Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2007. július 26. napján megtartott ülésen
-
A piros színnel jelölt sorok nem képezik a hivatalos jegyzőkönyv részét, az a szerkesztő megjegyzése. A jegyzőkönyv a kapcsolódó anyagokkal  utólagos kommentárral, hamarosan kiegészítésre kerül!
-Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE
Jelen vannak: 7 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Huszár Zoltán jegyző, Fábián János tűzoltó parancsnok, Dósa Lászlóné jegyzőkönyvvezető, 1 fő vendég

Mezőfi Zoltán polgármester:  Köszönti a megjelent képviselőket és vendéget. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dr. Dobos Attila és Hegedűs Ferenc képviselők távolmaradásukat jelezték. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
     Napirendként javasolja megtárgyalni: a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázatához nyilatkozat kiadása, az Általános Iskola felújítási pályázat előkészítése – tervezői ajánlatok, a Rétság Városi Sport Egyesület kérelme, valamint elvi nyilatkozat kiadása a Leader akciócsoporthoz történő csatlakozásról. A négy javasolt napirenden túl más javaslat nem volt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot, amit  a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és az alábbiak szerint tárgyalt.
 

- Napirend Előterjesztő
1./ Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázatához nyilatkozat kiadása Mezőfi Zoltán polgármester
2./ Általános Iskola felújítási pályázat előkészítése – tervezői ajánlatok Mezőfi Zoltán polgármester
3./ Rétság Városi Sport Egyesület kérelme Mezőfi Zoltán polgármester
4./ Elvi nyilatkozat kiadása Leader akciócsoporthoz történő csatlakozásról  Mezőfi Zoltán polgármester

1./ Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázatához nyilatkozat kiadása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Jávorka János képviselő: Mire tervezik fordítani ezt a pályázaton elnyert összeget?
Fodor László képviselő megérkezett.
Fábián János tűzoltó parancsnok: Három cél van megjelölve az anyagban. Egy pályázaton három dologra lehet pályázni. Elsőként felszerelés pótlására, javítására, illetve új felszerelési tárgyak beszerzésére. A második az új szertár épületnél elsősorban az állagmegóvás és rendbehozatal, aminek célja, minél előbbi átköltözés az új szertárba. Harmadik a gépek, fecskendők és szivattyúk beszerzése és feljavítása. Szeretnénk a testület támogatását kérni. 
Jávorka János képviselő: Van-e valamilyen tervezet, költségvetés, ütemezés?
Fábián János tűzoltó parancsnok: A költségvetés elkészítése megtörtént, de nem adtuk közre. Vannak olyan változások, amit előre nem tudunk. A pályázatot be kell adni. A szivattyú javítása nem tudjuk mennyibe fog kerülni, mivel szét kell szedni, és azt követően lehet a költségeket részletesen leírni. Az épület felújítás költségvetése itt van nálunk, amit le kell adni, és 1.000.000 Ft-ra lehet pályázni.
Huszár Zoltán jegyző: Röviden összefoglalnám a képviselőknek, miről van szó. A Tűzoltó Egyesület olyan összegre tud most pályázni, amennyi összeget működési támogatásként az önkormányzattól kap. 2007. évben a költségvetésben működési támogatásként 1.143.158 Ft-ot biztosít az önkormányzat. A maximálisan pályázható összeg 3.000.000 Ft, melyre az Egyesület szeretne pályázni, de ehhez a képviselő-testület nyilatkozata kell, mely szerint 3.000.000 Ft működési támogatást biztosít. A határozati javaslat erről szól. Az önkormányzat készpénzben 1.143.158 Ft-ot biztosít, és a laktanya területén található 45-ös épületet kijelölte tűzoltószertár céljára, melynek 7.200.700 + ÁFA Ft az értékbecsült ára. Ez alapján készült el a határozati javaslat „A” változata. A „B” változat gyakorlatilag ugyanezt tartalmazza azzal a bővítéssel, hogy a képviselő-testület úgy dönt, a jelenlegi tűzoltó szertár esetleges értékesítéséből származó bevételét az új tűzoltó szertár kialakítására fordítja. Ezért javasolom a polgármester úrnak, hogy a határozati javaslat „B” változata kerüljön először szavazásra.
Jávorka János képviselő: Minden elismerésem a Tűzoltó Egyesületé. Jó lenne, ha a városi Tűzoltó Egyesületnek egy olyan objektuma lenne, ami sokkal jobb és modernebb lenne, mint a jelenlegi. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi a rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázatához nyilatkozat kiadásával kapcsolatos előterjesztés határozati javaslat „B” változatát, amit a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
95/2007.(VII.26.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a rétsági Tűzoltó Egyesület pályázatához kért nyilatkozat kiadásáról szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a rétsági Tűzoltó Egyesület által a Magyar Tűzoltó Szövetséghez benyújtandó pályázathoz a következő nyilatkozat kerüljön kiadásra:
Rétság Város Önkormányzat a rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület működését 2007. Évben 1.143.158,- forint készpénzzel és a Rétság 356/26 hrsz-ú, volt honvédségi laktanya területén található 45-ös számú épület tűzoltó szertár céljára történő kijelölésével támogatja. Az épület értékbecsült ára: 7.200.700,- Forint + Áfa. 
A képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy a jelenlegi tűzoltó szertár esetleges értékesítéséből származó bevételét a 356/26 hrsz-ú területen található 45-ös épületben kialakításra kerülő új tűzoltó szertár létrehozására fordítja. 
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes cikkünk itt olvasható el >>>
     Nos az egy szép dolog, hogy az Önkéntes Tűzoltók pályáznak. Az is, hogy a testület - legalább elvekben - támogatja a pályázatot, és abba apportként bevisz ingatlanokat.
     A probléma csak itt van. A tervszerűtlenség és a következetlenség miatt most megjelölnek egy épületet a laktanyában, hogy annak értéke legyen az apport, mert hogy ott az lesz a tűzoltóság épülete. Kérdezem én sok rétságival együtt, hogy, hogyan és mikor? Egyrészt a tervezett rendezési terv nem hozza az épületet tűzoltó szertárnak, és nem hozza azokat a követelméyneket sem, amivel egy ilyet ki lehet alakítani. (Környezet, parkolók, utak, melléképületek, stb. No és ha hozná is. Mikor lenne abból valójában tűzoltó szertár? A jelen pályázat nem az építésre vonatkozik, arra nem is használható fel. Az új tűzoltó laktanya beruházása minimum 30-50 millió forintba kerülne, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy évente legalább ilyen összeget emésztene fel egy hivatásos tűzoltóság működtetése. Nagy szükség lenne rá, de jelenleg ezek forrása nem látható. Tehát az egészen biztos, hogy még évekig a jelenlegi tűzoltószertár marad az önkéntesek garázsa. Akkor pedig nem csak hogy nem etikus, hanem nem is megengedhető, hogy ilymódon hamisítva a valóságot vezessék félre a közvéleményt és a pályázat kiírót.
     A pályázati követelményeknek meg lehetett volna felelni, ha a jelenlegi épületet - mint meglévő vagyont - jelölik meg apportként. Akkor miért nem azt tették?
x
2./ Általános Iskola felújítási pályázat előkészítése – tervezői ajánlatok
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy az előző képviselő-testületi ülésen hozott határozat szerint amennyiben minimum kettő ajánlat érkezik, 5 napon belül a polgármesternek össze kell hívni a testületi ülést.
Jávorka János képviselő: Nehéz kérdés. Tegnap kaptuk meg, hogy ma rendkívüli ülés lesz. Ott látom ennek a témának a problémáját, hogy az önkormányzat 15/2004.(X.4.) számú vagyonrendeletének 12. §-a pályázati kiírási lehetőséget tartalmaz. Elkövettük azt a hibát, hogy nem a rendelet szerint haladtunk, hanem megbíztuk a polgármester urat, hogy kérjen be két ajánlatot, ami be is érkezett. További aggályom, hogy a két ajánlat között jelentős összeg az eltérés. Szakembereknek kellene elsősorban véleményt mondaniuk, hogy mit tartalmaz, hogy mi lehet az oka a két tervezői árajánlat eltérésnek. Jó lett volna, ha a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta volna ezt a kérdést, és adott volna szakvéleményt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szeretnék segíteni képviselő úrnak. Ez nem vagyonhasznosítás, hanem pályázat előkészítés.
Majnik László képviselő: Egyetértek Jávorka  képviselő úrral. Valamivel többet kellett volna tudni, hogy jó döntést hozzunk. Mivel az idő sürget, döntsünk a kérdésben, de hiányzik a szakmai vélemény.
Huszár Zoltán jegyző: Az idő rövidsége miatt került ide ez az anyag, amint a képviselő úr is elmondta. Az előterjesztésben le van írva a két tervezői árajánlat, mely itt az ülésen megtekinthető, de a polgármester tanácskozási szünetet is elrendelhet. 
Jávorka János képviselő: Egy kiegészítést szeretnék tenni. Itt van a kezembe az önkormányzat  vagyonrendelete. A 12.§-a az én értelmezésem szerint erre a témára vonatkozik.
Mezőfi Zoltán  polgármester: Meggyőződésem, hogy nem. Jegyzőnek megadom a szót.
