Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2007. május 31. napján megtartott ülésen
-
A piros színnel jelölt sorok nem képezik a hivatalos jegyzőkönyv részét, 
az a szerkesztő megjegyzése. Kommentár hamarosan lesz!
-Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE
Jelen vannak: 9 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Huszár Zoltán jegyző, Dósa Lászlóné jegyzőkönyvvezető 1 fő vendég

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

Napirend előtt:

1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Gál Gábor MOS bizottsági elnöke A Ceminvest Kft a laktanya hasznosítás előkészítő munkáinak lebonyolítására vonatkozó árajánlatot visszavonta. Mi volt az indoklás? Publikus e ez?
Jávorka János képviselő: Ceminvest Kft mivel magyarázta meg visszalépését?
Mezőfi Zoltán polgármester: 2007. május 28-án érkezett a Ceminvest Kft-től az átirat, melyben az ajánlatukat visszavonták. A visszavonás oka a Rétsági vvv.retsag.net honlapon - számunkra ismeretlen személyektől - a Ceminvest Kft-t különböző támadások érték, melyekre alapot nem szolgáltattak. A Képviselő-testület nem minden tagja volt bizalommal irányukba, mivel 7-en szavaztak mellette. A további vádaskodások elkerülése végett azt tartották célszerűnek, ha ajánlatukat visszavonják.
Jávorka János képviselő: A Ceminvest Kft sokat gondolkodott a szerződés aláírásán. Ha az én lelkiismeretem tiszta, teljesen mindegy mit írnak a honlapon én a feladatot elvállaltam volna a helyükben.
Mezőfi Zoltán polgármester: A honlapon a képviselő-testületi ülés másnapján megkezdődött a Kft. lejáratása, mely folyamatosan tartott. A vállalkozó bizonyára ezt mérlegelte.
Gál Gábor képviselő: MOS Bizottság elnök: Van-e számonkérési lehetősége ennek vagy tervez-e a hivatal tenni valamilyen lépést, hiszen anyagi kár érte.
Mezőfi Zoltán polgármester: A hivatalt mindenképpen kár érte. A jogorvoslati lehetőségi bírói út, képviselői indítványra. A magán honlapon történő lejáratás jelentős károkat okoz a városnak
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.
2./ Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Kiegészítem a tájékoztatót azzal, hogy információim szerint június 1-től a határon meg lehet vásárolni a sztráda matricákat. Remélhetően ezzel meg fog szűnni a közlekedési káosz a MOL kútnál.
Mezőfi Zoltán polgármester: Valamennyi lehetséges fórumon eljárhunk az akadálymentes közlekedés érdekében. Kérem a képviselőket, ha úgy érzik, hogy további változtatási lehetőségek vannak akkor jelezzék.
Majnik László képviselő: A váci kórházhoz való csatlakozás érdekében a Megyei Közgyűlés Elnökének küldött levelünkre van- e már visszajelzés?
Mezőfi Zoltán polgármester: A levél a napokban lett elküldve. Amikor a válasz megérkezik, azonnal értesítjük a képviselő-testületet. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a csatlakozás létrejöjjön. Dr. Tóth Mária képviselő: Szeretettel gratulálok Sztruhár Istvánnénak, aki hosszú évek óta óvodavezető, - mindenki ismeri a városban -, és megkapta az egyik legmagasabb pedagógiai életműdíj kitüntetést. Gratulálok, és köszönjük a munkáját. g
A két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, az önkonnányzat érdekében végzett munkáról szóló tájékoztatást a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.x
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

Mezőfi Zoltán polgármester: A meghívón szereplő napirendeken túl javasolja, a képviselő-testület tárgyalja meg a „Lebonyolítási pályázat ismételt kiírása" című napirendet is.
Jávorka János képviselő: 2 napirendre lenne javaslatom. Az egyik, „Az ivóvíz szolgalmi jog alapítására vonatkozó kérelem" című napirend levételét, mivel harmadszor van előttünk. A másik, "Lakossági fórum időpontjának meghatározása" című napirend felvételét, miután április hónapban elmaradt.
Mezőfi Zoltán polgármester: Két módosító javaslat hangzott el. Az egyik felével, a lakossági fórum megtartásával kapcsolatos időpont egyeztetéssel egyet értek, az egyekben szerettem volna rá kitérni. El tudod fogadni, hogy az egyebekben tárgyaljuk meg.
Jávorka János képviselő: El tudom fogadni az egyebekben.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Jávorka János képviselő úr javaslatát, a meghívón szereplő 7. napirendi pont "Ivóvíz szolgalmi jog alapítására vonatkozó kérelem" levételét. A módosító javaslatot a képviselő-tesriilet 3 igen szavazattal, 7 ellen szavazattal nem fogadta el.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a meghívón szereplő napirendeken túl a "Lebonyolítási pályázat ismételt kiírása" című előterjesztés napirendi pontként való felvételét. A módosító javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a módosító indítvánnyal együtt a napirendi pontok tárgyalását, amit a képviselő-tesriilet 9 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadott, és az alábbiak szerint tárgyaljuk

Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.
 
- Napirend Előterjesztő----
1./ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006. (XII.29.) szómú - Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló - rendeletének módosítása Huszár Zoltán jegyző
2./ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (V.28.) számú - Az önkormányzati lakások bérének mértékéről, megfizetésének módjáról szóló - rendeletének módosítása  Huszár Zoltán jegyző
3./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  Huszár Zoltán jegyző
4./ Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelések állományáról és behajtásuk helyzetéről  Huszár Zoltán jegyző
5./ Általános iskola intézményfenntartó társulás 2006. évi beszámolójával kapcsolatos társközségi észrevétel Mezőfi Zoltán polgármester
6./ Vállalkozó háziorvosok üzemeltetési költségeinek támogatása Dr. Tóth Mária képviselő
7./ Ivóvíz szorgalmi jog alapítására vonatkozó kérelem  Mezőfi Zoltán polgármester
8./ Oktatási intézmények vezetőinek kérelme a tanítási időkeret csökkentéséről  Mezőfi Zoltán polgármester
9./ Település rendezési terv módosítás - kiegészítés a volt honvédségi objektum 356/26 hrsz-ú területre vonatkozóan Huszár Zoltán jegyző
10.) A volt honvédségi objektum területén található kijelölt épületek bontási munkáinak elvégzésére pályázat kiírása Huszár Zoltán jegyző
11.) Elvi nyilatkozat megadása Tolmács település szennyvízhálózat kiépítés tervezéséhez  Mezőfi Zoltán polgármester
12.) Támogatási kérelmek  Huszár Zoltán jegyző
13.) Laktanya közműtervezés, lebonyolítási pályázat Mezőfi Zoltán polgármester
14.) Egyebek
15.) Zárt ülésen:
Óvodavezetői pályázatok elbírálása 
    Előzetesen nem került kiadásra előterjesztés
Huszár Zoltán jegyző

