Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22. számú JEGYZŐKÖNYVE
Készült: 2004. december 22. napján megtartott képviselő-testületi ülésen.

Jelen vannak: 12 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján, Mezőfi Zoltán polgármester, Kapecska Ferencné jegyző, Lichtenberger Edit jkv.vezető, 8 fő rétsági lakos

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. dr. Katona Ernő hivatalos elfoglaltsága miatt késve érkezik az ülésre. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Napirend előtt:

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Girasek Károly képviselő: Döntés született a Megyeri-féle terület eladásról, amiben talán határidőket is szabtak, megfelelt-e a feltételeknek, illetve a szerződés megköttetett-e már? 
Kapecska Ferencné jegyző: Konkrét határidő nem volt kitűzve. Feltétele  volt a terület eladásának, hogy az építéshez szükséges,  magántulajdonban lévő terület tulajdonjogát szerezze meg, mivel  csak ebben az esetben valósítható meg a rendezési terv szerinti építés. Nem tudott megegyezni a magántulajdonban lévő terület megszerzéséről, ezért az önkormányzattal sem jöhetett létre a szerződés.
Girasek Károly képviselő: Ez az ajánlat elveszett?
Kapecska Ferencné jegyző: Ez az ajánlat még él.

Patterman Józsefné képviselő: A tolmácsi önkormányzat bírósági ügyében mi a per tárgya, hiszen minden törvényesen zajlott a volt honvédségi területek megvásárlása körül?
Kapecska Ferencné jegyző: Tolmács azért nyújtotta be keresetét, mivel több önkormányzat, a rétsági is a volt honvédségi ingatlanokat térítésmentesen kapta meg, Tolmács önkormányzata viszont nem. Ezért a közigazgatási területükön lévő valamennyi ingatlan vonatkozásában benyújtották keresetüket. A kis háromszög alakú területre előzőleg volt megállapodás az ÁPV Rt-vel, aminek bejegyzését a törvényi változások miatt annak idején elutasították.

Havas Vilmosné képviselő: Tájékoztatja a képviselőket, hogy ugyan le van írva, hogy a Szociális Bizottság hány főt támogatott, így biztosan feltűnt, hogy lényegesen nagyobb létszám kapott segítséget. Elsősorban azért is, mert maradt egy kis pénzük év végére, és igyekeztek ezt úgy elosztani, hogy elsősorban a gyermekeket támogatták, az egyedülálló két gyerekeseket, három és négy gyerekeseket, különböző összegekkel, a legkevesebb összeg a gyerekeknél három ezer forint volt. Fontosnak tartották, hogy a felsőfokú tanulmányokat folytatók is kapjanak, akik a Bursa Hungarica támogatásban nem részesülnek. Végül is 20 gyerek kapott támogatást. 69 idős és nagyon beteg embernek 2.500 Ft-ot adtak. Teljes igazságosság soha nem lehet, de úgy érzi, a bizottság részéről tiszta szívvel történt a döntés. 
dr.Szájbely Ernő képviselő: A tolmácsi perrel kapcsolatban úgy látja, Tolmács mégsem annyira örül annak, hogy Rétság vásárolta meg a területeket. Mindenki olyan témában indít pert, amiben akar, de számára ez a dolog érthetetlen. Azt sem érti, hogy Rétság Önkormányzata hogyan kerül ebbe a perbe. Véleménye szerint Rétság előnyösen fog kikerülni ebből a perből. Mivel a birtokbaadás meghiúsult, ezért gyakorlatilag kártérítést kell hogy fizessen az ÁPV Rt, utána pedig hogy Tolmáccsal hogyan rendezik, az már más kérdés. A per jogi alapja érthetetlen számára. 
Girasek Károly képviselő: Ki szeretné emelni, hogy a felsősokú tanulmányokat folytató gyerekekről gondoskodnak.  A következő évben más támogatási forrást is lehetne keresni, akár ösztöndíj formájában is. Mindenképpen üdvözlendő a gesztus az önkormányzat részéről. A tolmácsi per üggyel kapcsolatban annyit, hogy szerte a világon mindenki azt perel, akit akar. Az első tárgyaláson ki fog derülni, hogy Rétság valóságos alperes- e, vagy sem. Nem fél attól, hogy Rétság alperes lett a perben. 

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
 

2./ Tájékoztató a két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület a tájékoztatót 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Mezőfi Zoltán polgármester: Az SZMSZ vonatkozó paragrafusa alapján a meghívón nem szereplő következő napirendek felvételét kezdeményezem: 1./ Belső Ellenőrzési Társulás bővítése. Az előterjesztés a testületi anyaggal együtt kiadásra került, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. 2./ Beépítési kötelezettség meghosszabbítása. A kérelem tegnap került benyújtásra. Az előterjesztés kiosztásra került, de azt bizottság nem tárgyalta. 3./ 2. sz. főút hidrehabilitációs munkáinak engedélyezési eljárásához tulajdonosi hozzájárulás. Az előterjesztés a vonatkozó tervlappal együtt kiosztásra került. 
A képviselő-testület a három napirend tárgyalását 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalta
 

  Napirend Előterjesztő
1./  Tájékoztató a Rétsági Tourinform Iroda működéséről Kanyó Judit elnök 
2./  Gyermekétkeztetés és szociális ellátás térítési díjának megállapítása Kapecska Ferencné jegyző
3./  2005. évi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapítása Mezőfi Zoltán polgármester
4./  Közszolgáltatási szemétszállítási díj megállapítása Kapecska Ferencné jegyző
5./  2004. évi költségvetés módosítása Mezőfi Zoltán polgármester
6./  Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet Kapecska Ferencné jegyző
7./  Szennyvízprogram céltámogatás és TEKI maradványáról lemondás Mezőfi Zoltán polgármester
8./  Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat bővítése Kapecska Ferencné jegyző
9./  Belső Ellenőrzési Társulás bővítése Kapecska Ferencné jegyző
10./  Óvoda vezetői pályázat kiírása Kapecska Ferencné jegyző
11./  Képviselő-testület 2005. évi munkaterve Mezőfi Zoltán polgármester
12./  Beépítési kötelezettség meghosszabbítása Kapecska Ferencné jegyző
13./  Tulajdonosi hozzájárulás 2. sz. főút hidrehabilitációs munkáinak tervezéséhez Kapecska Ferencné jegyző
14./  Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról Mezőfi Zoltán polgármester
15./  Egyebek: 
Jegyző munkájának elismerése
Újév köszöntő megszervezésére Bizottság létrehozása
Majnik László Pü. Biz.elnöke
Dr. Szájbely Ernő képviselő


1./ Tájékoztató a Rétsági Tourinform Iroda működéséről
Előterjesztő: Kanyó Judit Nógrád Tourizmusáért Egyesület Elnöke 
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság javasolja, hogy a kért támogatást adják meg, de az önkormányzat nyilvánítsa ki, hogy a továbbiakban – a meglévő technikai támogatásokon túl – anyagi támogatást nem kíván nyújtani.
Kanyó Judit Nógrád Tourizmusáért Egyesület Elnöke: Szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: A tájékoztató tartalmazza, hogy 2005. szeptember 1-től új program lép életbe, ez mit takar, érinti-e a helyi iroda működését?
Kanyó Judit Nógrád Tourizmusáért Egyesület Elnöke: 2005. augusztus 31-én zárul a jelenlegi program. Illetve 2005. február 28-ával, de van az Egyesületnek egy továbbfoglalkoztatási kötelezettsége. Az irodák tevékenységi körét szeretnék bővíteni. Térségi civil központokat szeretnének létrehozni, hiszen minden térségben jelentős számú civil szervezet működik. Az irodákban meg van már az a technikai háttér, és szellemi háttér, ami segítené a munkát. A Munkaügyi Központtal közösen dolgoznának. Pályázatokat fognak benyújtani, bízik benne, hogy a Gazdasági Minisztériumban is lesznek pályázati lehetőségek. Úgy tűnik több helyről is lesz forrás, amiből irodáikat fenn tudják tartani. Szeretné, ha 100 %-os támogatásokat érnének el, de az önkormányzatok nem maradhatnak ki a későbbiekben sem, mert a helyiségeket biztosítani kell. 
Girasek Károly képviselő: Alaposan tárgyalták a napirendet a bizottsági ülésen. Szerencsés, és jó döntése volt a képviselő-testületnek, hogy tájékoztatót kért az iroda munkájáról. A tájékoztató többet árul el a tevékenységükről. Nem volt eddig elég információ a munkáról, és hogy ebből milyen haszna van a városnak. Kiderül, hogy elég sokféle tevékenységet folytatnak, de leginkább a környező településein valósul meg a tevékenység, Rétságon kevésbé. Ennek két oka is van, az egyik, hogy a városban alig van turisztikai látnivaló. A másik ok, hogy van egy információs központ Rétságon, a könyvtár, ahol jelenleg is 6 számítógépen is rengetegen keresnek turisztikai információkat. A könyvtárosok mindenféle adatszolgáltatásban részt vesznek. Nagyon jó dolog, hogy Rétságon kialakul egy olyan professzionálisan erre a célra szervezett iroda, amelyik a turisztikai információkkal foglalkozik. Ugyanakkor megfogalmazódott, hogy nem biztos, hogy éppen Rétságon kell a központnak lennie. Más irodák profitot termelnek, színház jegy értékesítéssel, egyébből. Részben önfinanszírozóvá tudnak válni. Rétság támogatja az irodát jobban, mint bármelyik külső település. Azontúl, hogy irodát biztosít, a Művelődési Központ is biztosít szolgáltatásokat. Rendszeresen megjelennek a Hangadóban, és jelentős részt kaptak a honlapon is. Ez évi 150-200 eFt értéket képvisel. Azért, hogy a célokat segítsék a kért összeget biztosítják, azzal, hogy a következőkben anyagi lehetőségeinél fogva támogatást az önkormányzat nem tud nyújtani. Számtalan pályázat érkezik az önkormányzathoz szinte naponta, amiket sorra el kell utasítani, kivétel a rétsági tourinform iroda. Az iroda munkatársai más szervezetekkel jó együttműködést alakítanak ki. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Az egyesület 2004. évi bevételei között szerepel egy 7 millió Ft-os összeg, NCA működési támogatás címen, ez mit takar? 
Kanyó Judit: Nemzeti civil alaphoz nyújtottak be támogatási kérelmet, ez folyamatban van, ez az összeg még nem biztos.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Rétsági Tourinform Iroda működéséhez kért támogatásra vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
 