Huszár Zoltán jegyző: Az én értelmezésem szerint a 12.§. nem alkalmazható erre az esetre. Továbbra is pályázat előkészítésről van szó, és ennek fedezete az Iskola költségvetésében pályázati önrészre elkülönített 20.000.000 Ft-os keretéből kerülne sor. Jávorka képviselő úrnak abban igaza van, hogy a rendelet 12. §. (1) bekezdése az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos pályázati kiírást tartalmazza,  azonban a. (2) bekezdés szerint a pályázati rendszer nem terjed ki az e.) pontra, miután a hasznosítandó helyiség közérdekű célt és az önkormányzat által ellátott oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális feladat megoldását szolgálja. Véleményem szerint helyesen jártunk el. 
Fodor László képviselő: Szeretném látni a szünetben a két pályázati anyagot. A pályázatot mikor nyújtották be? Nem lett volna lehetőség, hogy kapjunk belőle az ülés előtt? Nem biztos, hogy az olcsóbb jobb. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Jávorka képviselő úrnak szeretném mondani. A pályázathoz szükséges engedélyezési terv-dokumentációk elkészítéséről van szó. A pályázati kiírás egy következő lépcső. Ha az idén nem írnának ki iskola felújítási pályázatot, akkor is azt javaslom, hogy a pályázathoz szükséges műszaki dokumentációt készítsük el engedély közeli állapotba. 
Jávorka János képviselő: Egyet értek a polgármester úrral valóban így van. Lesz kiírva pályázat szigorú feltételekkel. Nagyon fontos kérdés lesz, hogy növekvő gyermek létszámot kell majd produkálni.
Dr. Tóth Mária képviselő: Egyet értek a jegyző úr véleményével a Jávorka úr által bemutatott rendelet nem vonatkozik erre az esetre az én értelmezésem szerint. Arra kérem a polgármester urat, hogy többek véleménye alapján rendeljen el szüntet, hogy meg tudjuk tekinteni a két pályázatot.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Néhány dolog tisztázódott számomra. Egyetlen egy szempont lehet a döntéshozatalból, hogy a szakhatósági engedély kiadható-e rá vagy sem. A pályázati írásra később kerül sor. Nekünk kell rendelkezni egy tervvel a pályázathoz, aminek szakhatósági engedélye van.
Mezőfi Zoltán polgármester: Tanácskozási szünetet tartunk.
Majnik László képviselő: Olyan helyzetbe kerültünk már többször, nem rendelkezünk hosszú távú elképzelésekkel, tervekkel, koncepcióval, amire rá lehetne építeni folyamatosan az ilyen jellegű pályázat előkészítéseket. Javaslom, hogy a jövőben kerüljük el ezt a helyzetet. Legyen egy középtávú elképzelés és terv. Magam részéről Kramlik Kornéliát fogom megszavazni azért, hogy minél hamarább induljon el a munka. 
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszi fel az Általános Iskola felújítási pályázat előkészítése – tervezői ajánlatokról szóló előterjesztés határozati javaslat „A” változatát, amit a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
96/2007.(VII.26.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az Általános Iskola felújítási pályázatához engedélyezési tervdokumentációk megrendeléséről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Általános Iskola felújítási pályázatához szükséges engedélyezési tervdokumentációkat Kramlik Kornélia – 2651 Rétság, Búzavirág u. 6. – építészmérnöktől rendeli meg az általa adott árajánlat alapján az Általános Iskola költségvetésében biztosított 20 Millió forint összegű, pályázati önrészre elkülönített keret terhére.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes cikkünk itt olvasható el >>>
     Újabb botrányosnak kinéző döntés. Illetve maga az előkészítetlenség önmagában botrányos. Miért is kellene soronkívüli ülésen tárgyalni minderről a nyilvánosság kizárásával, mikor ez aztán tartozik a város lakosságára.
     A fő kérdés persze nem az, hogy legyen-e felújítva az iskola, hiszen erre mindenki azt mondja, hogy igen. Az sem lehet kérdés, hogy ha mód van rá, pályázati pénzből, hiszen a város nem tud annyi pénzt felszabadítani, hogy a közel 200 milliós felújítást el tudja végezni. A pályázat tehát elengedhetetlenül szükséges.
     Az a gond, hogy a testület azt sem tudja, hogy mi is a pályázat tárgya, ahhoz milyen feltételeknek kell megfelelni, és egyáltalán mit is akar felújítani az iskolán. Avagy ezt is a testület nélkül majd a polgármester, vagy bárki más aki erre felhatalmazva nincs - majd az fogja megmondani? Ez jogsértő. Igenis ki kellett volna dolgozni egy koncepciót az iskola fejlesztésére. Nem vágyálmokat, hogy legyen mellette uszoda, meg konyha, meg újabb tornaterem, hanem mondjuk, hogy melyik évben hány tanuló fog odajárni, és a működésnek milyen egyéb feltételei vannak. Vagy mondjuk, hogyan lehetne egy épületbe vonni és bekeríteni a teljes iskolát, mert minderről persze egy szó sem esett. Azon kívül persze, hogy a polgármester feladatul kapta, hogy a törvényben előírt oktatásfejlesztési koncepciót készítse el és nyújtsa be, és ennek már több mint fél éve nem tesz eleget, tehát ezen kívül legalább valami halvány elképzelést kellene megfogalmazni, bizottsággal megvitatni, és a tervezőnek megmondani.