1./ Rétság Város önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006. (XII.29.) számú - az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló - rendeletének módosítása.
Előterj esztő: Huszár Zoltán jegyző
Huszár Zoltán jegyző: Az előterjesztés két részből áll. A második részt előterjesztőként visszavonom. Kérem, hogy a képviselő-testület kizárólag az első részt, ami a Polgármesteri Hivatal munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét kívánja módosítani, tárgyalja.
Majnik László képviselő: A Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülését - a bizottság elnökének távolléte miatt - a bizottság tagjaként, mint korelnök vezettem le.
Elhangzott, hogy az előterjesztő a javaslat 2. pontját - mely a létszámbővítésre vonatkozott - visszavonta, így a bizottság a 1. pontban előterjesztett javaslatot tárgyalta, amely a hivatal munkarendjének módosítására vonatkozik. Elhangzott véleményként, hogy jó az elképzelés, a munka hatékonyabbá tételét szolgálja.
A pénzügyi bizottság a rendelettervezetet az alábbi módosítással javasolja elfogadásra: A kiadott rendelet tervezet 1 §-a - mivel az erre vonatkozó javaslat vissza lett vonva - kimarad a tervezetből. A 2. § így 1. §-sá változik. A (2) bekezdés b) pontjában, az okmányiroda hétfői ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint változna: 8.30 órától - 12 óráig és 12.30 órától - 18.00 óráig. Ezekkel a módosításokkal elfogadásra javasoljuk.
Huszár Zoltán jegyző: Kéri a testületet, hogy az okmányiroda ügyfélfogadási rendjét az előterjesztésben foglaltak alapján fogadja el, a rétsági postahivatal nyitvatartási rendjéhez igazodva. Fodor László képviselő: A postát megkereste valaki, hogy nyitva tartásukat az ügyfélfogadás rendjéhez igazítsák?
Huszár Zoltán jegyző: Az okmányiroda csoportvezetője már folytatott ezzel kapcsolatban egyeztetéseket a postával.
Lami Nóra okmányiroda csoportvezetője: Azt az információt kaptam, hogy nem megoldható a hosszabbított nyitva tartás.
Fodor László képviselő: Javaslom, hogy hivatalos, írásos megkereséssel forduljunk a postához ez ügyben.
Mezőfi Zoltán polgármester: Tájékoztatásul elmondom, hogy a posta ahhoz sem járult hozzá, hogy a két hetente szombati nyitva tartást visszaállítsa. Az ügyfélforgalom nem indokolja a hosszabbított nyitva tartást. Mindenesetre megkeressük a miskolci igazgatóságot ez ügyben..
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: Javaslom, az okmányiroda ügyfélfogadási rendjét a rendelet tervezet szerint fogadjuk el.
Jávorka János képviselő: Nem javaslom a munkarend és ügyfélfogadási rend módosítását.
Dr. Tóth Mária képviselő: Én megfogom szavazni a hosszított rendet, de régi tapasztalataim szerint nem nagyon szoktak az emberek estefelé eljönni a hivatalba.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a pénzügyi bizottság módosító javaslatát, miszerint az okmányirodában hétfői napon 18.00 óráig tartson az ügyfélfogadás, melyet a képviselő-testület 2 igen szavazattal, 7 ellene szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadott el.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal elfogadott, és meghozta alábbi rendeletét.
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

2./ Rétság Város önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (V.28.) számú az önkormányzari lakások bérének mértékéről, megfizetésének módjáról szóló - rendeletének módosítása
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző
Majnik László képviselő: A bizottsági ülésen a lakások bérleti díjával kapcsolatban nem hangzott el észrevétel és javaslat. Az erre vonatkozó rendelettervezetet a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjával kapcsolatban több javaslat hantizott el. Az egyik a garázsokkal kapcsolatban egységes ?000 Ft/hó bérleti díj megállapítására vonatkozott. Ez a javaslat nem kapott többséget, tehát a bizottság nem támogatja. A másik javaslat arra vonatkozott, hogy a földszinti és emeleti bérelt irodák bérleti díja legyen egységesen 800 Ft:/hó/m2. Ez a javaslat sem kapott többséget.
A bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag nem támogatta. Elhangzott az a javaslat, hogy a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjára vonatkozó előterjesztés legyen átdolgozva úgy, hogy minden helyiség, iroda, garázs esetében legyen feltüntetve összegszerűen, hogy mennyi a havi bérleti díj, és az mikori és milyen szerződésen alapul. Ez a jelen testületi ülésig készüljön el, a testület ez alapján tudjon dönteni. Ezt a javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta. g
Mezőfi Zoltán polgármester: Kiegészítésként elmondom, hogy a hivatal apparátusa a bizottság kérésének eleget tett, a kért kinintatás elkészült. A módosító javaslatokat a bizottság nem támogatta, most a képviselők megtehetik. Különböző mértékű ingatlanokról van szó, javaslom, hogy jól gondolj átok át.
Jávorka János képviselő: Javaslom az előterjesztésben foglaltak elfogadását. A növekedés %-os összesben nem nagy összeg a bérleményeknél, szerényen infláció emelkedést jelent.
Huszár Zoltán jegyző: Az előterjesztés az előző évek gyakorlatának megfelelően, az infláció mértékével számolva történt. Egyéb utasítást a testülettől nem kaptam.
Majnik László: Javasolnám, hogy az eredeti előterjesztést fogadjuk el. Visszaemlékezve amióta eddig én találkozom ezekkel a dolgokkal a ciklusok első évében mindig visszatérő probléma, hogy valamit a bérleti díjakkal kapcsolatban másképpen kellene csinálni. Az irodák bérleti díja kétoldali szerződéseken alapul. Van olyan szerződés amiben benne van az emelés a régi szerződésben nincs benne az emelés lehetősére, annak ellenére az éves emeléseket elfogadják. Korrekt ez a javaslat, így ez eredeti javaslatot támogatom.
Dr. Tóth Mária képviselő: Az előző ciklusba többször javasoltam különösen a garázsok bérleti díjának emelését, elsősorban azoknak a garázsoknak az emelését akik nem tartoznak a szolgálati lakásokhoz. A kinintatás amit megkaptunk egyik garázs bérleti díj emelés inflációt követve 70-80 Ft a
tavalyihoz képest, és ez így megy évek óta. A garázsok bérleti díja 2110 Ft. Mindannyian tudjuk, hogy Rétságon a garázs bérleti díjak 5000.-Ft de ettől magasabb is van. Javaslom, hogy a garázsokért 5000 Ft/hó kérjünk. Azt hiszem, hogy ezt sokan vállalnák. Az üzlethelyiségek bérleti díja is alacsony. Megfelelő mértékű emelést kell végrehajtani.
Dr. Dobos Attila képviselő: Jobban át kellene tekinteni, hogy mely ingatlanokat lenne érdemes megtartani, melyeket nem, és azt követően dönteni a bérleti díjakról. Következő testületi ülésen a megfelelő előkészítés után kerüljön ismét napirendre a téma. Ezt az előterjesztést nem támogatom. Mezőfi Zoltán polgármester: Dr.Dobos Attila képviselőnek módosító javaslata, hogy az új szempontok alapján kerüljön kidolgozásra az anyag, és a következő testületi ülésen kerüljön ismét napirendre.
Majnik László képviselő: Javaslom az előterjesztés elfogadását, így be tudjuk tartani a fokozatosság elvét.
Jávorka János képviselő: Különböző szinten élő embereket érint a bérleti díjak emelése. Az ingatlanokra, garázsokra az önkormányzat évtizedek óta nem költött, pedig önkormányzati tulajdon. Az infláció mértékében való emelést tartom elfogadhatónak.
Mezőfi Zoltán polgármester: A nem közszolgálati viszonyhoz kapcsolódó egyéb garázsokat minimum piaci áron kellene bérbe adni. Nem állhatunk a rétsági polgárok elé, hogy a garázsokat 2300.-Ft -ért adjuk bérbe.
Fodor László képviselő: A lakásokhoz tartozó garázsok maradjanak meg a közcélt szolgálva. A nem lakáshoz tartozó, leromlott garázsokat dl kellene adni. A szerződéseket elő kell venni és átvizsgálni. A garázsokat licit útján kellene értékesíteni.
Huszár Zoltán jegyző: Fodor képviselő íntól kérdezném, hogy pontosítsunk. A polgármesteri hivatal a következő testületi ülésre vizsgálja meg, hogy ezek az egyéb garázsok milyen módon értékesíthetők. Szerződések árnézésével, lehetőségek kiválasztásával. Javaslod a napirendi pont 2. részének a nem megtárgyalását.
Mezőfi Zoltán polgármester: Összefoglalva a képviselő úr javasolja a szerződések megvizsgálását és az értékesítés lehetősérveinek megyizsgálását a következő testületi ülésen.
Jávorka János képviselő: Értékbecsléssel legyen előkészítve.
Mezőfi Zoltán polgármester: Három módosító javaslatunk van. Ezeket elhangzási sorrendben fogom feltenni. A bizottság a rendelettervezetet egyetértéssel elfogadta, módosító javaslata nem volt. Elsőként Dr. Tóth Mária képviselő asszonytól érkezett javaslat.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Dr. Tóth Mária képviselő asszony módosító javaslatát, miszerint a Rákóczi út 34.sz. alatti csak szolgálati lakáshoz tartozó garázsokra vonatkozzon a rendelet tervezetben szereplő bérleti díj. A módosító javaslatot a képviselő-testület G igen szavazattal, 1 ellen szavazattal és 3 tartózkodással elforradta a képviselő asszony módosító indítványát és meghozta alábbi határozatát.
54/2007.(V.31.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról szóló előterjesztést.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről szóló 20.!1993 (XII.30.) számú önkormányzati rendelet 19.§. (5) bekezdése alapján a tulajdonában
lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti díját 2007. július 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) Rákóczi út 20. :   -  földszint iroda 701 Ft/m2/hó
 -  emelet iroda  407 Ft/m2/hó
-  raktár  183 Ft/m2/hó
 -  garázs 314 Ft/m2/hó
2.) Rákóczi út 51.:  758 Ft/m2/hó
3.) Kossuth u. 10. raktár  277 Ft/m2/hó
4.) Szolgálati lakáshoz tartozó garázsok  171 Ft/m2/hó
6.) Egyéb, nem szolgálati lakáshoz tartozó garázsok  5000 Ft/hó
5.) Jegypénztár  4783 Ft/m2/hó
6.) Volt laktanya:  - raktár 267 Ft/m2/hó
- fedett szín 133 Ft/m2/hó
- terület   45 Ft/m2/hó
A bérleti díjak változása miatt a bérleti szerződések módosítását biztosítani kell. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját megállapító 56/2000. (V.25.) számú képviselőtestületi határozat 2007. július 1. napján hatályát veszti.
Határidő: szöveg szerint Felelős: Huszár Zoltán jegyző
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Dr. Dobos Attila módosító indítványát, miszerint a képviselő-testület most ne döntsön. Az egész előterjesztés kerüljön átdolgozásra és a képviselő-testület a következő ülésen döntsön. A képviselő-testület 2 igen szavazattal 2 ellene szavazattal és 6 tartózkodással a módosító javaslatot nem fogadta el.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel Fodor László képviselő javaslatát, miszerint a szerződéseket meg kell vizsgálni, és annak függvényében ki kell dolgozni az értékesítési lehetőségeket. A képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal 4 tartózkodással elfogadta a és meghozta alábbi határozatát.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a lakások bérének mértéről szóló rendeletet tervezetet, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 3 tartózkodással elfogadott és meghozta alábbi rendeletét.
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

