga a polgármesternek a testületről nyilatkozni. Hamis az állítás, ami megjelent. A nyilatkozó is felelős a tartalomért, sajtó kiigazítást kér. Megnézte a Rétsági Levél újságot, nem tünteti fel a kiadót. Ez kötelező lenne, névvel, címmel. Súlyos törvénysértést követ el, nincs is bejelentve. Társadalompolitikai tartalommal lapot fog kiadni Rétsági Levelek névvel. Kéri a polgármestert, hogy sajtó szabálysértésért hivatalból járjon el a lappal szemben. Ez közérdekű bejelentés, amire 15 napon belül írásban kér választ. Olyat sem írhatnak le, hogy Mocsári Gergely elzárkózott a nyilatkozattételtől. Szó sem volt ilyenről. Az újságnak nincs kiadója, 11 lap jelent így meg. Ilyenben nyilatkozik a polgármester, nem kér kefelevonatot, és hamisat állít. Tiltott lapban nyilatkozott. Közhivatalnok kötelessége, hogy feljelentse a lapot.

Dr. Tóth Mária képviselő: Ismeri a lapot, hiszen a fia neve is ott van. Jobbnak tartja, mint a Hangadót. Azt nem érti, hogy Girasek Károly hogy mer törvénysértésre hivatkozni, mikor az Ön nevével, és még 6 képviselő-társa nevével jelzett olyan lapot adtak ki, amit egy közigazgatási főiskolás harmadéves hallgató 5-10 szabálysértést, és törvénysértést fedezett volna fel. Az Ön időszakos lapjukban mi van az impresszumban. Mert még egyetlen egy szerkesztő, kiadó nevét sem látta. Hogy mer Ön hivatkozni erre, milyen jogalapja van? Nem szégyenli, aki szerkesztette a lapot, hogy kivéve a Hangadóból képeket odaszerkesztette a pár képviselő nyilatkozatához. A szövegszerkezet és a két kép hamis volt. Állandóan törvénysértésekre hivatkozik Girasek úr, amit ő folyamatosan el is követ. Betelt a pohár. Az Ön után fizetett járulékkal kapcsolatban is. Lépéseket fog tenni, nem fog asszisztálni ahhoz, amit Girasek úr csinál. Felkéri a Pénzügyi Bizottság Elnökét, vizsgálják ki, hogy Girasek úr után a tételes egészségügyi hozzájárulást miért az önkormányzat fizeti. Nem fogja tűrni, hogy Girasek úr szándékosan lejárassa a testületet egy üzleti megbeszélésen, és elsősorban a polgármestert is. Lehet, hogy a polgármester hibázott, de törvénysértésre ne hivatkozzon Girasek úr. Ne hivatkozzon arra, hogy drága az ideje, senkit nem érdekel. Az üzleti megbeszélés arról szól, hogy a saját érdekeket képviselik a felek. Szégyellje magát Girasek úr, hogy az impresszumra pont ő hivatkozik.

Girasek Károly képviselő: Személyes megtámadtatás érte. Semmiféle törvénytelen járulékot nem vesz fel, nem is kéri azt. Amit utána fizet az önkormányzat, törvény szerint teszi. Az ő kiadványuk alkalmi kiadvány volt, ami nem engedélyköteles. A kiadó postafiókja meg volt jelölve a lapon, nem újság volt.

Dr. Tóth Mária képviselő: Az a lap nem úgy minősítette magát, hogy alkalmi kiadvány.

Mezőfi Zoltán polgármester: Elnézést kér azoktól a képviselőktől, akiket akaratán kívül megsértett, ha ragaszkodnak ahhoz, hogy megnevezze kire gondolt, ki meri mondani a jegyzőkönyvbe, hogy Girasek Károlyra gondolt, aki miatt a 6 hónapi tárgyalás eredménye meghiúsult.