120/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Tourizmusáért Egyesület rétsági Tourinform Iroda működtetésének támogatására benyújtott kérelmet, azt támogatja.
A rétsági Tourinform Iroda 2005. évi működési költségeinek biztosítása érdekében lakosonként 40 Ft/fő, összesen 119.840 Ft támogatást állapít meg 2005. évben.
A hozzájárulás összegét a jövő évi költségvetésben ütemezni kell.
Határidő: értesítésre december 30., majd 2005. évi költségvetés készítés
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

2./ Gyermekétkeztetés és szociális ellátás térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Kapecska Ferencné jegyző: Az előterjesztésben a javasolt norma emelkedés %-ánál sajnos elírás történt. A napközi tízórainál az emelés 2,5 %-ot jelent. Uzsonnánál ugyanígy 2,5 %, összesenben a napközinél a 4,8 %-os emelést jelent, míg az ebéd normánál 5,8 %-ot. A táblázatban is van egy javítani való, fizetendő díjaknál, a szociális étkeztetésnél, 434 Ft, nem pedig 424 Ft, de a rendelet tervezetben az adatok jók. 
Havas Vilmosné Szociális Bizottság Elnöke: A Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet, az a vélemény alakult ki, hogy ez az emelés nem akkora mérvű, hogy nagy problémát okozhatna, hisz az óvodában már komoly kedvezmények vannak. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők ingyen étkeznek. Viszont az emelésekre szükség van, hogy a gyermekek minőségileg is jobb étkezésben részesülhessenek. Az előterjesztés szerint támogatják a napirend elfogadását.
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszi fel a gyermekétkeztetés és szociális ellátás térítési díjának megállapításával kapcsolatos rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.
3./ 2005. évi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában az az álláspont alakult ki, hogy ez egy tolerálható díjemelési mérték. Összehasonlítva más településekkel, a csatornaszolgáltatási díjban nagy eltérések mutatkoznak, mert a helyi körülmények is messzemenően figyelembe vannak véve. A szolgáltatás megbízható, egyenletes, jó színvonalú. A bizottság egyöntetűen a rendelet elfogadását javasolja. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Kérdése a Vízmű képviselőjéhez szólna, aki sajnos nincs jelen. A részletes kimutatásban szerepelnek a várható kiadások, az ivóvíz szolgáltatásnál külön bontásban, és külön bontásban a szennyvíz csatorna szolgáltatás. Ami feltűnt, hogy az ivóvíz szolgáltatásnál a bérköltség 6,5 %-kal emelkedik, 1.100.000 Ft-os emelést jelent, ami kb. megfelel a jövő évre előirányzott béremelésnek. Ugyanakkor a csatorna szolgáltatásnál 23 %-os emelés szerepel, ami majdnem 15 millió Ft-os tételt jelent. Azt szerette volna megkérdezni, hogy ez a 23 %-os emelés minek az eredménye. 
Girasek Károly képviselő: Neki is lett volna kérdése, ha itt volna a Vízmű képviseletében valaki. A 2 komponenses számlázás tapasztalatai érdekelnék. Tapasztalata szerint vannak ebből anomáliák. Van egy alapdíj, és van egy fogyasztási díj. Vannak egyesek, akik nem hajlandók kifizetni az alapdíjat, és aki nem akar vitát, az kifizeti az összes többi helyett. Egyes helyeken, főként társas házaknál sok gondot okoz ez a mechanizmus, pedig annak idején ő is javasolta ezt a megoldást. Kéri, a vízmű kapjon az észrevételekről értesítést. 
Havas Vilmosné képviselő: Ő is szerette volna megkérdezni, hogy a megállapított csatorna díjat befolyásolja-e az, hogy többen használják, mint amennyien fizetnek érte. Több megy át a rendszeren, többet kell tisztítani, valószínű, eljutnak oda, hogy befolyásolni fogja a díj mértékét.
Kapecska Ferencné jegyző: Írásban továbbítják a kérdéseket a Vízmű felé. A 23 %-os bérköltség emelkedés minden bizonnyal nem a bérfejlesztéssel függ össze, hanem az ellátandó terület növekedése miatt nyilvánvalóan több embert kell alkalmazni, és a bérköltség ezt tartalmazhatja. A vízdíjnál csak a főmérőt terheli az alapdíj, a mellékmérőt nem, de a rájuk eső részt arányosan fizetni kell. Idén nem befolyásolja még a csatorna szolgáltatás díját az, hogy hányan kötöttek rá, tekintettel arra, hogy most fejeződött be a beruházás, és van egy átfutási idő, amíg rá lehet kötni. Jelenleg a rákötési arány kedvezően alakul. Dejtár és Patak irányában magasabb a díj, mivel a kapacitás nincs lekötve, így a fajlagos költség jóval magasabb. 

Dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a 2005. évi víz- és csatornaszolgáltatási díjjal kapcsolatos rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.

Girasek Károly képviselő: A Hangadóban ki kell hangsúlyozni, hogy ez a megállapított díj nem azt jelenti, hogy a lakosság ezt fizeti, hanem, hogy a központi támogatással csökken a fizetni való, és az, hogy a tavalyihoz képest mennyit fizet, az azon múlik, hogy a központi támogatás mennyire alakul.