3./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző
Gál Gábor MOS bizottság elnöke: A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést a bizottságink megtárgyalták. Az Egészségügyi-, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, a Művelődési-, Oktatási és Sport Bizottság 6 igen szavazattal a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.
Mezőfi Zoltán polgármester: Itt van közöttünk az előterjesztő, kinek van kérdése? Kérdés, hozzászólás nem volt.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és meghozta alábbi határozatát.
55 /2007. (V.31.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést.
Rétság Város Önkorrnányzat Képviselő-testülete a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgárrnester
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

4./ Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelések állományáról és behajtásuk helyzetéről
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző
Majnik László képviselő: A bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolja.
Jávorka János képviselő: Az anyag kb. 30 millió Ft hátralékot tartalmaz Kérdéseim: hogyan alakult ki ez a 30 millió Ft, milyen intervallumban, miért nem volt a kintlévőségekről korábban tájékoztatás, milyen intézkedések történtek a behajtásuk érdekében.
Huszár Zoltán jegyző: Sorrendben válaszolnék a kérdésekre. Az egyik, nem a tavalyi évben alakultak ki ha nem az évek során folyamatosan. A második kérdés miért nem volt korábban tájékoztatás. Ha jól tudom, a képviselő-testület munkatervébe egy képviselői indítványra került be a téma a munkaterv elfogadásakor. Az előző év munkatervében nem szerepelt. Arról, hogy milyen intézkedések születtek a behajtások érdekében annyi tájékoztatást adnék, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően mindent megteszünk ezeknek a kintlévőségeknek a behajtása érdekében.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi bizottság elnöke: 1998-ban képviselő voltam akkor is ugyan ilyen problémák voltak és azóta sem oldódott meg semmi. Régi keletű ez.
Majnik László képviselő: Behajtás tekintetében az önkormányzatok a listán csak az APEH és egyéb intézmények után következnek
Jávorka János képviselő: A költségvetési beszámoló során nem hallottunk a kintlévőségek összegéről, ezért kérdeztem, mikor alakult ki ez a hátralék. Törvényes eszközökkel lehet az adósok felé eljárni, ez hosszú időt vesz igénybe, bíróság és végrehajtás a vége. A nem fizetők az önkormányzatot nehéz helyzetbe hozzák.
Huszár Zoltán jegyző: A kintlévőségeinket a költségvetési beszámoló 11.sz. melléklete tartalmazza. Dr.Tóth Mária képviselő: Az elmúlt négy évben kétszer tárgyaltuk az ilyen napirendet. Leírásra is került a követelések egy része ami azt jelenti, hogy elengedtük a kisebb követeléseket aminek a behajtása megoldhatatlan volt. Lehetőleg ne a bírósági utat válasszuk, mert az anyagi ráfordítással jár, ha nem próbáljunk mi behajtani követeléseinket. Rendkívül nehéz, ha egy végrehajtás úgy kezdődik, hogy nekünk kell megelőlegezni a végrehajtási költséget. Meg kell előzni, hogy végrehajtásra kerüljön
sor, hatékonyabban kell dolgozni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Beszámoló az adó és egyéb pénzügyi követelések állományáról és behajtásuk helyzetéről szóló előterjesztést, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és meghozta alábbi határozatát.
56 /2007.(V.31.)határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az adó és egyéb pénzügyi követelések állományáról és behajtásuk helyzetéről" készített beszámolót, azt elfogadja.
A Képviselő-testület megállapította, hogy a követelések behajtása érdekében a jövőben is következetesen kell eljárni, a törvényben előírt végrehajtási cselekményeket rendszeresen foganatosítani kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

5./ Általános Iskola Intézményfenntartó társulás 2006.évi beszámolójával kapcsolatos társközségi észrevétel
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Gál Gábor MOS bizottság elnök: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részéről nem született állásfoglalás az A és B változat esetében is külön- külön 1 támogató szavazat és 1 tartózkodás volt. A Művelődési és Oktatási és Sport bizottság részéről az A változat került elfogadásra 5 igen szavazat mellett, mely szerint a Bánkról bejáró hét tanulóra jutó étkezési többlet költség a társult önkormányzat
részéről ne kerüljön megtérítésre. Módosító indítványként terjesztem a testület elé Mocsári Gergely íu érdemi javaslatát, melynek tárgya a konyha működtetésének gazdaságosabbá tétele azzal a kitétellel, hogy az előkészítés a következő testületi ülésre történjen meg. Hogy tárgyalásra alkalmas legyen az anyag, felelős személyként - előzetes megbeszélés alapján - Huszár Zoltán jegyző: urat és Mezőfi Zoltán polgármester urat jelölnénk ki.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a képviselői javaslatot, miszerint a következő testületi ülésen külön napirendként szerepeljen a konyha működtetésének gazdaságosabbá tételével kapcsolatos előterjesztés, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 ellen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadott.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2006.évi beszámolójával kapcsolatos társközségi észrevétel című előterjesztés „A" változatát, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal 4 tartózkodással elfogadott és meghozta az alábbi határozatát. 
57/2007.(V.31.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta Bánk Község Önkormányzat észrevételeit, valamint kezdeményezését az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 200ó. évi beszámolójával és a 2001. évtől hatályos megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatban.
A képviselő-testület elfogadja a bejáró tanulók étkeztetésére vonatkozó észrevételt és hozzájárul, hogy a Bánkról bejáró 7 tanulóra jutó étkezési többletköltség a társult önkormányzat részéről ne kerüljön megtérítésre.
Egyúttal meg kell vizsgálni annak lehetőségieit, hogy a napközi konyha működése hogyan tehető gazdaságosabbá. A lehetőségeket kidolgozva a képviselő-testület következő ülésén elő kell terjeszteni.
Az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulási megállapodás módosítására vonatkozó kezdeményezést elfogadja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert és Huszár Zoltán jegyzőt, hogy a módosítással kapcsolatban a társult önkormányzatok megbízottjaival tárgyalásokat folytassanak.
Határidő: értesítésre június 11.; megállapodás felülvizsgálatára december 31. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Huszár Zoltán jegyző
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

