Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2003.(XII.31.) rendelete
AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdése, a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv./ továbbiakban Htv./ 1. §./1/ bekezdésében, valamint a 6.§-ában kapott felhatalmazás alapján az építményadóról a következő rendeletet alkotja.

Általános rendelkezés

1.§. A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat illetékességi területén lévő, nem lakás céljára szolgáló épületekre, épületrészekre (továbbiakban: építmény) terjed ki.

Adókötelezettség szabályai

2.§. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a nem lakás céljára szolgáló üzlet, műhely, iroda, garázs, raktár, vagy egyéb építmény.

Mentesség

3.§. Mentes az építményadó alól a Htv. 13. §- ában felsorolt építményeken kívül a magánszemély tulajdonában lévő garázs.

Az adó alapja és mértéke

4.§. Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

5.§. /1/ Az adó évi mértéke a 4. §. szerinti adóalap után:

           a.) üzlet, műhely, iroda 120 Ft/m2
           b.) garázs, raktár, egyéb építmény 80 Ft/ m2

     /2/ 180 Ft/ m2 az adó évi mértéke, ha az üzlet, műhely, iroda a Rákóczi úton van.

Záró és átmeneti rendelkezések

6.§. Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben

        - helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény és
        - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény  rendelkezéseit kell alkalmazni.
7.§. Az új munkahelyet létesítő vállalkozó részére a módosított 17/1995.(XII.27.) számú önkormányzati rendelet alapján megállapított, határozott időre szóló kedvezmény, mentesség a rendelet alapján  megállapított időpontig, de legfeljebb 2007. december 31-ig  vehető igénybe, feltéve, ha arra  2003. március 31-ig  jogosultságot szerzett, vagy az igénybevételre jogosító feltételek teljesítését  legkésőbb 2003. december 31-ig  megkezdte.

8.§. /1/ Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

       /2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az építményadóról szóló 19/1995.(XII.27.), számú, és ezt módosító 14/1999.(XII.1.), 7/1999.(II.19), 8/1998.(V.4) és 12/2002.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet.

                   Mezőfi Zoltán                       Kapecska Ferencné 

                   polgármester                                 jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-