Girasek Károly képviselő: Ezért a kijelentésért becsületsértési pert fog indítani. Kijelenteni azt, hogy ő a hibás, hogy ez a helyzet kialakult, ez kimeríti a becsületsértés fogalmát. A polgármester szándékosan elkerülte, hogy hivatalos fórumra kerüljön az a megbeszélés. Magánbeszélgetésen azt beszél az ember amit akar. Ha ezt a kijelentést a polgármester nem pontosítja, ezért a kijelentésért ő elindítja a becsületsértési pert. Egészen komolyan mondja. Visszautasítja, hogy az ő magatartása miatt hiúsult meg a dolog. Semmit nem tett a beszélgetésen, csak kérdezett, garanciát keresett. Állítólag jól kérdezett, olyan dolgokra, amikre a jelentkező nem tudott választ adni. Ez a város érdekében fontos volt. Még egyszer megkérdezi a polgármestert, hogy fenntartja-e a kijelentését?

Mezőfi Zoltán polgármester: Ő nem sértegetni akarta a képviselőt, véleménye szerint nem is sértette meg. Fenntartja a véleményét. Igaz, hogy megismerkedési beszélgetés volt. Ott Girasek úr „vastagon” kimerítette az Ő sértegetését, ezzel együtt Ő nem sértette meg Girasek képviselő urat, csak a véleményét mondta el.

Girasek Károly képviselő: Kéri, hogy a hivatkozott tárgyalás hiteles jegyzőkönyvét a polgármester vegye elő. Bizonyítsa be, mit mondott ő ott el. Tudja bizonyítani a polgármester mi hangzott el? Hajlandó lett volna egyezséget kötni, de a polgármester nem állt el a kijelentése mellől.

Kapecska Ferencné jegyző: Hasznos dolognak tartotta, hogy a képviselő-testület az ajánlattevővel megismerkedik. Az más dolog, hogy visszalépett szándékától. Nem érti, mit kellene itt napirendként tárgyalni az üggyel kapcsolatban. Volt egy ajánlat, volt egy megbeszélés, voltak kérdések, és megtörtént a visszalépés ajánlattevő részéről. Nem jutottak el addig, hogy döntési helyzet kialakuljon, és nem is volt döntési helyzet. Nincs felhatalmazásuk arra, hogy a laktanyát, vagy egy részét értékesítsük mindaddig, amíg az erre vonatkozó elidegenítési tilalom fennáll. Úgy gondolja, hogy a laktanya hasznosításban, bármilyen úton el tudjanak indulni, ehhez el kell hogy tudják adni az épületeket, vagy egy részét. A mai világban tulajdonjog nélkül komoly befektetőt nem találnak. Nemcsak konkrét projekt bemutatással lehet kérni az elidegenítési tilalom törlését. Éppen ezért megkérték a Pénzügyminisztériumot a lépés megtételére. A telekalakításra is kihatással lenne a téma megoldása.

Girasek Károly képviselő: A helyes eljárás az lett volna, hogy ma a testületi ülésre jöjjön el Papp Ferenc. Nem ez történt. Nem kellett volna őt bűnbakként megjelölni. Ha informális megbeszélés volt, miért került újságba? Ha pedig rendes ülés volt, miért nem került jegyzőkönyvbe?

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 5 tartózkodással elfogadott.

11./ Napközis konyha működtetése

Előterjesztő: Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság javaslata, hogy január elején a konyhai dolgozók, a polgármester, a jegyző asszony, a pénzügyi bizottság elnöke, az EMOS bizottság elnöke, az iskola igazgatója és a konyha dolgozói közösen tekintsék át a helyzetet, és a lehetőségeket. Ennek a megbeszélésnek a tükrében legyen eldöntve a konyha további sorsa. Ezt azért tartják szükségesnek, hogy a döntés a dolgozókkal együtt, őket bevonva és annak tükrében szülessen, amit ők fel tudnak vállalni. A vállalkozásba adás is csak akkor jöhetne szóba, ha a dolgozók ezt felvállalnák. Egyébként nem támogatják azt.

Havas Vilmosné képviselő: Egyetért a Pénzügyi bizottság véleményével, így korrekt a dolog. A koncepciót előtte a testület alakítsa ki.