6./ Vállalkozó háziorvosok üzemeltetési költségeinek támogatása 
Előterjesztő: Dr. Tóth Mária képviselő
Dr. Tóth Mária képviselő: A bizottság úgy döntött - ellentétben az én 20 %-os javaslatommal -, hogy az egész fűtési költséget térítsük meg a vállalkozó háziorvosoknak. Én ezt nem szavaztam meg. Kérem, vegyék figyelembe mindannyian a költségvetési keretet. Nincs lehetőségünk arra, hogy a teljes fűtési költséget átvállaljuk a vállalkozó orvosoktól.
Gál Gábor MOS bizottság elnök: Dr. Tóth Mária által elmondottakat pontosítanám. A fűtési költség teljes összegének kifizetésével kapcsolatos módosító javaslatra vonatkozóan a bizottságok az alábbiak szerint szavaztak. Az Egészségügyi és Szociális Környezetvédelmi bizottság 4 igen szavazattal és 3 nem szavazattal, Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság 3 igen szavazattal és ? nem szavazattal, Művelődési Oktatási és Sport bizottság 1 igen szavazattal 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással foglalt állást. Az eredeti előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a 20 %-os fűtés támogatás esetén a Művelődési Oktatási és Sport bizottság 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással támogatta.
Mezőfi Zoltán polgármester: A két bizottság javaslata módosításként jön be szavazásra.
Jávorka János képviselő: Örülök annak, hogy Dr. Tóth Mária képviselőasszony ezt a javaslatot előterjesztette. A 20 %-os támogatást kevésnek tartom, méltánytalannak az orvosokkal szemben. Én támogatom amit a bizottság elnöke előterjesztetett.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi bizottság elnöke: Én is támogatom Dr. Tóth Mária javaslatát. Továbbá a legfontosabb feladatnak tartom az épület hőszigetelésének, a fűtés korszerűsítésének megoldását, valamint a felső- és alsó szint elválasztást a gazdaságosabb működtetés érdekében.
Mezőfi Zoltán polgármester: A bizottsági ülésen elhangzott egy kiegészítő javaslat ennek kapcsán. A bizottság javasolta, kerüljön feltárásra az alsó és felső szint elválasztásának a lehetősége és arcnak lehetséges költségei, kiegészítve a hőszigeteléssel és a nyílászárók cseréjére vonatkozó költségek becslésével. A következő ülésre a képviselő-testület elé kerül az anyag.
Majnik László képviselő: A teljes összeget javasoltam de ez a rétsági költségre vonatkozik, mivel van Bánkon és Tolmácson is rendelő.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Az önkormányzatnak feltétlenül támogatni kell a kérelmet, mivel az OEP finanszírozás nem teszi lehetővé. Az épület korszrűsítéséről, alsó- és felső szint leválasztásáról a költségiek tükrében tudunk csak dönteni.
Fodor László képviselő: Az előző testületi ülésen erősen kifejtettem a véleményem, azóta annyit változtattam rajta, hogy 20 %-os-os támogatáshoz járulok hozzá, a teljes térítést nem tartom jónak. Az önkormányzat terheit csökkenteni kell.
Mezőfi Zoltán polgármester: Dr. Katona Ernő elmondta, hogy az OEP finanszírozásán túl az önkormányzat 10 millió Ft-al járul az egészségügyi ellátáshoz. Két javaslat érkezett a bizottságtól, hogy mérje fel a leválasztás és hőszigetelés nyílászárók költségeinek lehetséges költségét az egészségházban, annak tükrében is, hogy a kistérségi járóbeteg szakrendelő pályázat kiírása júliusra várható, melybe orvosi tevékenységi vihető be. A gyermekorvosi szolgálat, fogorvosi szolgálat, háziorvosi szolgálat bekerülhet ebbe a járóbeteg központba.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a képviselői javaslatot, miszerint az egészségház leválasztásának, fűtés korszerűsítésének várható költségéi kerüljenek felmérésre, melyet a képviselőtestület 9 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadott. g
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Szociális bizottság javaslatát, miszerint a vállalkozó háziorvosok teljes fűtési költségét vállalja át az önkormányzat. A képviselő-testület 4 igen szavazattal 4 ellen szavazattal és 2 tartózkodással nem fogadta el a javaslatot.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a kérelemmel kapcsolatos határozati javaslat „A" változatát, miszerint az önkormányzat 2007. június 1-től vállalja az I. sz. háziorvosi körzet és a gyermekorvosi körzet fűtési költségének 20 %-át, amit a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 ellene szavazattal és 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
58/2007.(V.31.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Tóth Mária képviselő a vállalkozó háziorvosok üzemeltetési költségeinek támogatására vonatkozó előterjesztését.
A Képviselő-testület döntése szerint az önkormányzat 2007. június 1.-től átvállalja az I. sz.. háziorvosi
körzet és a gyermekorvosi körzet fűtési költségének 20 %-át a Rétságon lévő rendelők vonatkozásában.
Határidő: a megállapodás módosítására június 15.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

7./ Ivóvíz szolgalmi jog alapítására vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László képviselő: A bizottsági ülésen vita nem alakult ki, a bizottság 4 igen és 2 nem szavazattal az előterjesztés elfogadását javasolja.
Jávorka János képviselő: Többször tárgpaltuk a témát. Továbbra sem lettem meggyőzve a garancia biztosításáról. A kérelmet nem támogatom.
Majnik László Egyet értek A felajánlott biztosítékot én sem tartom elegendőnek, ezért nem támogatom.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Ahhoz, hogy a fejlődés meginduljon Pusztaszántón, biztosítani kell a lehetőséget. Megfelelő polgári jogi szerződést kell kötni, amely tartalmazza a biztosítékokat is. Tanácskozási szünet
Huszár Zoltán jegyző: A határozati javaslat „A" pontja nem tartalmazza a Kft által felajánlott ingatlan jelzálog jogának bejegyzését, de az ügyvezető igazgató és az önkormányzat ügyvédje által elkészített megállapodás tervezet tartalmazza. Elfogadása esetén ennek megfelelően kerülne aláírásra. A határozati javaslatból kimaradt biztosíték felajánlás továbbra is él és a megállapodás ennek megfelelően köttetne meg.
Mezőfi Zoltán polgármester: Azt javaslom, hogy vegyük be a kiegészítésbe a felajánlott biztosítékot helyrajzi számmal a határozati javaslatba.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Ivóvíz szolgalmi jog alapítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatos határozati javaslat „A" változatát, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 ellene szavazattal és 2 tartózkodással elfogadott és meghozta alábbi határozatát. 
59/2007.(V.31.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Als 9G Kft (Rétság, Börzsönyi u. 41.) ivóvíz szolgalmi jog alapítással kapcsolatos beadványát, azt támogatja. A képviselő-testület az ivóvíz szolgalmi jog alapításra vonatkozó G7/2000. (VIII.31.) számú határozatát módosítja. Hozzájárul, hogy• a Pusztaszántó falusias lakóövezetében magánforgalomban kialakítandó lakótelkek vízellátása érdekében az önkormányzati tulajdonú 90G, 911 és 915 hrsz-ú ingatlanokon a -V-301-01/5664 számú MV-1 rajzszámú terc szerint - az ivóvíz szolgalmi jog bejegyzésre kerüljön. A G7/2000. (VIII.31.) számú határozat alapján folyamatban lévő közművek kiépítését az Als 96. Kft köteles biztosítani.
Felhatalmazza a polgártmestert a szolgalmi jog alapításra vonatkozó megállapodás megkötésére. Határidő: megállapodás megkötésére június 13.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

