Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2004. (XII. 23.)   rendelete
A  2004. évi költségvetésről szóló módosított  1/2004. /II. 5. / számú önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §. /1/ bekezdése alapján, a 2004. évi költségvetés módosításáról - a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz és pénzmaradvány elszámolás  előirányzatának  átvezetéséről -  az alábbi  rendeletet alkotja.

1.§. /1/ A képviselő-testület  a Polgármesteri Hivatal és az  intézmények együttes 2004. évi  költségvetésének  bevételi és kiadási főösszegét:  33.436.000 Ft -tal
emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát  857.241.000 Ft-ban  állapítja meg.

/2/  A 33.436  ezer Ft bevételei előirányzat  növekedésből 
  • felhalmozási célú bevétel  növekedés  25.150 ezer Ft     
  • működési célú bevétel  növekedés  7.795 ezer Ft
.
2. §. /1/  Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadási  előirányzata  33.436 ezer Ft-tal, az alábbiak szerint módosul. 
 -
Polgármesteri Hivatal
Művelődési
Központ
Önkorm.
összesen
Felhalmozási kiadás összesen
26594 ezer Ft
 
26.594 ezer Ft
előzőből:      
- egyéb beruházás
76.300 ezer Ft
 
76.300 ezer Ft
- felújítás
350 ezer Ft
 
350 ezer Ft 
- felhalm. célú pénzeszköz átad. 
-700 ezer Ft
 
-700 ezer Ft
- tartalék 
-49.356 ezer Ft
 
-49.356 ezer Ft
Működési célú kiadás összesen
6.351 ezer Ft
491 ezer Ft
6.842 ezer Ft
előzőből:       
- személyi jellegű kiadás
468 ezer Ft
 
468 ezer Ft
- munkaadót terhelő járulék
178 ezer Ft
 
178 ezer Ft
- dologi kiadás
2.553 ezer Ft
491 ezer Ft
3.044 ezer Ft
- szociálpolitikai juttatás
3.550 ezer Ft
 
3.550 ezer Ft
- pénzeszköz átadás
- 200 ezer Ft
 
- 200 ezer Ft
- Működési célú tartalék
- 198 ezer Ft
 
- 198 ezer Ft
Kiadások mindösszesen
32.945 ezer Ft 
491 ezer Ft
33.436 ezer Ft
/2/ A fejlesztési célú tartalék előirányzata 49.356 eFt-tal csökken, 0 Ft-ra módosul. A működési célú  132 eFt-os tartalékból  40 eFt a cigány kisebbségi önkormányzat, 92 ezer Ft a szlovák kisebbségi önkormányzat tartaléka. 
.
3. §. Az 1. §-ban  megállapított  bevételi előirányzat  változás és módosított  előirányzat
  • forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási  bevételek  megoszlását az  1.  és 1/A.  számú, 
  • intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú 
  • központi támogatást jogcímenként a 4. számú melléklet
-   .    
4. §. Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat 
  • önállóan  gazdálkodó költségvetési szervenkénti  megoszlását, valamint működési és    felhalmozási célú kiadások megoszlását   az 1. és 1/A. számú,   
  • költségvetési szervenkénti /címenkénti / kiadásait és ezen belül  kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet  tartalmazza      
.
5. §. Felhalmozási  kiadások előirányzat változását és módosított előirányzatát  feladatonként /címenként/  az 5. számú melléklet tartalmazza.   
.
6. §. /1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
.
/2/ A rendelet  hatálybalépésével együtt  az 1/2004. /II.5./ önkormányzati rendelet   19. §-a hatályát veszti.
Mezőfi Zoltán
polgármester
Kapecska Ferencné
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2004. december 23.

.
Kapecska Ferencné
jegyző
.
www.retsag.hu
©Copyright
E-mail
Webmester
<vissza
^fel-