     Bizottsági ülés nem volt, és még a tervezői ajánlatokat is olyannyira eldugták, hogy még a képviselők sem láthatták. Se az iskola igazgatója, se a Szülői Munkaközösség, se más, akire mindez tartozik.
    No aztán az un. ajánlatkéréses eljárás a kötelezően előírt pályázat helyett. Ezt a módszert Mezőfi Zoltán előszeretettel alkalmazza, csak egyetlen baj van vele. Nem törvényes és nem is hiteles. Egyrészt a vagyonrendelet valóban rendelkezik arról, hogy a szellemi értékek, vagyoni értékű jogok előállítására is pályázatot kell kiírni, és a legjobbat kell elfogadni. Egy ilyen terv ennek minősül. Ezen túl persze nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy az un. ajánlatkéréses eljárás hogyan működik. Kinézek egy embert akivel meg akarom csináltani - persze hogy jó sok pénzért mert haver -, és ő intézze el, hogy egy partnere nyújtson be egy nála drágább ajánlatot. Az sem baj, ha hiányos, úgysem az lesz elfogadva. Kedves Olvasó! Így néz ki ma az ajánlatkérésen alapuló eljárás. Még ha elfogadható lenne, akkor is csak úgy, hogy mondjuk azt a szervezetet - alapos előtanulmány és referencia alapján - a testület válassza ki, hogy kiktől, milyen felételekkel és milyen feladatra kérjenek ajánlatot. Nem, itt ez nem lett meghatározva. Az sem, hogy milyen feladatra. Ilyen irat ugyanis nincs sehol, hogy a testület, vagy a hivatal mit is kért a tervezőtől, mire adjon ajánlatot. Mert az nem mindegy ám, hogy az egyik tollal rajzolja, és olcsóbb ugyan, de semmire sem jó későbbi másik pályázathoz, vagy drágábban de a digitális változatot is elkélszíti, amit párperces - mondjuk órás - munkával bármikor át lehet alakítani, felhasználni más pályázathoz. És még sokminden nem mindegy! Tehát véleményem szerint ez csak szemfényvesztés, és a pályázati kötelezettség megkerülése, hogy a polgármester - nem is a testület - majd ajánlatot kér, ki tudja kitől és ki tudja mire, és majd annak alapján - és kizárólag csak azokból, és akkor pedig azonnal - legyen kénytelen választani a testület. Mert persze azt is le szokta városvezetőnk játszani, hogy akkor mindezt az utolsó pillanatban teszi, és akkor ha valakinek kifogása van, lehet azért okolni, hogy ha ragaszkodik a törvényességhez, akkor lekésik a határidőt, és a törvényességhez ragaszkodó képviselő lesz a felelős... ismerjük!
     Aztán az előkészítetlenségről már szót sem érdemes ejteni, mert - persze ugyancsak a nyilvánosság kizárásával - újabb rendkívüli üléseken még számtalanszor előkerül ez a téma, szépen lassan behúzva a csőbe időhiányra hivatkozó zsarolással a képviselőket, hogy csak egyetlen cég, egyetlen elképzelés lehetséges, de arról sem kell a szavazóknak sokat tudni. Minek is. Szavazzanak és kész. No ez a legnagyobb baj. Különösen, hogy - mint az egy későbbi ülésen - szeptember 6-án - kiderült, az előterjesztőknek fogalma sincs arról, mi van a pályázatban, minek is kellene megfelelni. Így aztán nem csoda, he nem fognak nyerni. Mert eszetlenül pályázni akárki tud, csak nem nagyon érdemes. "Dolgozni csak pontosan, csak szépen ..." és főként pályázni a pályázati kiírásnak megfelelően lehet.
x

3./ Rétság Városi Sport Egyesület kérelme
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző
Majnik László képviselő: Én magam kezdeményeztem, hogy a rendkívüli testületi ülésen tárgyaljuk ezt a kérelmet, és szülessen döntés. Ha a testület a kért támogatást nem ítéli meg, 100 igazolt játékosnak a további szereplése válik kérdésessé. Keddig van lehetőségük, hogy keressenek más egyesületet. Mindenképpen következménye lesz, mert a nevezés már megtörtént. Valamilyen büntetést a sportegyesületnek fizetnie kell, ha a támogatást nem kapja meg. Augusztus 18-ig 1.000.000 Ft-ra van szükség.  Gondoljuk meg, és támogassuk ezt a kérést. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Nem értem miért 100 emberről van szó?