4./ Közszolgáltatási szemétszállítási díj megállapítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vita kezdetén elhangzott, hogy a javasolt mérték magasnak tűnik, a 11 % helyett csak 10 % lenne maximálisan elfogadható. A vita folyamán ez az álláspont háttérbe szorult és a bizottságban az előterjesztésben javasolt mérték melletti álláspont alakult ki. Ugyanakkor több bíráló észrevétel is elhangzott a szemétszállítás minőségével, a kukák kezelésével, illetve a lakossági és közületi szemét keveredésével, az ekörüli anomáliákkal kapcsolatban Rozgonyi úrnak, a cég képviselőjének címezve, aki részt vett a bizottság ülésén. Pl. a kukák törése, a szemétszállító autó “szivárgása, csorgása”, a kihelyezett konténerek nem a célnak megfelelő használata stb. Elhangzott, hogy ez összetett kérdés, nem minden esetben lehet egy emelés mértékét az inflációhoz igazítani, pl. az egészségügynél is messze az infláció fölötti növekedések vannak. A javasolt mértékű emelést az is indokolja, hogy a szolgáltatónak jelentkeztek már 2004-ben is olyan kivédhetetlen költségei, amelyeket ki kellett és ki kell a továbbiakban is gazdálkodnia. A szolgáltatás minőségével kapcsolatos problémák elsősorban emberi hozzáállásbeli problémák. Pozitívum, hogy a szolgáltató rugalmas, elszállít olyan szemetet is, amit nem is lenne kötelessége elszállítani, pl. a kuka mellé letett zsákok, nem a padkára helyezett kukák stb. Ez a jó hozzáállás mindenképpen dicséretes, köszönik. A szemétlerakó kezelési költségeit az önkormányzat nem hárítja át a lakosságra, de a kommunális adó szinte teljesen erre megy el. Rozgonyi úr elmondta, hogy nehéz évet hagynak maguk mögött. Sajnos elég nagy az illegális szemételhelyezés. Ha a kukát ők törik el, kicserélik, de a szétrohadó kukákat nem. Az autók mindenféle környezetvédelmi előírásoknak megfelelnek, de szilárd hulladék szállításra vannak rendszeresítve. Szóvá tette, hogy agresszíven nyomulnak a környéken olyan cégek, akik jogosultsággal, kellő szakmai felszereltséggel nem rendelkeznek, de sokkal olcsóbbak, ez elveszi előlük a lehetőségeket, több pályázatot emiatt elveszítettek. Borsosberénnyel vitáik, sőt ellentéteik vannak. A súlyadó kötelezettsége nagyon hátrányosan érintette őket, ez is oka, hogy ilyen mértékű emelést terveztek. A további vitában elhangzott, hogy a piaci verseny nem rossz, ha szabályozott és fair körülmények között zajlik. Az önkormányzatoknak nem szabadna jogosulatlan céggel szerződni, de az olcsóbb szolgáltatás miatt mégis előfordul. A vállalkozókat kötelezni kellene arra, hogy kössenek szerződést a szolgáltatóval. Kérik is, hogy az URÁNUSZ bocsássa rendelkezésükre a szerződöttek listáját, hogy az ellenőrzést el tudják végezni. A bizottság egyöntetűen a rendelet elfogadását javasolja. 
Girasek Károly képviselő: A borsosberényi lerakóba olyan szemetet is szállít az a vállalkozó, amit nem tehetne. Ez egy olyan juttatás, amit valamilyen módon ellentételezni kellene. Figyelem felhívás történjen meg. 
Havas Vilmosné képviselő: A tegnapi napon történt szemétszállítás után már a helyén voltak a kiürített kukák. A maga részéről soha nem tapasztalta, hogy rendetlenül hagyták volna a területet maguk után, sőt maguk kiveszik a kuka tárolóból is a kukákat.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a közszolgáltatási szemétszállítási díj megállapításával kapcsolatos rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.
5./ 2004. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság a költségvetés módosításával kapcsolatos rendelet tervezetet vita nélkül, 1 ellenszavazattal elfogadásra javasolja.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a 2004. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet, amit a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadott, és megalkotta alábbi rendeletét.
6./ Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A vitában elhangzott, hogy nem lesz egyszerű kérdés végrehajtani a feladatot. Maga a rendelet szükséges, azokról szól, akik nem kötnek rá a csatornahálózatra. A vita alapvetően a kedvezmények körül zajlott, és a bizottságban az az álláspont alakult ki, hogy a kedvezményeket szociális alapon, a rászorultság elvén kellene biztosítani, ezt viszont nem ebben a rendeletben, hanem a szociális rendeletben kellene szabályozni. Aki rászoruló, annak a vízfogyasztása is eleve alacsonyabb. Ez a díj nem tekinthető büntetésnek, hanem csak egy másfajta díjnak. Ez is lehet ösztönző azoknak, akik még nem kötöttek rá a hálózatra. A rákötési listát a vízmű rendelkezésre fogja bocsátani. A Hangadóban erről a rendeletről alapos és részletes tájékoztatást kell adni. A bizottság 5:1 arányban a rendelet elfogadását javasolja, és féléves díjkedvezményt javasol meghatározni. A határozati javaslat “A” változatát javasolják elfogadásra. 
Havas Vilmosné képviselő: Az “A” változatban szerepel, hogy 90 %-os kedvezmény illet meg családokat, ezt ki fogja meghatározni?
Kapecska Ferencné jegyző: Igazolást kell becsatolni, azt nem a Szociális Bizottság fogja eldönteni, hogy kit illet a kedvezmény.
Patterman Józsefné képviselő: A szorzó más az előterjesztés első oldalán, mint a mellékletben szereplő szorzó. A 3. oldalon a harmadik bekezdésben 2005-öt kell írni.
Mocsári Gergely képviselő: A törvény mennyire ad lehetőséget, illetve mennyire kötelező érvényű?
Kapecska Ferencné jegyző: A törvény kötelező érvényű. A feltételek megléte esetén a talajterhelési díj bevezetése kötelező. A területérzékenységi szorzó 1,5, a veszélyeztettségi 1., így városunkban az egyenérték 120 Ft/m3. 
Havas Vilmosné képviselő: Rétságon az a cél, hogy minél többen rákössenek a csatornára. Az “A” változatot javasolja, de ne kérelemre. A bizottság látja majd, hogy ki az, akit átmeneti segély formájában támogat ebben az esetben, de ne úgy fogalmazzanak, hogy a szociális keret terhére, tudniillik akkor a szociális rendeletet is meg kellene változtatni. Ne szociális kérdésként kezeljék a témát.
Girasek Károly képviselő: Ez közszolgáltatás, nem ért vele egyet, ha szociális kérdésként kezelnék. A kenyérboltban sem adják olcsóbban a kenyeret a rászorulóknak. Ellenben biztos szociális hátteret kötelessége biztosítani az önkormányzatnak. A Szociális Bizottság kérelem nélkül is számon tartja, kik vannak nehéz helyzetben, a meglévő rendelet keretein belül azt megfelelő módon kezeli is. “A” változatot javasolja elfogadásra. 
Mocsári Gergely képviselő: Reméli a rendelet eléri célját. Sajnos azóta is vannak visszaélések, amióta a csatorna hálózat elkészült. Ez a rendelet azok érdekeit szolgálja, akik eddig is tisztességesen kezelték ezt az ügyet. A támogatást tegyék lehetővé, ha kellően elő lesz készítve a dolog, többen fognak csatlakozni a hálózatra. 
Jávorka János képviselő: Sajnos ez a rendelet csak átmenetileg fogja kezelni a kérdést. A talajterhelési díj egységár, a csatorna díj fog emelkedni, a talajterhelési díj pedig nem. Ez így nem ösztönző. Nem sok eredményt vár tőle.
Patterman Józsefné képviselő: Szippantást is kell fizetni, nem csak a talajterhelési díjat. A szippantás is évről évre emelkedik.
Jávorka János képviselő: Van, aki nem is szippant, nem is fizet talajterhelési díjat, annak hova megy a szennyvize?
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezetet, a 4. §-ra vonatkozó “A” változatú módosító javaslattal, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és megalkotta következő rendeletét.
7./ Szennyvízprogram céltámogatás és TEKI maradványáról lemondás
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Rövid vita alakult ki az értelmezés körül, de végül a bizottság egyöntetűen a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek.
Girasek Károly képviselő: Elég furcsa helyzet alakult ki, mert majdnem 600 millió forintot kapott a csatornára, és ebből sikerült megoldani, hogy jóval olcsóbban kivitelezték a csatornát. A fennmaradó pénzt vissza kell utalni. Úgy gondolja, hogy törvényes keretek között meg lehetett volna találni a módját, hogy ez a pénz a helyreállításokra, vagy a kivitelezés jobb minőségét szolgálta volna. Kevés az az önkormányzat, aki a pályázaton nyert pénzt nem használja fel.
Kapecska Ferencné jegyző: Ez az elszámolás rendje. Fajlagos költség alapján lett elkészítve a terv, úgy lett benyújtva a céltámogatás, és nem 600 millió Ft-ot kaptak, hanem az 583 milliónak a felét ítélték meg. Tekintettel arra, hogy a tényleges kiviteli költség alacsonyabban alakult, a különbözetről le kell mondani. Ez minden központi támogatásnál így működik.
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszi fel a szennyvízprogram céltámogatás és TEKI maradvány lemondására vonatkozó határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
121/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a 2002. július 10-én közzétett, “Céltámogatásra jogosult és 2002. évtől céltámogatásban részesülő önkormányzati igények” Kormány közlemény 192 sorszáma alatt, 225 Szennyvízközmű beruházás jogcímen – megállapított 291.907 eFt céltámogatási előirányzatból, a szennyvízprogram kivitelezés 557.473 eFt-os tényleges összköltsége alapján fel nem használt 13.171 eFt maradványáról lemond.
A 2003. április 15-én kelt, többször módosított 98/TK/2002. számú támogatási szerződéssel a területi kiegyenlítő alapból biztosított 30 millió Ft támogatásból a szennyvízprogram tényleges összköltsége alapján fel nem használt 20 eFt maradványról a képviselő-testület lemond. 
Határidő. lemondó nyilatkozat megküldésére december 30.
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

8./ Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat bővítése
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság vita nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat bővítéséről szóló határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
122/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Társulási Megállapodásának a társulás bővítésével kapcsolatos módosítását.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Társuláshoz 2005. január 1. napjával Kétbodony, Legénd, Keszeg, Nógrád és Nógrádsáp község Önkormányzata csatlakozzon.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodás és alapító okirat módosítást aláírja.
Határidő: határozat megküldésére december 28.
Felelős: Kapecska Ferencné jegyző

9./ Belső Ellenőrzési Társulás bővítése
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: Jó lenne minél több társuló ehhez a társuláshoz. A bizottság a társulás bővítésére vonatkozó előterjesztést elfogadásra javasolja.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a Belső Ellenőrzési Társulás bővítéséről szóló határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
123/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Belső Ellenőrzési Társulás bővítésével kapcsolatos előterjesztést, azt támogatja.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 2005. január 1. napjával Szente Község Önkormányzata csatlakozzon.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulás bővítését tartalmazó társulási megállapodás és alapító okirat módosítást aláírja.
Határidő: határozat megküldésére december 28.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