8./ Oktatási intézmények vezetőinek kérelme a tanítási időkeret csökkentéséről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Gál Gábor MOS bizottság elnöke: A bizottságok a „B" változatot támogatták azzal a módosítással, hogy az iskolánál az Oktatási Hivatal által végzett mérésekben való közreműködés, valamint a tanulók kötelező általános és fogorvosi vizsgálatokra való kísérése, az óvoda esetében pedig a mérés-
értékelésre fordított idő ne képezze a tanítási időkeret csökkentését. A Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság 3 igen szavazattal és 2 nem szavazattal, a Művelődési Oktatási és Sport bizottság 5 igen szavazattal, a fenti módosítás szerint javasolja elfogadásra a határozati javaslat „B" változatát. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Oktatási intézmények vezetőinek kérelme a tanítási időkeret csökkentésével kapcsolatos határozati javaslat bizottságink által módosított .,B" változatát, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
60/2007 (V.31.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az oktatási intézmények tanítási időkeret csökkentésére vonatkozó előterjesztést, azt támogatja. Hozzájárul, hogy:
1. Az általános iskolában a tanítási időkeret csökkentésre kerüljön a
- tervezett és a munkáltató által elrendelt (évközi, alkalmai) továbbképzéseken való részvétellel,
- a tanévrendjében meghatározott iskolai rendezvények megvalósításában való résztétellel,
- a tanulók éves munkaterv ben rögzített, az Oktatási Közlönyben meghirdetett tanulmányi versenyekre való kísérésével,
- a tanulók diákolimpiai, megyei, területi, országos versenyekre való kísérésével,
- városi rendezvényeken, ünnepeken való közremüködésre fordított idővel
- erdei iskolai foglalkoztatáson, táborokon, tervezett tanulmányi kirándulásokon való részvétellel.
2 Az óvoda tanítási időkerete csökkentésre kerüljön a
- beiskolázási tervben szereplő továbbképzések teljesítésével,
- kirándulás idejével,
- óvodavezető által elrendelt egyéb kiküldetés teljesítésével.
Az intézményvezető feladata olyan feladat ellátási, feladat megosztási terv készítése, amely biztosítja a kötelező óraszámok beosztásán túl a költségvetésben szereplő, kötelező előirányzatként kezelt bérköltség teljesítésének betartását.
Határidő: 2007. szeptember 1. 
Felelős: Holman Ferenc iskolaigazgató Óvodavezető
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

9./ Településrendezési terv módosítás - kiegészítés a volt honvédségi objektum 356/26 hrsz-ú területre vonatkozóan
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző
Majnik László képviselő: Elhangzott, hogy az lenne szerencsés, ha a további módosításokkal együtt készülne el a rendezési terv. Javaslat volt az is, hogy a határozati javaslatba kerüljön bele a szükséges és indokolt bontások megjelölése, valamint az, hogy a jelenlegi emlékpark maradjon meg funkciójában. A javaslatokat a bizottság egyöntetűen támogatta. A bizottság az „A" változat elfogadását javasolja a testülepnek.
Jávorka János képviselő: Külön tervrajz lesz, vagy beépül a város tervébe? 
Huszár Zoltán jegyző Külön rajzként készül el de beépül a város rendezési tervébe.
Jávorka János képviselő: Nem véletlenül kérdeztem az előbb. A szakemberek véleménye szerint is a Településrendezési terv részét kell hogy képezze, miután a terület a város szerves részét képezi. Fontosnak tartom, hogy a tervező kapjon megbízást arra, hogy a lakóövezet milyen funkciót kapjon. Ipari tevékenység ne legyen engedélyezve a volt honvédség területén.
Jávorka János képviselő: Fogunk még találkoznia konkrét árajánlattal amit nekünk a Nógrádterv elküld?
Huszár Zoltán jegyző: Az árajánlat a testület elé fog kerülni. Az előírt folyamatoknak megfelelően fog végig menni a rendezési terv módosításának jóváhagyása.
Mezőfi Zoltán polgármester: Jávorka úr és a Pénzügyi bizottság között nagy egyetértés van. Felhívom a képviselő úr figyelmét, hogy a kancellária átadási szerződése alapján a laktanya a következő célokra hasznosítható: lakóövezetbe illő, sport oktatási kulturális egészségügyi szociális és lakás célú felhasználása. Önmagában kizárja az ipari célú hasznosítást.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi a Településrendezési terv módosítás-kiegészítés a volt honvédségi objektum 356/26 hrsz-ú területre vonatkozó határozati javaslat „A" változatát a pénzügyi bizottság által javasolt kiegészítéssel, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és meghozta alábbi határozatát.
61/2007.(V.31.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt honvédségi objektum 356/26 hrsz-ú területre vonatkozó Településrendezési tervmódosítás - kiegészítésről készített előterjesztést.
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a tervezési részmunkára a NÓGRADTERV Magas és Mélyépítési Kft-től árajánlat megkérésre kerüljön az alábbi feladatok meghatározásával:
- A terület jelenlegi övezeti besorolásának módosítása lakóövezeti kapcsolódás figyelembe vételével.
- Garázshelyek és parkolóhelyek létesítésének biztosítása,
- Önálló telkek kialakításának meghatározása,
- Közlekedési feltételek. köműellátás biztosítása.
- A műszakilag szükséges, illeme a rendezés által szükséges épület bontások meghatározása, 
- Emlékpark megtartása.
Határidő: június 18.
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