Majnik László képviselő: Mert összesen 154 az igazolt játékos, és ebből 130 az aktív.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Itt a felnőttekről van szó ugye?
Majnik László képviselő: A megyei I. osztályban kötelező indítani egy I. osztályú felnőtt csapatot és ifjúsági csapatot, egy serdülőt, és három utánpótlás csapatot, mely a 7, a 9 és a 11 éves korosztály. Ez a megyei I. osztályban a verseny kiírás szerint kötelező. Csapatonként 15-30 fő között mozog, gyerekeknél több.
Mezőfi Zoltán polgármester: Független attól, hogy megyei I. osztályú, vagy nem megyei I. osztályú a csapat attól még a gyerekeket lehet utaztatni annak a költsége vállalható. 
Majnik László képviselő: Ez a hat csapat a megyei I. osztályban van. A megyei III. osztályban van  körzeti, és járási. Ott csak egy felnőtt csapat van, és nincs semmilyen más bajnokságban való részvétel. Se ifjúsági, se serdülő.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Hol van az I. és a III. csapat között a II-es?
Majnik László képviselő: Megyei II. nem jöhet szóba. A csapat vagy I. osztályban szerepel, vagy ha nem tud indulni, akkor csak a járásiba indulhat. II. osztályban nem lehet.
Mezőfi Zoltán polgármester: II. osztályban csak be lehet bukni eredménytelenség miatt. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Mennyi az idegenlégiós?
Majnik László képviselő: A 154 igazolt játékosok között 11 fő az, aki nem rétsági, ebből négyen bánkiak és heten váciak. Ők az I. osztályú csapatban játszanak, és nem ebből a támogatásból, hanem szponzoroktól kapott pénzen kapnak útiköltség térítést. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Ez milyen mezőny, ahol a mi gyerekeink szerepelnek? Mennyire állják meg a helyüket, mennyire hoz ez nekik siker élményt?
Majnik László képviselő: Az I. osztályú ifjúsági csapatnak dobogós helyen van esélye. Probléma az, hogy van három utánpótlás a 7, 9, 11 éves, és hiányzik egy csapat a 13 éves utánpótlás csapat. Az ifjúságiból többen felkerülhetnének a nagycsapatba. Mivel ez az utánpótlási rész hiányzik, inkább maradnak és ezért jobban is szerepelnek. Az ifjúsági csapatban még túlkorosak is vannak. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ha nincs megye I. csapat, akkor az összes többi kiesik a szereplésből?
Majnik László képviselő: Ki, mert egymás között játszhatnak csak, de bajnokság nincs.
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyik következik a másikból.
Majnik László képviselő: Megyei III. osztályba csak egy felnőtt csapat van és nincs más. 
Fodor László képviselő: Mi van, ha a megyei III. osztályba kerül vissza a csapat, de a következő idényben felkerülhet a megyei II. osztályba? A város az MB III. osztályt nem tudná finanszírozni, szponzorokat nem tudunk hozzá szerezni.
Majnik László képviselő: Több mint harminc éve ismerem a labdarúgás helyzetét. A labdarúgást nem lehet összehasonlítani más sportággal. A 154 igazolt játékos és a 136 aktív játékos csak akkor van, ha megyei I. osztály van.
Fodor László képviselő: A nagycsapat rendesen teljesít, marad a megye I-ben, de az ifjúsági és a serdülő visszacsúszik, mert ő a maga bajnokságába nem úgy szerepel, akkor mi van.
Majnik László képviselő: Az ifjúsági azonos szinten megy. Csak akkor esik ki az ifjúsági, ha kiesik a nagy.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Mi van akkor, ha az ifjúsági bajnokságot nyer, de a felnőtt meg nem?
Majnik László képviselő: Az ifjúsági önállóan nem mehet feljebb. Minden csapat a felnőtt csapathoz kötődik, de külön bajnokságot játszik.
Jávorka János képviselő: Nehéz dolog ez. Egyetértek Majnik képviselő úrral a labdarúgást nem lehet összehasonlítani egyetlen sportággal sem. Sem Rétságon sem az országban. A sajátosságok miatt, amit most megbeszéltünk teljesen más formában és rendszerben működik, mint más egyesület. Véleményem az, ha nem támogatjuk őket valamilyen formában, akkor ez a társulat szét fog hullani. Az egyesületnek annak idején meg lett ígérve II. félévben valamilyen formában a támogatás. Javaslom, hogy támogassuk őket. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Egy-egy csapat mibe kerül? Az egy csapat viszi el a 80%-át, és a maradék öt csapat a 20 %-ot kapja? Gondolom, hogy a felnőtt drágább, de hogy áll ez az arány?