10./ Óvoda vezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
dr. Szájbely Ernő EMOS Bizottság Elnöke: A bizottság a határozati javaslatban lévő alternatívák közül a következőket javasolják a testületnek elfogadásra. Ami a képesítési és egyéb feltételeket illeti, a szakirányú főiskolai végzettség egyértelmű. A következő pontnál a., és b., változat van, a bizottság javaslata, a két pontot vonják össze, és úgy legyen kiírva, hogy 10 éves szakmai gyakorlat, és legalább 5 éves óvodavezetői gyakorlat. A megbízás időtartamával kapcsolatban a bizottság javaslata az “A” változat, tehát 5 éves időtartamra legyen a pályázat kiírva. Ezen módosítások kivételével a bizottság egyetért a határozati javaslattal.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel az óvoda vezetői pályázat kiírásával kapcsolatos határozati javaslatot az EMOS Bizottság módosító javaslatával együtt, miszerint 10 éves szakmai és legalább 5 éves vezetői gyakorlat, valamint 5 éves időtartamú a kinevezés. A javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát:
124/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Napközi –otthonos Óvoda óvoda vezetői állás betöltésére.
Képesítési és egyéb feltételek:
- szakirányú főiskolai végzettség,
- 10 éves szakmai gyakorlat és legalább 5 éves óvodavezetői gyakorlat
- erkölcsi bizonyítvány
Az óvoda vezetői megbízás: 2005. augusztus 1. napjától 5 éves időtartamra
Beosztáshoz kapcsolódó juttatások: Vezetői pótlék a pótlékalap 230 %-a, bérezés Kjt. szerint. 
A pályázatot a többször módosított 138/1992. (X.8.) Korm. számú rendelet 5. §. (8) bekezdése szerint kell elkészíteni. 
A pályázat benyújtási határideje a közzétételtől számított harminc nap.
A pályázatot Rétság Város Önkormányzat Polgármestere – 2651 Rétság, Rákóczi út 20. - címére kell megküldeni.
A pályázat elbírálásának határideje: május 31.
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírás Oktatási Közlönyben való közzétételéről és pályáztatási eljárás előkészítéséről gondoskodjon.
Határidő. pályázati felhívás megküldésére: 2004. december 31. 
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

11./ Képviselő-testület 2005. évi munkaterve
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság álláspontja, hogy a tervezet minden lényeges és visszatérő témát tartalmaz, a tapasztalat szerint mindig ettől több téma kerül napirendre. Az intézményeket sem kell minden évben beszámoltatni és folyton számon tartott és számon kért napirendek erőltetése sem szükséges, bár nem jelenti azt, hogy nem fontosak. Felvetődött, hogy a harmadik csütörtök a Hangadó megjelenése miatt jobb lenne. A munkatervet félévkor ki kellene egészíteni a már akkor ismert napirendekkel. Júliusra tervezzenek ülést, mert biztosan lesz is. Vannak témák, amelyeket tudnak, hogy lesznek, csak azt nem tudják mikor, ezért nem lehet betervezni. Végül a bizottság a munkatervet az előterjesztett változatában egyöntetűen elfogadásra javasolja. 
Kapecska Ferencné jegyző: Módosító indítványa van, a január 27-re ütemezett ülést szeretné, ha február 3-ára hívnák össze. A tegnapi napon a jövő évi költségvetéssel kapcsolatos tájékoztatón elhangzott, hogy az önkormányzatok tételsoros előirányzatai várhatóan csak január második felében fog megjelenni, így a január végi testületi előkészítés bizonytalan. Ezért javasolja február 3-án megtartani a testületi ülést a költségvetés tárgyalása miatt. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: A június 30-i ülésre tervezettek közül egyrészt a művészeti alapiskola lehetőségét is véleményezni kell, így kéri az EMOS Bizottság feltüntetését. Másrészt az általános iskola igazgatója jelezte, hogy szeretnék, ha ez a napirend előbbre kerülne, jobb lenne az áprilisi ülésen tárgyalni azt. Javasolja a Műszaki csoport beszámolójával megcserélni a művészeti alapiskola napirend tárgyalásának időpontját.
Girasek Károly képviselő: Törvény erejénél fogva gazdasági programot kell, hogy alkosson az önkormányzat. Ez nincs megtervezve. Tárgyalni kell, csak nem tudni, mikor. A munkatervben a legvalószínűbb időpontra be kell tervezni azt. Júliusra is kell tervezni ülést, nem rendkívülit, hanem soron kívülit. A 3. csütörtököt ő javasolta, bár valószínű, hogy nem fogadja azt el a testület. Év közepe felé egészítsék ki a munkatervet az ismert tárgyalandó napirendekkel, a Hangadóban történő hiteles tájékoztatás miatt is. A Lakossági Fórum tárgya kötelező, attól eltérni nem lehet. Bizottságok készítsék elő azt áprilisra, és ne későbbre. Ezekkel a kiegészítésekkel javasolja a 2005. évi munkaterv elfogadását. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel, hogy a januárra betervezett ülést időpontja február 3-a legyen, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott. Szavazásra teszi fel továbbá, hogy az április 28-ra tervezett műszaki csoport beszámoló június 30-án legyen, a Művészeti Alapiskolával kapcsolatos napirend, amit az EMOS bizottság véleményez, április 28-án legyen tárgyalva. A képviselő-testület a napirend cserét 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. Szavazásra teszi fel a kiegészítésekkel együtt a 2005. évi munkaterv előterjesztését, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
12./ Beépítési kötelezettség meghosszabbítása
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Kapecska Ferencné jegyző: Bizottság nem tárgyalta a napirendet. Tegnap érkezett a kérelem, mielőbbi döntést indokol. Bérci László megkezdte családi ház építését. A beépítési kötelezettség a testület korábbi határozata alapján került bejegyzésre, ennek meghosszabbítása is a testület jogkörébe tartozik. Pénzintézeti hitel igénybevételéhez van szüksége kérelmezőnek a beépítési kötelezettség meghosszabbítására. Jogerős építési engedély alapján az építkezés megy, 50 %-os a készültségi fok, 2006. év végéig kérik a meghosszabbítás engedélyezését. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a beépítési kötelezettség meghosszabbításával kapcsolatos határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
126/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bérci László Rétság, Korányi u. 8. szám alatti lakos beépítési kötelezettség meghosszabbítására vonatkozó kérelmét, azt támogatja.
A folyamatban lévő családi ház építést figyelembe véve hozzájárul, hogy a kérelmező tulajdonában lévő, Rétság, Szőlő u.14. szám alatti, 647 hrsz-ú lakótelekre a 37/2001. (IV.26.) számú határozat alapján bejegyzett beépítési kötelezettség 2006. december 31-ig meghosszabbításra kerüljön.
Határidő: értesítésre december 30.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző 