10./ A volt honvédségi objektum területén található kijelölt épületek bontási munkáinak elvégzésére pályázati kiírása
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző
Majnik László képviselő: A bizottsági ülésen felvetődött, hogy célszerű lenne garanciaként valamennyi kauciót megállapítani. Elhangzott, hogy a műszaki csoport időkeretében is megvalósítható lenne, de ez jelentős költségeket jelentene és a technikai felkészültség sem elegendő ilyen munkák elvégzéséhez. Az is felvetődött, hogy a bontási anyagot ajánljuk fel a bontási munkákért cserébe. Így azonban a pályázatok között nem lehetne igazán választani. Az is felvetődött, hogy az önkormányzat felügyelje a munkálatokat. A vita során a kaució került a középpontba, elhangzott javaslatként, hogy 200.000 Ft legyen ennek összege. Ezt a bizottság egyik támogatta. A bizottság ezzel a módosítással javasolja elfogadni a határozati javaslat „A" pontját.
Jávorka János képviselő: A határozati javaslatban nem szerepel, hogy a lebontást követően a vállalkozó ideiglenesen kerítse be a területet, a balesetveszély elkerülése érdekében. Ez a feltétel a pályázati kiírásban is szerepeljen.
Mezőfi Zoltán polgármester Szavazásra teszi fel a határozati javaslat kiegészítést azzal, hogy a vállalkozó a munkaterületen ideiglenes kerítést létesítsen. A képviselő-testület 7 igen szavazattal 3 tartózkodással elfogadta a kiegészítést.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a volt honvédségi objektum területén lévő, bontásra kijelölt épületek bontási munkáinak elvégzésére pályázat kiírása című előterjesztéssel kapcsolatos határozati javaslat „A" változatát a bizottság által javasolt 200.000 Ft kaució megállapításával, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
62/2007 (V.31.) határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt honvédségi objektum területén lévő 3 db épület bontási munkáinak pályázati úton történő elvégzésére vonatkozó előterjesztést.
A Képviselő-testület a bontási munkák elévégzésére pályázatot ír ki. A pályázati felhívás elkészítése a Polgármesteri Hivatal feladata. A pályázati felhívásban szerepelni kell:
- A 3 épületre csak együttesen lehet pályázatot benyújtani,
- A bontási munkákat a bontási engedélyben foglalt előírások betartásával kell végrehajtani.
- Az épületszerkezetek bontását mind az al- és felépítmény tekintetében, teljes egészében el kell végezni,
- A bontási munkák végzése alatt a munkaterületet lezáró kerítést kell létesíteni illetéktelenek bejutásának megakadályozása, illetve balesetveszély elhárítása érdekében,
- Az épületbontás után nyitottá vált szakaszokon a terület lezárása érdekében kerítést kell létesíteni,
- A bontás befejezését követően el kell végezni a tereprendezési munkákat is.
- A bontási munkákat október 31-ig be kell fejezni.
- A bontási munkák megkezdése előtt 200.000 Ft kauciót letétbe kell helyezni az
- A bontási munkákat október 31-ig be kell fejezni.
- A bontási munkák megkezdése előtt 200.000 Ft kauciót letétbe kell helyezni az önkormányzat számlájára a bontás teljeskörű biztosítására.
A pályázatot a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
Határidő: a pályázati felhívás elkészítésére és közzétételére június 18. 
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

11./ Elvi nyilatkozat megadása Tolmács település szennyvízhálózat kiépítés tervezéséhez.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László képviselő: A vita azon folyt, hogy az önkormányzat további díjat vagy más ellentételezést kérjen-e, és milyen mértékben a tolmácsi önkormányzattól. Végül a bizottság egyhangúlag támogatta azt a javaslatot, hogy az aktuális bekerülési érték %-ában állapítsuk meg. Volt 10 % mértékre javaslat, de megbíztuk a jegyző: hogy ennek mértékére a jelen testületi ülésig készítsen javaslatot. Ezzel a kiegészítéssel a bizottság a határozati javaslat „A"változat elfogadását javasolja.
Mezőfi Zoltán polgármester: A Vízmű igazgatójával beszéltem és praktikus kiegészítést tett. Korrektnek tartja a bizottság felvetését. A mindenkori bekerülési költség várhatóan 16-20 millió Ft lesz, ennek a 10 %-át egyszeri belépési összeg befizetésével a tolmácsi képviselő-testület vállalná. Tolmács önkormányzata a felújítási és karbantartási költségiek arányos viselését vállalja.
Mezőfi Zoltán polgármester: Rétságinak érdeke, hogy Tolmács önkormányzat részére az elvi
nyilatkozatot megadjuk. Először is kapacitás alatt üzemel. Eredetileg 400 m3/nap kapacitású volt, időközben le lett fojtva 100 m3/napra. Jelen pillanatban, benne van az előterjesztésben is 27-30 m3/nap kapacitással üzemel. Miután fajlagosan nincs kihasználva, plusz költségeket termel. Önkormányzatunknak a fajlagosan keletkezett plusz költségeket ki kell, hogy pótolja. Éves szinten kb. 2 milló Ft-ot rá kell hogy fizessünk. Ha 30-100 km3 között kihasználásra kerül, már nyertünk. Kérem a testülettől. hogy ezt az elvi nyilatkozatot bátran szavazza meg.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Elvi nyilatkozat megadása Tolmács település szennyvízhálózat kiépítés tervezésével kapcsolatos határozati javaslat „A" változatát a Pénzügyi bizottság által javasolt kiegészítéssel, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
63/2007.(V.31.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tolmács Község Önkormányzatának a tolmácsi szennyvíz fogadására benyújtott kérelmét.
A képviselő-testület elvi nyilatkozatában hozzájárul, hogy Tolmács Község várható napi 100 m3 szennyvizét a volt honvédségi szennyvíztisztítóban elhelyezze. A elhelyezés feltétele, hogy Tolmács Község Önkormányzata vállalja a szennyvíztisztító kapacitás bővítés költségeit, valamint a felújítási és karbantartási költségek arányos viselését.
A képviselő-testület egyszeri belépési díjként a bekerülési összeg 10 %-át határozta meg. Határidő az értesítésre: 2007. június 15.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

12./ Támogatási kérelmek 
Előterjesztő: Huszár Zoltán jegyző 
Majnik László képvielő: A bizottság az összes lehetséges keret figyelembevételével az alábbi javaslatot terjeszti a testület elé: Mivel a nyári rendezvények támogatására összesen 150 e Ft van, az Ultrakönnyű repülők találkozója támogatására 90.000 Ft-ot javasol.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Ultrakönnyű repülők találkozója rendezvény támogatásával kapcsolatos határozati javaslat „A" változatát, miszerint a képviselő-testület 90.000 Ft támogatást biztosít, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 1 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
64/2007.(V.31.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Estrém Légisport Egyesület Elnökének az Országos Ultrakönnyü Repülők Találkozója támogatására benyújtott kérelmét.
A találkozó költségeihez a Képviselő-testület 90.000 Ft támogatást biztosít a költségvetésben a nyári programok támogatására tervezett előirányvat terhére.
Határidő: támogatási megállapodás megkötésére: 2007. június 15. 
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
Majnik László: A roma napi rendezvényt 60.000 Ft-tal javasoljuk támogatni kulturális alap terhére.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Roma napi rendezvény támogatásával kapcsolatos határozati javaslat „A" változatát, miszerint a képviselő-testület G0.000 Ft támogatást biztosít, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
65/2007.(V.31.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Cigány Kisebbségi Önkormányzat által a „ROMA NAP" támogatására benyújtott kérelmet.
Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által szervezett Roma Napot a költségvetésben rendelkezésre álló kulturális programok támogatására tervezett előirányzat terhére 60.000,- Ft-tal támogatja.
Határidő: a támogatási megállapodás megkötésére: 2007. június 15. 
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
Majnik László képviselő: a bizottság az Árpád Egylet júliusban tartandó „Történelmi-Mlilitari és Bűnmegelőzési Tábor" támogatására 60.000 Ft-ot javasol.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az Árpád egylet támogatási kérelmével kapcsolatos határozati javaslat "A" változatát, miszerint a képviselő-testület G0.000 Ft támogatást biztosít, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és meghozta alábbi határozatát.
66/2007.(V.31.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Árpád Egylet által a „Történelmi - Militari és Bűnmegelőzési Tábor" támogatására benyújtott kérelmet.
Á Képviselő-testület a Rétsági Árpád Egylet által szervezett „Történelmi - Militari és Bűnmegelőzési Tábort" a Nyári programok támogatására tervezett előirányzat terhére 60.000.-Ft-al támogatja.
Határidő: a támogatási megállapodás megkötésére: 2007. június 15. 
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
Majnik László képviselő: Az evangélikus Leányegyházközség kérését, amely az imaház további felújítási munkálataira irányul, 100.000 Ft-tal javasoljuk támogatni.
Huszár Zoltán jegyző: Úgy szól a határozati javaslat, hogy 100.000 Ft támogatást biztosít a képviselő-testület a felújítási munkák befejezésére és a költségvetés módosítására és átvezetésére. Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Rétsági Evangélikus Leányegyházközség támogatási kérelmével kapcsolatos határozati javaslat „Á" változatát, miszerint a képviselő testület a felújítási munkálatok befejezéséhez 100.000 Ft támogatást biztosít, melyet a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
67/2007.(V.31.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Evangélikus Leányegyházközség által benyújtott támogatási kérelmet.
Á Képviselő - testület a Rétsági Evangélikus Leányegyházközség részére a Rétság, Rákóczi u.19.szám alatti imaház felújítási munkáinak befejezéséhez 100.000 Ft támogatást biztosít. Á támogatás fedezetét a Polgármesteri Hivatalnak a költségetés módosításakor kell megj elölni.
Határidő a megállapodás megkötésére: 2007. június 15. 
Felelős: Huszár Zoltán jegyző
Majnik László képviselő: Klucsik Norbert időjárás figyelő rendszer telepítéséhez kért anyagi támogatást. A bizottság a polgármesteri keretből 10.000 Ft támogatást javasol. 
A képviselő-testülefl tagok úgy döntöttek, hogy saját tiszteletdíjukból támogatják a vállalkozást. 
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Előzetes komentárunk a témához itt olvasható el >>>
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