Majnik László képviselő: A megyei I. osztályban együtt kell a hat csapatot működtetni. Ennek a nevezési díja 100.000 Ft. A tagdíjak 30.000 Ft. Fordulónként meg lehet nézni.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A közös költségek a nevezési díjat és tagdíjat tartalmazza. Az egyebekbe mi tartozik? Mennyire támogatjuk az utánpótlást, a fiatalokat? 
Majnik László képviselő: Amikor a hat csapat játszik egyszerre egy fordulóban, az 41.600 Ft átlagosan. A serdülők és az utánpótlás 11.000 Ft, 4.000 Ft az ifjúsági, és 7.000 Ft a felnőtt.
Gál Gábor képviselő: Jávorka úrnak igaza volt abban, hogy az egyesület ígéretet kapott a támogatásra, de azzal a feltétellel: ha ezt az önkormányzat költségvetése megengedi. Feltenném azt a kérdést, hogy mennyire tudnánk igazságosak lenni, ha a többi sportegyesület is beadna kérelmet. És ez az összeg emelkedne, hiszen ha most úgy döntünk, hogy megszavazzuk akkor a többi sportegyesület előterjesztése, kérelme kapcsán is ugyan úgy kellene eljárnunk. Az igazságosság elvét kellene figyelembe venni. Nem tudom, hogy belemehet-e az önkormányzat ebbe.
Majnik László képviselő: A Sportegyesület eredeti kérése 3.500.000 Ft volt, kb. 100.000 Ft eltéréssel megegyezik, mivel 2.000.000 Ft-ot kapott és most kéri az 1.600.000 Ft-ot.
Dr. Tóth Mária képviselő: Egyetlen oka van annak, hogy nem fogom megszavazni, és további támogatásban részesíteni, mert nincs pénzünk, adósságaink vannak. Akik ezt kérik, vagy támogatják, feltételezem, hogy nem ismerik a családok, egyedülállók, idős emberek gondjait. Nekünk a Szociális Bizottságban meg kell gondolnunk, hogy 3-4 ezer Ft-ot adjunk-e gyógyszervásárlásra valakinek. Senki sem gondolhatja megalapozottan, hogy ez a kérés támogatható.
Gál Gábor képviselő: Majnik képviselő úr az előbb emelte ki az eredeti előterjesztéssel kapcsolatosan, hogy a többi sportegyesület sem kapta meg a teljes összeget. Én ezt próbáltam hangsúlyozni. Hogy ha nekik is további igényeik merülnének fel, az még rosszabb helyzetbe hozná az önkormányzat költségvetését.
Mezőfi Zoltán polgármester: Két határozati javaslat van előttünk, szeretnék pontosítani, Majnik képviselő úr elmondott egy ütemezési javaslatot az A változatnál. Én úgy módosítanám, hogy augusztus 15-ig 1.000.000 Ft, október 15-ig pedig 600.000 Ft. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Az elnök úr ezen a kérelmen kívül más forrást lát-e, esetleg a Sportegyesület részéről? A Sport egyesületnek elég nagy a társadalmi elismertsége a társadalmi kapcsolatai.
Majnik László képviselő: Törekvés van arra, hogy szponzorokat szerezzenek. 
Mezőfi Zoltán Szavazásra teszi fel a  Rétság Városi Sport Egyesület kérelméről szóló előterjesztés határozati javaslat „A” változatát azzal a kiegészítéssel, hogy augusztus 15-ig 1.000.000 Ft, október 15-ig további 600.000 Ft kerüljön kifizetésre. A képviselő-testület szavazásának eredménye: 5 igen szavazat 1 ellen szavazat 2 tartózkodás. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Kérdezem a jegyző urat, erősítsen meg abban, hogy jelen esetben az 5 fő igen szavazat nem volt elégséges, mert költségvetésben döntöttünk, oda pedig minősített többség kell, ami azt jelenti, tízen vagyunk, és abból legalább 6 igen szavazatnak kellene lenni ez esetben.
97/2007. (VII.26.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Városi Sport Egyesület támogatási kérelmét, azt nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Huszár Zoltán jegyző: A költségvetést a képviselő-testület határozatokkal módosítja évközben, és negyedévente történik rendelet-módosítás, amihez minősítet többség szükséges. Ehhez a határozathoz elég volt az egyszerű szótöbbség. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Meggyőződésem, hogy nem elég és amennyiben ez a jegyző úr véleményét fogadjuk el, törvénysértést követünk el, 6 fő szavazata kell. 
Huszár Zoltán jegyző: Utána nézek, és a képviselőasszonyt 15 napon belül írásban tájékoztatom. 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes cikkünk itt olvasható el >>>
    A sporttámogatással, és nevezetesen a labdarúgó egyesület pénzügyi ellehetetlenítésével már számtalan alkalommal foglalkoztunk. Most sem ez a nap az utolsó, bár mire a jegyzőkönyv egyáltalán elkészül és nyilvánosságra kerül, már újabb két ülésen, egészen másként döntöttek. No meg történtek egyéb dolgok is amelyekről rendre beszámoltunk. Ezeket hát kár ide írni.
