Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
22/2003.(XII.31.) rendelete
A helyi iparűzési adóról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. /1/ bekezdése, a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban Htv.) 1.§. /1/ bekezdésében, valamint a 6.§-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adóról a következő rendeletet alkotja.

Általános rendelkezés

1.§. A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenységre terjed ki.

Adókötelezettség szabályai

2.§./1/ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

      /2/ Az adó alanya a vállalkozó.

Az adó mértéke

3.§./1/ Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

      /2/ Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként

           a./ piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenység végzése után 1.000 Ft

           b./ építőipari tevékenység, természeti erőforrás feltárás, kutatás, valamint egyéb tevékenység végzése után 5.000 Ft.

Adómérséklés

4.§. Az önkormányzati adóhatóság az iparűzési adóalany kérelmére, a pótlék- és birság tartozást mérsékelheti, elengedheti, vagy ezek megfizetésére részletfizetést, halasztást engedélyezhet, ha

a./ a vállalkozó tevékenységéből igazoltan nem keletkezik olyan jövedelem, amely a  pótlék és bírság  megfizetését, vagy  egyösszegű  megfizetését lehetővé teszi, illetve

b./ magánszemély vállalkozó anyagi és szociális helyzete azt indokolja.

Záró és átmeneti rendelkezések

5.§. Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben

        - helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény és

        - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.§. Az új munkahelyet létesítő vállalkozó részére a módosított 17/1995.(XII.27.) számú önkormányzati rendelet alapján megállapított, határozott időre szóló kedvezmény, mentesség a rendelet alapján  megállapított időpontig, de legfeljebb 2007. december 31-ig vehető igénybe, feltéve, ha arra 2003. március 31-ig jogosultságot szerzett, vagy az igénybevételre jogosító feltételek teljesítését legkésőbb 2003. december 31-ig  megkezdte.

7.§ /1/ Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

      /2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 17/1995.(XII.27.) számú és ezt módosító 4/1996.(XII.20.), 17/1997.(XII.12.), 7/1998.(V.4.), 7/1999.(II.19.), 13/1999.(XII.1.), 15/2001(XII.28.) és 12/2002.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet.

                   Mezőfi Zoltán                       Kapecska Ferencné 

                   polgármester                                 jegyző
 

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-