13./ Bonyolítási pályázat ismételt kiírása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán polgármester: Napirend előtt ismertettem, hogy a Ceminvest Kft visszalépett a laktanya közműkiépítés bonyolításából. Erről szól az előterjesztés Á, B, C változata. A C változat került kiosztásra mely szerint a képviselő-testület dönthet úgy, hogy ismét kiírásra kerül a bonyolítói pályázat. Dönthet úgy, hogy a hivatalt bízza meg azzal, hogy megkezdje részletekben a bonyolítást és
kérjen a különböző részekre a mindig vagyon rendeletben megfelelő árajánlatokat.
Á bizottsági ülés végén arról egyeztettünk, hogy idő rövidsége miatt célszerű, hogy ha a hivatal megindítja az árajánlatkérést.
Jávorka János képviselő: Én az Á változatot támogatom kérjünk árajánlatokat s akkor nem kerülhetünk olyan helyzetbe még egyszer mint a Ceminvest Kft-vel.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Lebonyolítási pályázat ismételt kiírásával kapcsolatos határozati javaslat „Á" változatát, melyet a képviselő-testület 2 igen szavazattal 6 ellene szavazattal és 2 tartózkodással nem fogadott el.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Lebonyolítási pályázat ismételt kiírásával kapcsolatos határozati javaslat „B" változatát, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 ellen szavazattal 2 tartózkodással elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. g
68/2007.(V.31.) számú határozat
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanya vonatkozásában a bonyolítási feladatok elvégzéséről szóló előterjesztést.
Á Képviselő-testület a volt honvédségi laktanya 356/26 hrsz-ú, telephely megjelölésű ingatlan vonatkozásában a telekalakítás, közműépítés előkészítése tekintetében-tekintettel a forráshiányra és az idő rövidségére - megbízza a Polgármesteri Hivatal apparátusát a bonyolítási feladatok elvégzésére. Á megbízással egyidejűleg visszavonja a 8/2007. (I.15.) és a 29/2007. (III.29.) számú határozatait.
a 29/2007. (III.29.) számú határozatait. 
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Huszár Zoltán jegyző
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.