     Azt azonban nem, hogy pontosan látszik, hogy a testület egyes tagjainak, és főként a sportért felelős bizottság elnökélnek halvány lila fogalma sincs, hogyan is működik az igazolások rendszere, hogyan szerveződik a bajnokság, mi a továbbjutás módja, és hogyan függenek össze a csapatok indulása. Ezek nélkül dönteni csak indulatból, és az érdemi kérdések megkerülésével, személyeskedő alapon lehet, mint ahogyan arra már nem egy alkalommal volt is példa.
    Szóval illenék mindebből jól felkészülni egy ülésre, és tudni, miről is szavaznak és annak mi a tétje. Ha már ennyire nem érdekli őket, akkor legalább a kérelmezőt - az RVSE képviselőjét, Salgai Györgyöt - hívták volna meg, hogy válaszolni tudjon. Nem, Rétságon ez nem szokás! Úgysem kíváncsiak sem a véleményére, sem a válaszaira. Teljesen tök mindegy, hogy mit válaszol, úgysem zavar az ott senkit. A vak vezet világtalant döntési mechanizmus már sokszor bebizonyította életképtelenségét, de ez a város vezetőit, (Polgármester, Jegyzőt, MOS elnököt) csöppet sem látszik zavarba hozni. Döntögetnek, aztán majd újra döntögetnek, és azután majd leszavazva sáját maguk négyszeri álláspontját éppen az ellenkezőjéről döntögetnek. Csak halkan kérdezem: nem lenne célszerűbb egyszer, jól előkészített, jó döntést hozni?
    No azért van itt még ez-az. Nevezetesen a jegyzőkönyvhamisítás, ami tettenérhető. Mert hogy Tóth Mária kérdése nem azért hanztott el, hogy a határozatban kimondta a testület, hogy nem ad támogatást, hanem azért, mert a polgármester azt jelentette be, hogy az 5 szavazattal elfogadásra került a támogatás. Jól látható, hogy csak így lenne értelme a következő kérdésnek, különben minek. És nem is tudtak rá válaszolni. Micsoda dolog az, hogy a jegyző azonnal nem tudja - akár álmából is felébredve - hogy mely ügyekben kell minősített többség, és az Rétságon jelenleg 6 szavazatot igényel? Érdemes meghallgatni a hangfelvételt, pontosan tettenérhető, ahogyan kozmetikázzák az elhangzottakat. Sőt ez sokkal több annál! Meghamisítják a jegyzőkönyvet. Mert nem ez hangzott el!

4./ Elvi nyilatkozat kiadása LEADER akciócsoporthoz történő csatlakozásról 
Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztés nem készült 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez egy szándéknyilatkozat egy csatlakozásról. Megkérem Jávorka képviselő urat, hogy foglalja össze tájékoztatásul a képviselőknek.
Jávorka János képviselő: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium írta ki a pályázatot.  Helyi közösségek, települések, civil szerveztek, egyéni és társas vállalkozókkal, az önkormányzatokkal együtt részt vegyenek egy olyan programban, amelyet helyben kell kialakítani. Minden településnek el kell készíteni a helyi vidékfejlesztési programját. Ebben szerepelni kell az önkormányzati feladatoknak, elképzeléseknek, terveknek. Hasonlóan szerepelni kell a civil szervezetek által megfogalmazott célkitűzéseknek és a vállalkozóknak is. Ez egységes egészet fog képezni, ez a hármas szerepvállalás a LEADER alapja. A résztvevőket úgy kell elképzelni, - rendelet fogja szabályozni - hogy 40%-os arányt tesznek ki az önkormányzatok, 60 %-os arányt a civil szervezetek, alapítványok, helyi vállalkozók. 40.000-60.000 főből álló LEADER akciócsoportot kell létrehozni, megszervezni, ennél lesz a legkedvezőbb anyagi támogatás. Ebben az esetben a számítások szerint 1-1,5 milliárd Ft-ot kaphat az adott LEADER csoport. Elgondolás az, hogy alakuljon meg az ország területén 140-150 csoport, valószínű, hogy nem fog mindenki nyerni, kb. 70-75 csoport fog nyerni. Különböző szervezkedések lehetnek. Nincs kistérség, nincs megye határ nincs régiós határ. Egy a lényeg. A települések egymáshoz kapcsolódva közigazgatásilag kell, hogy érintkezzenek egymással az adott csoporton belül. A megalakulás alatt lévő Ipoly-völgyi LEADER akciócsoport – melynek központja Szügy – megcélozta Rétság Kistérséget is a csatlakozási lehetőséggel. Várhatóan több ilyen csoport megalakulására kerül sor.  Mindenki ahhoz a csoporthoz csatlakozik, amelyik szimpatikus, figyelembe véve a helyi sajátosságokat. Rétság Kistérség polgármestereinek egyeztető véleménye, állásfoglalása, hogy ehhez a csoporthoz kellene kapcsolódni. Javaslom a képviselőknek, hogy csatlakozzunk az Ipoly-völgyi akciócsoporthoz. A testület tartozhat más csoporthoz is, ha meggondolja magát, vissza lehet vonni a döntést. Javaslom a képviselőknek, hatalmazzuk fel a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Ha a mi Kistérségünk részt vesz benne, akkor is ennyi létszámot kellene összegyűjteni?  Hogy történik egy nyertes pályázat esetén, hogy lesz visszaosztva az elnyert összeg az adott települések részére, hogy fogalmazzuk meg a települések céljait? 
