Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2003.(XII.31.) számú rendelete
A gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi és személyi térítési díjáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 115.§-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147.§.-ában foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja.
 

1.§. A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó, gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtásra terjed ki.
 
 

I. Intézményi térítési díjak


2.§./1/ A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja : 630 Ft/óra

      /2/ A házi segítségnyújtás keretében biztosított ebédkihordás intézményi térítési díja: 158 Ft/adag
 

3.§. /1/A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az ellátottra jutó napi élelmezési nyersanyag költséggel egyezően,

- óvoda 200 Ft
- iskola napközi 250 Ft
- csak ebédelő általános iskolai tanulók  170 Ft

     /2/ Az óvodai és napközis élelmezési nyersanyag költség megoszlása:

a./ óvoda: tízórai 45 Ft
                 ebéd 110 Ft
-        uzsonna 45Ft
   összesen_ 200 Ft
b./ általános iskola napközi: tízórai
40 Ft
 
                                          ebéd
170 Ft
 
                                          uzsonna
40 Ft
 
                                          összesen:
250 Ft
 

5.§. /1/ A szociális étkezés, valamint az intézményi dolgozók és külső étkezők által igénybevett ebéd intézményi térítési díja a napi 170 Ft ebéd nyersanyag költség és 130 %-os rezsi költség alapján 391 Ft/adag. 

        /2/ Az óvodai alkalmazottak intézményi térítés díja, az óvodai 110 Ft ebéd nyersanyag költség és 130 %-os rezsi költség alapján 253 Ft/adag
 
 

          II. Személyi térítési díjak
 
 

6.§./1/ A házi segítségnyújtás, ebéd kihordás és szociális étkezés után fizetendő napi személyi térítési díjat, a szociális ellátások helyi rendjéről szóló 14/2003.(VIII. 29.) számú önkormányzati rendelet 32. §-a szerint, azt ott meghatározott jövedelmi kategóriák alapján:

          a./ házi segítségnyújtás: 630 Ft/óra térítési díj %-ában,

          b./ ebédkihordás: 120 Ft/adag térítési díj %-ában,

          c./ szociális étkezés: 391 Ft/adag térítési díj %-ában kell megállapítani

      /2/ Az ebédkihordás költségéből adagonként 38 Ft-ot az önkormányzat egyéb pénzeszközei terhére átvállal.

      /3/ A szociális étkeztetés térítési díja után a 15 %-os általános forgalmi adót az önkormányzat egyéb pénzeszközei terhére fizeti be.
 
 

7.§. /1/ A gyermekétkeztetésben részesülők napi személyi térítési díja az intézményi térítési díj 15 %-ával növelt összege, az alábbiak szerint.

             a./ óvodai ellátottak: 230 Ft

             b./ napközik otthoni ellátottak: 288 Ft

             c./ csak ebédelő általános iskolai tanulók: 196 Ft

       /2/ A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek, a három és több gyermekes családok gyermekei, valamint a tartósan fogyatékos gyermekek a 3. §.-ban meghatározott intézményi térítési díj 50 %-ával egyező normatív támogatásra jogosultak.

       /3/ A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő óvodás gyermekek az intézményi térítési díj további 50 %-ával egyező normatív kedvezményre jogosultak.
 
 

8.§. /1/ A konyha szolgáltatásait igénybevevő intézményi dolgozók és külső étkezők napi ebéd térítési díja 15 % áfá-val: 450 Ft.
 
 

    /2/ Az ó óvodai alkalmazottak napi ebéd térítési díja 15 % áfá-val együtt 291 Ft.
 
 

9.§./1/ Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi és személyi térítési díjáról szóló 1/2003.(I.24.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
 
 

                   Mezőfi Zoltán                       Kapecska Ferencné 

                   polgármester                                 jegyző

 
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-