13./ Tulajdonosi hozzájárulás 2. sz. főút hidrehabilitációs munkáinak tervezéséhez 
Előterjesztő: Kapecska Ferencné jegyző
Kapecska Ferencné jegyző: Szendehelytől az országhatárig terjedően a 2-es út felújítási munkáinak terveztetéséhez van szükség a hozzájáruláshoz. Forgalomcsillapító szigetek beépítésére vonatkoznak a munkák. Rétság vonatkozásában a város belterületén útburkolat megerősítése, és forgalomlassító szigetek kerülnének beépítésre. A képviselő-testületnek a 303/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területet kismértékben érintő munkához kellene a tulajdonosi hozzájárulást megadnia. Rétság kicsinyített térkép másolatát is kiosztották a jobb tájékozódás érdekében. Ennek a hrsz-ú területének a csücskéből lenne igénybe véve a jelzettek szerint egy kis terület, ennek a négyzetméterét még nem tudni. Amennyiben megvalósul a terv, a tulajdonjog átruházásával kapcsolatban a képviselő-testület dönt majd. Úgy gondolja a város lakóinak érdekét szolgálná a forgalom lassítás, tehát a megvalósítását a hozzájárulás megadásával elő kellene segíteni. 
Girasek Károly képviselő: Jó dolog, hogy napirenden van ez a téma, az viszont nem jó, hogy érdemben nem tárgyalhatják. Tudatni kell a lakossággal, hogy sajnos nem az ő érdemük, hogy most napirenden van a dolog, de az sem az ő hibájuk, hogy eddig nem került tárgyalásra. Jó lenne azért a tervet is látni, mert lehet, hogy oda terveznek, ahova az önkormányzat mást gondol. Ők annyival járulhatnak hozzá, hogy felajánlják ezt a területet felhasználásra. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem teljesen fedi a valóságot, hogy kinek mi az érdeme. Azzal egyetért, hogy jó, hogy napirenden van a téma. Úgy tűnik, hogy 2005-ben meg is fog kezdődni a 2-es főút burkolat megerősítése. Az viszont, hogy belekerült a programba Rétság város területén 4 forgalomcsillapító sziget, ebben igenis van szerepe az önkormányzatnak. Ez egy nem ma kezdődött folyamat. Hosszas egyeztetés előzte meg az előterjesztést. Pl. a CBA áruház, továbbá Jászteleki utca becsatlakoztatása kapcsán. Ő nem útépítő mérnök, de végig hallgatta a konstruktív vitát. Mérlegelték, hogy hol a leghatékonyabb a forgalomcsillapítás, illetve hol nem üti ki Rétság város esetleges fejlesztési koncepcióit. Ez a folyamat még a körforgalom, mint forgalom csillapítás lehetősége idején elindult. Minden egyes fórumon hangot adott annak, hogy Rétság város területén “kiabál” a forgalomcsillapítás hiánya. Úgy tűnik ez egy konszenzusos javaslat. Ő a körforgalom kiépítését javasolta, de meggyőzték, ugyanis lényeges többletköltség lenne, a domborzati viszonyok miatt is. Így került be a 4 forgalomcsillapító sziget. Az elkerülő út tervezése zajlik. Ez a két dolog együtt talán hozhat egy viszonylag megnyugtató megoldást. 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát. 
127/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2. számú főút hidrehabilitációs munkáinak engedélyezési eljárásához kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó kérelmet, azt támogatja. 
A képviselő-testület a TURA-Terv Mérnökiroda Kft. által tervezett, 11.04.080/MSZ.: 461 tervszámú, a 2. számú főút hidrehabilitációs munkáinak engedélyezési eljárásához, a kivitelezéssel érintett önkormányzati tulajdonú 303/3 hrsz-ú terület tervrajz szerinti igénybevételéhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja.
A 2. számú főút terv szerinti hidrehabilitációs munkái kivitelezésének megkezdése előtt a 303/3 hrsz-ú ingatlanból igénybe veendő terület tulajdonosi hozzájárulásának értékét rendezni kell.
Határidő: tulajdonosi hozzájárulás megküldésére: december 27.
Felelős : Kapecska Ferencné jegyző

14./ Tájékoztató a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Mezőfi Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott.

15./ Egyebek
Majnik László Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a polgármester bére rendezve lett, a míg a körzeti feladatokat ellátó jegyzőé viszont nem. A bizottság kezdeményezi a jegyző 1 havi bruttó illetményének megfelelő jutalmazását a 2004. évi munkája elismeréseként.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszi fel a jegyző jutalmazásával kapcsolatos bizottsági javaslatot, amit a képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és meghozta alábbi határozatát.
128/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kapecska Ferencné jegyző részére, 2004. évi munkájának elismeréseként egy havi munkabérének megfelelő, bruttó 306.900 Ft jutalmat állapít meg.
A jutalom fedezetét a költségvetés módosításakor átcsoportosítással biztosítani kell.
Határidő: Jutalom kifizetésére december 28. Költségvetés módosítása: szöveg szerint
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester


Mezőfi Zoltán polgármester: Többször is beszéltek már a szelektív papírgyűjtésről. Kéri a képviselők segítségét, mint magánemberekét. Van egy ajánlat, ami teljesen más konstrukcióban valósulna meg. Fékköbméteres papírgyűjtő konténer ára ideszállítással, a hozzátartozó kellékekkel együtt darabonként 20 eFt Áfá-val. Amennyiben a képviselők felajánlanak 1 forintot, akkor ő további 1 Ft-ot fog tenni hozzá. Az ár kedvező, fém papírgyűjtő konténerről van szó. Mocsári úrral egyeztetett, ő személyesen ismeri a konstrukciót. December 28-án 10 óráig kéri az esetleges felajánlások megtételét. 6-7-8 db konténer kihelyezése a forgalmasabb részek ellátásához elegendő lenne. Bármiféle típusú hulladék gyűjtésre átállítható. 
Girasek Károly képviselő: Meglepő ajánlat, arról volt szó, hogy jobb ajánlatot nem lehet kapni, mint a múltkori volt, aztán mégis lehet. Ennek a tanulságait kéri levonni, mert ezek szerint az a nyilatkozat nem volt megalapozott. 
dr. Katona Ernő alpolgármester: A nyilatkozat meglapozottságával kapcsolatban, az élet produkál meglepő dolgokat. Nem kevés utánajárás eredménye ez az ajánlat.