Jávorka János képviselő: Úgy kell elképzelni, 167 fő csatlakozik az akciócsoporthoz, ebben vannak önkormányzatok a testületek által felhatalmazott polgármesterek elsősorban, civil szervezetek képviselői és vállalkozók. Ha nyertes csoporttá minősítik, akkor át fog alakulni vagy egy egyesületté, vagy egy nonprofit Kft-vé. A 167 személy, vagyis a tagság megválasztja a vezetőséget, a felügyelő bizottságot, és a  pályázat író bizottságot. A bizottságok arányát úgy kell szervezni, hogy lefedje az egész területet. Ha megnézzük Balassagyarmat és Szécsény Kistérséget, közzel azonosak a problémáink. Hasonló létszámú települések vannak.
Mezőfi Zoltán polgármester: Támogassuk a LEADER csoporthoz való csatlakozást Szügyi székhellyel, bármikor megváltoztathatjuk. A társulási tanácsban történjen egy felmérés, hogy mi az álláspontja a többi polgármesternek. Nekünk Balassagyarmat irányába kell csatlakoznunk. 
Jávorka János képviselő: A társulási tanácsnak nincs hatásköre a kérdésben dönteni. Minden egyes településnek saját joga eldönteni, hogy melyik akciócsoporthoz csatlakozik. 5-6 település van ebben a kistérségben, akik bizonytalanok, gondolkodnak rajta. 
Majnik László képviselő: Egy település nem csak az önkormányzatán keresztül csatlakozhat?
Mezőfi Zoltán polgármester:  Civil szervezetek is csatlakozhatnak.
Dr. Tóth Mária képviselő: Polgármester úr kit tartana irányadónak ebben a kérdésben? Hova szavaz? Kit tartana etalonnak? 
Jávorka János képviselő: A környező polgármesterek Balassagyarmatot fogják választani. Rétság Bánk és Tolmáccsal közigazgatási határon vagyunk. Nógrád megyében 4-5 csoport lesz, és a nagy csoportot fogják támogatni. Nekünk is a nagyhoz kell csatlakozni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Legfontosabb irányadó a rétsági képviselő-testület döntése. Azt kértem, hogy legyen álláspont. Nem Balassagyarmatról beszélünk, hanem szügyi székhellyel. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Elvi nyilatkozat kiadása Leader akciócsoporthoz történő csatlakozásról elhangzott előterjesztést, amit a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
98/2007.(VII.26.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a megalakulás alatt lévő Ipoly-völgyi LEADER akciócsoporthoz (2699 Szügy, Rákóczi út 99-101) történő csatlakozásról elhangzott előterjesztést, azt támogatja.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló elvi nyilatkozatot aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy Girasek Károly rétsági állampolgár a Rétság Városi Sport Egyesület című előterjesztéshez hozzászóljon, amit a képviselő-testület 4 igen szavazattal 2 ellen szavazattal 2 tartózkodással nem fogadott el.
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes cikkünk itt olvasható el >>>
    Újabb példa arra, hogy az előterjesztőnek halvány lila fogalma nincs arról, hogy miről is kellene dönteni és hogyan. Bedob egy témát, és a képviselők kérdezgetik egymást, meg Jávorkát. Ha jól tudom - és jól tudom - nem Jávorka volt az előterjesztő. Akkor akinek a dolga, az készüljön fel, és legalább legyen képben, hogy mire és hogyan is kellene szavazni. No ez több kommentárt nem ér, mert úgyis lesz olyan ülés, ahol ennek éppen az ellenkezőjére fognak szavazni. Nyert! Meg is történt. Továbbá a Leader program eseményeiről amúgy is folyamatosan tájékoztatni fogjuk az Tisztelt Olvasót. 

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

Kmf.
Mezőfi Zoltán 
polgármester
Huszár Zoltán
jegyző
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-