Girasek Károly képviselő: Kisebb létszámmal, saját intézményként működjön tovább a konyha. Alternatíva, hogy ha marad a saját kezelésű konyha, egy létszámmal kevesebben kellene dolgozniuk. Az intézmény vezetője intézkedjen a létszámmal kapcsolatban.

Pusztai Edgár képviselő: Pontot kell tenni a téma végére, évek óta napirenden van.

Dr. Tóth Mária képviselő: Meg kell találni a lehetőséget, hogy a leépített konyhai dolgozó itt állományban maradhasson, akár úgy is, hogy hivatali nyugdíjas dolgozó munkaviszonyát megszüntessék. Aktív dolgozó munkaviszonyát ne szüntessék meg.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a bizottság konkrét határozati javaslatát, miszerint a vezetőség és konyhai dolgozók egyeztető tárgyalására kerüljön sor a konyha üzemeltetéséről, melyet a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.

109/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a konyha üzemeltetésével kapcsolatos testületi döntés előkészítését szolgáló Pénzügyi Bizottsági javaslatot, azt támogatja.

Egyetért azzal, hogy a konyha üzemeltetési módjára, létszámára vonatkozó testületi döntés előkészítése érdekében, a január elején a konyhai dolgozókkal az iskola igazgatója, polgármester, jegyző, Pénzügyi és EMOS Bizottság elnöke egyeztetést folytasson.

Határidő: január 10.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

12./ Vezetői jutalomkeret megállapítása

Előterjesztő: Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke
 
 

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Az intézményvezetők jutalmazása a polgármester hatáskörébe tartozik, illetve a jegyző asszony jutalmazása a testület hatáskörébe. A pénzügyi bizottság azért tartotta fontosnak ezzel a kérdéskörrel foglalkozni, mivel – és ez a vita során egyértelműen hangot is kapott – hogy az intézményvezetőkkel összefüggő hatáskörök tekintetében a jutalmazást is célszerűbb lenne testületi hatáskörbe vonni (mivel a kinevezés, felmentés, fegyelmi ügyek is ide tartoznak). A bizottság javaslata: A testület hozzon létre külön, a dolgozóktól független keretet az intézményvezetők jutalmazására, ez 2003. évre bruttó 400 ezer forint legyen. A következő évekre természetesen a költségvetésben kell meghatározni. Amennyiben a testület ezt elfogadja, akkor ennek felosztására többségi szavazással az alábbi javaslatot teszi a bizottság.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Pénzügyi Bizottság javaslatát a jutalomkeret megállapításával kapcsolatban, amit a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott.

Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A jegyző asszony jutalmát 140.000 Ft-ban, Egészségügyi Intézmény vezető jutalmát, 80.000 Ft-ban, Művelődési Központ igazgatójának jutalmát 60.000 Ft-ban, Általános Iskola igazgatójának jutalmát 60.000 Ft-ban, Óvoda vezető jutalmát 60.000 Ft-ban javasolják megállapítani. Javasolják továbbá, hogy ebből az eddig már felvett jutalmak összegét le kell vonni.

Girasek Károly képviselő: Az EMOS bizottság elnöke érintett a témában, ezért a bizottság véleményét ő foglalja össze. Az EMOS Bizottság azért tárgyalta a témát, mivel a Pénzügyi Bizottság nem látta a szakmai indokoltságot. A keret létrehozásával a bizottság egyetértett, a mértékkel viszont nem. Rövid vita után úgy látták, hogy a Pénzügyi Bizottság által előterjesztett összegeket támogatják.

Mezőfi Zoltán polgármester: Nem a polgármester szándéka határozza meg, hogy jutalmaz-e, vagy sem, mert nem volt keret.

Kapecska Ferencné jegyző: Egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja, és a jutalmazás az egyéb munkáltatói jog körébe tartozik. A jutalmazás feltételezi a keret meglétét. A polgármester tegyen javaslatot az intézményvezetők jutalmára, a testület ez utána tárgyalja a témát.