Havas Vilmosné képviselő: Kénytelen a véleményét elmondani, mivel nem volt itthon, amikor Mezőfi úr nyilatkozott bizonyos újságban. A nyilatkozatban leírtak alapvetően több szempontból sem fedik a valóságot. Azt hiszi, ezt Mezőfi úr is nagyon jól tudta, és elképzelhetőnek tartja, hogy az ő lejáratása volt a cél. A rendkívüli testületi ülésen felszólított, hogy sértődés nélkül vegyem tudomásul, és próbáljon meg Rétság érdekében dolgozni. Ő idáig is ezt tette, nem úgy mint azok, akik csak a saját hangjukat akarják hallani. Minél hangosabban mondják a magukét, hátha valaki meghallja. Mezőfi úr azt mondta, hogy az egyik szeme sír, a másik nevet. Neki mindkettő sír. Nem akar csúnyán nyilatkozni, csak elismétli, amit az egyik polgár asszony az ülésen mondott. Nem azért mert vastag bőr van a pofáján, (ahogy ő fogalmazott) hanem azért, mert idejutott Rétság, hogy olyan emberek, akik még semmit nem tettek a városért, most meg merik tenni, hogy tisztességes embereket becsületében sértegetnek, és egyesek még lovat is adnak alájuk. Követelnek, de milyen jogon? Kik ők, hogy ezt megtehetik? Egy párt nevében teszik? Ha ez így van, akkor hol van az, aki megígérte, hogy itt pártatlanság lesz. Ő végiggondolta Mezőfi úr felszólítását, bár ő neki nem munkáltatója, hogy ezt megtehesse, és arra az elhatározásra jutott, hogy nincs szüksége figyelmeztetésre, felszólításra. Ő eddig is becsületesen felkészült, és dolgozott, és továbbra is ezt teszi. Majd az élet bizonyítja, hogy ki mit tett Rétságért. A sorozatos támadások és sértegetések, a kutyája megmérgezése, a családja elleni intrikák mutatják, hogy az a pár ember, aki Rétság nevében beszél, egy bizonyos stílust képviselnek, és bizonyos párt érdekeit szolgálják. Ők adnak tanácsot neki a családról, amikor talán azt sem tudják, hogy mi az. Óva inti azt, aki más gyermekét, és családját szidja, mert azt hiszi, hogy az övé tökéletes. Nem tudhatja, hogy holnap hogy alakul az ő családja sorsa. Mondjon le a képviselő című cikkre válaszolva, mivel megkapta, hogy kik írták, és kik akik aláírták, kik voltak akik terjesztették postaládába dobálva, és a szavazás alatt is embereknek osztogatták. Üzeni nekik, hogy nem mond le, és a jogi lépéseket megtette már velük szemben, becsületsértés miatt. Hogy ezek után van-e tüske benne, ezek nem tüskék, inkább sebek. Ha be is gyógyulnak, a sebhely megmarad. Az ember el tudja felejteni, hogy miért és mikor kapta, milyen fájdalommal járt, de attól még mindig ott lesz. Érdemes ezen elgondolkodni, hogy ilyen emberek miatt, akik sportot űznek abból, hogy másokat bántsanak, érdemes-e egy könnycseppet is ejteni? Ugyanis akkor is folytatni fogják, hiszen örömüket lelik abban, hogy tisztességes, dolgos, becsületes embereket bántsanak. Lehet, hogy érzékenyebb azoknál, akik ezt a viselkedést megengedik maguknak, de ezt nem tehetnék meg, ha nem bíztatnák őket. Ezért kéri, és nagyon szépen kéri most Mezőfi urat, - ő nem követel, ő nem felszólít, az ő mércéje más - hogy próbáljon Rétság érdekében úgy dolgozni, hogy közben igaztalanul ne sértsen meg olyan embereket, akik tesznek is Rétságért. 
Girasek Károly képviselő: Olvasta “a képviselő mondjon le” című cikket, egy Balassagyarmaton megjelenő újságban. Teljesen felháborító, hogy egy balassagyarmati újság mit foglalkozik állandóan Rétsággal. Többször kérte polgármester urat, hogy legyen a sajtóval kapcsolatos ügyeknek felelőse. Mert ez tűrhetetlen, hogy a város nem kezdeményez helyreigazítást. Sőt nyilatkozik, hamis nyilatkozatokat tesz, vagy ha kifordítják véleményét, az ellen nem tesz semmit. Ennek a cikknek a közlése törvénybe ütközik. A választási törvény kimondja, hogy a képviselő nem visszahívható. Öt ember kéri a lemondását, 400 pedig megválasztotta. Ki foglalkozik azzal az 5 emberrel, kit érdekel. Ha a polgármesterhez eljut ilyen cikk, hivatalból azonnal köteles helyreigazítást kérni. A polgármester semmit nem tett. Ha nem jutott el a híre, az hiba, mert kell, hogy legyen egy sajtófigyelő rendszer. A lapnak kötelessége lenne példányt küldeni az érintetteknek, tehát ha Rétságot kritika éri egy lapban, az újságnak kötelessége abból küldeni. Törvénysértően működik a lap. Kötelességük fellépni. Szavazás nélkül is kötelessége a polgármesternek helyreigazítást kérni. Indítványozza, hogy a polgármester a lépéseket tegye meg. Törvénysértő cikk nem jelenhet meg. Az önkormányzati törvényt veszi semmibe. 
     Fakivágások ügyében intézkedést kért, írásban kapott is tájékoztatást a jegyzőasszonytól, de azt nem tartja elégségesnek. Egy határozat akkor jogerős, ha az érintettek fellebbezési jogot kapnak. Nem kaptak fellebbezési jogot az érintettek. Szerinte a jövőben a fára ki kell tűzni, hogy ezt a fát x-y kérte kivágni. Aki nem ért vele egyet, jelentkezzen a polgármesteri hivatalban. A közelmúltban kivágott juharfa nem volt beteg, talán a város utolsó juharfája volt. Nyárfa utcában 8 éve kivágott fa rönkje még nincs kiemelve. Orgona közben ott henteregnek a fa darabok, van aki visz el belőle. Balesetveszélyes is. Nemcsak a Nyárfa utcában volt kivágás, hanem az iskola pályánál is, arra engedély sem volt. Itt a városban az egészséges fákat is pusztítják. Olyat látott Szegeden, hogy bilinccsel erősítik a fákat, ki ne dőljön az oldala. 
     Többen felháborodva mondták, hogy a nagy parkolóban közlekedni lehetetlen, mert nem került sózásra, vagy homokkal felszórásra. Sajnos az igen síkos parkolóban néhány autós rodeózóik, mai életveszélyes. Kéri az intézkedést ebben az ügyben. 
     A közterület felügyelő munkájáról van egy munkaterv, ami éppen közterületi feladatokat nem tartalmaz. Nem elfogadható. Indítványozta, adják vissza, és adjon a közterület felügyelő egy olyan munkatervet, amilyet kértek. 
     Civil szervezetek, sportegyesületek és magánszemélyek által kezdeményezett Mindenki Karácsonya plakátját valakik polgármester nevével visszaélve otrombán összefirkálták. Kéri, tessék tudomásul venni, hogy civil szervezeteknek, vállalkozóknak joguk van mindenki karácsonyát rendezni, és ahhoz is joguk van, hogy a polgármestert oda nem hívják meg köszöntőt tartani. Nem tudja, honnan veszi a bátorságot, aki a plakátokra odafirkálta, hogy köszöntőt mond a polgármester. Kit akarnak ezzel lejáratni, a polgármester urat, aki valójában nem fog köszöntőt mondani, mert gondolja, ha nem hívták meg, nem fog odaállni, hogy mindenáron köszöntőt mondjon, egy olyan rendezvényen, ami nem a város rendezvénye, és nem is a művelődési ház rendezvénye. Ez egy kulturális esemény, nem politikai esemény. Ide köszöntő amúgy sem való. A plakátok összefirkálása otromba dolog, azt hitte lesz valami intézkedés, de nem történt. 
     Az új év köszöntő régi hagyományok alapján szerveződik. Az előző évben sok hiba történt, a megszervezés testületi gondoskodást igényelne. A hagyományt tartsák meg, de csinálják azt jól. Alakítsák ki a meghívottak körét, igyekezve arra, hogy negatív visszajelzésekre ne adjanak okot. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Erre konkrét indítványa van Girasek képviselő úrnak? Egyenként kívánja a testület megszavazni a meghívottak személyét?
dr. Szájbely Ernő képviselő: December 16-án a Nógrád Megyei Közgyűlés köszöntötte Rétságot, a várossá nyilvánítás 15. évfordulóján. Ki képviselte a várost, milyen formában történt a köszöntés? Év elején roham léptekben kellett dönteniük a Nagyparkolóban lévő üzletek bővítéséhez szükséges területről, mondván, hogy a vállalkozók ellehetetlenülnek, és be kell zárniuk ha a HACCP előírásoknak nem tudnak megfelelni. Rompos Dezsőék cukrászdája mögötti részt ezért gyorsan el kellett adni, mert hogy bővíteniük kell. A mai napig nincs nyoma az építkezésnek. Mi ennek az oka? Mi miatt áll a dolog, és miért volt ez akkor annyira sürgős. 
Kapecska Ferencné jegyző: Tavasszal történt a döntés, ami úgy szólt, hogy a terület megosztás költségei a kérelmezőt terhelik. Megrendelték a terület megosztást. A gond az, hogy a mostani állapot az ingatlan nyilvántartásban rögzítettől eltér. A megépített üzletek nyilvántartási állapota és a tényleges megvalósulás között kismértékű eltérés van, amit a mostani megosztás előtt le kell rendezni. A terület megosztást a földhivatal emiatt még nem záradékolta, hiába van kijelölve eljáró közigazgatási szerv ennek a jóváhagyására, még a terület megosztásig sem jutottak el. A minimális eltérés szakértők szerint abból adódik, hogy nem olyan széles válaszfalakat építettek, ahogy az eredeti tervben volt, ezért elcsúszott az épület. 
     A fakivágásokra szeretne kitérni. Szó nincs arról, hogy magánszemély nem kérhet fakivágást. A fák védelmével kapcsolatos többször módosított rendelet foglalkozik a közterületen lévő fákkal. Ebben nincs olyan kitétel, hogy ki kezdeményezheti a kivágást. Visszautasítja, hogy megalapozatlan lenne az indoklás. Eljáró szerv helyszíni szemlét tart, szakértőt vonnak be. A kivágott fa mindkét oldalon el volt repedve és középen már odvas volt. Bilincsezést Rétságon is alkalmaztak, az egészségügyi központ mellett lévő eperfa esetében. Fellebbezéssel a szomszéd élhet, nem az egész település. Az a javaslat nem jó, hogy a fára tegyék ki, hogy ki akarják vágni, mert azért a Börzsönyi utcában lakók ne határozzák meg, hogy az Orgona közben ki legyen–e vágva egy fa, vagy sem. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A december 16-i Megyei Közgyűlésen Dr. Katona Ernő alpolgármester képviselte a várost az ünnepségen, mivel ő a Japán Nagykövetségen volt. 
Dr.Katona Ernő alpolgármester: 14-én APEH beszámolón vett részt, 16-án pedig a Közgyűlés ünnepélyes keretek között tartott rendezvényén. Az APEH beszámolónak volt egy ünnepélyes, és egy szakmai része. Rétság városa az első három adózóban van benne, Pásztóval egyetemben. A 16-i ünnepségen két város köszöntése történt meg, egyik Pásztó, másik pedig Rétság. Rétságot mint ifjú várost köszöntötték, lendületesnek, fejlődő képesnek tartják. Ő a település és önkormányzat nevében ígérte meg, hogy a lendületet folytatni fogják. 