14./ Egyebek
Jávorka János képviselő: Polgármester úrtól kérdezem. Kezemben van egy szerződés. 2007. március 8-án írta alá. Témája a Nógrádi út felújítására benyújtott pályázatunk. Á márciusi testületi ülésen 2007. március 29-én hatalmaztuk fel a polgármester urat, hogy megrendelje a Nógrádi út felújítására vonatkozó tervet. Á kezemben lévő szerződés 2007. március 8-án került aláírásra. Kinek a meghatalmazásával, illetve felhatalmazásával írta alá 21 nappal korábban ezt a megbízást?
Mezőfi Zoltán polgármester: Mekkora összeg ez? 
Jávorka János képviselő: 100.000 Ft.
Mezőfi Zoltán polgármester: Hadd nézzem azt a szerződést. Március 8. Nőnap névnapom. Meg fogjuk nézni, hogy nem elíródott-e ezen a dátum. Megkérdezzük a jegyzőasszonyt. SZMSZ szerint 15 napon belül írásban fogjuk Önt értesíteni. Ki fogjuk vizsgálni természetesen.
Jávorka János képviselő: Az a helyzet ezzel, hogy ez egy súlyos etikai, fegyelmi probléma és kérdés. Polgármesternek nem volt joga aláírni és nem tudom mi a magyarázat rá. Az javaslom, hogy ezt ki kell vizsgálni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Meg fogjuk kérni az időközben leköszönt jegyzőasszonyt is, hogy legyen segítségünkre. A pályázatok elkészítésével a képviselő-testület döntése mentén a Közútkezelő Kht-val voltunk együttműködésben. Egyszer 10.000 Ft-ot hagyott jóvá a testület a tavalyi pályázat átdolgozására. Ez volt a Zrínyi utca. Majd 100.000 Ft-ot a tervezői munkák megelőlegezésére.
Jávorka János képviselő: Nekem nem az összegekkel van problémám. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Hanem?
Jávorka János képviselő: Az aláírással.
Mezőfi Zoltán polgármester: A polgármester a képviselő-testület meghatalmazása nélkül egyetlen forintról sem írhat alá szerződést. Valami elírás történhetett. A rétsági SZMSZ-ben nem található olyan rész, hogy a polgármester bizonyos összeg keretéig aláírhat. Meg fogjuk kérdezni a jegyző asszonyt, hogyan történhetett ez a dátum elgépelés.
Jávorka János képviselő: Hozunk döntéseket, hozunk határidőket, és nem tartjuk végre. A Rétság
városi honlap a www.retsag.hu. Ha jól tudom a 20/2007. sz. határozattal azt fogadtuk el, hogy a fórumot a honlap működteti, méghozzá úgy, hogy az önkormányzat válaszol. A beérkezett kérdésekre az önkormányzat köteles válaszolni. Én azt tapasztalom, hogy össze-vissza válaszolnak. Elnézést kérek, hogy ha valakit megsértenék, akkor nem szándékkal teszem. Ebben rendet kellene csinálni. Jegyző úrnak címezném: A beérkezett kérdésekre korrekt, tisztességes válaszokat kellene adni. A polgármester és a jegyző úr válaszoljon, ha lehet a különböző feltett kérdésekre. Tisztességes kérdésekre korrekt választ kell adni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Valaki mondjon egyik olyan tisztességes kérdést, amire nem érkezett tisztességes válasz. Tisztességtelen, nem oda való kérdésekről szól az önkormányzat válaszol című rovat. A moderálási elvek elkészültek. Eddig is voltak, most szigorítás alatt vannak. Az önkormányzatnak nem kötelessége önkormányzati ügyeken túl válaszolnia. Azokat akár ki is törölheti. Huszár Zoltán jegyző: Tisztességes, korrekt kérdésekre eddig is tisztességes és korrekt válaszok születtek és ezután is tisztességes és korrekt válaszok fognak születni a tisztességes és korrekt kérdésekre. A moderálási elvek elkészültek, az utolsó simítások vannak ezzel kapcsolatban folyamatban. A jövő hét első napjaiban hatályba fog lépni és ennek alapján fogjuk az önkormányzat válaszol rovatot moderálni.
Jávorka János képviselő: Egy kiegészítést szeretnék tenni. Az biztos, hogy a 2007. január 15.-i testületi ülésen azt a határozatot fogadtuk el, hogy a Polgármesteri hivatalt megbízzuk az alapító okirat és az SzMSZ az új honlapnak megfelelő módosításával. Határidő 2007. április 27. Ma május 31.-e van, ebben sem történt semmi. Össze-vissza írogatnak mindent, hol válaszolgatnak, hol a polgármester úr hol a jegyző úr, hol más.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez e kettő van, nincs más. 
Jávorka János képviselő: Jó lenne, ha így lenne. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Milyen néven válaszolnak?
Jávorka János Had ne személyeskedjek, nem akarok. Két embernek kellene válaszolni, a polgármesternek és a jegyzőnek.
Gál Gábor MOS bizottság elnöke: Tekintettel arra, hogy a fórumban személyes kérdést tettek fel, megszólítottak, méghozzá tisztelt Gál Gábor képviselő úrként, ezért kötelességemnek éreztem azt, hogy válaszoljak erre, és úgy gondolom Jávorka úr, hogy valós nevekkel korrekt bejegyzések voltak. Álneveken történt mocskolódás, valóban így van és remélem, hogy az Ön által említett boldog kategóriába tartozom.
Mezőfi Zoltán polgármester: Egy kérdésem van képviselő úr. Hogyan került hozzád ez a szerződés? Jávorka János képviselő: Hadd legyen az én dolgom.
Mezőfi Zoltán polgármester: Természetesen az önkormányzat által kötött szerződések nyilvánosak, bejöttél és elkérted?
Jávorka János képviselő: Letöltöttem a retsag. net-ről. Bárki letöltheti. 
Dr. Dobos Attila képviselő: Bélyegzővel együtt.
Mezőfi Zoltán polgármester: Bélyegzőt nem szoktunk átküldözgetni. Nem szkenneli a hivatal ezeket az iratokat.
Jávorka János képviselő: Tessék elhinni, hogy személyesen töltöttem le a számítógépről.
Mezőfi Zoltán polgármester: A hivatalnak a jegyzőkönyvei úgy, ahogy vannak elektronikus formában letölthetők, de azokon nincsen pecsét.
Jávorka János képviselő: Nem az én dolgom ezt kinyomozni, hogy került ez ki, hogy került a honlapra, engem csak egy dolog érdekel, miért került aláírásra március 8-án?
Huszár Zoltán jegyző: Az, hogy hogyan került fel erre a honlapra a szerződés, gyakorlatilag teljesen lényegtelen. Nyilvános szerződésről van szó, ezt a szerződést egyébként egy rétsági illetőségű állampolgár kérte a Polgármesteri Hivataltól és megkapta. Lehet, hogy rajta keresztül - nem kívánom
megnevezni - került fel erre a honlapra, ebben semmi törvénytelenség nincsen.
Mezőfi Zoltán polgármester: Javasolni szeretnék. A munkaterv szerint április hóra volt előirányozva a lakossági fórum, teljesen jogos, hogy pótolnunk kell. Türelmet kértem a képviselőktől. Jegyző váltás volt április hónapban. A Művelődési Központ igazgatójával egyik június 18. hétfő 18,00 óra megfelelő lenne a pótlásra.
Fodor László képviselő: Lenne egy javaslatom. Ne júniusban tartsunk lakossági fórumot, mivel szabadságolási időszak van. Október elején tartsunk.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Támogatom, mert sok függőben lévő ügyünk tisztázódni fog addigra. Az egészségügyi centrumtól a bírósági döntésekig.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi bizottság elnöke. Én is ezt szerettem volna elmondani. Horvátországban leszek június 18-án.
Majnik László képviselő: Én nem támogatom a javaslatot, mert ez egy halasztott dolog, erre sort kellett volna keríteni, mert ez a múlt évről szól.
Jávorka János Én sem értek egyet a javaslattal. Azt támogatom, hogy. kerüljön megtartásra június hónapban. Áprilisban kellett volna megtartanunk. A jegyző: váltást nem tartom elfogadható indoknak. Nem a jegyzőnek kell számot adni, hanem a polgármesternek.
Mezőfi Zoltán polgármester: A képviselő-testületnek a lakossági fóruma. Ez a pontos neve.
Jávorka János képviselő: A 2007. évi költségvetésről, a tervekről kell a lakossági fórumot megtartani. Nem voltunk korrektek áprilisban. Miért nem akkor döntöttünk erről, figyelembe véve a tényeket. Ezt a lakosság jogosan várja.
Dr. Tóth Mária képviselő: Úgy gondolom, hogy ez közös felelősség, mindannyiunké, hogy elmaradt a lakossági fórum. Én magam is későnek tartom az októbert, egy-két hónappal előbbre javaslom. Á jegyző váltás, legyen az város vagy falu, óriási dolog egyik önkormányzat tevékenységében. Erre való tekintettel is kérem a rétságiak türelmét. Nem az októberi hónapot javaslom, egy-két hónappal előbb legyen a lakossági fórum dátuma.
Hegedűs Ferenc Pénzügyi bizottsági elnök: Szintén csatlakoznék Dr. Tóth Máriához, hogy mindannyiunknak összességében hibája, és én is elnézést kérek a lakosságtól, még igazából nem is tudtunk volna érdemleges dolgot előadni. Remélem, hogy az eltolt időszakban már többet tudunk mondani. A szerződéssel kapcsolatban pedig miért nem lehet egy SZMSZ módosítást csinálni, én örülnék neki, hogy minden évben köttetne egy szerződés, amely meg is valósulna. Szerintem ez csak egy személyeskedés. Gondolom, hogy ebből nem történ kára az önkormányzatnak. A gyakorló kertre szereznék valami megoldást kérni. Kinek a kezelésében van? Most a faházat nem teszem hozzá. A gyakorló kertet ne én tegyem rendbe. A város szégyene, és kérem a jegyző urat, hogy keresse meg, hogy kinek a kezelésében van, kinek kellene adni, és kinek kellene rendbe tetetni. Javaslom a faháznak az értékesítését, felértékelését és licitre adjuk el annak, aki a legtöbbet adja érte. Azt kell a testületnek eldönteni, mit akarunk építeni. ABC-t? Én ragaszkodnék ehhez. és nem kellene lejárni vásárolni az embereknek a faluba. Én kérem a polgármestertől. ebben álljon a sarkára és értékesítsük, mert ez egy holt tőke nekünk, nincs erre szükségünk. Minden megoldható a futballpályán, olyan állapotban van az öltöző, hogy ott nyugodtan ki lehet mosni a ruhákat, semmi nem hátráltatja a sportot.
Mezőfi Zoltán polgármester: Meg fogjuk vizsgálni.
Jávorka János képviselő: Fontos kérdés, ha a polgármester úr olyan papírt ír alá amelyen a dátum nem stimmel a testület által hozott határidővel. Polgármestert menesztettek már ilyenért. Ne jussunk el idáig. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem ilyen egyszerű dolog. A törvények és a jogszabályok mindenki köteleznek. Lehet, hogy csak egy félreértésről van szó, tisztázni kell.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a lakosság fórum időpontját, mely októberben kerülne megtartásra. Á képviselő-testület 5 igen és 5 ellenszavazattal nem döntött.
Dr. Tóth Mária én szeptember hónapot javasoltam.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a lakossági fórom időpontját, mely szeptemberben kerülne megtartásra. Á képviselő-testület 7 igen és 3 ellenszavazattal elfogadta, hogy a lakossági fórum szeptember hónapban kerüljön megtartásra..
Hegedűs Ferenc Pénzügyi Bizottság elnök: Á gyakorló kert végén 30-50 m-es szakasz aszfaltozást kérek, mert áldatlan állapot van.
Huszár Zoltán jegyző Meg fogjuk csinálni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Az óvodavezetői pályázat kerül tárgyalásra. Megkérdezem Gyurcsikné Fekete Magdolnát, hogy hozzájárul-e a nyílt ülés tartásához.
Gyurcsikné Fekete Magdolna óvónő: Nem 
Mezőfi Zoltán polgármester: Zárt ülés lesz.
Kommentár (nem része az eredeti jegyzőkönyvnek)
Rövidesen elkészül, érdemes 1-2 napon belül visszalátogatni.
Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést bezárta. kmf

Kmf.

Mezőfi Zoltán 
polgármester
Huszár Zoltán
jegyző
--
www.retsag.net
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-