Girasek Károly képviselő: A bizottság úgy döntött, hogy ezt a keretet a testület oszthassa fel, javaslattétel lehetősége nincs elzárva senki elől. A polgármester ettől függetlenül a jogkörét gyakorolhatja.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a jutalmazási keret felosztását, mely szerint Kapecska Ferencné 140 eFt jutalomban részesül, a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Dr. Szájbely Ernő az Egyesített Egészségügyi Intézmény igazgatójának jutalmát a képviselő-testület 80 eFt-ban határozza meg 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással. Végh József Művelődési Központ igazgató jutalmát a képviselő-testület 60 eFt-ban állapítja meg 9 igen szavazattal, 3 tartózkodással. Sztavrov Lazoné általános iskolaigazgató jutalmát 60 eFt-ban állapítja meg a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással. Sztruhár Istvánné óvodavezető 60 eFt-os jutalmát a képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.

110/2003. számú képviselő-testületi határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményvezetők 2003. évi munkájának elismeréseként az alábbi összegű (bruttó) jutalmat állapítja meg.

Kapecska Ferencné jegyző 140.000 Ft, Dr. Szájbely Ernő 80.000 Ft, Sztavrov Lazóné 60.000 Ft, Sztruhár Istvánné 60.000 Ft. Végh József  60.000 Ft.

A jutalom nettó összege 2003. évben kifizethető, a bruttó összeg fedezetét a 2004. évi költségvetésben ütemezni kell.

A 2004. évi intézményvezetői jutalomkeret 400 eFt-os összegét a 2004. évi költségvetésben ütemezni kell.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

13./ Egyebek

Jávorka János képviselő: A „Rétsági Levél” újság cikkeire tér vissza. Az eddigi számokban okos, értelmes cikkeket olvasott. Egy írásról viszont nem tudja, hogy született meg. Bánszky György volt polgármester nyilatkozott, miszerint a csatornázás befejezése után a víztisztítót is fel kell újítani. Tudtával ez a beruházás részét képezi. Az is a lapban jelent meg, hogy a 8 év alatt, 1994-2002-ig „felgyűlt és megörökölt adósságról” ír a cikk. Neki ez rejtély. Szeretné megkérdezni a jegyző asszonyt, hogy mennyi a város adóssága? Bár tudja, de a kérdést fel kell tennie.

Kapecska Ferencné jegyző: A költségvetés módosítása erre egyértelmű választ ad. A csatorna beruházás utólagos finanszírozás miatt 30 millió forint hitelt kellett felvenni, annak a visszafizetése is megtörtént. A számlák záró egyenlege 40 millió forint, ebből kb. 14 millió forint a 2004. évi finanszírozás előlege. Kell is, hogy pénzmaradvány legyen a jövő évi csatornázási munkák miatt. Nincs egyéb adóssága az önkormányzatnak. A víztisztító felújítása a csatorna beruházás részét képezi.

Mocsári Gergely képviselő: Kérdezi a polgármestertől, hogy üres volt-e a kassza, amikor 2002-ben a hivatalába lépett? 2002. őszén volt-e tartozása a városnak, mint volt alpolgármester teszi fel kérdését.

Mezőfi Zoltán polgármester: Mint polgármesternek se pluszt, se hiányt nem kellett átvennie. Nem tud egyéb választ adni.

Jávorka János képviselő: Az egyik cikkben nincs igazság, a másikban is csak féligazság van.

Dr. Katona Ernő alpolgármester: Mindenki ideje drága, de erre nem szokott hivatkozni. Az orvosok juttatása nem az önkormányzat által finanszírozott juttatás. Az ügyelet mindenkinek nyűg, és nincs is megfizetve. Rendszeresen ki tudná mutatni maga részéről havi 400 óra munkát. EU-ban napi 12 óra lesz előírva.