dr. Szájbely Ernő képviselő: Sport egyesületektől ilyenkor szokták kérni az idei tevékenységükről a beszámolót. Ha lehet, a felkérést kapják meg január elején az egyesületek. Konkrétan jelöljék meg, a támogatást mire kívánják felhasználni. Ez most már követelmény az ÁSZ vizsgálat alapján is. Február 10-vagy 15-ét kellene megjelölni a beszámoló beérkezési határidejének. 
     A tavalyi Új év köszöntő hagyott maga után kívánnivalókat. Ha a város ezt a rendezvényét szeretné megtartani, márpedig úgy gondolja, hogy szép hagyomány, akkor ünnepélyes, méltóságos, emelkedett hangulatra kell törekedni. Megfelelő előkészítő munkára van szükség. Január elején kellene megtartani, minél közelebb az új évhez. Célszerű lenne ennek a megszervezésével, előkészítésével, forgatókönyv elkészítésével egy ad-hoc bizottságot megbízni. Testületen belül 3 személyt kellene megbízni, plusz a hivatal részéről Bulejka András csoportvezetőt. Javasolja dr. Katona Ernő, Jávorka János és Girasek Károly képviselők megválasztását. 
     Elharapózott sajnos az a gyakorlat, hogy különböző kitalált álnevek mögé bújva jelennek meg olyan cikkek, amik nem méltóak. Lehet mindenkinek véleménye, de vállalják már fel a nevüket, ez a demokrácia alapja. Nem érti, miért nem adják meg a lehetőséget, hogy válaszolni lehessen rá. Nem érti milyen félnivalója van embereknek, amiért nem vállalják fel a nevüket. A Nógrád című újságban is “Portos” aláírással jelent meg cikk. 
     Elvi kérdést vet fel a “Mondjon le a képviselő” című cikk. Nem a gyakorlati részével kíván foglalkozni. Felveti azt az alapvető kérdést, hogy egy képviselőnek, meddig terjed a felelőssége a hozzátartozóinak cselekedeteiért. Hozzáteszi, hogy a nagykorú hozzátartozóra gondol. Feleség, férj, fia, lánya, akik nagykorúak, hozhatják őt esetleg olyan helyzetbe, ami nem biztos, hogy szerencsés. A képviselői felelősséget nem biztos, hogy jó összekeverni az adott szituációban a képviselő nagykorú családtagjának tetteivel. Nem szabad összekeverni ezt a két dolgot. Nem biztos, hogy mindig sikerrel jár a nagykorú hozzátartozót lebeszélni dolgokról, vagy éppen meggyőzni valamiről. Biztos senki nem örül, hogy plusz 50 millióért vették meg a területeket. De egy ember nyakába nem lehet ezt varrni. Senki nem tudhatja, mikor ki kerülhet ilyen helyzetbe. Hasonló esetekre volt rá bőven példa. A képviselői felelősség odáig terjed, hogy a saját tetteimért tartozik felelősséggel a közösségnek. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A tanmeséket és szép szavakat köszöni szépen. Mint magánember továbbra is méltatlannak tartja ezt a polemizálást. Képviselő asszony is jól tudja, hogy a licit előtti napokban együtt milyen erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy valahogyan mindenki jól jöjjön ki ebből a történetből. Vissza kell utasítani ezt a cikket. Méltányolja, hogy a képviselő asszony kiáll a családjáért. Ebbe a cikkbe valótlan dolgok kerültek be, nem ajánlott fel az Íjász klubnak a vállalkozó ingyen lőteret, továbbá az is valótlan, miszerint őt majdhogynem zsarolással vádolják ebben a cikkben. Továbbá Havas Péter vállalkozó őt nem kereste meg, ő csak az édesapjával beszélt. Írásbeli ajánlatra konkrétan nem került sor. Kérte a vállalkozót a licit után is, hogy vegyék fel a kapcsolatot, és tegyék meg ajánlatukat. Ezt a témát le kell zárni, mert ha politikai adok-kapok lesz belőle, az nem vezet sehová. Ebben kéri az egyetértést. 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Dr. Szájbely Ernő képviselő úrtól kérdezné, hogy a felelősséget mikor, ki és hogyan állapítja meg. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Nem érti igazából a kérdést. Azért felel az ember, amit saját maga tesz. Azért nem felel, amit a nagykorú gyermek, feleség, vagy bárki más tesz. Azért egy képviselőnek nem kell lemondania, mert a hozzátartozó esetleg olyat tesz, ami nem teljesen rendjén való. Addig nem téma ez, amíg a képviselő saját maga nem tesz olyat, ami a közösség előtt nem helyén való. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Önkormányzati képviselőt ciklus közben visszahívni nem lehet, ezt adott körülmények között a bíróság teheti meg, súlyos okok miatt. Girasek képviselő úrtól kérdezi, hogy maradt-e olyan rendezvény, ahonnan nem akarják őt kicenzúrázni? Úgy tapasztalja, hogy az ő beszédeit, hozzászólásait is átírják, nem is tehetségtelenül, de olvasni azért ő is tud.
Girasek Károly képviselő: Arról, hogy a megjelent cikkekre reagálást kell írni, arról ő nem tehet, hogy nem ír a polgármester. Van, hogy szándékos hitelrontás miatt írnak le cikkeket. A felelősség ott kezdődik, ha megjelenik egy cikk, és az önkormányzat nevében a polgármesternek, illetve a városnak reagálnia kell. Minden városnak van sajtó felelőse. A polgármester fontos felelőssége a reagálás arra, ami méltatlan a város részére. A Mindenki Karácsonyával kapcsolatban annyit, hogy a rendezők megkérdezése nélkül átírták a plakátokat. Ez példátlan. Szó nincs itt cenzúráról. Az nem ferr, hogy a kulturális rendezvénybe valakik belerondítanak. Itt arra gondol, akik összefirkálták a plakátokat. Az természetes, hogy a polgármester tartja az ünnepi köszöntőt az újév köszöntőn. Ki más is mondaná. A körítést kell megteremteni. Fontos, hogy csak meghívottak legyenek jelen, legyenek hostesek, legyen ruhatár, legyen megfelelő a fogadás, legyen kulturális műsor. Olyanok legyenek ott, akik a városért tettek valamit. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Rendkívül méltatlannak tartja a testülethez ezt a vitát. Az újság cikkre visszatérve, szó nincs arról, hogy a képviselő asszonyt valaki vissza akarja hívni. Felszólították őt, mondjon le. Választópolgároknak Rétságon, a megyében, az egész országban joguk van újság cikket írni, és felszólítani akár országgyűlési képviselőt, vagy miniszterelnököt, hogy mondjon le. Legfeljebb nem mond le. A januári köszöntő minden év végén vitát vált ki. Teljesen feleslegesnek tartja, nem kell megtartani az újév köszöntőt. Nincs rá szükség. A csendes többség tesz a városért, nem azok, akik kinyomtatják a nevüket. Valóban úgy van, akinek gyereke van, annak öröme is és bánata is van, és van felelőssége. Az biztos, hogy az ő 30, és 28 éves gyermekéért még most is felelősséget érez, mint minden anya, aki valóban anya, az amíg él, felelősséget érez a gyerekei iránt. Hisz a gyerekeinek a legjobbat akarja, és a legjobbat várja el tőlük.

Mocsári Gergely képviselő: Iskolatej programmal kapcsolatban kérdezi, hogy mivel a program most december 31-ig tart, hogyan tovább, lesz-e folytatás, mik a tapasztalatok? 
Kapecska Ferencné jegyző: December 31-ig tart a meghirdetett program. Október 20-ig lehetett az igénylést felküldeni, vissza is igazolták, de a pénzt még nem küldték meg. Az összeg 140-150 eFt lesz. Ennek a programnak a folytatásáról rendelet még nem jelent meg. Nem tudni lesz-e folytatás, vagy nem. Az kétségtelen, hogy kevesebb a megrendelt mennyiség, mint az indulásnál volt. 
Holman Ferenc iskolaigazgató: Jó kezdeményezés volt, de a gyerekek megunták. Ha esetleg módosításra lenne lehetőség, esetleg kakaót vagy mást lehetne kérni, akkor folytatni kellene. 40 %-a megmaradt a tejnek.

