Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2003.(XII.31.) rendelete
A 2003. évi költségvetésről szóló módosított 5/2003.(II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §./1/ bekezdése alapján, a 2003. évi költségvetés módosításáról - a lebontott központi támogatás, meghatározott célra átvett pénzeszköz, többletbevétel, pénzmaradvány elszámolás, valamint egyéb feladatokkal kapcsolatos előirányzat átvezetéséről - az alábbi rendeletet alkotja.
 

 

1.§. /1/ A képviselő-testület  a Polgármesteri Hivatal és az  intézmények együttes 2003. évi 

            költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét:                              106.601.000 Ft -tal

            csökkenti és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát               849.084.000Ft-ban

            állapítja meg.

      /2/  A 106.601  ezer Ft bevételei előirányzat csökkenésből

            - felhalmozási célú bevétel csökkenése          98.745 ezer Ft

            - működési célú bevétel  csökkenése                7.856 ezer Ft
 

 

2.§. /1/ A 106.601 ezer  Ft előirányzat csökkenést önállóan gazdálkodó  költségvetési szervenként az

              alábbiak szerint állapítja meg.

 
Polg. Hivatal 
Műv. Közp.
Összesen
 
 
 
 
Fejlesztési célú kiadás összesen
  -99.910 ezer Ft
-
-99.910 ezer Ft 
előzőből:
 
 
 
- intézményi felhalmozás
147 ezer Ft
-
147 ezer Ft
- beruházás
- 109.554 ezer Ft
-
- 109.554 ezer Ft
- lakásszerzési támogatás
- 900 ezer Ft
-
- 900 ezer Ft 
- fejlesztési célú átadás
840 ezer Ft
-
840 ezer Ft
- tartalék
9.557 ezer Ft 
-
9.557 ezer Ft 

 

      /2/ A fejlesztési célú tartalék   előirányzata 9.557 eFt-tal növekszik és 17.272 ezer Ft-ra

            módosul.


       /3/ A működési célú  6.691 ezer  Ft kiadási előirányzat csökkenést önállóan gazdálkodó

             költségvetési szervenként az alábbiak szerint állapítja meg.
 

 
 
Polg. Hivatal 
Műv. Közp.
Összesen
 
 
 
 
Működési célú kiadás összesen:
- 1.698 ezer Ft
-4.993 ezer Ft
- 6.691 ezer Ft
előzőből: 
 
 
 
- személyi jellegű kiadás
- 3.385 ezer Ft
-1.600 ezer Ft
- 4.985 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék
    - 896  ezer Ft
- 518 ezer Ft
- 1.414 ezer Ft
- dologi jellegű kiadás
-1.350 ezer Ft
-2.875 ezer Ft
- 4.225 ezer Ft
- szociálpolitikai juttatás
1.093 ezer Ft
-
1.093 ezer Ft
- pénzeszköz átadás
1.935 ezer Ft
-
 1.935 ezer Ft
- tartalék
905 ezer Ft
-
905 ezer Ft
Kiadási pótelőirányzat  mindössz.
-101.608 ezer Ft
-4.993 ezer Ft
-106.601 ezer Ft
 

       /4/ A működési célú tartalék előirányzata 905 eFt-tal  növekszik és 1.192 eFt-ra módosul, melyből

            174 ezer Ft a cigány kisebbségi önkormányzat, 113 ezer Ft a szlovák kisebbségi önkormányzat

            tartaléka.
 

 

3.§. Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzat változás

     - forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint működési és fejlesztési célú

        bevételek  megoszlását az  1. számú,

      - intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú,

      - központi támogatást jogcímenként a 4. számú melléklet tartalmazza.
 

 

4.§. Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás

      - önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint működési és fejlesztési

        célú kiadások megoszlását az 1. számú,

     - költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú

        melléklet tartalmazza.
 

 

5.§. Fejlesztési kiadások előirányzat változását feladatonként /címenként/ az 5. számú melléklet

        tartalmazza.
 

 

6.§. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

                   Mezőfi Zoltán                       Kapecska Ferencné 

                   polgármester                                 jegyző

www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-