Girasek Károly képviselő: Nem kívánta az orvosokat méltatlan helyzetbe hozni. Tudja, hogy az ügyelet nincs nagyon megfizetve. Ő csak azt mondta, hogy volt, aki úgy nyilatkozott, hogy 60-70 eFt-ot keres, ez viszont nem igaz. Azt sem mondja, hogy a 180 eFt átlagjövedelem sok. Többet érdemelnének, nem vitatja. De mégsem 60 eFt-ot keresnek.

Dr. Tóth Mária képviselő: Ön azt mondta, nem nevezte meg ki mondta, hogy 60-70 eFt-ot keres, de mindannyian hallottuk, hogy azt mondta, „aki Ön mellett ül”. Igenis mondta ezt, legalább most ne hazudjon.

Girasek Károly képviselő: Ő ezt nem mondta.

Kapecska Ferencné jegyző: Ez a megjegyzés véleménye szerint a közalkalmazotti béremelés előtt hangzott el. Akkor sem volt pontos a megfogalmazás.

Dr. Szájbely Ernő képviselő: Kérdése, hogy a Spektíva Kft. a 2. félévi támogatást utalja-e, várható-e az? Ugyanis a Repülős napot is a jövőbeni támogatás reményében adták. Úgy tudja a többi alapítványnál sem jelent meg a 2. félévi támogatás.

Mezőfi Zoltán polgármester: A németországi igazgató egy régebbi kérésre hivatkozik, hogy itt az ideje, hogy az önkormányzat közbenjárjon annak érdekében, hogy buszforduló létesüljön a vadásztársaság területén. Magánterületről van szó. Beszélgetés folyt a vadásztársaság vezetőjével, a Spektíva vezetőjével, és a Közútkezelő Kht. képviselőjével. Ha ezt buszmegállónak nevezik, akkor kb. 25 millió forintos költséget jelent. Itt most úgy tűnik ez a feltétele annak, hogy a 2. félévi támogatáshoz juthassanak az alapítványok. Bízik benne, hogy a támogatáshoz hozzájutnak, 1500 m2-es területet kér a Spektíva. Szakképzési hozzájárulás címén közel 500 eFt kerül január folyamán átutalásra, tanfolyamokra. Másodsorban 2,5 millió forint a Bérczi Károlyon keresztül fog megérkezni.

Mocsári Gergely képviselő: Valami összemosás van, a Spektíva mindig elég különös módon támogat.

Girasek Károly képviselő: Jelezte többször is, hogy házalók járnak a városban. A Hangadón keresztül hívják fel a lakosság figyelmét. Tudomására jutott, hogy az önkormányzat nevében valaki készpénzt gyűjtött a közös fenyőfa ünnep ürügyén. Kérdezné, volt-e ilyen?

Mezőfi Zoltán polgármester: Ilyenről nem tud.

Havas Vilmosné képviselő: Sok ember jó, elismerő véleményét szeretné tolmácsolni a Penta Kft és Bulejka András felé a csatorna beruházás kivitelezése ügyén.

Mezőfi Zoltán polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Újévköszöntő január 13-án, 18 órakor kerül megrendezésre.

Styasznyi Ivánné rétsági lakos: Magánkezdeményezés volt. Ő gyűjtött pénzt a mindenki karácsonyára, de nem az önkormányzat nevében. Örömet akart szerezni a város lakosságának. Már a következő évi karácsonyhoz is meg vannak a poharak.

Girasek Károly képviselő: Az pozitív, ha magánkezdeményezés van. Pénzt gyűjteni viszont ily módon nem lehet, törvénytelen.

Styasznyi Ivánné rétsági lakos: Semmiféle alapítványt nem kívánt igénybe venni. Az emberek abban nem bíznak. Kijelentették a megszólítottak, hogy csak azért adnak, mert tudják, hogy általa jó helyre kerül a pénz.

Dr. Tóth Mária képviselő: Adománygyűjtésről nem volt szó, néhányan összedobtak fedezetet a mindenki karácsonyának méltóbb megrendezéséhez.

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

kmft.

Mezőfi Zoltán                                                                                             Kapecska Ferencné

polgármester                                                                                                        jegyző

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-