Patterman Józsefné képviselő: Néhány hónappal ezelőtt döntött a képviselő-testület, hogy a megüresedő pénzügyi álláshelyre beállítanak egy új dolgozót, és betanítják őt, hogy amikor Miczki Erzsébet elmegy nyugdíjba, legyen betanítva. Kérdése, hogy az önkormányzat érdekében állt-e, hogy egy kismamát vegyen fel, vagy kinek állt ez érdekében, és szerencsés kiválasztás volt-e ez? Mire visszajön gyes-ről a kismama, a jogszabályok is megváltoznak, és egyéb változások is bekövetkezhetnek. Esetleg munkaviszony kellett a kismamának, vagy be akarták biztosítani, hogy a GYES után legyen egy biztos állása? Ez számára nem érthető.
Kapecska Ferencné jegyző: Október 19-től lett alkalmazva az új munkaerő, akkor még nem volt tudott, hogy kismama. November végén mondta azt meg. Indokokat nem akarja elmondani, hisz arra nem kapott felhatalmazást. A dolgozónak igen jó a hozzáállása, nem feltételezi, hogy szándékosan akarta becsapni a hivatalt. Ez a helyzet alakult ki. Próbaidővel vette fel, de ezen az alapon nem fogja megszüntetni a jogviszonyát. 
dr. Tóth Mária képviselő: Miért kéne megindokolni a felmondást, mivel próbaidőn van. Azt beszélik, hogy azért akarja a jegyző megtartani a kismamát, hogy Miczki Erzsébet visszajöhessen helyettesíteni. Szuverén joga a jegyzőnek dönteni ebben, de meggyőződése, hogy nincs értelme. Fel kell venni egy másik személyt, ha szükség van rá, miért tanuljon be, ha elmegy szülni? Utána miért kellene felvenni helyettest? Úgy tudná esetleg elképzelni, lehet felvenni helyettest, és ki lehet fizetni azokat a személyeket akik őt fogják pótolni. De teljesen feleslegesnek tartja. Tudja, hogy nincs joga, mint képviselőnek beleszólni a jegyző döntésébe. Csak nem látja értelmét a dolognak. Rétság összes polgárának, sőt Magyarország minden felnőtt korú polgárának joga van beleszólni., mert a központi pénzeket osztják le. Ennek kapcsán kérdezné, hogy az építésügynél mi a helyzet? Hányan dolgoznak most ott, úgy tudja, hárman vannak egyszerre állományban.
Kapecska Ferencné jegyző: Büki László szeptember elejétől táppénzen van. Viszont a feladatellátást valahogy kellett biztosítani, és Kramlik Kornélia helyettesként négy órában dolgozik. 
Patterman Józsefné képviselő: Nagyon furcsán mennek itt a dolgok, szinte sorozatban. Meghirdették a gyámügyi állást, holott el volt döntve, kit fognak oda felvenni. Szükségtelen volt. Itt volt egy műszaki dolgozó, aki begyakorolt, nem kellett Rétságnak. Felvettek egy balassagyarmati hölgyet, akire hosszú távon nem lehet alapozni, mert idős, és Balassagyarmatra fizetik az útiköltséget. Most pedig betanítanak egy pénzügyest, de nem tudja, minek. A költségvetés jelentős részét elviszi a munkabér, ha egy fát metszeni kell, arra meg nincsen pénz. Akkor ott van pénz, amire akarnak, jegyző asszony? Miért volt szükség hat pénzügyes dolgozó mellé felvenni egy hetediket, mert az öt dolgozó be tudta volna tanítani ezt a hölgyet, amikor Miczki Erzsébet elmegy nyugdíjba, hisz nem az ő helyére lett felvéve az új dolgozó. Most már hátsó gondolata van, kijátszás arra, hogy az új dolgozót fel lehessen venni. Őszintén kell elmondani, mit és miért tesznek.
Kapecska Ferencné jegyző: Gyámügyi állás esetében, meg volt az iskolai végzettség előírás, meg volt a szakmai gyakorlat előírás, nem egyedül döntött benne, bár a munkáltatói jogkör itt van, a szakmai felügyelet teljes egészében a megyei gyámhivatalhoz tartozik. A meghallgatáson a megyei gyámhivatal vezetője jelen volt. Több képviselőnek is megmutatta a megyétől kapott faxot, amiben felhívták figyelmét a képesítési előírások vonatkozó törvények betartására. Az építés ügyről: Kramlik Kornélia miután elvégezte az iskolát, felsőfokú végzettséget szerzett, az ő megdöbbenésére jelentette be, hogy el kíván menni innen. Nem arról volt szó, hogy neki nem kellett a dolgozó. Ő számított rá. Sejti, hogy mi a közvetlen kiváltója. Elment Romhányba dolgozni, mert a tervezéshez szükséges gyakorlatot kívánja megszerezni. Miczki Erzsébet írásban is benyújtotta jogviszonya megszüntetésére irányuló kérését. A pénztáros feladatát nem hasonlítaná a költségvetés összeállításához, és egyéb pénzügyi feladathoz, hisz különböző munkaköri feladatokat látnak el a pénzügyi csoport dolgozói is. Ő sem végezhet önállóan építési jellegű feladatot. Pálfalviné a képesítési előírásoknak megfelel, rétsági lakos. Nem véletlenül kérte a testület hozzájárulását, hogy pár hónappal előbb felvehesse, hogy megfelelő tapasztalatra tegyen szert, amire Miczki Erzsébet elmegy nyugdíjba. Hogy így alakult a dolog nem tudta, később jelentette azt be a dolgozó. Semmi hátsó szándék nincs, és soha nem is volt benne, mindig is tájékoztatta és tájékoztatja is a testületet mindenről.
dr. Tóth Mária képviselő: Kéri a jegyzőt, hogy a próbaidővel kapcsolatban mondottakat fontolja meg. 
dr. Szájbely Ernő képviselő: Tegyenek egy próbát az Új év köszöntőre, ha nem sikerül, akkor a jövőben nem kell megtartani. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A tavalyi évben megrendezett Új év köszöntőt az alpolgármester úr saját pénzéből támogatta, elég jelentős összegben. Nemcsak közpénzből lett megrendezve. Szavazása teszi fel, az Új év köszöntőt koordináló bizottság tagjai Dr.Katona Ernő, Jávorka János, Girasek Károly képviselők legyenek, a javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással elfogadta, és meghozta alábbi határozatát.

129/2004. számú képviselő-testületi határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hagyományos új év köszöntő előkészítésével és megrendezésével kapcsolatos feladatok ellátásával Dr. Katona Ernő alpolgármestert, Girasek Károly és Jávorka János képviselőt, valamint Bulejka András hivatali dolgozót bízza meg. 
Határidő: azonnal


A polgármester megadta a szót a jelenlévő vendégeknek:

Styasznyi Ivánné rétsági lakos: A Mindenki Karácsonya rendezvény nem az idén kezdőik, 2002-ben Mezőfi Zoltán polgármester kezdeményezésére indult el. Az idén sem a képviselő-testület kezdte el a rendezvény szervezését, hanem a Sassné Ica kezdte el a “koldulást”. Mert annak nevezi. Az hangoztatja mindennap, hogy ugye, hogy a nyolcak is tudnak rendezvényt csinálni. Ő szégyelli magát, Sassné helyett és a képviselő-testület helyett is. Igenis ott a helye a polgármesternek és beszédének is. Felháborító volt, hogy a plakáton nem volt rajta a polgármester neve. Szomorú, hogy politikába vitték át ezt a rendezvényt, mert ők nem így kezdték el azt rendezni. Most sem partnerek ebben, úgy fogják csinálni, ahogy tavaly. Semmi közösködésbe nem vesznek részt. Bár a Sass Ica felajánlotta, de ő valaki kezdeményezésére átvitte politikába a dolgot. Girasek úr, mivel nem volt ott tavaly, nem tudhatja, hogy a polgármester úr mondott-e beszédet. Fog most is mondani, mert ragaszkodik hozzá a város lakossága. Girasek úr azt sem tudja, mi az, hogy karácsony.

Dr. Szabó Mariann képviselő távozott az ülésről.
dr. Szájbely Ernő képviselő: Szeretné kiigazítani, pontosítani az előző felszólalásban elhangzottakat, ugyanis 1996-ban került először megrendezésre a Mindenki Karácsonya. Azóta folyamatosan megrendezésre kerül. Haváné Bakos Leonóra volt akkor a Művelődési Központ igazgatója, és a központ kezdeményezte 1996-ban a rendezvény megszervezését. Ha jól számolja, az idei már a 9. Mindenki Karácsonya a városban. 
Styasznyi Ivánné rétsági lakos: 3 éven keresztül volt, utána 2 évig nem volt megrendezve. 
Sirkó Jánosné rétsági lakos: Havas képviselő asszonytól szeretné megkérdezni, hogy amikor a Veres Pálné díjat megkapta, a Rompos cukrászda teraszán tett egy furcsa megjegyzést, 4 fő jelenlétében. Emlékszik rá? Ő elmondja, hogy mi volt az. Azt a kijelentést tette, hogy a laktanya rég el lenne herdálva, ha nem lennének a 8-ak. Ő ilyet nem tapasztalt. Ő ezt véletlenül hallotta meg, mert odébb ült egy asztallal, de csodálatos a hallókészüléke, azt is meghallja, amit nem kéne. Amikor itt volt az ülés, és az Ön férje az exhumált csontokkal megjelent, azt mondta a képviselő asszony, hogy elege van, az önkormányzat már annyi borsot tört az orruk alá, és annyi kárt okozott, hogy nagyon elege van ebből. Itt mondta az oszlop irányába. Minden képviselőnek lógott az orra, (mert ő lát) hogy ilyen drágán kellett megvenni a laktanya egyes területeit. Ne sértődjön meg, kétszer is megjelent már a Hangadóban, hogy milyen áron vették meg a területeket, de az nem jelent meg, ki miatt került ennyibe. Ő azt mondta a Közmeghallgatáson is, hogy igenis ez jelenjen meg, hogy tudja Rétság, és ne beszéljenek össze-vissza. Őt felhívták, és kérdezték tőle, hogy a Králik Pistának minden kell, merthogy ő licitált a várossal szemben? Ő kérdezte, miért gondolják, hogy Králik Pistának kell minden, azért mert a testvére képviselő? Igen volt a válasz. Ő pedig elmondta, hogy Havas Vilmosné képviselő fia licitált. Nagyon fel volt háborodva a hölgy. Az Íjászok is kétségbe voltak esve, hogy most mi lesz. Mi lesz, ha kikerülnek onnan. Az ő családtagjai biztos, hogy nem licitáltak volna. Nem tudja, mi köze a képviselő kutyájának ehhez. 
Havas Vilmosné képviselő: Teljesen felesleges magával vitatkozni, majd a bíróságon felel a rágalmakra. Pontosan akkor mérgezték meg a kutyáját, amikor ez a dolog zajlott. Nagyon egyértelmű, hogy történt, bizonyítéka is van rá. 


Több tárgy nem lévén a polgármester megköszöni az egész évi munkát, az ülést bezárta.

kmft.

Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Kapecska Ferencné
jegyző
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-